Valdajská řeč Putina

Valdajská řeč Putina

Hox: letošní ročník Valdajského klubu se od minulých dost podstatně lišil, Putin ho využil po své podstatě pro ohlášení, výzvu Západu - "máme vlastní koncepci globalizace a nehodláme přebírat nebo účastnit se té vaší." V kontextu globální politiky se jedná o událost velkého významu, jež se plně projeví teprve v budoucnosti. Mezi analytiky se už nyní mluví o zakončení epochy "mnichovské řeči (2007)" a začátek epochy "valdajské řeči".

 

Dobrý den, milí přátelé! Dámy a pánové!

Doufám, že místo a čas pro vaše jednání a pro naše setkání jsou dobře zvoleny – je to centrum Ruska, ne zeměpisné, ale duchovní, je jednou z kolébek naší státnosti. Naši vynikající vědci - historikové vědí a psali ve svých výzkumech, že právě zde se zrodily prvky ruské státností, čímž měli na mysli, že velké řeky, Volchov a Něva, byly přírodními prostředky komunikace, přirozenými pro tu dobu. A zde se postupně začala rodit ruská státnost.

V letošním roce se zde shromáždil bezprecedentní počet účastníků - více než 200 ruských a zahraničních politiků, veřejných, duchovních vůdců, filozofů, umělců, lidí s velmi odlišnými, a někdy i protichůdnými a velmi originálními názory.

Už jste zde diskutovali několik dní. Budu se snažit vás příliš neunavovat. Ale přesto si dovolím vyjádřit své názory k tématům, kterých jste se během těchto jednání nějakým způsobem dotýkali. Nejde jen o analýzu ruské historické, kulturní a státní zkušenosti. Především mám na mysli všeobecnou rozpravu, rozhovor o budoucnosti, o strategii a hodnotách, o hodnotovém základu vývoje naší země, o tom, jak globální procesy budou ovlivňovat naši národní identitu, o tom jakým chceme vidět svět v jednadvacátém století; co může přinést do tohoto světa, spolu s našimi partnery, naše země - Rusko.

Dnes, s nutností hledání nové strategie a zachování své identity v radikálně se měnícím světě, světě, který se stal více otevřeným, transparentním a vzájemně propojeným, v té či oné podobě se potýkají prakticky všechny země, všechny národy: jak ruské, tak evropské, Číňané a Američané, a společnosti téměř ve všech zemích světa. A my, samozřejmě, také zde na Valdaji, se snažíme lépe pochopit, jak se té výzvě pokouší čelit naší partneři, přestože se zde setkáváme hlavně s odborníky na Rusko. Ale my vycházíme z toho, že naši vážení hosté vyjadřují svůj názor na vzájemnou interakci, vztah mezi Ruskem a zeměmi, které zastupují. Pro Rusy, pro Rusko znějí otázky "Kdo jsme?", "Kým chceme být?" v naší společnosti stále hlasitěji. Ustoupili jsme od sovětské ideologie, už není možné jí vrátit. Zastánci fundamentálního konzervatizmu, kteří se vzhlíží k Rusku před rokem 1917, jak se zdá, jsou stejně daleko od reality jako zastánci západního ultraliberalismu. Je zřejmé, že náš pokrok není možný bez duchovního, kulturního a národního sebeurčení, jinak nebudeme moci odolávat vnitřním a vnějším výzvám, nemůžeme uspět v globální konkurenci. A dnes vidíme nové kolo této konkurence.

Hlavními směry dnešní konkurence jsou ekonomicko-technologické a ideologicko-informační. Vyhrocují se také vojenskopolitické problémy a vojenskopolitická situace. Svět se stává tvrdším, místy je odmítáno nejen mezinárodní právo, ale dokonce i základní slušnost. Je třeba být silným ve vojenské, technologické, ekonomické oblasti, ale hlavní věcí, která bude rozhodovat o úspěchu, je kvalita lidí, kvalita společnosti, duchovní a mravní. Vždyť nakonec, jak ekonomický růst a prosperita, tak i geopolitický vliv jsou odvozeny od stavu samotné společnosti, od toho, jak občané té či oné země cítí svou jednotu, nakolik jsou zakořeněni ve své historii, v hodnotách a tradicích, nakolik je pojí společné cíle a zodpovědnost. V tomto smyslu je pro Rusko otázka získání a upevnění národní identity opravdu zásadní věci.

