VODA MŔTVA (19)

VODA MŔTVA (19)

6.3.2015

-předchozí část-

 

Poznámka: předchozí zveřejněná kapitola byla kap. 2, kapitola 3 "Mrtvé Vody" je již zveřejněná DVTR.

 

Aktualizace (11.5.) - text vcelku včetně kapitol 4, 5:

O-Voda Mrtva.doc

R-Voda Mrtva.doc

(aktuální celý dosavadní text ke stažení najdete vždy zde - leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/#VODA)

 

 

IV. RIADENIE V GLOBÁLNOM HISTORICKOM PROCESE

 

Mnohé veci sú nami nechápané nie preto, že naše chápanie je slabé; ale preto, že tieto veci nespadajú do kruhu nášho chápania.

Kozma Prutkov

 

Téza marxizmu o tom, že štát je výlučne nástrojom na potláčania všetkých ostatných vládnucou triedou (kastou)*, je jednostranná. Preto z nej vyvodený záver o odumieraní štátu spolu s vykorenením vykorisťovania človeka človekom vo vyšších fázach rozvoja spoločnosti je v podstate chybný pri pohľade na dejinný vývoj z pozície teórie riadenia, skúmajúcej spoločnosť ako supersystém, osvojujúci si potenciál rozvoja. Štát1 bude zachovaný, ale zmení charakter svojej činnosti, oslobodiac sa od mnohých už prežitých funkcií.

 

V pôvodných primitívnych spoločenstvách sa čarodejom, šamanom, žrecom mohol stať zďaleka nie každý, ale iba ten, kto mohol PRAKTICKY dokázať spoločenstvu svoju schopnosť k tomuto, dnes „mystickému“, druhu spoločensky prospešnej činnosti, plne uspokojujúcej vtedajšie potreby svojich súčasníkov.

 

Už v prvotnej spoločnosti – objekte riadenia – prišlo k vyčleneniu špecializovaného vnútrospoločenského vzdelávania – systému riadenia: šamansko-starešinovskej štruktúry, udržateľne existujúcej v priebehu zmeny pokolení.

 

Do zostavy takýchto štruktúr vstupovali tí, ktorí dlho a pravdivo žili, mnoho pamätali, skúsenými i múdrymi boli. Oni boli svojho druhu pamäťou spoločenstva a mohli na základe predchádzajúcich skúseností sformovať koncepciu riešenia vznikajúcich problémov2. Okrem nich vstupovali do štruktúry tí, ktorí mali schopnosť prorokovať budúcnosť a riadiť ju nezávisle od posúdení, rozhodnutí na základe svojej a cudzej predchádzajúcej skúsenosti, t.j. „šamani“. Každý človek má nejaké názory na budúcnosť: v mnohých prvotných spoločenstvách existovali ustálené obyčaje, rituály, orientované na rozpoznanie prezieravcov s cieľom ich ďalšej špeciálnej výchovy pre následné plnenie najviac spoločensky významných funkcií.

 

Prvotná spoločnosť sa riadila podľa schémy prediktor-korektor. Šamansko-starešinovská štruktúra vyhodnocovala stav prírody a spoločnosti. Na základe skúsenosti z minulosti a šamanských prognóz budúcnosti táto štruktúra s nimi porovnávala ciele spoločenskej činnosti, formovala koncepciu ich dosiahnutia a zavádzala ju do života3. Kvôli tomu, že spoločnosť bola ešte beztriedna4, šamansko-starešinovská štruktúra slúžila záujmom celej spoločnosti a bola otvorená vstupu do nej pre predstaviteľov všetkých rodín a klanov, avšak v závislosti od reálnych, a nie zdanlivých - predstieraných5 zásluh každého z nich pred občinou.

 

V procese triedneho rozvrstvenia spoločnosti sa šamansko-starešinovská štruktúra rozpadla. Šamanstvo sa transformovalo na žrectvo (žrečestvo), majúce svoje štruktúry, vrátane tajných. Starešinovia sa transformovali na „elitu“, ktorá sa stala sociálou bázou štruktúr štátneho aparátu. Ostatná spoločnosť sa ocitla vo sfére poľnohospodárskej a remeselnej produkcie a vo sfére zabezpečenia výmeny produktov (kupci). To zodpovedá 4 – 5 kastovému deleniu mnohých starovekých spoločenstiev.

 

V rámci informačných vzťahov sa spoločnosť rozpadla na 3 časti.

 

  1. ŽRECTVO-ZNACHARSTVO. Ono sa stalo uchovateľom FAKTOLÓGIE znalostí a METODOLÓGIE získavania znalostí nových. Na určitej etape vývoja prestalo potrebovať „prorokov z davu“, podľa všetkého vtedy, keď si osvojilo obsahovú stránku toho, čo my dnes poznáme ako rozličné kultúry jógy v Indii. Žrectvo sa oddelilo od spoločnosti tým, že pre neho vierouka spoločnosti a zodpovedajúci kult boli mnemonickým6 systémom zachovania informácie, inotajami a „mystikou“, ktorými chránilo monopol na Znalosti pred nepovoleným prístupom „davu“, t.j. celého zvyšku spoločnosti7. Úmerne tomu, ako sa tento proces rozvíjal, podporovaný stále výraznejším egoizmom, prejavovalo žrectvo všetkosidovoľovanie vo vzťahu k ostatnej spoločnosti a postupne, stavajúc svoje výmysly do protikladu s Božím Zámerom - Jeho Prozreteľnosťou, strácalo schopnosť reči života8 a degenerovalo do hierarchie (a)sociálneho znacharstva, manipulujúceho spoločnosťou, aj keď si zachovalo názov „žrectvo - žrečestvo“.

  2. „ELITA“. Ona získala od znacharstva iba FAKTOLÓGIU znalostí v časti, jej sa týkajúcej ohľadom jej praktickej činnosti9. T.j. hotové recepty, inotaje (viaczmyselné10)*, proroctvá, ale nie METODOLÓGIU získania nových vedomostí a svojvoľného zrealizovania hierarchiou utajovaných poznatkov podľa miery vzniku potreby poznatkov a návykov k danej činnosti. „Elita“ sa stala sociálnou bázou úradníckeho korpusu štátneho aparátu. „Elita“ bola cieľavedome zbavovaná plnosti faktológie a celostnej metodológie, pri ktorej sú prítomné oba druhy myslenia: predmetno-obrazné i abstraktno-logické sa v súlade návzájom dopĺňajú v činnosti.

