VODA MŔTVA (10) - aktualizováno

VODA MŔTVA (10) - aktualizováno

22.10.2014

-předchozí část-

 

* * *

 

...Inou podobou súmerateľnosti - spôsobom porovnávania - je podmienené vnímanie priestoru. No obe podoby súmerateľnosti sú vzájomne previazané základnými - fundamentálnymi vzťahmi vo fyzike: ekvivalentnosťou (rovnocennosťou) energie a hmoty Е=mс2; a Heisenbergovým vzťahom neurčitosti 

pxh

– neurčitosť v meraní impulzu častice, vynásobená neurčitosťou v meraní jej súradníc v „priestore“ nie je menšia ako hodnota Planckovej konštanty. T.j., meranie priestoru potrebuje svoj čas, a meranie času potrebuje priestor, a obe merania sú nemožné, ak niet etalónového objektu, v ktorom sú Matéria, Informácia a Miera zliate v trojjedinstve.

 

V kontexte celej tejto práce termín „objektívny“ a slová s rovnakým etymologickým koreňom označujú vo vzťahu k procesu (alebo objektu): proces, plynúci bez našeho zasahovania a bez riadeného zasahovania zo strany iných, plne definovaných subjektov, v rámci rozptylu parametrov, prípustného pre hierarchicky Najvyššie Všeobjímajúce riadenie. Termín „subjektívny“ označuje: patriaci subjektu, ním vytvorený; a vo vzťahu k procesu (alebo objektu) neprítomnosť objektívnosti, t.j. na ne – objekty a procesy - vplývajú plne definované subjekty v medziach, pripúšťaných hierarchicky vyšším objemnejším riadením. Pokiaľ subjekt, zasahujúci do plynutia procesu, nie je definovaný a anonymné riadenie procesu nie je chápané ako také, tak sa proces javí ako objektívny proces samoriadenia.

 

Hierarchicky vyššie objemnejšie riadenie (HVOR)* sa taktiež považuje za objektívny faktor vo vzťahu k ľubovoľnému ním riadenému objektu, lebo direktívne – priamo1 zmeniť jeho charakter riadenia podľa svojej vôle hierarchicky nižší objekt nemôže. Pri takejto predstave je objektívny (s klauzulou o Najvyššom – Bohu, Tvorcovi a Všedržiteľovi) iba proces-sTrojenie-trojjedinstvo Vesmíru ako celku: matériainformácia sa menia v miere2. V našom chápaní trojjedinstvo matéria-informácia-mierato je minimum počiatočných filozofických kategórií, nevyhnutných pre opísanie sveta a formovania usporiadaného systému vedomých i podvedomých stereotypov človeka, patriacich do sústavy algoritmiky3 jeho psychiky, t.j.:

 

  • stereotypov rozlíšenia javov a spracovania ich obrazov vo vonkajšom i vnútornom svete človeka;

  • stereotypov vzťahov – postojov k nim;

  • stereotypov vnímania vzťahov medzi nimi;

  • stereotypov vonkajšieho a vnútorného správania sa a ďalších.

Svet je spoznávaný človekom pomocou pre človeka i prírodu spoločnej matérie, informácie, miery a spoločnej vlastnosti zobrazovania informácie a pre nich spoločného Najvyššieho. Idea Boha, Tvorcu a Všedržiteľa v kultúre nie je dielom „umeleckého tvorenia“ ľudí, ale zobrazením, odozvou v živote spoločnosti objektívneho, svet presahujúceho bytia Božieho.

 

Všeobjímajúci jedinečný dôkaz bytia Božieho dáva Boh každému človeku Sám. Dôkaz je to obzvlášť objektívny, aj keď reakcia jedinca naň je subjektívna. Subjektívna až do úplného popierania pravdivosti skutočne jemu daného dôkazu. Podstata dôkazu je v tom, že Boh vSkutku odpovedá v súlade so zmyslom modlitby každému, kto Mu verí, ak človek činmi svojho života sám odpovedá Bohu, keď Boh hovorí cez sVeDomie človeka, alebo sa k nemu obracia jazykom životných znamení aj prostredníctvom iných ľudí.

 

Poznanie – to je rozšírenie svojej osobnej (jedinečnej)* ohraničenej čiastkovej miery pri osvojovaní celovesmírnej miery v procese získania informácii z nej. Мhра – mat(r)ica (Ma3x)* možných stavov – je objektívna. Avšak časom, zdrojmi, lokalizáciou ohraničenému subjektu je dostupná iba v nejakej svojej časti. Odtiaľ pramení subjektivizmus, t.j. neúplnosť, ohraničenosť, mozaičnosť (celostnosť obrazu, poskladaného z čiastočiek) i kaleidoskOpičnosť (nepreviaznosť čiastočiek, neodrážajúcich v ich súhrne usporiadanosť a celistvosť) chápania sveta.

 

Poznanie faktorov, podmieňujúcich čiastkový proces v trojjedinosti Vesmíru, umožňuje v mnohých prípadoch objektívne priviesť proces, prebiehajúci objektívne, k subjektívne vybranému režimu plynutia z množiny (matice)* objektívne možných variánt rozvoja procesu. V tomto vzťahu (lat.“CoRE-L´Atio“)* je hlavný obsah pojmu riadenie4.

 

Riadenie je inFormačná5 výmena medzi objektom riadenia, nachádzajúcim sa v nejakom prostredí a riadiacim subjektom; alebo pri neprítomnosti lokalizovaného riadiaceho subjektu je to cirkulácia informácie v uzavretých okruhoch v samoriadiacom systéme v procese jej výmeny s prostredím6. Riadenie a zobrazovanie (projekcia budúcich situácii)* sú vzájomne vložené pojmy. Riadenie je totiž uzavretie kruhu7 priameho a spätného zobrazovania. Spolu so zobrazovaním8 je riadenie jednotná funkcia, predstavujúca sebou hierarchický usporiadaný celok rôznorodých činov9, a zároveň aj proces, plynúci v čase, no i schopný nejaký čas vytvárať10.

 

Z týchto všeobecných svetonázorových pozícií sa aj bude odvíjať ďalší výklad.

...

-pokračování-
 

1 Hierarchicky nižší systém môže situáciu ovplyvňovať iba nepriamo zmenou informačného prostredia vo svojom vnútri a/alebo okolí podľa miery chápania objektívnych zákonov platných aj pre HVOR – teda definovaných samotným HNR (Hierarchicky najvyšším všeobsažným riadením = Vševesmírnou Mierou, v tzv. „náboženstvách“ nazývaným aj „Boh“) - pozn. prekl.

 

2 Podľa miery ich rozvoja. Schopnosti prenosu mier (informácií, inFormačného, ich formujúceho toku), podmienenou (determinovanou) schopnosťou matérie tento tok niesť, t.j., ním samotným sa kontinuálne trans- či in-formovať. Tak, ako drôt mení svoju teplotu (energetický stav) pri prenose či už iba el. prúdu spúšťajúceho niekde nejaké zariadenie, alebo o krok ďalej i prenose komplexného analógového (napr. PID regulátor), alebo digitálneho dátového toku (nakódovaného prúdu elektrónov s príslušne modulovanými parametrami jeho kmitania, ktoré tak nesú samotnú informáciu). To isté platí u vody, pevných telies, elektromagnetických, či iných polí (rádio, TV,..), plazmy, či vákua (pri prenose hmotných „myšlienok“) a pod. V tomto zmysle ide o „nosný fraktál“ Univerza. - dopl. prekl.

 

3 Algoritmus je skomolenina Al-Chorezmi - mena stredoázijského stredovekého matematika. Jeho menom sa nazýva kontinuálna následnosť dejov (činov), ktorej vyplnenie umožňuje dosiahnuť príslušné ciele. Algoritmom sa tiež nazýva opis takejto následnosti (sekvencie) krokov. Algoritmus sám o sebe predstavuje:

  1. súbor informácií, opisujúcich charakter transformácie vstupného informačného toku v každom bloku algoritmu a

  2. mier (pravidiel), riadiacich prenos tokov algoRytmom transformovaných informácií od každého bloku k druhým.

Pod algoritmikou chápeme celý súbor čiastočných funkcionálne špecializovaných algoritmov.

Spomedzi pojmov, vlastných subkultúre založenej na princípe tzv. „humanitárneho“ vzdelania, je termínom „algoritmus“, „algoritmika“ najbližší: termín „scenár“ , pričom scenár je mnohovariantný. (Poznámka z r. 2004)

 

4 = Tvorenie, sTrojenie, zostrojenie, construct, konštruktivizmus, konštruktérstvo, engineEring, inžinierstvo, „mannaGeMent“..mannaHéMent. Rôzne interpretácie, pohľady (na príslušný kulturologický tenzor-objekt v mysli ľudí) s jednou podstatou, podľa úrovne morálky, chápania jedinca a miery disciplíny jeho myslenia. - dopl. prekl.

 

5 „výmena mier“, obNova formy, eVolutio, eVoluAtio (po auto- a vzájomnej idenifikácii komunikačného štandardu, jeho zhodnotení v rámci cieľov a koncepcie podľa plnej funkcie riadenia a následnej akcie) v západnejšom kulturologickom prostredí „krajov Atu“, nem. “In den Ländern des Abendlandes“. No At možno vnímať nie len ako peklo, ale aj ako začiatok rána. Preto v dávnych časoch deň začínal nie východom, ale západom slnka, resp. polnocou.. Bo ako ľudia na horách, na salašoch správne, viaczmyselne i nadzmyselne vravia: „Pred brieždením tma najväčšia býva...“ Komunikácia (commonNiké) je predpokladom inFormácie (nastania inFormačnej výmeny konkrétnych mier projektovanej formy, budúcnosti plynutia subjektívne riadeného objektívneho procesu). - dopl. prekl.

 

6 Inými slovami: „Po skrytom kábli“, alebo modernejšie „na diaľkové“ (myslí sa „ovládanie“ - ang. “RC“), tichým, lesným, či v istom zmysle niekedy i „zbojníckym“ chodníčkom z rozprávok, čarovným prútikom, a pod. Ang. „He is BUSinessable“ - po slovensky môže znamenať podľa situácie aj: je „ojebabrateľný“, po starom: „vhodná obeť na oltár m´Amona“...“dobrý kšeftík“. T.j., odb.: Obeť podvodu nie je oboznAmená ani s bežnými, štandardnými tichími tabu, znameniami autocenzúry, resp. technológiami „nepriameho“, štatisticky masovo-jednotlivo pravdepodobnostne predurčeného riadenia kolektívno-individuálneho podvedomia. Viď. podobný fenomén v tzv. cigánskej subkultúre ohľadom „Principiálnej správnosti okradnutia gadža (nečloveka).“ Podobne aj u niektorých známych odnožiach pôvodných judaistov. - dopl. prekl.

 

7 Kruh - prsteň, ako prastarý symbol moci v rozprávkach a mýtoch. Odznak moci Mágov, PANovníkov... - pozn. prekl.

 

8 Lat. „forma“, formovaním. Preto sa hovorí, že hrnčiar formuje hlinu a manažér ľudí. No hovorí sa aj: Kultúra je hrnčiar a hlina ľudia, no nie každý je rovnaký, bo kultúra samotná sa neponáša na „automaty“. Matrice sú totiź v tomto zmysle živé, keďźe sa skladajú zo samotných ľudí, ktorých formujú. Oni sú ich telom – buď spoločnou symbiózou, zborom, alebo duchom nedobrým, démonom. - dopl. prekl.

 

9 ...konaní, dejov. Preto archaizmus „národný dejateľ“, činiteľ, konateľ, formovateľ. Modernejšie: sociálny inžinier s národným a globálne zodpovedným cítením (vnímamím) a chápaním, dávajúci funkčné riešenia na výzvy, príležitosti evolúcie kultúry myslenia a tak obmedzujúci možnosti „oponentov“ udržateľného rozvoja druhu Človek rozumný. Oponentov demokracie (ako vlády ľudí pre ľudí) - asociálnych inžinierov, projektantov davokracie. - dopl. prekl.

 

10 Čas je v tomto zmysle v princípe tiež aj špecifický fraktálový systém Mier, vzájomne pomerovo previazaných frekvencií. - pozn. prekl.

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (10)

Skromný dotaz.

Pe-tri | 24.10.2014

Jak lze rozumět/představit si pojem: superpozice ? A to nejen za předpokladu, že prostor ani čas nejsou primární kategorie, ale parametry reality "vyrenderované" z primárních MIM ?
P.

Re: Skromný dotaz.

Vasiľ | 24.10.2014

Podľa mňa najbližšie k tomu je pojem matrica predurčenia, tj. nevieme, čo bude, ale poznáme aspoň mieru, ktorá udáva pravdepodobnostnú predurčenosť napĺňania jednotlivých scenárov.

No nestojím si za tým nejako pevne. V prvom rade čakám odpoveď na otázky, ktorú som položil, potom budem možno aj ja múdrejší.

kvantová mechanika

Vasiľ | 22.10.2014

Prečo bola presadená taká filozofická interpretácia matematiky za kvantovou mechanikou, aká sa učí v súčasnosti?

Tj. skutočné sú superpozície stavov (mŕtvoživá alebo živomŕtva mačka) a ostré stavy sú len vecou nášho vnímania (merania).

Re: kvantová mechanika

Lux | 23.10.2014

Ahoj Vasiľ,

tak šup pekne zrozumiteľne vysvetliť kvantovú mechaniku aj pre laikov z pozície súčasnej pavedy a z pozície ako si ju schopný interpretovať vo vzťahu k objektívnym kategóriam MIM.
Si čerstvo "nabitý" vedomosťami a spolo(ne)Cnosť do tvojho štúdia investovala nemálo (j)Ewro, tak treba niečo na oplátku..))

Ináč kvantoví fyzici boli blizúčko k pochopeniu trojjednoty MIM, ale išli do slepej uličky, či už z dôvodu svojho ateizmu alebo korporátnej disciplíny, vrátanie vlastného obmedzeného myslenia je už druhoradé. Opozičníci Einsteina boli odsunutí na 2. koľaj a po čase zabudnutí a piár dostali tí "správni" z pohľadu sociálnych inžinierov..

Re: Re: kvantová mechanika

Румата Эсторский | 23.10.2014

Na kvantovej mechanike sa mi páči, že je blízko k pojmom subjektívny, objektívny, holografický obraz/videnie, či pravdepodobnostná predurčenosť, teda pojmy z terminológie DVTR

Čo sa o QM učí na školách:

Objektívnou skutočnosťou je superpozícia stavov, teda:
|stav mačky> = a|živá> + b|mŕtva>
stavy |živá> a |mŕtva> sú navzájom ortogonálne, teda:
<živá|živá> = <mŕtva|mŕtva> = 1
<mŕtva|živá> = <živá|mŕtva> = 0
a tiež a*a + b*b = 1 (aby <stav mačky|stav mačky>=1)
a my ju s pravdepodobnosťou:
|<živá|stav mačky>|^2 = a*a = |a|^2
uvidíme živú a s pravdepodobnosťou b*b zase mŕtvu.

Ďalej: ak ju uvidíme živú, jej stav sa zmení z
a|živá> + b|mŕtva> na |živá>
a ak ju uvidíme mŕtvu, tak jej stav sa zmení na |mŕtva>
To znamená, že ak ju raz uvidíme ako živú, tak ju ako živú budeme vidieť už stále.

Toto je základ. Potom sa to zvykne rozširovať aspoň dvomi smermi:
1. Zmesy superpozícií stavov --> matica hustoty, (super)operátor merania --> Blochova sféra, kvantová teória informácie...
2. Mysticko okultistický proces zosúladenia kvantovej mechaniky s teóriou relativity - teória poľa, kalibračné symetrie --> prvé kvantovanie a Klein Gordonova rovnica zo Schurrovej lemmy, kde Cassimirovým operátorom je štvorec hybnosti a štvorec hmotnosti čísluje ireducibilné reprezentácie hybnostnej reprezentácie na Hilbertovom priestore :-/ --> druhé kvantovanie, kreačné a anihilačné operátory... riešenie rozptylových procesov poruchovo s kombinatorickou pomôckou v podobe Feymannových diagramov. Nekonečná - matematická nekonzistentnosť --> renormalizácia... (kto tomu má rozumieť..)

Potom sú ďalšie veci ako pokusy o kvantovú teóriu gravitácie, supersymetrická teória, spontánne narušenie symetrie..., teória strún - bozónové struny, fermiónové struny...Počul som tiež, že vraj Schrodinger a Heisenberg superpozíciu stavou nepovažovali za objektívnu veličinu, ale iba za matematickú barličku.Proces učenia sa fyziky prebieha tak, že človek krvopotne lúska niekoľko sto stranové knihy (ku každej strane niekoľko strán prepočtov), potom si číta články (ku každej strane ešte viac strán výpočtov), porovnáva, prepočítava, skúša...

Ale či je to všetko naozaj tak, ako je to v tých knižkách a článkoch, to sa z nich nedozvie (aspoň ja som sa to zatiaľ nedozvedel).

Re: Re: Re: kvantová mechanika

Vasiľ | 24.10.2014

Pardon za zlozvyk používať viac nickov - teraz som zbadal :-)

Přidat nový příspěvek