VODA MŔTVA

VODA MŔTVA

28.7.2014

 

Aktualizace (29.3.2015): verze ke stažení

O-Voda Mrtva.doc (560 kB) (O - originální text)

R-Voda Mrtva.doc (753 kB) (R - rozšířená verze)

poznámka - materiály KSB budou od nyní pro lepší přístupnost zveřejňovány dvojmo:
O - originální, ruskému originálu co nejvěrnější verze, cílená na co největší srozumitelnost a přístupnost, určena pro přečtení jako první;
R - nadstavbová rozšířená verze, doplněná o víceré poznámky, vysvětlivky, etymologické rozčleňování některých slov apod., otvírající další úrovně pochopení textu.
Níže je rozšířená verze.


 

 

Autorský kolektív VP (Vnútorný Prediktor)

 

 

 

 

 

VODA MŔTVA

(náročná Sloboda a „ľahké“ otroctvo,

vedomá nevyhnutnosť a odovzdaná zodpovednosť.. )

__________________

Оd “sociológie” k sTrojeniu spoloCnosti

 

 

 

Časť I
dejinno-filozofická
štúdia

 

 


2011

 

 

© Publikované dokumenty sú vlastníctvom svetovej kultúry a preto vo vzťahu ku nim nikto nedisponuje osobným autorským právami. V prípade privlastnenia si autorských práv v rámci zákona právnickou, alebo fyzickou osobou, sa dotyčná osoba stretne s odplatou za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“, vychádzajúcej nad rámec právnej vedy. Každý záujemca má plné právo, vychádzajúc z vlastného chápania všeobecného prospechu, nasledujúce materiály v plnom objeme, alebo fragmentárne všetkými dostupnými prostriedkami kopírovať a vydávať aj za komerčným účelom. Kto používa nasledujúce materiály pri svojej činnosti, či v citáciách, fragmentoch, alebo odkazoch, prijíma na seba zodpovednosť, a v prípade vytvorenie kontextu meniaceho zmysel následných materiálov ako celku má šancu stretnúť sa s „mystickým“ pôsobením mimo právneho rámca.

 

 

 

 

OBSAH

Úvod k aktuálnemu vydaniu ................................................................. ................... 4

SLOVO K ČITATEĽOVI................................................................................................10

Úvod .........................................................................................................................13

  1. GLOBÁLNY HISTORICKÝ(DEJINNÝ) PROCES AKO ČIASTKOVÝ PROCES V RÁMCI

GLOBÁLNEHO EVOLUČNÉHO PROCESU BIOSFÉRY...................................................27

  1. GLOBÁLNY HISTORICKÝ PROCES..............................................................................37

  2. DOSTATOČNE VŠEOBECNÁ TEÓRIA RIADENIA..........................................................55

  3. RIADENIE V GLOBÁLNOM HISTORICKOM PROCESE...................................................153

  4. EURO-AMERICKÝ KONGLOMERÁT A INÉ ŠTÁTNE ZOSKUPENIA

Z POHĽADU GLOBÁLNEHO HISTORICKÉHO PROCESU.............................................184

  1. VÁŠEŇ: BIOLÓGIA A ĎALŠIE VZÁJOMNE VLOŽENÉ PROCESY....................................217

  2. ČO SA VYJASNILO POTOM.......................................................................................235

  3. RELIGIONIZMUS EURÓPSKEJ CIVILIZÁCIE(doplnenie z 2013).....................................274

 

 

Úvod k aktuálnemu vydaniu

 

Voda Mŕtva“ bola sformovaná vo februári – júni r.1991 ako zhrnutie(„readers digest“) z našich predchádzajúcich prác, nazvaných „Dehermeneutizácia“2. Pri jej napísaní bol postavený cieľ nedopustiť rozpad ZSSR so sprievodnými utrpeniami. Všetko za predpokladu a v nádeji, že riadiaca stranícko-štátna a vedecká „elita“ sa zamyslí, alebo bude musieť byť odstránená, ak nenájde v sebe silu a mužnosť na zmenu smerovania a koncepciu reforiem v našej krajine. Uvedený cieľ dosiahnutý nebol. „Voda Mŕtva“ bola vydaná až po štátnom krachu ZSSR v r.1992 s nákladom 10 000 kusov.

