VODA MŔTVA (24)

VODA MŔTVA (24)

22.4.2015

-předchozí část-

 

...

V historickom procese sa židovstvo celkovo javilo byť spoločenskou bázou medzinárodnej (internacionálnej) mafie špekulantov, jeho tvorcami maskovanej za národ.

 

Z pohľadu teórie riadenia je židovstvo fragmentom supersystému. Je úrovňou riadenia špeciálneho určenia v rámci jeho(supersystému) organizácie, ktorá je nesprávne identifikovaná regionálnymi centrami riadenia. To z neho(židovstva) robí nekontrolovanú úroveň regionálnej(lokálnej) spoločenskej organizácie a umožňuje riadiť región zvonku. Riadenie regiónu sa tak vlastne uskutočňuje prostredníctvom zanesenia interregionálnej riadiacej inFormácie1 cez túto regiónom nekontrolovanú úroveň, pri obídení kontroly jeho vedomia(resp. vedomia jeho oficiálnej riadiacej „elity“). Včítane obídenia kontroly vedomia židov samotných, bo inak by sa T. Herzl tak silno neprekecol pri svojej definícii národa-banditov..

 

Rozsievanie židov (tzv.„diaspora“) teda NEvyzerá byť poľutovaniahodným dôsledkom tzv.„antisemitizmu“, ale cieľavedomým systematickým prostriedkom riadenia interregionálneho konglomerátu. V cieľoch zjednodušenia tohto riadenia je želateľné narušiť formovanie ducha dospelého človeka. Informačné prostredie judaizmu počíta však, okrem bezduchej štandardizácie života podľa Talmudu, aj s inými metódami..

 

Dôsledkom obriezky na 8. deň sú neprestajne odkryté receptory na hlavičke pohlavného orgánu, ktoré sú za normálnych okolností odkrývané epizodicky na veľmi krátke časové intervaly (pri porovnaní s celkovou dĺžkou života) až po vstupe organizmu do obdobia pohlavnej zrelosti. Dôsledkom obriezky prebieha celý proces formovania štruktúry nervového systému na deformovanom informačnom podklade2, čo je sprevádzané narušením procesu formovania informačného zabezpečenia správania sa induvídua.3

 

Starý Zákon hovorí:

«Synov Izraelských S´alAmon robotníkmi nerobil. Oni jeho vojakmi, sluhami, veľmožmi, vojvodami a vodcami vozov jeho i jazdcov boli».

 

Sú aj iné dôkazy ohľadom nevhodnosti alebo vyslovenej neprípustnosti zaoberania sa normálnou pracovnou činnosťou pre žida dodržujúceho „Zákon“. Avšak pri pracovnej činnosti sa rozvíjajú tvorivé schopnosti človeka, zviazané s jeho osobným vnímaním harmónie Vesmíru a kultúry obrazného (náZorného) myslenia. Týmo spôsobom judaizmus systematicky potláča obrazné myslenie zákonoposlušných židov. Keďže je kultúra jedným z faktorov tlaku prostredia na populáciu daného druhu, podriaďuje sa tomuto faktoru v priebehu zmeny jednotlivých pokolení aj genotyp (mutačný vývoj). Z tohto objektívneho dôvodu vyššie spomínaná „kultúra“ nevyhnutne deformovala genetickú matricu potenciálnych možností a prednastavení židovstva smerom k narušeniu obrazného (názorno-mravného) myslenia a niektorých ďalších defektov. Celé toto dielo sa zrýchľovalo uzavretosťou vo vzťahu ku gójskemu4 prostrediu a príbuzenskou sobášnou politikou. Narušenie obrazno-spojitého myslenia židov sa odrazilo (prejavilo) aj v ich vnímaní „gójskymi“ spoločenstvami. T.j., z pohľadu masovej štatistiky je všeobecne známe ich(židov) osobité prednastavenie ku

 1. kariére „lži a podvodu“ vekslákov(bankhárov) a 

 2. zraniteľnosť židov, neželajúcich stať sa vekslákmi5.

 

V biológii je ochudobnenie v jednom, kompenzované výhodou v druhom. Šach, matematika a rad ďalších druhov činnosti, vyžadujúcich rozvinuté abstraktno-logického myslenie, sa javia byť prejavom tejto kompenzácie.

 

Avšak, ako sme sa už vyššie v publikácii spolu raz bavili,

«nie algebra preveruje harmóniu»6.

 

Dielo „Kapitál“ nie je do konca dopísaný preto, lebo Marx sa v otázke «dogmy Smitha» mýlil (alebo bol do omylu niEkým vovedený?). V priebehu všetkých zväzkov „Kapitálu“ nebol schopný vyriešiť logické protirečenia, vzniklé z tohto dôvodu. Lenin chyby Marxa neopravil ale iba potvrdil, rozvinul a tak aj všetky ďalšie do podvedomia davu cez ich autoritu nespochybniteľne z dôvodu intelektuálneho príživníctva voviedol. Z dôvodu nepoužívania vlastného zdravého umu sedliackeho tak u Lenina, ako i u jeho davu. Či už z pohodlnosti, nedostatku času, alebo deprivácie, či viacerých takýchto faktorov kombinácie..

 

Lev Davidovič Bronštejn (Trocký) takmer 40 rokov ohlasoval teóriu permanantnej revolúcie. Pritom sa za 40 rokov v nej ničoho obsahovo nového neprejavilo. Menili sa iba formy a logika jej obhajoby.

 

Obrazná strana myslenia, poskytujúca odhalenie PROCESOV, je v marxizme krajne slabo zastúpená. Tak aj všetky druhy „avandgardného“ umenia väčšinou odkrývajú nie hĺbku harmonického rozvoja zdravého podvedomia, ale celkovo dokaličenú psychiku a konkrétne zvrátené obrazné myslenie, vychrstnuté na úroveň vedomého vnímania.

 

Narušenie obrazného myslenia zjednodušuje riadenie zákonoposlušnej masy židov. Rodí veľmi vysokú pravdepodobnosť toho, že pokiaľ tejto mase dáme kruh dogmatických pojmov, tak úroveň obrazného myslenia tejto masy ju7 nemôže vyviesť za hranice jej zvonku daného kruhu8 a abstraktno-logické myslenie vodiť bude biorobotov iba v ohrade jeho.

 

Z uhla pohľadu teórie riadenia bola Euro-Americká civilizácia skladaná ako interregionálny konglomerát so všetkými jeho charakteristikami, preskúmanými v DVTR(DoStatočne všeObecnom poZorovaní riadenia9).

 

Existuje veľmi udržateľné interregionálne centrum riadenia so svojim systémom periférii, zasadený do jednotlivých ovládaných regiónov. Nadžidovský prediktor a svetové židovstvo. Centrum riadenia a jeho udržateľná systémová periféria nesú však v sebe inverziu cieľových prioRít10. T.j., koncentrácia riadenia nesie vyššiu prioritu, ako ochrana dosiahnutej úrovne rozvoja regiónov a ochrana prírody. Cieľový vektor komponentov konglomerátu (jeho regiónov) obsahuje mnohopočetné vzájomné inverzie a antagonizmy - napr.:

 1. práva dospelého môžu potláčať práva dieťaťa;

 2. práva jednotlivca sú nad právami spoloČnosti, t.j. práva osoby nad právami druhu, ktorý ju zrodil;

 3. záujmy kolektívu sú nad záujmami rozvoja celospoločenského spájania (integrálnej špecializácie) práce: záujmy všetkých „elít“ stoja nad záujmami všetkých davov-tlúp;

 4. tlačenie, „výroba“ peňazí – celospoločenskej abstraktnej výMennej jednotky – má väčšiu hodnotu, ako vyroba samotných potrebných produktov a služieb a ochrana prírody.

atď..

 

Miera prípustného narúšania všetkého vyššie uvedeného je regulovaná zákonodárstvom: Zákon stojí nad všetkým, a zo zákonov najvyšším je „zákon Mojžišov“. Zákon stojí nad mravnosťou, aj keď z pohľadu dejinného vývoja je zákon nie len rámcom prípustných medzí nemravnosti a zločinnosti spoločenstva, ale aj hranicou, na ktorej sa jedna určitá11 morálka chráni od druhej, s ňou nezlučiteľnej12, v jedinnom a tom istom spoločenstve. Do davo-„elitárneho“ rozdelenia-kast(r)ácie spoloČnosti, zákona v jej súčasnom tvare nebolo. Bola mravnosť preto, lebo ochrana prírody dominovala vnútorným záujmom spoločnosti. Záujmy spoločnosti stáli pred záujmami jej členov13. Nebolo udržateľných defektov v cieľových vektoroch spoločnosti a tak nebolo treba ani zákonodarstva, ohraničujúceho škody týmito defektnými cieľovými vektormi spôsobované. Celkovo je síce interregionálny konglomerát manažovateľný (riaditeľný), avšak rezerva udržateľnosti riadenia je u jednotlivých komponentov konglomerátu minimálna. Odhliadnuc od toho, že jeho systém riadenia spolu so svojou perifériou (židovstvom) sú dosť stabilní.

 

Na zachovanie a podporu interregionálneho konglomerátu v podmienkach „etnickej“ uzavretosti židovstva (jeho pseudorasistických princípov), je potrebné previazanie všeprenikajúceho židovstva s gójskym spoločenstvom. Tomuto cieľu slúži „slobodo“murárstvo, opierajúce sa na „toleranciu“ voči cudzím názorom («pluralizmus názorov») za podmienky, že sa netýka otázky

 1. pravdy a lži a

 2. taktiež A. zdroja(pôvodcu) a B. procesu pôvodu (genealógie a ju formujúcej metodológie)

vývoja týchto názorov.

 

Ohľadom činnosti „slobodo“murárstva existujú dva krajné uhly-pozície pohľadu:

 1. vnútorný-interný pohľad samotného „slobodo“murárstva, ohlasujúci (deklarujúci) ním samotným s cieľom sebareKlamy, - bratstvo sa zaoberá „zostrojením «Chrámu S´al´amonovho» v spoločnosti, aby sa všetkym lepšie viedlo“;

 2. vonkajšia „židožrútska“ – bratstvo sa zaOberá «žido-“slobodo“murárskym sprisahaním», ktoré škodí všetkým. Oba uhly pohľadu14, ak sa na ne pozrieme z pozície teórie riadenia, sú nepravdivé.

 

Riadenie (manažment) davo“elitárneho“ spoločenstva je celkovo uskutočňovaný znacharskými klanmi pomocou schémy prediktor-korektor bezštruktúrnym a štruktúrnym spôsobom na princípe:

 1. každý ovčan(davokrat), SILAMI NEŠETRIAC, podľa miery svojho chápania žije a pracuje pre seba; a 

 2. mierou svojho nechápania, SILY NEĽUTUJÚC, žije a pracuje na ovce, viac ako on chápajúce.

Všetky tlupy(davy) sú majetkom znacharov, aj keď si toho vedomé nie sú15 a stroja spolu (každý svojou troškou16) celospoločenské dielo(Ma3x), poručené im hierarchiou (a)sociálnych znacharov. V davo-“elitárnom“ spoločenstve existujú 2 pyramídy:

 1. pyramída vedomých znalostí17

 2. pyramída nechápania

Spoločnosť ako celok deFinuje ich vzájomné vloženie, miera prelínania týchto dvoch pyramíd.

 

Riadenie davo-„elitárneho“ spoločenstva sa dá zhrnúť k PREDBEŽNÉMU zostrojeniu oboch týchto pyramíd a ich PRIEBEŽNÉMU využívaniu.

V kontexte sociologickej mechaniky: riadenie otrokárskeho spoločenstva (tichého, alebo oficiálneho) možno sumArizovať ako vzájomné posúvanie oboch uvedených geo-egoMetrických objektov18. Spoločným menovateľom, základňou oboch pyramíd je egokoncepcia garantovaná systémom myslenia MEST(HEČP). T.j., i keď niekto oficiálne úprimne deklaruje svoju nesebeckosť, reálne pri neuvedomení si - nepochopení reality MIM, je takmer neschopný do pokladov skutočného Bohocentrického sveDomja a na neho napojenej doStatočne funkčnej intuície(všeobjímajúceho infopoľa, najvyššej známej Ma3x) načrieť.

 

Ak je niekto z „voľných“ murárov stále neschopný pochopiť, prečo sa za viac ako 2000 rokov pri monopole „slobodo“murárstva na múdrosť nepodarilo úspešne zavŕšiť zostrojenie celosvetového «chrámu S´Al´Amona», tak odpoveď je prostá: architekti a stavbyvedúci púšťajú k strojeniu pyramídy uvedomelých znalostí a pyramídy nechápania celý samotný ľudský „konštrukčný materiál“. Pritom jednu z pyramíd stroja vždy základňou smerom hore, čo je, ako nie je ťažké pochopiť, s technickými ťažkosťmi a meškaniami(špeciálne ohľadom rozvoja príslušnej kultúrologickej konštrukcie pomocnej-nosnej) spojené. Preto tak neľahkým vyzerá byť, do „chrámu“ sa dobiť..19 Zo stavby už, z jej vnútra kto hľadí, ťažko zhliadne, čo, ako a kde stavia sa, strojí.

 

 

-pokračování-

 

 

1 Informačnej infekcie, vírusu, trójskeho koňa, „červa“,..špeciálneho určenia pri riadení procedúr automatizmov(emócii) cieľovej skupiny(kultúry, subkultúry,..až po jednotlivcov) pomocou kulturologických submatríc,vektorov, „virtuálnych agentov“, ktorí majú svojich nosičov, hostiteľov.

2 V IT terminológii: Zabudovanie míny a presnejšie „zadných vrátok-backdooru“, nie len do bežiaceho sociologického operačného systému (u zvoleného jedinca a/alebo kultúry), ale už do jeho BIOSu (resp. invázia o úroveň hlbšie v OSI modeli pri sieťových systémoch), alebo do firmware zvoleného periférneho modulu. Celá IT terminológia syntetických systémov bola budovaná ako zjednodušená verzia(derivát) IT terminológie biosociologických operačných systémov kulturologického inžinierstva.

3 U obriezky nejde o technológiu v oblasti tzv. „hodnotového(,konceptuálneho?) manažmentu“ novú. Používala sa pre odchovancov „elít“, vrchné kasty hlavne kňazov nie len v Egypte od pradávna.. dávno pred vystúpením na scénu dejín starých Hébarejov. „Psýché“ ni(e)kým vyvolených jedincov tak bola (v z pohľadu jej formovania pomerne kľúčovom období) ešte deformovaná aj ŠOKOVO = extrémne bolestivým „chirurgickým“ zásahom - impulzom na koncentrovanom nervovom zakončení. Oficiálne tzv. „hygienický faktor“ tam samozrejme tiež hrá svoju marginálnu rolu. ..Ako sa teda v j„elitných“, mravne skazených kruhoch inFerna potichu „vravieva“: „Keď nie dolná, tak horná..“..alebo aj-aj

4 Židovský termín pre nežidovské prostredie. Doslovný preklad: „podľudia, dobytok, hmyz, majetok „vyvolených“. Vyvolených JHWH = „jediným“ duchom, pôvodne skôr klanovým, krvilačným duch-„bohom“ vojny starých semitských Mediáncov, žijúcim na pravom brehu Červeného mora a neskôr zo známych „politických“ dôvodov vyvraždených rukami starých Hebrejov na popud nimi privlastneného samotného krutého „JHWH“.. Príbuzenské manželstvá sa neprevádzkovali len z majetkových dôvodov. Kľúčovým dôvodom formovania tohto stereotypu kňažskými kastami u periférie svojej „elity“ bolo, že procedúra umožňovala o.i. aj programovú degeneráciu dynastie v prípade jej výstupu na konceptuálnu úroveň riadenia. Išlo hlavne o bezpečnostný mechanizmus (safety procedure) pseudoreligiózneho stereotypu, vysvetľovaný „učiteľmi“ svojim obetiam rôznymi „náboženskými“ dôvodmi, a keď mladý faraón, kráľ, či cisár „pochyboval“, prešlo sa k „vysvetleniam“, s poukázaním na pragmatiku zachovania majetku ako kontinuity zachovania moci prostriedku.. T.j. zabezpečenie informačného náskoku kňazov pred „svetskými vládcami“, za maskou-proxy ktorých, si kňazi zvykli v tichosti robievať svoj “biznis“ reálnej moci.. a najlepšie, keď oficiálny panovnícky rod naozaj veril, v ilúzii žil, že má skutočnú moc, o konceptuálnej spravidla ani nevediac.