  3. „DAV“ - národné masy s minimálnou úrovňou vzdelania v oblasti METODOLÓGIE i FAKTOLÓGIE. S úrovňou nevyhnutnou na obsluhu prostriedkov výroby (a služieb)* mimo sféry riadenia. „Dav“ bol cieľavedome  zbavovaný detailov faktológie a metodológie, rozvinutej vo vedeckej forme. Zachoval si však plnosť metodológie v jej praktickej životnej obrazno-inotajovej forme11. Abstraktno-logická forma existencie terminologicky definovaných vedomostí v spoločnosti sa kaličila vládou kultu, podporovaného hierarchiou (a)sociálnych12 znacharov. Preto v národe prítomná plnosť, kompletnosť metodológie v obraznej forme je jeho prednosťou voči „elite“, chvastajúcej sa pred ním svojou informovanosťou v oblasti faktológie. Metodologické krívanie „elity“ je jej hlavná spoločenská charakteristika.

 

Avšak plná funkcia riadenia na úrovni celospoločenského významu, ostala u znacharstva. U „elity“ zostali (určené)* ohraničené čiastkové funkcie riadenia VO VZŤAHU K SPOLOČNOSTI AKO CELKU, pozbavené rozoznávania faktorov vplyvu prostredia (plus formovania stereotypov ich ďalšieho rozoznávania)*, formovania vektora cieľov a neohraničenej konceptuálnej činnosti.

 

Tento vzájomný vzťah „žrectva“-znacharstva a „elity“ jasne ukázal Plutarch. Opisujúc pobúrenie Alexandra Macedónskeho ohľadne zverejnenia niektorých filozofických učení Aristotelom13, Plutarch uvádza veľmi významný dopis vojvodu:

 

„Konal si nesprávne, keď zverejnil si učenia, predurčené iba na ústne podania. Čím že sa budeme odlišovať od ostatných ľudí, ak tie samé učenia, na ktorých sme boli vychovaní, stanú sa všeobecným vlastníctvom? Chcel by som prevyšovať druhých ani nie tak mocou, ako vedomosťami o vyšších veciach“.

 

Upokojujúc zranenú ctižiadostivosť a city „génia“ Alexandrovho, mu Aristoteles vo svojej odpovedi objasnil, že „hoci tieto učenia i ZVERejnené boli, tak pritom akoby i zverejnenými neboli“.

 

Na tomto príklade je dobre vidno, že Alexander Macedónsky - vodca „elity“ - je znepokojený „narušením“ základu moci nad nevedomou spoločnosťou Aristotelom – perifériou sociálneho znacharstva. Ale je tu i dobre vidno, že Aristoteles je znepokojený zachovaním toho istého monopolu na Znalosti ešte viac, ako Alexander, pretože naznačuje Alexandrovi, že publikácia je v nejakom zmysle defektná a neumožňuje po jej prečítaní ovládnuť Znalosti v plnej miere: sú potrebné ešte nejaké objasnenia14. Ak to Alexander nepochopil sám, tak iba preto, že nerozlišoval „žrecov“ od „elity“. Ale aj z tejto Alexandrovej otázky vyplýva, že (a)sociálni znachari ho oboznámili iba s tým, čo považovali za nevyhnutné pre uskutočnenie na Alexandra uloženej misie15. Takže z uhla pohľadu (a)sociálneho znacharstva je Alexander Veľký taký istý predstaviteľ davu, ako aj všetci ostatní, neprislúchajúci k „žrectvu“. Tento dejinný fakt, opísaný Plutarchom, poukazuje na to, že „elita“ i „žreci“, každý podľa miery svojho chápania, chránili monopol na Znalosti a spolupracovali v oblasti riadenia.

 

Štát je systémom štruktúrneho riadenia spoločnosti. Štruktúrne riadenie vzniká z bezštruktúrneho. Ak nejaký cieľ získava časovú udržateľnosť, tak informačné toky, vznikajúce v bezštruktúrnom riadení, taktiež získavajú udržateľnosť (i robustnosť)* a na nich vyrastajú trvalé spoločenské štruktúry16.

 

Štát vznikol prirodzene z bezštruktúrneho riadenia, keď sa spoločenské štruktúry17 sformovali okolo už stabilizovaných informačných tokov, zabezpečujúcich bezštruktúrne riadenie spoločnosti v prvotnom období. Prechod k štruktúrnemu riadeniu bol sprevádzaný rastom kvality riadenia v spoločenskom zjednotení práce. Prirodzene, že v podmienkach nízkej úrovne výroby a vzniknutého davo-„elitarizmu“ sa jednou z funkcií štátnych štruktúr stalo organizovanie profesionálneho okrádania susedov a ochrany vlastného spoločenstva pred pokušením susedov k rovnakej lúpeži. Profesionalizmus, nahromadený v stabilných štruktúrach, zabezpečoval vyššiu „kvalitu“ lúpenia a ochrany. V takých podmienkach funkcia potláčania nespokojnosti reálne i zdanlivo vykorisťovaných a utláčaných vo vlastnej spoločnosti, okrem ktorej radikálni „dobrodinci“ ľudí nič iné nevidia18, je svojho druhu „bezplatná“ príloha k monopolu „žrecov“ a „elity“ na Znalosti a druhotný (sekundárny, z prvého odvodený)* monopol na vysokú životnú úroveň v porovnaní so zvyškom spoločnosti.

 

Pojmová báza ruského jazyka (slovenského a českého obdobne)* je taká, že vyjadriť pojem MOC je možné iba takto: Moc – to je uskutočňovaná schopnosť riadiť. Vo vzťahu k spoloČnosti sa plná funkcia riadenia rozprestiera po špecializovaných druhoch vnútrospoločenskej moci.

 

KONCEPTUÁLNA MOC obsahuje:

  • rozpoznávanie faktorov, vykazujúcich vplyv prostredia na spolоčnosť (a formovanie stereotypov – algoritmov ich rozpoznávania v budúcnosti)*;

  • formovanie vektorov cieľov vo vzťahu k faktoru, vykazujúcemu vplyv - tlak;

  • formovanie účelnej, cieľavedomej funcie riadenia štruktúrnym a bezštruktúrnym spôsobom, t.j., koncepcie riadenia na dosiahnutie cieľa rozvoja spoločnosti.

 

Konceptuálna moc vždy pracuje podľa schémy prediktor-korektor. Ona je začiatok a koniec19 všetkých kontúr - obrysov riadenia, je to vyšší druh z jednotlivých druhov vnútrospoločenskej moci. Je AUTOKRATICKÁ, t.j. svojou povahou absolutistická a ignoruje „demokratické“ procedúry spoločnosti, ktoré ju nevidia, alebo si neprajú priznať jej autokraciu20.

Hlavný problém skutočne demokratického zriadenia spoločnosti nie je v spôsoboch a termínoch hlasovania.

Hlavný problém zostrojenia opravdivej vlády národa je v zostrojení takej organizácie života spoločnosti, pri ktorej je absolutizmus konceptuálnej moci dostupný všetkým, následkom čoho sa absolutizmus nemôže stať antinárodným. Tu je koreň demokracie-vlády národa, lebo prediktor-korektor konceptuálnej moci je začiatkom i koncom všetkých vnútrospoločenských čŕt samoriadenia.

