VODA MŔTVA (23)

VODA MŔTVA (23)

16.4.2015

-předchozí část-

 

...

V koráne je všetko, čo je potrebné k zhateniu plánov sio-internacistickej agresie Euro-Americkej civilizácie. Je nemúdre kvôli svojej neznalosti praktickej sociológie ľahkomyselne sa stavať k slovám jeho: «Boh napísal: „Víťazstvo obdržím Ja a mnou vyslaní“»

  • Ide o muslimskú analógiu slov Alexandra Nevského

"Nie v sile je Boh, ale v pravde!"*      *      *

 

Rozširovanie historicky reálneho žido-kresťanstva a islamu po svete bolo sprevádzané ničením národných pohanských kultov a žrectva alebo vytváraním podmienok, v ktorých „šamanizmus“ rodovo-kmeňových (klanových) spoločenstiev nemohol zrodiť žrectvo1, udržateľné v kontinuite, následnosti pokolení. Znachari, tradične a nezaslúžene nazývaní „žrecmi“, sa odlišujú od duchovestva. Duchovenstvo iba vykladá (kanonicky intepretuje)* sväté písma, a „žreci“- znachari – sa izolujú „svätými“ písmami od duchovenstva i od národa, uchovávajúc pre seba pred ostatnými utajované učenia2, ktoré sa nikdy nekanonizujú, ale sa neprestajne obnovujú praktickým obsahom. Opravdivé žrectvo (žreci ReAlni)* vôbec nepotrebuje ťaháky písiem starých-„svätých“(?) v skut(k)oČnosti (aj sku(k)Točnosti, praxi života každodenného)*.

 

Starovekí Hebreji (HéBaRé)*, žijúvši v dobe kamennej, taktiež nemali znacharských hieRaArchov, schopných zrodiť tak agresívny inFormačný systém, ako je 5 kníh „Moseho“3 a všetky ostatné knihy Starého zákona. Starý Zákon nie je národným eposom, prinášajúcim národom chápanie Dobra a cestou zdolania Zla. Je to výsledok kolektívnej práce profeSionálov v oblasti teórie a praxe riadenia davo-„elitárnymi“ spoločenstvami, disponujúcich veľmi vysokou svetonázorovou úrovňou, hlbokými vedomosťami v oblasti ekonomiky, individuálnej a kolektívnej sociálnej psychológie.

 

Najpravdepodobnejším zdrojom cieľavedomej intePretácie (s následnou aplikáciou)* týchto vedomostí vo forme príbehov biblických4 je hierarchia znacharov („žrecov“) Egypta, ktorá sa za 3000 rokov jeho písaných dejín presvedčila o nemožnosti zabezpečiť udržateľné rozširovanie sféry riadenia metódami otvorenej vojenskej agresie. Oni ako prví pochopili, že pre riadenie cudzieho regiónu vôbec nie je nevyhnutné vojenskou cestou zvrhávať tamojšiu vládnucu verchušku, rozvracať štátnosť a nasadzovať okupačný alebo bábkový režim, ktorý za 200 - 300 rokov5 bude zvrhnutý miestnym národom. Pre riadenie je spoľahlivejšie obídením (ang. „bypass“)* vedomej kontroly vniesť účelovo namierené inverzie a antagonizmy do inFormačného prostredia zotročovaného spoločenstva. Následne tamojšia lokálna vládnuca verchuška bude riadiť svoje výrobné sily vo vašich záujmoch, t.j. ich výrobné sily sa stanú vašimi, a národ si to nevšimne, lebo pre neho existuje iba jeho vládnuca verchuška (rePrezentanti polyTikos)*.

 

Ak sa pozrieme z pozície žrecov (svetonázor žrectva sa odlišuje od svetonázoru “davu“, „elity“ a znacharstva) na knihy Biblie, „Genezis“, „Exodus“, „Numeri“, tak práve v nich sú zaznamenané prvé dve etapy začiatku expanzie staroegyptského znacharstva metódou „kultúrnej“ spolupráce.

 

Zajatie egyptské - etapa prvá. „Zajatci“ neboli (na rozdiel od ostatných)* premiešaní v otrockom stáde Egypta6, ale, stanúc sa chrámovými otrokmi, zachovali si svoje obyčaje, spôsob života, zvyky, nevyhnutné na kočovanie. Prebiehalo skúmanie kolektívno-individuálnej psychológie kmeňov (vybratých zo strategického územia7)*, ktoré nemali štátnosť (komplexnejšie spoločenské zriadenie systému zjednotenia a špecializácie práce)* a stáli na veľmi nízkom stupni rozvoja pri porovnaní s Egyptom. Prebiehalo prenikanie periférie znacharstva do sociálnej organizácie týchto kmeňov.

 

Sinajské „putovanie“ - etapa druhá. Pod vedením „žreca“ – sprievodcu exkurzie, zosobneného biblickým Mojžišom8 - prvého v dejInách zaznamenaného antisemitu, počas 42 rokov dve pokolenia, narodené v púšti, nepoznajúce rozdiel medzi dobrom a zlom (viď. „Numeri“, hl. 14 v pravoslávnej Biblii: doplnenia zo Septuaginty sú v hranatých zátvorkách), ZÁMERNE boli demoralizované9 zdarma poskytovanou „mannou nebeskou“. V izolácii od druhých národov im vymývali mozgy10, nastavovali chápanie dobra a zla, odlišné od všeľudského. Dôsledkom toho, po ubehnutí 42 rokov, z púšte11 vtrhla do (strategického pohraničného územia)* do Palestíny nie horda kočovníkov, ale plemä-biorobot – banda lupičskej „šestky“, riadená generalitou mafie: perifériou (a)sociálneho znacharstva Egypta12. Samozrejme, že v tomto starovekí Hebreji a ich potomci nenesú plnú vinu za to: egyptskí (a)sociálni znachari zapriahli do voza (informačno-vojenskej)* expanzie tých, ktorí boli k nim geograficky bližšie a v sociálnom rozvoji nižšie ako oni.13

 

„Manna“ nie je prírodným javom14. Jediný jej možný zdroj (v daných objemoch)* sú obilnice chrámov Egypta, z ktorých bola privážaná do oblasti sinajského (a)sociálneho experimentu podľa dopredu „Mojžišovi“ predpísanej trasy. V opačnom prípade by sme sa s ňou stretali aj naďalej ako s prírodným javom, hoci aj zriedkavo.

 

Neskoršie, podľa miery stabilizácie životného údelu podľa zlodejského „zákona Mojžišovho“, sa (a)sociálni znachari ukryli v jednom z výkladov zákona a v kolene Lévi. Je to možné pochopiť zo Starého Zákona a prác15 Jozefa Flávia, ktorý sám bol prvosväteným - veľkňazom.

 

S objavením sa kresťanstva, formovanie ktorého prebiehalo taktiež nie bez kontroly16, a so začiatkom jeho rozširovania začalo regionálne žrectvo miznúť a staroegyptské žrectvo sa transformovalo na medziregionálne (a)sociálne znacharstvo. Na Globálneho nadžidovského Prediktora, ak by sme vo vzťahu ku globálnej civilizácii používali pojmový aparát Dostatočne všeobecnej teórie riadenia. Rabinát sa vo vzťahu k nemu stal nevoľníkom, na čo priamo poukazoval Mohamed.

 

No tak sa veci majú, iba ak sa na dejiny a písma vieroučení kultov z pozície žrecov pozeráme, majúcich reálnu predstavu o moci až po konceptuálnu, vrátane. Ak sa však na celú vec pozeráme z pozície „elity“ alebo „davu“, majúcich systém stereotypov rozpoznávania javov, od Žrecov odlišný (tupý)*, tak sa všetko javí úplne inak, a síce: kaleidoskop historických náhod, v ktorom je skrytý pluralizmus názorov17 o jednej a tej istej historickej zákonitosti i nepoznateľná „obdivuhodnosť“ židovstva.

 

Z pohľadu teórie riadenia, sú dejiny Euro-Americkej civilizácie koncentráciou riadenia v objemnejšom supersystéme metódou zostrojenia medziregionálneho konglomerátu medziregionálnym centrom riadenia, nesúcim plnú funkciu riadenia na úrovni celosupersystémového významu. Medziregionálne centrum riadenia dlhodobo podporuje svoj monopol na tento druh činnosti. Koncepcia globálneho riadenia a zotročenia všetkých je otvorene vyjadrená v Biblii: drvivá väčšina davu sa k nej stavia nezúčastnene ako dobytok, a väčšina „elity“ - politikov a „vlastníkov parLamentov“(veľkých kombinátorov káporáčnych)* - s ňou (potichu i nahlas)* súhlasí... Nielenže v nej nebezpečie nevidia, ale i nespokojnosť zlostnú vyjadrujú v spojení so snahami o vecné preskúmanie jej obsahu. Všetko ostatné sú drobné historické detaily, nepredstavujúce ani trocha podstatnú zaujímavosť na tejto úrovni zhrnutia čiastkových procesov a faktov vnútri objemnejšieho procesu koncentrácie riadenia na princípe biblickej doktríny zostrojenia rasovej18 „elitárno“- nevoľníckej globálnej civilizácie.

 

«Národ je dejinne sformované, stabilné spoločenstvo ľudí, vzniknuvšie na báze spoločného jazyka, územia, ekonomického života a psychického zloženia, prejavujúce sa v spoločnej kultúre. <…> Iba prítomnosť všetkých príznakov, daných dokopy, dáva nám národ».19

Je to klasické definovanie národa v maxisticko-leninistickej sociológii. Zahŕňa všetkých, okrem svetového židovstva.

 

No existujú aj iné definície národa, napríklad:

«Národ - to je skupina ľudí so spoločnou dejinnou minulosťou a obecne uznanou príslušnosťou v súčastnosti, stmelená kvôli existencii spoločného nepriateľa»20.

V podstate je to definovanie mafie-bandy, pretože, ak niet nepriateľstva medzi národmi, tak národy spolu s ich odlišnými - jedinečnými kultúrami „miznú“ a „zjavujú sa“ znova s obnovením nepriateľstva. Iba mafia vidí v spoločnosti otroka, keď je spoločnosť poSlušná; a nepriateľa, keď sa spoloČnosť voči mafii bráni. Túto definíciu národa ako mafie-bandy dal zakladateľ súčasného sionizmu Theodor Herzl. Nemožno pod ňu zahrnúť ani jeden národ, okrem svetového židovstva, ktorého ekonomické spoločenstvo je spoločenstvom parazitov-geschäftmacherov (kšeftárov, špekulantov21)*. Židovstvo totižto všade uprednostňuje výlučne „prestížne“ profesie, vyhýbajúc sa tak rovnomernému rozšíreniu po celom spektre profesií, v rámci celospoločenského zjednotenia práce, proporcionálne k svojej početnosti v zložení národných spoločenstiev. Objasňuje to, to svojou osobitou genialitou, to podkutosťou v genialite.

 

V historickom procese bolo židovstvo celkovo spoločenskou bázou medzinárodnej (t.j. internacionálnej) mafie špekulantov, zamaskovanej za národ jej tvorcami.

 

Z pohľadu teórie riadenia je židovstvo fragmentom supersystému, osobitnou, zvláštnou úrovňou v jeho organizácii, ktorá je nesprávne identifikovaná regionálnymi centrami riadenia. To zo židovstva robí nekontrolovanú úroveň regionálnej spoločenskej organizácie a umožňuje riadiť región zvonku, vnášajúc cez túto, regiónom nekontrolovanú úroveň medziregionálnu riadiacu inFormáciu22, obídením kontroly vedomia (vedomia jeho oficiálnej riadiacej „elity“)*. Včítane obídenia kontroly vedomia samotných židov, inak by T. Herzl neľapol svoju definíciu národa-banditov.

Rozsievanie židov (diaspora)* nie je žalostným dôsledkom „antisemitizmu“, ale (cieľavedomým systematickým)* prostriedkom riadenia medziregionálneho konglomerátu. V cieľoch zjednodušenia tohto riadenia je želateľné narušiť formovanie duše dospelého človeka. Informačné prostredie judaizmu počíta však, okrem bezduchej štandardizácie života podľa Talmudu, aj s inými metódami..

 

-pokračování-

 

 

1 konkurenciu otrokárskeho-sklavery systému na princípoch „biblie“ – pozn. prekl.

 

2 metodologické formy myslenia, spôsoby spracovávania inFormáciií, technológie myslenia, osvojované špecifickými cvičeniami, ktoré sú vo veľmi zjednodušenej forme na pomerne nízkej úrovni čiastočne praktizované i v ješivách, či dnes na špecializovaných manažérskych kurzoch súkromných nadštátnych i štátnych silových zložiek západného establishmentu všetkých 6 vojenských priorít (včítane ekonomických a mediálnych). Sú však veľmi prísne dávkované podľa kasty určenia daného „dôstojníka“, (a)ideožoldniera. Monopol na celostný prehľad psyop technológií aktualizovaného staro-nového štandardu si však pre seba necháva skutočná j„elita“, „Zo stola ktorej ostatným psíkom, tu a tam predhadzujú za hrsť kostí, zrkadla obrazu celého čriepok.“ – dopl. prekl.

 

3 helénsko-grécky PentaTeuch (Päť nástrojov, nádob, lodí), hebr. “tórah“ (zákon, doktrína). Prvých 5 z 24 kníh Tanakh, prešmyčkou At´Ankh(?),pokračujúcich v Talmude, Midrash, Mishna a Halakha. – pozn. prekl.

 

4 Predchádzala jej podľa viacerých príznakov mnohogeneračná etnologická príprava zozbieravania a funkčného vyhodnocovania pôvodných príbehov jedného z vybraných semitských kmeňov, chrámových sluhov, podliehajúcich výnimke tvrdých zákonov mixovania a rás v starom Egypte. Následne boli ľudové poviedky Chabiruov (héBaRé, Hebrejov) systematicky prepracované a skompilované s cieľom postupného preformovania stereotypov a vytvorenia nových účelových kolektívnych emócií samoriadenia novozostrojenej kultúry myslenia. V (a?)sociálnoinžinierskej terminológii: „preformátovanie“ kolektívneho podvedomia všetkých jeho členov s dostatočne stabilnou (v priebehu plánovaných ďalších operačných udalostí) mierou presnosti.

5

Napr. známe obdobie mittanských a chetitských vojen, trvajúce viac ako 300 rokov (12 generácií). Egypt si vtedy (17. - 14. stor. pred n.l.) vydržiaval viac i menej úspešne skupinu „prelietavých“ vazalských štátov na strategickom území dnešnej Palestíny, Izraela, Libanonu a Sýrie. Vyvstáva otázka, do akej miery modernejšie monoteisticky ovplyvnil Egypt Chetitov a do akej miery Chetitské monoteististické a viaceré ďalšie blízkovýchodné tendencie (štátno-mestských bohov - genealógia An, Antum, Aja, Samas, Taru, Elil, Ea) i na nich naväzované celkovo pozitívnejšie filozofické systémy a negatívnejšie kulty ovplyvnili Egypt. T.j. základné parametre konkurencie a konfliktov vtedajších kňažsko-ideologických systémov. Vieme, že počas achetatonského, navonok mierovejšieho obdobia, existovali dokonca i rodinné zväzky faraónov s Chetitmi a Mittancami (až po politickú aféru „Dachamunzu“ - vraždu syna Chetitského veľkokráľa egyptskými agentami). Viď. čiastočné paralely vývoja štátnosti u Chetitov a Egypta (interné paralely dokonca aj v titulatúrach 12. a 18. dynastie): duálny systém riadenia (tandem volený kráľ a kráľovná, kráľ a kňaz, kráľ a syn u Chetitov a Dvaja kňazi v Egypte, neskôr i faraón a jeho žena...), zjednocovanie polyteistických kultov, ich integrácia i export, prerábky a reexport, snahy o celkové religionistické štandardizácie, čiastočne tradičný interný monoteizmus „elít“ atď. – dopl. prekl.

 

6 Na rozdiel od ostatných otrokov, ktorí boli z dôvodu opakovaných a potenciálnych revolt prísne metodicky miešaní, aby si vzájomne jazykovo a kulturologicky nerozumeli. Opačné rasové princípy boli zasa zachovávané pri cudzích osobách, ktoré sa väčšinou nemohli ľubovoľne pohybovať mimo pre nich definovaných území (napr. bežní migranti, obchodníci?). Taktiež boli aj rôzni cudzí žoldnieri segregovaní do samostatných jednotiek (núbijskí lukostrelci, hopliti z Hélady, ...). Inak vyzerá, že mimo týchto výnimiek pre zajatcov, prevažoval v Egypte skôr niečo ako nevoľnícko-námedzný socio-ekonomický systém, pričom hustota populácie tam na km2 bola pravdepodobne s odstupom najvyššia v celom vtedajšom svete (3 úrody za rok, hlavne obilia - tvrdej meny chrámových baankh a cca. 10 mil. populácia). Geologické podmienky, klimatické pásmo, ..., v tejto starovekej „polymegapolis“ výrazne zrýchľovali vývoj dominantných socio-kultúrnych procesov s masívnym vplyvom na životné prostredie a civilizáciu ako celok. Viď. vedúca úloha Egypta vo vede a kultúre po tisíce rokov. Iné podobné aglomerácie (Mezopotámia, údolia Indusu a Gangy, Čínska nížina, Mexiko, oblasti Peru...) síce tiež disponovali efektom „zrýchľovania času“ s jeho pozitívami i komplikáciami, no v základných predispozičných parametroch sa asi ťažko mohli rovnať Egyptu (kraju KaMet, TaMeri)... – dopl. prekl.

 

7 pohraničného pásma stretu štyroch ríš – Kádeš, ArAzAlAmon. Amon samozrejme nebo(l) bohom štátnym vždy, ale protagonisti, kňazi jeho „ducha“ v ThéBa(ch) sa k totálnej ekonomickej nadvláde prepracovávali systematicky po stáročia. Obnova spoločenského zriadenia (état) oslobodeného od ich vplyvu bola teda logicky, okrem iného, tiež Achnatonovým motívom prvej známej masívnej oficiálnej monoteistickej reformy... – dopl. prekl.

8 Biblické zobrazenie sa odlišuje od reálnej osobnosti Moseho, chudákovi ktorému (a)sociálni znachari Eg(y)Pta(h) diela SVOJE pripisujú. – pozn. prekl.

 

9 Metóda deformácie kulturologických stereotypov pomocou tzv. pracovnej deprivácie (cieleného „ničnerobenia“), kombinovanej s ideologicko-bojovou prípravou. Človek, keď má prikázané zo zákona nič nerobiť (okrem napr. nejakých rituálov), alebo je k tomu donútený, začne mu, ľudovo povedné, nevyhnutne „šibať“. T.j., aspoň väčšine obetí takýchto či už jednotlivo, alebo masovo nasadených (a)sociálno-inžinierskych kulturologicky podmienených procedúr. Porovnaj taktiež: spánková deprivácia, waterboarding, svetelná deprivácia (pobyt v tme), samotka a iné, hlavne vojensko-policajné metódy silových zložiek korporácií a bývalých štátov pri „lámaní vôle“ (vedomia, preformátovávania stereotypov - emócií) cieľových skupín soft- a hard-skillovými štandardizovanými i tzv. „neštandartnými“ metódológiami. Viď. vyhlásenia niektorých sebevadomých „vyšetrovateľov“ z blockBusterových holy-vúdu-ových filmov: „Dajte mi ho a ja ho zlomím. Je to len otázka času. Spolupracovať TAK či ONAK bude.“...a najbezpečnejšia je kolaborácia podvedomá, na báze nespochybňovaných automatizmov, dištančne masovo-štatisticky dostatočne pravdepodobnostne-predurčene sformovaných a riadených zvykov vykonávateľa definovaných úloh. – dopl. prekl.

 

10 dnes tzv. braiwashing, keď profesionál dokáže za niekoĺko hodín, či dokonca minút iba soft-skillovo (bez fyzického nátlaku) preprogramovať zvolené parametre psychiky mnohých jedincov i naraz ad hoc a nieto ešte, keď má k tomu k dispozícii 1-2 alebo viac generácií času s tímom „profesionálov“. – dopl. prekl.

 

11 „Zablúdiť“, či „schovávať sa“ po dve generácie na prázdnej pustatine s územím menším ako Slovensko 42 rokov?! Egypt na danom území prevádzkoval v podstate iba bane – vyhnanecké koncentračné tábory pre politických oponentov, trestancov a vojenských zajatcov, zamerané na ťažbu medenej rudy a tyrkisu. T.j., pri dlhodobých kultologických operáciách (pri vtedajších prostriedkoch) sú 2-3 generácie opracovávania minimálnym obdobím na stabilnejšiu - dostatočne udržateľnú fixáciu projektovanej podprahovej ZMENY zásadnejších kolektívnych stereotypov (kolektívneho podvedomia-ducha). Viď. dnes napr. špecializované školenia a tvorivé dielne (workshopy), zamerané na formovanie korporátnej kultúry hlavne pre personálnych manna-žerov (HR departmenty). Dnešné multimediálno-interaktívne (finančno-filmovo-spravodajsko-herno-zábavného priemyslu) možnosti tzv. „psyop“ ležia samozrejme v mnohom oveľa ďalej, avšak niektoré staré osvedčené metodológie dostatočne presnej masovej manipulácie, aplikované ďalej hlavne v tzv. „náboženstvách“, sú stále neprekonané. – dopl. prekl.

12 „Padlých anjelov TaMeri“ – pozn. prekl.

 

13 Formovanie historicky reálneho židovstva je skúmané v práci VP ZSSR «Sinajské putovanie». Analýza textov hl. 14 knihy „Numeri“ a Koránu ukázala, že starovekí Hebreji zavrhli opravdivé Zjavenie, dané im cez Moseho (Mojžiša), po čom sa obeťou dopustenia Božieho voči odpadlíkom stali. Egyptský znachari si potom len „etnografický materiál“ na spracovanie vzali a následne výmysly svoje, Mosemu pripísali.

 

14 Z času načas prebleskne nejaké nové senzačné „vedecké“ odhalenie v médiách ohľadom „manny“. Raz sú to ztuhnuté výlučky vošiek, žijúcich na tamariškových kríkoch, inokedy plody krovín, ktoré bohato zarodia pri mimoriadne priaznivých podmienkach... Ale to všetko môže byť maximálne len občasným doplnkom stravy pre pár desiatok jednotlivcov, no nie permanentná strava stoviek, či dokonca tisícov ľudí. Tak aj v Biblii popisovaný úhyn prepelíc... –dopl. prekl.

 

15 (Jozef ben Mattijahu, z kráľovského rodu Hasmoneovcov (veľkňazov Makabejských). Bojoval v 1. vojne židovskej proti Rímu ako vysoký vojenský veliteľ, bol „zajatý“ a urobil v Ríme kariéru hlavne ako „prognostik“.)* Autor historických prác: „Židovské starožitnosti“ a „Židovská vojna“

 

16 Bolo len otázkou času, kedy vtedajší asociálni kultologickí inžinieri z kňažských kást identifikovanú objektívnu tendenciu „osedlajú“. Samozrejme za nedostatočnej pozornosti davu, proti vôli ktorého Boh konať nezvykne, bo by zákon svoj, vôle slobodnej porušil. Súra 7 Verš 160: „..i správaním svojim ...nie Nám, ale sebe uškodili.“ Viď. „Esénske polygónne cvičenia“ ako príprava na zoslanie (sociologicky odborne i vtedy už dostatočne presne vypočítateľné) očakávaného, ďalšieho „posla Božieho“ (proroka) a „príležitosť“ vy- a zne-užitia vlny ním vyvolanej, na ktorej by egomaniaci nejaké to ďalšie tisícročie „posurfovať“ mohli ďalej. No na to treba dav pripraviť, zaočkovať, stereotypy do „záhradky“ nasádzané odladiť, že by naostro, nebolo viac „katastrof“ - strát riadenia stáda NEsvojho. Toľko k zvitkom od Mora Mŕtveho. – dopl. prekl.

 

17 Tzv. „právo na názor“ je základom pseudoliberalizmu - totalitárneho zotročujúceho modulu samoriadenia spoloNEčnosti. Vytvára stereotyp zastavujúci rozvoj myslenia na „soft“totalitnom stupni nehľadania čo najlepšieho zatiaľ možného názoru-chápania zvolených skúmaných javov a ich vzájomnej hierarchickej previazanosti. Pseudoliberalizmus spôsobuje NESCHOPNOSŤ HĽADANIA GLOBÁLNEJ FUNKČNEJ ALTERNATÍVY RIADENIA OBJEKTÍVNEHO PROCESU GLOBALIZÁCIE. V tomto zmysle je teda úlohou dnešného tzv. „liberalizmu“ konzervovanie podPrahovo otrokárskeho modelu a zebezpečovanie jeho bezvýchodiskovosti. T.j., nemožnosti oslobodenia sa uväznených človeku podobných opíc, ovčanov z jeho infernálneho kruhu „kóšer“ koSSiara, pekla pozemského, a tak odsunutím reálneho Kráľovstva NeBeského... do sveta chymér utópie akože nerealizovateľnej. Pseudokonzervativizmus za ním tiež o moc nezaostáva. Ide o bezdôvodné lipnutie na zaužívaných streotypoch bez prehodnocovania ich funkčnosti vzhľadom na objektívne sa meniacu situáciu. T.j. blokuje vývoj odkryto, kdežto pseudoliberalizmus robí to isté, len skryto. Podobne, ako marxizmus a tzv. “cirkvi“ ohľadom existencie Boha a pod. Skutočný funkčný liberálny konzervativizmus je identifikácia objektívnych procesov, ich hodnotenie a riadenie, spolutvorenie-sTrojenie... podľa plnej funkcie riadenia, naviazanej na osobné mravné štandardy daného jedinca a/alebo kolektívu. T.j., vyzerá, že prakticky len na najvyššej úrovni existuje oprávnenosť tzv. „čierno-bieleho videnia“. Egokoncept vs. Neegokoncept (Bohocentrizmus). 2 vs.1. Preto v tomto zmysle trivium inDiviDua. Triviálnosť existencie postavenej i na nielen Boetiovom quadriviu a triviu. – dopl. prekl.

 

18 Na princípe „prirodzenej“, akože „bohom danej“ vyvolenosti - nadradenosti jedného národa nad inými. Samozrejme dnes už dávno vieme i to, že dnešní židia - judaisti sú multietnickou ideológiou konvertitov, a potomkovia pôvodných Hebrejov (Palestínčania) sú dnešnými judaistami (dedičmi aDei zvráteného judaizmu) vraždení, ako Kanaanci Hébaré starými. Tým sa ich kruh bez sebareflexie vlastne uzatvára. Isto: ZloDej kričí ako prvý vždy, keď ho objavia: „Chyťte zlodeja!“ Najväčší rasista: „Chyťte rasistu!“ No zároveň na ďalšej úrovni chápania ide o bežný systém manna-žerského preregulovania. T.j., akože potierať rasizmus verejne tak extrémne, až takmer všetci budú presvedčení „rasisti“, na čo môžem pred ních ja, „samovyvolený“, s kľudom nesvedomia amorálne rovných predstúpiť ako „spásny“ GodOt-Mäsiaš(r?) - „bohom“ daný globalizačný nacista.. Toľko v skratke k poniektorému aspektu židovského rasizmu, človečiny asi najtvrdšieho dešpektu. – dopl. prekl.

 

19 J. V. Stalin „Marxizmus a národnostná otázka“.

20 «Proti sionizmu a izraelskej agresii» ,Moskva, 1974, str. 61, 62. (Zborník materiálov progresívnej tlače. Zostavili: V. I. Kyselev, N. P. Olejnikov. Akadémia vied ZSSR, Inštitút Východných štúdií. – Moskva, vydavat. Veda, 1974).

 

21 Businessman - money maker, NOT money earner – pozn. prekl.

 

22 Informačnú infekciu, vírus, trójsky kôň, červ... špeciálneho určenia pri riadení procedúr automatizmov (emócií) cieľovej skupiny (kultúry, subkultúry až po jednotlivcov) pomocou kulturologických submatríc, vektorov, „virtuálnych agentov“, ktorí majú svojich nosičov-hostiteľov. – pozn. prekl.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (23)

42 alebo 40?

Vasiľ | 16.04.2015

V niektorých zdrojoch sa možno dočítať, že Sinajský pochod trval 40 rokov a počas neho podľa židovskej tradície Židia prešli 42 koncentračnými tábormi.

Číslo 42 má aj ďalšie kultúrno historické väzby so židovstvom (počet písmen v mene boha kabalistov, dokonalé čislo..) alebo aj väzbu na modernejšiu kultúru (viď. Douglas Adams, hitchhiker's guide to the galaxy)

Re: 42 alebo 40?

Vasiľ | 16.04.2015

http://www.betemunah.org/stages.html

+ z wikipedie:

There are 42 principles of Ma'at, the Ancient Egyptian personification of physical and moral law, order, and truth. In the judgment scene described in the Egyptian and the Book of the Coming/Going Forth by Day (the Book of the Dead (which evolved from the Coffin Texts and the Pyramid Texts)), there are 42 gods and goddesses of Egypt, personifying the principles of Ma'at. These 42 correspond to the 42 Nomes (Governmental Units) of Egypt. If the departed successfully answers all 42, s/he becomes an Osiris.

42 is the number with which God creates the Universe in Kabbalistic tradition. In Kabbalah, the most significant name is that of the En Sof (also known as "Ein Sof", "Infinite" or "Endless"), who is above the Sefirot (sometimes spelled "Sephirot").[14] The Forty-Two-Lettered Name contains four combined names which are spelled in Hebrew letters (spelled in letters = 42 letters), which is the name of Azilut (or "Atziluth" "Emanation"). While there are obvious links between the Forty-Two Lettered Name of the Babylonian Talmud and the Kabbalah's Forty-Two Lettered Name, they are probably not identical because of the Kabbalah's emphasis on numbers. The Kabbalah also contains a Forty-Five Lettered Name and a Seventy-Two Lettered Name.

The number 42 appears in various contexts in Christianity. There are 42 generations (names) in the Gospel of Matthew's version of the Genealogy of Jesus; it is prophesied that for 42 months the Beast will hold dominion over the Earth (Revelation 13:5); 42 men of Beth-azmaveth were counted in the census of men of Israel upon return from exile (Ezra 2:24); God sent bears to maul 42 of the teenage boys who mocked Elisha for his baldness (2 Kings 2:23), etc.

In Judaism, the number (in the Babylonian Talmud, compiled 375 AD to 499 AD) of the "Forty-Two Lettered Name" ascribed to God. Rab (or Rabhs), a 3rd-century source in the Talmud stated "The Forty-Two Lettered Name is entrusted only to him who is pious, meek, middle-aged, free from bad temper, sober, and not insistent on his rights". [Source: Talmud Kidduschin 71a, Translated by Rabbi Dr. I. Epstein]. Maimonides felt that the original Talmudic Forty-Two Lettered Name was perhaps composed of several combined divine names [Maimonides "Moreh"]. The apparently unpronouncable Tetragrammaton provides the backdrop from the Twelve-Lettered Name and the Forty-Two Lettered Name of the Talmud.[citation needed]

The Gutenberg Bible is also known as the "42-line Bible", as the book contained 42 lines per page.

Mŕtva voda -Sinajský pochod

Momo | 16.04.2015

Okrem sociálneho naprogramovania mohol mať svoj skrytý význam aj terén ktorý je mierne rádioaktívny . To malo určitý vplyv na genetiku daného etnika .

Re: Mŕtva voda -Sinajský pochod

popolvár | 16.04.2015

a zavedenie obriezky detto...

Re: Re: Mŕtva voda -Sinajský pochod

udo | 17.04.2015

Čau Pop.!
Prečo si to tam zmenil na "bandu lupičov ŠESTKY"?
To asi nepochopia.. je to taký poloslangový výraz.
Ja som sa tej formulácii snažil vyhnúť,
bo som nenašiel sk/cz ekvivalent..
Preto som to dal v pôvodnej verzii opisne.
Prečo myslíš, źe je to takto lepšie?

re: 42 rokov
Áno Vasiľ, verzie sú vraj rôzne.
Snažili sme sa ale držať tohto originálu.
Pôvodne sme ale tiež používali verziu 40.

VP to pomerne dost preverujú.
Ostatne, majú na to oveľa väčšie kapacity, ako my.
Sú to ale samozrejme tiež len ľudia, podliehajú rôznym stereotypom
a tak isto aj možno poniektorým trochu stkresleným predpokladom.
Keď teda dôjdeme na nezrovnalosti, treba to samozrejme skorigovať. To je fakt. Celkový ich prístup ale vyzerá byť zatiaľ v zásade fit..

Dik za upozornenie

Re: Re: Re: Mŕtva voda -Sinajský pochod

popolvár | 17.04.2015

no prislo mi to tak trefnejsie, smacnejsie, tak, jak je to v origináli... A symbol selmy sa uz tu preberal neraz, takze by to mali pochopit. A kto nie, nech naberie odvahu pýtat sa. Od toho sa to dávkuje po castiach s moznostou diskusie k tomu.

Re: Re: Re: Re: Mŕtva voda -Sinajský pochod

stretnutie | 18.04.2015

Naozaj Vám ďakujem,že mi pomáhate otvoriť oči. Bola som ako negramotná.

Musím povedať,že Numeri je obzvlášť nechutné. Sadistické asi najviac z celej Biblie.O týždeň sa mám stretnúť s profesionálnym kňazom, spýtam sa ho: " To tam vaši nevideli tie storočia? Numeri je od krvi až za ušami.Stále sa tam zabíja,veľké býky,aj "malé"ovce,všetko sa s chuťou podreže.Krv sa samozrejme leje na oltár. Moja suseda chovala kamerunské kozičky,ale chov zrušila,pretože občas predsa len bolo treba niektorú zabiť.Ony vážne plačú. Rovnako ovce,tie oči ako sa pozerajú.Osoby,čo podrezávajú živému tepny sú neľudské.Ale ja stále ešte nie som vegetarián.Prídete do obchodu a tam je to všetko také jednoduché. Prepáč Udo,ak som odbočila od témy,dúfam,že nie.

Přidat nový příspěvek