 

Mnohí jej čitatelia nepoznajú skutočné dejiny objavenia sa tejto práce a preto hovoria, že „Voda Mŕtva“ je napísaná hrubým jazykom, bez akejkoľvek úcty k čitateľovi. Avšak spočiatku nebola práca adresovaná širokému publiku, ale vedeniu IUK(Inštitútu pre záležitosti USA a Kanady spadajúceho pod AV ZSSR. „Intelektuálni“ vodcovia(lídri) uvedeného pracoviska Akadémie vied formovali názory vyšších úradníkov ZSSR v otázkach ďalšieho smerovania vnútornej a vonkajšej politiky strany a štátu v prakticky všetkých oblastiach činnosti. Z tohto dôvodu nesú títo „vodcovia“ aj priamu vinu a sú zodpovední za štátny krach ZSSR a následné všeobecné utrpenie jeho národov. Za spustenie vlny napojeného ekonomického úpadku, alkoholizmu a iných drog, sprievodné informačno-vojenské i horúco-vojenské konflikty, akceleráciu poklesu životnej úrovne a tak aj populácie rádovo v miliónoch, atď..

 

Spočiatku predstavovala „Voda Mŕtva“ sama osebe tzv. “nezávislú expertízu“3 správy na tému vedecko-výskumnej práce „Vypracovanie koncepcie strategickej stability a dynamiky rozvoja scenárov možnej spolupráce za podmienky zachovania parity perspektívnych stratégii svetových mocností na obdobie do roku 20054, vytvorenej na IUK v r.1990. (Technickú špecifikáciu zadania úlohy tejto vedecko-výskumnej práce podpísal po námestníkovi ministra obrany aj vtedajší námestník riaditeľa uvedenej inštitúcie A. Kokošin). Súhlasne s adresátom bol vybraný aj názov nie len knihy, ale aj expertnej analýzy jednej zo správ uvedenej inštitúcie: „Ako v á m treba reorganizovať B´nai B´rith (Medzinárodná židovská politická organizácia a zároveň podstatou Organizačná platforma KSSZ - Komunistickej strany sovietskeho zväzu)“, ktorá naráža na slovnú hračku s prácou V.I. Lenina „Ako máme reorganizovať Rabkrin“5. Brožúra tejto expertnej analýzy bola vydaná v náklade 5 strojopisných exemplárov, z ktorých bolo vyhotovených ešte niekoľko exemplárov fotokópii.

 

Išlo o pokus vsunúť sa medzi „elitárny“ aparát riadenia ZSSR a skutočných pohlavárov západnej-resp. Biblickej civilizácie(tzv. Globálneho Prediktora), s cieľom prerušenia riadiacich kanálov zo strany „Prediktora“ a pristúpiť bez sprievodných katastrof k pretvoreniu pseudosocializmu na normálnu ľudskú, spravodlivejšiu spoloCnosť. Tento pokus však žiaľ nebol ovenčený úspechom, keďže jedni nepočúvali a druhí v tom čase v globálnej „hre“ už „svoje stávky vsadili“ a neboli ochotní vzdať sa ich.

 

Táto expertíza bola vydaná po štátnom krachu ZSSR počas cenzúrno-ideologického chaosu r.1992. Názov prvého vydania z r.1992, obráteného ku konkrétnemu adresátovi bol vymenený za charakteristickú frázu z jeho záveru(z vtedajšej tretej brožúry). V tejto forme sa „Voda Mŕtva“ stala prístupnou širokému čitateľskému prostrediu. To, že bola vydaná ako kniha a stala sa v princípe voľne dostupnou, je dôsledkom krachu predchádzajúcej formy štátnosti a rozloženia ZSSR. Z toho dôvodu mohol byť v zrýchlenom konaní zverejnený materiál, ktorý by sa pri zachovaní predošlej formy mocenského zriadenia, alebo nekatastrofickom priebehu spoločenských zmien pravdepodobne stratil niekde v archívoch ÚV KSSZ(Ústredného výboru komunistickej strany sovietskeho zväzu), Štátnych bezpečnostných služieb(včítane KGB) a ďalších ustanovizní „Štátnej kontroly a Štátneho dozoru“.