IDEOLOGICKÁ MOC oblieka koncepciu do  príťažlivých foriem21 pre široké národné masy. V podmienkach davo-„elitarizmu“ môže byť obsah koncepcie koľko libo vzdialený od príťažlivosti foriem, v ktorých ona je davu predstavovaná22.

ZÁKONODÁRNA MOC privádza pod koncepciu strohé právne formy.23

VÝKONNÁ MOC uvádza štruktúrne i bezštruktúrne koncepciu do života, opierajúc sa o tradície a zákonodárstvo.

VYŠETROVACO – SÚDNA MOC dohliada na dodržiavanie tejto „zákonnosti“ v živote spoločnosti.24

...

 

-pokračování-

 

 

1 Fr. „état“, ang. „establishment“ = zriadenie, aktuálna forma vládnuceho režimu príslušnej koncepcie, stav - v zmysle „systém“ – pozn. prekl.

 

2 Problémov – úloh - výziev – príležitostí... – pozn. prekl.

3 Ako záhradník sad. Tu poliala, prihnojila, a tam zas priviazala, pristrihla... – pozn. prekl.

 

4 Nebolo kást ani otvorených, ako na východe, a  ani skrytých, ako na západe (konceptuálni inžinieri, „finacisti“, mediálni mágovia, CEO korporácie, „celevriťky“, ...dav) – pozn. prekl.

 

5 eng. „pretender“, sloveso „pretending“ – pozn. prekl.

 

6 Mnemonický – mnemotechnický - spôsob posilovania pamäte a jej algorytmiky rôzne združenými pomocnými predstavami; technika práce s pamäťou, programovania a preprogramovávania stereotypov myslenia (podvedomia). Dnes aj oblasť tzv. neuro-lingvistického programovania. – dopl. prekl.

 

7 Chránilo a rozvíjalo základné princípy, vtedy ešte len postupne budovanej, dnešnej informačnej pyramídy -otrokárskeho pyramídového systému „hry“ o život. – pozn. prekl.

 

8 sTrojenia - formovania rozvoja života v kontexte Božej Prozreteľnosti. Životašírenie, životavolanie, životaliečenie... – dopl. prekl.

 

9 Rečový zvrat z lexikonu utajenej agendy z obdobia ZSSR.

10 Žreci spravidla neriadia direktívno-adresne, rozkazmi, ale snažia sa evokovať v podvedomí svojich politrukov „samo“riadenie a autocenzúru. Nútia ich hádať svoju vôľu: „Kto vie, ten pochopí o čo ide, a kto nevie, tomu v tej funkcii i tak čo robiť nieto...“. Z dôvodu transgeneračne naočkovanej otrokárskej autocenzúry sú práve preto niektoré typy judaistov a iných podobných mafióznych štruktúr vhodné na riadiace posty dnešných (nielen) západných démonkreatúrnych režimov. Podobne vo vede a umení. Hlavne pri formovaní ich uličiek slepých, kde transgeneračná zotrvačnosť stereotypov podprahovej oddanosti „veci“ hrá kľučovú úlohu pri napájaní sa na príslušné „informačné polia“. Porovnaj kapacitu 1PC a siete PC + nejaká tá dátovo-serverová farma (noosférické agregátne moduly kolektívneho podvedomia). Porovnajte aj nie náhodný Médealny výraz upír "Noosferatu", odkiaľ šikovnejší deÁmenée, a Ľudia o to viac a nie len podvedome, info čerpajú. Pri vážnejšom downloade, jedinca neraz poriadne "zatrasie", no toho sa netreba až tak báť, a poďakovanie Mu zahlásiť. Ako deti, keď sa intuitívne s počítačom učia robiť... Na tejto etape vývoja teda vyzerá byť cieľom kolektívny, súborný intelekt. Tak, ako snáď i Alan Key definoval Arpanet (neskôr Internet) ako formu, obraz, silno zjednoduśených biologických modulových skladačiek. Spolu so starým známym komunikačným OSI Modelom syntetických sietí, atď. V USAF, MIT, DoD a Silicon Valley nič nové nevymýšľali a ani nevymysleli. Pre bystrého pozorovateľa bolo v prírode samotnej stovky miliónov rokov odtestovaných riešení až-až... – dopl. prekl.

 

11 V raSprávkach, ľudových prísloviach, múdrostiach, porekadlách, riekankách, veršovačkách, piesňach. V ľudovej slovesnosti, moderne v tzv. „folklóre“, často vyjadrujúcom v umeleckej forme tzv. zdravý sedliacky rozum = kolektívne podvedomie národa. – pozn. prekl.

 

12 Protispoločenských osôb, nastavených klanovo-egoisticky, protiľudsky, proti spoločnej Cnosti, proti harmonickému (gr. “symMetrickému“) rozvoju mravnosti a chápania sveta spoloČnosťou. Preto útok prvý, konceptuálny, ide vždy na mravnosť, na zavedenie dvojitých štandardov a pomalú, tichú, plazivú zámenu pojmov a dojmov vo forme eufemizmov a deFormu, v zmysle odstraňovania chápania a vnímania objektívnych Mier zo strany obete agresie = vytvárania deštrukčného typu „chaosu“. – dopl. prekl.

 

13 Aristoteles bol jedným z učiteľov Alexandra.

 

14 Kontext, osvetlenie príslušnej úrovne chápania, tzv. „operačného levelu“. Ľudovo: „Nie je dôležité, ČO chápeš, ale AKO“ – pozn. prekl.

 

15 1. Poraziť Peržanov (p´ar´azi), okupujúcich Egypt (i pomsta za kraj Ta-meri, resp. Kamet, „porobenie“ dietok Itera); 2. Eliminácia starých, dedičných oligarchií; 3. Koncentrácia moci v rámci ďalšej etapy pokračovania globalizačného projektu (svetovlády); 4. Tradičná preventívna šoková „terapia“ mladej generácie, „očkovanie“ hrôzou krvi; 5. „Homogenizácia biomasy“ zvoleného sektoru; 6. Polygónové testovanie asociálno-inžinierských technológií včítane upgradu „eugenických“ atď.. Podobne, ako napr. i u NeaPoLeona BonAparta, ktorý si ale TIEŽ dovolil občas „samostatnejšie“ špekulovať, čo ho TIEŽ i život stálo..., a tak i Dolfiho SchekelGrubera... Alexander sa bezodkladne po dobytí Egypta (keď jeho falangy ako nôž maslom, krajom Kamet, so znakom mačky-leva na štítoch prešli) do Amonovho Orákula “baranovi“ v oáze Siva pokloniť išiel. Popri Delfách a Dodone išlo vtedy o najvýznamnejšie kultové (prognosticko-programovacie) stredisko antiky. – dopl. prekl.

 

16 Viď. materializácia kulturologických matríc. Ich nosiče (napr. ľudia) postupne tak stále presnejšie, ako nakalibrované tlačiarne (printre) formujú, stroja budúcu realitu, budú(ne?)Cnosť. Ide o štandardné biorobotizačné technológie neuro-lingvistického a rôzneho iného programovania podvedomia, cez profesionálnymi (a)sociálnymi inžiniermi upravované stereotypy (emócie) týchto objektov (davu, stáda). Matricové, resp. konceptuálne inžinierstvo je zatiaľ najvyššia známa forma tvorenia (sTrojenie, riadenie, raDenie, raDianie, manna´ž´Ment). Materializácia prenosových tokov Mier - foriem, teda tokov inFormačných, sa veľmi zjednodušene dá predstaviť ako rast koralov na umelých kovových klietkach pri formovaní prírodno-umelých útesov. Keď sa tadiaľ púšťa el.prúd, rastú koraly i 5x rýchlejšie, ako vo voľnej prírode. Ďalej princíp rastu koreňov u rastlín, fenomén „inteligencie slizu a húb“ pri ich pohybe, či stavanie inžinierskych sietí, okolo ktorých sa následne už v „priemyselných zónach“ prednostne usádzajú ľudia, firmy atď.. Selekcia a podpora, protežovanie zvolených prirodzených tendencií, oproti iným. Ide o ekvivalent genetického inžinierstva (gény) u inFormačných jednotiek, v niektorých špecializáciách nazývaných aj „memy“. – dopl. prekl.

 

17 Masovo-štatisticky pravdepodobnostne predurčene podľa kulturologických profilov „biologického materiálu“, ich psychotypov, miery chápania, mafiózno-klanovej príslušnoti atď. – pozn. prekl.

 

18 „Aktivisti“, agitátori rôznych „neziskoviek“ a tzv. „nadácií“, umelci, novinári, ... nevidia a nechcú vidieť systémové príčiny, koncepciu a nástroje jednotlivých režimov. Viď. kult korporátnej autocenzúry, vnútroelitárneho konCenzu a riadeného uvoľňovania napätia vo vlastnej spoločnosti a kolóniách. Každá „úspešnejšia neziskovka“ dostane v istom momente ponuku na spoluprácu, „ktorá sa neodmieta“, alebo je od začiatku projektovaná ako „prepäťová - prúdová ochrana“ režimu, a tak aj „sponzorovaná“ daňovo odpočítateľnými položkami od „protektorných“ korporácií a bankovo-mediálnych konglomerátov. Študentský kanonenfutter dobrovoľníkov prvej línie tak robí jej fiktívnu, spoločensky prospešnú, maskovaciu činnosť často i zadarmo a v „dobrej viere“, pričom na „konšpiračné“ poznámky zvykne reagovať „prirodzene hystericky“. To však nič nemení na tom, že „Praktická politika vládnucej Koncepcie, je vždy o konšpirácii“ - sprisahaní. Ľuďom totiž nemôžete povedať priamo, že ich zotročiť chcete a šľahačkový kolačik s hovnom vnútri žiadúco vyzerať musí za sklom v bufete. A čerešničku na vrch, ako mannaŽer dobrý, tiež sa dať nebojte. Bo mannaŽer = ten, kto žne tam, kde nesial. Čerešničkou je pekná ideológia, nádherný obal darčeka danajského farebný. – dopl. prekl.

19 A  a Ω, Alfa a Omega... ó mega! Moc = Vláda. Systém riadenia prediktor-korektor je všadeprítomný v prírode aj cez víťazstvo širšieho záberu variácií rozptylu riadených mutácií u dvojpohlavných druhov, ktorý zatiaľ vyvrcholil ideálnym tandemom vo forme Muža a Ženy. – pozn. prekl.

 

20 Termín „konceptuálna moc“ má aj druhý doplnkový význam, javiaci sa byť dôsledkom práve vysvetleného prvého: konceptuálna moc – to je aj moc určitej koncepcie nad spoločnosťou, podľa ktorej sa uskutočňuje spoločenské samoriadenie.

 

21 Ak chcem niekomu smradľavé hovno (tu otrokársky koncept) pre-dať, musím ho pekne zaobaliť, niečím (na)mazať. Spomínanou šľahačkou, chľastom, či iným fetom, pseudonáboženstvom, konzumom, egom.... pozn. prekl.

 

22 Silou princípu doplniteľnosti informácie (DVTR kap.13.6)*, keď informácia, zavádzaná do systému oficiálne zverejnením, je potláčaná v jej činnosti princípmi, zavádzanými (aplikovanými)* do neho potichu. (Hovoriť ako had - rozoklaným jazykom (staroegyptské príslovie), v Biblii: „Po ovocí spoznáte ich“. Ľudovo: „Vodu kážu a víno pijú“... teda, jedno vravia a iné robia)*

 

23 Jak idey už panujúce v spoločnosti, tak aj následne formované, preberané od moci konceptuálnej a transformované do podvedomia davu mocou ideologickou (náboženstvami, dnes prevažne médiami) sú teda následne „akoby samo sebou“ ďalej transformovné deLegátmi davu do príslušných zákonov. Ako však vieme, v parlamente (z fr. „parlé = kecať“) sa NIČ PODSTATNÉ už diskutovať nezvykne. Len divadielko, cirkus klaunov zrobí a potrebné odhlasuje. Pre koho? potrebné. Anekdota na ilustráciu: Premiér na zasadaní výboru: „Milí kolegovia, tu je zoznam zákonov, ktoré pre ľudí schváliť treba...“ a po chvíli dodá: „A tu je zoznam ľudí tých..., že by ste vedeli, o akú vážnu vec sa jedná!“ pOslanci si zákohny totiž „nevycuciavajú z prsta“ ale vznikajú na princípoch ich stereotypov myslenia, podliehajúcich spomínaným, dostatočne riadeným masovo-štatistickým pravdepodobnostným predurčenostiam. „Trochu“ im v tom pomáhajú aj profesionálne „lobistické“ firmy, pracujúce pre príslušné korporácie. Dnes je už nie len odborne dobre známe, že zákony vo veľkej väčšine vôbec nevytvárajú poslanci, ale tieto týmy profesionálnych súktromných právnikov, akože si konkurujúcich záujmových skupín dominujúcej koncepcie. Z pohľadu konceptuálnej politiky vládne dnes na Západe absolútny monopol, ktorému tu a tam trochu konkuruje len zdravý sedliacky rozum tisícročných skúseností zvyškov európskych národov a národností. Poznámka k lobizmu: je to snaha o „legalizáciu“ korupcie, ktorá sa na Západe stala realitou. Viď. verejne dostupné štatistiky o hlasovaní poslancov, senátorov pri prerokovávaní záležitostí, dotýkajúcich sa ich „sponzorov“ a kontrola novinárov, zameraná na to, či senátor neporušil sponzorský „kontrakt“. O neoficiálnych štatistikách ani nehovoriac. T.j., poukázať na absurdnosť hĺbky „normalizovanej, dokonca zákonom ošetrenej“ korupcie, je na západe žiaľ už i „morálne neprípustné“. Z toho vidno ešte väčšiu hĺbku degradácie samotných základných morálnych princípov, či tzv. „dvojných štandardov“, bez ktorých je fungovanie demokratúry, resp. davokracie nemysliteľné, keďźe tvorí základy tejto pyramídovej hry s maskou demokracie. – dopl. prekl.

