VODA MŔTVA (8)

VODA MŔTVA (8)

7.10.2014

-předchozí část-

 

...

V tejto analógii hrá priehľadný lievik s kruhovým stupňovitým plášťom úlohu miery - matrice možných stavov (obrazov) matérie (vrátane zatiaľ nevidenej, nerozlíšenej)* – jediného jednotného celoprírodného (uniNatural)* systému kódovania informácií. Reťaz je analógiou „energetického“1 toku, nesúceho informáciu.

 

Neprítomnosť v leninskej definícii videnia „matérie“ na úrovni uvedomenia si procesu trojjedinosti: matérie-informácie-miery je svetonázorovým koreňom všetkých nehorázností sovietskej periódy dejín. Vlečie totiž zo sebou posun a zmiznutie pojmových hraníc pri používaní jednotlivých slov - pojmov2. Vnímanie života, ako bezvýchodiskovej nočnej mory, v ktorej je nemožné si vybrať líniu konania, oslobodzujúcu od tejto nočnej mory, je dôsledkom neovládania Rozlíšenia všeobecných zákonov bytia, teda i rozvoja, v ich konkrétnych prejavoch. Tak sa znova prejavila slepota materializmu.

 

Boh stvoril (zostrojil) každú vec a vymeral ju mierou. Prečo nepouvažujete? – to nie je citát, no Korán sa často podobným spôsobom obracia k rozumu ho čítajúcich. Z vôle Všemohúceho je všetko matériou a všetkému sú pridané inFormačné charakteristiky v súlade s mierou (to sa rovná štatisticky masovému predurčeniu): takto by to znelo v terminológii nielen relígie, ale aj súčasnej vedy. Rozlíšenie v terminológii relígií (Korán — 2:50, 25:2; Biblia – Tretia kniha Kráľov, 3:5 – 10; Pavol židom, 5:14), podľa nášho chápania, je základom - osnovou Metodológie vedeckého skúmania. Veda i relígia, zbavené Rozlíšenia a metodológie sú umŕtvujúce slová dogmatiky, ktoré nemôžu vysvetliť farizeji obidvoch „chrámov“. Veda i  relígia ľudstva, vládnuce Rozlíšením, nie sú jedna druhej alternatívou, ale tvoria nejakú, univerzálnej etike prináležiacu, celostnú kompletnosť, t.j. reč života – životaSchopnosť*.

 

Vesmír - UniVersUm3 - je jednotný (jedno“Duchý“)* a celostný. Vydelenie – rozpoznanie jednotlivých čiastkových javov a objektov z celostnosti je osobitosťou vnímania sveta človekom, používajúcim ohraničené čiastkové miery pri ich rozlišovaní. Základom - princípom rozpoznania jednotlivého objektu je bezprostredne priamo Zhora každému dávané Rozlíšenie 4 - schopnosť rozdeliť vo svojom vnímaní kompaktnú Objektívnu realitu na dve zložky „to – nie to“5. Až po tomto rozdelení na „to – nie to“ je možné ozmyslenie takýmto spôsobom (vo vymedzujúcom binárnom kóde) prijatej informácie.

 

Otázka lokalizácie objektu Vesmíru, oddelenie čiastkového procesu z neho - to je vždy otázka o úrovniach príslušných fyzických polí, nesúcich informáciu o objekte, prijímaných objektom ako hraničné6; je to otázka o prahu vnímania (citlivosti)* prostriedkov prijímania týchto fyzikálnych polí. T.j., je to otázka o informačných charakteristikách a výbere miery ich rozlíšenia. Pre jedne a tie isté objekty sa každý raz rieši rôzne, v závislosti od konkrétnej úlohy. Človek vyberá čiastkovú mieru z množiny už osvojeného na predchodzích etapách rozvoja jeho svetonázoru, a tak: v jedných úlohách je planéta ideálny materiálny bod; v druhých dokonalá guľa; v tretích je telesom veľmi zložitej formy; v ďalších niečo postupne prechádzajúce do kozmického vákua, ktoré, čo sa toho týka, je veľmi vzdialené od ideálnej teoretickej prázdnoty7. Reálne vákuum je nie „nič“, ale objektívne existujúce niečo, majúce nejakú štruktúru, stojace v základe obvyklých foriem matérie: pole, hmota; samotné vákuum je matéria v jednom z jej agregátnych stavov. A tak vo všetkých úlohách. Vnímanie sveta a  ho vyjadrujúci svetonázor človeka sú podmienené ním osvojenou - v medziach Zhora daného Rozlíśenia - mierou bytia.