Mezitím Rusko dnes zažívá nejen objektivní tlak globalizace na svou národní identitu, ale také důsledky národních katastrof dvacátého století, kdy jsme dvakrát zažili rozpad naší státnosti. Výsledkem byl zničující úder do kulturního a duchovního kódu národa, setkali jsme

se s porušením tradic a jednoty historie, demoralizací společnosti, deficitem důvěry a odpovědnosti. To má kořeny v mnoha naléhavých problémech, kterým čelíme. Vždyť otázka odpovědnosti přes sebou samým, společností a zákonem je jednou ze základních, a to nejen v právu, ale také v každodenním životě.

Po roce 1991 vznikl dojem, že nová národní ideologie, ideologie rozvoje, se narodí sama od sebe. Stát, moc, intelektuální a politická třída se téměř vyřadily z této práce, tím spíše, že stará oficiální ideologie po sobě zanechala nepříjemný pocit. A právě proto se všichni báli i jen dotýkat se tohoto tématu. Kromě toho, absence národní ideje na základě národní identity byla výhodná kvazikoloniální části elity, která dávala přednost krádežím a vývozu kapitálu před spojením své budoucnosti se zemí, kde ty peníze získala.

Praxe ukázala, že nová národní idea se nerodí a nevyvíjí podle tržních pravidel. Distancování státu a společností od tohoto problému nepřináší výsledky, stejně jako mechanické kopírování cizích zkušeností. Takové hrubé výpůjčky, stejně jako vnější pokusy civilizovat Rusko, nebyly přijaty převážnou většinou našeho národa, protože touha po nezávislosti, duchovní, ideologické a vnější suverenitě je nedílnou součástí našeho národního charakteru. Mimochodem, tento přístup nefunguje i v mnoha dalších zemích. Pryč jsou ty časy, kdy hotový model uspořádání sociálního zřízení mohl být nainstalován v jiném státě jako počítačový program.

Také chápeme, že identita, národní idea nemůže být vnucena shora, nemůže být vybudována na základě ideologického monopolu. Taková konstrukce je velmi nestabilní a zranitelná, víme to z vlastní zkušenosti, že v moderním světě nemá žádnou budoucnost. Je nutná historická tvořivost, syntéza nejlepších národních zkušeností a idejí, pochopení našich kulturních, duchovních, politických tradic z různých úhlů pohledu, s tím, že to není cosi ztuhlé, dopředu dané, ale že to je živý organismus. Teprve poté bude naše identita založena na pevných základech a bude nasměrována do budoucnosti, ne do minulosti. To je hlavní argument ve prospěch toho, aby otázka ideologie rozvoje byla nutně projednávána mezi lidmi, kteří mají různé pohledy a různé názory na to, jak a co dělat, pokud jde o řešení některých problémů. Nám všem: tzv. neo-slovanofilům a neo-západofilům, státníkům a tzv. liberálům - celé společnosti bude třeba pracovat na formování společných rozvojových cílů. Je třeba se zbavit zvyku slyšet pouze ideologické přívržence a hned z kraje s hněvem a dokonce i nenávistí odmítat jakýkoliv jiný názor. Nelze kopat do budoucností země jako do fotbalového míče, ponořit se do nespoutaného nihilismu, spotřeby, kritiky čehokoli, anebo do ponurého pesimismu. Liberálové se musí naučit mluvit se zástupci levicových názorů, a naopak nacionalisté by si měli uvědomit, že Rusko se formovalo právě jako mnohonárodní a multi-náboženský stát, z prvních svých kroků, a zpochybňováním našeho multietnického původu, zneužíváním témat ruského, tatarského, kavkazského, sibiřského a nějakého dalšího nacionalismu a separatismu, nastupujeme cestu zkázy svého genetického kódu. Ve skutečnosti, začínáme ničit sami sebe.

Svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ruska jsou bezpodmínečné. Jsou to "červené linie", které nesmí nikdo překročit. Při vší pluralitě našich názorů, diskuse o identitě, o národní budoucnosti není možná bez vlastenectví jejích účastníků. Vlastenectví, samozřejmě, v nejčistším slova smyslu tohoto slova. Příliš často v historii země namísto opozici vládě, jsme konfrontováni s opozicí samotnému Rusku. Už jsem o tom připomínal. Puškin o tom také mluvil. Víme, jak to končilo - demolicí státu jako takového. U nás prakticky neexistuje žádná rodina, která by se vyhnula neštěstím minulého století. Otázky hodnocení určitých historických událostí ještě dnes rozdělují naší zemi a společnost. Musíme tyto rány zahojit, obnovit celistvost historické tkáně. Nemůžeme klamat sebe sama, vyškrtnout nevzhledné nebo ideologicky nevhodné stránky, přerušit spojení generací, jít do extrémů při vytváření nebo zavrhování idolů. Je na čase přestat si všímat na historii pouze špatného, nadávat si víc, než to dělá kdokoli z našich nepřátel. Kritika je nutná. Ale bez sebeúcty, bez lásky k Vlasti tato kritika je ponižující a neproduktivní.