 

24 T.j., chráni základnú Koncepciu pred „narušením jej kruhov“..cyklov (od zrodenia civilizácie až po jej koniec a reštart) zo strany inej, konkurenčnej koncepcie. SKUTOČNOU PRVORADOU ÚLOHOU SÚDOV NIKDY NEBOLO CHRÁNIŤ POPULÁCIU, ALE REŽIM – KONCEPCIU! Anonymný citát: “Milí mladí kolegovia, hlavne si prosím nepleťte právo s morálkou (dobrými mravmi)..i keď môže teoreticky i v tzv. demokracii nastať situácia, keď sa oba pojmy priateľsky stretnú...“ Preto je i v dnešnom tzv. Euro-Atlantickom režime tak ťažké dovolať sa „práva“ pre tichú kastu otrokov - bežných ovčanov. Dá sa to, no treba byť konceptuálne gramotným. Potom zákony ani netreba meniť, len reinterpretovať. Tak, ako netreba zásadne meniť sylaby vzdelávacieho systému, ale iba pridať na loď (bežiaci sociologický operačný systém) v kľude záplatu (ang. “patch“), napr. DVTR, ktorá práve za týmto účelom vyvinutá bola. Záplata, ktorá je zároveň aj sama funkčnou loďou. Taký malý-veľký „lodný“...ladný fraktál socio-naturálny... – dopl. prekl.

 

_

Diskusní téma: VODA MŔTVA (19)

Děkuji za odpovědi - moje zhodnocení

Pavel | 08.03.2015

Děkuji všem za odpovědi, posunulo mně zase o kousíček dále.

Otázku bych nyní formuloval jinak, protože nyní vidím, že byla trochu zavádějící protože jsem tak trochu předpokládal, že ve kmeni bude dobro mít navrch - všichni jsou zapojeni přehledným způsobem a tak je na zlo vidět. Ale po přečtení mi došlo, že existují například loupeživé kmeny, probíhá mezi kmenová válka a jsou další vlivy vnější i vnitřní. Stále se něco děje a může snadno docházet k chybám.

Vnímám to nyní víc obecně. Neustále probíhá evoluce směřující k sdružování se lidí do větších celků (což umožňují získané znalosti) a zároveň probíhá úsilí o dosažení vyššího typu psychiky, protože jen takový umožní zajistit ve společnosti dlouhodobou stabilitu a další rozvoj lidského potenciálu. Lze to vnímat jako souboj dobra (život - přežití společnosti) a zla (smrt - zánik společnosti).

Moje podotázka byla jestli moc zdrojů nepřispívá k rozkladu (pohodlí zabíjí duši). Z odpovědi od Oracle 911 mi vychází, že více než na zdrojích záleží na převládajícím typu psychiky - lidský typ bude zdroje využívat k dobru a pro dobro je práce vždycky dost, neboť život obsahuje mnoho výzev. Nebezpečné jsou nelidské typy psychiky, které v nejlepším zdroje neuváženě spotřebují nebo je mohou v horším případě použít ke konání zla.

hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Pavel | 06.03.2015

Dokáži si dobře představit, jak kmen vybírá ty nejvhodnější, aby kmen přežil (jeden příklad: nevím už podrobnosti, ale v nějaké historické knize o indiánech byl jeden kmen v nepřístupných oblastech, který nikdy nebyl zotročen - nevím současnou situaci - tam vybírala rada starších vhodného náčelníka do války tak, že nechala adepty vláčet na zádech těžkou kládu. Jeden to vydržel asi dva dny. Tím našli člověka s nejsilnější vůlí).

Jak tedy může dojít k tomu, že se funkce najednou stanou dědičnými nebo s omezeným výběrem což nutně vede ke zhoršení kvality řízení, protože se nepoužije to nejlepší co je k dispozici.

Nedokážu sestavit nějakou hypotézu jak k tomu postupně docházelo.

Obecně si to dokáži představit. Souvisí s nadměrnými zdroji, krásně vidět zde.

https://dennikn.sk/22911/mysi-raj-upadok-spolocnosti/

Tak, aby se udržela nějaká motivace a nedošlo úplnému rozkladu, tak nechala řídící část populace ostatní se honit za penězi (pomyslné páčky v myším ráji, aby nedošlo k rozkladu), aby se jim ostatní nepletli do řízení. Peníze tvoří řídící část populace a tím pádem má vždycky dost.

Pokud ví někdo o nějakém příběhu nebo ho dokáže sestavit jak v kmeni mohlo dojít k tomu, že náčelník řekne a od teď bude navždy vládnout naše rodina náš klan, protože jsme k tomu byli vyvoleni. Když dříve se musel vždy najít ten nejlepší - tam už muselo dojít k nějakému posunu, aby to ostatní v kmeni přijali.

Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Pe-tri | 06.03.2015

A co takové nedobrovolné mechanismy jako lest, zrada, úplatek, zastrašování, násilí atd.? Zlo umí kooperovat.
P.

Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Oracle 911 | 06.03.2015

Aby sme si to ujasnili nie každý sa mohol stáť žrecom resp. starešinou-šamanom lebo nie každý mal na to potenciál/vôľu. Pokiaľ ale v spoločnosti prevláda ľudský stroj psychiky dedičnosť resp. kvázi-dedičnosť titulov nie je vážny problém, a v období pred-dynastického Egypta a na začiatku starej dynastie to nebol vážny problém, lebo výber kádrov bol dostatočne široký (populácia a diferenciácia rôl nebola až tak veľká).
Dedičnosť titulov vážnym problémom sa stáva vtedy ak ku žrecským znalostiam sa dostane LEN skupina s ne-ľudským strojom psychiky pri veľkej populácií s dostatočne veľkým diferencovaním rôl a nahradí legitímnych nositeľov (ľudský stroj psychiky+žrecské znalosti), a to sa stalo v Egypte (a dôsledky cítime až dodnes), že ako a prečo je na dlhú diskusiu.

Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Pe-tri | 06.03.2015

Zajisté souhlas, ovšem musíme předpokládat, a tím bych Vaši úvahu doplnil, že z Atlantidy nutně vzešli dědicové obou řízení schopných typů psychiky, tj. jak lidské tak i démonické, kteří žili ve stejný čas, jen v jiných lokalitách. Až postupná násilná expanze těch démonických přešla do střetů s těmi lidskými, do kterých zajisté nejprve zasadila svá, mnou zmiňovaná, semínka zla a znaje zákona kauzality (jak zaseješ tak sklidíš) čekala, až trojští koníci dozrají. Mimochodem ten prastarý střet nositelů démonických a lidských strojů psychiky v Atlantidě byl IMHO prapříčinou jejího konečného zániku podobně jako je prapříčinou potíží i dnešní civilizace.
P.

Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Oracle 911 | 07.03.2015

Atlantída bola spočiatku ostrovnou civilizáciou a odhadujem, že súhrnná masa súše bola 1-1,5-2 násobok dnešného Grónska (mohlo ísť aj o súostrovie oddelené plytkým morom).
A za predpokladu, že ostatné súčasné kontinenty boli obývané polo-opicami a divochmi ("Pekinský človek", neandertálci, australopiteki atď), tak 1. vec konkurencie je konsolidácia svojej moci na svojom území (a to spomínal aj Pjakin v jednom svojom videu), čo logicky znamená, že démoni odstavili od moci legitímnych žrecov (často dýkou a jedom) a cez niekoľko generácií posunuli populáciu Atlantídy do ne-ľudského stroja psychiky.

Hovorím o súčasných kontinentoch z toho dôvodu, že ústna tradícia mnohých národov zachovala existenciu aspoň 1 potopenej ostrovnej civilizácie, mám na mysli Hyperboreu, Mu a Lemúriu, a konflikt medzi démonmi a ľuďmi dvoch ostrovných civilizácií skôr vyústi do globálnej katastrofy ako konflikt vo vnútri 1 civilizácie (ktovie aké zbrane 6. priority mali k dispozícií obe civilizácie). Podotýkam podľa indiánskych legiend (Hopi-asi potomkovia civilizácie Mu) na ich kontinente došlo k zrade t.j. LEN ne-ľudské typy psychiky sa dostali k žreckým znalostiam.

Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Pe-tri | 07.03.2015

Ok, víme, že se pohybujeme tak trochu v oblastí spekulací. Nicméně osobně mám za jisté, že rozpad Atlantidy byl dlouhodobější proces v rámci něhož stihly z ostrova před jeho závěrečným zánikem odejít početné skupiny obyvatelstva vedené zasvěcenci, které založily pozdější (dnešní) civilizace. Tento řízený, migrační podproces proběhl ve čtyřech vlnách, které osídlily okolní kontinenty, tedy: Ameriku, Afriku, Evropu a Sibiř. Osobně mám tedy za jisté, že ve všech migračních vlnách byli zastoupeni lidé všech typů psychiky a že už zde byl vyzkoušen mechanismus ukrýt do nějakého toho geneticky vhodného rodu - "rohlíčky obzvláště vypečené":), podobně jako se rod Levi skryl mezi ostatními hebrejci. "Zbytek" už je Globální historický proces, který nouzí o praktiky démonického stroje psychiky zajisté, jak víme, netrpí.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Oracle 911 | 08.03.2015

Síce teraz špekulujeme ale zásadne nesúhlasím.
Poviem aj prečo, ide o to, že démoni obzvlášť so žrecskými znalosťami=znachar (žrecské znalosti=KSB, DVTR+jogínske praktiky) sa stránia ľudí so strojom psychiky Človek (a snažia sa ich eliminovať), pretože nositeľ psychiky Človek poskytuje etalón oproti ktorému všetky chyby démona vyniknú.

Preto je logické predpokladať, že znachari Atlantídy po uchopení moci ihneď začali budovať davo-elitarizmus a urobili kroky aby minimalizovali možnosť dosiahnutia ľudského stroja psychiky (a tí čo dosiahli boli tak či onak eliminovaný).
Pravdepodobne rýchlosť a kroky boli tie isté/veľmi podobné tejto degradácie národa ako v starovekom Egypte resp. v jej okolí.

Takže, mne vychádza, že populácia s prevládajúcim ľudským strojom psychiky prišla z iného zdroja ako Atlantída.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Pe-tri | 08.03.2015

Hmm, takže soudíte, že v době zkázy se již jednalo v podstatě o homogenně zkaženou spole(ne)ctnost. Takový předpoklad mě ovšem vede k otázce - copak tehdy nefungovaly objektivní zákony - cykly ? Copak je lidstvo jako celek nemělo na své straně? A jestliže ano, potom se IMHO nemohlo jednat o homogenně zkaženou společnost, byť penetrace lidské psychiky mohla klesat. Ano lidstvo mohlo prohrát poslední bitvu a tím spustit aktivaci kataklyzmatických procesů, které HNR pro tento případ naprojektoval, ale že by bylo ještě před závěrečnou katastrofou plně eliminováno mě připadá hodně málo pravděpodobné.
P.
Jaký jiný relevantní zdroj lidí (pozemšťanů?) s lidskou psychikou máte na mysli ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Oracle 911 | 08.03.2015

Nebola skazenejšia než Holandsko a USA resp. staroveký Rím (pred kolapsom-väčšina obyvateľstva mala psychiku zombie a zviera), bola ale technologicky vyspelejšia ako my. A pokiaľ sa dá veriť prastarým Indiánskym a Čínskym mýtom, tak "v posledných dňoch" viedli vojnu, IMHO na 2 strany voči Hyperborey a krajine Mu .
Dá sa ďalej predpokladať, že démonickí žreci tak ohlúpli populáciu ako Goebbels Nemcov, v podstate Atlanťania verili v konečné víťazstvo (a asi zosnovali aj nejaký útok pod falošnou vlajkou).

Takže máme stádo s IQ 85-90, s morálnymi štandardmi Holandska, fanatický ako Nemci 3. ríše/sionisti, krajina vlastní zbrane oproti ktorím dnešné vodíkové bomby sú prskavky a chystá sa na vojnu.
Ako to asi skončí? (Globálna katastrofa zaručená.)

Samozrejme časť Atlanťanov/civilov sa zachránilo, ale boli zredukované na úroveň polo-ľudských divochov, ktorí s veľkou šancou zdegenerujú na úroveň šimpanzov, ak do hry nevstúpi "niekto". (IMHO zachránený Atlanťania dali vzniknúť etnikám ako Kelti, Baskovia, a národom Itálie, Hispánie a Severnej Afriky.)

A tými "niekto" boli zachránení obyvatelia z Hyperborey a z Mu. Z jednoduchého dôvodu, ich žreci vedeli kam sa veci smerujú a v čas pripravili skrýše a odviedli tam obyvateľstvo napr. oblasť Titicaca alebo zabudnuté podzemné mestá. Keď sa veci ustálili začali budovať svoju civilizáciu, prakticky od 0.

