VODA MŔTVA (18)

VODA MŔTVA (18)

1.2.2015

-předchozí část-

 

...Pritom mysliaci adeisti sa nachádzajú v lepších podmienkách, ako rituálne nespochybniteľne veriaci, pretože oni chápu, že spása topiacich sa je v rukách samotných topiacich sa. Veriaci totiž poväčšinou úplne zabudli na dve príslovia:

  • Na Boha sa spoliehaj, ale sám nechybuj;

  • Boh pomáha tomu, kto pomáha sám sebe. (v našej ľudovej slovesnosti známejšie ako: Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže!)*

Veď ani jedno zo Zjavení nehovorí o tom, žeby Najvyšší niekedy zamýšľal Sám robiť to, čo má robiť človek, no čo človek nerobí.

Je známy a Písmam protirečivý uhol pohľadu, že ani Súdny deň nebudú ľudstvu Zhora vnucovať, rešpektujúc jeho slobodnú vôľu: žiť ľudsky alebo zahynúť. Spravodliví aj tak získajú vstup do ľudskosti svojou pravdivosťou a spravodlivosťou, a tí, čo čakajú v hlúpej viere “u mora pokoja” (na Mesiáša)*, čakajú márne a zahynú bez Súdu, padnúc za obeť svojmu príživnickému vzťahu k okolitej podstate. To znamená, že o Súd je nevyhnutné úpenlivo prosiť Najvyššieho, ako o veľkú milosť v prípade, ak vlastné možnosti ľudí budú nadarmo vyčerpané v boji za poľudštenie - človečenstvo – Človeka-večnosť na Zemi.

Ale myšlienka o tom, že niet od Boha lepšieho priateľa a pomocníka človeka v jeho dielach, je prítomná v tej či onej forme v každom Zjavení. A premýšľajúcemu nezištnému adeistovi je ľahšie k nej prísť, ako bezmyšlienkovite “veriacemu” nie Božiemu otrokovi. A leňochovi a príživníkovi treba začať myslieť, robiť, a nie čakať v strachu na pozemské alebo nebeské vojská, keď ďalší šarlatán zvestuje dátum “súdneho dňa”. Pretože neziskuchtivo premýšľajúci nevyhnutne dôjde svojimi myšlienkami k Bohu. A Boh mu v tom nápomocný je.

Vo vzťahu ku každému jednotlivo vzatému človeku je davo-“elitarizmus” objektívny jav, ktorý on zrušiť nemôže, pretože nevie ako. Ale vo vzťahu k spoločnosti ako celku je davo- “elitarizmus” subjektivizmus spoločnosti ako celku v otázkach jej samoriadenia. Davo-“elitárna” štruktúra spoločnosti nie je geneticky podmienená a všetky Zjavenia tak alebo onak nazývajú všetko-si-dovoľovanie ľudí zlom, ktoré je dočasne prípustné, ale ktoré nie je Zhora podporované. To je jasné každému človeku, ktorý uvidel vo svojom správaní (vonkajšom i vnútorne myslenom) tie alebo iné prvky všetko-si-dovoľovania, a potom ich dokázal previesť z oblasti stereotypov správania do oblasti stereotypov rozpoznávania javov.

Duch všetko-si-dovoľovania môže panovať v spoločnosti z dvoch príčin: po prvé, monopol “elity” na poznanie neumožňuje zostatku spoločnosti, ktorému tieto vedomosti chýbajú, sa ochrániť od “kultúrneho” všetko-si-dovoľovania “elity”. Môže odpovedať len protismerným všetko-si-dovoľovaním, brutálnejším. Po druhé, samotné vedomosti, ktorými disponuje “elita” sú inFormácie, neúplné a porušené, vyrvané z celostnosti celovesmírnej miery v rozptýlených kúskoch.

Monopol na vedomosti a defektnosť týchto vedomostí vedie k tomu, že osvojivší si nejaké vedomosti sa vo svojej namyslenosti vyvyšujú nad druhými ľuďmi a začínajú úmyselne alebo bezmyšlienkovite “kultúrne” vytvárať všetko-si-dovoľovanie vôkol seba. Potláčajúc okolitú podstatu a zákonite sa stretávajúc s odvetným, oveľa tvrdším a surovejším všetko-si-dovoľovaním nimi vyučených nekultúrnych zaostalých nevedomcov, hoci oni všetci majú možnosť zdržať sa všetko-si-dovoľovania. Možnosť všetko-si-dovoľovania, založená na monopolnom ovládaní poznania – to je pokušenie, ale defektnosť poznania, jeho neúplnosť a hlavne – neochota premýšľať – im neumožňuje tento fakt pochopiť. Nasledovanie pokušenia, úmyselne alebo slepo – to je morálka zla, rodiaca zlo-dejstvá (skutky, činy zla)*.

Aby bolo možné prežiť a dôjsť do Človečenstva, obidve čriedy davu - pracujúca “bedač” i “vládnuca” “elita” – sa musia stať národom, t.j. spoloCnosťou ľudí, dobro-voľne-premýšľajúcich o všetkom (a všetkých), vedome zodpovedných za svoje zámery a výsledky činnosti počínajúc od predmyslených úmyslov. Pre toto sa tie či oné tradície, tvoriace väčšiu časť vedomostí, musia vytesniť na druhé miesto v hierarchickom systéme vedomostí ľudstva. Na prvom mieste sú vedomosti a návyky o poznaní sveta na osnove Rozlíšenia, na druhom – “tradície” – faktológia poznatkov jednotlivých vied v chronologickej následnosti.

Tým sa odstraňuje prvotná defektnosť poznania a vzájomné popieranie sa “tradícií” vedy a relígií, pretože kultúra myslenia na osnove Rozlíšenia umožňuje rôznym ľuďom ľubovoľný “pluralizmus”, t.j. množstvo izolovaných faktov a termínov spracovať do jednoty mienok - názorov o stave ľubovoľného prírodného i spoločenského procesu, tendenciách a možnostiach jeho vývoja v hierarchii čiastkových procesov vo Vesmíre – procese-trojjedinstva: matéria-inFormácia-miera.

Okrem toho, v otázkach štátneho a spoločenského budovania úlohou číslo jedna je vždy zabezpečenie reálnej dostupnosti k jakému libo vysokému vzdelaniu, ľubovoľných vedomostí pre jedincov, pochádzajúcich zo všetkých sociálnych skupín a rodín spoločnosti.

Pretože základné problémy davo-“elitarizmu” vyrastajú zo všetko-si-dovoľovania v podmienkách monopolu «vládnucej” “elity” na vedomosti a hierarchickej dezorganizovanosti, nesystémovosti jej poznania (defektnosť vedomostí), tak spoločnosť má reálne možnosti dostať sa z krízy, ak odstráni príčiny, ktoré v nej plodia všetko-si-dovoľovanie. To jest, ak zaistí nemožnosť všetko-si-dovoľovania.

Aj tak, dnes môže byť reč o dvoch možnostiach:

  1. Alebo si ľudstvo osvojí svoj geneticky podmienený potenciál, prestanúc samo sebe VEDOME klamať, skončí s vlastným všetko-si-dovoľovaním a ladne vstúpi do hierarchie Stavby sveta – Univerza.

  2. Alebo schopnosť klamať sám sebe a touto lžou zavádzať seba samého zahubí davo-“elitárnu” zrúcaninu človeku podobných “nečlovekov”, domnievajúcich sa, že oni sú biologický druh Človek Rozumný.

 

Nakoniec je ešte jeden pokus zastaviť bezmerné naháňanie konzumu, a tým zabezpečiť stabilitu pyramídy spotreby davo-“elitarizmu” v biosfére. Je to masová biorobotizácia obyvateľstva na základe vývoja globálnej počítačovej siete a masmediálnych prostriedkov, to jest, preniknutie (invázia) do psychiky ľudí prostredníctvom bežnej domácej techniky je obmedzením slobody vôle človeka obídením kontrolných mechanizmov jeho vedomia (to je hlavné pri biorobotizácii). V princípe to umožňuje podporovať samozrejmosť dobrovoľného zrieknutia sa želaní a v najťažších prípadoch odstraňovať zo “spoločnosti” nepoddavších sa vplyvu technických prostriedkov na psychiku, a takto upraviť a obmedziť spotrebu v spoločnosti. Práce v tomto smere sa vedú už od 40-tych rokov 20. storočia, ale v niektorých aspektoch sa začali ešte pred naším letopočtom, v epoche predchádzajúcej globálnej civilizácie. A mondalistická koncepcia reštrukturalizácie sveta, čiastočne vysvetlená v prácach “kozmopolitu” žida Jacquesa Attaliho, bývalého poradcu niekoľkých prezidentov Francúzska – to je koncepcia biorobotizácie. Je rozširovaná prostredníctvom Medzinárodnej akadémie informatizácie. V tejto koncepcii človek - prívesok ku kreditno-registračnej karte, kočovník v globálnom rozdelení špecializácie, profesií – je bez rodiny, bez Vlasti. Ale subjektivizmus “elity”, v zavádzaní hranice medzi pracujúcou “bedačou”, podliehajúcou biorobotizácii a “vládnucou” “elitou”, ktorá jej nebude podliehať, je schopný premeniť na biorobotov na základe bionositeľa druhu Homo Sapiens celé ľudstvo. Okrem toho: hranica - to je element štruktúry. Všetky štruktúry “plávajú” (podobne ako chaluhy) v prostredí bezštruktúrneho riadenia (o ňom bude reč ďalej), pre ktoré hranice štruktúr neexistujú. To, na rozdiel od subjektívnych zámerov “elity“, je objektívnym faktorom, ktorý ju odsudzuje na biorobotizáciu spolu s pracujúcim “dobytkom”. Ak ale niet ľudí, ale samí bioroboti, tak kto má zámer byť pánom tohto stáda biorobotov? Zjavenia Zhora na túto otázku odpovedajú. A materialisti bez duchovnosti, adeisti, bezmyšlienkovite rituálne “veriaci”, vďaka stáročnému úsiliu ktorých sa toto všetko stalo možným – či oni môžu vôbec na túto otázku dať odpoveď? Ak ich odpoveď bude: “Centrálny počítač”, tak odpoveď je nepresvedčivá a nezmyselná. Súhlas s cestou biorobotizácie, aj keď bezmyšlienkovitý, “podľa správania” mlčanlivý, bude posledným sebaklamom ľudstva, ak ešte bude existovať. Likvidácia slobody vôle obídením kontrolných mechanizmov vedomia pri povoľnosti nepremýšľajúceho človeka – mení človeka na biorobota. A preto, nevedomý obraz biorobota, ako typ človekupodobnej existencie, zbavenej slobody vôle, našiel svoj obraz v ruskej literatúre dávno pred príchodom robotiky, ako vedomého pojmu:

A tak on svoje nešťastné žitie
Vláčil ni zviera, ni človek,
Ni to, ni ono, ani v svete živý,
Ani prízrak mŕtvy...