 

Vzhľadom na svoj typ psychiky boli príslušníci „elity“ ZSSR nevoľníkmi, samoľúbymi nafúkanými a hlúpymi otrokmi. Nevoľník reaguje výlučne na vodcovský rozkaz, autoritatívnu direktívu nadriadeného. Otázkou je, ako v ňom vzbudiť ľudskú dôstojnosť?..a zostalo v ňom vôbec niečo, čo by sa vzbudiť dalo? Na uvedené otázky nemáme odpoveď inú, ako tú, že nevoľník si sám musí spomenúť, že on JE pôvodom človekom a má sa aj správať ľudskej dôstojnosti zodpovedajúco. Tak sa aj ľudia k nemu ľudsky správať budú.

 

Ak už ani „zrevanie“ rozkazu nefungovalo, tak nemá zmysel klamať sa nádejou, že by „Voda Mŕtva“, napísaná hoc aj úctivejšie a „diplomatickejšie“6, bola vypočutá, adekvátne pochopená a úspešne prijatá na vykonanie v príslušnom štátnom a súkromnom riadiacom(manažerskom) aparáte. To by umožnilo vyhnúť sa národom ZSSR a čiastočne aj východnej Európy a iných oblastí mnohým následným ozbrojeným konfliktom, finančnému terorizmu a ďalším nepríjemnostiam so sprievodnými státisícmi, miliónmi mŕtvych, dôsledkom stresu, samovrážd, chorôb z poklesu životnej úrovne po ekonomickej neokoloniálnej agresií tzv. Atlantických kmotrov a ich periférie vo forme západných „elít“. V prípade rozpoznania chybných názorov v expertíze, by Akadémia vied vypracovala z hľadiska hĺbky pochopenia konkrétnej problematiky vyhovujúcejšiu a dokonalejšiu dlhodobú koncepciu rozvoja života spoloCnosti.

 

M.S.Gorbačov a celá banda(ako ich predchodcovia, tak aj následníci) dostali viac ako dostatočné množstvo láskavých a dobromyseľných listov od množstva sovietskych ľudí, ktorí sa k vodcom(moderne „lídrom“) strany a štátnych orgánov stavali s hlbokou úctou a dôverou. Desaťročia im písali v úprimne naivnom presvedčení, že štátna moc niečo prehliadla, nevie a nechápe. Mnohí vorkoholici, stranícki i nestranícki, nedajúci si do vlastného vrecka nič, dokonca aj keď mali na to nárok, sa snažili upovedomiť vodcov štátu o reálnej situácii počas mnohých rokov, zatiaľ čo tí robili svoje úradnícke kariéry. Zodpovednejší pracujúci písali krajne dobromyseľne a úctivo. Bez negatívneho vzťahu k celej sociálnej „elite“ a jej pánom, ktoré je vyjadrené vo „Vode Mŕtvej“. Avšak „elitárni“ chrapúni proste pľuli a smiali sa nad nimi v svojom úzkom kruhu „komunizmu“ pre vyvolených vo vnútri kremeľských stien a múrov, vo svojich prímestských haciendách(dáčach). A tak im vo „Vode Mŕtvej“ bolo povedané jasné: „Dosť!“, ktorému však nevenovali ani kúsok pozornosti..

 

Ak by bola „Voda Mŕtva“ od začiatku adresovaná širokým kruhom čitateľov, ktorých každodenné profesie nachádzali svoje uplatnenie v rámci sféry štátneho a národohospodárskeho riadenia, vo vnútri sféry žurnalistiky a sociologických vied, tak by bola napísaná v inom emocionálno-zmyslovom tóne.

 

Bieda našich krajín a národov tkvie v tom, že za posledných tisíc rokov sa takmer všetci(až na riedke výnimky) stali takýmito „ostýchavými“ a v podstate zbabelými, že utekajú pred jednoDuchým nazvaním hlupáka hlupákom, zločinca zločincom, parazita parazitom. Miesto toho, sledujúc pravidlá falošnej „zdvorilosti“, si samy v sebe a navzájom úporne snažia predstaviť, uhrať, že úprimne nerozumejú, kto je hlupák, zločinec, kto parazit a pokrytec. A väčšia časť pripomienok ohľadom hrubosti jazyka „Vody Mŕtvej“ je zviazaná s touto osobitosťou obrazu myslenia, vládnucou v našej kultúre, v ktorej dobre upravený zločinec môže všetko a pravdu o ňom nesmieš povedať ani priamo do očí a ani obrazne, potichu, medzi riadkami, či „umelecky“, bo štipnú ti „grant“..

 

S tým je nevyhnutné skoncovať a začať nazývať všetko svojím menom. T.j. eufemizmy, tzv. politicky korektálny „newspeak“ typu „Humanitárne bombardovanie“, „Obranná vojna na druhej pologuli“, či „Zákerný nepriateľ napadol naše lietadlá pokojne bombardujúce jeho dediny a mestá“..a pod., nemajú v občianskej spoloCnosti mieto a sú prosto jasným prejavom systematickej fašizácie územia, na ktorom sa začnú používať. Vieme predsa, že prvý útok smeruje vždy na morálku. Spolu s idioizáciou, presnejšie adiotizáciou cieľovej skupiny. Či už priamo otrokov, alebo budúceho „Kanonenfutteru“, žoldákov určených na expanziu neokoloniálneho kastového režimu.

 

Preto, ak niekto vníma štýl „Vody Mŕtvej“ bolestivo, mal by nájsť dostatok mužnosti, vidieť v sebe samom tie „elitárne“ déamonické ambície, hoci možno zatiaľ nenasýtené v reálnom živote, do ktorých cieľavedome bije informácia „Vody Mŕtvej“. Alebo nech sa oslobodí od modlárstva a tých svojich idolov, ktorí sú vo „Vode Mŕtvej“ odvrhnutí.

 

Druhá časť nespokojných vyčíta autorom „Vody Mŕtvej“ „komplikovanosť“ ich jazyka7. V skutočnosti vo „Vode Mŕtvej“ je na jednu stranu textu výrazne menej výrazov prevzatých s cudzích jazykov, ako v inej literatúre, zameranej na skúmanie problémov a hľadanie riešení v oblasti sociológie a dejín. Pritom mnohé cudzie slová sa v texte tejto publikácii vyskytli buď z dôvodu citácii(„etnos-persistent“, „komplementárnosť“, „diachronická chronológia“) napr. od L.N. Humiliova, idolu mnohých euroázijských mnohonacionalistov, alebo preto, že uvedené výrazy patria k znakom našej epochy („pluralizmus názorov“, „interregionály“ atď. ). V našom vlastnom vyprávaní sa prakticky vôbec nevyskytujú koreňovému systému nášho jazyka cudzie slová, ako „objektivizácia“, „ontologizácia“, „reflexívna“, „relevantnosť“, „explicírované“, „heterarchirovaný systém“, „eminentný“, „paradigma“, „metafyzický plán“, „mentálnosť“ atď., ktorých používaním naša inteligencia hreší, vlastný náRod zaklínajúc a seba samú chápať prestávajúc. Keďže sa už však inojazyčná terminológia v niektorých oblastiach vedy silno udomácnila, tak bolo pre nás nevyhnutné ju napriek vyššie uvedeným námietkam do istej miery použiť. Jej zmena na nejakú inú terminológiu by totiž bola nádejným spôsobom na dosiahnutie straty kontaktu s čitateľom a tým aj jeho chápania, postaveného na zaužívanej terminológii.

 

Druhá vec je, že vo „Vode Mŕtvej“ sa stretávajú známe slová v menej známych kombináciách („Zmena logiky sociálneho správania“, „Plná funkcia riadenia“, „Globálny prediktor, parazit“ atď.).. tu však ťažko čo - to zrobíš.. Ak sa bavíme o javoch, na ktoré sa tzv. „tradičná sociológia“ nezameriava, tak pri stretnutí sa s nezvyklými slovnými kombináciami tohto druhu, by sa ich mal čitateľ pokúšať samostatne si ich postupne zobrazovať vo svojej osobnostne podmienenej predstavivosti. Tak, ako malé dietky, keď sa učia hovoriť a zobrazovať hovorené. T.j. priraďovať obrazom slová(zvukové, písomné abstrakcie) a slovám obrazy.., bo dnes sa celý život učíme a kto s tým prestane, ten ďalej veru sa nedostane.. Tak si čitateľ vo svojom vnútornom svete asociácii-emócii priraďuje v pamäti kolektívno-inDiviDuálneho „ja“ zosTrojenie jedinečného obraz toho javu, na ktorý ukazuje neznáme spojenie známych slov. Ak by sme však my na preukázanie uvedených javov vymysleli úplne nové slová, tak ich zmysel by bol pre väčšinu vskutku nezobraziteľný.

