VODA MŔTVA (3)

VODA MŔTVA (3)

12.8.2014

-předchozí část-

 

 

ÚVOD

 

Ak by sa celý vesmír stal štátom jedným,

nemožným by bolo všade i zákonynemať jedny.

K. Prutkov

 

V termínoch analogickej vedy by bolo možné nasledujúcu prácu nazvať „Všeobecné základy sociológie“. No máme dôvody, aby sme termín reč života postavili do protikladu termínu „sociológia“ a prešli od „sociológie“ k reči života.

 

Termín „sociológia“ sa vzťahuje k dvom pojmom: socium – spoločnosť a  logos – slovo. Keďže život človeka plynie v spoločnosti, tak ak po-rusky žiť, namiesto nezrozumiteľnej „sociológie“, treba používať jasne a jednoznačne zrozumitenú reč života. Lebo všetky životné prejavy treba nazývať menami, vyjadrujúcimi podstatu každého z nich. Života-reč – to je vnútrospoločenská funkcia ž-reče-stva.1 Je očividné pre tých, čo si spomínajú, že písmeno - znak “Ж”(ž), v slovianskej bukvici2 má názov „Žijete“. Pojmový koreň reče (riecť, reč ako vyjadrenie, prejav mysle) je bezprostredne prítomný v obidvoch slovách.

 

Expanzia mamonárskeho svetonázoru, neseného kánonicky biblickým židokresťanstvom a formálne rituálnym islamom, bola sprevádzaná miznutím žrečestva zo štruktúry národných spoločenstiev. Ono totiž nieslo národnú i mnohonárodnostnú konceptuálnu moc - vyššiu moc pri vymedzení plnej funkcie riadenia podľa špecializovaných druhov vnútrospoločenskej moci v procese spoločenského samoriadenia. Monopol na konceptuálnu činnosť si následne dlhú dobu uchovávala kasta nadjudaistických nadslobodomurárskych „žrecov“, stanúc sa podľa svojich činov znacharstvom - pseudožrečestvom. Národné spoločenstvá, stratiac konceptuálnu samostatnosť riadenia, sa tak zmenili na obetné stáda a v konečnom dôsledku namiesto Života-reči dostali tzv. sociológiu – pseudovedu. Jej nevedeckosť sa prejavuje predovšetkým v tom, že celá súčasná civilizácia prežíva globálnu krízu kultúry: konflikt generácií, organizovaná „všehoprípustnosť“ (zločinnosť), ekologické problémy, nacionalizmus, prechádzajúci do nacizmu, problémy odzbrojenia a pod..

 

Ak by súčasná sociológia bola vedou, tak samoriadenie spoločnosti, väčšinou dobromyseľné (minimálne aspoň deklaratívne), by vychádzalo z nej a všetky uvedené problémy by proste neboli. Mohli by sa vyskytnúť ojedinelé excesy, nevychádzajúce však nad rámec kompetencie psychiatrie. Pritom by v základnej osnove sociológie ležali minimálne nasledovné vedné odbory:

 • porovnávacie bohoslovie (teológia) a porovnávací satanizmus3. V danom prípade sa však bavíme nie o stáročných neprestajných sporoch o tom, ktoré z Písiem pravým jest a ktorá viera ako jediná spásu prináša - bo to sú spory o ráme na ikone, keď sa zabúda na ikonu samotnú i na Toho, kto je na nej. Bavíme sa tu nie o sporoch o tom, s ktorým z národov je Boh – tieto spory sú  bláboly detského myslenia, pričom už je čas konečne dospieť. Bavíme sa o tom, že je nevyhnutné pochopiť, v čom je rozdiel - rozlíšenie medzi náboženstvom a relígiou. Je nevyhnutné pochopiť, že každé Písmo, považované za sväté (vrátane ateistických analógií), zrodilo v národných spoločnostiach druhotné výklady, ktoré spolu s nimi i zvyškami predchádzajúcich lokálnych vier a povier počas nasledujúcich storočí v značnej miere určovali smerovanie vývoja kultúry, životný štýl logiku sociálneho správania. Všetko toto je nevyhnutné vedieť a chápať, aby sme nadarmo nevyhrocovali situáciu a „nestúpali na hrable“, dostanúc sa do konfliktu s hierarchicky Najvyšším Všeobjímajúcim riadením (HNVR);

 • psychológia (individuálna i kolektívna)4;

 • biológia, keďže ľudstvo - biologický druh, jeden z mnohých v biosfére - je nositeľom sociálnej organizácie. A globálny historický proces – to je čiastkový proces v rámci objemnejšieho procesu evolúcie biosféry Zeme. A narušenie biológie môže zničiť aj sociálnu organizáciu spolu s kultúrou;

 • genetika, ako časť biológie, a  s ňou združené oblasti matematiky, aby sme nemiešali „v návale nadšenia“, ako L. N. Humiliov, informačné procesy, prebiehajúce na úrovni biologickej organizácie s informačnými procesmi na úrovni organizácie sociálnej;

 • Dostatočne všeobecná teória riadenia a s ňou združené oblasti matematiky;

 • teória kmitaní a s ňou združené oblasti matematiky;

 • astrológia, ako teória modelovania kmitavých procesov, frekvenčnej analýzy súčinnosti (interakcie) Zeme a Kozmu;

 • teória globálneho a národných dejinných procesov, keďže sociálne procesy sú prejavom všeobecných zákonitostí sociológie v konkrétnej historickej situácii;

 • jazykoveda;

 • etnografia;

 • ekonomická veda, vyučujúca objektívny jav celospoločenského spájania špecializovanej práce a procesy riadenia vo výrobe a distribúcii tovarov a služieb.

 

Samotná sociológia, obsahovo sa odlišujúc od ľubovoľného z týchto vedných oborov, by mala čnieť nad týmto základom ako niečo kvalitatívne nové. Ako veda nie je jednoduchšia než matematika, fyzika, alebo iná veda, na názov ktorej si vedomie bežne spomenie, keď potrebuje nevyhnutne ohodnotiť niekoho reálnu alebo zdanlivú intelektuálnu silu. A sociológia – to nie je humanitná veda, v dnešnom chápaní „humanitného vzdelania“ v zmysle oslobodenia „vzdelávaného“ od povinnosti poznať prírodné vedy a  ovládať matematický aparát, nad rámec štyroch základných aritmetických funkcií5. V dnešnej dobe spoločnosť ako celok takouto sociologickou vedou nedisponuje, a  to je veľmi zlé.

...

-pokračování-

 

1 žrečestvo – schopnosť rozlíšiť podstatné od nepodstatného (procesy objektívne dominantné od iluzórnych), pravdu od lži v danom konkrétnom momente, konštelácii. Žrec – jedinec toho schopný, majúci takéto vedenie, avšak nezneužívajúc danú schopnosť, tento informačný náskok pred davom (na rozdiel od znachara) vo svoj egoistický prospech - pozn. prekl.

 

2 Pôvodná slovienska abeceda – bukvica – predchodkyňa dnešnej azbuky – torza pôvodnej bukvice (po amputačných zásahoch Cyrila a Metoda, následne Romanovcov a Lenina). V nej každé písmeno – znak – bukva mala svoj plnovýznamový názov a k tomu priradený Obraz. Preto doteraz, aj ked v oklieštenej forme, si slovanské jazyky (najmä ruský a bieloruský) zachovali schopnosť rozvíjať ľudské vedomie, rozum, mozog na rozdiel od všetkých ostatných umelo vzniknutých jazykov, ktoré myslenie degradujú (viď. zistenia izraelského vedca) – pozn. prekl.

 

3 „Otázky metropolitovi Jánovi a hierarchii Ruskej pravoslávnej cirkvi“, „Ku Kráľovstvu Božiemu...“, „Majster a Margaréta“: hymna démonizmu? alebo Evanjelium bezzákonnej viery“, „Od korporátnosti pod ochranou ideí k súbornosti a Kráľovstvu Božiemu“

 

4 Táto téma je preskúmaná v prácach Vnútorného Prediktora ZSSR, vydaných po „Vode Mŕtvej“: „Dialektika a ateizmus: dve nekompatibilné podstaty“, „Od korporátnosti pod ochranou ideí k súbornosti a Kráľovstvu Božiemu“.

 

5 Sčítať, odčítať, násobiť a deliť – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (3)

Spomínaná štúdia

Oracle 911 | 13.08.2014

Kde by som sa mohol dostať k tej spomínanej štúdie to Izraelského vedca?

Re: Spomínaná štúdia

Hоx | 13.08.2014

toto vypadá jako stopa http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-05/uoh-rrl051407.php

Re: Re: Spomínaná štúdia

Oracle 911 | 13.08.2014

Vďaka.

Re: Re: Re: Spomínaná štúdia

Oracle 911 | 13.08.2014

Teraz ma to napadlo, a čo ostatné Slovanské jazyky?

Re: Re: Re: Re: Spomínaná štúdia

udo | 13.08.2014

Isto..obzvlašť staroslovienčina.
Hoc aj bežná tzv. liturgická..
Mnohé, čo sa v ruštine nezachovalo, zachovalo sa napr. u nás, v chorváčtine, češtine a pod.
No i vo veľmi príbuzdnej koiné, latine, či neskorších tzv. germánskych jazykoch.

Kľúče..
Len vedieť, ako skladať pôvodný jazyk, zrkadlo mysle predkov našich..a hlavne kolektívneho (pod)vedomia, no i technologické "pikošky" ich elít(napr. http://review3d.ru/wp-content/uploads/img_2/6abe32e748eb.jpg), ktoré žiaľ tiež neboli úplne nevinné na zachovávaní inFormačnej pyramídy, prečo ostatne do veľkej miery aj prehrali konceptuálnu, chronologickú, ideologickú i finančnú bitku s tzv. biblickým konceptom.

Ten bol síce podľa niektorých nie nepodstatných parametrov vyspelejší, ako pomalšie (geograficko-meteorologické a ďalšie determinanty) sa rozvíjajúci koncept samoriadenia býv. védickej kultúry, no napr. morálne štandardy mal vo viacerých parametroch pravdepodobne dokonca vyššie. DoČasná Informačno-vojenská operačná schopnosť Amenovho kultu bola však zasa váhovo-štatisticky evidentne z pozície Vis Maior presnejšia, ako potenciálne celospoločenské benefity možno nie až natoľko veľkého morálneho náskoku.

Čo z toho pre nás vyplýva?
Zjednodušene povedané:
Oné "Váhy" masovoštatistického pravdepodobnostného predurčenia vývoja jednotlivých dominantných socio-naturálnych procesov neradno opomínať ani pri zachovávaní operačných priorít.
Vždy sa komunikuje(bojuje?) na všetkých úrovniach naraz, keďže sú prepojené a disciplína myslenia, vôle, je v tomto zmysle len ďalšiou dimenziu želanej, cieľovej, deFinovanej(viď MDP technológia-praktická psychológia DVTR) kulturologickej mat(r)ice. No tu už skôr tenzoru..s príslušnou mierou korelácie, nevyhnutnej konvergencie s matricou-tenzorom Božieho predurčenia, Prozreteľnosti medzi všetkými matricami procesných, procedurálnych "osudov" objektívne možných.
Zhruba tu v skúmanom zmysle daný cyklus spätnoväzbového vzťaku špirály evolúcie končí a upgrade, či downgrade subjekto-objektu pokračuje..

po sedliacky:
Môžem mať pekné myšlienky(želané obrazy budúCnosti), no keď ich realizovať neviem(sprostý, len lenivý, či nedisciplinovaný som), ho..no platné mi budú.

,či
"Sloboda je vedomá nevyhnutnosť."
(Pri dostatočnom poznaní objektívnej reality viem, aká je pravdepodobne objektívne najlepśia moźná varianta ďalśieho kroku pre mňa z pozície Vis Maior a mimo nej sa nachádza pole hry s mierou Božieho dopustenia, delegáciou zodpovednosti na moje obete - bosý beh po horúcom piesku..)

..alebo:
"Sloboda končí tam, kde začína vedomie"
a v tomto zmysle..presnejšie sVedomie, no to sme znova na začiatku od konca cyklu, v dehermeneutizovanej komnate, leveli č.13

Re: Re: Re: Re: Re: Spomínaná štúdia

Oracle 911 | 13.08.2014

Udo, ten obrázok je aj vo väčšom rozlíšení?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Spomínaná štúdia

J. | 14.08.2014

Tu je väčší

http://www.programotu.ru/file/Az.jpg

super :)

arny | 13.08.2014

Dakujem za tieto clanky, su velmi poucne, len na to clovek uz musi byt ako tak zrely, aby to chapal a tiez docital do konca :)

inak, v niektorych pripadoch by mozno bolo pre citatela zaujimave ponechat aj originalne slova z rustiny v azbuke

a este otazka, v tomto 3. pokracovani je niekolko hviezdiciek (*) ale nenasiel som, ze co znamenaju...

a este jedna :)
Kde by som sa dopatral k povodnej znakovej sade azbuky pred zasahom Cyrila a Metoda?

Vdaka, tesim sa na pokracovanie

Re: super :)

Dušan | 13.08.2014

AZbuka

http://www.vedy.in/images/bukvica.pdf
ale trochu to nezvládli

http://uloz.to/xS8JFVU8/az-jpg
http://uloz.to/x39vRUVn/azbuka-yapfiles-ru-jpg

Re: Re: super :)

arny | 13.08.2014

dakujem :)

Re: Re: Re: super :)

Lux | 13.08.2014

Pár slov o "ikonách" slovanských dejín, o bratoch, ktorým "vďačíme" za náš jazyk a "kresťanskú" vieru..

Ako sa hovorí za riekou Moravou:"Lež jak věž." Ktorú korporátna mafia hi-es-torikov (biblických vykladačov histórie podľa Tóry) neustále podsúva ovciam, aby to zakabalené svinstvo naďalej žrali a nič nechápali.

Bratia Konštantín (cirkevný Cyril) a Metod predtým ako prišli na naše územia mali už za sebou pekných pár diplomatických a misijných ciest, na ktorých ponúkali lžekresťanstvo (neŽivé pseudokresťanstvo).
Okrem iných misií boli aj v starej Arábii a u Chazarov, kde však nepochodili (Kagan si z ponúkaných pseudorelígií - judaizmu, islamu a byzantskej vetve kresťanstva vybral judaizmus a dnes nás ich potomkovia "úspešne" globalizujú a riadia k "lepším zítřkům", ako je dnes dobre vidieť na udalostiach na U-kraj-ine ).
Žiaľ pre nás - veľkomoravské "elity" prijali agresívne biblické pseudokresťanstvo určené pre otrokov..

Celý Vesmír = rôznorodé kmitavé procesy a reč, jazyk, slovo je tiež kmitavý proces a ako taký vykazuje rôznorodý vplyv na okolie (iné kmitavé systémy). A človek je taktiež len kmitavý a autokmitavý systém.
Preto reč, živé slovo môžeme chápať ako kód nejakých vesmírnych kmitov, ktoré sa prelínajú cez organizmus (telo a biopole) a
psychiku (informácia a algoritmika), aj mimo ozmyslenej vôle človeka. Takto je slovo schopné vykázať pôsobenie na všetko, čo je vo Vesmíre (cez rôzne prírodné a technické reemitéry). Má teda magickú moc (cez vibroakustické pôsobenie) a o to väčšiu, čím je viac v harmónii s kmitmi objímajúcejších procesov. A preto jednou z hlavných snáh zasvätenejšej periférie "elít" bolo deformovať a degradovať písmo, slovo, reč, jazyk, aby čo najmenej vystihovalo pravý zmysel. Dnes len zanedbateľné množstvo ľudí vie dekódovať presné významy písmen, slabík a zložených slov (ich skrytý, príp. deformovaný význam).

Staroveké slovienske žrectvo používalo na dekódovanie myšlienok 64 písmen (symbolov) a okrem nich 83 znakov nad a pod týmito symbolmi. Védam by som všetko neveril (bližšie som to neštudoval), tak tí čo ovládajú ruštinu si môžu pozrieť významy týchto symbolov (skôr hieroglyfov) tu:
http://gramota.org/fr.bukov.html

Stačí porovnať s hlaholikou Konštantína a Metoda a na prvý pohľad je zrejmé, že ide o zjednodušený, do primitivizmu dovedený variant...veľkomoravský mal 38 znakov.
Obaja úporne študovali starosloviensku Gramotu (bukvicu), ale z dôvodu svojich vlastných charakterových kvalít si ju nedokázali plne osvojiť. Pretože plné precítenie a pochopenie vyžaduje, aby človek bol v spojení s Hierarchicky Najvyšším Všeobímajúcim Procesom (Riadením). A tak pre otrokov vymysleli, či už z vlastnej iniciatívy, alebo pod diktátom z centrály, dostatočne deformovanú abecedu, aby sa dala ľahšie pretlačiť biblická lož.
Staroslovienska bukvica ovládala tzv. "mágiou slova". Mala udiviteľné pôsobenie na okolité prostredie. Napr.: pod jej vplyvom hynuli choroboplodné baktérie, harmonizovali sa biopolia rastlín, živočíchov a ľudí. Veď čo robia extrasenzorickí liečitelia (samozrejme nie rôzni šarlatáni): cítia cez svoje biopole, ktorý orgán je chorý - má inú frekvenciu kmitov ako zdravý a svojim darovaným prebytkom smerovanej energie napomáha upraviť frekvenciu orgánu na správny kmitočet (môžu to vidieť aj cez farby, spektrá tzv. aury = biopoľa človeka alebo aj zvieraťa).

A tak z jazykov postupne uberali písmena, znaky, jazykové konštrukcie, deformovali slová a ich významy apod.

Takže ďakujeme vám bratia, sme na vás spolu so synagógou obzvlášť hrdí, a preto sme vám ovce dovolili oslavovať aj "ich" sviatok, podobne ako u ďalšieho blížiaceho sa klamu národa - SNP , ktorý teraz vysvetľuje ovciam v TV naša synagóga cez "utajenú" hystériu...:))

Re: Re: Re: Re: super :)

udo | 13.08.2014

Ta heeej..
mnohí oficiálni pseudovedci médeiných celevritiek, ktorých samozvanou úlohou je cenzúrovať vedu, popierajú existenciu biopolí.

No nemá azda toten živý gazda teplotu vyššiu z poľa idúc kolom tela,
ako Déži, čo už nejednu hodinu vedľa krčmy v jarku zimnom leží?

Tak aj každý jeden atóm, molekula tela gazdu-Fera majú svoje polia,
ktorých frekvencie vždy skladajú sa pravidlami superpozície do veľkosti hoci vola..
a keď Déži "vôľu" cíti do nosa dať si
i dostať od žienky svojej mladej po riti,
spitý, takmer tuhý leží na gánku,
reku, že či bude mať pole mocného vola rovnakého,
ako Fero, keď švagrovi tomu dá na sánku?

..a keď si Pištík dobre opre do lebene svojej vôľu,
hoc i slepý sťa netopier časom vidieť bude,
aj pod lesom v diaľke za dňa horúceho prepotrebnú tôňu..
..enem očúvať jazyk Jeho treba
a končí sa tak pomaly, no isto.. akákoľvek bieda..
..bo On to.."ju" neRád

Re: Re: Re: Re: Re: super :)

Lux | 13.08.2014

Ta to mi včil nerobia synku, bo terazky mi pridze podumovac, kerý z tých parobkov (či pa-robotov?), kerých si to tam na valale vidzel, toho voľa do jara najskúr najdze v tem lese...:))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: super :)

udo | 13.08.2014

Ta toten, kotry pérši bárs i šrégem z chotára levárčanského kolem Kokavy za Čortovu skalu do Habury.. abo neurokom rivno na Havaj dondze! :D
Toty hory - same vlny - znaš?
Mole, raj surferov-inženerov!!
Digh móre

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: super :)

Lux | 13.08.2014

Tak, tak, znam, znam totych mannažérov, celebriťi co motory zochabia i tancuju na totych volnach jak šaľeni dupcy na mořu.
Jesuš Mária, ámen, to czy pérši?
Šporheľt, fertuche, pigľajz, mutovnik to nezna i pérši.
To my v jarku šme še kupali i šikaľi do ňeho a kedz šme buli smadni,ta šme še z ňeho i napili..:))

Dze bulo, tam bulo...mir nix(chts),dir nix(chts), mole..

Re: Re: Re: Re: super :)

J. | 14.08.2014

"A tak z jazykov postupne uberali písmena, znaky, jazykové konštrukcie, deformovali slová a ich významy apod."

V tomto je angličtina dovedená do dokonalosti. Pár slov, či časť vety je bez dodatočného kontextu takmer vylúčené správne pochopiť.

A ja, že prečo pri preklade pár slov z angličtiny bolo vždy potrebné dodať - to môže mať viac významov, povedz mi celú vetu.

Smutné, že sú tak zblbnutý, že im toto nepresné vyjadrovanie príde ešte vtipné a je zdrojov mnohých "pranks" a "puns".

Re: Re: Re: Re: Re: super :)

udo | 15.08.2014

Hej..
..z pôvodnej hAr-man..činy.., g-harmončiny, resp.gArmančiny AlleMannov, S´azov, SveBa, M´arovov, M´arKaMannov a spol. už v dnešnej tzv. angličtine moc nezostalo..

Isto..etymologických intepretácii je mnoho, no podstatné je, ktorá na danú situáciu objektívne najlepśie sedí.

Presnejšie:
Aká konštelačná konštrukcia obrazov(foriem) rozlišovania a hodnotenia objektívnych a iluzórnych("samo"riadených fikcii) spoloćensko-prírodných javov vznikala pravdepodobnostne predurčene ohľadom analogickej situácie pred napr.3500 rokmi u najchápavejších a nazodpovednejších "starejších" skúmanej kultúry.

No tak aj napr. u najchápavejśích, ale už "menej mravne podkutých, po zošikmujúcej sa rovine pokušenia ega bezmierneho jazdiacich.."

Toľko k "časovým sondám" do starších agregátnych modulov kolektívneho odvedomia, v rámci hĺbkovej frekvenčnej analýzy pododboru procesného socio-kultúrneho inźinierstva.

Ostatne.. pre jej potenciálnu tuposť, masívnu mieru skreslovania objektívnej reality bola angličtina aj čiastočne vybraná.
I keď kritérii bolo samozrejme, ako vždy, viac: geopolitika, pseudoprotestantizmus zvedený do absurda (vytrhnutím kontextu "cisárovi cisárovo" a "úspešnosti od boha"), "zrada" Frankov Filipom P., atď

Zároveň bola v rámci dlhodobej informačno-vojenskej"palebnej prípravy" systematicky degradovaná deformami príslušníkov kruhov podobne, ako aj iné jazyky, včítane onej ruštiny..

Keďźe však akcent a "tlakočas" tu mocnejší bol, je aj výsledok u býv. b´ritoncov starých devastaćnejśí. Veď stačí čo i na ulice, alebo do arén footBaalu pozrieť.
Hoci aj mimi Londinia.. v centre BA na turistov danej proveniencie, kde do mnohych reštaurácii majú i na "etnicko-kultovom" princípe správne vstup zakázaný..

No zároveň sa mnohé zaujímavé fragmenty agregátnych modulov kolektívneho podvedomia našich bratrancov, našich spoločných dejín zachovali. Projekt metodickej devastácie európskej kultúry posledných stáročí mal predsa len mocného oponenta v objemnejšej matrici..

Kto sa na ňu odvoláva, dokáže si hoc i pôvodnú Euro-indickú, či Euro-aralskú matricu "ad hoc" rekonštruovať. Ak treba..

Re: super :)

Kyborg | 13.08.2014

Upravil som bukvicu z véd do pôvodného formátu
http://uloz.to/x5sHJwP5/bukvica-1-pdf

A nick Y našiel ešte toto:
http://logvin-st.livejournal.com/54820.html#cutid1

Re: super :)

popolvár | 14.08.2014

hviezdicky oznacujú doplnenia, či poznámky prekladateľa v hlavnom texte naviac oproti originálnemu textu. Hviezdicka sa zvolila preto, aby bolo odlíšené, čo je naviac a text: pozn. prekl. by bol rušivý. Pozn. prekl., či dopl. prekl. - takto sú označené len poznámky naviac pod čiarou - tam to rušivo nepôsobí...

objasnenie

popolvár | 12.08.2014

v tejto podobe sa budú zverejnovat vzelávacie materiály KSB, t.j. dvojmo: 1. v originálnej - ruskému originálu co najvernejsej verzii - toto vidíte na stránke aj kvôli tomu, zeby sa mala precítat ako prvá, co najzrozumitelnejsia verzia a následne k tomu 2. nadstavbová rozsírená verzia - doplnená o viaceré vysvetlivky, poznámky, etymologické rozclenovanie slov a pod., otvárajúca dalsie úrovne pochopenia textu - tá je na stiahnutie nad clánkom.
Vela zdaru a zábavy pri stúdiu...

Přidat nový příspěvek