5 Tí sú aj nadrabinátom a časťou rabinátu podľa zverských zákonov Talmudu v prípade „komplikácii“(viď prešvihnutia úžerníckých operácii, nenažranosti starozákohnných výpalníkov) opakovane po generácie predhadzovaní ako súkmeňovci-izákovci okradnutému davu rozzúrenému. Obeta pre krviLačného JHWH, aby Fénix na prachu pogromu a najlepśie vojny občianskej, znova z popola vzlietnuť mohol, had medený za obnovy, rastu znova kožu zhodil. V neposlednom rade aj „ako exemplárny trest“ neuposlúchnutia koncenzu rabinov pre ostatný Kanonenfutter „samo“vyvolených. Tak sa koliesko „óSudu“ Sethanovho, ich infernálneho kolesa mlynského uzatvára. Preto sa tak židia i najviac svojich „vlastných“ boja. Tak, ako i murári nespokojní, čo sťa AtLas hóru-pyramídu, ne chrbte nesú neslobodu neslobodní.

6 I keď jej do istej miery poskytuje osnovu..vo forme zohľadnenia už spomínaných transcendentných iracionálnych čísel a vzorcov, polynómov k ním vedúcich. Viď zlomky fibonacciho postupností rezultujúce do zlatého rezu a „intuitívnej“ prijemnosti obrazov a stavieb, kde je zohľadnený, eulerovho čísla, čísla pí, atď..polyrytmov-špecifických frekvenćných pomerov v hudbe, imitujúcich podvedome príjemné nekonečno, apod..

7 biomasu, mäso, nosiče programu, ľudstva pohromy a nevyhnutného(?) pogromu

8 Psyop tzv. „kóšer košiara“.

9 Ako sme sa bavili, znamená hellénský výraz, termín „theoriá“ po slovensky „pozorovanie“

10 cieľových stereotypov a ním zodpovedajúcich metodík, spôsobov ich dosahovania=algoRytmiky spracovávania informácii=stereotypov=rítov. AlgoRytmus = algo je lat.skratka z “aliquod“ = po slovensky „nejaký“. T.j. rozlíšenie, vyhodnotenie a skladanie nejakých frekvencii(procesov) = metodika, metodológia práce s rytmami, keďže, ako vieme, nič iné v okolitom svete a v nás samých, zatiaľ nepoznáme.

11 Definovaná, de fini, od konca, od cieľa - 2.ega, alebo 1.Boha

12 Z pohľadu prvotných položiek cieľového vektora principiálne nekompatibilnej..Čo ale na niektorých nižších úrovniach za istých okolností spoluprácu úplne vylučovať nemusí.. Viď základy vyššieho a hodnotového manažmentu - integrácia cieľového vektora konkurenta pod objektívne objemnejšie vyššie ciele a tým jeho automatického ovládnutie od definovaného bodu, cyklu x+1.. Vyjadrené v starom známom „Robím pre toho, kto pre mňa robí“, či PlutArchovo Trajánovi:„Ty vládneš, no i tebou vládnu.“

13 Niektoré z týchto princípov sú však dnes napr. v podaktorých ázijských krajinách, kultúrach zavedené do absurda. Podobne, ako u nás známe kolektivizačné: „Keď spoločné vlastníctvo, tak všetkého..i detí, i žien..“ ..vyjadrené i Leninovým: „Ohľadom niektorých otázok je lepśie presoliť, ako nedosoliť..“, a tak tak-či onak „veci“ oddaní, posadnutí diskreditátori komunizmu solili a solili.. Druhou hranicou, rámcom pozitívnym je v tomto zmysle zasa výrok: „Jednotlivec môže byť slobodný vtedy a len vtedy, ak je spoločnosť slobodná. Opačne to nejde“. Avšak, o krok v chápaní hlbšie, ďalej, vieme, že pojem „sloboda“ je kategóriou podvedomia (myslieť, vnímať si môže kto chce – čo chce a ako chce), ale končitam, kde prichádza k nedorozumeniu v disciplíne rozlišovania a prehodNocovania úrovní chápania pozorovaných javov, v jednotlivých úrovniach samotných a hlavne mravnom štandarde komuníkujúcich (kľúči samotnej schopnosti rozlíšenia objektívnej pravdy a lži pre konkrétny moMent, gradient konštelácie) inDiviDuí, hoc i kolektívnych..

14 Ako sme už poznamenali, „Radový encyklopedický slovník“, z r.1986 hovorí: «“Slobodo“murári sa snažili zostrojiť tajnú celosvetovú org-ciu s utopickým cieľom svetového zjednotenia ľudstva v relig. zväzku bratskom». V podstate „Radový encyklopedický slovník“ takto priamo a nedvojzmyselne oznamuje: činnosť „slobodo“murárstva tkvie v uskutočňovaní tajného celosvetového sprisahania. Do akej miery ide o cieľ utopický a kto ho určil (deFinoval)? Nakoľko je činnosť v jeho uskutočňovaní efekivna? Na to si každý človek odpovedá sám podľa svojich možností:

 1. Ozmysliť si pred jeho očami prebiehajúce a jemu z kroník známe o dejoch minulých

 2. Konať cieľavedome podľa svojeho chápania a slobodného výberu. („Pochop kto si a rob to zámerne“, či známejšie: „Zisti kto si a rob to úmyselne“)

15 čo na objektívnej realite nič nemení..Alebo ako sa vraví: „Subjektívne si môže myslieť kto chce, čo chce. Avšak na realite objektívnej to nič nemení..a nepopierajú ani len pred zakáľačkou totie chudák-prasce.“

16 Ľudové: „Každý je tu na niečo a nikto na nič.“,„Každý chvíľku ťahá pílu“, či „Jeden umí to a druhý zas ono a všichni dohromady udělají mnoho“(Werich)..zásadná otázka však znie: Pre koho?..žeby fachidiotmi za kucapacu platenými a objektívne mravne zodpovednými nestali sa..Kde „Každý si len čestne svoju prácu robil“..“No Panmi svojimi použitý bol, ako kanonenfutr-debil“. Viď vyššie spomínané kultologické predprogramovanie pravdepodobnostne predurčeného nastania konrétnych sociologických situácii, ktoré sú masovo štatisticky davom - PRINTROM, ako tlačiarňou realizované na základe príslušného programu(matrice) (a)sociálnych inžinierov formujúcich a búrajúcich kulturologické stereotypy hostiteľa.

17 Preto všetko tu napísané vy, čitatelia, dávno viete(i z ľudovej slovesnosti-stoviek generácii predkov skúsenosti), a úlohou našou je, vedomosti tieto (u každého jedinečné a zároveň v mnohom základom spoločné) pomôcť dostať vám z úrovne kolektívno-inDiviDuálneho podvedomia na úroveň vedomia a tak následne i u svojich dietok. Žeby slučku otroctva nevoľníkov v podVedomom, meč zázračný preťať mohol, v svete lepšom, novom. Opakujeme teda, že o ničom neznámom tu reči nejdú, len o sedliackom rozume starom, v šate onom-novom, v ktorom sania blšiek-deprivátok prejdú a tak tu zo spánku, osviežené dietky do kráľovstva svojho, sa všetky „slnečného“ vojdú. S pomocou Jeho príjemného, nikdy nekončiaceho príbehu-vánku.

18 Viď Issovo: „A v kráľovstve Otca môjho..poslední budú prví a prví poslední.“ T.j. môže byť vyložené, intepretované aj ako nevyhnutnosť prevrátenia inFormačnej pyramídy moci-noci v novej logike sociálneho správania po skončení „tohto sveta“(otrokárskeho)

19 Vyzerá však aj, že už minimimálne raz sa do toho znachari dopracovali..Kam to ale viedlo, vieme tiež, a tak i to, že „Boh skutočný isto ovce nepotrebuje, potrebuje ľudí a tak i zákony svoje nastavil objektívne tak, aby tí, čo z jablka otráveného si kusnú, mementom stali sa pre druhých. Avšak naopak, kto z ovocia čistého okúsi rozlíšenia, tomu daná bude moc večná, nie konečného navýšenia..“

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (24)

monoteismus

ferda m. | 02.05.2015

Monoteismus je omyl.

uprava

palko | 25.04.2015

Výborné že to prekladáte ale mohli by ste vylepšiť štylistiku. Ďakujem

Re: uprava

udo | 27.04.2015

Čo konkrétne by ste zmenil na štylistike?

Nový princip

Pe-tri | 24.04.2015

V textu se objevil (řekl bych) nový princip, který se doposud nediskutoval. A tím je kompenzace morální insuficience intelektuální efektivností. Má otázku k tomu zní - jedná se o aplikaci objektivně obecnější zákonitosti nebo se jedná o účelově pěstovanou manipulaci s psychikou obětí ?
P.

Re: Nový princip

Vasiľ | 24.04.2015

Aj manipulácia musí využívať objektívne zákonitosti, aby fungovala. Čiže podľa mňa aj aj. Tak som to pochopil z textu.

Praktickým príkladom k môjmu tvrdeniu je masívny prechod k monoteizmu, ktorý prebiehal najintezívnejšie pred 1500-2000 rokmi. Monoteizmus sa viac približuje k objektívnej realite, preto musel byť využitý ako hlavný nástroj manipulácie. Ale ten príbeh je nám známy, často tu rozmazávaný.

Re: Re: Nový princip

Pe-tri | 24.04.2015

Umím si představit, že kompenzace morálky intelektem, může být analogická ke kompenzaci např. zraku sluchem. To by znamenalo, že nedostatek morálky lze vyvážit zvýšenou schopností Rozlišovat (objektivně správné od subjektivně nesprávného) a vylepšovat soulad interpretace s realitou se všemi z toho plynoucími, bohulibými důsledky. Jenže něco zde chybí - co to je ? Chybí zde potvrzení této teorie praxí. V praxi totiž lze spíše pozorovat opak, tj. ti, kterým bylo (ano, násilím) ubráno na morálce a (jak?) přidáno na intelektu, se v důsledku toho stávají spíše více démonickými než lidskými. Takže ? Kde je chyba ?
P.

Re: Re: Re: Nový princip

Vasiľ | 24.04.2015

Chyba je presne tam, kde je zámer niekoho iného, všetko v medziach dopustenia.

Lepšie to už asi nevysvetlím.

Re: Re: Re: Nový princip

Hоx | 24.04.2015

úvaha vychází ze špatných vstupů, Rozlišení je dáváno jedinci v závislosti na mravnosti (morálce), intelektem je nenahraditelné. Stejně jako je nenahraditelná mravnost. Myslíš to asi tak, že chybějící intuice (tj. důsledek defektní mravnosti) jde v některých případech částečně nahradit intelektem - asi ano, v některých případech.

Re: Re: Re: Re: Nový princip

Pe-tri | 26.04.2015

Je otázkou, zda se ta kompenzovaná nedostatečnost týká morálky nebo intuice nebo ještě něčeho jiného, ale z praxe mi to vychází na morálku. A protože souhlasím s tím co píšeš, kladu ten otazník. Morálka, intuice, rozlišení i intelekt nejsou co do podstaty stejnorodé, analogicky k tomu, jak stejnorodé jsou sluch a zrak (oba jsou smysly). Nebo jen nevidíme, že stejnorodé jsou (jsou to psychické moduly) a tudíž může mezi nimi ke kompenzacím docházet ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Nový princip

udo | 27.04.2015

Čo tak skúsiť, tradićne lepśie otázku položiť?

Áno, všetky uvedené faktory spolu súvisia.
Tak, ako intelekt nemôźe byť bez emócii a emócie bez intelektu.
"Myslite srdcom!"
Tak bez oboch ani intuícia fungovať nebude,
prípadne si ju s emóciami pliesť budú..
Pritom intuícia tiež svoje ďalśie zložky má,
ako tu na tému neraz debata bola..

1.Mrav, 2.chápanie a 3.vôľu (disciplínu)
nemožno úplne od seba oddeliť,
inak vznikne nebezpečný paškvil.
Ako pri FIE, či MIM

Aj silné chápanie disciplinované, no s mravom minimálnym, raz narazí..
..i Zhora daná bude info-výhoda prednostná tomu, kto porovnateľne chápe, konať je schopný, no lepśie má mravy.
Kto však um svoj zanedbá a iba do slniečka sa pozerá,
tomu mrakavy temné zastrú výhľad, bo On potrebuje gramotný súlad.
..a nie aDiotés, ktorých "iba život ten-či onen baví"
(tak extrémni hédonisti, ako i altruisti)

krom toho: "Je vôľa, je Človek, niet vôle, niet Človeka!"
Kto to nechápe, pre toho studňa, kde ovlažiť chce sa,
môže byť hoc i nekonečne hlboká.

preklepy

Vasiľ | 23.04.2015

eulerovhop

Dôsledkom obriezky na 8. Deň sú

spájania(integrálnej

končitam

uprimne

Re: preklepy

udo | 23.04.2015

Dik, super.
..až na to "končitam"
To je záMěr. Tak, ako pár ďalších prekúkajúcich maTričiek :)

Re: Re: preklepy

Vasiľ | 23.04.2015

No fuj, na hentaké radšej ani nepomyslieť :-)

Přidat nový příspěvek