А. S. Puškin, “Меdený jazdec”

 

Biorobot nie je človek, ale antiprírodný zjav: na biorobotov sa normy etiky nevzťahujú. Biorobot – to je rôznorodosť techniky a vzťah k technike – je mimo etiky - je v rámci účelnosti vzťahov medzi majúcimi, hoci len zčasti slobodnú vôľu majiteľmi techniky.

Príslušník davu, ktorý si myslí, že je časťou “elity”, aj napriek tu povedanému (aj po mnoho storočí predtým), a túži po dôstojnom globálnom alebo regionálnom “elitárnom” spoločenskom usporiadaní, nemusí ďalej čítať. Toto je napísané pre rozmýšľajúcich, ktorí sa neboja ani cudzích ani vlastných myšlienok. Pre tých, ktorí sú schopní prestať myslieť na svoje osobné ambície a zodpovedne a včas prijímať rozhodnutia a uvádzať ich do života, nehľadiac na nespokojnosť členov davu, ktorí si vymieňajú iba cudzie názory v závislosti od konjuktúry trhu a svojej posadnutosti.

Tým, ktorí sa vedome diabolskými stali, pripomenieme: diabol dáva iba lživé sľuby; a vám – takisto. Pozrite sa do minulosti a zbadáte to. Zamyslite sa. Ešte je čas...

Ak vychádzame z toho, že veda musí objavovať pre spoločnosť nové vedomosti, tak môžeme vidieť, že rôzne pojmologické, terminologické a symbolické aparáty umožňujú riešiť jednu a tú istú úlohu rôznorodo s rôznou kvalitou. Uvedomenie si celistvosti Stavby sveta - Univerza a miesta ľudstva a človeka v ňom pri výstupe do novej etapy vývoja si vždy vyžadovalo nový pojmologický, terminologický a symbolický aparát. To jest, Evanjelium podľa Jána je pravdivé vo vzťahu k existencii Sveta: “Na počiatku bolo Slovo, a slovo bolo u Boha...”; alebo ináč v Koráne (18:109): ”Povedz: Ak by more bolo atramentom pre slová Pána môjho, tak by more vyschlo skôr ,než by vyschli slová Pána môjho...”

Ľudstvo zišlo z priamej cesty a stalo sa rukojemníkom a nevoľníkom technosféry a vlastného všetko-si-dovoľovania. Aby nebolo nevoľníkom je nevyhnutné, aby sa s nim nestýkalo, ale ak toto vtrhnutie všetko-si-dovoľovania je zvonku spoločnosti, tak práve preto je aj nemožné sa s ním nestýkať. Vtedy nevoľníkovi, ak sa mu zunovala poroba a zatúži po slobode, zostáva stať sa pánom situácie, následne po čom dokáže nasadiť uzdu všetko-si-dovoľovaniu, urobiť ho nemožným, a technosféru buď zlikvidovať ako zbytočnú, alebo jej nájsť bezpečné miesto v novom type kultúry s inou organizovanosťou života spoločnosti. No zmena typu kultúry, typu civilizácie, dokonca aj za pomoci Zhora je úlohou samoriadenia ľudstva, pričom nie na priamej ceste, ale v prechodnej etape od súčasnej neusporiadanosti smerom na priamu cestu vo vývoji ľudstva.

Možný je aj variant utrpenia a nič nerobenia na Zemi v nádeji na pomoc Vyšších síl. Prejdime že k Dostatočne všeobecnej teórii riadenia, aby sme z jej pohľadu pozreli na minulosť, tendencie a možnosti do budúcnosti, aby sme sa vyhli ceste do pre nás zlej budúcnosti.

...

 

-pokračování-

 

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (18)

ok, ak sa Vám nelúbia-nenrávitsia - tie vety - tá ruština sa občas vynára :=)

dusan | 02.02.2015

ktoré do seba zapadajú, tak potom výňatok od Šelingera
/sorry prestne si napamätám slová/

-žádný princ tam v lesích neloví, musíš tam jít sám-

takže Slováci, Češi, Maďary /aj to sú slovania, len si to nechcú priznať, ale genetiku neoserú/ - kedysi vyspelé národy - si musia urobiť poriadok samy, a nemyslite si že tí ktorý sedia na točkách v banká dobrovolne uznajú že aj iný chcú žrať....

rusy sa chcú zaoberať samy sebou, majú pivot severný smer a juhovýchod, preto tak trocha závidím tým na donbase, že sa postavili, kým my sa budeme modliť aby ten princ prišiel

du

alebo toto

dusan | 01.02.2015

.... nakoniec to vždy skončí pri násilí
zrelý príklad je donbas
du

k násilí

Pavel | 01.02.2015

Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Zákon příčiny a následku. V přírodě je vše neřízené a probíhá neustálé násilí vzájemným požíráním. Náš základ je zvířecí (instinkty) a není až zas tak nesnadné ho spustit.

Ale v lidské společnosti (s výraznou převahou jedinců lidského typu mysli), pokud ji dosáhneme je možnost správným řízením násilí minimalizovat.
Což je nutnost, protože už nemáme pouze zuby a klacky, ale můžeme na sebe házet atomové bomby.

Re: k násilí

dusan | 02.02.2015

to je idealizmus ako Brno, Pavle, ak je normálnych 10 percent, ktorým to vysvetlíš, tak to je vela, keď Ťa niekdo opakovane atakuje /kolko bolo atakov v smere západ - východ/, tak ho treba príkladne zmlá...ť, aby si to dobre zapametal a nevyvolával duchov dookola a nekupoval si za našu prácu jachty
du

Re: Re: k násilí

nerozumím kam tím míříš | 02.02.2015

Je tam idea, se kterou souhlasím, kterou jsem zde objevil, že pokud se podaří realizovat společnost z lidských typů bude to dobré.

Pak je tu slovo násilí, jasně jsem podle mně naznačil, že je naší nedílnou součástí.

Cílem je, aby nás to nezahubilo. Jsme přeneseně řečeno ve fázi hledání správné (nejnutnější míry násilí).

Příspěvek je uveden zde, protože zde předpokládám, že sem vstupují Ti, kteří patří k oněm 10% procentům, co se tím zabývají do hloubky.

Rčení mělo skrytě vyjádřit toto:
Kyjev zasel vítr a sklidí od Donbasu bouři.

Vycházím z tohoto, když se nedobrovolně stanu součástí násilí, tak tím platím za nějaké své chyby i když se situace může jevit aktuálně nespravedlivě. Ovšem otázka je jak to ustojím (nedělám si ohledně sebe iluze něco snesu něco ne, pracuji na tom) je jiná a záleží na tom jak jsem daleko dostal ve svém vývoji.

Re: Re: Re: k násilí

použití nasilí | 02.02.2015

Záleží na záměru. Násilí při ochraně je nutné, dobré a správné. Násilí jako agresivní prosazování svých osobních bezohledných (bez ohledu na ostatní) zájmů je špatné.

Re: Re: Re: k násilí - možno som to nepochopil správne

dusan | 02.02.2015

-neviem čo je to správne riadenie
-jednoduch si myslím že sme moc velký dobráci a cez tie tony teórie sme zabudli zase na jednu blbú vetu
-nepriatela treba nielen poraziť ale aj doraziť
du

Re: Re: Re: Re: k násilí - možno som to nepochopil správne

Pavel | 02.02.2015

Také nevím, co je správné řízení, ale doufám, že až proniknu do KSB a Dodatečné všeobecné teorie řízení něco se naučím. Zde to vnímám ne jako "politické komentáře", ale spíše jako seminář studentů.

Při maximálním zjednodušení na mé úrovni shrnuji KSB do rčení
"Všeho s mírou"

Mé dotazy jsou zde formou učení (průzkum bojem) a sleduji co kdo odpovídá a tím se to učím.

Jsem z nutnosti velmi opatrný, protože kdykoliv jsem se pokoušel být razantní, výsledky se blížili katastrofě (ale všiml jsem si, že stejným lidem se dějí stejné věci. Určitě jsou bytosti, které mohou být razantní a pokud s nimi souhlasím, že jde o správnou věc, přeji jim úspěch).

S tím dorazit souhlasím je potřeba se naučit dotahovat do konce, protože špatný konec a všechno úsilí je zmařeno.

Ale například Gandalf nechal Gluma v příběhu (v knize) pán prstenů žít i když ho mohl zlikvidovat, nevěděl proč měl pocit, že musí sehrát ještě nějakou úlohu. Sílu prstenu nemohl přemoci ani Frodo a vzdát se ho a tak zasáhla náhoda a Glum sehrál svoji roli (svému osudu stejně nemohl uniknout, přiklonil se na začátku ke zlu a následky byli pro něj strašlivé lze s ním mít soucit, ale ne jakékoli slitování). Poznámečka: "Sauronovo oko" je jednodolarovce :)

Nesmíme mít slitování se zlem (stejně jako s virem, ale vždyť je to taky "život", jenže v tomhle případě zničí všechny a pak sám bez hostitelů zahyne). Ale nejdříve si musíme býti jistí tím co děláme, protože způsobené křivdy by nás zpětně dohnali nebo kdyby jsme byli slabí a prohráli. Do boje je výhodné chodit při velké převaze, když to lze, pak budou ztráty na obou stranách minimální.

Re: Re: Re: k násilí

dusan | 02.02.2015

k tej ľudskej spoločnosti /ja tomu hovorím že sú to ľudia so svedomím/ - aby sme realizovali to správne riadenie - no neviem kamarát, asi to bude dlhá a útrpná cesta
du

no ja mám iné .......

dusan | 01.02.2015

Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže! - povedané zrozumitelne
boh neexistuje a ak existuje tak sa na Teba určite vyser...e
du

Re: no ja mám iné .......

jardob | 01.02.2015

Alebo že by to znamenalo iba to že vesmir nie je nastavený pre lenivcov? A že človek sa rodí aby prispel svojmu spoločenstvu aj celej biosfere niečim užitočným?

Ak sa niekto chce naučiť bicyklovať, vždy mu niekto ochotne pridrží bicykel aby nespadol. Ale ak je lenivý alebo zbabelý, nikomu nebude po chuti mu celý život robiť "rikšu".
To prečo Boh, alebo vesmir (jeho živý výtvor) pomáha len činorodým, je odpoved na otázku, prečo sme vlastne tu !

Re: Re: no ja mám iné .......

Vandal | 02.02.2015

"Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže!" - je zaujimave ako jedno kratke prislovie dokonale ukaze celu pestrost urovni a hlbky vnimania, stupnov vyvoja, miery chapania ci naprogramovania systemami pri snahe o jeho vysvetlenie. Pridam do mozaiky svoje vysvetlenie ak dovolite. "Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže!" - podla mna znamena jednoducho a iba to, ze clovek aj Boh su jedno a to iste, od seba neoddelitelne a preto ak je clovek aktivny, cinorody a tvorivy, stava sa vo svojej podstate samotnym Bohom vo svojom mikrosvete, ktory buduje, riadi, vytvara, kontroluje a o ktorom rozhoduje - stava sa Panom (Bohom) svojho zivota, osudu, sveta...

Re: Re: Re: no ja mám iné .......

udo | 02.02.2015

Čiže stôl sa stáva stolárom?
Pinocchio Geppettom? :D
A čo potom?

Stať sa Človekom, to áno.
Isto, dietky božie sme, ale..

Aby nám to nestúplo do hlavy
a nestali sme sa zasa vandalmi.

Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

Vandal | 02.02.2015

Ano, stol sa stave stolarom a Pinocchio Geppettom. Je v nich predane vsetko z ich "stvoritela", nesu si v sebe jeho rukopis, su stvoreni na jeho OBRAZ rovnako ako je clovek (ak sa clovekom stane) stvoreny na OBRAZ svojho stvoritela so vsetkymi jeho schopnostami, komponentami a vlastnostami. "A co potom?" No nic. Clovek sa stava bunkou (sucastou) Boha cize celku, ktorym bol od zaciatku len o tom nevedel. Tak hore, ako dole... Tvori, buduje a riadi svoj zivot a mikrosvet tak, ako to Boh, ktoreho je (a vzdy bol) neoddelitelnou sucastou robi v megameritku vesmirov. Boh pozostava s nevycislitelneho mnozstva tychto "buniek", ktore ho zlejuc sa do jedneho celku na seba nadvazujuc tvoria, predstavuju, definuju a urcuju. Moje slova nemusia byt presne, ale verim ze podstatu toho, co som chcel povedat v sebe nesu...

Re: Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

udo | 02.02.2015

Hmm..antropomorfizmus
krížený s panteizmom?

To sme tu už niekde mali..
A nie len v blockFormeri Avatar..

Myslíš, že Boh nás v niečom esenciálne potrebuje?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

Vandal | 02.02.2015

Neviem ci termin "potrebuje" je ten spravny. Je to ako sa pytat manzelov ci esencialne potrebuju mat deti. Alebo ci esencialne potrebujes prsty na rukach, ci architekt budovy esencialne potrebuje murarov a stavitelov. Alebo ci vesmir potrebuje planety. Nie, nic z toho "esencialne" nie je treba, da sa existovat aj bez toho. Ale aky to ma potom zmysel? Nie je vari zmyslom/ulohou/poslanim/cielom/naplnenim bytia cloveka naplno vyuzit/pouzit svoj tvorivy potencial? Ktory sa da naplnit len po objaveni, spoznani a pouziti vsetkych jeho danosti a schopnosti (ktore ma odkial/od koho?) a pochopeni zakonitosti existencie, sveta a zivota. A tym sa stat "malym Bohom" a stavebnou jednotkou/bunkou "velkeho Boha", ktory tvorenim ludi (a dalsich bytosti?) reprodukuje sam seba a vytvara akesi perpetum mobile.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

Pe-tri | 02.02.2015

A co třeba doplnit tento typ úvahy o takovýto účel (který vezme do úvahy okolní fakta): Planeta Země je "fyziologicky specifický orgán" Stvořitele a lidská společnost "imunitní tkáň", ve které je člověk analogií k bílé krvince. Zlo je pak atak choroby a Dobro terapeutické prostředky? Tvým perpetuem mobile pak "život" Boha samotného.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

udo | 02.02.2015

Predstav si, že Boh má vedomie ako tvoje podvedomie.
Vedomie Boha je ako more.
Tvoje je ako kvapka.
Môže sa hoc i veľa kvapiekreálne spojiť
v tak dokonale pracujúce more?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

Vandal | 03.02.2015

Preco nie? Ved to more je predsa zlozene prave z tych kvapiek. Ony tvoria to more. Jedna kvapka vody obsahuje tie iste atributy, vlastnosti, danosti ci latky ako cele jazero Bajkal. Cele to jazero sa nachadza v jednej jedinej kvapke vody. Nemoze to byt podobne s clovekom a Bohom?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

udo | 03.02.2015

Myslíš že nekonečná inteligencia sa môže vtesnať do fyzického ohraničenia?
..isto, vyzerá, že to, čo niektorí nazývajú aj "Bohom",
nezvykne porušovať Ním deFinované zákony.
(De Fini = Od konca..nebude brániť napĺňaniu svojich cieľov(?))

Áno, ak narážaś na princíp fraktálov, ten vidíme všade okolo seba a tak i v sebe. Avšak môžeš vskutku dať celú galaxiu do jedného atómu? Je to síce podobné, ako v spomínanom holy(?) wood blockbusteri MIB, no hľadanie súvislostí v odliśnostiach by nemalo končiť v príliś neadekvátnom zovśeobecňovaní. Ostatne podobne, ako by sa boj dobra a odchýlky od prvoradého optima(záchytná podprahová symbolika blockformeru Transformers - Optimus prime focus na Cube, miesto TriAngel, resp Tetraeder), nemal uberať smerom k "nekonečnému boju protikladov". Toľko k prirodzenému rámcu konštruktívneho DioLogos..

Porovnanie veľkej kapacity spracovávania informácii algoRytmikou stereotypov podvedomia(emócii) človeka s Božím vedomím som chcel uviesť len náznak smerovania pri predstavovaní si Jeho projektantskej kapacity. T.j., inžiniersky povedané. Neznamená to samozrejme, že ide o funkčnú aproximáciu, ale iba gradient(v zmysle smerového vektora tendencie), ak chápeš.

Boh a Človek vzťah majú..by mať mali.
Každý z nás je dielom, dietkom boźím.
Snažiť sa ho čo najviac, i spoločne cez súborný intelekt chápať, to áno, no čo by mohlo byť potom Jeho cieľo konečným, alebo aspoň dočasným, etapným? ..cieľom toho vzťahu?

Kvapka je i symbolom informačného prostredia,
zároveň na ďalśej úrovni praktického projektovania ma3c aj symbolom média, kde je možný prenos informácii nevyhnutne rýchlejší ako svetlo. Čim hustejšie médiu, tým logicky rýchlejší prenos:vzduch, voda, kov..vákuum. Voda symbolizuje i vákuum, čo vyzerá byt nie najredšia, ale skôr najhustejšia forma hmoty, kde sú vzdialenosti medzi jeho časticami minimálne, aź žiadne.

Mechanika vákua je asi preto tak dôležitá.
Umožňuje totiž kontakt s inými pohľadmi na veci.
No nepredbiehajme udalosti..a nerozvíjajme tému přespríliš, žeby sme samy z odbočovania obviňovaní neboli.

teda.. myslíš, že kvapka vody má rovnakú kapacitu, ako nosič informácii, čo do objemu, ako kvapky dve, či dokonca vaňa, alebo more? Kvantita, ako druh miery, nehrá azda podľa teba rolu?
Ako je to potom s kvalitou? Tej azda tiež niet?

Keď máš obraz(lat. formu) a použiješ farby iné,
inak usporiadaš hlavy, ruky davu,
čo v zúfalstve katastrofy projektu tam hynie,
osôb zobrazíš tam nie jednu-dve, lež stovky,
azda nebude mať emócia ním nesená,
vplyv na publikum múzea iný, veľký.
..v porovnaní s mozaikou menej monumentnou
a bez praVidiel harmónie len sucho dokuMentnou..
T.j. bez zakomponovania tzv. transcendentných iracionálnych čísel,
"vtalených" do rezu zlatého, čisla pí, či príznaku eulerovho?

alebo som ťa zle Wendo pochopil
a ty si čo-to iné prstom chcieť uchopil?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

Pe-tri | 02.02.2015

Když tesař vyrobí stůl, tak proto, že jej esenciálně potřebuje. V účelu tedy spočívá obraz tvůrce v jeho díle. Jaký je tedy účel homo sapiens? Je zjevné, že k účelu, který není schopno naplnit žádné jiné jeho pozemské dílo (z přebohaté tvorby pozemské flóry a fauny). V čem se liší homo sapiens od jakéhokoliv jiného pozemského Božího díla ? V inteligenci. Tedy inteligence, potažmo schopnost Rozlišovat a Rozhodovat se (adekvátně reagovat), čili řídit své jednání, je účelem a tudíž tím, v čem Bůh esenciálně potřebuje člověka. S tím souvisí i veškeré útoky vedené proti homo sapiens. Jsou od nepaměti vedeny právě proti svobodné vůli, tedy onomu esenciálnímu parametru bytosti typu homo sapiens, který je nezbytný k plnění jeho účelu. Proč ? Jaký je účel inteligentní bytosti homo sapiens? Víme, že homo sapiens mimo svoji vlastní niku/společnost nemůže rozvinout svůj genetický (Bohem daný) potenciál tudíž není v konečném důsledku schopen plní svůj účel (Mauglí je v tomto smyslu k ničemu). Účel, který řeší úkoly, na které nestačí být byť sebesofistikovaněji naprogramován. Úkoly, který od svých řešitelů vyžadují přemýšlivé reakce, skutečnou tvůrčí a nikoliv jen umělou inteligenci. Bude-li pozemský homo sapiens zbaven této své jedinečnosti (vlivem útoků všeho druhu, o kterých zde dokola diskutujeme), stane se z hlediska svého tvůrce neschopen plnit svůj účel a jako takový bude muset být nahrazen funkční variantou. Jak z hlediska svého tvůrce tak i z hlediska budoucího náhradník pak samozřejmě je "škoda", přijít (v případě nezbytnosti restartu) o celou doposud vybudovanou noosféru (databáze), případně o ztrátu kontroly nad distribucí jejich komponent, protože vybudovat novou funkční náhradu není maličkost. Otázka tedy zní ? Jaké nativní úkoly (generované stolařem-Bohem) má pozemská společnost bytostí typu homo sapiens? Na co variabilního je nutné umět inteligentně (Lidsky) reagovat? Co je ve hře, že to n(ě)komu stojí za námahu v podobě trvalého ataku proti homo sapiens a Bohu k reaktivaci homo sapiens v případě podlehnutí aktuální lidské civilizace tomuto ataku ze strany blíže nespecifikovaných nepřátel?
P.

Volné poznámky

Pavel | 02.02.2015

Příspěvek mně oslovil, dobře napsáno.

Svobodná vůle
Bez svobodné vůle nelze člověku žít, bez svobodné vůle nemá člověk život. Například někdo se rozvede, protože ten druhý je chorobně žárlivý a v Té nesvobodě se nedá žít.

Co je tedy ve hře?
Je to nemoc nějaký rozklad nějaká chyba, pokud je něco sestaveno špatně začne se to nakonec rozpadat/rozkládat. Pouze lidská bytost může zabránit rozkladu. Lidská bytost = svobodná vůle + svědomí(spojení s bohem). Je to božská výzva tomu zabránit (proto tam bůh možná tu chybu vložil).

Umělá inteligence:
Považuji ji za mýtus, určitě se někdo časem najde, kdo dokáže, že stejně jako nelze sestavit perpetum mobile, nelze uměle stvořit inteligenci. Nutnou podmínkou inteligence je navázání spojení s bohem. Počítače jsou stroje, které umějí nějak zpracovat (v tom jsou velice efektivním nástrojem) nějak známou informaci podle znalostí do počítače vložených, ale nemohou vstoupit do neznáma, nabírat nové dosud neobjevené informace (nemají na to ten kanál na spojení s bohem). Pouze člověk může vstoupit do neznáma a poznat dosud nevídané. Proto řízení realizované pouze centrálním počítačem by se dřív nebo později rozpadlo jako auto, kde by náhle při řízení zemřel řidič a ještě chvíli by jelo po vozovce.

Re: Volné poznámky

dusan | 02.02.2015

no čo to je ta inteligencia
-test iq ?? pred viac ako 20 rokmi som mal nejakých 130, no keď človek starne, tak asi osprostie... haha
-ok to je iq keď človek rychlo niečo zakrižikuje alebo zbadá medzi obrázkami všeobecný vzor alebo vie hlavné mesto andalúzie ?
-toto sa dá všetko naučiť
-inteligencia je asi multidimenzionálna, emócie, pamäť, logické myslenie, invencia, dokonca svedomie....
-neviem čo je to spojenie s bohom ale máš pravdu - pokial nie je svedomie a invencia /nemohou vstoupit do neznáma to znamená niečo objaviť/ tak sme kdesi bližšie ku zvierátam, čo som už tu kdesi písal, no a to je podmienené dosť génmi a zase sme pri tom .... aj merkelka povedala že multi kulti je na oné
du

Re: Volné poznámky

Pavel | 02.02.2015

Spracované z videi George Kavassilas

Ako je možné, že niektoré z týchto bytosti ktoré tvoria, že sú benevolentné, odcudzujú
ľudí. Nie je to narušenie slobodnej vôle.

Pred tým ako to vysvetlím, poviem, že existuje Vyššia súčasť nás samotných, ktorá
zorchestrovala tento život, ktorý tu teraz máme. Keď o tom pouvažujeme nad tým
konceptom, tak ty ako Juraj, Marika a t.d., v skutočnosti nemáme slobodnú vôľu. Naše
ega pokračujú v tom, že si nárokujú slobodnú vôľu mať. Ale ja som nezorchestroval
tento život, ktorý tu teraz mám. Vyššia časť zo mňa to spravila a ty si súčasťou zo
mňa, ktorá to tu žije a zažíva.

To bolo zosnované oveľa Vyšším aspektom mňa samotnej. Akonahle si to uvedomíte
a uvolnite a dovolíme prepustiť tento život a to čo sme spravili ako Marika,
a takto, že som sa vzdala Vyššieho Ja. Aspekt zo mňa, ktorý si vybral, aby sem prišiel.
A vytvoril tento život a všetky skúsenosti, tak aby dosiahol istý výsledok.
To je spôsob ako sa stanete slobodným. Najprv osloboď sám seba samého vo vnútri
seba samého. Nemôže nikto milovať pokiaľ nevie milovať seba samého.
Dovoľ odisť tým, ktorý kontrolujú život okolo seba a tvoj. A nechaj sa unášať riekou
života. Sadni si a uvažuj.

