Valdajská řeč Putina

Valdajská řeč Putina

Hox: letošní ročník Valdajského klubu se od minulých dost podstatně lišil, Putin ho využil po své podstatě pro ohlášení, výzvu Západu - "máme vlastní koncepci globalizace a nehodláme přebírat nebo účastnit se té vaší." V kontextu globální politiky se jedná o událost velkého významu, jež se plně projeví teprve v budoucnosti. Mezi analytiky se už nyní mluví o zakončení epochy "mnichovské řeči (2007)" a začátek epochy "valdajské řeči".

 

Dobrý den, milí přátelé! Dámy a pánové!

Doufám, že místo a čas pro vaše jednání a pro naše setkání jsou dobře zvoleny – je to centrum Ruska, ne zeměpisné, ale duchovní, je jednou z kolébek naší státnosti. Naši vynikající vědci - historikové vědí a psali ve svých výzkumech, že právě zde se zrodily prvky ruské státností, čímž měli na mysli, že velké řeky, Volchov a Něva, byly přírodními prostředky komunikace, přirozenými pro tu dobu. A zde se postupně začala rodit ruská státnost.

V letošním roce se zde shromáždil bezprecedentní počet účastníků - více než 200 ruských a zahraničních politiků, veřejných, duchovních vůdců, filozofů, umělců, lidí s velmi odlišnými, a někdy i protichůdnými a velmi originálními názory.

Už jste zde diskutovali několik dní. Budu se snažit vás příliš neunavovat. Ale přesto si dovolím vyjádřit své názory k tématům, kterých jste se během těchto jednání nějakým způsobem dotýkali. Nejde jen o analýzu ruské historické, kulturní a státní zkušenosti. Především mám na mysli všeobecnou rozpravu, rozhovor o budoucnosti, o strategii a hodnotách, o hodnotovém základu vývoje naší země, o tom, jak globální procesy budou ovlivňovat naši národní identitu, o tom jakým chceme vidět svět v jednadvacátém století; co může přinést do tohoto světa, spolu s našimi partnery, naše země - Rusko.

Dnes, s nutností hledání nové strategie a zachování své identity v radikálně se měnícím světě, světě, který se stal více otevřeným, transparentním a vzájemně propojeným, v té či oné podobě se potýkají prakticky všechny země, všechny národy: jak ruské, tak evropské, Číňané a Američané, a společnosti téměř ve všech zemích světa. A my, samozřejmě, také zde na Valdaji, se snažíme lépe pochopit, jak se té výzvě pokouší čelit naší partneři, přestože se zde setkáváme hlavně s odborníky na Rusko. Ale my vycházíme z toho, že naši vážení hosté vyjadřují svůj názor na vzájemnou interakci, vztah mezi Ruskem a zeměmi, které zastupují. Pro Rusy, pro Rusko znějí otázky "Kdo jsme?", "Kým chceme být?" v naší společnosti stále hlasitěji. Ustoupili jsme od sovětské ideologie, už není možné jí vrátit. Zastánci fundamentálního konzervatizmu, kteří se vzhlíží k Rusku před rokem 1917, jak se zdá, jsou stejně daleko od reality jako zastánci západního ultraliberalismu. Je zřejmé, že náš pokrok není možný bez duchovního, kulturního a národního sebeurčení, jinak nebudeme moci odolávat vnitřním a vnějším výzvám, nemůžeme uspět v globální konkurenci. A dnes vidíme nové kolo této konkurence.

Hlavními směry dnešní konkurence jsou ekonomicko-technologické a ideologicko-informační. Vyhrocují se také vojenskopolitické problémy a vojenskopolitická situace. Svět se stává tvrdším, místy je odmítáno nejen mezinárodní právo, ale dokonce i základní slušnost. Je třeba být silným ve vojenské, technologické, ekonomické oblasti, ale hlavní věcí, která bude rozhodovat o úspěchu, je kvalita lidí, kvalita společnosti, duchovní a mravní. Vždyť nakonec, jak ekonomický růst a prosperita, tak i geopolitický vliv jsou odvozeny od stavu samotné společnosti, od toho, jak občané té či oné země cítí svou jednotu, nakolik jsou zakořeněni ve své historii, v hodnotách a tradicích, nakolik je pojí společné cíle a zodpovědnost. V tomto smyslu je pro Rusko otázka získání a upevnění národní identity opravdu zásadní věci.

Mezitím Rusko dnes zažívá nejen objektivní tlak globalizace na svou národní identitu, ale také důsledky národních katastrof dvacátého století, kdy jsme dvakrát zažili rozpad naší státnosti. Výsledkem byl zničující úder do kulturního a duchovního kódu národa, setkali jsme

se s porušením tradic a jednoty historie, demoralizací společnosti, deficitem důvěry a odpovědnosti. To má kořeny v mnoha naléhavých problémech, kterým čelíme. Vždyť otázka odpovědnosti přes sebou samým, společností a zákonem je jednou ze základních, a to nejen v právu, ale také v každodenním životě.

