Ve starověku obývali celou Evropu Rusové (Slované)

Ve starověku obývali celou Evropu Rusové (Slované)

Valerij Čudinov:

 

Ruské (slovanské) písemnictví existuje několik desítek tisíc let

 

(interview s V. Čudinovem)

- Vaše objevy jsou velice závažné, úplně se vymykají tomu chápání historie, na které jsme zvyklí ...
- Je to jen součást většího plánu. Můj tvůrčí záměr je dokázat, že slovanské písemné památky, především ruské, existují nejméně několik desítek tisíc let. Momentálně píšu druhou knihu,  pravděpodobně se bude jmenovat  Ruské nápisy z doby kamenné.“ Pokud jsem se v téhle knize zajímal o samotné kameny a chrámy, tak tady zkoumám nápisy na zvířatech. Víte, že v jeskyních ve Francii je mnoho vyobrazení různých zvířat? A když je začneš uměle upravovat, protože jinak nápisy nejsou viditelné, tak se ukazuje, že na mamutovi je napsáno  „mamut“, a na koni je napsáno „dil“! Odtud pochází ruské slovo „korkodil“. Protože schéma tvoření slov je stejné – „korkový dil“ - kůň z korky, z kůry, a kůra je šupinatá. Proto my nemáme zkomolené anglické nebo latinské slovo, ale naopak, latinské slovo je zkomolené ruské: bylo „korkodil“ a stalo se z něj "krokodýl".


- Proč před Vámi nikdo nezískal podobné výsledky, vždyť výzkumy určitě probíhaly?

- Skutečně se splnění tohoto úkolu ujali mnozí badatelé, ale prostě se utopili v hromadě faktů. Mě od nich odlišuje to, že vycházím z existence předcyrilovského písemnictví jako z faktu, přičemž nebyl jen jeden systém slovanského písma, ale mnoho, z nichž jeden, jmenovitě slabiková runica, mi nejen byla známá svou existencí, ale, po jejím rozluštění, mi umožnila přečíst a pochopit množství textů. Dodnes jsem jich přečetl víc než jeden a půl tisíce a každý měsíc přečtu desítku nových. A teď se začala jevit logika historického vývoje slovanského písma. Nyní je zcela zřejmé, že naši předkové v průběhu mnoha tisíciletí disponovali tradicí písma, velmi promyšleného a svým způsobem dokonalého - a to v době, kdy většina evropských národů číst a psát neuměla.


- Neuvěřitelné. Jak se k vašim objevům staví vaši kolegové vědci?

- První reakce lidí, kteří se seznámí s výsledky mých výzkumů, je – to je nemožné! A jejich údiv je pochopitelný. Pro vědce je uznání tohoto faktu jednoduše nevýhodné – toto boří mnoho stereotypů a ustálených názorů a to je příliš netěší, protože dosud říkají, že Slované vlastní písmo až do cyrilice neměli. Proto je i sám problém předcyrilovského písma málem vědeckým kacířstvím, a obhájce podobných názorů se vědcům jeví jako drzý šarlatán. Proto se významní badatelé řešení tohoto problému vyhnuli. Já jsem také nerozhodl hned k publikaci svých prací. Bohužel, v Rusku svoje dešifrovatele nenašly. To lze vysvětlit ani ne tak slabostí domácí vědy, jako spíš její pozicí: tón v historii udávali Němci, přívrženci normanské teorie, podle které Rus převzala od Skandinávců nejen knížata a státnost, ale i písemnictví. Obecně, tento problém, podle mého názoru, má také vážný politický akcent, protože nás nutí přehodnotit místo starých Slovanů v celé historii.


Na celém území od Velké Británie po Aljašku v době kamenné žili Rusové


- Můžeme na základě Vašich výzkumů vyvodit, že slovanský jazyk, to znamená i ruský jazyk, je jeden z nejstarších jazyků na Zemi?

- Zatím to tak vypadá, ale věc se má tak, že jsem se nedotkl, řekněme, jižních oblastí Asie: je možné, že čínský jazyk je stejně starý. Ale jestli vezmeme celou Eurasii, počínaje Velkou Británií a konče Aljaškou, tak celý tenhle sever byl skutečně v době kamenné ruský. Vypadá to, jako by ruský jazyk byl tím jediným jazykem, o němž se v Bibli píše, že byl jeden jazyk až do postavení babylonské věže. Ve skutečnosti, jak se zdá, to tak je. Jak říkal jeden můj kolega, „žijeme v okupované zemi“, a tím se velmi mnohé vysvětluje. Protože, pokud se tím vážně zabýváme, budeme muset přehodnotit celou historii. Například Němci přišli na slovanské území v 1. století našeho letopočtu a začali vytlačovat Slovany. V Německu zůstalo velmi mnoho slovanských názvů, za všechny třeba Rostock („rostok“ – rusky výhonek, klíček, pozn. překl.). Ale třeba slovanský název  Brandenburg - nazýval se „Brannij Bor“, to jest obranný les.

Z oficiální ruské historie prostě odřízli 9 století


- Ale jak dokázat, že to je tak, a ne naopak? Že nebyl dříve "burg" u nich, ale "bor" u nás, v Rusku?

- Za prvé, můžeme se podívat na pověsti - Němci jako národnost se v Evropě objevují v 1. století našeho letopočtu. Přicházejí odněkud z Asie. Za druhé: je možné provést archeologické vykopávky. Existoval takový vtip: Hitler, když už začal prohrávat válku, se rozhodl povzbudit svoje vojáky, vykopat něco v okolí Berlína, aby mohl říct - zde jsou naše svatyně, zde žili před námi němečtí rolníci. Vykopali - všude dokola slovanské osídlení. No, takže, Němci přišli v 1. století, několik století žili tiše, dokud nezesílili, a v 9.-10. století začali vytlačovat Slovany „ohněm a mečem“. Řekněme, že bylo město Lipsk, oni ho přejmenovali na Leipzig, Dresden také nebylo zpočátku Dresden, ale něco jako Drozdov. Všechna tato města byla slovanská, a Germáni odtud všechny Slovany vyhnali.
Ve druhé fázi, když začala postupná germanizace zbývajících Slovanů, je Germáni začali zesměšňovat. Řekněme, v době renesance, psali knihy jako „Loď bláznů“: když začnete číst, tak vidíte, že všude se píše „Slovan, Slovan". Všichni hlupáci jsou Slované. To byl začátek jejich morální represe. A nakonec si vezměme 19. století, kdy se objevila německá historická škola. A v této německé historické škole jsou dvě ustanovení. První ustanovení: kdo první přišel do Evropy, tomu Evropa patří. A druhé ustanovení: první přišli do Evropy Germáni. Všechno ostatní z toho vyplývá.
Dále - Petr I. se nedožil otevření Akademie věd. Dokončení Akademie věd na sebe v podstatě vzala Kateřina II. V čele ruské historické vědy stáli tři muži - Miller, Bayer, Schletzer (všichni tři Němci, pozn.překl.). Co ti mohli říct o ruské vědě? Oni to i řekli – Rusko ve středověku žádnou státnost nemělo, převzali ji od Němců. Když se na to podíváme, tak v 9.-10. století už jsme měli státnost, Němci ještě ne. Nemohli jsme ji od nich převzít z jednoho prostého důvodu - prostě tam nebyla. Zjistilo se, že jsme od Němců převzali písemnictví. Jak jsme mohli od nich převzít písemnictví, jestliže oni, když přišli, žádné písemnictví neměli?! Existují takzvané germánské runy, ale ty převzali od slovanských Vendů (Lužičtí Srbové, pozn. překl.) a Vendové je převzali od Venedů. A opět, to, co měli Němci, byl produkt slovanské tvorby. Ale Němci celou dobu všechno převracejí. A posunuli historii.
Předtím, v 16. století, nejen my, ale i Poláci Strojakovský, Bělský jasně píší, že Rusové pomáhali nejen Alexandru Velikému, ale dokonce i jeho otci, Filipovi. Kateřina Veliká se na ně také odvolává, a oni píší, že Rusové měli listinu dlouho před Rurikem. Za pomoc Alexandru Velikému jim byla předána zlatá listina, ale dostala se do Konstantinopole, potom Konstantinopol dobyli Turci a Turci těmito dokumenty topili v lázních a listina byla ztracena. A skutečně, to se stalo, jednomu bulharskému velvyslanci se poštěstilo koupit nazdařbůh jeden vůz papírů, pak se ukázalo, že to jsou dokumenty staré bulharské říše, a oni získali několik staletí zaznamenané historie. Proto dostáváme, a to i oficiálně, historii Rusů –  4. století před naším letopočtem (Alexandr Makedonský). Ale pokud si vezmete dnes jakoukoliv učebnicí slovanské historie, řeknou vám: „Promiňte, ne dřív než 5. století našeho letopočtu.“ To znamená, že nám prostě odřízli 9 století.