 

Všetky čiastkové procesy vo Vesmíre-procese majú kmitavý charakter. Impulzný proces (skoková zmena)* je čiastkovým prípadom procesu kmitavého. Z tohto dôvodu hrajú rezonančné a autooscilačné (samobudiace)* javy osobitnú úlohu, možno sa javiac svojho druhu fundamentom Stavby sveta – základom Univerza. Všetko, čo na prvý pohľad sa zdá byť nekmitateľným a nemenným, má pri hlbšom pohľade v svojom základe nejaké kmitavé procesy: nemennosť je stacionárnosť nejakého kmitania. Parametre kmitania: polarizácia, počet celých kmitov v procese, amplitúda, frekvencia, fázové posuvy rôznych čiastkových procesov vo Vesmíre sa menia v priebehu procesu a vytvárajú čas (presnejšie, určitý konkrétny čas) a objektívne sú podmienené celovesmírnou mierou (a tak  vytvárajú rámec pre možnosti skladania procesov8)*.

 

Chápanie času vzniká u subjektu v procese zobrazovania jedného kmitvého procesu (alebo ich súhrnu) na druhý kmitavý proces, ktorého frekvencia je vybraná ako etalónová (porovnávacia, referenčná)*. Aby sme to pochopili, je nutné „uvidieť“, ako trojjedinosť matérie-informácie-miery vytvára priestor a čas. V našom chápaní: Čo objektívne exIstuje9, to je subjektívne poznateľné. To znamená, že všetko je poznateľné objektívne rovnako s nejakou subjektívnou neprimeranosťou10 a nejednoznačnosťou (chybou) poznávania. To, čo sa do poznania zanesie ako chyba samotným subjektom-skúmateľom - to treba skúmať v samotnom subjekte.

 

Ak sa pozrieme na dejiny poznania objektívnej prírody priestoru a času v ich „čistej“ forme, t.j. vo forme „očistenej“ od matérie, tak - nebolo takého poznania. Bolo mnoho neživotaschopných prázdnych rečí filozofov o ich objektívnosti, a realitou bolo praktické meranie11. Postupom dejín sa menila iba etalónová – porovnávacia báza merania.

Základom etalónov na meranie priestrou boli: zpočiatku – sám človek (lakeť, krok, stopa, piaď, palec a pod.); potom - dĺžka zemského meridiánu - poludníka; dnes - dĺžka vlny svetla vo vákuu, vylučovaného zdrojom na princípe kryptónu-86 (izotop prvku z Periodickej tabulky).

Základom etalónov pre merače času bola periodickosť astronomických javov na nebeskej klenbe pri pohľade zo Zeme (Mesiaca, Slnka, súhvezdia Sírius), a teraz - perióda kmitania izotopu cézia, tzv. „céziový etalón FREKVENCIE a ČASU“ (zvýraznené nami; „Encyklopedický slovník“, Moskva, 1986).

T.j. etalónová báza merania „priestoru“ a „času“ sa technicky zblížila. Avšak všetky etalóny boli materiálnymi nosičmi informačných procesov a stavov.

A v princípe nič, okrem oddanosti zaužívanému svetonázoru „nezávislosti objektívneho priestoru a času“ a nejakých technických komplikácií, nebráni previazať etalón času s frekvenciou svetelnej vlny vyžarovania rovnakého kryptónového12 žiariča, na ktorom je založený etalón merania priestoru. Ak máme dĺžku vlny, tak máme aj jej frekvenciu, ktorú určíme13 pomerom 1/[čas]. T.j. [čas] = 1/[frekvencia].

Možno v princípe prejsť aj k inému objektu mikrosveta, previažúc s ním oba etalóny, no v každom prípade so zminutím objektu-etalónu zmiznú i „priestor“ a „čas“, ako objektívne procesy, nesené etalónovým objektom, predstavujúceho sebou samým objektívnu trojjedinosť matérie-informácie-miery14. Tak nám zostanú iba prázdne, objektívne nepoznateľné filologické abstrakcie „priestor“ a „čas“, keďže priestor a čas v ich od matérie „očistenej“ forme objektívne neexistujú. Opačný názor vzniká zo stotožňovania vákua s „objektívnym nič“, aj keď vákuum rozhodne nie je „nič“, ale jeden z agregátnych stavov matérie, odlišný od jej iných agregátnych stavov: hmoty, plazmy, polí.

 

T.j., ak máme vychádzať zo Stavby sveta (Univerza), ako celostného OSOBITO ROZMERANÉHO - ŠPECIFICKY NADIMENZOVANÉHO objektu, časťou ktorého je aj sám človek, tak pojmy „priestor“ a „čas“ sú druhoradé vo vzťahu k objektívnej miere-predurčeniu15 a pochopeniu jej podstaty. „Priestor“ a „čas“ vznikajú v procese priameho alebo sprostredkovaného porovnania pozorovaného objektu (procesu) s nejakým jemu v nejakom zmysle podobným objektom-etalónom, aj keď tento vzťah – pomer si subjekt nie vždy konkrétne uvedomuje. (Často ide o podvedomý proces vytvárania pomeru, o kulturologicky z konkrétnych dôvodov niekým vyformovaný dlhodobý stereotyp myslenia, o „emočný modul“ samoriadenia jedinca a/alebo nejakého spoločenstva, kultúry.)* Jeden spôsob porovnania meraného objektu s etalónom dáva vnímanie časovej súmerateľnosti - časomiery a druhý spôsob dáva vnímanie priestorovej súmerateľnosti. (T.j. vnímanie konkrétnych mier v zmysle schopnosti ich dostatočne presného merania vzhľadom na definované prípustné odchýlky riadenia, následného modelovania, predikcie javov, a tak v konečnom dôsledku formovania, tvorenia, zosTrojenia želanej budúcnosti.)*

...

-pokračování-

 

 

1 Potenciálového rozdielu medzi dvoma prepojenými vodnými hladinami, rozličnými úrovňami elektrického napätia (U = R x I) a pod. – pozn. prekl.

 

2 Pojmov hlavne bazálnych - kľúčových slov celého jak marxistického, kapitalistického, tak i „náboženského“, či tzv. „filozofického“ terminologicko-pojmového aparátu. Pre zopakovanie: 1. TERMÍN = kód (napísané, alebo vyslovené slovo, forma a jej miery pripravené na prenos a prenášané = inFormácia), 2. POJEM = obraz (individuálny spôsob chápania nakódovanej, teda prenesenej a prijatej, vnímanej informácie, jej „materializácia“ v zmene našej mysle, mozgu-nosiča po spracovaní inDiviDuálnou algoritmikou a pamäťou jedinca a/alebo kolektívu). Pri snahe o ďalšie „odkomunikovanie“ obrazu sa proces (cyklus trojjedinosti=tvorenia=sTrojenia) opakuje s jeho obohatením (a/alebo „chybou“) individuálneho spracovania n-tity, ktorá sa na danom okruhu informačného toku zúčastnila ako „materiálny nosič“. – dopl. prekl.

 

3 Pre zopakovanie: „Hľadanie súvislostí v odlišnostiach“, a nie absurdný, samovraždný, sociopatický tzv. „Boj protikladov“. – dopl. prekl.

 

4 Podľa miery rozvoja, úrovne morálky a chápania objektívnej reality. T.j. aktuálnej úrovne metodicky rozvíjaného, alebo stagnujúceho ,či degradujúceho vnemovo-emočno-racionálneho sTroja psychiky jedinca a/alebo kolektívu. Jednoducho povedané: „Zbytočná je informácia tomu, kto ju spracovať nevie.“ ...alebo by i mohol, no sa mu nechce - je lenivý myslieť. Prozreteľnosť potom prosto NEMÁ ČO naplniť lepším rozlíšením (uprade procedúr, algoritmiky spracovávania informácií, dát) a informáciami (dátami samotnými). Prozreteľnosť v tomto zmysle prirodzene nezvykne konať direktívne, niekoho „zázrakom“ nútiť myslieť. Jedinec sa prosto narastajúcimi životnými komplikáciami (ne)prirodzene dostáva do stupňujúcih sa životných problémov. V tomto je pojem, obraz tzv.„zázrakov“, vyvolávaný tzv. „náboženstvami“ jedna obrovská, fatálna lož, dezinterpretácia o Božej „svojvôli“. Pritom Boh nekoná proti morálnym zákonom a štandardom, ktoré sám deFinoval (slov. “zacielil“ ...kam?). Ako sa hovorí: Sám Život je zázrak a druhých zázrakov netreba.“ Zrovna tak lož o „nepochopiteľnosti“ božieho sTrojenia, paralyzujúca porážané ovce na oltári starých okultistov, asociálnych mágov, inžinierov-projektantov ilúzie, zaMínoovaného bludiska krivých zrkadiel, obrázkov s príšerou... – dopl. prekl.

 

5 ÁNO – NIE; binárny IT kód: 1 – 0 – pozn. prekl.

 

6 Pole ako „prostredník“; ang. “field interface“, „proxy“. Polia elektromagnetické, gravitačné, teplotné... Prenos cez ne funguje napr. na princípe zmien ich tlaku, prúdenia, podliehajúcich príslušnými známym a zatiaľ menej známym matematickým vzorcom. Či už z oblasti algebraických a diferenciálnych rovníc, alebo tzv. „neurčitej matematiky“ (fuzzy mathematics) a pod. Prakticky: prenos informácie vzduchom, vodou, el.prúdom, svetlom atď. – pozn. prekl.

 

7 Rozprávkovej „Ničoty“, viď. nemecký film „Nekonečný príbeh“ Michaela Endeho – pozn. prekl.

8 Znalosť parametrov jednotlivých objektívnych procesov umožňuje viesť ich k riadeným interakciám na princípoch superpozície a pod. Veľmi zjednodušene povedané: ako pri legokockách, či inej skladačke, konštrukcii domu, či zostrojení zaoceánskej lode. Vieme už: všetko okolo nás a v nás sú vzájomne hierarchicky previazané procesy..Preto neustály akcent na „sedliacke“ základy frekvenčnej analýzy pre akéhokoľvek manažéra. Od manažéra dlát (sochára) a managora sláčika (huslistu), krompáča (robotníka, poznajúceho zo skúsenosti cyklus rozpadu vozovky podľa technológie a druhu použitých materiálov za 1-20 zím, či schopného odhadnúť koľko fúrikov, „lopatovacích cyklov“ bude treba na vyhĺbenie zvolenej jamy), až po riaditeľa konzorcia bánk, určujúceho, podľa záujmov majiteľov, konkrétne úrokové sadzby pre formovanie „osudu“ ekonomík, a tým obyvateľov jednotlivých krajiny Európy, či sveta. – dopl. prekl.

 

9 „ex“ (lat. „z“ -> vychádzať, odvodenie, vývod, dedukcia, derive, derivácia). „Ist, is, est“ - etymologicky v euroindických jazykoch „bytie“, „pravda“, „istota“, „objektivita“; existencia teda v tom hlbšom, pôvodnejšom zmysle znamená aj metodológia, vedomosti, vychádzajúce z objektívnej reality, Pravdy, Istoty. Preto aj dnes už takmer zľudovelý výraz: „Pravdepodobnosť hraničiaca s istotou.“ - pozn. prekl.

 

10 Nesúmernosťou vnímania a následného spracovávania inFormácie z dôvodu posuvov v zmyslovo-emočno-racionálnom sTroji psychiky jedinca a/alebo kolektívu. – pozn. prekl.

 

11 praktická metrológia každodenného merania všetkého možného, či už s dohodnutými etalónmi hmotnosti, času, svetelnosti, priestoru, el. prúdu, či iných, aj odvodených veličín; merania, hodnotenia krásy, lásky, kvality umenia, a pod. – pozn. prekl.

 

12 Bonusová otázka: Prečo si deMagóghovia, znachari z Posvätného hája impéria, lesa (HolyWood) dovolili Supermanovu (Superman - americký ekvivalent stredovekých európskych „svätých“) planétu nazvať Krypton? ...a pre ich deformovanú pseudocivilizáciu (otrokársky režim) na Zemi nebezpečnú zložku, smrteľný „izotop kryptonit“? Tam je kľúč k pochopeniu „Hier s časom“ najvyššieho mannaGementu, “časopriestoru“ (MIERY) a „odkliatie“ jeho ďalších „dimenzii“ pri úteku populácie do určite objektívnejšej, funkčnejšej a pre (s)tvorenie bezpečnejšej reality. – dopl. prekl.

 

13 Vzorce, v ktorých sú premenné v hranatých zátvorkách, chápeme vo fyzike nie v zmysle množstevných pomerov, ale ako vzťahy rozmerov do nich zahrnutých veličín.

 

14 Nech sa filozofovia-materialisti nezaťažujú obvineniami o „subjektívnom idealizme“ za naše odmietnutie priznať objektívnosť priestoru a času ako prvotných a medzne všeobecných kaAteGórií. My máme iné predstavy o objektívnosti a subjektivizme.

 

15 Ak by sme použili jazyk matematiky, tak miera-predurčenie je matricou (štatisticky usporiadanou množinou) možných stavov Vesmíru, jeho fragmentov a prechodov z jedného stavu do druhého. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (8)

Korán/islám

paulo | 08.10.2014

Riešil VP aj otázku radikalizácie islamu a jeho "hon" na Európu? Ako sa s tým vysporiadať?

Re: Korán/islám

udo | 08.10.2014

Áno, veľmi podrobne.
Viď mnohé state "Vody Mŕtvej" i publikácie, ako "Antikoránická stratégia" a pod..
KSB/DVTR v mnohom vychádza práve aj z koránického islamu v jeho "protoforme" pred deformou za kalifa Utmana.

To, čo vidíte v TV, má s islamom spoločné asi toľko,
ako dnešné cirkvy s pôvodným kresťanstvom.
Resp. ešte menej..
To vám isto potvrdí aj hociktorý gramotnejśí muslim.
Navyše je obecne známe, kto a prećo vytvoril a financuje tzv."islamský terorimus". Ide logicky o produkt tvorcov globálneho finančného terorizmu.

Treba azda týraným jednoduchým ľuďom zabíjať iných jednoduchých ľudí?
Ide teda o peniaze.
A kto má, vytvára z ničoho, falśuje peniaze zatiaľ neobmedzene?
..a sme s tzv. islamským terorizmom "doma", u zdroja..

Asi viete z netu aj to, kde má pôvod a čo to vlastne je wahhábizmus, dönmeh a pod. Ide o staré antislámske protofašistické ateistické ideológie maskujúce sa za korán.
Horšia bola snáď len v niektorých fázach úplne z reťaze utrhnutá tzv. inkvizícia stredovekej európy a križicky hrdlorezi.

Prečo tí pseudoislamisti nenapádajú banky a známych a menej známych bossov internacistickej úžerníckej mafie, iniciátorov programovej genocídy národov nie len na blízkom východe?
(nie, nemyslím tým bežných "judaistov", to sú tiež len obete na oltári m´amona)
Peniaze sú tiež len prostriedok moci, nie cieľ

Pôvodný islam je jednoznačne spojencom Európy a kresťanstva.
Pôvodné kresťanstvo, budhizmus, islam, komunizmus je rovnaký koncept samoriadenia spoloČnosti.

Tzv. Islamské krajiny sú "humanitované" bombami hlavne preto, že je v mnohých z nich stále ešte úrok trestný. T.j. finacisti tam nemajú priamu kontrolu nad životmi populácie.

Re: Re: Korán/islám

Rony | 08.10.2014

nieco napovie aj toto
http://www.mojevideo.sk/video/20480/spojenectvo_usa_isis_(isil)_odhalene.html

Re: Re: Korán/islám

paulo | 08.10.2014

Ano cital som vsetky prelozene publikacie, dakujem. Kazdopadne trosku so mnou zalomcovala beznadej, lebo tendencie prebudenia islamskych radikalov su z tohto pohladu v nedohladne. Azda keby sa finacistom ich financna pyramida a monopol nadobro zrutili... Len ked vidim nejake videjka napr. z Francuzska, to nie su ziadni wahabisti, ani podla mna nie su az tak financovani (?), ako skor presvedceni, to ma desi ak viete ako to myslim...

Re: Re: Re: Korán/islám

udo | 09.10.2014

Keď aj najlepšieho psíka priviažete do kúta, nedáte mu jesť a piť a budete ho biť, isto vás kusne.

Tie decká hľadajú identitu.
V ich pôvodnej vlasti sme(západ, korporácie združené v tzv."NATO"-načo?) im na tichý povel prestitútiek finacistov povraždili babky, dedkov, sestry, bratrancov.. a prakticky všetko, čo po generácie stavali, opakovane vybombradovali.

Ja by som na mieste islamskej mládeže možno konal oveľa radikálnejšie.
Len debilný kanonenfutterový provokatér, miSSionár tam ide na dovolenku, či do Parížskeho, Bruselského getta.

A že wahabisti a iní siofašisti ponúkajú vo vlastnej krvi a krvi svojich blízkych sa topiacich moslimom rýchle riešenie vyvraždenia "bielych"?
Detto u černochov.

Isto..ten jednotný otrokársko-genocídny koncept je mnohoTvarý.. informačnó-vojenský polygón.
Šikovného oponenta, vraha máme.
Ostatne..inak by tak dlho ani nevydržal..

Vasiľ | 07.10.2014

preklep v poznámke č.6, opravil by som ju ako:
"...algebraických A diferenciálnych..."
Buď preklep alebo moja nevedomosť.

Pri poznámke č. 15 som si spomenul na S-maticu z kvantovej teórie poľa...:-)
Ale k veci, chcem sa spýtať, prečo ste si v slovenskej verzii zvolili používanie "matrice" namiesto "matice"? Podľa mňa nie nadarmo máme našu slovenskú verziu tohto slova. Ani matica slovenská sa tak nevolá len tak pre nič za nič.
Matrix sa používa aj ako slovo pre niečo základné, bazálne, koreň... podobne ako materské = matka, matica.
Slová asi neprichádzajú len z jednej krajiny do druhej, ale možno aj viackrát precirkulujú, vrátia sa späť, len trochu pozmenené.

Re:

udo | 07.10.2014

re: poznámka č.6
Áno, máš pravdu. Logicky tam chýba "a", keďže diferenciálne rovnice nie sú priamo v tomto zmysle oblasťou klasickej algebry, ale skôr jej rozšírením, analýzou časových zmien(dynamiky) algebraických funkcii.

Poprosil by som Hoxa, aby to tam doplnil.
Dik.

re: poznámka č.15
Áno, diskutovali sme o tom.
Tradićne sme nejaký čas v starších materiáloch(hlavne DVTR) používali kompromis:
"mat(r)ica"..
má to aj istú projekčno-formálnu výhodu pri tvorení-strojení
Ma3ca, ma3x apod.

Ja osobne som z odborného hľadiska tiež skôr zástancom používania výrazu "matica"..,
či presnejśie
kulturologický "tenzor" 3D, resp. 4D a viac metrických dimenzii..
..v rámci konceptuálnych technológii..

No pre mladšie ročníky, odchované internacionalizovanou "mystikou" blockFormeru "Matrix", vyzerá byť výraz "matrica" prechodnejśí..populárnejśí..

Výraz "tenZor"..evokuje pri slovenskej etymologizácii aj pohľad na zore, svetlo, TO SVETLO..tenAt, taRa, tenRa..bla-bla,
no laickejšej verejnosť asi moc zatiaľ nehovorí..

Tož otázka do pléna:
Nejaký iný, lepśí návrh?
Ktorým smerom lepśie ísť a prečo?
Matica, mat(r)ica, matrica, matrix, ma3, ma3x, maTrik, tenzor :) ?
dik

u.

Re: Re:

J. | 08.10.2014

Matrica mi dáva väčší zmysel než matica... matica patrí k skrutke a podložke :)

Re: Re:

Ferko | 08.10.2014

Podľa mňa je slovo matrica najoptimálnejšie:
matrica
ma-tri-ca
ma-tri-casti (časti)

Matica slovenská:
Mat(r)ica slovenská
matičiari (ľudia)
ma-tri-čiary (tri-MIM, čiary-vektory)

Trochu čarovania:
čáry máry
čiary miery

Re:

Pe-tri | 08.10.2014

Já mám s poznámkou č.6 jiný problém. Praktický problém. Jde o odpověď na otázku - co vlastně kmitá na vyšších úrovních reality (trychtýře) ? Dokud je řeč o kmitání (pohybu) látkových nosičů (vzduch, vody), vsjo jasno, těžší už to je s kmitáním elektronů, ale elektrotechnická praxe nás přesvědčuje, že pokud je k dispozici vodič či alespoň polovodič, je to funkční. Horší už to je s představou - co kmitá - při radiofrekvenčních přenosech vzduchem, kde elektrony vodiče (které by kmitaly a info přenášely) už k dispozici nejsou (přesto je vše funkční) a vůbec nejhorší to je, představit si co kmitá na subatomární úrovni, abychom tím jaksi nahradili slavný éter esoteriků, když víme, že i ta jejich "středověká" magie je plně funkční.
Pokud se pak týká pojmu matice či matrice, je v mém chápání pojem matice příliš spojen s "pouhou" dvourozměrností, kdyžto matrix je obecnější a méně vyhraněný (volnější) pojem pro multiúrovňovou stavovou strukturu, kterou zde bezpochyby máme na mysli. Takže matrix mně vyhovuje lépe.
P.
ps. Z esoteriků je popsanému konceptu individuálnímu strojování realitních frekvenčních polí nejblíže dílo C. Castanedy, který toto strojování nazývá "dělání". Zastavte "dělání světa" a zastavíte čas i prostor. Učí jak na to.

Re: Re:

Vasiľ | 09.10.2014

Aj viacrozmerné matice sa dajú zapísať ako dvojrozmerné. Stačí nakrájať na vrstvy a poukladať vedľa seba, diery doplniť nulami... Ale stráca sa tým prehľadnosť, štruktúra vzťahov nie je tak kompaktne zapísaná. 3 a viac rozmerov má výhodu kompaktnosti a 2 rozmery majú zase veľkú výhodu v tom, že to možno nakresliť na papier. Ťažko povedať, čo z toho je lepšie - asi to závisí od okolností.

Čo sa týka otázky, že čo to kmitá, tak sú to polia. Elektromagnetické, elektrónové, kvarkové, neutrínové atď. polia. Pole sa dá matematicky opísať ako predpis, ktorý každému bodu v priestore priradí nejaký matematický objekt ako číslo, komplexné číslo, vektor, maticu, spinor...

Dá sa to prirovnať k vodnej hladine. Vodná hladina sa dá matematicky opísať ako predpis, ktorý každému bodu na hladine vody priradí jej výšku (čelo vlny je vyššie ako jej dno) a tak ako vznikajú vlny na vode, tak môžu vznikať vlny polí vo vákuu.

Vákuum nie je ničota. Vákuum je podobne ako vodná hladina nejaké "súcno" matéria, prostredie, v ktorom sa môžu vlny šíriť. Samozrejme elektromagnetické vlny sa šíria inak ako vlny na hladine a elektrónové vlny sa šíria zase inak.

Častice sa dajú chápať ako ostro lokalizované poruchy polí resp. poruchy vákua. Polia medzi sebou interagujú a tak medzi sebou interagujú aj častice.

Potom sa to celé ešte kvantuje, keď sa z fyzikálnych veličín stanú operátory, ktoré pôsobia na stavy zodpovedajúce poliam... ale to je už viac mystika ako veda a spojítkom kvantových teórií a reality nie je logika ale experiment.


A ešte jedna zaujímavosť:
V teórii supersymetrie polia nie sú v obyčajnom priestore + čase, teda 4D, ale vo viacrozmernom priestore, kde sú pridané ďalšie rozmery navyše. Tieto ďalšie rozmery však nie sú merané obyčajnými číslami, ale takými, pre ktoré platí a*b=-b*a (ktoré inak neexistujú).
To len preto, aby ste pochopili, aký relatívny je pojem priestor a že skutočne k nemu možno pridávať ďalšie rozmery merané napríklad náladou, teplotou, vôňou... tj. film nemusí byť prehraný len v čase ale napríklad aj v parametri, ktorý meria emócie a pod.

Re: Re: Re:

Pe-tri | 09.10.2014

Vasile díky za reakci. Fakt by mě zajímalo, jestli za si koncepty/abstrakty které popisuješ umíš představit i něco fyzikálně konkrétního. Rád bych v těch představách postoupil dál. Píšeš že kmitají pole. Já pracuji s představou, že pole jsou důsledek kmitání části, ze kterých se skládají. Např. kolem vodiče, kterým primárně prochází el. proud (tj. v důsledku rozdílu potenciálu na jeho koncích, se jím podélně šíří - elektrony vodiče - třeba mědi) se sekundárně objeví toto elmag pole, jehož prostorovou podobu (tvůj matematický předpis) nám ukazují např. železné piliny umístěné do blízkosti vodiče pod proudem. Čili nejdříve musí být elektron nějaké hmotné matérie aby potom mohlo být indukované pole. U magnetu je to obdobné s tím, že zmagnetizování vytvoří na koncích vodiče rozdíl potenciálů, který vytváří pole kolem něj. Takže opět - nejdřív kmitající elektrony, potom pole. Takže, jakou máš představu o tom, jak se šíří elektromagnetické prostorem - čili v prostředí, kde nejsou k dispozici elektrony vodiče. Myslíš že kmitají elektrony (nevodivých) plynů, ze kterých je vzduch složen a že jejich vodivost je věcí frekvence (když víme, že prostorem se dobře šíří jak vf tak i nf frekvence resp. krátké i dlouhé vlny) ?
Prostě mi chybí funkčně použitelná představa jiných "jsoucen" matérie, coby jednoho ze tří základních pilířů konceptu MIM. Matematický abstrakt je mentálně možné v podstatě jakkoliv zkonstruovat, ale já hledám praktickou představu těchto abstraktů.
Díky
P.

Re: Re: Re: Re:

Pe-tri | 09.10.2014

Vyjádřím to ještě jinak. Mám pocit, že nám stále chybí správné chápání celkového prostředí k životu coby jakéhosi environmentu, ve kterém se život odehrává. Něco jako počítačový environment. Tam uvnitř počítačů a sítí, v tomto environmentu kterému rozumíme nám je srozumitelné hovořit o instancích objetů coby analogiím k žijícím bytostem, tam víme, že musí existovat komunikační sběrnice a agregátní struktury, které komunikují, bez paměti RAM instanci objektu nelze vytvořit (nenarodí se), chápeme tento environment ve které to všechno "žije". A analogicky k tomu nechápeme správně environment, ve kterém žijeme my. Nejen prostor a čas, pole a částice, kmitání čehosi stojaté či podélné, zřejmě účelová jsoucna matérie, ale i ostatní komponenty tohoto environmentu a jejich interakce nám ve své holistice v podstatě stále unikají. Nemyslíš ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re:

Vasiľ | 09.10.2014

Mnoho problémov modernej fyziky tomu nasvedčuje.

Re: Re: Re: Re:

Vasiľ | 09.10.2014

Zjednodušene, nepresne a veľmi subjektívne - tak ako aj môj predošlý príspevok:

Elektromagnetické pole je pole, ktoré sa vlní. Elektrónové pole tiež, no keďže je elektrón viazaný v atóme, tak elektrónové pole sa veľmi vlní iba v ohraničenej oblasti. Tieto polia spolu interagujú. Vlnenie elektrónu zmení vlnenie elektromagnetického poľa a naopak. Následkom je to, že v okolí elektrónu je elektromagnetické pole iné ako v "prázdnom" priestore bez elektrónov.

Malé podobenstvo o interakcii dvoch polí: Predstavme si hladinu vody, na ktorej je ešte aj vrstva oleja. Keď sa rozvlní voda, zapôsobí to na olej a naopak.

"Fakt by mě zajímalo, jestli za si koncepty/abstrakty které popisuješ umíš představit i něco fyzikálně konkrétního."
Ani nie, prirovnania k hladine vody sú ďaleko nedostatočné, no odhaľujú aspoň základnú ideu.

"Rád bych v těch představách postoupil dál."
S tým už asi neviem pomôcť viac ako doteraz.

"Čili nejdříve musí být elektron nějaké hmotné matérie..."
Častica elektrón nie je o nič viac materiálna ako nejaká nelokalizovaná elektrónová vlna. Obi dva javy majú tú istú podstatu.

P.S. Hovoriť, že častica je ostro lokalizované vlnenie, nie je dostatočné. V kvantovej teórii (mystike) je to komplikovanejšie, ale do toho sa nepúšťajme. Celkovo to, čo píšem, má svoje nepresnosti a chyby.

Hlavné poučenia by mali byť:
1. Vákuum nie je prázdno.
2. Priestor a čas nie sú absolútnymi kategóriami.

Re: Re: Re: Re: Re:

Pe-tri | 09.10.2014

Ano, rozumím s tou mírou neurčitosti našich úvah, to je jasné. Filosofické konsekvence (hlavní poučení) jsou zřejmé, jak říkám jde mi i o jejich "převod" do fyzikálních představ. Např. já nerozlišuji mezi elektromagnetickým a elektronovým polem. U mě to jsou dvě identické reality, neboť Maxwellovy rovnice a následná elektrotechnická praxe nepřipouštějí výskyt elektrického pole bez současného/simultánního pole magnetického.
A jestli je elektron materiální částice nebo ne, to jen ukazuje na terminologické nejasnosti či zacyklení. Pokud prohlásím, že tzv. duchovno je jen doposud neznámá formy hmoty, nijak jsme si nepomohl, pouze jsem se odstřihl od představ našich předků o těchto věcech.
Ještě jednou díky.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Vasiľ | 09.10.2014

Elektrónové a elektromagnetické polia sú dve rozdielne polia. Ako tá voda a olej. Elektromagnetické pole je opísané 4-vektorom a elektrónové polia zase spinormi. Kvantá jedného poľa sú fotóny a druhého zase elektróny. Akurát medzi sebou interagujú a to tak, že niet takého elektrónu, v okolí ktorého by nebolo elektromagnetické pole. Neznamená to však, že ich možno stotožniť. Majú rôzne vlastnosti.

Ale v rámcoch tejto debaty je to iba detail.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:

Pe-tri | 09.10.2014

Tedy elektronové pole = fotonové pole ? Potom ano.
P.

Přidat nový příspěvek