Čo sa týka znacharov z Atlantídy aj tí sa zachránili (boli vedení H/Enochom) tiež v podzemí, lenže démonska psychika je egocentrická, takže ich rodiny+nejaké slúžky (situácia analogická k niektorým konšpiračným teóriám o gigantických podzemných bunkroch/mestách pre "elitu" preplnené kráskami) asi v okolí Blízkeho Východu či Egypta.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Pe-tri | 08.03.2015

Dík za názor.
Ještě pro zajímavost připojuji link na jednu z propracovanějších verzí, jak to s tou Atlantidou bylo z amerických esoterických zdrojů.

http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=217&Itemid=48

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Oracle 911 | 08.03.2015

Americký zdroj?! Skôr slobodomurársky zdroj.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Pe-tri | 08.03.2015

Jistě, může být, ovšem když umíme číst mezi řádky ...
Zdravím
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Rišo | 09.03.2015

Ty tu robíš Oracle kabaret LOJZO - ľudový orchestrión jednotnej zábavy obyvateľstva.
Keď už nerozumieš ekonomike, tak daj pokoj aspoň okultistickej histórií, lebo to vyzerá, že si prišiel z krajiny Mu (teda múúú) a pletieš to tu piate cez deviate...-:D

Keby si radšej viacej čítal a skladal si mozaiku...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Oracle 911 | 09.03.2015

No podľa "niekoho" nepridať do diskusie žiadnu relevantnú informáciu do diskusie a spáchanie ad hominem útoku je skladanie mozaiky.

Ten "niekto" pritom snaží tu prítoných presvedčiť, že je slušná osoba a poskladal tú mozaiku na základe KSB a DVTR.
Nabudúce ten "niekto" tu prítomných bude snažiť presvedčiť asi o tom, že Mesiac je zo syra.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Rišo | 09.03.2015

Homo homini lupus -:D

Nemám čas sa venovať všetkým tvojim prešľapom, podivným kombináciam, nezmyslom ai.
Menej býva často viacej...a mozaika sa neskladá len z KOB a jej malej, i keď podstatnej časti DVTR...
Inu, aspoň si zlepšil o máčny máčik prejav, keď už vedomosti pokuľhávajú a prognostika je úplne vedľa:

Keďže USD už zase krachol a rok čínskeho dreveného koňa už má takmer mesiac za sebou -:D

Ak by si hlbšie poštudoval DVTR, tak by ti došlo, že nadriadené, objímajúce systémy (a teda aj globálny finančný s globálnou menou USD) majú pomerne veľkú inerciu alebo z ruštiny "zásobu" stability. Ak nie je v ašpirujúcom systéme dokonalejší model, tak všetko beží po starom. A Rusko ani Čína nič lepšie na oficiálnej úrovni neponúkli, ani Lunu zo sýra alebo bryndze. -:D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Oracle 911 | 10.03.2015

Po nejednom osobnom útoku nech nikto nečuduje nad tým, že ho niekto iný pošle do teplých krajov.Ostatne: "Ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva." (A niečo podobné je aj napísané aj v DVTR, KSB a vo "Vode mŕtvej")

Ak by si skutočne ovládal a aplikoval DVTR a KSB (ako to bohorovne tvrdíš) tak by ti neuniklo niekoľko vecí:
- Vo svete všetko so všetkým nejako súvisí, čo odzrkadľuje mozaikový svetonázor a niekedy pri skladaní mozaiky vyjdú na prvý pohľad nezmyselné kombinácie, ktoré dajú zmysel po tom, čo ich človek dá do širšieho kontextu.
- Číňania skúpili všetky komerčné prístavy na západnom pobreží USA, Kanady a možno aj v Mexiku.
-USA odmietli vyplatiť Číne 50-100 ročné (zlaté) dlhopisy do začiatku čínskeho nového roka vyhovárajúc na ich vek.
-V komerčnom prístave na Long Beach pracovníci štrajkujú už cca 3 týždne, lebo vedenie znížilo mzdy, a keď to bude pokračovať tak ako doteraz tak dodávateľské reťazce USA skolabujú (tým aj ekonomika USA).
-Rusi a Číňania minulý mesiac predali rekordné množstvo US dlhopisov.
-Rusi sfunkčnili svoju verziu SWIFT a Číňania oznámili, že ich vlastný systém (zhodou okolností kompatibilný s ruským) a údajne ju spustia v septembri alebo v októbri. (Poznámka pod čiarou, keď niečo sa oficiálne oznámi, tak je dávno po funuse. Inými slovami Číňania povedali, že najneskôr do septembra alebo do októbra sa zbavia všetkých dlhodobých US dlhopisov, a každý kto sa chce pripojiť k novému systému je vítaní.)
-USA ma viac než 18 biliónov (t.j. ďalších12 núl).
-FED stále pokračuje v ZIRP, a bude pokračovať kvôli interest rate swap derivátom a bond carry trade, ktoré vytvárajú umelý dopyt pre US dlhopisy. Nehovoriac o tom, keby prestali tak banky a vláda USA by sa zbankrotovali (oficiálne).

Inými slovami US$ bol trpený teda stabilný do doby, kým k nemu nebolo alternatívy, na čom Rusi a Číňania pracujú nejeden rok a zdá sa, že tento rok ju aj ponúknu.

Čo sa týka zdanlivej nesúvislosti medzi nákupom komerčných US prístavov, štrajkom prístavných robotníkov a nezaplatením tých zlatých dlhopisov. Je to jednoduché (mám to z jedného zdroja od ktorého som čerpal): Američania odmietli vyplatiť tie zlaté dlhopisy v zlate, Číňania zas povedali, že to nezostane bez odozvy. A približne v období čínskeho nového roku vypukol štrajk, len preto, že vedenie prístavu bolo nútené čínskymi vlastníkmi znížiť ceny, čo malo dôsledok drastické zníženie výplat robotníkom. Vedenie a odbory sa teraz navzájom obviňujú a medzi tým stovky kamiónov čaká na vybavenie, a desiatky a možno už aj stovky lodí veľkých ako Maersk E krúži okolo vchodu do komerčného prístavu v Long Beach.

Mimochodom, Číňania a Rusi nehovoria pravdu o veľkosti vlastných zásob zlata s US dlhopisov.
Čo som teraz počul, že španielsky minister zahraničných vecí po stretnutím s Lavrovom povedal, že pri riešení konfliktu v Ukrajine treba brať na zreteľ aj Ruské záujmy.