Celá Eurasie byla obsazena nejen Slovany, ale Rusy

- Teď si vezměte moderní ukrajinskou historiografii: píše se, že Kyjevský stát byl ukrajinský, všechna knížata byla čistě ukrajinská. Nicméně, Ukrajina tehdy nebyla. Ukrajina se objevuje až v 16. století. Bylo to polské pohraničí. Když se Velkoknížectví litevské sjednotilo s Polskem, vznikla Rzeczpospolita, tehdy se tyto země staly pohraničím. Obecně, Ukrajina je umělý útvar. Pokud se budeme držet ukrajinské historiografie, tak se Rusko objevilo ne v 5. století, ale dokonce až ve 14. století. A nyní je nám všehovšudy 6 století. Mám takový dojem – je to jeden historický model –nějaký národ přijde na slovanské území, zabere toto území, vyžene odtud Slovany ohněm a mečem, zbývající pohltí do své kultury, tito lidé začínají mluvit tímto jazykem. A za nějaký čas se objeví kabinetní historiografie.

- Možná že jsou Rusové, Slované tak slabí, že každý přijde a vyžene je?
- Nejsou slabí, jsou hodní.

- Ale Ukrajince lze považovat za Slovany?
- Těžká otázka. Soudě podle paleolitických nápisů, bylo tam slovanské plnohlasí (speciální fonetický jev, typický pro východoslovanské jazyky, pozn. překl.). Zabývám se Etrusky, a ukázalo se, že etruský jazyk je varianta běloruského jazyka. Navíc na jednom ze zrcátek je napsáno, že oni přišli od Krivičů, a hlavním městem Krivičů je Smolensk. A druhá část jsou Poločané z Polocka. Takže tihle tvořili Etrusky. Píšou pár slov etrusky, bělorusky, a zbytek je psán v ruštině! A je naprosto jasné, že plnohlasí existovalo i v antice, i v paleolitu, je vlastní i ukrajinskému jazyku. Ale v ukrajinském jazyce „o" přechází v „a". Rusky „on", ukrajinsky „vin", rusky „toľko", ukrajinsky „tiľki. Jedná se o jev mnohem pozdější. Ukazuje se, že základní linií je ruština a ukrajinština je odnož. Ale my jsme zachovali ten nejstarší základní jazyk. Jediná věc – objevil se u nás ruský „akan", ale v paleolitu jsme měli „okan“ (typicky ruské fonetické jevy, jde o výslovnost samohlásky v nepřízvučných slabikách, pozn. překl.). Objevil se zvuk „ э", který je typický pro ruský jazyk, ale předtím to bylo vyslovováno jako „e".

- Říkáte, že latina vznikla z ruského jazyka?
- Protože že celé Eurasie byla obsazena nejenom Slovany, ale Rusy, je zcela jasné, že každý národ, kteří přišel, přijal tuto kulturu, a především tento jazyk. Jaroslav Kesler píše, že všechny románské jazyky jsou prostě zkreslený slovanský jazyk. Prostě vezmete libovolná evropská slova a dostanete ruská. Ve svých knihách uvádím takové příklady, ačkoliv jich existují tisíce.

- Jaké zdroje používáte? Jak probíhá proces rozluštění a čtení starých textů?
- Ve své poslední monografii „Posvátné kameny a pohanské chrámy starých Slovanů" uvádím víc než 200 ilustrací těchto objektů - od kamenů po chrámy. Na těchto kamenech a kamenných stavbách lze vidět tyto nápisy, to si může s určitým úsilím ověřit každý, kdo chce. Věc se má tak, že pro lepší kontrast je nutné invertovat černou a bílou barvu a naopak, čímž nápisy získají mnohem větší kontrast a lépe se čtou. V knize uvádím vyobrazení kamenů a staveb na území současného Ruska, Ukrajiny, Německa, Velké Británie, Polska, Litvy, Řecka a Itálie. Chápu překvapení a pravděpodobnou nedůvěru v moje slova, ale nabízím seznámit se s materiálem alespoň jedné té knihy. Jsem si jist, že čtenář bude s mými důkazy a získanými výsledky výzkumu plně spokojen a objeví pro sebe úžasný svět starých Slovanů.

