VODA MŔTVA (20)

 VODA MŔTVA (20)

20.3.2015

-předchozí část-

 

Aktualizace - celý text vcelku:

O-Voda Mrtva.doc (560 kB)

R-Voda Mrtva.doc (753 kB)

(aktuální celý dosavadní text ke stažení najdete vždy zde - leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#VODA)

 

...

VYŠETROVACO – SÚDNA MOC dohliada na dodržiavanie tejto „zákonnosti“ v živote spoločnosti.


Dostatočne všeobecná teória riadenia je i tým dobrá, že je dostatočne všeobecná. Ak hovorí, že príslušné deje sú prítomné v plnej funkcii riadenia, no v reálnom procese riadenia ich niet, tak to znamená, že nie všeobecná teória sa pomýlila v danom konkrétnom prípade, ale to, že riadenie je vykonávané nie podľa plnej funkcie.

 

Súhrn súdnej, výkonnej, zákonodárnej a ideologickej moci nezabezpečuje uskutočňovanie plnej funkcie riadenia v živote spoločnosti. Z toho vyplýva, že pokiaľ niekto z vedenia spoločnosti, o väčšine jej členov ani nehovoriac, nemôže zrozumiteľne prehovoriť o konceptuálnej moci v tejto spoločnosti, o jej činnosti, tak taká spoločnosť je NESAMOSTATNÁ A SKUTOČNÚ SUVERENITU NEMÁ. Reálna suverenita je kontrola nad všetkými líniami spoločenského riadenia, čo je nemožné bez v následnosti – v kontinuite pokolení udržateľného prediktora-korektora konceptuálnej moci.

 

Ak konceptuálna moc existovala v prvotnopospolných časoch, ak jej nositeľom v dobe pohanských spoločenstiev viac-menej vedome bolo žrectvo, tak s vymiznutím pohanstva nebolo v spoločenstve príčin, aby ona zanikla ako spoločenský jav. Bez nej riadenie v meniacom sa prostredí je nemožné, a pritom spoločenstvá sú stále riadené aj po vymiznutí odkryto viditeľných štruktúr, nesúvšich neohraničenú konceptuálnu moc. Teda, ona mohla jedine zmeniť formy svojej existencie.

 

Široká zámena pohanského polyteizmu židovsko-kresťansko-islamským MONOteizmom v spoločnosti v prvom tisícročí novej éry, charakterizovaná potlačením pohanstva1 a zmiznutím žrecov zo štruktúr národných spoločenstiev, nemôže slúžiť ako dôkaz vymiznutia konceptuálnej moci.

 

Tento jav len svedčí o zavŕšení procesu „spolupráce“ medzi sebou si konkurujúcich národných hierarchií (a)sociálneho znacharstva ustanovením MONOpolu JEDNEJ hierarchie (a)sociálnych znacharov, úspešne osedlavšej a zahnavšej všetky ostatné2.

 

Skúmanie globálneho dejinného procesu3 svedčí o riadení spoločenstiev v globálnych rozmeroch podľa plnej funkcie aj po „zmiznutí“ odkryto viditeľných žreckých štruktúr, nesúvšich konceptuálnu moc.

 

V súlade s tým treba hovoriť nie o zmiznutí javu konceptuálnej moci, ale iba o zmene spôsobov jej existencie v súčasnom svete a o kvalite globálneho riadenia, dosiahnuteľnej pri skrytých formách jej činnosti.

 

Súčasná globálna kríza riadenia výrobných síl, postaviaca ľudstvo na hranu MINIMÁLNE globálnej katastrofy kultúry, je zrodená Euro-Americkou civilizáciou. Euro-Americká a Západno-Ázijská regionálna civilizácia vznikli potom, ako historicky reálny judaizmus, kresťanstvo a islam vytesnili pohanské kulty a v ich regiónoch vymizlo národné pohanské žrectvo, viac-menej vedome nesúvše konceptuálnu moc. Z tohto dôvodu si najprv v základoch zanalyzujeme štruktúry, procesy a funkcie riadenia v Euro-Americkej a Západno-Ázijskej regionálnej civilizácii.

 

Štátne štruktúry v spoločnosti, naviazané na zjavnú alebo skrytú konceptuálnu moc, uskutočňujú riadenie štruktúrnym spôsobom, vydávajúc príkazy na presné adresy. Ale v supersystéme direktívno-adresné štruktúrne riadenie nezabezpečuje všetky spoločenské potreby, týkajúce sa riadenia. Preto existujú a sú rozvíjané spoločenské systémy bezštruktúrneho riadenia vzájomného pôsobenia - interakcie člena spoločnosti a informačného prostredia spoločnosti. K takým systémom patria: finančný systém, relígiozne kulty (aj tzv. „korporátne kultúry“ nadnárodných organizácií rôzneho oficiálneho a skrytého určenia, modernejšie verzie „siekt“)*, masovokomunikačné prostriedky .. až po fámy, klebety a anekdoty.

 

Novorodenec vchádza do existujúceho informačného prostredia spoločnosti; ono ho formuje; podrastúc, on v ňom žije a sám naň vplýva.

 

Vzájomne pôsobia - interagujú dva inFormačné systémy: psychika človeka, riadiaca správanie sa osoby biologického druhu Človek Rozumný a informačné prostredie spoločnosti.

 

Psychika Človeka je minimálne dvojúrovňový informačný systém: vedomie – podvedomie, pracujúce navzájom v dialógu.

 

Podvedomie je oveľa mocnejší informačný systém. Patrí k nemu determinujúca4 a pravdepodobnostná pamäť, pamäť reálnych javov a pamäť modelovania (fantázie); mechanizmus triedenia informácií pamäte a vlastne intelekt5, formujúci nové informačné moduly rôzneho určenia. V podvedomí sa spájajú informačné toky: podmienené geneticky, extrasenzorické-mimozmyslové6, senzorické-zmyslové, dialógové toky vedomia-podvedomia.

 

K determinujúcej pamäti patrí geneticky podmienená matrica potenciálnych možností a  bazálnej predkategorizácie (základného rozlíšenia v „hrubých črtách“)*. K pravdepodobnostnej pamäti patrí dlhodobá pamäť podvedomia, zapamätávajúca - nahrávajúca si všetko, čo sa udialo v rámci obzoru zmyslových a „mimo“zmyslových kanálov získavania inFormácií; operačná pamäť7, obsahujúca informáciu, ktorú je človek schopný podľa svojho priania uskutočniť vedome v nejakej forme. Oba druhy pravdepodobnostnej pamäte spolupracujú medzi sebou i s determinujúcou - identifikačnou pamäťou.

 

Keďže mozog človeka je štruktúrou na báze tekutých kryštálov, t.j. nádherná (extrémne výkonná)* anténa, tak nemožno vylúčiť možnosť existencie reinkarnačnej pamäte, chrániacej informáciu pamäte ľudí zomrelých, vyžiarenú ich mozgom pri smrti. Nesmrteľné duše sú realitou, keďže žiadne obecne známe prírodné polia (elektromagnetické, gravitačné, tepelné...)* unášajúce informáciu od tela v momente telesnej smrti, nemiznú. (Okrem toho by ich „zmiznutie“, ako materiálnych nosičov spolu so stratou v nich obsiahnutej „inFormácie“(súboru príslušných mier8), popieralo základný Zákon zachovania energie, vo všeobecno-objektívnejšom zmysle lepšie interpretovaný ako Zákon zachovania InFormácie, resp. Zákon zachovania – TransFormácie - rozvoja InFormácie. Zákon „svätej“ Trojice9, t.j. prenosu obrazov (lat. foriem) a ich Mier, popísaný aj oboma verziami jedotného modelu FIE&MIM. Pričom FIE je spojitá a MIM abstraktná zložka spomínaného DoStatočne UniVersAlneho Modelu Tvorenia -sTrojenia. Oba pritom spája samotná InFormácia, inMeasurement, prenos konkrétnych10 mier zvoleného obrazu budúCnosti.)*

 

InFormačné moduly pravdepodobnostnej pamäti predstavujú nejaký systém vedomých a nevedomých obrazov javov vonkajšieho a vnútorného sveta a systém vedomých alebo nevedomých väzieb medzi nimi. To umožňuje (zatiaľ)* nedohľadný vesmír, UniVersUm, nejakým spôsobom zobraziť do jeho veľmi ohraničenenej súčasti – človeka.

 

Ak by sme klasifikovali InFormačné moduly pravdepodobnostnej pamäte podľa ich účelových príznakov - funkcionálnych charakteristík, tak môžme rozlíšiť:

 

Meotodologické moduly:

  • stereotypy rozpoznávania javov vonkajšieho a vnútorného sveta;

  • stereotypy formovania jak obrazov, tak aj systému vzťahov medzi nimi vo vnútornom svete.

Faktologické moduly:

  • obrazy javov vonkajšieho a vnútorného sveta;

  • vzájomné vzťahy, väzby medzi obrazmi;

  • kódové systémy same osebe sú prázdne formy11, zbavené obsahu obrazov a javov;

  • stereotypy vzťahov, postojov, uhlu pohľadov (dobre-zle-neutrálne12) k obrazom a javom;

  • stereotypy správania sa: vonkajšieho a vnútorného (myslenia).

Rozdelenie inFormačných modulov na METODOLOGICKÉ a FAKTOLOGICKÉ nás núti obrátiť sa ku Koránu.

 

Súra 2, verš 50: «A hľa, My dali sme Mojžišovi Písmo a Rozlíšenie: je možné, že pôjdete priamou cestou».

 

Tu obraciame pozornosť čitateľa na ten fakt, že Mojžišovi dané bolo Zhora nielen Písmo, no i Rozlíšenie. Čo také je „Rozlíšenie13“, ak nie osnova metodológie spoznania Sveta?

 

Drvivá väčšina predstaviteľov duchovenstva všetkých kultov vyzýva k nasledovaniu autority (autorítu a autoritiek)* svojich „svätých“ písiem, ale družne mlčí o Rozlíšení. Preto existuje otázka k „verným“ mojžišovcom: Kam ste podeli Rozlíšenie? Ako sa opovážili, sústrediac sa na boj o cveng peňazí, správať sa v živote tak, že boli Zhora zbavení Rozlíšenia? Veď, aby priamou (optimálnou) cestou išli, ľuďom nevyhnutne i bolo dané Zhora i Písmo i Rozlíšenie.

 

 

-pokračování-

 

 

1 Pohanstvo, modloslužobníctvo a mnohobožstvo (polyteizmus)* nie sú synonymami. Modloslužobníctvo je klaňanie sa modlám; mnohobožstvo je vierou v existenciu množstva bohov; pohanstvo je prijatie celej plnosti života, ako Jazyka, preplneného vnútorným zmyslom (transgeneračného - počas mnohých pokolení kontinuálne pretrvávajúceho zmyslu)*, ktorým sa Boh (alebo bohovia – pri mnohobožstve) obracia na každého z ľudí.

To, že v našej dobe sa tieto slová synonymami stali, je veľká ujma kultúry myslenia, ktorú národom sveta zasadila biblická hierarchia.

 

2 Monoteizmus vyzerá byť tiež jednou z objektívnych dominantných tendencií v spoločnosti a nastupuje v istej konkrétnej konštelácii, stupni vývoja, charakterizovanom predikovateľnými parametrami a ako iné procesy, je teda aj tento proces možné subjektívne celospoločensky prospešne optimalizovať, ale i zneužiť. Viď. napríklad esénsky polygón pri Mŕtvom mori pred viac ako 2000 rokmi, či udalosti 4, 12, 18-19, 26 dynastie egyptskej atď.. T.j., cca 600-ročné, (Double-cykle phenomenon, prodigy) zdvojené cykly, 2-cyklové, 2x12=24-generačné intervaly podmienených skokových zmien, špirál vývoja v tendenciách niektorých dominantných objektívnych socio-kultúrnych procesov. Aj keď bol koncom 18. dynastie prvykrát v dnes známych dejinách nejakej štruktúrovanej civilizácie zoficializovaný monoteizmus prenasledovaný a takmer „vykorenený“ (Amenovým kultom), prežil nielen v srdciach zodpovednejších elít ďalšie stovky (napríklad známe vďakyvzdanie Atonovi phaRaOnom MerePtahom po bitke pri Saise o 5 - 6 generácií neskôr po udalostiach v Achetatone) a tisíce rokov. Zároveň však boli jeho mnohé verzie aj deformované do nepoznania a zneužité na ešte tvrdšie zotročovanie národov tejto Zeme. Hlavne na podprahovej úrovni starého asociokultového inžinierstva. – dopl. prekl.

 

3 Niekde aj tzv.„Globálny historický proces“, či „Dejiny globalizácie“ – pozn. prekl.
 

4 identifikujúca, orientačná – pozn. prekl.

 

5 samotná algoRytmika (vzájomný interagujúci komplex „hardwer-softwer“ kontinuálne aproximovanej mnohoúrovňovej neurálnej siete) spracovávania týchto informácií s jej jak nedostatkami („chybami“), tak aj optimalizačnými mechanizmami prepojenými o.i. aj na vedomie jedinca a/alebo kolektívu, na ďalšie systémové moduly a samotný supersystém. – dopl. prekl.

 

6 ZATIAĽ nedostatočne špecifikované, priamo merateľné zmysly. Včítane 6. zmyslu (Intuície – zmyslu pre mieru) a 7. zmyslu (svedomie - sveDomJe., sVedomie) – pozn. prekl.

 

7 Pri zjednodušených, syntetických PC systémoch ekvivalent RAM (Random Access Memory) – t.j. rýchla pamäť, či aj tzv. cash memory, ako prídavok k procesorom rôzneho algoRytmického určenia, oproti pomalšej, no obsiahlejšej pamäti pevných tzv. diskov, či diskových polí. Dnes sa však v syntetických systémoch už rýchle malé „elektrické“ pamäte kapacitne približujú pomalším veľkým, „mechanickým“ pamätiam. – dopl. prekl.
 

8 InFormačné moduly na spracovanie ďalších informácii (jedinečná vo svojej universalite-všeObeCnosti algoRytmika jedinca a/alebo kolektívu = stereotypy = emócie) sú samy osebe tiež len jednotlivé informácie, vzájomné prepojené „zozbierané“ miery. Skúsenosti, zámery, ktoré pomáhajú za účelom prežitia a spolupráce (participácii) na rozvoji VesMíru, VesMiery spracovávať, transformovať ďalšie informácie - prichádzajúce miery. Úprava procesov, dejov, dejov iných, stále objektívne lepších, DejIný. – dopl. prekl.

 

9 „Akože nepochopiteľné“ tajomstvo „3“, na ktoré bola pred tisícročiami postavená „brána“, STARGATE samovyvôlených autokratov, dogma za- i znesvätenia, tabu, „osvietených“ svetla synov Nad„RaBin“Atu, znaku Leva - gRaAl, „g“-ako slovo svet(l)a Božieho. PanDorina skrinka j“elít“, uholný kameň dezInFormačnej pyramídy (vodenia oslíkov, p-oslancov, somÁrikov za nos s obrázkom mrkvičky na udičke pred očkami slepými...). Monopoly moci, pri(e)behov Ľudí 3000 a poslednej noci... Zakabalené “Uhlie FéNixovo“ bájí „pokladu“ pod úrovňou čierneho uhlia hnačky civilizácie, úRakoviny (inFerna cyklu proti“času“prúdu) Izaiiáša & DeiTerrorNomos skryté atď. ...bla-b(l)i-bl(i)e... – dopl. prekl.

 

10 Rozlíšených -> vyhodnotených -> vzhľadom k cieľovému vektoru a zvolenej Koncepcii upravených – pozn. prekl.

 

11 Tak, ako je pojmom kvalita a kvantita, nadradený pojem-kategória MIERA (viď. smer reťazenia pojmov vidlička, príbor, kuchyňa, dom, ..vesmír, existencia MIM), sú i forma a obsah v hlbšom zmysle tiež Miery (a v ich komplexnejšej spojitosti konkrétnej mozaiky FORMY = obrazy). T.j., pojem forma, na nižšom stupni chápania môže byť „formičkou na pieskovisku“ pre prenášanú inFormáciu - jej „obsah“. Viď. obraz, kód prastarých ľudových rozprávok z rôznych sveta súčiastok: „Čarovné kolo mlynské, trojjedinosti tvorenia dietok Jeho blízke.“ – dopl. prekl.
 

12 Biblicky: „vlažne“. Viď. Kniha zjavení, ev. Ján (ZJV 3): „Tvoje áno, nech je áno a tvoje nie, nech je nie.
Buď studený, alebo horúci, ale nikdy nie vlažný. Keď vlažným budeš, s úst ťa vypľujem...“. V rozvitejšej a priamej forme: „"Vždy pravdu hovor a keď nemôźeš, mlč radšej?" T.j., nenarúšať rozvoj harmónie, symmetrie matrice sTrojenia Jeho, lžou, resp. „Prejsť k Pravde hlbšej tak, aby sa oponent ďalej zamyslel.“ Pravde v zmysle jej troch. základných aspektov: 1. m(y)Ravnosti pre všetkých objektívnej, 2. MieRe chápania a 3. vôli = disciplíne myslenia a konania. – dopl. prekl.

 

13 Korán 8:29 hovorí: «Ó tí, ktorí uverili! Ak blahoslaviť budete pred Bohom, On Rozlíšenie dá vám a od zlých činov vašich očistívás i odpustí vám. Vskutku, Boh vládcom múdrosti velikej je! »

Pod Rozlíšením chápeme schopnosť človeka, bezprostredne (priamo, bez sprostredkovateľov)* jemu dávanú ZHoRa, v svojom svetonázore deliť (rozlišovať) celostný svet na „to – nie to“ (Áno-Nie, 1-0)*. Také delenie v množstve párov „to - nie to“ tvorí záKlad poznania a ozmyslenia (pochopenia) bytia svojho a Objektívnej reality. (T.j. schopnosť subjektívneho rozlíšovania objektívneho dobra a objektívneho zla (neprípustného odklonu od optimálnej tendencie vývoja dominantných socio-naturálnych procesov). Ide o onen „kľúč“ k písmu, k jednotlivým z mnohých úrovní interpretácie jeho odporúčaní, návodov a úrovňovej kontinuity ich náväznosti, deju RaSprávky, najhlbšej a najuniverzálnejšej z jej vysvetlení. Ide o uhol nasvietenia, osvetlenia tohto mocného nástroja (a?)sociálneho inžinierstva, pri snahe o zvolený spôsob jeho konceptuálneho užitia, použitia. Lieku všetkých chorôb, no bez adekvátnej Miery -> jedu smrteľného.)*

 

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (20)

Nádherné čítanie

TauMongol | 28.03.2015

Chcem podakovat autorom DVTR za niečo mimoriadne krásne a užitočné pre celé ludstvo...presne toto ludia už dávno postrádali a teraz sú štastní...moji priatelia už nič iné ani načítaju...vsetci rozprávaju len o DVTR ...a tesia sa že konečne sa vdaka DVTR zmeni tento vykoristovatelský a zločinný režim....
krasne je to vidiet aj na diskusiách k článkom ...tolko diskutujúcich a nadšených ludí pre DVTR som jakživ nevidel...paráda...

Formičky, DNA, MIMování, transformace ...

Pe-tri | 21.03.2015

Z logiky textu (mně) vyplývá, že lidská anatomie je vyformovanou matérií, přičemž lidská psychika je onou formičkou (kopytem, mustrem), podle který je člověk vymodelován. Zdá se tedy, že tím tvárným paměťovým nosičem (podvědomou fleškou:) v matérii člověka, který by na jedné straně člověka inFormoval-modeloval do jeho modifikovatelné (relativní, podmíněné), vnější podoby a z druhé strany přijímal (a pamatoval si) řídící instrukce k výstupní modifikaci formičky, logicky závislé na vnitřně (psychicky, mentálně, mozkem) zpracovávaných vstupních informacích, se zdá být DNA. DNA je tedy tím transformátorem - systémem - algoritmem, který ze vstupní strany přijímá informace, na základě jejich zpracování je transformuje (vyrenderuje, vymodeluje-vyMIMuje, formičku zmutuje, proběhne iterační algorimus) do výstupní modifikace materiální podoby člověka.
Toto pojetí umožňuje (alespoň mně) pracovat s představou toho, že v závislosti od mutagenního potenciálu (síly) psychiky člověka (mírou mravnosti a racionality či hodnotami jejich parametrů) si lze výstupní podobu lidského ducha/duše (v energetickém smyslu pravé identity dočasného jedince) opodstatněně představovat jak v široké škále tvarových forem (amplitudových charakteristik), tak v široké škále "skupenství" čili míry (jemno/hrubo)hmotnosti (frekvenčních charakteristik). Nehledě k samotným funkčním, potenciálně lidskému duchu dostupným, možnostem jako řízená autotransformace s aplikacemi jako bilokace, teleport, posednutí jeden druhého, psychotronika, řízení vůle na dálku v specnaz, hypnóze atd...
A tím se i chápavě dostaneme k vnitřní logice pohádek, ve kterých je většinou jedinec lidské podstaty, n(ě)kým zlým "zaklet" do něčeho (pro běžnou, stereotypy řízenou mysl) jak tvarově, tak hmotnostně fantastického.

Rekapitulace: Člověk je tvor psychologický, kterému dnes v důsledku činnosti n(ě)koho chybí validní manuál k řízení sama sebe potažmo kolektivů sobě rovných. Budiž DVTR jeho dostatečně vhodnou náhradou.

P.

ps. Čtenářů (a lépe uživatelům) DVTR tedy (ne)zbývá (úměrně jejich chápání), než využít každé příležitosti a prostřednictvím poděkování poslat jejím autorům "mutagenní zpětnou vazbu:)" v podobě upřímně a spravedlivě míněného Poděkování, což tímto činím. DĚKUJI.

Dakujem Udo

Paulo | 21.03.2015

Tvoj rukopis je silno citit a velmi sa mi paci, presne Info na tuto temu som potreboval kriticky doplnit :)

Přidat nový příspěvek