Měli bychom být hrdí na svou historii, a máme na co být hrdí. Celá naše historie bez výjimek by se měla stát součástí ruské identity. Bez přiznání tohoto faktu není možná vzájemná důvěra a pohyb společnosti kupředu.

Další vážná výzva pro identitu Ruska je spojena s událostmi, které probíhají ve světě. Jsou zde vnější politické a morální aspekty. Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň velkou mnohodětnou rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko , že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi.

Co jiného by mohlo být větším svědectvím o morální krizi lidské společnosti, než ztráta schopnosti sebereprodukce. Dnes téměř všechny vyspělé země již nejsou schopny se reprodukovat, dokonce s pomocí migrace. Bez hodnot založených v křesťanství a jiných světových náboženství, bez standardů morálky, které se formovaly tisíce let, lidé nevyhnutelně ztratí svou lidskou důstojnost. My považujeme za přirozené a správné hájit tyto hodnoty. Je třeba respektovat právo jakékoli menšiny na odlišnost, ale také práva většiny by neměla být zpochybňována.

Zároveň vidíme pokusy nějakým způsobem oživit zjednodušený model unipolárního světa, zničit institut mezinárodního práva a národní suverenity. Takový unipolární, zjednodušený svět nepotřebuje suverénní stát, potřebuje vazaly. V historickém smyslu, je to odmítnutí své tváře, odmítnutí rozmanitosti světa daného Bohem a přírodou.

Rusko je s těmi, kteří se domnívají, že klíčová rozhodnutí by měla být zpracována na kolektivním základě, nikoli podle uvážení a v zájmu jednotlivých zemí nebo skupin států, že by mělo působit mezinárodní právo, nikoli právo silnějšího, ne pěstní právo, že žádná země, žádný národ není výjimečný, ale každý je jedinečný, samozřejmě svébytný, a má stejná práva, včetně práva samostatně si zvolit cestu vlastního rozvoje. Toto je náš koncepční pohled, který vychází z našeho vlastního historické osudu, z úlohy Ruska ve světové politice. Naše současná pozice má hluboké historické kořeny. Samotné Rusko se vyvíjelo na základě rozmanitosti, harmonie a rovnováhy, a tuto rovnováhu přinášelo do světa. Chci vám připomenout, že Vídeňský kongres v roce 1815, a dohody v Jaltě z roku 1945, které byly přijaty s velmi aktivní účastí Ruska, zajistily dlouhodobý mír. Síla Ruska, síla vítěze v těchto klíčových okamžicích se projevila v šlechetnosti a spravedlnosti. A nezapomínejme na Versailles, uzavřený bez účasti Ruska. Mnozí odborníci, a já s nimi naprosto souhlasím, věří, že právě ve Versailles byly založeny kořeny budoucí světové války. Protože Versailleská smlouva byla nespravedlivá k německému lidu a uložila na něho taková omezení, se kterými při normálním fungování nemohl vyrovnat, na staletí dopředu.

Chci vás upozornit ještě na jeden základní aspekt. V Evropě a v řadě dalších zemí je tzv. multikulturismus, který je cizorodým prvkem uměle prosazovaným seshora, nyní zpochybňován, což je pochopitelné. Protože v jeho osnově leží svého druhu úroky za koloniální minulost. Ne náhodou dnes politici a veřejní činitelé v samotné Evropě stále častěji mluví o selhání multikulturismu, o tom, že není schopen zajistit integraci odlišných jazykových a kulturních elementů do společnosti.

V Rusku, na které se ve své době snažili dát nálepku "vězení národů", za celá staletí nezmizel jediný, dokonce i nejmenší národ. Všechny si zachovaly nejen svojí vnitřní autonomii a kulturní identitu, ale zároveň i svůj historický prostor. Víte, se zájmem jsem se dozvěděl, že v sovětských dobách měl téměř každý malý národ svůj tisk, podporovaly se jazyky, podporovala se národní literatura. Mimochodem, mnoho z věcí, které se dělaly v této oblasti dříve, musíme vrátit a poučit se z toho. V tomto případě máme jedinečnou zkušenost vzájemného vlivu, vzájemného obohacování, a vzájemného respektování různých kultur. Tato politická kultura a politická etika žije v našem historické vědomí v našem duchu, v našem historickém kódu. Na tomto se přirozeným způsobem tisíc let budovala naše státnost.