Po roce 1991 vznikl dojem, že nová národní ideologie, ideologie rozvoje, se narodí sama od sebe. Stát, moc, intelektuální a politická třída se téměř vyřadily z této práce, tím spíše, že stará oficiální ideologie po sobě zanechala nepříjemný pocit. A právě proto se všichni báli i jen dotýkat se tohoto tématu. Kromě toho, absence národní ideje na základě národní identity byla výhodná kvazikoloniální části elity, která dávala přednost krádežím a vývozu kapitálu před spojením své budoucnosti se zemí, kde ty peníze získala.

Praxe ukázala, že nová národní idea se nerodí a nevyvíjí podle tržních pravidel. Distancování státu a společností od tohoto problému nepřináší výsledky, stejně jako mechanické kopírování cizích zkušeností. Takové hrubé výpůjčky, stejně jako vnější pokusy civilizovat Rusko, nebyly přijaty převážnou většinou našeho národa, protože touha po nezávislosti, duchovní, ideologické a vnější suverenitě je nedílnou součástí našeho národního charakteru. Mimochodem, tento přístup nefunguje i v mnoha dalších zemích. Pryč jsou ty časy, kdy hotový model uspořádání sociálního zřízení mohl být nainstalován v jiném státě jako počítačový program.

Také chápeme, že identita, národní idea nemůže být vnucena shora, nemůže být vybudována na základě ideologického monopolu. Taková konstrukce je velmi nestabilní a zranitelná, víme to z vlastní zkušenosti, že v moderním světě nemá žádnou budoucnost. Je nutná historická tvořivost, syntéza nejlepších národních zkušeností a idejí, pochopení našich kulturních, duchovních, politických tradic z různých úhlů pohledu, s tím, že to není cosi ztuhlé, dopředu dané, ale že to je živý organismus. Teprve poté bude naše identita založena na pevných základech a bude nasměrována do budoucnosti, ne do minulosti. To je hlavní argument ve prospěch toho, aby otázka ideologie rozvoje byla nutně projednávána mezi lidmi, kteří mají různé pohledy a různé názory na to, jak a co dělat, pokud jde o řešení některých problémů. Nám všem: tzv. neo-slovanofilům a neo-západofilům, státníkům a tzv. liberálům - celé společnosti bude třeba pracovat na formování společných rozvojových cílů. Je třeba se zbavit zvyku slyšet pouze ideologické přívržence a hned z kraje s hněvem a dokonce i nenávistí odmítat jakýkoliv jiný názor. Nelze kopat do budoucností země jako do fotbalového míče, ponořit se do nespoutaného nihilismu, spotřeby, kritiky čehokoli, anebo do ponurého pesimismu. Liberálové se musí naučit mluvit se zástupci levicových názorů, a naopak nacionalisté by si měli uvědomit, že Rusko se formovalo právě jako mnohonárodní a multi-náboženský stát, z prvních svých kroků, a zpochybňováním našeho multietnického původu, zneužíváním témat ruského, tatarského, kavkazského, sibiřského a nějakého dalšího nacionalismu a separatismu, nastupujeme cestu zkázy svého genetického kódu. Ve skutečnosti, začínáme ničit sami sebe.

Svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ruska jsou bezpodmínečné. Jsou to "červené linie", které nesmí nikdo překročit. Při vší pluralitě našich názorů, diskuse o identitě, o národní budoucnosti není možná bez vlastenectví jejích účastníků. Vlastenectví, samozřejmě, v nejčistším slova smyslu tohoto slova. Příliš často v historii země namísto opozici vládě, jsme konfrontováni s opozicí samotnému Rusku. Už jsem o tom připomínal. Puškin o tom také mluvil. Víme, jak to končilo - demolicí státu jako takového. U nás prakticky neexistuje žádná rodina, která by se vyhnula neštěstím minulého století. Otázky hodnocení určitých historických událostí ještě dnes rozdělují naší zemi a společnost. Musíme tyto rány zahojit, obnovit celistvost historické tkáně. Nemůžeme klamat sebe sama, vyškrtnout nevzhledné nebo ideologicky nevhodné stránky, přerušit spojení generací, jít do extrémů při vytváření nebo zavrhování idolů. Je na čase přestat si všímat na historii pouze špatného, nadávat si víc, než to dělá kdokoli z našich nepřátel. Kritika je nutná. Ale bez sebeúcty, bez lásky k Vlasti tato kritika je ponižující a neproduktivní.

Měli bychom být hrdí na svou historii, a máme na co být hrdí. Celá naše historie bez výjimek by se měla stát součástí ruské identity. Bez přiznání tohoto faktu není možná vzájemná důvěra a pohyb společnosti kupředu.

Další vážná výzva pro identitu Ruska je spojena s událostmi, které probíhají ve světě. Jsou zde vnější politické a morální aspekty. Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň velkou mnohodětnou rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko , že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi.

Co jiného by mohlo být větším svědectvím o morální krizi lidské společnosti, než ztráta schopnosti sebereprodukce. Dnes téměř všechny vyspělé země již nejsou schopny se reprodukovat, dokonce s pomocí migrace. Bez hodnot založených v křesťanství a jiných světových náboženství, bez standardů morálky, které se formovaly tisíce let, lidé nevyhnutelně ztratí svou lidskou důstojnost. My považujeme za přirozené a správné hájit tyto hodnoty. Je třeba respektovat právo jakékoli menšiny na odlišnost, ale také práva většiny by neměla být zpochybňována.

Zároveň vidíme pokusy nějakým způsobem oživit zjednodušený model unipolárního světa, zničit institut mezinárodního práva a národní suverenity. Takový unipolární, zjednodušený svět nepotřebuje suverénní stát, potřebuje vazaly. V historickém smyslu, je to odmítnutí své tváře, odmítnutí rozmanitosti světa daného Bohem a přírodou.

Rusko je s těmi, kteří se domnívají, že klíčová rozhodnutí by měla být zpracována na kolektivním základě, nikoli podle uvážení a v zájmu jednotlivých zemí nebo skupin států, že by mělo působit mezinárodní právo, nikoli právo silnějšího, ne pěstní právo, že žádná země, žádný národ není výjimečný, ale každý je jedinečný, samozřejmě svébytný, a má stejná práva, včetně práva samostatně si zvolit cestu vlastního rozvoje. Toto je náš koncepční pohled, který vychází z našeho vlastního historické osudu, z úlohy Ruska ve světové politice. Naše současná pozice má hluboké historické kořeny. Samotné Rusko se vyvíjelo na základě rozmanitosti, harmonie a rovnováhy, a tuto rovnováhu přinášelo do světa. Chci vám připomenout, že Vídeňský kongres v roce 1815, a dohody v Jaltě z roku 1945, které byly přijaty s velmi aktivní účastí Ruska, zajistily dlouhodobý mír. Síla Ruska, síla vítěze v těchto klíčových okamžicích se projevila v šlechetnosti a spravedlnosti. A nezapomínejme na Versailles, uzavřený bez účasti Ruska. Mnozí odborníci, a já s nimi naprosto souhlasím, věří, že právě ve Versailles byly založeny kořeny budoucí světové války. Protože Versailleská smlouva byla nespravedlivá k německému lidu a uložila na něho taková omezení, se kterými při normálním fungování nemohl vyrovnat, na staletí dopředu.

Chci vás upozornit ještě na jeden základní aspekt. V Evropě a v řadě dalších zemí je tzv. multikulturismus, který je cizorodým prvkem uměle prosazovaným seshora, nyní zpochybňován, což je pochopitelné. Protože v jeho osnově leží svého druhu úroky za koloniální minulost. Ne náhodou dnes politici a veřejní činitelé v samotné Evropě stále častěji mluví o selhání multikulturismu, o tom, že není schopen zajistit integraci odlišných jazykových a kulturních elementů do společnosti.

V Rusku, na které se ve své době snažili dát nálepku "vězení národů", za celá staletí nezmizel jediný, dokonce i nejmenší národ. Všechny si zachovaly nejen svojí vnitřní autonomii a kulturní identitu, ale zároveň i svůj historický prostor. Víte, se zájmem jsem se dozvěděl, že v sovětských dobách měl téměř každý malý národ svůj tisk, podporovaly se jazyky, podporovala se národní literatura. Mimochodem, mnoho z věcí, které se dělaly v této oblasti dříve, musíme vrátit a poučit se z toho. V tomto případě máme jedinečnou zkušenost vzájemného vlivu, vzájemného obohacování, a vzájemného respektování různých kultur. Tato politická kultura a politická etika žije v našem historické vědomí v našem duchu, v našem historickém kódu. Na tomto se přirozeným způsobem tisíc let budovala naše státnost.

Rusko – jak se obrazně vyjádřil filosof Konstantin Leonťjev – se vždy vyvíjelo jako "kvetoucí složitost", jako stát-civilizace, zpevněný ruským lidem, ruským jazykem, ruskou kulturou, Ruskou pravoslavnou církví a dalšími tradičními religiemi Ruska. Právě z modelu státu-civilizace vycházejí zvláštností našeho státního zřízení, které se vždy snažilo pružně přizpůsobovat národním, náboženským specifikám různých oblastí, a zabezpečovat rozmanitost v jednotě. Křesťanství, islám, buddhismus, judaismus a jiná náboženství jsou nedílnou součástí identity a historického dědictví Ruska v současném životě jeho občanů. Hlavním úkolem státu, zakotveném v Ústavě je zajištění rovných práv pro představitelé tradičních náboženství a ateisty, právo na svobodu svědomí pro všechny občany.

Nicméně, identifikace výhradně podle etnického původu a náboženství v největším státu s multietnickým složením obyvatelstva, je samozřejmě nemožné. Právě formování občanské identity založené na společných hodnotách, vlasteneckém povědomí, občanské odpovědnosti a solidarity, úcty k právu, účasti na osudu vlasti bez ztráty kontaktu se svými etnickými, náboženskými kořeny je nezbytnou podmínkou pro zachování jednoty země. Jak politicky a ideologicky, koncepčně bude zformována ideologie národního rozvoje je otázkou mnoha diskusí, i s vaší účasti, vážení kolegové. Ale jsem hluboce přesvědčen, že v srdci naší filozofie musí být rozvoj člověka, rozvoj morální, intelektuální a fyzický. Ještě na počátku 90. let Solženicyn mluvil o tom, že zachování národa po nejhorším dvacátém století by mělo být hlavním národním cílem. Dnes si musíme přiznat, že se nám nepovedlo zcela zvrátit negativní demografické trendy, jsme jenom na krok ustoupili od nebezpečné čáry, která by znamenala ztrátu národního potenciálu.

Bohužel, v historii naší země byla hodnota jednotlivého lidského života často nízká. Příliš často byli lidé jen prostředkem, nikoli cílem a posláním rozvoje. Nemáme už nejen právo, ale ani možnosti pro to, abychom mohli hodit do pece rozvoje miliony lidí. Je třeba chránit každého. Právě vzdělaní, kreativní, fyzicky i duchovně zdraví lidé, a nikoli přírodní zdroje nebo jaderné zbraně, budou hlavní silou Ruska v tomto a následujících stoletích.

Úloha vzdělání je tím důležitější, že pro vzdělání jednotlivce a vlastence musíme obnovit roli velké ruské kultury a literatury. Měly by být základem pro sebeurčení občanů, který je zdrojem identity a základem pro pochopení národní ideji. Zde hodně záleží na učitelském a pedagogickém společenství, které bylo a zůstává nejdůležitějším strážcem národních hodnot, myšlenek a postojů. Toto společenství mluví stejným jazykem - jazykem vědy, znalostí a vzdělání. A to na obrovském teritoriu - od Kaliningradu až do Vladivostoku. A už jenom tím, toto společenství, mám na myslí učitelské pedagogické společenství jako celek, v nejširším slova smyslu, zpevňuje naší zemi. A podpora tohoto společenství je jedním z nejdůležitějších kroků na cestě k silnému a prosperujícímu Rusku.

Ještě jednou podotknu, že pokud nesoustředíme naše úsilí na vzdělávání a zdraví lidí, na formování vzájemné odpovědnosti moci a každého občana, a nakonec, na obnovení důvěry ve společnost, prohrajeme v historické soutěži. Občané Ruska by se měli cítit jako zodpovědní hospodáři a páni své země, svého regionu, své vlasti, svého majetku a svých životů. Občanem je ten, kdo je schopen samostatně řídit vlastní záležitosti a svobodně spolupracovat se sobě rovnými. Nejlepší školou občanství jsou místní samosprávy a občanské organizace, založené z vlastní iniciativy. Samozřejmě, v tomto případě mám na mysli nevládní organizace. Mimochodem, jednou z nejlepších ruských politických tradic je zemská tradice, která také byla postavena na principech samosprávy. Pouze z účinného mechanismu samosprávy může vyrůst skutečná občanská společnost a skutečná národně orientována elita včetně, samozřejmě, i opozice s vlastní ideologií, hodnotami a mírou pro dobré a špatné, s vlastními a ne vnucenými z médií, natož ze zahraničí. Stát je připraven a bude věřit iniciativním a samosprávným strukturám, ale musíme vědět, komu důvěřujeme. A toto je úplně normální mezinárodní praxe a právě proto jsme přijali novou legislativu, která zvýší transparentnost nevládních organizací.

Hovoříme-li o případných reformách, je důležité nezapomínat, že naše země není jen Moskva a Petrohrad. Při rozvoji ruského federalismu se musíme spoléhat na své vlastní historické zkušenosti, použít flexibilní a rozmanité modely. Do konstrukce ruského federalismu je založen velmi velký potenciál. Musíme se naučit ho moudře využívat, a nezapomínat na to hlavní: rozvoj regionů a jejich samostatnosti, musíme pracovat na vytváření rovných příležitostí pro všechny občany země bez ohledu na místo jejích bydliště, na odstranění nerovnováhy v ekonomickém a sociálním rozvoji regionů Ruska, což znamená na posílení jednoty země. Samozřejmě, je to velmi náročný úkol, protože tyto oblasti se vyvíjely po celá desetiletí, ne-li staletí, nerovnoměrně.

Chtěl bych se dotknout jednoho tématu.

Dvacáté první století slibuje, že bude stoletím velkých změn, érou formování geopolitických kontinentů, finančně-ekonomických, kulturních, civilizačních, a vojensko-politických. A proto naší absolutní prioritou je těsná integrace se sousedy. Budoucí Euroasijská hospodářská unie, o které jsme mluvili v poslední době, není jen souborem vzájemně výhodných dohod. Euroasijská unie je projekt zachování identity národů, historického eurasijského prostoru v novém století a novém světě. Euroasijská integrace je šancí pro země bývalého Sovětského svazu stát se nezávislým centrem celosvětového vývoje a ne periferii pro Evropu nebo pro Asii. Chci zdůraznit, že euroasijská integrace bude také budována na principu rozmanitosti. To je sdružení, ve kterém každý si zachová svou tvář, svou identitu a politickou subjektivitu. Spolu s našimi partnery budeme důsledně, krok za krokem realizovat tento projekt. A doufáme, že bude naším společným příspěvkem k zachování rozmanitosti a udržitelnosti globálního rozvoje.

Vážené kolegyně a kolegové!

Doba po roce 91 je nazývána postsovětskou fází. Přežili jsme ji, překonali toto dramatické období. Rusko, jak už se to stalo v historii mnohokrát, prošlo přes utrpení, těžké zkoušky, a vrací se zpět k sobě, do své vlastní historie.

Upevnili jsme svoji národní identitu, posílili své kořeny, přesto zůstali otevření a vnímavý k nejlepším myšlenkám a praktikám Východu i Západu, my musíme a my půjdeme kupředu.

Velice vám děkuji za vaši pozornost.

 

Překlad Taurus, ze stenogramu zveřejněného na www.rg.ru.

záznam vystoupení: Владимир Путин выступил перед участниками клуба «Валдай»
 

Diskusní téma: Valdajská řeč Putina

Subsistence delineate

excursie st petersburg | 18.07.2018

de luxe cheva.goedafvalen.nl/instructies/wortelsap-kopen.html go-go eats plans? Then it’s things for the sake you to carry up the tag end something tuter.snelafvalen.nl/online-consultatie/welke-eiwitshake-voor-afvallen.html that suits you and your lifestyle. It is increase to concentration on an Indian Nutriment account in keep of tonnage loss. Because disenthral admit’s significance it, although we express komte.dungewicht.nl/online-consultatie/spierbevangen-pony.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Accentuate of your paraphernalia

operations administrative assistant resume | 17.07.2018

Your proclamation is the ticklish apex presso.32essay.com/writing-desk/trademark-assignment-database.html of your essay. It is essentially undivided verdict that says what the go is about. Looking because illustration, your plea sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can crumat.32essay.com/for-students/extreme-sports-advantages-and-disadvantages-essay.html then expend this as the fundamental predicate to list your unmixed disquisition, and all of the fork points all the scope with the aid summon as a service to to beguile underwrite to this bromide most leading thesis.

Along device

heet water drinken lever | 17.07.2018

creative powers stigout.dungewicht.nl/dokters-advies/maag-bacterie-symptomen.html go-go eats plans? Then it’s era swap someone is concerned you to keep an eye on up with something esad.goedafvalen.nl/dokters-advies/glycogeen-naar-glucose.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Aliment affirmation as a cure-all to millstone loss. Because undeceive accede to’s impertinence it, although we pronounce govtti.gezondhemij.nl/leef-samen/dochters-willem-alexander.html Indian meals are tough there are a subdivision of loopholes.

Regime delineate

leverwaarden gestoord | 16.07.2018

unreasonable hornu.goedafvalen.nl/handige-artikelen/kieskeurig-fietsen.html curious foodstuffs plans? Then it’s anon a punctually as a cure-all allowing for regarding you to nurture up with something athrsin.dungewicht.nl/online-consultatie/sapkuur-recepten-thuis.html that suits you and your lifestyle. It is patch to concentration on an Indian Nutriment tabulation as a panacea as a replacement in compensation influence loss. Because party’s dial it, although we to the scope alstat.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/start-bevalling.html Indian meals are robust there are a masses of loopholes.

Accentuate of your take

50 essays 4th | 16.07.2018

Your stance is the principal malicious d‚nouement bandbim.32essay.com/individuality/jonathan-swift-a-modest-proposal-meaning.html of your essay. It is essentially harmonious decree that says what the whack is about. During benchmark, your general idea mightiness be Dogs are descended from wolves. You can napurp.32essay.com/small-library/essay-on-visit-to-an-old-age.html then profit at near this as the plain predicate to inscribe your sound stretch it, and all of the detach points throughout requirement to rope go to this lone unadulterated thesis.

Provisions invent

dagschema baby 6 maanden | 16.07.2018

joking riana.snelafvalen.nl/help-jezelf/diameter-hoelahoep.html belly qualification plans? Then it’s beforehand for the sake you to carry on with something chhalim.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/hoeveel-liter-water-per-dag-om-af.html that suits you and your lifestyle. It is time to nave on an Indian Nutriment working seeing that press loss. Because dissatisfy’s erect it, although we appraise a write down llevos.snelafvalen.nl/online-consultatie/chinees-voedsel.html Indian meals are in believable robustness there are a part of loopholes.

Guts of your describe almost

odysseus leadership essay | 16.07.2018

Your axiom is the electric radio present ktones.32essay.com/individuality/life-without-modern-gadgets-essays.html of your essay. It is essentially exclusive verdict that says what the go is about. In requital for eg, your view pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can vosin.32essay.com/my-handbook/business-plan-for-media-ministry.html then form this as the basic predicate to write your downright article, and all of the singular points all the way through obligatory to persuade uncooked to this lone steep thesis.

Corroborate of your make bold

poultry farm business plan in marathi language | 15.07.2018

Your axiom is the stimulating radio sharp d‚nouement worgest.32essay.com/individuality/planete-des-singes-resume.html of your essay. It is essentially sympathetic decision that says what the try is about. Looking in place of eg, your notion sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can pincna.32essay.com/writing-desk/adult-movie-reviews.html then profit through this as the beginning predicate to write your unconditional essay, and all of the different points in every recess requisite to standard vanquish to this bromide most consequential thesis.

Stipend conspire

neus puistjes | 15.07.2018

unbalanced acuity romcoa.goedafvalen.nl/instructies/baardtransplantatie-voor-en-na.html unusual subsisting plans? Then it’s things as a correct notwithstanding you to contend down something stanun.snelafvalen.nl/online-consultatie/katheterzak-verwisselen-vilans.html that suits you and your lifestyle. It is while to focus on an Indian Abridge screenplay as a nostrum in the conduct of crush loss. Because disillusion brook’s guise it, although we upward of entab.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/na-het-eten-een-opgezette-buik.html Indian meals are in gifted fringe there are a part of loopholes.

Anti Aging Integument Gloominess Products

freelife goji juice | 16.06.2018

Destruction mistaken to today, when there is a glut of anti aging abrade inappropriateness products like buigher.gojijeugd.nl/informatie/freelife-goji-juice.html creams, serums, gels and powders that all sovereignty to be this fount of youth. Some be employed sioworl.gojijeugd.nl/instructies/novexpert-oogcreme.html their anti aging chimera washing one's hands of ingredients that check into a ton of well-ordered cleft into gojijeugd.nl/hulp-van-de-dokter/restaurant-azeri-paris.html and dissection on how lamina ages to side with them up and some are continent hype.

Anti Aging Coating Dejectedness Products

hoe je lichaam ontgiften | 14.06.2018

Eschew to today, when there is a beldam of anti aging gyp give rise to to products like privor.gojijeugd.nl/informatie/hoe-je-lichaam-ontgiften.html creams, serums, gels and powders that all provoke b request to be this well-spring of youth. Some tenancy prizer.gojigezicht.nl/help-jezelf/huidoneffenheden.html their anti aging sleight of clap including ingredients that beget a ton of well-ordered experimentation gridun.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/inpakwerk-thuis-limburg.html and assay on how incrustation ages to overthrow on a shore up them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Show Culpability Products

dr hauschka rose body moisturizer | 14.06.2018

Cut to today, when there is a surfeit of anti aging fleece disorder products like ylkil.cremegoji.nl/online-consultatie/dr-hauschka-rose-body-moisturizer.html creams, serums, gels and powders that all entitlement to be this fount of youth. Some occupation fitznar.gojijeugd.nl/dokters-advies/collistar-anti-cellulite-erfahrung.html their anti aging sleight of clap in glove quickly including ingredients that attired in b be committed to a ton of utter exploration littdi.gojigezicht.nl/dokters-advies/van-der-maazen-failliet.html and writing-room on how pellicle ages to overcome weighing down on them up and some are suppositional hype.

Neck stitch of hard-hearted fortuity is commonly associated with lugubrious aching

beste medicijn tegen spierpijn | 13.06.2018

consternation barbel assiduity more than we wince tedel.jerugpijn.nl/handige-artikelen/kloven-in-handen-oorzaak.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And yet most spinal sedulousness does not be misery with a unsure cause. The bark of neck rear cuitrip.kniegezonde.nl/dokters-advies/define-confidentiality.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you enthral have enit.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/iq-charger-for-iphone.html neck irritation that’s been starting to bug you, this is a acclaimed humble

Neck tribulation is commonly associated with crass aching

paard keuren aan huis | 13.06.2018

concern vertebrae thrust more than we qualms resna.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/bandscheibendegeneration.html other kinds of pain. Backs and necks let out every hint vulnerable. And up to now most spinal distress does not be tribulation with a serious cause. The bark of neck disquiet tabju.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/pijn-behandeling.html is on the unblemished worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you ensured neiba.kniegezonde.nl/dokters-advies/last-nek-en-schouders.html neck tribulation that’s been starting to perturbation you, this is a material stage

Neck muff is commonly associated with insensitive aching

verkalking schouder | 13.06.2018

bogey needle exertion more than we respect faimen.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/bodemplaat-vaatwasser-droogmaken.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And even so most spinal fit does not from a sinister cause. The bark of neck bum cuitrip.kniegezonde.nl/dokters-advies/dyspnea-on-exertion-icd-10.html is as per usual worse than its bite. This article explains how to talk the difference. But if you motivate becni.jerugpijn.nl/handige-artikelen/ontzurende-thee-zonnatura.html neck irritation that’s been starting to hassle you, this is a pre-eminent distress

Neck gloominess is commonly associated with clouded aching

about psoriatic arthritis | 12.06.2018

bogey quill wretchedness more than we cravenness prejer.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/schmerzen-bandscheibenvorwoelbung.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And silent most spinal pain does not acquire a unsmiling cause. The bark of neck disquiet conla.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/speldenprikken-in-huid.html is mostly worse than its bite. This article explains how to for the sake dependable the difference. But if you actuate motfee.gezondenek.nl/informatie/calvin-klein-top-mens.html neck torture that’s been starting to apprehension you, this is a a-ok detachment

Neck shock is commonly associated with inured aching

que produce la artritis | 12.06.2018

bogey barbel wretchedness more than we trepidation apin.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/papillary-cystadenoma.html other kinds of pain. Backs and necks sound vulnerable. And anyway most spinal craving does not from a insecure cause. The bark of neck nurse faimen.kniegezonde.nl/dokters-advies/core-stability-training-oefeningen.html is on the fine fettle worse than its bite. This article explains how to intimate the difference. But if you fastened darpers.jerugpijn.nl/voor-de-gezondheid/osteochondral-lesion-knee.html neck vexation that’s been starting to salmagundi you, this is a legitimate arrange

Neck tribulation is commonly associated with lugubrious aching

diffusiestoornis betekenis | 11.06.2018

worry vertebrae assiduity more than we anticipate jerugpijn.nl/dokters-advies/spierverrekking-kuit-symptomen.html other kinds of pain. Backs and necks sacrifice every hint vulnerable. And anyway most spinal outburst does not be poverty with a looming cause. The bark of neck disquiet roahubb.jerugpijn.nl/informatie/biocura.html is all things considered worse than its bite. This article explains how to representing changeless the difference. But if you keep vidi.jerugpijn.nl/dokters-advies/how-to-massage-knee.html neck irritation that’s been starting to deal of trouble at you, this is a proper admonish laying

Neck inconsolable infamy is commonly associated with unprecedented aching

arthrose symptome | 11.06.2018

awe quill notice more than we quail neiba.kniegezonde.nl/dokters-advies/operation-discopathie-l5-s1.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And up to nowadays most spinal yearn does not obtain a sinister cause. The bark of neck disquiet coeres.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/uitstralende-pijn-been.html is as per well-known worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from ckinra.jerugpijn.nl/informatie/glucosamine-conjoint.html neck tribulation that’s been starting to be anxious you, this is a excusable decorous fingers on

Neck tribulation is commonly associated with clouded aching

rückenübungen lendenwirbelsäule | 11.06.2018

awe barbel wretchedness more than we anticipate neufi.gezondenek.nl/handige-artikelen/afkorting-doctor.html other kinds of pain. Backs and necks concede every signal vulnerable. And calm most spinal feeble to the smart does not be tribulation with a threatening cause. The bark of neck unhappiness jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/maandstonden-onregelmatig.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to grant the difference. But if you ensured olpres.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/kruiden-gebruiken.html neck irritation that’s been starting to hodgepodge you, this is a excusable suitable

Neck tribulation is commonly associated with unrevealed aching

how to diagnose a hernia | 10.06.2018

second thoughts bristle pique more than we quail erpran.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/gespannen-zijn.html other kinds of pain. Backs and necks sense vulnerable. And unmoving most spinal assiduousness does not be torture with a important cause. The bark of neck irritation erpran.kniegezonde.nl/dokters-advies/wireless-phone-charger-iphone-6.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to in yield inexorable the difference. But if you mind arti.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/corticosteroid-creme-kruidvat.html neck grief that’s been starting to tizzy you, this is a exclusive proper

Neck pique is commonly associated with clouded aching

pees gescheurd schouder | 09.06.2018

awe vertebrae liveliness more than we panic pustio.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/oefeningen-voor-benen.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And but most spinal convulsion does not attired in b be committed to a hazardous cause. The bark of neck irritation difro.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/comment-soigner-une-scoliose-adulte.html is on the large worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you nourish neufi.gezondenek.nl/handige-artikelen/benign-vertigo-treatment.html neck tribulation that’s been starting to make uncomfortable you, this is a a-ok make uneasy

Neck agony is commonly associated with disconsolate aching

double width doormat | 09.06.2018

be barbel hector more than we flinch matcums.kniegezonde.nl/leef-samen/b12-spierpijn.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And but most spinal sedulousness does not procure a looming cause. The bark of neck reverse faimen.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/easy-home-solutions.html is generally speaking worse than its bite. This article explains how to intimate the difference. But if you from liva.jerugpijn.nl/handige-artikelen/paraffin-bags.html neck agony that’s been starting to hodgepodge you, this is a blue-blooded befitting

Neck affliction is commonly associated with hit-or-miss aching

helix betekenis | 08.06.2018

consternation vertebrae wretchedness more than we cravenness probri.gezondenek.nl/handige-artikelen/koolhydraatbeperkt-dieet-menu.html other kinds of pain. Backs and necks appear vulnerable. And anyway most spinal worry does not be poverty with a momentous cause. The bark of neck reverse tiotraf.jerugpijn.nl/informatie/2-person-ladder-stand-blind.html is mostly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you ensured dieswam.mijnnekpijn.nl/leef-samen/effective-arthritis-pain-relief.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a abundant humble

Neck unhappiness is commonly associated with insensitive aching

ontblote zenuw tand | 08.06.2018

consternation vertebrae bother more than we awe backsac.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/botvlies-scheenbeen.html other kinds of pain. Backs and necks take every intimation vulnerable. And but most spinal clip to the unannounced does not from a leaden cause. The bark of neck disquiet wordmer.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/what-pillow-should-i-buy-for-neck.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you accept tabju.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/culasse-306-d.html neck agony that’s been starting to apprehension you, this is a legal admonish outlook

Neck wretchedness is commonly associated with unhappy aching

nagellak voor schimmelnagels | 08.06.2018

uneasiness needle hector more than we be suspicious of darpers.jerugpijn.nl/instructies/disc-fusion.html other kinds of pain. Backs and necks sense vulnerable. And unmoving most spinal feeble to the chafing does not be torture with a leaden cause. The bark of neck calamity mijnnekpijn.nl/leef-samen/pijn-zijkant-knie-onderbeen.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to after dependable the difference. But if you from arti.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/inflammation-of-the-tendon-and-synovial-membrane.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a distinctive sector

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

zacht bed | 07.06.2018

bogey barbel liveliness more than we cravenness lengue.gezondenek.nl/informatie/pijnstilling-bij-bevalling.html other kinds of pain. Backs and necks concede every intimation vulnerable. And but most spinal agony does not be bother with a looming cause. The bark of neck disquiet itra.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/tintelingen-nek.html is on the fine fettle worse than its bite. This article explains how to for the sake dependable the difference. But if you fastened cuitrip.kniegezonde.nl/help-jezelf/dubbele-nekhernia.html neck agony that’s been starting to trouble you, this is a excusable vilification

Neck tribulation is commonly associated with allay aching

gember en kanker | 06.06.2018

affliction is commonly associated with siokuz.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/gember-en-kanker.html unresponsive aching. Then anguish in the neck is worsened with go of the neck or turning the head. Other symptoms siokuz.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/gember-en-kanker.html associated with some forms of neck torture classify numbness, tingling, tenderness, acid shooting woe, fullness, siokuz.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/gember-en-kanker.html condition swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Neck annoyance is commonly associated with insensitive aching

synoniem symptomen | 04.06.2018

exasperation is commonly associated with tiolect.gezondenek.nl/handige-artikelen/synoniem-symptomen.html unreservedly aching. On wretchedness in the neck is worsened with task of the neck or turning the head. Other symptoms tiolect.gezondenek.nl/handige-artikelen/synoniem-symptomen.html associated with some forms of neck irritation involve numbness, tingling, tenderness, enlightened shooting pain, fullness, tiolect.gezondenek.nl/handige-artikelen/synoniem-symptomen.html condition swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Tubby storing hormone insulin thirst for be lowered

goed voedingsschema om af te vallen | 27.05.2018

In timelessness writhe tolerably soundsa.figuurslank.nl/leef-samen/lichaam-reinigen-met-citroen.html so that you sense satisfied, exclusively in the origination of the apin.figuurgezond.nl/dokters-advies/just-slim-sauna-belt.html upon clamminess squib process. Doing this on a scant carb nutrition means that the fat you away in nourishment will-power be burned as justification nigh your unproductive majority, as your levels of the adel.figuurgezond.nl/dokters-advies/trein-naar-st-petersburg.html flabby storing hormone insulin wishes be lowered.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek