VODA MŔTVA (16)

VODA MŔTVA (16)

25.1.2015

-předchozí část-

 

...

Spoločenská nevyhnutnosť zachovania nositeľov Znalostí viedla k tomu, že riadiaca činnosť v tomto období zabezpečovala vyššiu úroveň osobnej bezpečnosti a menšie straty fyzických síl, ako bezprostredná výrobná práca. Tieto okolnosti, prelomiac ľsťou aj VŠEOBECNÉ ŽIVOČÍŠNE inštinkty rodičovskejláskya sebazáchovy, viedli so zmenou generácií k formovaniu “elity”, majúcej monopol na prístup k Znalostiam. Z jej prostredia sa z generácie na generáciu získavajú riadiči - manažéri celospoločenského významu. Triedne rozvrstvenie spoločnosti sprevádzalo vyčlenenie riadiacich štruktúr – štátneho aparátu, ktorého kádrovou bázou sa stala “elita”.

To čo nepatrí k “elite”, je v jej očiach spodinou, čierňavou, davom. Toto umožňuje nazvať takýto sociálny systém davo-“elitárnym”. Úvodzovky v poslednom slove zdôrazňujú vlastný výmysel predovšetkým “elity” vo vytýčení “hranice” medzi ňou a „spodinou“. Vedomie svojej spolupatričnosti k “elite” alebo k “spodine” je vždy lživé. Kvôli odstaveniam z rôznych príčin (od nedostatku voľného času až po vycibrené postupy, neštítiace sa invázie do psychiky) od Poznania, právo na získanie ktorého je pre všetkých garantované zákonodárstvom, sú pracujúci produktívnej - výrobnej (aj duševne aj fyzicky) sféry zbavené prístupu ku Znalostiam a nemôžu vymeniť “elitu” v sfére riadenia bez toho, aby v prípade odstránenia minulej “elity” nedošlo k strate kvality riadenia na veľmi dlhú dobu. Kvalifikovaných, ale nepohodlných manažérov možno zaradiť do asanačných brigád (tzv. čističov žúmp)*, poslať na galeje a pod.; manažéri sa “napravia” a spoločnosť ako celok sa kvôli tejto akcii vo vývoji nezastaví. No kvalifikovaní asanátori, uväznení galejníci, vedecko-technická i “tvorivá” inteligencia nemôžu bez získania zodpovedajúcich teoretických znalostí a praktických návykov nahradiť riadičov - manažérov ani celoštátne významných, ani nižších úrovní bez toho, aby celá spoločnosť nebola otrasená ich „riadením“. Príkladom toho sú jak “perestrojka”, tak aj minulé revolúcie.

Rozvoj spoločnosti i zjednotenie osobnej práce v nej si vyžaduje podporu stabilného kvalitného riadenia na všetkých úrovniach sociálnej a štátnej organizácie. To je základom rastu produktivity práce. Stabilný rast produktivity spoločenskej práce mení kvalitu života (sociálnu organizáciu, spoločenský systém), zvyšuje úroveň života a stupeň istoty do zajtrajšieho dňa u všetkých členov spoločnosti, avšak v rôznej miere. S týmto “v rôznej miere” je spätý pojem o vykorisťovaní človeka človekom a pojem o sociálnej spravodlivosti. To posledné mnohí začali nazývať “sociálnou závisťou”, aby uspali vlastné svedomie, hoci so závisťou sa dá tiež stretnúť. Istota do zajtrajška - dôvera v budúcnosť väčšiny obyvateľstva – to je najdôležitejšia charakteristika spoločnosti, vytvárajúca podmienky pre jej zdokonaľovanie na ceste k sociálnej spravodlivosti. Keď zaniká dôvera v budúcnosť - istota zajtrajška - znamená to, že vo vzťahu k väčšine spoločnosti reálne vládnuci vytvárajú nespravodlivosť. Pritom spoločnosť duchovne degraduje nezávisle od rastu jej materiálneho blahobytu.

Sociálna nespravodlivosť vzniká ako zrodenie predovšetkým dvoch javov. Po prvé: vládnuca “elita” – zámerne alebo bez úmyslu – je v pozícií všetko-si-dovoľovania vo vzťahu k ostatnej spoločnosti, založenej na zvýšenom samoocenení jej vlastnej masovej tuposti, nachvatavšej nejakých poznatkov a praktických návykov viac, ako základná masa populácie. Preto “elita” vníma ne-“elitu” ako druho- až treťotriedných ľudí, ktorým stačí aj to, čo im ona zanechá po uspokojení potrieb svojho bezmierneho lakomstva.

Po druhé: spoločenské zjednotenie práce – to je aj výmena produktov kvalitatívne rôznych čiastkových druhov činnosti v súlade so spoločenskými potrebami a rozvojom kultúry. V tejto produktovej výmene sa zúčastňuje aj produkt riadiacej práce: kvalita riadenia (úroveň a dynamika spoločenskej spotreby v rôznych sociálnych skupinách je jedna zo strán kvality riadenia) i prostriedky jeho zabezpečenia. Všetky produkty pri produktovej výmene majú ceny, hoc by aj skryté pred očami spoločnosti, napríklad v “réžijných nákladoch”. Pretože väčšina spoločnosti, zbavená Znalostí, závisí od monopolu vzdelanej “elity” na zabezpečenie kvality riadenia dostatočne vysokej úrovne, tak “elita” realizuje svoje “elitárne” ambície, účtujúc spoločnosti monopolne vysokú cenu za produkt riadiacej práce.