 

Okrem toho je hustota balenia zmyslu prepočítaného na normostranu textu vyššia, ak píšeme v dlhých súvetiach, frázach i keď sa krátke ľahšie chápu. To sú zároveň mantinely, rámec, v ktorom sme sa veslovať snažili.. Keďže sme museli mať pri písaní „Vody Mŕtvej“ na zreteli v 1.rade ekonomickosť využitia času a prostriedkov na písanie(t.j. neposielať zákazníkovi na Ministerstvo obrany a Akadémiu vied „polotovary“ kontinuálne aktualizovaných rukopisov), tak uvedené faktory nevyhnutne určovali aj štýl skladby textu tejto expertízy.. Je isté, že tím, čo sú zvyknutí myslieť v citoslovciach a maximálne tak trojslabičných frázach, nebude vždy ľahké prekonať a pochopiť frázy, súvetia dlhé aj na štvrť strany. Ak však chce pochopiť všetko, o čom sa tu, vo „Vode Mŕtvej“ budeme baviť, tak by si mal spomenúť, ako ešte v 7 – 8 triede na ZŠ skúmal zloženie viet a súvetí. Druh vety(zložitá kompozícia vety s podmienkou atď.), podmet(lat .subjekt), prísudok(predikát), prívlastok(atribút), príslovka času, miesta,..príčastie(particíp), atď. T.j., u dotyčného sa v pamäti už nachádza všetko potrebné na to, aby pochopil dlhé frázy. Druhá vec je tá, že on to nepoužíva, žijúc v zhone krátkodobých záležitostí, určovaných citoslovcami a trojslabičnými výrazmi. Takmer ako zvieratko..

 

Bez nadsázky si dovolíme zodpovedne tvrdiť, že v zmysle obsahu je „Voda Mŕtva“ dokonca aj vo vydaní z r.1992 na rozhodne vyššej odbornej úrovni, ako ľubovoľná z publikácii ňou kritizovaných, týkajúcich sa rovnakej problematiky. Mnohé sme sa v nej snažili popísať, no ešte viac inFormácii sprevádza potichu(medzi riadkami) priamo v nej povedané na princípe doplniteľnosti inFormácii, v rámci inFormačného kontextu. V tom je aj jedna z jej predností, keďže bezpečnosť každého, kto sa s ňou stretne, je určená tým, nakoľko jeho vlastné celkové vnútorné, i  zvonku viditeľné správanie súhlasí so vzájomnou podmienenosťou vo „Vode Mŕtvej“ povedaného a sprievodného pomlčaného(medzi riadkami „vySloveného“)..

 

Počas prípravy aktuálneho vydania bola časť napísaného priamo vo vydaní z r.1992 znova preformulovaná, pričom boli odkryté aj niektoré časti „premlčaného“ hlbšieho kontextu s ohľadom na ďalšie úrovne chápania. V súlade s vývojom kultúry myslenia spoloCnosti za dané obdobie. Vyjadrovanie sa „medzi riadkami“ nie je hermeneutizmus a ani ezoterika, sledujúca cieľ utajenia informácie v inotajoch a symbolike. V princípe je totiž nemožné zosTrojiť informačný systém na nosičoch z ohraničenou kapacitou, v ktorej by všetko bolo „oficiálne“(z zmysle jednoúrovňového chápania). Vždy v nej totiž musí byť aj niečo „medzi riadkami“8.

 

Vždy sa však treba starať o to, aby boli princípy zavádzané do systému oficiálne, podriadené princípom, zavádzaným do nej po tichu. O to viac, aby ladili s objektívnymi procesmi v objemnejších systémoch. V prvej úprave vydania „Vody Mŕtvej“ sa podarilo udržať tento štýl na dostatočne vysokej úrovni, aj keď sa v nej nachádzajú niektoré chyby. Napr.: Odeský vojenský okruh neriadil I.E. Petrov a zóna Panamského kanála spolu s Panamou bola časťou Kolumbie a nie Mexika.

