VODA MŔTVA (5)

VODA MŔTVA (5)

13.9.2014

-předchozí část-

 

...

Leninská definícia „matérie“: „Matéria je filozofická kategória na označenie objektívnej reality, ktorá je podávaná človeku cez jeho vnímanie, ktorá sa kopíruje, fotografuje, zobrazuje našimi vnemami, existujúc nezávisle od nich“ je prelievaním z pustého do prázdneho. Táto „definícia“ je rovná nasledujúcemu tvrdeniu: „matéria“  „Objektívna realita“. Objektívna realita, pokiaľ ide o ňu, je Boh a Ním stvorené, Stavba sveta celkovo, Vesmír1. A človek - to je časť stvoreného.

Čítame definíciu ďalej: Univerzum (vesMír) „sa kopíruje, fotografuje, zobrazuje našimi vnemami, existujúc nezávisle od nich“.

Jednoduchšie a  všeobecnejšie hovoriac: informácia z vonkajšieho sveta (ostatne, i z vnútorného tiež) je vnímaná našimi zmyslovými orgánmi, podvedome sa zapamätáva a hoci čiastočne prichádza do vedomia, stáva sa neodeliteľnou súčasťou osobnosti človeka. Pre prijatie informácie (nie len človekom) na ľubovoľnej etape rozširovania informácie je nevyhnutné2:

 

  • aby úroveň signálu bola vyššie, ako prah vnímania príjemcu;

  • aby bola zlúčiteľnosť (kompatibilita) príjemcu, vysielača a prostredia (interface) medzi nimi ohľadom schopnosti k spolupráci (interaction) jedného s druhým; t.j. nevyhnutná zlúčiteľnosť materiálneho nosiča;

  • aby bola zabezpečená zlúčiteľnosť systému kódovania, frekvenčného pásma atď.

  • aby sa prechod informácie nejako v prijímači zaznamenal; t.j. zmenil jeho informačný stav a primerane tomu - usporiadanie nejakých príjemcovi vlastných elementov3, zapamätávajúcich a (alebo) zobrazujúcich prichádzajúcu informáciu.

 

Ak by sme to vyskladali v termínoch najvšeobecnejších filozofických kategórií, tak:

 

  1. jestvuje niečo, čo vplýva na jemu podobné niečo, meniac jeho stav, jeho obraz (formu) – je to matéria;

  2. je niečo, objektívne existujúce, no nie materiálne, čo sa pre-dáva v procese tohto vzájomného ovplyvňovania sa, meniaceho stav matérie – zobrazenia (lat. in-formatio) - od jedného materiálneho nosiča k druhému a nestráca pri zmene materiálneho nosiča svoje objektívne kvality. Je to in-formácia, po slovensky: obrazy; „Niet vecí bez obrazu“ – Slovník V. I. Dalija;

  3. a je prítomné ešte niečo, takisto nemateriálne, čo určuje rozlíšenie kvality - vlastností zobrazenia in-formácie - prah vnímania, systém kódovania, frekvenčné pásmo, polarizácia nosnej vlny a pod.. To sú všetko čiastkové miery rozlíšenia parametrov.

 

A táto trojica: matéria, informácia, miera (cez „h“ – mhra, v pôvodnej AzьBukVě cez h — «ять»: мhра4) existuje v neprerušiteľnom zväzku (ang. sCepter) jeden s druhým, zobrazujúc trojjedinosť. „Boh trojicu miluje“, no Boh nie je trojica.

 

Človek - osoba i biologický druh, je súčasťou Vesmíru. Človek má možnosť chápať celý Vesmír – VesMier, Všehomír ako proces - trojjedinstvo: MATÉRIAINFORMÁCIA sa menia podľa MIERY rozvoja. Prvotnosť kategórií matérie, informácie, miery znamená, že kategórie priestoru a času nie sú prvotné, ale od prvotných odvodené. T.j., priestor a čas nie sú objektívne v medznom prípade zovšeobecňovania pojmov5. Sú vytvárané objektívnymi rôznorodými vlastnosťami tvoriacimi trojjedinstvo. (Majú totiž svoju konkrétnu mieru6, bez ktorej si ich ako abstrakcie vo forme pojmov (kódov konkrétnych obrazov) predstaviť nemožno.)*

 

Aj keď si to človek môže aj neuvedomovať, aj keď o tom počul, no v závislosti od toho, aké kategórie sú vlastné jeho duši v zmysle obrazov objektívne prvotných rôznorodostí, sú možné rozličné kultúry vnímania Objektívnej reality a  jej pochopenia7. Efektivita každej zo spoločenských a osobnostných kultúr vnímania a  chápania Objektívnej reality, zostrojených na tom, alebo inom definovanom8 súbore prvotných kategórii, je rozličná. Týka sa to jak živelne sformovaného svetonázoru a organizácie psychiky, tak aj cieľavedome zosTrojených. Dôsledkom toho to, čo očividne bije do očí v jednej z kultúr psychického konania a je vlastné jej svetonázoru, môže „zmiznúť“ v druhej, alebo sa predstaviť v jave, úplne vzdialenom od prvotného objektívneho obrazu, existujúceho v Objektívnej realite9.

 

Aby sme neboli len nositeľmi  prázdnych slov ale poukázali na rozlíšenie jednotlivých možností chápania sveta, uvedieme výňatok z „Knihy pre počiatočné čítanie“ V. Vodovozova (St. Petersburg, r. 1878), určenej na samovzdelávanie koncom 19. storočia., v ktorej bola téma o pohľadoch starých egypťanov na Objektívnu realitu:

 

„Najvyššia kasta, riadiaca všetko, bola kasta duchovných alebo žrecov. Oni predpisovali aj vladárovi (t.j. faraónovi – naša vsuvka), ako žiť10 a čo robiť... Vyšším božstvom egypťanov bol AMUN. V jeho osobe boli zjednotené štyri božstvá: hmota, z ktorej sa skladá všetko na svete - bohyňa NET; duch, oživujúci hmotu, alebo sila, ktorá ju núti skladať sa, meniť sa, konať - NEF; nekonečný priestor, zaberaný hmotou - bohyňa PAŠT; nekonečný čas, ktorý sa nám prejavuje pri neustálych zmenách hmoty – boh SEBEK. Všetko, čo jestvuje na svete, podľa učenia egypťanov, pochádza z hmoty pomocou účinkovania neviditeľnej sily, zaberá priestor a mení sa v čase a všetko to sa tajomne zjednocuje v štvorjedinnej podstate AMUN11“.

 

T.j., medznými zovšeobecňujúcimi kategóriami, vnímanými v zmysle prvotných pojmov o objektívnosti Stavby sveta - Univerza, v dnešnej civilizácii v priebehu tisícročí nemenne zostávajú: 1) „matéria“ (hmota); 2) „duch“, chápaný aj ako „energia“, „sila“, i ako riadiaci počiatok12, t.j.“inFORMAcia“; 3) „priestor“; 4) „čas“.

 

Aj keď slová, ich popisujúce, i traktáty pri ich detailnejšom popísaní sa neraz v priebehu histórie Západnej regionálnej civilizácie menili, tak nemenným zostávalo jedno: inFormácia („obraz“13, „idea“) je pojmovo skrytá a neoddeliteľná - neodlíšiteľná v skupine prvotných pojmov od „ducha“ = „energie“14 = „sily“ a „matéria“ = „hmota“ sa pri ďalšej detailizácii dávala do vzťahu so štyrmi živlami (agregátnymi stavmi hmoty: „zem“ – pevné; „voda“ – tekuté; „vzduch“ – plynné; „oheň“ – plazma)15. A pre väčšinu ľudí neviditeľné, v prírode všadeprítomné silové polia (gravitačné, elektromagnetické, torzné atď.)*, nesúce informačne usporiadanú energiu, boli zmiešané (do smrteľného cockTailu ilúzie, bludiska)* s informáciou v „nemateriálnom duchu“, alebo (pre „neveriacich“)* v nejakom zvláštnom „energo-informačnom poli“. Prírodné vákuum – vôbec nie prázdnota16, ale  jedna z foriem matérie (kde „padlí anjeli“ - inžinieri, mágovia, deMaGóghovia, v rámci realizácie svojho podprahovo-otrokárskeho projektu riadenia procesu globalizácie, zavetrili ďalšiu „príležitosť“)* – sa stalo „priestranstvom – skladiskom“ a „čas“ sa stal slovom - znakom pre označenie neuchopiteľnej nepochopiteľnosti.

 

Pochopenie mhry (v pôvodnej azbuke мhры)* v takomto svetonázore je x-tá odvodenina (derivácia) od prvotných pojmov a „predurčenosť“ (nastania nejakých udalostí pri aktuálnom nastavení sa pre ovčanov)* sa stáva nevyspytateľnou nevýpočitateľnosťou.

 

T.j. najrozšírenejšiemu svetonázoru17 v terajšej globálnej civilizácii je vlastné zmiešanie (jablčného CockTailu Evy-Snehulienky18)* objektívne rôznorodých kvalít v každom z prvotne zovšeobecňujúcich pojmov, ktoré sú základom - osnovou svetonázoru. Je to zmiešanie hraníc pojmového chápania vo vnútornom svete človeka vzťahovo objektívne daných rôznorodých kvalít.

...

 

-pokračování-

 

 

1 Leninova pod(?)vedomá snaha o známe zliatie, zámenu stola za stolára samotného. Starý známy panteistický princíp (zbožšťovanie prírody – a´la známy blockBuster-Former „Avatar“), ešte „obohatený“ snahou o popretie „nosa medzi očami“. T.j. zapretím existencie samotného projektanta-administrátora (najobjemnejšieho prediktor-korektora) v Jednom - Boha. Inak aj tvrdenie, že „pravidlá môžu byť bez cieľov a potenciálne ciele bez ich deFinítora“ – pozn. prekl.

 

2 ako u tzv. OSI modelu pri IT komunikačných štandardoch – pozn. prekl.

 

3 od tranzistorov, CD/DVD, magnetických diskov... až po gangliony a neurálne siete  biologických systémov – pozn. prekl.

 

4 „h“ podobné znaku, hieroglyfu a nie hláske pre odznak moci faraóna (pr ˤ3, pr-aa, dvojznak -.dom a obelisk, per-tri): WAS-sCept (odznak). Podobne, ako sa Téby volajú aj WasAt. Weset W3stmesto sTrojaceho inDiviDua. Tak zostal odznak moci aj pre mieru číselnú, pre číslo „2“. Výraz pr ˤ3 je plne zaznamenaný ako titul už od kráľovnej Hatšepsut (18. dynastia) a presnejšie od Achnatona. Cca 300 rokov (jeden bazálny kulturologický cyklus = masovo-štatistických 12 generácií) bol následne s cieľom zabudnutia inými titulmi prehlušený, pre„SOLEný“, no po boji ďalšom znova na výSlnie navrátený. Začiatky titulatúry vśak siahajú po 4. dynastiu (cca. 2600 pred n. l.) a spájanie kráľa s Hórom a kultom sprostredkovateľa (Proxy), Otca krajiny troch úrovní chápania, syna jediného boha so symbolikou Re.

Spomínaný rovnocenný indicko-arabský znak pre okrem iného spájanie extrémov (ako hraníc optimalizácie Normy-Miery, ako hľadanie súvislosti v odlišnostiach, či projekčno-korekčných mechanizmov strojenia „osudu“ a pod.), je napr. tiež onen obraz čísla „2“.

Výraz pre strojenie, tvorenie «ять» bol zachovaný možno z časti v rečiach védickej etymológie aj vo vyššie uvedených formách koncoviek JaAt, Jať, iať, pre zovšeobecnenia, neUrčitky slovies, konaní atď., viď. špecifikácie na tému, odhady v publikácii DUMT – dopl. prekl.

 

5 Pojem = kód, systém kódov (zvukových - reč, hudba, znakových - písmo, maľba) pre popis, prenos obrazu – pozn. prekl.

 

6 u priestoru - dĺžku, šírku a hĺbku - porovnnie s rozMiermi nejakého dohodnutého porovnávacieho etalónu. U času je to porovnanie dvoch ľubovoľných frekvencií, kde je jedna z nich subjektívne stanovená ako etalón - pozn. prekl.

 

7 po prvé – slobodné vnímanie zmyslami prechádza do porovnania prichádzajúcich novo-rozpoznaných informácií so sekvenciami obrazov a stereotypmi (eMociami) ich spracovávania v pamäti podvedomia. Po druhé – pochopenie - individuálne prekódovania vnemov pri vstupe do vnútorného sveta jedinca. Nasleduje ich, po tretie – uchopenie - snaha o ich „odkomunikovanie“ medzi ostatných jedincov spoločnosti vo forme sochy, rytmickej básne, spievanej melodickej piesne, či iného umeleckého diela, alebo len bežnej reči, či konania. Tam, vo vedomí snahy formovania spoloCnosti končí sloboda jedinca, keďže musí zohľadniť komunikačné štandardy skupiny. Buď svoj obraz, svoju formu inFormuje - prenesie do mysle, pamäte ostatných úspešne, (t.j., v dostatočne presných, vzhľadom na svoje vedomé, alebo podvedomé ciele prijateľne zdeformovaných obrazových sekvenciách, resp. s dodržaním max.prípustnej odchýlky = štatisticko-intuitívnej chyby prenosu) alebo menej úspešne...

Zároveň tak, podľa hĺbky miery načretia do studnice chápania, vníma slobodu, ako vedomú nevyhnutnosť optimálnej vôľby. Preto metodika jej priblíženia, kopania onej studničky. „Aká je hlboká, taká je široká, skočila bych do nej...“ ako sa harmonicky spieva... Oná schopnosť rozlíšenia a prehodnotenia vlastných národných, kultúrnych a nie len kultových stereotypov spracovávania inFormácií, vhľadom k meniacej sa situácii v prostredí zákonov evolúcie nemenných, z dielne Jeho. Oživovanie kultúry myslenia, konania - neustále. Oná Voda Živá strojenia ľudového. – dopl. prekl.

 

8 Viď. Metóda dynamického programovania (MDP) v DVTR, Kapitola 14. Riadenie situácie, „osudu“ pomocou preddefinovaného cieľa (po slovensky od konca – z lat. de fini) a sprievodných metodík analýzy priebežných stavov riadených procesov, spolu s optimalizáciou energeticky podmienenej úpravy smerovania ich vývoja. – pozn. prekl.

 

9 Základ systematického vytvárania ilúzií je zostrojený na báze pretlačenia chybnej celospoločenskej osnovy axiómov, kedysi dogiem vnímania a chápania sveta, t.j. napr. umelého, v skutočnosti neexistujúceho oddelenia „hmotna“ a „duchovna“, či modernejšie „hmoty“ a „energie“, ilúzie časopriestoru na schovanie k riadeniu osudu nutného hľadania metodológie rozlišovania objektívnych mier. Mier v zmysle harmonických proporcií, vyjadrených aj transcendentnými iracionálnymi číslami, prepojenými s nikdy nekončiacim cibrením intuície prepojenej na 7. zmysel - sveDomie - hľadanie a aktívne vyjadrovanie objektívnych pravidiel...; ďalej mediálno-politické pretláčanie deformovaného vnímania teórie “veľkého tresku“ s jej zámerným fixovaním na všeobecne zatiaľ ešte silno chybnú predstavu verejnosti o existencii času, „konštantnej najvyššej rýchlosti svetla“, či dogmy o „nepochopiteľnosti svätej Trojice“ (v skutočnosti princípu tvorenia - MIM) a jej „zbožštenie“ v niektorých tzv. náboženstvách. Viď. urobenie Pinocchia človekom, Geppettom v známej talianskej rozprávke; stola stolárom, alebo dláta samotným majstrom o sebe - schovanie Umelca - v tomto zmysle adeizmus. Preto sa o všetkých cirkvách zvykne hovoriť, ako o adeistických - znemožňujúcich v princípe kontakt s Bohom – dopl. prekl..

Podrobnejśie v našich svetonázorových pojednávaniach v prácach „Ku Kráľovstvu Božiemu.. “, „Dialektika a ateizmus: dve nekompatibilné podstaty“.

 

10 Ako žiť? – to zistíte až po postavení si konCeptuálnej (lat. „s mocou“ - skutočnou, jedinou) otázky a odpovedi na ňu: Prečo žiť?

 

11 podobne AMON, AMEN v závislosti od zvolenej transkripcie a hlavne systému doplňovania samohlások – pozn. prekl.

 

12 impulz, presnejšie sila po 1. derivácii podľa času – pozn. prekl.

 

13 inForma = zobrazenie ako sloveso (lat. „verb“, „temporale“ = časové slovo, miera), čin, konanie, akcia – pozn. prekl.

 

14 V modernejšej, pseudovedeckej verzii je abstraktnou „energiou“ nahrádzaný „duch“ pseudorelígií – pozn. prekl.

 

15 Je nutné poznamenať, že tento súbor prírodných živlov nie je všeobecne prijatý. Tak napr. je v čínskej kultúre súbor prirodných živlov - elementov iný: ...drevo < zem < voda < oheň < kov < drevo ... (A. Devjatov, M. Martirosian „Čínsky prienik a úlohy pre Rusko“, Moskva, 2002, str. 51), čo v mnohom i určuje osobitosti chápania sveta číňanmi. Znaky « <  » poukazujú na vzájomné usporiadanie, poriadok prekonávania elementov jeden druhého a ostrím sú (opačne, ako na západe)* nasmerované na stranu „silnejśieho“ elementu: drevo prekonáva zem, voda prekonáva oheň atď. v cykle. (Poznámka r. 2003)

(Ide o starými čínskymi elitami pre bežnú populáciu (plebs) inak zadefinované zacyklenie. Ide o niečo ako ekvivalent západného podprahového pekelného „ego“kruhu: ak mám „JA“ dosť Energie, Času a Priestoru, dokážem zmeniť situáciu (hmotu) - pohnúť svetom. Pri ignorácii objektívnej existencie miery, totiž nehľadám objektívny stav vecí (metódy jeho rozlišovania), ale zostávam uväznený v subjektivite svojej, niekým zvonku parametricky „samo“riadenej ilúzie. Riadi ma ten, kto objektívne Miery pozná lepšie. Kto má a podarí sa mu zachovať si informačný náskok predomnou. Môźe tak v rámci ním lepšie rozlíšených hraníc „Božieho dopustenia“ svojvoľne nakladať s mojim osudom. Viď. vyššie riadiace technológie tvorenia, sTrojenia (v západnej terminológii manažmentu tzv. „delegovania zodpovednosti“ za svoje činy). Na Západe ide rovnako, ako v Číne v podstate o dvojnásobné zacyklenie algoritmu podprahového riadenia. Presnejśie o praktickú každodennú ochranu monopolu na riadenie a zabezpečenie svojvoľnej výšky jeho ceny podľa svojej potreby. Na západe ide o po prvé - skrytie objektívnej existencie inFormácie (prenosu mier - akcie v rámci riadenia) pri súbežnom rozdvojení miery ilúziou „časo-priestoru“ a fiktívneho rozdelenia sveta na „hmotný“ a „duchovný“ a po druhé - o skrytie 5. živlu, elementu, agregátneho stavu - vákua (kedysi nazývaného aj „éterom“). U Číňanov ide tiež okrem iného, aj o tzv. „double impact“ technológiu manipulácie kolektívneho podvedomia: napr. o priamu výmenu prvotných pojmov, vzorca, za živly, ako také, pričom sú oni samy o sebe nekompletné, povymieňané za iné symboly s chronologicky poprehadzovaným poradím. (Tu ide o použitie podobnej technológie bazálnej manipulácie podvedomia na 5. informačno-vojenskej priorite, ako v tzv. islamskej kultúre) Zároveň to bola po „tichej dohode“ medzi „elitami“ snaha o zabezpečenie nezlúčiteľnosť princípov západnej a východnej filozofie, aby si navzájom „do kapusty neliezli“. Tých tichých, nepísaných, no o to vážnejśích dohôd tzv. vnútroelitárneho konSenzu je viac... i v rámci samotného západného kultu myslenia i napr. vo vzťahu k spomínanému islámskemu svetu a pod.. – dopl. prekl.)

 

16 Už aj v školách sa učí, že: Pri excitovaní prúdom príslušných žiarení je možné v ňom evokovať špecifické subatomárne častice... – pozn. prekl.

 

17 Západná (tzv. biblická) kultúra zrodila cez tlak sociologickej rozpínavosti úroku technosféru, ktorá dnes dominuje ako komunikačný, inFormačný nástroj všetkým lokálnym kultom, kultúram. Vektor (smer a veľkosť sily) rozvoja technosféry (ako Formy) predbehol morálku (Obsah), čo je príčinou v podstate všetkých dnešných civilizačných slepých uličiek. Preto taký dôraz na metodológiu korekcie vektora v našich prácach.. Bez dodatočného tlaku asociálnej doktríny úroku&fiat money by technosféra (antropo- resp. noosféra, viď. práce Teilharda de Chardina, Édouarda Le Roya a V. I. Vernadského) samozrejme existovala tiež, no bola by hodne iná, i problémy (ekologické, zdravotné, sociálne...) by sa riešili inak - menej nebezpečne. – dopl. prekl.

 

18 upozornenie predkov pre generácie budú(ne?)Cnosti v ľudových rozprávkach nejedného národa. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (5)

Příspěvek k pochopení

Pe-tri | 14.09.2014

Dotaz:
- Je to myšleno tak, že datovým nosičem informací jsou v člověku nervové buňky respektive jejich funkční části ? Pokud ano, co se stává s těmito informacemi po smrti organismu ? Stejně jako např. při "úmrtí" harddisku jsou informace ztraceny nebo této nevyhnutelné smrti předchází nějaké forma překopírování shromážděných dat do jiného nosiče jiného "nástupnického" organismu (bytosti, flešky) umírajícího člověka - jak mimochodem učí esoterika ?

- Když víme, že víra v existenci nadřazených bytostí v podobě personifikovaných božstev je velmi efektivní nástroj k manipulaci s vědomím člověka, zůstává k rozřešení otázka, proč hierofanti provedli provázání tohoto personifikovaného božstva s objektivně existujícími a tedy i "magicky funkčními a efektivními" fenomémy/kategorie typu MIM. Obecně si přece mohli vymyslet jakékoliv božstvo, které by davu představili coby světovládce. Nesouvisí to nějak s problematikou přinášení lidských obětí těmto bohům ? Měli v tomto hierofanti možnost volby ?

Úvahy:
- Mícháním hrušek s jabkama se v kontextu napsaného dá rovněž zpřipodobnit jako pletení si primárního kvasu se sekundárním destilátem. Dá se to obrazně uchopit tak, že se lidem ukázalo na destilát a řeklo se - tohle před konzumací teprve destilujte, ale tenhle kvas, ten už můžete pít rovnou. (Destilace = sTrojování = fůzování = derivace podle času - přechod kvantity-kvasu v kvalitu-destilátu, viz. dále). Výsledky takové záměny jsou nasnadě (kázat vodu a pít víno).

- V MIM je tedy Matérie výslednou kategorií (procesu esoteriky popisovaného jako tzv. materializace), tedy tím co je již smysly vnímatelné. Ve výsledku je hmotné (ve smyslu atomární) povahy. Jenže na této úrovni abstrakce bychom to měli chápat nikoliv již jako konkrétní (tu či onu atomárně uspořádanou) formu hmotné materie, ale něco jako všepotenciál k tomu, teprve se stát (jakoukoliv) formou hmotou. Křesťanská vyšší dívčí to pojmenovává jako Syn.

Informace pak je tím, co esoterikové nazývají velký (energetický-silový) působce (zprostředkovatel) nebo taky astrální světlo či éter. Je to mj. i to, co nelze odstranit z tzv. (hmotného) vakua, protože to neúčinkuje prostřednictvím atomárních (elektromagnetických) sil. Proto to je tzv. nehmotné a tedy duchovní povahy (nezfůzované, nezderivované - viz. dál). Je to (jaderná) energie udržující zmaterializovanou formu v existenci. Křesťanská vyšší dívčí to pojmenovává jako Otec (když vše zprostředkovává - u všeho je, lze chápat že i vše zná - je tedy vševědoucí:). (Al-chymisté pracující na Velkém díle včerejška jsou dnes nazýváni jadernými fyziky).

A Míra je pak tím, co esoterikové nazývají vůlí, záměrem či charakterem. Je to ta nehmotná kategorie kvalitativní (morální měřítko) povahy, která určuje, jestli je materializující se (formující se) informace ve svém výsledku dobrým sluhou nebo zlým pánem. A tak je zde přímá souvislost této vůle s vytýčeným vektorem cílů (osudovost vedle svobodné vůle) naprosto evidentní (kdo neví do kterého přístavu pluje (neví proč žít), tomu není příznivý žádný vítr (a tedy ani nedopluje, ať se snaží jakkoliv žít/plachty natáčet)). Křesťanská vyšší dívčí ji pojmenovává jako Duch svatý.

Ok, vyjděme z toho a vezměme MIM tedy něco jako primární pojem (podkladová aktiva) a podívejme se na jejich deriváty (odvozeniny), které jsou tvůrčím činem vědomí, uskutečňujícím
proces materializace (sTrojování, fůze). Vyjděme z toho, že těmito časovými derivacemi (čas jako účelový nástroj a nikoliv primární, objektivní nepodmíněná existence) teprve vznikají materiální tj. prostorově limitované, výstupní (s lidskými smysly komunikačně kompatibilní a proto pozorovatelné) reality. Nutně tedy vše zmaterializované musí být dočasné (smrtelné). Vychází mi tedy, že esoteriky nazývané tzv. živly (konstrukčně výchozí, dílčí stavy hmoty) jsou první derivací MIM, prvky Mendělejevovy tabulky (konkrétní atomy) pak druhou derivací a běžná hmota (zformované sloučeniny) pak třetí derivací MIM. Čtvrtou derivací pak jsou celospolečenské poměry (dnes zformované do pojmu globalizace) a pátou derivací pak individuální životní okolnosti (zformované do osobně prožívané, individuálně jedinečné směsice pocitů blaha-štěstí-radosti ze života-naplnění-seberealizace či jejich opaků).

Z toho mi logicky vychází tento závěr:
Člověk tedy nejen že má množnost gnozeologicky chápat celý Vesmír jako trojjediný proces, ale ve skutečnosti je svým vědomím objektivním, neustále vše okolní (např. sociální podmínky k životu, životní okolnosti atd.), formálně hmotné tvořícím subjektem. Na individuální úrovni, když myslí - tvoří originálně sám, "přináší na svět - materializuje" nové myšlenky, ideje, vynálezy (možná i věci), když myslí konvenčně, pouze udržuje při životě (spoluvytváří) ty myšlenky, ideje, společenské poměry (matrix), a jiné hmotné reality, do kterých se už narodil.

Upřímné díky autorům za potravu a příležitost k přemýšlení.

P.

Re: Příspěvek k pochopení

udo | 15.09.2014

a) nasleduje bežná transFormácia.
Viď blockFormer TransFormeri, Optimus Prime, cube a pod :)
Áno, ale "karma" tzv. ezoteriky nevyzerá byť zrovna adekvátny obraz objektívnej reality. Vieme predsa kto a načo vymýšľa ezoteriku. Našou úlohou je predsa deezoterizovať.

b)
3.vždy je možnosť voľby. vraj do poslednej sekundy..
2.Ľudské obete sú rovnako, ako akékoľvek "obete" úchylkou, pohanstvom, alebo ak chcete "setanizmom"..
1.Akékoľvek "personifikované božstvo" je predsa agregátny modul kolektívneho podvedomia na báze technológii MIM. Či ich použijem podvedome, alebo vedome, je druhá vec.

S ostatnými Vašimi premisami by sa dalo do tej, či onej miery čiastočne súhlasiť. Avšak na rôznych úrovniach chápania.

..
V mnohorozmerno svete, možno nekonečnorozmernom, ide o to, do akej miery chápete tú, ktorú konrétnu mieru.

Miera nie je len priestorová, keďže sám priestor je mierou.
To je ten podvod, jeden z podVodou, pascí, cez ktoré sa prekúsavajú mladí vedci, keď si na princípe MEST svetonázoru nevedia predstaviť iné dimenzie, rozmery. Veľa talentov to i preto vzdá. Tož i menej konkurencie, otázok gramotných pre samozvaných "fírerov".

Keď deti si uvedomia, že systém myslenia MEST je programová ilúzia ich nadriadených a zaćnú uvažovať v kategóriách MIM, nie je v tomto zmysle predstaviť si iné rozmery, vôbec problém.
Žiaden zázrak, len objektívna realita.
I keď tá samozrejme, je i sama o sebe zázrak krásny.

Predstavte si tak pre zaćiatok napr. prvých desať dimenzii, ktoré vám napadnú a potom ich začnite hľadať v procesoch okolo seba.
Namiesto nedávno tu spomínaných "hier s časom"(úvod do matricového, do sociálneho inžinierstva)..alebo najlepśie zarovno s nimi. Našemu kulturologickému prostrediu je tento prechod, transformáci, lievik medzi systémami ilúzie MEST a reality MIM moźno najbližší, ak chápete PeTri.

Tak hľadajte a hodnoťte na ďalśej úrovni(leveli) hry života aj svoje vútorné i okolité rozlíśené procesy z druhej strany, v metodicky čo najobjektivizovanejśích mierach. Nebojte sa toho, źe tá hra je možno nekonečná..

No keď vám pridelenú kapacitu dostatoćne, nie dokonale nasýtite, možno sa nebudete musieť až tak "trans"formovať, ak tušíte, kam mierim.. a ak tam pod(?)vedome smerovali vase otázky..

..bo to asi skoro kaźdého ako-tak zdravého jedinca zaujíma, i ich spoloČnosť, ako celok..

Re: Re: Příspěvek k pochopení

Pe-tri | 15.09.2014

Tedy asi takto?
Informace, dosáhnuvší patřičně dostatečné míry pochopení situace, se tím sama kvalifikuje k přestupu do různých operačních prostředí, kde v podobě Matérie pokračuje ve hře. Nejde tedy jen o to být a činit dle vůle Boží, ale i reálně zužitkovat individuálně dosažený potenciál k dalšími postupu ve hře. Od určitého levelu se pak transformace (nedobrovolně nezbytná při přechodech mezi nižšími levely) stává dobrovolnou a pod kontrolou Informace), asi jako odchod elfů ze světa lidí.
P.
ps. Analogie mezi biologickým světem a světem digitálním (environmenty, operačními systémy) jsou chvílemi až neskutečně funkční. Na pojmové úrovni by se už dal pomalu udělat celý korenspondenční slovník. A za chvíli bychom mohli vytvořit i korespondenční popisy vzniku, zániku a fungování objektů v těchto systémech.

Stálé díky za pomoc
P.

Re: Re: Re: Příspěvek k pochopení

udo | 15.09.2014

Celý IT svet je síce na jednej strane bezpečnostný modul VM, ako nutné vyústenie úžerou prehnanej objektívnej technickej evolúcie, no na druhej strane sa snažia jeho benefity klasicky rôznymi spôsobmi zožať i producenti dnešného starého otrokárskeho modelu.

1. Na globálnej úrovni stojí o.i. otázka zachovania dosiahnutej informačnej databázy(data recovery) po reštarte preferovanom jednou bláznivou frakciou GP..respektíve skôr uź jeho perifériou..

2. Ďalej krycie manévry, kamufláže, strašenie "totálnou kontrolou" apod. I keď samozrejme globálna elektronická sieť isté OBMEDZENÉ možnosti v tomto zmysle ponúka. No skôr ako volavka. Sú tu vážnejśie bezpečnostné riziká pre obćiansku spoloČnosť a internet je naozaj viac nástrojom na ich odstraňovanie.
Zakiaľ to nie sú ľudia schopní riešiť v dostatočne väčšom poćte inak. Ako inak podať druhým kľúč, vodu.
Je hlúpe v lese zahadzovať nôž, či čutoru..

Pre Nich je DVTR doslovne "haluz", hlavne pre lokálnych periferikov gobálnych jelít.
Ako kufor bez rúćky v onom lese. I niesť ťažko, i zanechať neradno. Rúčkou je morálka.

Spomeňte si na známy obraz Michelangela zo Sixtínskej kaplnky. Na vyššej, hlbšej úrovni sa i takto interpretovať dá.
I mnohí si ho dnes i na chrbát tetujú,
či do log firemných montujú..

Podvedome to láka, spojiť sa s Bohom,
Človekom stať sa, vo svete novom.
Podvedomú ruku vedome opätovať..
i prestať životy svoje,
na strome života obetovať.

Celý IT systém je naozaj len hrubá kópia existujúceho systému.
Myslíte, źe silikónčatá niečo nové vymysleli,
z prsta si vycucali?
Zrovna tak sa napajajú podľa moMentálne preferovanej rúćky k príslušným noosferickým modulom. A ako sa im to "zazdá" i interpretovať(vysvetliť) si to vo svojom úzkom kruhu kolotočárov vedia, tak i zrobia..

Preto sa tak oplatí hrať v šachu na onú 1-percentnú kartu
chyby ich zadávateľov, z ktorej je v ďalšom ťahu 100-percentný zámer Jeho..

Ono.. preto múdrym býva, byť na strane s dlhším dychom..
i pri veškerom tom kvaltováni, v kľude spať, počúvať a prekyslićovať, zívať..
i v Pravom momente, presne na nákovu udrieť, konať..

díky za překlad

Petr H. | 13.09.2014

"...drevo prekonáva zem, voda prekonáva oheň atď. v cykle."
v česku obdoba "kámen-nůžky-papír"
jinak zajímavé počtení..

Re: díky za překlad

udo | 14.09.2014

Ta héj.., no to je taká naša nadstavba,
ktorá nám pomáha kvalifikovane sa rozhodovať,
kto má byť pre dnes kolujúcim fírerom :)

Přidat nový příspěvek