VODA MŔTVA (25)

VODA MŔTVA (25)

29.4.2015

-předchozí část-

 

...

Ak je niekto z „voľných“ murárov stále neschopný pochopiť, prečo sa za viac ako 2000 rokov pri monopole „slobodo“murárstva na múdrosť nepodarilo úspešne zavŕšiť zostrojenie celosvetového «chrámu S´Al´Amona», tak odpoveď je prostá: architekti a stavbyvedúci púšťajú k strojeniu pyramídy uvedomelých znalostí a pyramídy nechápania celý samotný ľudský „konštrukčný materiál“. Pritom jednu z pyramíd stroja vždy základňou smerom hore, čo je, ako nie je ťažké pochopiť, s technickými ťažkosťmi a meškaniami(špeciálne ohľadom rozvoja príslušnej kultúrologickej konštrukcie pomocnej-nosnej) spojené. Preto tak neľahkým vyzerá byť, do „chrámu“ sa dobiť..1 Zo stavby už, z jej vnútra kto hľadí, ťažko zhliadne, čo, ako a kde stavia sa, strojí.

 

Verzia o „žido-slobodomurárskom sprisahaní“ je taktiež neudržateľná. Pre tkanie nitiek koberca sprisahania je nevyhnutné analyzovať všeobecný priebeh procesov vo svete. Účastníci „sprisahania“ to však spraviť nemôžu. Jední z dôvodu narušeného obrazného myslenia a poškodenej psychiky dôsledkom obriezky spodnej.. Druhí preto, že sa súhlasiac s nastavením vyšších hierarchov zaoberajú kultiváciou „poľa neoraného“, namiesto nepredpojatého pozorovania a odzrkadlovania(tvorivého rozvoja) celkového chodu procesov spoločných sveta, VesMíru(Miery). Izolovaný priebeh procesov stredným bratom(tovarišom) tajomstiev, na odlíšenie od nižších (učňov), objasňujú vyšší (majstri) podľa «plánu», obdržaného od ešte väčších Panov..

 

Z pohľadu NAD“slobodo“murárskeho (a)sociálneho znacharstva, označujú „slobodo“murárske heslá «sloboda, rovnosť, bratstvo»:

  1. SLOBODA vodcov sa mýliť;

  2. ROVNOSŤ nevoľnícka všetkých davov a j„elít“ ..pred znacharmi-pohlavármi;

  3. BRATSTVO v spĺňaní policajných funkcii „slobodo“murármi ..

vo vzťahu k „zvyšku“ populu nezasväteného „veľkými tajomstvami“.2

 

Avšak okrem Euro-Amerického konglomerátu existujú aj oblasti s blokovou organizáciou riadenia, resp. oblasti blokovej organizácii blízke. Ide napr. o: 

 

1. Japonsko, ktoré si zachovalo skupinu žrecov až do súčasnosti a ktoré bolo schopné (v neposlednom rade3) aj vďaka veľkej hĺbke zhody cieľových vektorov v spoloČnosti vstať po zdrvujúcej porážke v druhej svetovej vojne.

2. Ďalej je to India, ktorú ani za stovky rokov kolonizácie Briti neboli schopní prevrátiť na svoju tropickú filiálku a v ktorej sa veľmi pravdepodobne tiež zachovala časť lokálnych žrecov.

3. Podobne aj Čína, ktorú sa tiež kolonialistom napriek obrovským stratám na jej obyvateľstve hlavne počas tzv. „Ópiových vojen“4, i neskôr počas občianskej vojny, teroru Japoncov vyzbrojovaných od konca 19 stor. hlavne západom, či naimplantovanej marxistickej „kultúrnej revolúcie“, rozvrátiť nepodarilo. Tak, ako sa to občas konkurujúcim si francúzskym a americkým lokálnym j“elitám“ podarilo dočasne napr. vo Viet-Name a Kambodži po vyškolení na západe (hl. „Kaderschmiede“ Pariser Unis)* Ho-Či-Mina a neskôr Pol Pota, ktorý sa takmer úplne utrhol..

4. Avšak aj napr. arabský svet má (i napriek deformovanému histórickému islamu) bližšie k blokovej štruktúre.

 

Určité ťažkosti, s ktorými sa stretávajú vymenované regióny a krajiny, sú zviazané s nízkou hĺbkou zhody objektívnych cieľových vektorov (reálnych potrieb celej populácie) vo vzťahu k subjektívnym cieľovým vektorom ich riadiacich štruktúr. Osobitne sa to týka nedostatočného chápania objektívnych dlhodobých (nízkofrekvenčných) sociálnych procesov samotnými „elitami“ týchto krajín.

 

Pri pohľade na dlhodobý priebeh dejinných intervalov života jednotlivých spoločenstiev (stovky a viac rokov) z pozície Dostatočne všeobecnej teórie riadenia5, sa prostriedkami-náStrojmi vplyvu na spoločnosť, cieľavedomé používanie ktorých umožňuje riadiť jej život a smrť, javia byť:

  1. PRIORITA. Informácia SVETONÁZORového charakteru, METODOLÓGia spoznávania, osvojením ktorej si ľudia stroja (individuálne i spoločne) svoje „štandardné automatizmy“ rozpoznávania a ozmyslovania čiastkových procesov plnosti a celostnosti Vesmíru. Týmto procesom následne  určujú podľa miery svojho chápania ich hierarchickú usporiadanosť v ich vzájomnej vloženosti. Táto miera chápania sa javí byť osnovou kultúry myslenia a plnosti riadiacej činnosti, včítane reálnej (plnej) vnútrospoločenskej moci.

  2. PRIORITA. Informácia dejepisného (CHRONO-LOGického) charakteru, týkajúca sa všetkých odvetví Kultúry a všetkých odvetví Vedy. Umožňuje vidieť smerovanie (tendenciu) plynutia procesov a uviesť do vzťahu jedny tendencie s druhými6. Tak v rámci Kultúry celkovo, ako aj v jednotlivývh odvetviach Vedy. Kto disponuje svetonázorom, ktorý je v súlade s reálnym Svetom7, umožňuje chronologická inFormácia odhaliť čiastkové procesy, prijímajúc „chaotický“ tok faktov a javov do svetonázorového „sita“ – subjektívnej človečej miery rozpoznávania.

  3. PRIORITA. Informácia fakto-opisného (FAKTO-LOGického) charakteru. Ide o opis čiastkových procesov a ich vzájomnych vzťahov. K inFormácii 3.priority sa vzťahujú vierouky religióznych kultov, svetské ideológie, technológie a faktológia všetkých odvetví vedy.

  4. PRIORITA. Ekonomické procesy, ako prostriedok vplyvu na správanie sa spoločnosti. Samotné ekonomické procesy sú podriadené hlavne inFormačným prostriedkom manipulácie pomocou Kreditno-FINANČNÉHO systému. Obeživo = „invariant“ = peniaze sa javia byť hraničným zovšeobecňujúcim (pojítkom) typom inFormácie ekonomického charakteru.

  5. PRIORITA. Prostriedky GENOCÍDY, ničiace nie len živých, ale aj nasledujúce pokolenia, devastujúce geneticky podmienený potenciál osvojenia a rozvoja kultúrneho dedičstva predkov8. Ide hlavne o jadrové vydieranie a hrozba použitia ZHN (zbraní hromadného ničenia)..ako „pokračovania presadzovania politiky inými prostriedkami“. Nástrojom tejto politiky je nepriame a priame riadenie kanálov distribúcie alkoholu9 tabaku a ďalších narkotík10, potravinových aditív, všetky ekologické znečistenia, niektoré lieky. Nedostatočne testovné produkty „genetického inžinierstva“11 a „biotechnológii“ tu predstavujú tiež potenciálnu hrozbu-príležitosť..

  6. PRIORITA. FYZICKÉ zbrane v tradičnom chápaní (u bežnej populácie-davu) zmyslu tohlo slova. „Od noža po raketu“. Teda ďalšie prostriedky, nástroje hlavne priameho násilného vplyvu, zabíjajúce a kaličiace ľudí, poškodzujúce a ničiace materiálno-technické objekty civilizácie, hmotné pamiatky kultúry a nositeľov ich ducha.

 

Jednoznačných hraníc medzi PROSTRIEDKAMI vplyvu síce niet, keďže mnohé z nich disponujú vlastnosťami, umožňujúcimi pripočítavať ich k rôznym PRIORITÁM. Avšak vyššie uvedené hierarchické usporiadanie ich klasifikácie umožňuje rozlíšíť prevládajúce faktory pôsobenia, ktoré je možné používať ako prostriedky riadenia a konkrétne ako prostriedky potláčania a ničenia javov neprijateľných z pohľadu zvolenej koncepcie riadenia spoločnosti.

 

Pri použití celého tohto súboru nástrojov riadenia (od dlhodobých silných, až po krátkodobé „havarijné“ – t.j. „fyzické“ zbrane) vo vnútri jedného sociálneho systému (spoločnosti), ide o celkové, VšeObecné Prostriedky jej Riadenia. Pri ich použití jedným spoločenským systémom (sociálnou skupinou) vo vzťahu k inej, pri nesúlade koncepcii riadenia (v nich prítomných), ide o VZS (Všeobecné Zbraňové Systémy). T.j. prostriedky vedenia vojny, v najvšeobecnejšom chápaní tohto slova. ..Alebo prostriedky podpory samoriadenia v inom spoločenskom systéme, pri NEprítomnosti konceptuálnej nekompatibility riadenia v oboch systémoch.

 

Uvedené usporiadanie určuje (definuje) rebríček (hierArchiu) priorít pomenovaných tried12 prostriedkov pôsobenia na spoločnosť. Zmena stavu spoločnosti pod vplyvom prostriedkov VYŠŠÍCH priorít (1.priorita je najvyššia a 6.najnižšia) má totiž oveľa väčšie dôsledky, ako pôsobenie nižších13. Napriek tomu, že prebieha pomaly a potichu v rámcoch reánej politiky ZA OPONOU, bez „hlučných efektov“..14. T.j., na dlhých dejinných časových intervaloch operačná možnosť rýchlosti reakcie rastie od prvej priorite smerom k šiestej15. Avšak  nevratnosť výsledkov ich (info-zbraňových systémov) použitia, v mnohom definujúca efektivitu riešenia problému (výzvy, príležitosti) v živote spoločnosti v zmysle RAZ a NAVŽDY, padá16.

 

Štvrtá priorita dominuje nad piatou, keďže financie sú systémom bezštruktúrneho riadenia, schopným spolu s 1., 2., 3. priorítou vyzvať k činnosti prioritu 5. a 6., avšak nikdy nie naopak..

 

Prvú prioritu je NEmožné kúpiť, prenajať a ani silou si „urvať“. Vlastné chápanie sveta je totiž jediný produkt práce, ktorý nie je možné človeku odcudziť - či chce, alebo nechce. Cudzí um neosídliš (ne“squattneš“), pokiaľ sám lenivým si organizovať myslenie svoje, alebo vlastného uma u teba niet. Odtiaľ plynie autokracia (samovláda) moci Konceptuálnej, v intelektuálnej schéme riadenia prediktor-korektor17.

 

Výhra v konflikte na prioritách nižších, nechráni od prehry – i porážky zdrvujúcej na „komunikačných“ prioritách vyšších, opierajúcich sa o dlhodobejšie (nízkofrekvenćné) procesy18. Zdrvujúci úder na vyšších priorítoch môže dosiahnuť svoje ciele aj veľmi dlho potom, ako jeho iniciátor, možno, už i zmizol z povrchu Zeme, dôsledkom svojej porážky na prioritách nižších. Avšak aj tento prípad neznamená, že on celkovo zmizol zo Života Objektívnej Reality.

 

Odtiaľ, z poriadku prioRít plynie aj základný princíp realizácie (uskutočňovania, výkonu) moci Konceptuálnej. MY nie sme viazaní časom, t.j. konkrétnym obdobím preto, že cieľavedomé vpisovanie vysokofrekvenćných procesov do nízkofrekvenčných, umožňuje opierať sa o budúci vývoj časo-tvorného objektívneho procesu19.

 

 

-pokračování-

 

 

1 Vyzerá však aj, že už minimimálne raz sa do toho znachari dopracovali..Kam to ale viedlo, vieme tiež, a tak i to, že „Boh skutočný isto ovce nepotrebuje, potrebuje ľudí a tak i zákony svoje nastavil objektívne tak, aby tí, čo z jablka otráveného si kusnú, mementom stali sa pre druhých. Avšak naopak, kto z ovocia čistého okúsi rozlíšenia, tomu daná bude moc večná, nie len konečného navýšenia..“

2 V ľudovej slovesnosti vyjadrené porekadlami o „Rovných a rovnejších..krivákoch“..neskôr o „krovákoch“, křoví, „Paragrafoch kriviacich právo“, „Panských huncúctvach“, „Maťkovi a Kubkovi“(Matúšovi..z rodu Lévi a Jakubovi Izákovom) pod klenbou nebeskou ovce miznúce pasúcimi, „Komunizmus áno, ale len pre vyvolených“..na ideologicko-pseudorasistických princípoch. „Čo je tvoje, to je aj moje a čo je moje, do toho ťa nič“, apod..

3 Avšak z veľkej časti aj vďaka nízkym úrokovým sadzbám a ponechaniu si časti reálnej kontroly vlastného kreditno-finančného trhu, ktoré boli povolené internacionálnou totalitou bankhových kruhov v podstate iba Japoncom a západným Nemcom a i to iba dočasne.. Viď zákaldné príčiny nemeckého a japonského tzv. „hospodárskeho zázraku“. Zároveň išlo o podporu bývalej osi Berlín-Tokio zo strany medzinárodných neokoloniálnych záujmov SŠA-USA – (kórejský incident „hrozby“ konkurenčného systému). Ďalej skúsenosti lokálnych JP, DE „elít“ s globálnou politikou a z toho vyplyvajúca ich tvrdá pozícia s hrozbou vyzradenia princípov fungovania(cieľov a nástrojov) reálnej globálnej politiky pred „svetovou verejnosťou“, i ďalšie koincidencie(zhody) cieľových vektorov, umožňujúce spolu vytvorenie predpokladov na informačné prostredie prajúce technickým inováciám, prepojeným z „technologicko-energetickým“ krytím tamojšich výmenných prostriedkov, atď.. Teda pri povojnovej obnove Japonska a Nemecka išlo, ako obyčajne, o súhru viacerých faktorov s rôznou štatistickou váhou. Pričom masívne PR chymérickej „pracovitosti“ oboch národov bol hlavne maskovací manéver jelít na krytie manipulácie objektívnych dominantných socio-naturálnych procesov pred svetovou verejnosťou. Tak aj dnes robí sk/cz robotník rádovo i 8x viac, ako nemecký. T.j., cca 2 x viac pracovných operácii za smenu a 4 x nižší plat = 2 x 4 = 8, pri neporovnateľne vyššej, systémovej korupcii v západnej Európe a USA, kritej legalizáciou trestnej činnosti o.i. tzv. „zákonom o lobbingu“ („Zločin zločinom byť neprestane, keď si zaplatím jeho zlegalizovanie“), no hlavne rastom úrokových sadzieb smerom na východ Európy = násilnou NEOotrokárskou kolonializačno-vojenskou politikou uzatváranou železnú obruč korporátnymi „neziskovkami“, úlohou ktorých je hlavne uvoľňovať ventil pri regulovaní spoločenského napätia, no i ad hoc na povel nepokoje iniciovať podľa poreby (viď rôzne farebné tzv. „jará“).

4 Podľa niektorých zdrojov viac, ako 100 miliónov mŕtvych = viac, ako celá vtedajśia populácia Európy. HDP Číny bol v 18. a začiatkom 19.stor. väčší, ako HDP celej vtedajšej západnej Európy včítane USA. Čina z viacerých dôvodov nechcela kolonialistov na svoje územie pustiť a tak..

5 Manažmentu, sociologického tvorenia, s-Trojenia spoloČnosti,..

6 Tak aj chronológie nie len „časovej“(z pohľadu čo najsprávnejšie zvoleného etalónového procesu), ale aj chronológie jednotlivých úrovní chápania (v IT term. „levelov hry“ života). Tieto úrovne súladu (modulačné frekvencie) definujú inFormačný = komunikačný kanál prenosu kódov konkrétnych mier pri A. obojstrannej komunikácii, alebo B. viac jednostrannej, t.j., smerom od subjektu do cieľového objektu, pri zohľadnení kontrolných parametrov riadenia objektu (feedback).

7 priMeraný reálnemu svet(l)u

8 Ničenie samotného „fyzického“ nosiča kultúry. T.j. davastácia tela, „materializovanej“ zložky inFormačných procesov prísluśných „polí“, ak zúčastnená vojenská strana stratila kontrolu nad prvými štyrmi prostriedkami „komuNíkácie“. Ide teda o de-facto priznanie straty moci nad vyššími úrovňami manažmentu spoločnosti. Krach riadenia bežnými spôsobmi a prechod na fyzickú likvidáciu objektu. Zabitie, po“Prava“ ušlého otroka. „Regulácia“ populácie, atď..

9 Jedna z natvrdśích dlhodobo extrémne silno návykových psychotropných neuro-genetickotoxických jedov, látok. O.i. eliminuje popri genofonde aj konkurenciu v oblasti riadenia. T.j., pri i občasnej konzumácii, zneužívaní tejto látky, je principiálne nemoźné vnímať dlhodobé dominantné socionaturálne procesy v ich vzájomnej reálnej previazanosti, hodnotiť ich a funkčne manažovať. Ide o kľúč vstupu do programovej ilúzie príslušnej „samo“riadenej matrice. Preto sa môžete hlavne v oblasti západného vrcholového manažmentu stretnúť občas s „ponukou, ktorú je nutné odmietnuť“, ak má spolupráca pokraćovať. Inak povedané „testovacie kolo“, kde potenciálnemu partnerovi ponúknu prípitok na stretnutie. Ak ho prijme, potenciálna koopeácia sa slušne ruší, keďže je partner vyhodnotený ako neprijateľne rizikový, alebo prijme s tým, že je určený za „vhodnú“ obeť podvodu.

10 Isté obdobie bolo zaužívané, že distribúciu heroínu riadia neoficiálne hlavne britské MI6 (a jej predchodcovia od tzv. ópiových vojen až po vojny v Afganistane a ďalej) a distribúciu kokainu hlavne CIA (v žargóne aj „Cocain Import Agency“). Dostatočne tak masovo debilizujúc, paralyzujúc plebs (vžítane nižších j“elít“) západu. Oficiálne samozrejme tradične deklarujú opak, popierajú, alebo sa k známej veci „nevyjadrujú“..

11 Voči prirodzenejśím metódam „šľachtenia“ sa odlišuje hlavne tým, že o.i. cielene mení „impulzovo“ jednotlivé vlastnosti bez ohľadu na iné. Pri klasickom šľachtení sa menia celkovo širšie sekvencie genokódu v pevnejšej náväznosti na ďalšie napojené kódy, využívajúc komplexnejśie prirodzené procesy, čo trvá nevyhnutne dlhšie. Inak povedané: celá komplexnosť kombinatorických variácii a ich primárnych tendencii nie je zatiaľ vždy dostatočne známa. Riziká z genetického programovania sa tak môžu javiť na prvý pohľad prijateľné z krátkodobého hľadiska, avšak z dlhodobého tomu tak byť nemusí..

12 Podobne, ako triedy ponoriek a lodí (lietadlové lode tried: Forrestal, Kitty-Hawk a neskôr Niemitz, či pred 1.sv.vojnou u nás za C&K Monarchie bojové lode triedy Tegetthoff), triedy lietadiel: stíhačka, bombardér (ľahký, ťažký, strategický,..), alebo u pozemných vojsk ľahký, či ťažký tank, ..kedysi: ľahkoodenci, hopliti, ľahká, či ťažká jazda..nôž, meč, kopija, bojový voz a pod.. Trieda hierarchicky nižších zbraňových systémov spravidla nemôže bojovať s triedou vyššou, avšak..

13 Presne opačne, ako si stále ešte žiaľ väčśina ľudí chybne myslí.

14 t.j., mimo bleskov fotoaparátov Médei, formujúcich kulisy a reťaze, deFinujúcich, strážiacich póDio arény DIVADLA oficiálnej virtuálnej politiky (p)reziDentov a v realite neexistujúcich ParLamentov.

15 Zoberiem „búchačku“ a oponenta prinútim „tu a teraz“ spraviť presne to, čo momentálne chcem..

16 Keď u niekoho vyFormujem (hoc aj po generácie postupne) príslušný stereotyp správania sa, eMOCe, nepotrebujem ho viac nevyhnutne nožom nútiť, na drogách držať, či úžerou drviť.. Riadi sa dlhodobo „sám“..

17 Demokracia je pri nedostatočnej miere chápanie objektívnej reality väčšinou populácie vždy len ilúziou, formou fasci. Preto mali mnohí grécky filozofi takú hrôzu z vlády bezprízorného davu, davokracie = demokracie, démonkracie. Navyše bola trieda „démos“ otrokármi. Bežní občania boli „oikos“. Skutočná demokracia v dnešnom zmysle je možná iba, ak si je väčšina populu vedomá aspoň základných princípov fungovania Konceptuálnej moci. Chápanie prirodzených hraníc jej autokracie a z toho vyplývajúcej nevyhnutnosti spolupráce pre funkčnú spoloČnosť, tak vytvára predpoklad pre vznik súborného intelektu starých známych polytandemných foriem riešení celospoločenských problémov-výziev-príležitostí i pomocou znovuzrodenej (renaissance, či ReNeéScience) protoDialekTikos.

18 Možno prehrať jednotlivé bitky, no nikdy nie celú vojnu.. a tá konvenčná je vždy len súčasťou inFormačnej.

19 Časo-sTrojný. DeFinujúcich nevyhnutné, štatisticky pravdepodobnostne-predurćené smerovanie zvolených procesov. Inak povedané, ide o správnu voľbu etalónu, inVariantu..AtAlOnu celej skupiny riadených vzájomne previazaných sub- a co-procesov trendov kontinuity transformácie objektívnej reality. Vhodný etalón sa tak javí byť kľúčom riadenia konkrétnej situácie a metodológia rozlišovania kľúčov, bránou k skutočnému riadeniu, tvoreniu, strojeniu, manažovaniu samotnému. gRaAl. Glagol, hlahol, SLOVO, názor, pohľad, zaMěr Boží celkový i pre danú situáciu v kontexte celostnom konrétny.. a konkurencia spOSOBov jeho najlepších možných odhadov.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (25)

Díky za podněty k přemýšlení

Vinař | 30.04.2015

Čím dál tím více se potvrzuje můj dlouhodobý názor, že vlastně, promiňte že to opakuji, jde pouze o uvědomění si - svoboda a demokracie není jen tak. Myslím tím, že každý člověk má v demokracii a boji za svobodu svou minimálně osobní odpovědnost, protože to vše není zadarmo. Velká odpovědnost každého z nás se bude hodnotit především v budoucnosti.
Je to odpovědnost za pokračování tohoto zápasu.Když se podíváme do minulosti jen našeho česko slovenského prostoru, vidíme, že naši předkové uspěli. Ten "holubičí" národ Čechů, Moravanů, ti "podceňovaní" Slováci. Přes mnohá protivenství osudu našich národů během mnoha staletí. Přes usilovné zkreslování tehdejší přítomnosti, minulosti a kresbu pro nás neradostné budoucnosti. Za to jim patří uznání a mělo by to vzbuzovat naši hrdost na svou minulost. A přitom "nechtěli tak moc", jen klidný život pro sebe a své blízké, pro svůj národ.
Nejspíš jsem to napsal kostrbatěji než jsem chtěl, ale měnit to nebudu.
Překlad je vždy velmi obtížný, ale netřeba se vzrušovat. Vždyť, jak je vidět, když se přemýšlí, smysl se najde. Kolikrát jsem četl cizojazyčné knihy a byl jsem vtažen do textu, že jsem se pak přistihl, že tím jazykem i myslím. To není nikdy na škodu, protože se tak můžeme blíže dostat k podstatě myšlení v různých souvislostech z hlediska několika jazyků. Pokud tedy chceme přemýšlet. :)
Zatím ahoj

Ďedičstvo Sogdiana

Oracle 911 | 30.04.2015

Neviem či tento príbeh od Sidorova bol tu preložený, ale napadlo ma presne tento príbeh pri čítaní tejto sekcie.

Ide o deformovaný Islam, otázka kto (ako nástroj) deformoval do tejto podoby?
Moje podozrenie padá na Židovských konvertitov.

Velký dík ...

Lumír | 30.04.2015

za toto vše. Jsem rád i tomu, že je to ve slovenštině. Moje děti, kterým to pomalu podstrkávám od "chytlavých" témat k těm, co potřebují k tomu na chvíli sednout a přežvýkat to, se tak pomalu dostávají, doufám, k tomuto lahodnému jazyku. Čím více slovanských jazyků očuchají, tím více se snad přiblíží k duchu našeho společného základu. A ještě s tak zásadními informacemi. Co si přát víc?
Hezký den všem. Lumír

Re: Velký dík ...

Kolodej | 30.04.2015

Ak budeš rozumieť aspoň 3-om slovanským jazykom, budeš rozumieť všetkým.

Re: Re: Velký dík ...

Oracle 911 | 30.04.2015

Ide hlavne o obrazy, tuším Pjakin spomínal, že ruský jazyk bol ochudobnený o hlásky teda o niektoré obrazy, tým pádom nech je ruské myslenie akokoľvek rozvinutý predsa nie je tak široký ako prajazyk z ktorého vyvinul.

Podobne je to aj s inými Slovanskými jazykmi, našťastie keď človek zvládne 3 slovanské jazyky tak tie obrazy z prajazyka sa obnovia a upresnia sa iné.

Re: Re: Re: Velký dík ...

udo | 02.05.2015

Isto..a hlavne si potom vie semiintuitívne skladať z jednotlivých rećí širšiu,hlbšiu mozaiku. Germánske jazyky skrývajú tiež mnoho zaujímavých prekvapení. Ono etymológia asi každého jazyka, kódu má čo povedať. čo zmizlo v jednom, zachovalo a rozvinulo sa časTo v inom. Náhody niet, sú len pavedy.

Preto taká škoda, kultúry každej, čo do prachu dejín padá.

Čína

.T | 30.04.2015

- HDP číny bol väčší ako západnej europy oného času
- tzv. narody mora, suše... Čína mala väčšiu flotilu ako západna euroa ?

Odkazuju sa autory na nejake materialy odkiaľ to majú ? popr. nejake prace o Číne tej doby ? VCelku ma to začalo zaujímaať :)dík

Re: Čína

udo | 01.05.2015

krátke výseky, ale UTFG :)
dajte si do googlu napr. pojem "Zheng He"

http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/0507/feature2/
http://www.shiatsu-austria.at/einfuehrung/kultur_58.htm
Die Zeit 8 / 2005
Der Spiegel 13 / 2004
Der Spiegel 25 / 2005
www.answers.com/topic/zheng-he

Pr.:14.- 15.stor dimenzie lodí cisárskej flotily (cez 300 lodí - 28 000 osôb posádky - diplomati, lekári, vojaci, astronómovia, tlmočníci):
Podľa vykopávok a dostupných údajov lode až do veľkosti 122 metrov, šírka 50, posádka 600 osôb, 9 stožiarov, špeciálna trieda tankovacích lodí s pitnou vodou, pestovanie zeleniny vo vaniach na lodiach pri dlhých cestách od Perzie a Afriky po Pazifik a Austráliu. Systematické zahranično-politické misie. Sám Admiral bol inak monoteista, muslim. Potom ale priśli isté zaujímavé "politické" rozhodnutia..

Európa v tom čase mohla o takých projektoch len snívať..či ani nesnívala a na "Ďalekom" východe išlo o silno štandardizované mechanizmy.

Európske údaje-Štúdie, štatistiky, Čina - obyvatelstvo a hospodárstvo: 17-18stor.
http://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/handbuch_texte/pdf_Taubmann_Bevoelkerungsentwicklung_China.pdf
http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2012/01/China-Essay/seite-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Chinas
http://www.aoi.uzh.ch/sinologie/forschung/chinaundderwesten/Economyandtrade.pdf
http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2012/01/Chinas-Niedergang/seite-2
..atď

Preklep

Oracle 911 | 29.04.2015

3. bod v poznámkach-krije

Re: Preklep+ky

merlin | 30.04.2015

Tých chybičiek krásy slovenčiny je tam viacero, nehľadiac na špecifickosť informačne nasýteného podania a asi zámerného(?) častého poprehadzovania "normálneho" slovosledu - tým ťažšie čitateľný text sa pre bežného čeloveka byť javí :) :

...odzrkadlovania(tvorivého rozvoja)... - odzrkadľovania...
...spoločných sveta... - spoločných svetu...
...väčších Panov...- väčších Pánov...
...k „zvyšku“ populu...- k „zvyšku“ populusu ...(ak beriem lat. slovo populus=ľud)
...aj vďaka veľkej hĺbke zhody cieľových vektorov v spoloČnosti... - vsunutá veta, ktorá by mala byť oddelená čiarkami
...na jej obyvateľstve hlavne - na jej obyvateľstve, hlavne (oddeľujúca čiarka)
...hlavne západom...- hlavne Západom (nie je západ, ako Západ -:) )
...podarilo dočasne napr. vo...-...podarilo dočasne, napr. vo...
...deformovanému histórickému islamu...-...deformovanému historickému islamu (ak tam nie je matricová narážka na Tóru, ale potom snáď hisTórickému...)
...Kto disponuje svetonázorom,...- možno by som sformuloval - Tomu, kto disponuje svetonázorom,...
...ničiace nie len živých...- ...ničiace nielen živých...
...alkoholu9 tabaku...- alkoholu9, tabaku...
...zmyslu tohlo slova...- ...zmyslu tohto slova...
...umožňuje rozlíšíť...-...umožňuje rozlíšiť...
...v rámcoch reánej politiky...- ...v rámcoch reálnej politiky...
...priorítou vyzvať k činnosti...- ...prioritou vyzvať k činnosti...
...vlastného uma u teba niet. - vlastného umu u teba niet.
...„Panských huncúctvach“...- ...„Panských huncútstvach“...
...Viď zákaldné príčiny nemeckého...-...Viď základné príčiny nemeckého...
...inováciám, prepojeným z „technologicko-energetickým“ krytím tamojšich...- ...inováciám, prepojených s „technologicko-energetickým“ krytím tamojších...
...PR chymérickej „pracovitosti"...- ...PR chimérickej „pracovitosti“...(?)
...pracovných operácii za smenu ... -...pracovných operácii za zmenu...
...kritej legalizáciou...-...krytej legalizáciou...
...iniciovať podľa poreby...- ...iniciovať podľa potreby...
...zdrojov viac, ako 100 miliónov...- ...zdrojov viac ako 100 miliónov...
...T.j. davastácia tela,... - ...T.j. devastácia tela,...
...procesov prísluśných „polí“...- ...procesov príslušných „polí“...
...Jedna z natvrdśích dlhodobo...- ...Jedna z natvrdších dlhodobo...
...neuro-genetickotoxických jedov, látok. - ...neuro-genetickotoxických látok, jedov.
...nemoźné vnímať dlhodobé...- ...nemožné vnímať dlhodobé...
...hlavne britské MI6...- ...hlavne britská MI6...
...a distribúciu kokainu hlavne CIA...- ...a distribúciu kokaínu hlavne CIA...
...(vžítane nižších j“elít“) západu. - ...(včítane nižších j“elít“) Západu.
...a neskôr Niemitz, či pred...-...a neskôr Nimitz, či pred...
...pri nedostatočnej miere chápanie objektívnej...- ...pri nedostatočnej miere chápania objektívnej...
...mnohí grécky filozofi...- ...mnohí grécki filozófovia...
...ak si je väčšina populu vedomá...- ...ak si je väčšina populusu vedomá...
...pravdepodobnostne-predurćené smerovanie...- ...pravdepodobnostne-predurčené smerovanie...
...skupiny riadených vzájomne previazaných...- ...skupiny riadených, vzájomne previazaných...
...gRaAl. Glagol, hlahol...- ...gRaAl, Glagol, hlahol...

Maybe ?


Re: Re: Preklep+ky

popolvár | 30.04.2015

...nevzrušovať sa, ide o "neučesanú" verziu bez gramatických a štylistických korektúr...
Keďže korigovanie textov momentálne z časových dôvodov zaostáva, admin uprednostnil radšej zverejnenie prvotného prekladu a poskytol informáciu, tému na diskusiu, ako počkať so zverejnením ešte 2 týždne. 5. kapitola je už skorigovaná, tá bude v poriadku, zo 6. je polovica a 4. bude "dočesaná" cca do 12. mája. Potom si ju stiahnite v celku.

Re: Re: Re: Preklep+ky

merlin | 30.04.2015

Žiadne vzrušovanie sa nekoná.
Len som reagoval na nedávnu požiadavku majstra uda o prípadné opravy nejakých preklepov v textoch, nevedel som, že je to zatiaľ hrubý materiál..

Re: Re: Preklep+ky

Hоx | 30.04.2015

díky, bude se hodit při "česání"...

Přidat nový příspěvek