 

V súčasnom vydaní v novej úprave zahŕňa začiatok I. Časti tretiu hlavu včítane. Pritom je znova a podrobnejšie a dôkladnejšie vysvetlená DVTR(Dostatočne všeobecná teória riadenia). Doplňujúco je do I. Časti vložená 8.hlava, v ktorej sú osvetlené otázky pomlčané, no „tušené“ vnímavým čitateľom v predchádzajúcich vydaniach „Vody Mŕtvej“.

 

V II. Časti je prepracovaný odsek o zobrazovaní Plnej funkcie riadenia v štátnych a neštátnych štruktúrach spoločenského samoriadenia a ekonomickú časť. Z ekonomickej časti je odobraná veľká časť pôvodného textu. Miesto toho je v nej ukázaný východ z abstrakcionizmu DVTR a „čistej“ matematiky do oblasti organizácie praktického riadenia národného hospodárstva na osnove metrologicky udržateľného matematického modelu. Táto časť dáva ešte jednu formu výkladu DVTR – MDP(metódu dynamického programovania) a podstatou zjednocuje oba zväzky VM(„Vody Mŕtvej“). Zvyšok textu podlieha iba štylistickým zmenám a boli odstránené iba zjavné chyby a preklepy. (Súbory, na osnove ktorých bolo pripravované súčasné vydanie, boli vytvorené na základe skenovania predchádzajúcich vydaní, vytlačených po ručnej typografickej sadzbe, napísanej ešte na písacom stroji. Preto by sme poprosili o zhovievavosť, ak v texte ostali nejaké chyby spojené so skenovaním a nerozpoznané preklepy). Všetky poznámky pod čiarou boli zahrnuté do textu počas prípravy súčasného vydania fakticky druhej úpravy vydania „Vody Mŕtvej“. (Neskoršie poznámky sú opatrené rokom ich zapracovania do textu.) Do textu DVTR sú taktiež zapracované upresnenia a doplnenia. T.j., ide o predstavenie verzie z r.2013, základnej úpravy z r.2003.

 

Voda Mŕtva“ bola písaná pomaly. Priemerne nie viac, ako 5 normostrán za deň. Prax ukazuje, že vo veľkej väčšine prípadov je aj čítaná pri chápaní v nej povedaného nie rýchlejšie, ako písanou bola..Aj keď samotné texty isto i rýchlejšie prečítať možným jest..v zmysle uloženia do pamäte..no s pochopením, vytvorením vlastných, jedinečných inDiviDuálnych obrazov k téme(čo je jedným z cieľov), to už tak rýchle nebýva..

V tomto zmysle bifľovať sa význam nemá,

bo cenným jest, ak osobnosť človeka svojou zostane,

i on/ona rozvinúť sa môže tam, kde miesto má Miera.

T.j. ak uvedomené si z podvedomia, vlastnými slovami prerozprávať schopným je.

 

A hoci na aktuálnosti za posledných 20 rokov(úpravy prvého vydania boli zavŕšené na konci júna r.1991), tak pri čítaní je dobré si uvedomiť, že „Voda Mŕtva“ je dokumentom príslušnej epochy. Odvtedy sa svet zmenil a v chápaní mnohých otázok aj VP nelenil..a čo-to povyrástol.

 

19 marec — 9 apríl r.1998

Upresnenia: 26 movember r. 1998; 17 január r. 1999;
2 apríl r.2003;
27 máj r.2011.

V súčasnom vydaní je do 8.odseku I. Časti vložené doplnenie, upresňujúce pohľady ohľadom bohosloveckých otázok. V II. Časti sú v odseku zasvätenému informačnej bezpečnosti pridané 3 neočíslované obrázky. Opakujúce obr. 1 – 3 I. Časti. Čo sa zvyšku textu týka, opakuje predkladaná úprava text Sväto-Petrohradského vydania „Vody Mŕtvej“ v úprave z r.1998 s opravou rozpoznaných preklepov a zmenou štylistiky na niektorých miestach.

21 novembra r. 2000.

 

VYSVETLENIA
O Gramatike

Zvýraznenia veľkých písmen vo vnútri slov majú upozorniť na pôvodný zmysel ich koreňov a nabádať ľudí k cvičeniu hlbšieho vnímania etymológie, ako jednej z kľúčových nositeliek tendencii kulturologických procesov dominujúcich vývoju stereotypov myslenia našej civilizácie a tým každého jedného jedinca ju spolutvoriaceho. Umožňuje pozrieť sa ďaleko do minulosti vývoja myslenia našich predkov, porovnať so súčasnosťou a načrtnúť tak pravdepodobnostnú predurčenosť vývoja udalostí budúcich. Zároveň načrtáva ako jedna z efektívnych nástrojov praktického každodenného, dnes už všeobecne dostupného socio-kultúrneho inžinierstva, aj možnosti ich ovplyvňovania.

 

27 júl r.2014

-pokračování-

 

2 Prvá hlava „Dehermeneutizácie“ bola publikovaná v r.1997. Okrem toho bol v r. 20é2 publokovaný § 8 piatej hlavy „Dehermeneutizácie“ „Trockizmus“- leninizmus sa dostáva k „moci“.

Tieto a všetky ďalšie následne v texte spomínané materiály KSB(Koncepcie sociálnej bezpečnosti) sú predstavené na stránke www.vodspb.ru a taktiež sú verejne k dispozícii na CD nosičoch ako súčasť informaćnej bázy VP(poznámka z r.2003)

3 T.j., expertízu, prieskum prevádzaný ľuďmi, ktorí nie sú previazaní vzťahmi vzájomného ručenia mafiózneho a/alebo korporátneho charakteru v nejakej oblasti činnosti.

4 Ako vidno dokonca aj zo samotného názvu správy „veštci“ z Inštitútu pre záležitosti USA a Kanady sa pomýlili už vo východzích údajoch pri formulácii tejto VVP(vedecko-výskumnej práce): v r.1990 už žiadna parita(rovnosť základných systémových parametrov) neexistovala.

5 Tzv. Robotnícko-roľnícka inšpekcia. Ide o systém silových orgánov vedených Národným komisariátom, zaoberajúci sa štátnou kontrolou za ranného obdobia sovietov v r.1920-1934. Jedným z Leninových cieľov tejto práce bolo pravdepodobne znemožnenie koncentrácie moci do jediných rúk..

6 vo vzťahu ku všetkým, kto v nej je spomenutý osobne, vo vzťahu k vtedajšej „elite“ celkovo a vybavená sprievodnými podriadenostnými frázami(typu: v zastúpení „jeho veličenstva“, tovariša, súdruha, či pana,..)

7 Výčitky takéhoto druhu boli vyslovované aj neskôr. Odpovede na ne boli dané v práci VP „Jazyk náš: ako objektívny jav a ako kultúra reči“(r.2004)

8 organizačné, metodologické, algoritmické, pamäťové informácie, rôzne úrovne dátových priorít a ich interpretácii..až po poloautonómne objekty a dedičnosť, predávanie informácii, kognitívne procesy, atď..

 

Diskusní téma: VODA MŔTVA (1)

Tesim sa

Marabu | 09.12.2015

Tesim sa. Precitam si to postupne, tak ako je to dolorucene. A pomaly a budem premyslat.

Těším se

Olga | 02.09.2014

na studium. Začínáme! Konečně mysl/mysli/, které tak dlouho hledám, konečně se mohu učit.

Pro redakci

powerslave | 29.07.2014

Překládáte postupně a tyto části uvolňujete, nebo máte k dispozici celý překlad?

Jinak díky, pěkná práce.

Re: Pro redakci

udo | 30.07.2014

Niečo je už k dispozíci komplet a niečo zatiaľ iba v pracovných verziách.

prekladateľom

y | 29.07.2014

vďaka. Vidím udov rukopis, keď aj v próze nachádzam prvky poézie, starobylej slovenčiny a poprehadzovaného slovosledu (čo je pekné).
No nemôžem si pomôcť, ja mám v hlave Mŕtvu vodu. Voda Mŕtva mi znie cudzo.

Re: prekladateľom

udo | 29.07.2014

Hej, to je na verejnú diskusiu, hľadanie konSenzu:
Mŕtva, voda, Voda Mŕtva a či nejako inak.
..bo je tam popravde aj istá negatívna konotácia pre poniektorých..
..no možno dlhodobé pozitíva prevážia..

díky

Jana | 29.07.2014

No hezké překvapení na dobré ráno. Už se těším na večerní čtení :).

Ďakujem

Kyborg | 28.07.2014

Prečítané. Ide sa spať/ukladať :-)

dakujem

paulo | 28.07.2014

Super, ideme na to, vecerne citanie :)))

Přidat nový příspěvek