Prvotný monopol “elity” na Vedomosti umožňuje zavedenie jej sekundárneho monopolu na vyššiu úroveň spotreby v rodinách, patriacich do sféry riadenia. “Elitárne” všetko-si-dovoľovanie umožňuje monopolne vysoké ceny, ktoré sú podmienené monopolom na Znalosti, v realite života. Monopol na Znalosti a z neho odvodený monopol na vyššiu životnú úroveň môžu byť uzákonené vo väčšej, či menšej miere. V závislosti od toho “sociológia” klasifikuje spoločensko-ekonomické formácie: otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus, “socializmus”, no je očividné, že okrem davo-“elitarizmu” pod rôznymi názvami v dejinách súčasnej globálnej civilizácie ničoho iného nebolo.

Pretože v spoločenskom zjednotení práce sa zúčastňujú všetky triedy, no iba “elita” diktuje spoločnosti monopolne vysokú cenu za produkt svojej práce, tak všetci jej odstup vnímajú ako vykorisťovanie človeka človekom. T.j. sociálnu nespravodlivosť, ktorú sú nútení trpieť preto, lebo odstránenie starej “elity” by viedlo k poklesu kvality riadenia na dobu, nevyhnutnú pre vytvorenie nového riadiaceho zboru. Táto doba je úmerná dĺžke ľudského života, čo vlastne aj núti masy trpieť “elitu”, len aby neupadli do ešte horších podmienok a možno, že aj do konca ich života. No masy “spodiny” to trpenie môžu aj nevydržať... V termíne “vykorisťovanie človeka človekom” je skrytá monopolne vysoká cena za produkt riadiacej práce; rež-ijná1 monopolne vysoká cena. Monopolne vysoká cena je reakcia zlej morálky – sebectva na úkor iných, a to zámerne alebo nevedome neúmyselne – na vznik deficitu. Prirodzený deficit – spôsobený živelnými pohromami, kde sa škodám nedá zabrániť je veľmi zriedkavý. Vo väčšine prípadov je deficit, vytvárajúci monopolne vysokú cenu, sám výtvorom sebectva, v ktorom sa odráža zámerné alebo neúmyselné všetko-si-dovoľovanie vo vzťahu k druhým, čo sa stáva masovým spoločenským javom. Všetky diskusie “o umení žiť” (na úkor druhých) je proste bezočivá, sprostá demagógia, skrývajúca mechanizmus vytvorenia umelého deficitu na produkty a služby a zavedenia monopolne vysokého zisku na účet niečiej straty.

* * *

No treba podotknúť, že parazitujúci lump všetkých spoločenských tried zvyčajne najviac a najhlasnejšie zo všetkých kričí o “sociálnej spravodlivosti”, “právach človeka”, “demokracii” a pod. To isté sa týka aj medzinárodných vzťahov: USA, Izrael, Západná Európa, okrádajúce “tretí svet” na úkor neekvivalentnej výmeny, založenej na monopolne vysokých a monopolne padnutých (dumpingových)* cenách v globálnom zjednotení práce, sú najviac zo všetkých znepokojené “spravodlivosťou”, “demokraciou”, “právami človeka”, “slobodou osobnosti” a pod.

* *
*

Analýza globálneho historického procesu ukazuje, že počas neho prebiehala koncentrácia riadenia výrobných síl ľudstva. Táto koncentrácia riadenia prebieha aj v dnešnej dobe pri podpore davo-“elitárneho” obrazu života spoločnosti “elitou” vo všetkých regiónoch planéty. Aj v dnešnej dobe je pozorovaná tendencia k vybudovaniu globálneho davo-“elitárneho” sociálneho systému, opierajúceho sa o globálne spoločenské zjednotenie práce, podriadené jedinému medziregionálnemu centru riadenia.

Relatívne samostatné centrá riadenia boli počas vzájomnej konkurencie viac-menej vedome prinútené otvárať prístup k čoraz vyššiemu vzdelaniu, čoraz širším vrstvám spoločnosti. To vytvorilo sociálny základ pre rozšírenie “elity”, z ktorej sa čerpali kádre pre riadiacu štruktúru celospoločenského významu. Sociálna báza manažérov je širšia ako buržoázia; buržoázia je širšia ako služobná (dvorná) šľachta; šľachta je širšia ako rodová, titulovaná vedieť (aj skutočné aj slovo), aristokracia; aristokracia je širšia ako sociálna báza vyšších zasvätených (znacharov – akoby žrecov).

Rodiny “elít” podliehajú všeobecným biologickým štatistickým zákonitostiam, odrážajúcim pravdepodobnostnú predurčenosť, tak, ako aj všetko ostatné. Preto na tisíc detičiek tých spôsobilých si premyslene - uvážene osvojiť vedomosti, nie je v rodinách dedičnej “elity” o nič viac, ako v druhých sociálnych skupinách. Zato všetko-si-dovoľovanie a “elitárne” ambície sa osvojujú bez premýšľania a ľahko. Následkom toho “elita” počas historického procesu nie je schopná udržiavať spoločensky nevyhnutnú početnosť riadiaceho zboru, ktorého kvalifikácia umožňuje zabezpečiť spoločensky priznanú vysokú kvalitu riadenia. A proces rozširovania sociálnej bázy sféry riadenia pokračuje napriek “elitárnym” ambíciam a mienke, že “ušmudľanec” nedokáže to alebo ono... Iľja Muromec, M. V. Lomonosov, M. V. Frunze, J. V. Stalin, G. K. Žukov i ďalší, pôvodom zo “spodiny”, v priebehu celej histórie systematicky dokazujú, že dokážu a zmôžu aj viac, ako dedičná, kastová “elita”. Generálny štáb porevolučného Ruska, pozostávajúci v základe (vďaka včasnej čistke v rokoch 1937 - 1940) z bývalých sedliackých detí, na hlavu rozdrvil v čase 2. svetovej vojny pruský “elitárny” generálny štáb fašistického Nemecka2.

Spoločenská nevyhnutnosť zvýšenia kvality riadenia do budúcnosti vedie k rozšíreniu sociálnej bázy sféry riadenia až na hranice celej spoločnosti, a to cestou poskytnutia reálne rovnakého, a nie len deklarovaného prístupu k ako libo vysokému vzdelaniu potomkov zo všetkých sociálnych skupín.

Avšak, to vedie iba k odstráneniu uzákonenej dedičnej “elity”, ale nebúra to davo-“elitarizmus” štruktúry spoločnosti, pretože “elita” – to je spôsob života, svetonázor, chránené klanmi; a klany – to je mafia. V davo-“elitárnom” sociálnom systéme je fakticky jeden krehký dav a v ňom hierarchia mafií – klanových systémov, ustrkujúcich („očesavajúcich a strihajúcich“)* hierarchicky nižší dav, no ktorá vpúšťa do svojich radov aj novicov, predtým k nej nepatriacich, ak sú dostatočne dôrazní vo svojom „elitarizme”. “Elitárne” sebavedomie a sebavedomie mafiána sa prejavuje v jednom, pre nich spoločnom faktore: v organizovanom všetko-si-dovoľovaní vo vzťahu k okoliu. Rozdiel je len v pravidlách “dobrého tónu” pri realizácii všetko-si-dovoľovania alebo ich neprítomnosti.

“Elita” je tiež dav, jedine pripustený k vzdelaniu, v dôsledku čoho má o sebe mienku, že je elita, no je ešte viac nezodpovedná, ako národné masy, ktoré ona pokladá za stádo. “Mafia” v doslovnom slova zmysle je akoby neexistujúca sociálna kategória. V davovo-“elitárnej” spoločnosti niektoré mafie zámerne podporujú davo-“elitárnu” organizáciu spoločnosti, vo väčšej alebo menšej miere, blokujúc intelektuálnu činnosť k mafii nepatriacich skupín davu a rozvracajúc spoločnosť požehnávaním princípu všetko-si-dovoľovania. Nejakú predstavu o tom mafie majú vždy. To sa prejavuje u mafií v pohŕdaní “sprostým davom”. Ale z dôvodu hierarchickosti mafií môže byť vo vzťahu k “elitárnejšej” mafii sprostým davom aj samotná mafia, ktorú ustrkuje v danom poradí-hierarchii druhá mafia, aktívnejšia v nejakých aspektoch intelektuálnej činnosti. Tá stojí, ako aj všetky predchádzajúce, na princípe všetko-si-dovoľovania.

V. G. Belinskij definoval dav ako skupinu ľudí, žijúcich podľa tradície - zvyklostí a usudzujúcich podľa autorít. Spoločná tradícia je faktorom sociálnej organizácie, ktorý zjednocuje dav dohromady a umožňuje ho riadiť pomocou autorít tradície, vodcu–zakladateľa, vodcov–následníkov a verných vykladačov. Tradícia môže byť zámerne i neúmyselne hocikoľko lživo upravená v porovnaní s tým, čo bolo a je v skutočnosti v živote. Rôzne tradície zjednocujú rôzne davy a umožňujú odlišovať očividné ľavoradikálne davy od pseudopravých. Reálne praví nie sú dav, ale rozmýšľajúci kolektív. Zničenie autority tradície alebo samotnej tradície mení dav – úplne nerozmýšľajúci a velebiaci sa v domýšľavosti o svojej intelektuálnej sile – v zberbu, chamraď. Je to ostré slovo, keď dav nezačína usudzovať samostatne podľa sve-domia, kolektívne. “Usudzovanie” podľa autorít je intelektuálne príživníctvohlavná charakteristika davu. V ňom sa prejavuje snaha davu žiť cudzím rozumom a hotovými receptami, ktoré rozdávajú jemu podsunuté autority. Svojim umom riešiť svoje problémy – žiť po-ľudsky – si dav neželá a rozčarovaný z jednych vodcov, okamžite začína očakávať nových autoritatívnych vodcov. Vďaka svojmu nemysleniu dav nasleduje vodcu dychtivo, t.j. nezodpovedne, nezpochybujúco veriac v správnosť vodcu. To vytvára bezmyšlienkovité všetko-si-dovoľovanie davu. Mafia, stojaca na úmyselnom všetko-si-dovoľovaní, predstaví davu vodcu a pasie ho. Fakticky vedie dav za vodcom–provokatérom kade sa jej páči, a to aj na porážku bez pričuchnutia ku tabaku3. Takisto bezmyšlienkovite je dav zapojený do spoločenského zjednotenia práce, ne-zaujímajúc sa zodpovedne v nej ničím, dokonca ani svojim vlastným dielom. To dáva možnosť organizovať dav alebo zberbu do štruktúry nejakého rozdeleného, dezintegrovaného biorobota, v ktorej je dav spôsobilý aj k budovaniu aj k rozbíjaniu, aj k dobru aj ku zlu. Ale takýmto spôsobom vytvorené je neisté, a to preto, že nie je vybavené ani umom, ani srdcom tvorenia a nie je odovzdané umu a srdcu potomkov a neuvedomené ani ako dobro, ani ako zlo. Nachádzajúc sa v štruktúrach dezintegrovaného biorobota, ktorého program činnosti je rozmiestnený v pamäti množstva z pohľadu svedomia nerozumných ľudí, dav neprestane byť davom ani v parlamentoch, ani v odboroch – nikde.

Davo-“elitárny” systém je hierarchiou párových vzťahov typu: “to nie je vec pre tvoj rozum! (“do toho nestrkaj nos!”, “nestaraj sa o to!” a pod.)*, “poznaj svoje miesto!” (“drž hubu a krok!” a pod.)*, s čím obyčajne napomínajú druhých tí, ktorí sami nevidia svoje reálne miesto – “ja som na to malý človek!”, “naše záležitosti – to sú hovadiny!” (“drž sa pri zemi!”)*, ktoré zväzujú drvivú väčšinu členov spoločnosti. T.j., davo-“elitarizmus” existuje vďaka spoločensky akceptovanému všetko-si-dovoľovaniu menšiny a právu na nemyslenie a necitlivosť pre všetkých k tomu, čo sa vôkol deje.

A. Hitler vyzdvihoval tézu o nevyhnutnosti pre národ zabezpečiť ľubovoľnému rasovo čistému talentovanému dieťaťu možnosť dostať také vysoké vzdelanie, aké si je len schopné osvojiť. To v perspektíve viedlo k rozšíreniu sociálnej bázy sféry riadenia až po hranice celého národa, no neodstraňovalo davo-“elitárnu” organizáciu dokonca aj nacionálnej spoločnosti, nehovoriac už o tom, že delenie na rasovo čistých a rasovo nečistých zrodilo ešte tvrdší davo-“elitarizmus”. Dokonca v rámci národnej (nacionálnej) spoločnosti toto sprevádzala “totalita” – extrémna forma davo-“elitarizmu”, otvorený absolutizmus mafie, pasúcej vodcu, priamo poukazojúci na to, že celá spoločnosť, okrem vodcu (monarchu) je dav, “spodina”. Všetko to sa priznáva, no zamlčiava sa iba to, že “vodca” je len bábkou mafie. Ale v histórii sa stáva, že mafia, vlastnou chybou, namiesto bábky dá davu i skutočného vodcu.

Davo-“elitárna” spoločnosť sa garantovane premyslene - zámerne vedie k totalite najneskôr do 10 rokov a dobromyseľná “inteligencia” sa mýli v predpoklade o nemožnosti zopakovania mimoriadných udalostí alebo gestapa, ako sa pomýlila “inteligencia” 19. stor. o nemožnosti zopakovania “rozkoší” inkvizície4. Mýliaca sa “inteligencia” je nanič.

Súhlas spoločnosti, akceptovanie všetko-si-dovoľovania, ležiacej v základe davo-“elitarizmu”- to je choroba ducha, choroba vnímania sveta a svetonázoru. Ona neumožňuje ľuďom osvojiť si geneticky podmienený potenciál rozvoja, predovšetkým intelektuálny, pretože príliš mnohé sa posúdi ako “nie vec pre ich rozum” alebo ako snaha “vliezť so svinským rypákom do košíka na chlieb” a pod. To je hlavné nebezpečenstvo, ktoré predstavuje pre ľudstvo vláda davo-“elitarizmu”, keďže potenciál ľudstva je vedúci faktor planetárnej lokalizácie v globálnom evolučnom procese biosféry. Ten objíma historický proces, v ktorom je inteligencia človeka hlavným faktorom vývoja kultúry.

...

 

-pokračování-

 

 

1 V originálnom texte ruský slovotvar „реже — иная“ sa dá chápať viaczmyselne. Ako dve spojovníkom spojené slová „реже“ = málokedy —„ иная“ = iná; ako jedno rozčlenené cudzojazyčné slovo „реже — иная“ = réžij-ná, či hrozivé rež - iná. V danom kontexte svoju váhu a zmysel majú všetky tri významové roviny jedného slovotvaru - pozn. prekl.

2 Tu musíme toto vyhlásenie autorov Vody mŕtvej o rozdrvení trocha poopraviť. Pravdivejšie a čestnejšie voči generálnemu štábu Wehrmachtu by bolo namiesto „rozdrvil na hlavu“ použiť spojenie „minimálne vyrovnal, ak neprevýšil“, vzhľadom na nekompetentné zamiešavanie sa A. Hitlera (a ten potomkom starej pruskej „elity“ isto nebol) a jeho populistické presadzovanie strategicko-takticky chybných vojenských operácií na východnom fronte aj napriek upozorneniam generálneho štábu. – pozn. prekl.

3 Bez omámenia, bez potreby akýchkoľvek narkotík a opojných látok. Úplne postačuje ich vlastná opojenosť vlastnou samoľúbosťou a slepá dôvera v autority. Toto nasledovanie „autorít“ sa prejavuje už u detí, ktoré na popud iného, bezmyšlienkovito stvárajú hlúposti..., vyhovárajúc sa neskôr pri prichytení známym zbavovaním sa zodpovednosti: „To on mi kázal!“ Spravidla nasledovalo obligátne: „A keby ti kázal do studne skočiť? Skočil by si?“ - pozn. prekl.

4 A ako sa opätovne pomýlila v 21. storočí o nemožnosti, po hrôzach 2. svetovej vojny, znovuzrodenia fašizmu v Európe, a o to viac v krajine, ktorá si besnenia fašistickej zlovôle „užila“ najviac. Viď. dianie na Ukrajine, kde sa benderovský fašizmus v r. 2014 zmocnil násilným prevratom vlády a jeho krutosť voči vlastnému národu predčila aj nemecký nacizmus za úradovania Hitlerovej NSDAP v Nemecku 20. storočia. A ako sa sústavne mýli, chlácholiac sa falošným obrazom demokracie, keď si neuvedomuje fašistické pozadie vlastníkov verejnoprávnych i komerčných médií a vlád, ktoré tieto udalosti a ich aktérov nielen tolerujú ale aj podporujú, t.j. de facto priznávajú vlastnú fasistickú podstatu. „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.“ - pozn. prekl.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (16)

Re: Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

Pe-tri | 26.01.2015

Tedy soudíš, že infekce (násilí) vlastně není infekcí, ale trenažérem lidského potenciálu. V takovém případě je tedy i mafie účelovou rekvizitou, užitečnou pro vývoj člověka (společnosti) a nikoliv cizorodým prvkem, tomuto vývoji nežádoucím způsobem bránící. No a z toho konsekventně vyplývá, že i takové "příhody" jako Atlantida jsou matričně pravděpodobné a tudíž v konečném důsledku pravděpodobnostně nezbytně (ne však nutně, samozřejmě) přijatelné. Pak se ovšem nutně nabízí otázka - kde končí a kde začíná "Boží předurčení" lidského druhu homo sapiens?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

jardob | 26.01.2015

Ja si to všímam na V.V.Putinovi. Je človekom ktorý dokáže nevýhodu premeniť na výhodu (využiť jej potencial). Na to je nutné aktívne využívať svoj inteligenčný potenciál.
Infekcia je tiež objektívny proces.. Tak ako biologická, tak aj inteligenčná..
Možno že v atlantíde išli cestou pozitívneho extrému, rozvíjali svoj ľudský potencial, ale zrejme nejako nesúmerne, niečo opomínajúc a narazili na mantinel božieho dopustenia, ktorý zničil civilizáciu.. No pomyselný kruh vývoja druhu sa uzatvára až pri naplnení jeho potenciálu, preto aj v prípade pádu atlantídy nezahynuli všetci ale nové pokolenie dostalo novú šancu.. Momentálne vyvoj ide cestou degradácie ľudského potenciálu, rozvíjaním technosféry (barličiek) namiesto naplňaním biologicky podmieneného potenciálu.. Pokračovaním v tejto ceste je kolaps a katastrofa nevyhnutná.. Ale opäť nezahynú všetci ale ľudstvo dostane novú šancu..
Takýto kyvadlový vývoj sa podobá impulzu LC článku (cievka kondenzátor).. čiže kmitavý pohyb so znižujúcou sa amplitidou..
Ak už človek zažíva ťažkosti, bolo by hriechom prežiť ich pasívne a nenaučiť sa pritom niečo, pripádne ich nevyužiť na vypracovanie stereotypov alebo teorie ako podobným ťažkostiam predísť.. (aj o tom je inteligenčný potencial človeka)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

Pe-tri | 26.01.2015

Ok, bereš tedy v potaz variantu, kdy infekce (virus) zahubí svého lidského hostitele a sám bude zřejmě pokračovat ve své hubící činnosti na jiném hostiteli. Potom se tedy nezbývá než ptát - odkud čerpáš optimismus, že lidstvo dostane další šanci ? Jde mi o nějaký objektivní faktor. Proč by lidstvo nemohlo následovat už nejeden vyhynulý biologický druh ?
P.
ps. Na LC dvojčlenu je zajímavé zejména to, že při přesně dané frekvenci (konkrétní kapacitou kondenzátoru a indukčností cívky) jeho odpor vůči střídavému proudu klesá k nule - říká se tomu rezonanční kmitočet a bez tohoto jeho efektu by nic radiotechnického nefungovalo. Analogii s evolucí tady moc nevidím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

jardob | 26.01.2015

Nie pri napájaní striedavým prudom, ale iba po dodaní impulzu. Mal som na mysli takýto priebeh:
http://www.oskole.sk/userfiles/image/fyzika/kmitanie/image013.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kmitanie#mediaviewer/File:Damped_oscillation_graph.svg

Pričom určitá úroveň aplitúdy je prahová a znamená božie dopustenie, katastrofu.. Čiže kmitanie v rámci vývoja ľudstva je prípustné, ale nemalo by prekročiť určité hranice, inak musí začínať takmer od nuly.. Čím sa ľudstvo učí, rozkmit a tendencie zachádzať do extrémov sa znižujú... Ľudstvo sa harmonizuje s ostatnou biosferou, a naplna svoj zámer, bez veľkých turbulencií..