KTO SME

Sme stelesnením bytosti, ktoré predstavujú fragmet Vesmíru.
Sme bytosti, ktoré sú na ceste uskutočňovania sa. Sú energie v tomto Vesmíre, ktoré
sa snažia tak dobre ako vedia, aby nám zabránili sa tým stať.
Z oveľa vyššieho stupňa Podvedomia sa toto všetko odohráva v dokonalom Božskom poriadku.
Pretože v skutočnosti sme s nimi uzavreli kontakt, aby nám to spravili.
Je to o porozumení z multidimenzionalnej perspektívy. My máme vyšší aspekt nás
samotných.
Tento život, ktorý tu teraz máme zjavne nebol zorganizovaný Marikou, pretože Marika, je osobnosťou tohto vynkarnovaného životného obdobia.
Čiže ktorá časť zo mňa uskutočnila rozhodnutie na prvom mieste, aby sem prišla?
Existuje časť za konceptom inkarnovania. A je to súčasť nás, ktorá uskutočnila
rozhodnutie sa inkarnovať na túto Zem.
Keď sa znovupripojíme k tomuto aspektu seba samého, potom si uvedomíme, že kto
je skladateľ, hudobník a dirigent týchto životov a všetkých skúsenosti, ktoré tu máme.
A keď sa začnete k tomuto znovupripojovať už viac nehraté hru o previnení.
Odstránite sa od konceptu obeti. Začnete preberať zodpovednosť za svoj život.
V skutotočnosti začnete byť vďačný za každú skúsenosť, ktorú zažívate.
A pochopíte, že všetky tieto sily negativity a temnosti nám v skutočnosti súžia. Bez
týchto výziev, by sme neboli čim sme. Je to dualistická realita. Ak začnete chápať
všetku tu negatívitu okolo vás a potom chápete účel roly života. Potom sa všetko mení.
Tieto energie už viac nemajú nad Vami kontrolu a moc.
SME NEKONEČNÝ

inteligencia

ujo | 15.02.2015

Vieš napísať iracionálny software?!, tj. myslenie blondíny?!

Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

dusan | 02.02.2015

-čo máš proti vandalom
-zrejme aj pred 2000 rokmi boli sochy leninov, ktoré sú teraz predstavované ako pamiatky neocenitelnej hodnoty, no vtedy to boli len ďaľší leninovia, keby si bol medzi nimi možno aj Ty by si sa pridal
-prečo mám pocit, že vandali boli naši predkovia, a iný pocit že keď oni dobyli, tak boli zlý ale rimania boli kultúrny, lebo mali napr koloseá /viem si predstaviť kolko zajatcov zomrelo pri takej stavbe aby sa rímsky ľud mohol zabávať a zrejme boli aj od nás/
-to je čo za postavičku ten geppet ?
-je to len úvaha, ale možno by nám prospelo keby sme sa vrátili a stali zase vandalmi
-dúfam že som Ťa zase neurazil
ahoj, du

Re: Re: Re: Re: Re: no ja mám iné .......

udo | 04.02.2015

Isto, vandalizmus je dnes skrz ešte rímsku propagandu väčšinou v negatívnom zmysle vnímaný ako deštrukcia. No Vandal môže byť aj starogermánsky, staro(h)árManský výraz pre SloViena, Vieneda, Wenda..Wenden, Wend-alle..podobne, ako AlleMan-i pre skupinu svojich ľudí prosto..

Oprieť sa o pozitívne state dedičstva predkov, to áno, avšak je iba cesta vpred.

Geppeto a Pinnocchio sú postavičky
ItaLskej, či z druhej strany:
L´Atinskej proveniencie.

Podobne, ako u nás Buratíno so svojim nosom a ďalšími príbehmi,
či u islamskych a starších phArzských, či potomkov sumArských, senarských kolegov.. príbehy "O oslích ušiach"..bin Aladinovi a pod.

Re: no ja mám iné .......

popolvár | 01.02.2015

no ty si to riadne zaklincoval... Ale jak sa vraví: "Proti gustu ziadny disputát..."
Pre mna je týmto zrozumetelne povedané toto: "ked más clovece problémy, tak sa ku nim postav ako chlap a zacni ich riesit - vtedy ti aj Ja (Boh) budem pomáhat. Ale ked len budes cakat na zázrak, tak sa "dockás"... Je to tvoja úloha, a nie Moja."

Re: no ja mám iné .......

Ferko | 01.02.2015

Myslíš, že je možné s tvojím pohľadom dostatočne opísať spôsob priebehu života, jeho rozľahlosť, udalosti a vzájomné vzťahy?

alebo

Ako vysvetliť tu “náhodu”,
ktorá kvitne v plnej kráse tu?

Ako opísať súlad a harmóniu,
ktorá plynie pred i po každom miléniu?

Ako spoznávať života dar sa prejavujúci,
ak nie jedine ako Človek ho žijúci?

Přidat nový příspěvek