- Mnohokrát děkuji, Valeriji Alexejeviči! Přejeme Vám nové tvůrčí objevy, s potěšením jsme připraveni nabídnout Vám naše stránky k popularizaci Vašich myšlenek.
- Děkuji.

zdroj: http://peshera.org/khrono/khrono-03_5.html

Překlad Klára

 

pozn. Hox: tak vida, když jsem nedávno zveřejnil článek Tristan a Isolda..., dostal jsem i "vynadáno" :) že to jsou nesmysly, a teď přichází potvrzení od autority č.1 na slovanské písmo a runy, profesora Čudinova, podloženo tvrdými fakty..


Diskusní téma: Ve starověku obývali celou Evropu Rusové

Názvy bulharských pra-původních měst , vrchů , hor, a řek v celé Euroasii

Ladi Assage | 12.09.2019

Bulgari jsou prvními obyvateli Evropy , ostatně současné i historické mapy napovídají, že v celé Euroasii jsou videt dodnes názvy bulharských prapůvodních měst , vrchů , hor, a řek. Např. Bogaro, Bulgari, Balkar, Bolgar, Balchar, Bactria, Balt , Bolga(Volga), a tak podobně. Více na Staronové poznání na facebooku...

Nevěřte nikomu ve světě širém ...

A.N.Thor | 10.08.2017

Moje babička mi říkala - pokud si na to sám nesáhneš, tak tomu nevěř. A potom Ramón Goméz de la Serna mě dále inspiroval citátem: „Historie je něco, co se nikdy nestalo a je to sepsáno někým, kdo při tom nebyl.” A tak je to se vším - pořád dokola slyšíme interpretace interpretací, které slouží nevíme komu. Pořádek snad do toho trochu vnesou testy DNA pokud ovšem zase nebudou zešvindlované. Haploskupiny chromozómů DNA nebo mytochondriální DNA a jejich mutace by snad mohly osvětlit rozložení a pohyb obyvatelstva. Haploskupiny R1, R1a, R1b pokrývají skoro celou Eurasii a kde je tam konkrétní jmenovitý Rus?

peda

Peter | 28.10.2016

Nechápem, čo je tu toľko výsmechu proti Slovanom. Iba hlupák sa vysmieva a iba hlupák verí nemeckej teórií, že Slovania prišli do Európy až v 5.storočí. Túto teóriu vymyslel akýsi Herder v 18.storočí a dodnes tejto rozprávke všetci veríte. Dnes existuje už tisíce dôkazov o tom, že Slovania obývali takmer celú Európu. Kto len trochu číta knihu faktu, vie, že len na území Nemecka je viac, ako 120 slovanských hradísk, kultúra v okolí Dunaja "Vinči" je tak starobylá a písala slovanskými runami, ktoré sa našli aj na území Slovenska v Spišskom Štvrtku, či v Skalici. Každý rok sa koná konferencia archeologických nálezov slovanských štátov a tam je stále viac a viac dôkazov. Prečítajte si knihy napr. Rudolfa Iršu, Blaženy Ovsenej, Oskara Cvengrosha, či pána Ďuricu. Písmo tu určite nepriniesol Cyril a Metód, pretože to sme už dávno mali. Byzancia bola susedom Mojmírovej ríše, ktorý dobyl Pribynovo kniežactvo a to rozšíril Svätopluk až po nemecké hranice. Jedným dôkazom je aj preukázaný fakt, že slovanské názvióslovie riek, či dolín bolo na území Slovenska už v 1. storočí. Azda nám Nemci už 300 rokov pred naším príchodom pomenovali miesta a potom nám zaostalcom len tak bez boja vydali polovicu Európy? Je smutné, že falošná história predkladaná západným svetom sa vyučuje aj v našich školách a vymývva mozgy mládeži - čo je vidieť aj podľa týchto príspevkov, kde niekto vyhlási: "tak už len Slovan tu určite bol..." Prečo západ neschválil knihu p.Ďuricu do našich škôl? Preto, lebo tam je mnoho faktov, ktoré im nevyhovujú a to nemohli dopustiť, takže naša vláda dostala príkaz na jej stiahnutie. Keď čítam komentáre čechov a slovákov a vidím, že si sami podkopávame svoju históriu, ktorá nám bola ukradnutá, je mi na vracanie. Ináč p. Čudinov má množstvo dôkazov, ktoré som si sám preštudoval a vôbec nehovorí do vetra. Preložil už viac než 3000 nápisov s ktorými si nemohli rady žiadni západní historici z jediného dôvodu- nepoznajú slovanské runy. Taktiež Etruskovia sú naozaj záhadným národom a podľa všetkého naozaj prišli od Ruska, ako to vyplýva z ich názvu. Buď to boli utečenci z dobytej Tróje, ktorí boli tiež národom vzniknutým z bielej rasy severu, alebo patrili ku kultúre z oblasti slovanského osídlenia. O bielej rase zo severu píše staroveký Egypt, Indické vedy, Grécko, Mezopotámia atd. Je toho strašne veľa ....

Čudinovy lži

Čudinov | 03.09.2016

Opatrně s tou vodkou soudruhu ČudinovE.....

Ehm, cože

Megatron | 02.06.2016

Dobře, tohle je na mě trochu moc.

Už jen to, že pan Čudinov sám přiznává, že "uměle upravil" (zajímalo by mě, jak jinak můžete něco upravit než uměle) nápisy, což jeho teoriím dodává minimálně punc nedůvěryhodnosti. Nicméně musim uznat, že výraz "úprava" může znamenat skutečně cokoliv od nevinného očištění skály od naneseného prachu po samotné vytesání textu do skály čili podvrhu. Vzhledem k tomu, že to Čudinov nespecifikoval, lze si o tom myslet vskutku cokoliv.

Další věc, co mě zarazila, je poněkud bizarní etymologie slova "krokodýl". Ano, to slovo neni původní v latině, vypůjčila si jej z řečtiny, kde slova "kroké dreilos" znamenají volně přeloženo "kamenný červ". Upřímně, to mi na krokodýla z hlediska vzhledu sedí daleko lépe, než "korkový kůň". Tvrzení, že to slovo pochází z ruštiny, je podle mě naprostá hovadina. To samé platí i o výrazu "mamut", které mimochodem v ruštině neexistuje (tam používají výraz "mamont" a ten také neni v ruštině původní, ale je přejatý z některého z místních ugrofinských jazyků, ale umím si představit, že málokterý Rus by byl toto ochotný uznat, protože přiznat, že Rusko má i své chyby, je příliš málo vlastenecké a to se dnes v Rusku prostě moc nenosí, ať si sobě (a všem ostatním) nalhávaj, co chtěj).

Další věc: rozluštěná runica? Co to je? Kde to je? Jak to vypadá? Jak se to čte? Mohle by pan Čudinov přiložit minimálně odkaz na nějaký příklad vyluštěného textu a ukázat nám, jak se jednotlivé znaky čtou. Bez jasné ukázky mu to prostě nevěřím, to bych si dokázat vycucat z prstu i já sám.

Za "úžasný" považuji výstřel do tmy "Žijeme v okupované zemi". Už tam chybí jenom "spaste svoje duše" a bylo by to dokonalý. No, to už přeháním, ale skutečně jiný smysl, než zoufalé emotivní zapůsobení na člověka (respektive Slovana) v tom skutečně nevidím. Ano, Češi, Chorvati, Poláci, Rusové a další jsme Slovani. A to se mám cejtit jako Superman či co? Nebo mám podlejzat kvůli tomu Rusům. Nevidím na tom nic divného, prostě některé národy k sobě mají blíže. Jinak co se týče Rostocku (další jazyková vsuvka), skutečně název pochází od Slovanů. Avšak těmi Slovany nebyly Rusové, ale Polabané, přičemž Rostok'' u nich neznamenal výhonek, ale jednoduše deltu řeky (jakože se voda toztéká do šířky).

No, nebudu se tady rozepisovat. Myslím, že jsem dostatečně ukázal, co si myslím o tomto "šokujícím objevu" a také jsem zmínil některé z mnoha důvodů, proč si myslím, že je tento článek plný kosočtverců s čárkou uprostřed. Můžete si myslet cokoliv, klidně si věřte tomu, že ruština je 20000 let starý jazyk a že je základem pro všechny ostatní, že Rusové jsou dobrodinci, od nichž přišlo všechno dobré a že to s námi myslí ve své vševědoucnosti dobře. Já tomu nevěřím ani za mák. Má rodina má hluboce negativní zkušenosti s Rusy hlavně z doby okupace (mnohými nechutně vlezdořitinkovsky nazývaná jako přátelská pomoc) vojsky Varšavské dohody. Ačkoliv proti Rusům jako takovým nic nemám (v jakémkoliv národě na světě se najdou lidé přátelští i nepřátelští), vadí mi způsob, jakým se ubírala a ubírá ideologie jejich vlasti a jak má stále větší tendenci si hrát na spasitele, hrát si na to, že jsou něco víc než ostatní. Nevadí mi vlastenectví, jsem hrdý, že jsem Čech, příslušník národa s bohatou historií a národa, jehož příslušníci prorazili ve světě. Ale zásluhy těchto příslušníků neříká nic o mých zásluhách. Naopak, je to výzva a odpovědnost, abych nedělal svému národu ostudu, jako nechci dělat ostudu své rodině. Nejsem kvůli tomu ale lepší než ostatní, ani můj národ není nejlepším, je jen jedním z mnoha. Je smutné, když to někdo obrací a považuje svůj původ za důvod, proč šikanovat cizince.

Re: Ehm, cože

Kubicek | 19.11.2016

Kdo koho tady sikanuje? Domorodci cizince? Jake cizince?

Propaganda jak v 50 letech

Zdeněk Špaček | 02.04.2016

To je neskutečné žvaněni.Etruskové Rusové.

Slovani neexistují jsme jen politická doktrýna

Ruda | 04.12.2015

No souhlasím s příspěvkem o "zvláštní zálibě v houbičkách" autorem textu. Co je však v posledních letech horké téma je že národ či kmen jako slované neexistovali a neexistují. Historické prameny z 3 - 6 století se zmiňují o "sklavenech" otroci, světlovlací otroci, potížisti. Z vykopávek je jasné že na našich uzemích žili trákové (směska Skytů a Sarmatů) a najednou jsou tu slovani pouvodní obyvatelstvo je asimilováno konec. Divné je když si slované podmanili tak velký prostor že tu nebyla žádná velká říše. Ale bylo tu Bulharské a Vlašské království. Spousta autorů arabských a i skýtských se zmi%nuje jen o bulharech a thrácích, skýtech sarmatech a slovo sklavan (která bylo hanlivé) pomalu přisuzuje k zobecnění etnik a národů žijících na balkáně jako otroků byzantské říše. Cyril a Metoděj byli prokazatelně bulhaři."Sv. Bratři Konstantin Filosof a Metoděj se narodili v rodině makedonských Bulharů – v řecké službě podstratega (správce) města Soluně, drungaria (vojenská hodnost) Lva a jeho ženy Marie. V pozdně středověkých českých husitských, písemných památkách jsou nazýváni starobulharskými jmény Crhou a Strachotou." Co je zajímavé je že do 17 stol. obecně národy o sobě jako o slovanech nemluví. Polští Rytíři Husaři odvozovali svůj původ od Skýtů. JE zajímavé že pravlast slovanů je totožná s pravlastí Tráků (Sarmaté, Skytové). Dle dat z gen. výzkumu Rusů 2006 jsou převážně příbuzní geneticky Finy, Estonci, Mordvini a Karely. Základní masa západních Ukrajinců jsou rusifikovaní potomci Sarmatů. Myslím že slované jako národ jsou poze potomci romantizujících falzifikátorů. perlička na konec "V ruské mytologii a letopisech za zapsáno: “Kyjev – je matka ruských měst”. Ale toto město bylo založeno Kubratovým bratrem – panovníkem Sambatem (Kijem) z rodu Dulo, který vládl oblasti Duloba/Doudleby. Ten rozšířil své panství rodu Doudlebů na státnost, až na území dnešních Čech. V Čechách je mýtickým franckým kupcem Sámo, který jakoby založil jejich první státní útvar a není to nikdo jiný než právě Sambat. Panovník Sambat z rodu Dulo si přivlastnil příliš mnoho moci pro sebe a “svou” Doudlebskou guberniji, že mu byl lidem a jeho bratrem Kubratem udělena nová přezdívka Kyj (odvržený, oddělený kyjem) ze kterého se i samotnému městu začalo říkat Kyj – Kyjev.

Národy, které se dnes nazývají “slovanské” jsou mezi sebou velmi rozdílné. Co společného mají východoevropské národy, kromě dávného bocharského jazyka a abecedy,azbuky, hlaholice a cyrilice.

V podstatě ne mnoho. Jsou rozdílní mezi sebou svými dějinami, charakterem, způsobem života, bydlením a tradicemi na jedné straně Srbové a Bulhaři a třeba Rusové a Bělorusové na straně druhé. Třetí skupina mohou být Češi a Poláci. A každý z nich se může podobat více svému sousedu, než máme společného mezi sebou."

Re: Slovani neexistují jsme jen politická doktrýna

Tibor | 12.01.2017

...čo to tam v tých českých zemích chlastáte, mali by ste ubrať, začína vám to liesť na karbid...

Dakujem

Dasa | 29.09.2015

Som rada, ze Pravda vychadza na povrch a hisToria bude potlacena

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek