VODA MŔTVA (2)

VODA MŔTVA (2)

2.8.2014

-předchozí část-

 

SLOVO K ČITATEĽOVI

 

„Predovšetkým do lásky sa odievajte, ktorá dokonalosť celku dáva 1“, písal apoštol Pavol v Liste Kolosanom (3:14). Láska Ekumenická (Ľúbosť Všezjednocujúca - UniVers-álna – pozn. prekl.) zjednocuje2 v súlade3 celistvosť hierarchie vesMíru. Ľudská „láska“, súc bláznivou, poddávajúcou sa vášni a (alebo) ľútosti, alebo súc nenaučenou používať rozum jej daný, nepredvída následky svojich aj cudzích činov, po prvé: pre okolie; a po druhé: pre seba - a tak zlo rozsieva.

Takže: Láska mínus zodpovednosť za dôsledky svojich činov nie je nič viac ako dobromyseľnosť. A dobrými úmyslami, idúcimi prevažne z čistého srdca, do pekla cesta dláždená je (...ako sa správne ľudovo vraví – pozn. prekl.). Preto neradno stavať proti sebe horúce, chvejúce sa srdce a chladnú hlavu kľudnej mysle (RAzUmu), nezkalené v ich jednote ani pomútením, ani zlom.

 

Každý rozum - inDiviDuálny alebo súborný - v hierarchii UniVersa rieši predovšetkým úlohy samoriadenia v medziach možností, poskytnutých hierarchicky vyšším objemnejším riadením a  úlohy vyššieho riadenia vo vzťahu k hierarchicky nižším systémom. Tento všeobecný stav je spravodlivý aj vo vzťahu ku každému človeku, aj vo vzťahu k rôznym ľudským spoločenstvám. Počnúc rodinou a končiac ľudstvom celkovo. Všetci a každý žije tak, ako rieši úlohy riadenia a samoriadenia. Dobre, alebo zle. Vychádzajúc z Lásky, alebo vychádzajúc z chtíču, pre uspokojenie ktorého dusia okolitý svet.

 

Nasledujúca práca – to je pohľad na dejiny, viac alebo menej pamätné dnešnému ľudstvu, z pozície Dostatočne všeobecnej teórie riadenia. Pritom skutočný dejepis, ako aj matematika, sú vedou presnou. Len, pokiaľ v matematike sa môžu výpočty robiť s presnosťou jedného alebo viac znakov (napr. číslic), tak každý historický proces môže byť opísaný4:

 

  • s presnosťou do úrovne beztvárneho (anonymného) davu-národa5 a „osobnosti“. Osobnosti vodcu, génia, velikého a múdreho, alebo malého a  podlého, v závislosti od toho, z pozície akej koncepcie organizácie života spoločnosti (spoločensko-politickej koncepcie) sa pozerá;

  • pri zložitejšom variante opisu dav-národ stále zostáva neosobný, no k osobe vodcu sa pridávajú ďalšie osoby – stúpenci vodcu, jeho nepriatelia i stúpenci nepriateľov. Toto sú tzv. „historické osobnosti“.

No s „historickými osobnosťami“ v ich živote a  činnosti sú zviazaní aj ďalší ľudia, patriaci do anonymného davu-národa v historickom popise dvoch vyššie opísaných typov. A tak je možné v doteraz anonymnom davu-národe odhaliť rôzne záujmové strany (skupiny). Niektoré z týchto strán existujú v priebehu krátkych období v rámci aktívneho života jedného pokolenia. No iné strany sa vytvárajú a pretrvávajú v kontinuite - následnosti generácií, naberajúc do seba nových ľudí, zámenou za odchádzajúcich zo života. Okrem toho možno v spoločnosti odhaliť aj rôzne sociálne skupiny: profesionálne korporácie; spoločenské triedy; v mnohonárodnom spoločenstve v rámci štátu a celkovo v ľudstve – národy a národnosti, národnostné menšiny a pod. V súlade s tým, možno historický proces opísať:

  • s presnosťou na určité sociálne skupiny;

 

Z počtu sociálnych skupín takéhoto typu, sa osobitne vyčleňujú tie sociálne skupiny, ktorých všetci predstavitelia sa tak, či onak z väčšej časti zaoberajú politikou. V súlade s tým, možno historický proces opísať:

  • s presnosťou na cirkevný rád alebo politickú stranu;

Avšak nie všetky sociálne skupiny tohto druhu konajú vo verejnej politike otvorene. Niektoré z nich sa utajujú pred spoločnosťou, robiac zákulisnú politiku, alebo, zaoberajúc sa ňou, snažia sa vytvoriť u okolia dojem, že sa zaoberajú nie politikou, ale niečím iným. Napríklad: zbierajú kolekcie motýľov, alebo sa zaoberajú nejakým „osobnostným rozvojom“ svojich členov. V súlade s rozpoznaním tohto faktora v historickom procese6, možno historický proces opísať:

  • s presnosťou na úroveň globálneho sprisahania (napríklad mnohých pokolení rímskych pápežov, ruských imperátorov (aj ostatných panovníckych, aristokratických a bankových rodov a rodinných klanov, klanov tajných organizácíi, do ktorých nejeden z nich patril – pozn. prekl.), komunizmu, fašizmu, anarchizmu, homosexualizmu atď);

 

Keďže však sprisahania strategického zamerania bývajú viacúrovňové7, môže byť historický proces opísaný:

  • s presnosťou na vnútorné „sprisahania v sprisahaní“, šéfujúce nad sprisahaniami nižších úrovní utajenia (napríklad slobodomurárstva8 v Euro-Americkej regionálnej civilizácii);

Avšak aj so sprisahaniami to nie je až tak jednoduché, keďže v každom skutočnom sprisahaní existuje vlastný „mozgový trust“9 ktorý zadáva, definuje ciele sprisahania, určuje cesty a prostriedky ich uskutočnenia, kontroluje priebeh vypĺňania plánov a  v prípade nevyhnutnosti plány koriguje. A existuje aj výkonná periféria. Vzhľadom na uvedené okolnosti, môžno historický proces opísať:

  • s presnosťou na „mozgové trusty“, „najhlbšie z najhlbších“ v mnohoúrovňových sprisahaniach;

 

Aj tak celé ľudstvo, nezávisle od jeho reálnej alebo vymyslenej vnútornej štruktúry, je iba časťou Sveta. A vzhľadom na túto skutoCnosť, netreba už od prahu zavrhovať možnosť toho, že historický proces - dejiny môžu byť opísané:

  • s presnosťou na vzťahy pozemského človečenstva s inými civilizáciami, hierarchiou Satana (Sethon-a, Seth-a?) i „Kráľovstvom Boha – Tvorcu Všemohúceho“(Božou Prozreteľnosťou).10

Tým, ktorí z rôznych príčin nie sú schopní priznať existenciu Boha – Tvorcu Všemohúceho - a existenciu Satana, môžeme len povedať, že jazyky národov nezvyknú udržiavať prázdne pojmy11 po tisíce liet, hypotetické „zhluky slabík“, ktoré nemajú žiadny význam. Preto pri čítaní tejto práce môžu pod „Kráľovstvom Najvyššieho Boha Vládcu“ chápať hierarchicky usporiadaný súhrn javov v prírode a spoločnosti, ako minimum podpory udržateľnosti procesov rozvoja bez vzájomného ničenia rovnako kvalitných systémov v rámci jednej hierarchickej úrovne. A pod hierarchiou Satana - len ďalší hierarchicky usporiadaný súbor javov v prírode a spoločnosti, disponujúci alternatívnou kvalitou antagonizmu úplne všetkého a dopĺňajúci prvú hierArchiu javov do plnosti chápania sveta – svetonázoru ateistu12.

(Pri akejkoľvej presnosti historických opisov sú samozrejme aj chyby možné. Tak ako sú možné, ba do istej miery vysoko pravdepodobné pri ľubovoľných výpočtoch s ľubovoľným množstvom znakov. Pri čítaní historických prác sú chyby čitateľom vnímané s presnosťou zhruba do úrovní mier vyššie spomínaných kategórií. Tie sa podstatou javia byť svojho druhu elementami jednotlivých, počas dejín príslušnými záujmovými skupinami skladaných systémov „samo“riadenia spoločnosti. Tendencie vývoja týchto systémov však zároveň nevyhnutne vždy plynú v hraniciach dopustenia hierarchicky vyššieho (vo vzťahu k ľudstvu) objemnejšieho riadenia, s ktorým človečenstvo býva zatiaľ, žiaľ, z dlhodobého hľadiska skôr viac v nesúlade, ako v súlade. Tak... a teraz môžeme prejsť k vlastnému predmetu obsahu tejto štúdie... – dopl. prekl.)

-pokračování-

 

1 Alebo v inom preklade: „...je dokonalosť celá“, či „...súhrnom dokonalosti“ – pozn. prekl.

 

2 namiesto boja protikladov v tomto zmysle, úrovni chápania - súvislosti v odlišnostiach hľadá – pozn. prekl.

 

3 z lat. v harmónii, z gr. v geommetrii – pozn. prekl.

 

4 Nasledujúci fragment textu o dejepise ako o vede presnej bol prepracovaný v r. 2004 s cieľom dôkladnejšieho rozboru tejto otázky

 

5 Podľa definície V. G. Belinského: „Dav - tlupa je skupina osôb, žijúcich podľa tradície a posudzujúcich podľa autorít... Takýchto ľudí v Nemecku nazývajú filistrami, a dokiaľ v ruštine sa nenájde pre nich úctivý, nehanlivý výraz, budeme ich volať týmto menom“ (V. V. Odincov, „Lingvistické paradoxy“, Moskva, „Osveta“, r. 1988, str. 33).

Ak „filistra“ pomenovať v ruštine, tak on je – tlupár. (Filistri, t.j. obmedzenci, „úzkoprsí“ ľudia. U nás sa zvyknú nazývať ľudovo aj „malomeštiakmi“. Iný slovenský výraz na uvedený spoločenský jav je „príslušník davu“, „jedinec stádovitého typu“ – proste „ovca - ovčan“ – dopl. prekl.). Jeho základnou kvalitatívnou charakteristikou je, že si neželá a nie je schopný samostatne myslieť a získavať názor, zodpovedajúci reálnemu stavu vecí a smerovaniu toku udalostí. Tzv. „elita“ - to je tiež dav, no informovanejší v niektorých otázkach, než „plebs“. V davo-„elitárnom“ spoločenstve zčasti ne-davom sú tzv. znachari (kulturologickí „mágovia“, moderne (a)sociálni inžinieri – pozn. prekl.), schopní samostatne myslieť, a jak obmývaním (jemne), tak prevalcovaním (násilne) vštepovať svoj názor do psychiky okolia priamo - cez ich vlastný názor, alebo nepriamo - cez názory „bezúhonných“ autorít, ktoré oni sami vypestovali na to, aby ich autoritný názor (cez dostatočný „piár“ a „nezávislé“ ocenenia – pozn. prekl.) bol prijatý davom (bezprízorným a systematicky dlhodobo, celým súborom dostupných prostriedkov, ohlupovaným – pozn. prekl.). Zodpovedajúco tomu, v materiáloch Koncepcie spoločenskej bezpečnosti („Voda Mŕtva“) spoločnosť, tvorená dvoma druhmi davu, riadeného „znacharmi“ ((a)sociálnymi inžiniermi), sa nazýva davo-„elitárnou“.

V danom prípade termín „dav-národ“ nemá takýto špecifický význam, ale pomenuváva historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí, v pozadí ktorého aj vo vzájomnom pôsobení s ktorým, konajú tzv. „historické osobnosti“. (Poznámka, r. 2004)

 

6 A tí, ktorí si myslíte, že tomu tak nie je, tak čítajte (chápte): „Primerane hypotetickej možnosti odhalenia faktora tohto typu...“ (Poznámka z r. 2004).

 

7 Táto viacvrstvovosť ( niekedy v tomto zmysle aj „zapuzdrenosť“ objektu, resp. subjektu riadenia – pozn. prekl.) je užitočná pre prípad fiaska (neúspechu, prevalenia sa), a taktiež nevyhnutná na odkanalizovanie (zvedenie) prílišnej politickej aktivity nezasvätených a časti protivníkov cieľov sprisahania, vovlečených aj tak do komplotu z dôvodu ich riadenia (z operatívnej potreby zaradenia ich funkcií do definovaných cieľov projektantov. T.j. mediálne „osobnosti“, oficiálni i neoficiálni politici, kľúčoví úradníci, pracovníci rôznych ministerstiev a bezpečnostných zložiek, privátnych firiem a korporácií podľa rozsahu a potrieb operácie – dopl. prekl.). A rovno - aj z dôvodu potreby zneškodňovania, eliminácie ich činnosti vo vzťahu k cieľom skutočného jadra sprisahania (keďže sú na samotných jeho nižších úrovniach väčšinou deklarované, interpretované inak. Oficiálne ani nehovoriac. – pozn. prekl.)

 

8SLOBODOMURÁRSTVO (z franc. franc maçon – slobodný murár) alebo MASONSTVO (z ang. masonry - murárstvo) religiózno–etické hnutie, vzniklo začiatkom 18. stor. v Anglicku, rozšírilo sa (hlavne v buržoáznych a šľachtických kruhoch) v mnohých krajinách, vrátane Ruska. Názov, organizáciu (združovanie v lóžach) a tradície Slobodomurári prevzali od stredovekých cechov (bratstiev) od stavbárov – kamenárov (strojiteľov katedrál, okolo ktorých sa zvykli sústreďovať intelektuálne elity – pozn. prekl.) a od stredovekých rytierskych a mystických rádov. Slobodomurári sa snažili vytvoriť tajnú celosvetovú organizáciu s utopickým cieľom pokojného celosvetového zjednotenia ľudstva v religióznom bratskom zväzku (hrubým písmom zvýraznený text je citácia). Najväčšiu úlohu zohralo v 18. - a začiatkom 19.stor. So Slobodomurárstvom boli zviazané jak reakčné tak aj progresívne spoločenské hnutia.“ (Sovietsky encyklopedický slovník, rok vydania 1986).

Čo sa týka nami hrubo zvýraznenej frázy v citáte (o čom sa takmer tými istými slovami vyjadruje aj „Veľká sovietska encyklopédia“, vydanie 3, zväzok 15, str. 447), tak v podstate „Sovietsky encyklopedický slovník“ takto - priamo a  nedvojzmyselne – oznamuje: činnosť Slobodomurárstva spočíva v uskutočňovaní tajného celosvetového sprisahania.

Do akej miery je tento cieľ utopický? - to rieši každý človek sám, v závislosti od toho, akými predstavami o riadení a riadiacimi návykmi on osobne disponuje. Taktiež podľa svojich možností:

1. rozumieť a chápať priamo pred jeho očami prebiehajúce a aj už jemu o  minulých udalostiach známe z kroník;

2. účelne (celostne, komplexno-cieľavedome) konať podľa svojho chápania pravidiel slobodnej vôle na princípe slobody morálneho výberu (objektívnej mravnosti, formovania skupinových stereotypov myslenia atď. – pozn. prekl.)

Autori všetkých nám známych učebníc dejepisu majú zhruba také predstavy o riadení spoločnosti, že témy slobodomurárstva do svojich výkladov nezahŕňajú. A ak táto (tabu) téma vyvstane v učebných literárnych dielach školských výučbových programov (napr. v románe L.N.Tolstého „Vojna a mier“ - „Válka a mír“, sa gróf Piérre Bezuchov stane slobodomurárom.. Pritom si treba „vyjasniť“ aj to, že MIR, azbukou „мiр“ v ruštine znamená svet, spoločnosť, a MIER, azbukou „мир“ - neprítomnosť vojny; ľahostajnosť v písaní týchto podľa zmyslu rozdielných slov (čiže už aj nesprávny preklad názvu tohto diela do praktický všetkých cudzích jazykov – pozn. prekl.) – to je ďalší príklad škodlivosti aktuálne účinkujúcej šušlavo-nezmyselnej ortografie (po jej opakovaných deformáciáh - skracovanie počtu znakov už Cyrilom a Metodom a v troch etapách od Petra I. až po Lenina - aj v samotnom ruskom jazyku – pozn. prekl.)), tak slobodomurárstvo a jeho činnosť charakterizujú v tom zmysle, ako aj autori uvedeného odseku „Sovietského encyklopedického slovníka“: (ne)slobodní murári sú vraj rôzni romantickí idealisti, ktorí majúc prostriedky sa ničím nezaoberajú, nudia sa v nečinnosti, nevplývajúc na nič zásadné v živote spoločnosti a v politike; a ak aj vplývajú, tak v dôsledku toho, že oni sú idealisti-romantici, vplývajú blahodárne. (V rovnakom zmysle je popisované slobodomurárstvo aj v románe „Vojna a mier“ v správnom preklade „Vojna a spolocnosť“ L. N. Tolstého – zo starého, počas smuty zavraždeným carevičom prekliateho bojarského rodu „tlstých“ – pozn. prekl.).

O tom, že idealisti sú vlastne „romantici“, a nie praktici, verní ideálom; a že u „romantikov“ často v duši niet návykov, umožňujúcich uskutočniť blahé zámery v živote – o tom všetci tí, ktorí čítajú takéto táraniny (bludy) o blahodárnom vplyve idealistov-romantikov na chod historického procesu - by mali sami popremýšľať, a nie sa dôverčivo spoliehať na definície, podobné definícii prinesenej z „Encyklopedického slovníka“. (Poznámka z r. 2004).

 

9 dôverný klub, klub dôverníkov, klub tzv. osobitne (ne)dôveryhodných osôb, ang. „think-tank“, či „think-trust“ – pozn. prekl.

10 tech. tzv. Vis Maior – pozn. prekl. Avšak vyššie uvedené (a taktiež druhé, zatiaľ nepomenované) opísateľné kategórie, ktoré môžu byť dané do vzťahu s historickým procesom ako takým v procese jeho popisu - to nie sú fakty hisTórie. No fakty histórie s nimi súvisia cez príslušnosť ľudí k tej-ktorej sociálnej skupine, alebo cez skutky „historických osobností“ alebo sociálnych skupín. Opísateľné kategórie, ak by sme chceli vytvoriť analógiu s matematikou ako náukou presnou, definujú priestor formálnych parametrov nejakých rozmerov (mier), vo vzťahu ku ktorým si možno historický proces predstaviť ako viackvalitatívny proces. Inými slovami, historický príbeh s presnosťou (zameraním sa) na „historické osobnosti“ (alebo skôr hysterické? – pozn. prekl.) a neosobný dav-národ, je primitívnym ploským (2D) modelom dejín reálnych. Rozlíšenie príslušných záujmových strán - skupín v anonymnom dave - dáva tak troj- resp. viac-rozmerný model dejín (za predpokladu, že v tendencii rozlišovania objektívnosti dominancie a previazanosti jednotlivých názorov-cieľov (gr. polyTikos = poly-mnoho, tikos-názor) pokračujeme... a pri nie dokonalom, no dostatočne presnom modeli dokážeme predpovedať vývoj budúCnosti, a tak uvidíme, pochopíme, uchopíme aj prostriedky k jej riadeniu. „Riadiť znamená predvídať“, NapoLeon BonAparte – pozn. prekl.)

(Poznámka doplnenia z r. 2004 pri zmene základného textu s cieľom dôkladnejšieho vysvetlenia otázky o dejepise ako náuke presnej. Za ňou nasledujúci text je ako vo vydaní z r. 1998).

 

11 Obrazne, hyppoThéticky povedané, niečo ako báseň „Jabberwocky“ od Ch. L. Dodgsona (Lewis Carroll) v jeho diele „Alice in wonderland“ (Alica v krajine zázrakov ...krivých zrkadiel) resp. Through the Looking-Glass and What Alice Found There (Za zrkadlom a čo tam Alica našla), v ktorej sú len slová bez významu, obrazov, slová umelé, „vedomie mätúce zhluky zvukov“, spúšťajúce tzv. asociatívne myslenie (veľmi zjednodušene povedané: svojou absurditou, otvárajúce podvedomie podobne sťa „dogmy“) – pozn. prekl.

 

12 Presnejšie ide o aDeistu – toho, čo neguje, zapiera Boha (z lat. a - v tomto zmysle ako vyjadrenie protikladu a Deo – Boh). Výraz „AT“ bolo totiž hláskové, akusticko-projekčné vyjadrenie nekonečného cyklu sTrojenia „zaćiatku a konca“ v príslušnom frekvenčnom kóde, ľahšie vnímateľnom aj pre jednoDuchých ľudí (viď. výhody a nevýhody hláskových a obrazných foriem písma a ich kombinácie): Samohláska „A“, ako lokálne (i globálne?) maximum, ako najširší zvukový obraz z matematickej postupnosti frekvencií samohlások A E I O U, resp. ich obrazov. Spoluhláska T, ako nadčasový symbol bodu vzniku, transformácie, „singularity“.

Cviko: Viď zrkadlo v kúpeľni a svoju vlastnú tvár pri formovaní dvojzložkového celku výrazu AT. Následne vypni svetlo, aby si prepol na vnímanie čisto zvukových obrazov a ich asociácií v práve „osvetlenom“ kontexte. Teda v tomto hlbšom zmysle, úrovni vnímania je vlastne Ateizmus prvý známy verejne inštitucionalizovaný monoteizmus (viď. Egypt, koniec 18. dynastie a perióda „Tell el Amarna“, cca 1340 B.C.). Sú samozrejme aj staršie zaznamenané, no verejne neinštitucionalizované (Egypt, 3. dynastia, cca.2700 B.C. Re, až po neskoršie vyznanie „Heliopolské“, resp. západná “Hermopolis Magna“ - egypt. HéMenu.. mesto ôsmych). Východná, prakticky na protiľahlom brehu, je už starý AchetAton. ...aj preto sa vyhýbame deformovanému výrazu s´atonizmus (satanizmus, Satan) a používame tiež doslovne nie plne korektný, no snáď objektívne lepší výraz - sethonizmus, Sethon, Seth. – dopl. prekl.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (2)

vďaka

Kolb | 09.08.2014

Veľká vďaka za článok, tešíme sa na pokračovanie + mala otázočka, je možné najst niekde na tejto stranke význam zložených slov ako napr. spoloCnost , sTvorenia atd?
Dakujem

Re: vďaka

udo | 10.08.2014

Odpoveď nájdete i v sebe.
"V rozhovoroch so samým sebou"(M.Aurélius)..na brehu Hrany..Hrona(Gran)
..a rozhovoroch s blízkymi, snažiacimi sa uhádnuť Pravdu od jej odklonu..
i v DiaLogos so Všemocným v záhrade Slova Jeho.. v prírode..v priMeranom lete Motýľa, cvrčka zvuku po otázke na Neho..
"Neproste, no pýtajte sa, i odpovedané bude Vám"
..nalaďovanie prijímača však taktiež nebýva pre ladića..
Pre spojára (spriechodňujúceho cestu poľa inFormačného=lat.zObrazujúceho),
nedostatočne skúseného.. okamžité..
Po malých krokoch, no s o to väčším chápaním celku, cieľov..deFini..od konca

Odpoveď nájdete vo svojom podvedomí, ktoré je súćasťou toho kolektívneho = našej kultúry..a tá je zasa do veľkej Miery podmieňovaná našim jazykom a jeho vývojom..
V čom je naša kultúra a koncepcia jej “samo”riadenia..a či riedenia(?) nastavená objektívne správne a v čom sú chyby, kde sú míny a kto ich nastavil?

K dispozícii máme desiatky, stovky, tisíce generácii skúseností, objektívnych úspechov naśich predkov, no i zatiaľ nedostatočne rozlíšených omylov, chýb v kolektívno-individuálnych emóciách = stereotypoch myslenia tej-ktorej kultúry.

Rozpoznávanie a prehodnocovanie je onen nikdy nekončící příběh RaSprávok 1000 a prvého rána.

Základom jazyka sú korene jeho slov, etymológia, prvotný systém obrazov, pojmov, ktorými možno vyjadriť všetko, svetoNázor, chápanie svet(l)a, zvesti Miery(ves mieru), na ktorom je postavený.
Základná kulturologická mat(r)ica, koncepcia v obrazoch.
Na jej postupné vnímanie a lepšie chápanie chceme zdôrazňovaním koreňov slov, slovaNov spúšťania konca začiatku naviesť. Podobné však i iných, vzájomne sa dopĺňajúcich kultúrach v plných priehrštiach na objavenie jestvujúceho jest.

Jednou z našich uloh je pomôcť tomu, čo už v hĺbke studienky podVeDomia svojho spoločného dávno viete, dostať sa na povrch, že by ste s tým i vedome operovať schopní boli. Bo správnejšie uChopiť len po poChopení lepšom možno.

SpoloCnosť..spoloČnosť sú cnosti sPolku
Každý, kto slovo prednáša, mágiu v život zanáša.
Hoc i keď nikto ho nečúva,
bo všetko v poli sa načúva..naHráva..

Pole je i informačné, i pólka, ako časť celku, i pól, sťa bod orientačný, či dualizmus vzájomne dopĺňajúcich sa spolupólov muža a ženy, atď.. nie boj protikladov jedu mysle..
Aké obrazy matíc sa Vám premietali?
skúste že sa s nimi občas cez deň, hoc i v noci, zrána po snoch pohrať!
Objavte v sebe génia Loci, ducha inDiviDua jedinečného
úloh Jeho zmocneného.

KSB/DVTR je návrh návodu, metodológie osvojovania stále lepšieho pohľadu na sTrojenie sveta spolu s kritériami úSpěšnosťi aplikácie(používania) tejto aproximácie(priBližovania)..

“..i objavovať budete ich ako huby v lese”
..po daždi, v tichu pomaly..no stále rýchlejšie,
vo nových vlnách cunami, čo valia sa s lepším svetom horami,
kde aj surfer ďalší, modernejší, užíva si s Mierou
priechod ten, medzi mestami, hradami
.. v dolináách, dedinách, na rozhliadňach,
na podKlade obrazu starcov dobrých i bodrých, s bradami..

Linky

Kyborg | 04.08.2014

Hox, aby ti fungovali tie linky, musíš tam dať i (presnú) URL článku.
Príklad:
http://leva-net.webnode.cz/products/voda-mrtva-2-/#sdfootnote9sym

Re: Linky

Hox | 05.08.2014

díky za tip, upraveno

cviko

paulo | 03.08.2014

mám to chápať správne tak, že pred zrkadlom hláskujem nahlas "á" "té" a bude sa "niečo" diať?

Re: cviko

udo | 04.08.2014

Áno, ak si predstavíte vyššie popísané obrazy v danom kontexte a v nadväznosti na svoj individuálny svetoNázor. T.j. systém vlastných, jedinečných obrazov a stereotypov spracovávania vnemov do nich - profil, matricu svojej psychiky, svojho "ja". .

Jednou z úloh konštrukcie socioLogického operačného systému KSB je pomôcť vám rozvinúť tento Váš jedinečný osobnostný potenciál PRI ZACHOVANÍ VAŠEJ OSOBNOSTI(na rozdiel od všeliakých „guru“, „kňazov“ a pod.) Ďalším je napríklad zníženie možností manipulácie Vášho "ja" hlavne médiami, rôznymi "náboženstvami" a "filozofiami". Hlavne pre deti, ďalšiu generáciu, keďže meniť, korigovať objektívne chyby v spracovávaní informácii starších ľudí je veľmi náročné.

..aj preto tá snaha mnohých "náboženstiev" a "myšlienkových prúdov" podchytiť mladé generácie(pre lokálnu formu kolektívnej osobnosti) a úplne starých, pred smrťou, ako potenciálne ex-post baterky príslušného transgeneračného agregátneho modulu kolektívneho podvedomia(ezotericky tzv. "egregor", duch), projektovaného, obsadeného asociálnymi inžiniermi za konkrétnymi cieľmi na viac než jednu generáciu. Pseudokresťanstvo, pseudojudaizmus, pseudoislam,.. Snaha tvrdo zištná. Nie ani tak v zmysle peňazí, ako prostriedku k moci, plneniu nejakých cieľov, ale priamo ku zvyšovaniu moci samotnej..

"a" a "t", nie "á" a "té"..
Čo robí pri tom jazyk?
Na váhe osudu, i v ústach vašich..
Ide o tzv. "hry s časom", uvedomenie si podstaty času, presnejšie jeho objektívnej neexistencie v tomto zmysle. Je vždy subjektívny, ako pomer dvoch frekvencii, kde si jednu zvolím ako etalón..atAlOn, referenčnú frekvenciu.
Napr. periódu rotácie Zeme akolo Slnka. alebo Marsu, akolo Slnka, Olympijské hry(4r.), obdobie vlády nejakého panovníka, dynastie, periódu štatisticky dlhodobo priemernej zmeny jednej ľudskej generácie(cca.25r.), 1 generácie nejakého kmeňa "jednobunkovcov"(niekoľko minút) a pod.
Teda..ak ide o kontinuálny model vesmíru, pulzačný a pod. T.j. ak je posledných 50 rokov masívneho P.R. teórie "Big Bang"(Veľký tresk) v jeho dnešnej forme politickou lžou, nemá vesmír objektívny začiatok a je nekonečný a večný. V opačnom prípade by aj tak išlo v rámci objektívnych socio-naturálnych javov nekonečnej transformácie mathérie(polí,..) o absurdný precedens. Neexistuje "bod nula" odkiaľ by sa mohol začať merať čas.

Ak teda neexistuje objektívny, ale iba subjektívny „čas“ pozorovateľa a existuje objektívne iba vzájomný pomer nejakých rozpoznaných frekvencii, začne pozorovateľ, bývalá človeku podobná dobromyseľná opica okrem času a s ním spojených procesov hľadať aj iné a zároveň(čo je pre dezinformačných guru hlavný problém) ich porovnávať, hodnotiť vzhľadom na ich vzájomnú objektívnu previazanosť a dominanciu. Začať v spolupráci s Vis Maior a medzi sebou aktívne spoluriadiť svoj osud..

Ide o potenciálnu pravdepodobnostne predurčenú stratu kontroly jelít(parazita) nad davom(hostiteľom). Stratu informačného monopolu pri egoistickej morálke menšiny. Ak totiž väčšina z vyššou, alebo len objektívne menej skazenou morálkou bude mať rovnakú, alebo väčšiu mieru chápania súvislostí v odlišnostiach objektívnych procesov uniVersa, skončí informačný monopol klanov a informačná pyramída sa prevráti. Poslední budú prvými(cit. veľkého antického mudrca, protodialektika Issu z NasArJe), koniec davo“elitarizmu“ po nejakých 5000(či oveľa viac rokoch)..
T.j. možnosti napĺňania optimálnejšieho potenciálu rozvoja jedincov, ľudí bývalého davu sa znateľne zvýšia a tým aj rýchlosť dosahovanie ďalších, Vis Maior deFinovaných cieľov pre Človeka.
Odbrzdenie, zmena súčasného patového semiotrokárskeho stavu, sociopatologického režimu.
Ako pilot, keď pridá "plyn" v stave rezonancie(flutter) pri turbulencii..
Ako bežec preskočí veľké hnilé poleno, čo mu do cesty padlo. .

Chápete, prečo to museli tí „králi otroctva duší“ spraviť, prsteň moci ich viedol k do“časnému“ veku temna, noci..Vynašli „čas“, ako hraničnú zovšeobecňujúcu mieru podobne, ako „prázdny“ priestor. Dve lži. No mínu x mínus je plus. Obe sú Mierou.
Druhé dve lži sú „Energia“ a „Hmota“. Presnejšie ich oddelenie. Fikcia možnosti ich oddelenia a vytvorenie „duchovna“. Pričom napísané správne bolo:
„Duch a telo jedno jest“ .
Energiu od hmoty oddeliť nemožno. Tak, ako zákonodarstvo od vlády a súdnictva. Nad oboma je koncept. Určenie Mier..
Ďalšia, lož tichá, mína Mínaa piata, je snaha o skrytie objektívnej existencie nekonečnej transformácie Mier, a z nich skladaných komplexnejších obrazov hmoty(beztvará neexistuje), lat. „foriem“ mathérie.
Snaha o skrytie objektívnej existencie inFormácie.., ako ďalší bezpečnostný modul otrokárskeho systému „Polyfémovho Niktoša“. Vyhlásenie jeho.. a jej neexistencie. Nie len že neexistencie samotného informačného monopolu niekoho, kto ašpiruje na riadenie procesu globalizácie, ale negácia samotného nosa medzi očami, negácie inFormácie. Negácie formovania, princípu trojenia, sTrojenia budúcnosti a „cestovania v čase“ pri identifikácii tendencii objektívnych procesov = proGnosTikos.

Toľko k stavebným kameňom Mínoovho labrysrítoos(labyrintos) bludiska krivých zrkadiel a vytvorenia predpokladu posuvu morálky dnešnej podprahovo-otrokárskej démonkreatúry dvojitých morálnych štandardov. Zámeny pravdy za lož a lži za pravdu. Inak by ovce to hnedé v tvare perníka nezožrali.

Ok, asi stačí zatiaľ k mojej snahe o rozvoj obrazu, sekvecii obrazov, príbehu od témy „Hier(os) s časom..“
"a"(zvuk pre celok, ..) a "t"(začiatok.. ďalšieho cyklu vývoja).
Skúste teda počúvať ten zvukový symbol po tme a za svetla v zrkadle tak, ako je napísané v dehermeneutizačnom, deblokovacom cvičení..a prípadne si predstavovať druhý za prvým svoje vlastné obrazy prastarého príbehu, o ktorom sme sa tu teraz bavili. Dá Vám postupne do rúk veľkú moc. Nezneužite ju! Dôsledky objektívnych, aktuálne zrýchľujúcich sa procesov sociálnej hygieny poznáte. Rozoberali sme ich tu.. Dôsledky nenecháte až na svojich potomkov, ako kedysi, no zlíznete ich i samy..

Re: Re: cviko

paulo | 05.08.2014

nooo... sranda je že mám ozmyslene porozumené/precítené stále viacej od Vašich príspevkov (inak čo si myslíte o Vykaní - nie je to tiež deformujúce oslovenie, ved v každom z nás je jedna osoba, nie viaceré, raz mi to povedala jedna Ruska...).
Pri spomínanom cvičení sa u mňa zatiaľ nič neudialo...

Re: Re: Re: cviko

udo | 06.08.2014

Ok, ak si chceš tykať, tak v poho..
Aj amíci si tykajú a má to svoje výhody..,
no i vykanie môže mávať svoje opodstatnenie..

"Zázrakov niet, bo život sám zázrakom jest.."

Hry s časom sú pomôcka a až po dlhšom hraní zvykne si človek tú-ktorú hru osvojiť dostatočne.. čo-to sa učíme i mesiace, roky..
Stačí, keď si pre začiatok občas uvedomíš, čo čas je a čo nie.
Keď si ho začneš regulovať.
Ako jogín svoj tep.
Rozlišovať budeš realitu od ilúzie..

Budeš postupne môcť kontrolovať stále viac tzv."časo-tvorných procesov". Procesov celospoločensky dominantných. Až po svoje najbližšie okolie.
Len aby ťa potom hra na Pana času príliš neopantala..
aby si nezabudol na Otca svojho, bo riskoval by si onen list :)

Re: Re: Re: Re: cviko

Paulo | 07.08.2014

Som presvedceny ze som omnoho mladsi ako ludia ktorym tu tykas takze z mojej strany v pohode :) urcite suhlasim ze v niektorych situaciach je to vykanie v podstate nevyhnutne, skor mi islo o tvoj nazor na to co mi povedala ta Ruska...
PS - citam znova DVTR (odhodlany aj celu docitat) a na oddych prilohy s tvojimi komentami v diskusii a musim sa priznat, ze to je pre mna radost, ide mi to uz ovela lahsie...

No...

Jana | 02.08.2014

přečetla jsem, ale....je to těžké, asi budu muset zítra opakovat :)

Přidat nový příspěvek