Čiže k tvojej otázke, božie predurčenie začína vytvorením evolučného potenciálu, končí jeho naplnením (nie skôr). Priebeh je mnohovariantný v rozsahu a hraniciach mu danom...
Ved si predstav, vesmirny proces je nekonecný, aký význam by malo tvoriť veci, ktoré by sa javili prekážkou v procese vývoja? (Na hociktorej hierarchií vesmíru). Zlyhaním progresu?!
Skratka, len verim bohu, že nie je povrchný tvorca, a skor si pocká kym jedno ohnivko systemu splni svoju ulohu, nez by ich predcasne odpísal...
Je možné že mnohé vyhynuté druhy naplnili svoj genetický podmienený potenciál, tam sa ich uloha skoncila a dalej sa uz neprisposobovali novým podmienkam.. A iné prehistorické druhy dali svoj geneticky zaklad k vzniku novým druhom, lepsie prisposobeným k zmeneným podmienkam biosfery.
Je tiez mozné, že ak človek nezvládne ulohu v určitom limite (periode vesmiru), tak príde k mutácii, ktorá zmení pravidlá a ciele..
Ale je to čisto moj predpoklad a typ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

Pe-tri | 26.01.2015

Impuls ok (na počátku asi fakt bylo "energetické slovo"...), ale život je v mém chápání spíše to trvalé napájení (z centra) a hledání rezonancí (harmonií/heuréka pozic) než "čekání na poslední záchvěv tvůrčího implusu", kdy amplituda/potenciál každého kmitu/cyklu je nižší než toho předchozího - jistě rozumíš.
Jinak ano, může to být tak nějak jak píšeš, ale taky nemusí, určitě to ani nerozporuji ani přijímám. Šlo mi o to, jak to vidí (k jaké míře dospěli) autoři Mrtvé vody.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

jardob | 26.01.2015

S tym LC člankom som to nemyslel úplne doslovne v porovnaní s globalizáciou.. Vsetko v prírode má skor povahu rovnomerných cyklických procesov, frekvencií.. Avsak zásah riadenia obyčajne tento stav narúša, niečo ako ked hodíš kamen do vody - vznikne disharmonické vlnenie, ktore sa neskor utíši a hladina sa znova zharmonizuje... Možno tak bolo aj s príchodom nového faktoru - mutácie, rozšírenia inteligenčného potencialu (ešte nenaplneného, kedze clovek iba hladá sposoby, nástroje, metody ako ho naplniť, a pritom robí aj chyby - disharmoniu), a je v podstate jedno ci slo o vplyv prostredia na mutaciu, alebo zasah alienov.
Je to ako s malým dieťaťom - tvor nesúci obrovský potenciál, a o tom ako bude naplnený z velkej miery zavysí akými jedincami je obklopený.. Ak by aj ludia zacínali ako Maugli, a existovala by skupina deti, ktoré by vyrastali iba v prírode, nikdy sa nestretnuc so sucasným "zkazeným" človekom, bez rodičov - myslím že aj tak by boli odkazaní sa učiť na princípe pokus-omyl. Niečo by opakovali od zvierat, niečo by pochopili z prírody, no svoj potencial by nerozvijali vyhradne bezchybne.. Ale možno by sa to vyvýjalo bez extremnych turbulencii, ako pri sucasnej Globalnej Moci.. Degradovaný morálne GP vedie ludstvo od jednoho extrému k druhému, až má človek pocit že tento agresívny "impulz" disharmonie sem bol daný inaplanetárne.. Problém je že GP nemá spätnú väzbu, necíti bolesti "svojich poddaných", tak ako vedomie človeka cíti bolest, ked sa v tele deje niečo nedobre a bunky sa "sťažujú"... Tým že má monopol na Globálnu moc a nemá "nervovú sústavu" aby cítil následky svojich chýb - reč života a životných udalosti, hladina sa nedokáže ustaliť na rovnomernej harmonickej frekvencií..
J.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

Pe-tri | 26.01.2015

Pokud je tedy tvá analýza GP coby subjekt řízení bez nativní zpětné vazby na řízený objekt, potom by se jednalo spíše o infekci než o přirozenou "rekvizitu" určenou ke zvládnutí.
Dík za hezké postřehy.
P.

Přirozenost nebo infekce ?

Pe-tri | 26.01.2015

Stále se mi z textu nedaří vyčíst, jak se autoři staví k otázce toho, zda řídící mafie jsou přirozeným produktem (průvodním jevem) globalizačním směrem se ubírajícího vývoje společnosti nebo jsou důsledkem infekce. Z (nejen) hlediska terapie by bylo dobré mít na tuhle otázku konsensuální, nedvojakou odpověď (ne nutně detailní, stačí principiální).
P.

Re: Přirozenost nebo infekce ?

Hоx | 26.01.2015

to je jednoduché, záleží na typu globalizace - pokud davově-"elitární", pak je to zákonité, pokud bohocentrická koncepce, pak tam nic podobného ve větší míře být nemůže.

Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

Pe-tri | 26.01.2015

Soudíš tedy, že bez infekce by se globalizace automaticky vyvíjela pod bohocentrickou koncepcí ? A tudíž, není-li tomu tak (nebo tam, kde tomu tak není), je logické a opodstatněné předpokládat, že mafii splodila infekce ?
P.

Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

jardob | 26.01.2015

Podľa môjho názoru, možno usudzovať že proces evolúcie tvora "človeka" sa deje práve teraz. Presnejšie od nadobudnutia vyššieho geneticky podmieneného potenciálu, až po dobu jeho naplnenia. So vznikom tohto potenciálu sa otvorila nová matica možností, a človek ju momentálne naplna.. Svojim sposobom, všetko sa deje v rozmedzí objemnejšej matice (božieho predurčenia) a nemyslím si že by Boh tvoril niečo, čo by nebolo schopné naplniť svoj potenciál.. Z toho dôvodu, aj ked sa ľudstvo dostáva do extrému, proces neprekroči singularitu, čiže nedostane sa do bodu ktorý by bol nezvratný.. (Aj v extréme filmu matrix, kde sa ľudstvo dostalo do pasce transhumanizmu, Boh nechal zadné dvierka ktoré umožnilo splodiť Nea a jemu podobných, vytrhnúť sa z pasce).
Každá preexponovaná akcia plodí reakciu, lebo ideálom je stred, harmonický rovnovážny stav. Problémi nutia človeka rozmýšľať, naplniť deficit toho, načo zatiaľ nepoznajú spôsob naplnenia.
Samotný novozrodený genetický potencial u človeka, vytvoril akési vakuum, ktoré sa potrebovalo naplniť. Jednak človek mal zdenené aj inštinkty zo zvieracej ríše a poznal zákony džungle, čo pridalo do matice možného vývoja aj negatívne prvky, ktoré na druhej strany zase stimulovali um, nový potencial človeka, na to aby hľadal prostriedky na nastolenie rovnováhy v spolunažívaní..
Myslím si že všetky varianty scenárov ktoré vznikli v priebehu vzniku ludstva su z hladiska globalizácie prirodzené (predpokladané), prebiehajú v rozsahu mantinelov vyššej matice, cieľom ľudstva je brzdiť amplitúdu vykyvov vývoja od negatívneho do pozitívneho extrému a naopak, a nájsť harmonický stred s nízkou amplitúdou. (čím prudší manéver, tým hlasnejšie píščia a opotrebovávajú sa gumy).
Podľa toho ako sa tu opisoval postupný vývoj biosféry, je možné že keď ľudstvo naplni planetu a naučí sa spolupracovať, tak tiež dostane svojho predátora, nový živočíšny druh - tak ako bylinožravce dostali mäsožravcov a tie človeka...

Re: Přirozenost nebo infekce ?

popolvár | 26.01.2015

zatiaľ v prekladaných prácach som sa ani ja nestretol s postojom autorov k tejto otázke. Pravdepodobne preto, že celý tento proces globalizácie sa v nich skúma od obdobia starovekého Egypta. A k tej infekcii, ktorú máš na mysli, došlo oveľa skôr (aspoň podľa tvrdení autorov iných prác - má sa na mysli obdobie Atlantídy). Tuším medzi prácami VP SSSR je aj nejaká, súvisiaca priamo s Atlantídou...
Mne osobne sa nezdá, žeby riadiace mafie boli prirodzeným produktom človeka, stvoreného na obraz Boží, a následne sprevádzajúcim javom globalizácie. Ale zároveň sa aj s touto, ako možnou, variantou v celkovej matrici počítalo. Celková matrica isto nezahŕňa len pozemské vplyvy...

Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

Pe-tri | 26.01.2015

Ano souhlas, proto mě zajímá, jestli autoři Mrtvé vody v tom mají větší jistotu.
P.
ps. Ono totiž nejen že k infekci došlo mnohem dřív, ale spíš je namístě tuto infekci vidět spíše jako vracející se chronický stav než jednorázový "úraz", ze kterého se nám nedaří se vykurýrovat.

Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

Lux | 26.01.2015

Ahoj Pe-tri,

"vírus" v dnešnej Spolo(ne)Cnosti má už podľa všetkého vyše 10 000 Slnečných rokov...:))

Po tom čo rozpracoval na tú dobu pokrokový zákonodárny systém v AtHénach, aby sa nestal terčom zlovôle tlupy, rozhodol sa Solón opustiť na dlhý čas Helladu a ako prvý navštíviť Egypt za XXVI. dynastie pri vláde pHaRaóna AhMoseho - to už dávno Mose vyviedol chrámových otrokov z kmeňa HéBaRé z egyptského zajatia a leviti-maskovaní adepti na GP, do Biblického projektu vysoko zasvätení staroegyptskí žreci, budúcich Jahveistov povodili 42 rokov po Sinaji a zahájili tak proces širšej globalizácie a doteraz sa ľudstvu nepodarilo poriešiť "židovskú otázku"...:)).


V Egypte Solón prežil niekoľko rokov a často debatoval s vrchnými žrecmi. A tu sa v chráme v Saise dozvedel prvý krát o histórii AtLantídy.
Chváliac starovekosť a hrdinskú históriu Hellady mu jeden z veľmi starých žrecov povedal: " Ó, Solón, Solón, vy Heléni ste stále deti a niet medzi vami starca!"
Solón skoprněl a žiadal vysvetlenie.
Žrec pokračoval: "Vy všetci ste mladí umom, lebo umy vaše neuchovávajú učenie, ktoré by zošedivelo od času."

Žrec mu potom opísal početné zničenia ľudského rodu v minulosti, po ktorých kultúry museli začínať nanovo a preživší si nezachovali pamäť o časoch do katastrófy, hoci ich "bohovia" navštívili a snažili sa ich civilizovať..
Až na Egypt - "...všetko toto je od dávnych čias zachytené v našich zápisoch, ktoré uchovávame v našich chrámoch."
Následne sa dozvedel o celosvetovej potope (ta vstúpila do mýtov národov po celej Zemi a aj do Biblie) a zničení vysoko rozvinutej civilizácie Atlantídy za jeden deň a jednú noc.

Tí, čo prežili išli civilizovať opičiakov po celom svete (v dôsledku astrofyzikálnej katastrófy došlo aj k deštrukcii drvivej väčšiny agregátnych biopolí = egregorov a bežné ľudstvo sa zrútilo do doby kamennej). Tí vstúpili do mýtov ako múdri "nesmrteľní bohovia" (ich vek dožitia presahoval mnoho generácií opičiakov, sú zmienky aj o dožití sa vyše 1 000 rokov), dobrí aj zlí, ktorí si brali smrteľné dievčatká a splodili s nimi polobohov, či bohyne.

Jedným z malých bohov bol aj egyptský Hórus, ktorého očko doteraz bedlivo sliedi za opičiakmi z vrcholu PyRamidiónu...:))

A Hórov "božský" vírus sa snaží obnoviť Ra'd Atlantis(u):
Rasu vládcov ... a hovoriace nástroje, pracujúci dobytok, hmyz..

Re: Re: Re: Re: Přirozenost nebo infekce ?

Pe-tri | 27.01.2015

Ahoj Luxi, ano, takže proč se nám lidem nedaří se vyléčit ? Umím si představit, že od určitého okamžiku už není návratu, ale proč se nám (i s pomocí těch "dobrých bohů") opakovaně nedaří nedostat se do tohoto bodu ? Chyba v konstrukci, někde v jádru naší biologie či psychiky ? Proč nemáme k dispozici včas, účinné antivirové prostředky ? Odpovědi na tyto otázky znám pouze z esoterických zdrojů. A ty je potřeba verifikovat/zmozaikovat:) I proto jsem tedy "zvědav", kam až dehermetizace autorů Mrtvé vody dojde a v jakých obrazech své vědomosti uvolní. Je mi přitom jasné, že každá rozumná terapie zná koncept - správné dávkování a časování podávaných medikamentů. Otázka pak tu z toho vzniká jedna - kdo je zde a teď tady odpovědným ošetřujícím lékařem (pokud vím Agartha je opět zpřístupněna - samozřejmě jak pro koho) ?
P.
ps. Ano, pacient má (bohužel jako obvykle) už zase na kahánku.

ohľadom pokračovania serialu MV

jardob | 25.01.2015

Chcel by som sa spýtať, keď sa dokončí táto kapitola, ako to bude pokračovať? Nasleduje DVTR, tá už preložená je.. Bude sa pokračovať s kapitolami za DVTR?
Ďakujem.

Re: ohľadom pokračovania serialu MV

Hоx | 26.01.2015

ano, další bude 4. kapitola, je už rozpracovaná

Rodičovské inštinkty

jardob | 25.01.2015

Táto veta je zvláštne podaná:
"Tieto okolnosti, prelomiac ľsťou aj VŠEOBECNÉ ŽIVOČÍŠNE inštinkty rodičovskej “lásky” a sebazáchovy, viedli so zmenou generácií k formovaniu “elity”, ..."

Ako chápať živočíšne inštinkty rodičovskej lásky? Je zlé ak sa rodič snaží o to, aby malo dieťa dobre zabezpečenú budúcnosť? Aby sa dostalo na dobré školy, do vyhodného povolania?
Chápem, že takýmito inštinktami sa v podstate podporuje davo-"elitarizmus".. Chcel by som len vedieť, či je takýto inštinkt prirodzený, prírodný? A ak nie prečo?

Možno by vhodnejšie slovo namiesto "prelomiac lsťou" bolo "podmaniac si lsťou"...

Re: Rodičovské inštinkty

Oracle 911 | 25.01.2015

Sám o sebe snaha zabezpečiť čo najlepší život dieťaťu nie je zlé. Problémom sa stáva tedy, keď to urobí alebo snaží to urobiť na úkor ďalšieho člena spoločnosti.

Re: Re: Rodičovské inštinkty

jardob | 26.01.2015

Veď hej, jednou z prvoradých úloh rodiča s ohľadom na spoločnosť, je upevniť v deťoch dobrý morálny Ľudský základ.. (Na to ale aj rodičia ho sami musia mať). Ak sa tento základ nevybuduje v rodine, tak inde už len ťažko... (Etika je odpovedou na otázku, prečo sme tu na zemi, a čo je predurčenou úlohou ľudstva)

Re: Rodičovské inštinkty

Pavel | 27.01.2015

Instinkty nás do určité míry chrání, ale také nás omezují. Další stupeň je jejich překonání. Překonání se děje porozuměním, co je na instinktech dobrého a co špatného, zjištění co je jejich účelem. Zjistit a nechat je řídit co mají řídit a naopak, kdy je dobré disciplínou instinkty omezovat. Pokud se zapojí "rozum" (vyšší úroveň řízení) pak je rodičovská láska dobrá, jako instinkt zajišťuje pokračování života a vyšší řízení určuje, jak ho vychovám protože ho mám rád a přeji mu kvalitní život. Primitivní láska realizovaná pouze rodičovskými instinkty vede k rozmazlení (s katastrofálními následky), protože situace ve společnosti je jiná než při přežití mimo společnost, kde jsou jiné zpětné vazby, když se nenaučí zvíře přežít zahyne. Takto se mohou snadno dostat do rukou obrovské zdroje dítěti (nevyzrálému jedinci).

Autoři naznačují jak jsme se dostali pod vliv "elit", jejichž ne/schopnost řízení funguje na primitivních instinktech (důsledek primitivní instinktů je boj o moc, boj o pozornost ...) a tudíž jejich schopnost řízení společnosti je nula. Oni společnost vědomě neřídí (instinktivně ji nějak používají) pouze to předstírají. Zmizí to až dostatečné množství bytostí prohlédne tuto šalbu.

Poetická úvaha:
Havarie jsou pravděpodobně možné, ale hra "život" musí mít možnost neúspěchu. Asi by bylo obtížné se motivovat pro hru, kde nelze nikdy prohrát.

Re: Re: Rodičovské inštinkty

udo | 27.01.2015

Áno, motivácia.
Ako by mohol lepšie motivovať?

Přidat nový příspěvek