Viem, že ty na to čo som napísal zvysoka kašleš lebo každý kto niečo povie s čím nesúhlasíš je blbec lebo si zjedol všetku múdrosť sveta lyžičkou, argumenty a fakty od oponenta sú nič a ani sa neunúvaš prezentovať svoje argumenty. Proste liberáli vládnu v Rusku, Rusko a Putin sú slabí a bez spojencov, všetko ide k čertom a mesiac je zo syra. :P

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

Oracle 911 | 10.03.2015

A ešte niečo, Kazachstan, člen Eurázijskej únie oznámil úplnú dedolarizáciu svojej ekonomiky=Rusko dedolarizuje tiež.

Môžeš tvrdiťaj to, že nielen Mesiac je zo syra, ale aj Slnko vychádza vo Washingtone. :P

Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

popolvár | 06.03.2015

ako k tomu doslo? Názorným príkladom je polský historický film "Ked Slnko bolo bohom"...

Re: hledam jak konkretneji doslo k rozvrstveni spolecnosti

jardob | 06.03.2015

Pavol, myslím že to čo sa deje vo svete (premielanie a zrážanie sa dobra so zlom) je neoddeliteľnou súčasťou psychologickej evolúcie ľudského druhu v rámci procesu globalizácie.. Tá biologická už prebehla, človek získal genetický podmienený potenciál - nástroj. No ešte sa s nim nenaučil plnohodnotne robiť. Učí sa formou pokus-omyl (mám na mysli historický proces rádovo 1000-cki rokov)
Kmene, národy, civilizácie sa vyvýjali casto asymetricky, s rôznou rychlosťou vývoja.. Občas rozvinuté civilizácie pri fatálnej chybe sa vrátili na začiatok vývoja.. Dalo by sa povedať, že ak tak sa zachovávalo sa väčšinou jediné, a to určitá metodika riadenia a získavania poznatkov.. Napríklad aj po páde Atlantídy sa tieto veci zachovali a určitý asoc. inžiniery tých čias to skúšali odznova v rôznych kútoch sveta.. Globalizácia má svoju prioritu, vyššiu ako život jedného národa.. Preto nástroje globalizácie boli podporované zhora, hoc ich držali aj neprofesionálne čo do kvality bytosti.

Teba zaujíma zrejme, ako mohlo dôjsť k úpadku morálky v kmeni.. Lebo v podstate len poklesom morálky (kvality riadenia), alebo vplyvom zvonka (priamym či nepriamim) je podmienená zmena štruktúry riadenia smerom nespravodlivejšej.
Ak nebudem brať do úvahy vplyv zvonka, iných nemorálnejších kmenov. Možno mal ten systém bezpečnostné diery, a aj v najideálnejšej spoločnosti sa stávajú krivdy z nevedomosti, to môže rozhodiť psychiku jedincov prípadne kmeňa, a nesprávne spracovaná negatívna emocia, môže narobiť veľa zmetku a chýb. No najhoršie ak chybu urobí manažer (rada starších).

Potom ešte, ak by sme vychádzali z toho, že povesť o anjeloch a satanovi je pravdivá, čo sa mi javí dosť možné.. Tiež by to hralo značnú úlohu pri psychickej evolúcií človeka. Ako vieme, vesmír má egregorialno-matričnú povahu.. Všetko živé je prepojené sieťou hierarchicky rovnocenných aj nadradených egregorov, hierarchicky až po HNR.. Tu sa myslia prvotné egregory, stvorené Bohom (prevažne harmonické, užitočné). Mimo tie ktoré vznikli v priebehu psychickej evolúcie človeka vplyvom jeho mysle a emocií (o.i. veľa disharmonických entít).
Tie základné egregory (určitá kategoria) by mohli zodpovedať anjelom. Tí majú tiež svoje predurčenie, ale rovnako slobodnú vôľu, určitú mieru poznania a poznávania, a tiež sú v procese psychologickej evolúcie, čo znamená že tiež sa ich osobná ale aj kolektívna psychika vyvýja, pričom robia omyli.. Táto omylnosť, by vysvetľovala ako mohol vzniknuť anjel typu satan (no je riadne mimo, chlapec), a jemu podobných v rôznej miere poblúdenia je viac, s pomedzi anjelov.

Takže, ak sú anjeli - egregory (božie stvorenia) omylní, a medzi ludmi a základnými egregormi-anjelmi existuje datová sieť, tak pochopiteľne chyby sa prejavujú aj u ľudí.. Dozrieva jeden druh, zmena sa prenáša aj na ostatné druhy, záleží od schém prepojenia a priorít tokov.
Kedže všetko je prepojené, po fyzickej(genetickej)-skokovej evolúcií a vzniku psychologického vákua (bod nula na začiatku pozvolnej s kmitavým priebehom psychologickej evolúcie človeka) spôsobili veľkú záťaž na biosféru, následkom čoho zrejme niektoré druhy vymyzli, a aj dnes biosfera dostáva riadne zabrať. Je to ako u dojčaťa, má ruky, nohy (potenciál) ale kým sa ich naučí používať, tak zašpiní veľa obrusov, oblečenia, zničí zopár hračiek.. Psychika človeka je v puberte, a konečne má šancu sa prehupnúť do Ľudskej roviny. Verím :-)

Kozma Prutkov

jardob | 06.03.2015

Je pravda že Kozma Prutkov je virtuálna osoba, vytvorená (či zosobnená) práve autorským kolektívom okolo Leva N. Tolstého?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kozma_Prutkov

Re: Kozma Prutkov

udo | 06.03.2015

Re:Jardob
Išlo o bratranca L.N.Tolstého a nie jeho samotného.

Re:Pavel
"motivacia dedenia moci"
Zachovanie genofondu.
Vychádza z BIOSu biologických systémov.
To spravanie pramení hlavne z pudových záležitostí.

Otázkou je, čo je na celkovom postavení a intepretácii experimentu "myší raj" pri snahe o objektivitu skôr správne a čo nie?
Teda z pohľadu supersystémového modelovania.

Pri zohľadnení moźných motivácii
1.Calhouna samotného a
2.a pravdepodobnej podprahovej motivácie spôsobu intepretácii redaktorov tzv. Denníka N

Re: Re: Kozma Prutkov

Oracle 911 | 06.03.2015

V spoločnosti kde prevládajú ne-ľudské stroje psychík podobné javy ako v "myšom raji" sú relatívne bežné.

Podotýkam asi to uvedomil aj GP, preto bude všemožnými prostriedkami korigovať tieto javy po zavedení a stabilizácií globálneho fašizmu.
Na druhú stranu pre vesmír takáto spoločnosť z informačného hľadiska je nepotrebný balast teda škodlivý, preto nemá podporu zhora a preto bude zlikvidovaný po prekročení Božieho dopustenia. Podotýkam nemusí to byť nutne vojna či katastrofa, stačí keď spoločnosť prejde pod inú koncepciu a prevládne ľudský stroj psychiky.

Přidat nový příspěvek