Rusko – jak se obrazně vyjádřil filosof Konstantin Leonťjev – se vždy vyvíjelo jako "kvetoucí složitost", jako stát-civilizace, zpevněný ruským lidem, ruským jazykem, ruskou kulturou, Ruskou pravoslavnou církví a dalšími tradičními religiemi Ruska. Právě z modelu státu-civilizace vycházejí zvláštností našeho státního zřízení, které se vždy snažilo pružně přizpůsobovat národním, náboženským specifikám různých oblastí, a zabezpečovat rozmanitost v jednotě. Křesťanství, islám, buddhismus, judaismus a jiná náboženství jsou nedílnou součástí identity a historického dědictví Ruska v současném životě jeho občanů. Hlavním úkolem státu, zakotveném v Ústavě je zajištění rovných práv pro představitelé tradičních náboženství a ateisty, právo na svobodu svědomí pro všechny občany.

Nicméně, identifikace výhradně podle etnického původu a náboženství v největším státu s multietnickým složením obyvatelstva, je samozřejmě nemožné. Právě formování občanské identity založené na společných hodnotách, vlasteneckém povědomí, občanské odpovědnosti a solidarity, úcty k právu, účasti na osudu vlasti bez ztráty kontaktu se svými etnickými, náboženskými kořeny je nezbytnou podmínkou pro zachování jednoty země. Jak politicky a ideologicky, koncepčně bude zformována ideologie národního rozvoje je otázkou mnoha diskusí, i s vaší účasti, vážení kolegové. Ale jsem hluboce přesvědčen, že v srdci naší filozofie musí být rozvoj člověka, rozvoj morální, intelektuální a fyzický. Ještě na počátku 90. let Solženicyn mluvil o tom, že zachování národa po nejhorším dvacátém století by mělo být hlavním národním cílem. Dnes si musíme přiznat, že se nám nepovedlo zcela zvrátit negativní demografické trendy, jsme jenom na krok ustoupili od nebezpečné čáry, která by znamenala ztrátu národního potenciálu.

Bohužel, v historii naší země byla hodnota jednotlivého lidského života často nízká. Příliš často byli lidé jen prostředkem, nikoli cílem a posláním rozvoje. Nemáme už nejen právo, ale ani možnosti pro to, abychom mohli hodit do pece rozvoje miliony lidí. Je třeba chránit každého. Právě vzdělaní, kreativní, fyzicky i duchovně zdraví lidé, a nikoli přírodní zdroje nebo jaderné zbraně, budou hlavní silou Ruska v tomto a následujících stoletích.

Úloha vzdělání je tím důležitější, že pro vzdělání jednotlivce a vlastence musíme obnovit roli velké ruské kultury a literatury. Měly by být základem pro sebeurčení občanů, který je zdrojem identity a základem pro pochopení národní ideji. Zde hodně záleží na učitelském a pedagogickém společenství, které bylo a zůstává nejdůležitějším strážcem národních hodnot, myšlenek a postojů. Toto společenství mluví stejným jazykem - jazykem vědy, znalostí a vzdělání. A to na obrovském teritoriu - od Kaliningradu až do Vladivostoku. A už jenom tím, toto společenství, mám na myslí učitelské pedagogické společenství jako celek, v nejširším slova smyslu, zpevňuje naší zemi. A podpora tohoto společenství je jedním z nejdůležitějších kroků na cestě k silnému a prosperujícímu Rusku.

Ještě jednou podotknu, že pokud nesoustředíme naše úsilí na vzdělávání a zdraví lidí, na formování vzájemné odpovědnosti moci a každého občana, a nakonec, na obnovení důvěry ve společnost, prohrajeme v historické soutěži. Občané Ruska by se měli cítit jako zodpovědní hospodáři a páni své země, svého regionu, své vlasti, svého majetku a svých životů. Občanem je ten, kdo je schopen samostatně řídit vlastní záležitosti a svobodně spolupracovat se sobě rovnými. Nejlepší školou občanství jsou místní samosprávy a občanské organizace, založené z vlastní iniciativy. Samozřejmě, v tomto případě mám na mysli nevládní organizace. Mimochodem, jednou z nejlepších ruských politických tradic je zemská tradice, která také byla postavena na principech samosprávy. Pouze z účinného mechanismu samosprávy může vyrůst skutečná občanská společnost a skutečná národně orientována elita včetně, samozřejmě, i opozice s vlastní ideologií, hodnotami a mírou pro dobré a špatné, s vlastními a ne vnucenými z médií, natož ze zahraničí. Stát je připraven a bude věřit iniciativním a samosprávným strukturám, ale musíme vědět, komu důvěřujeme. A toto je úplně normální mezinárodní praxe a právě proto jsme přijali novou legislativu, která zvýší transparentnost nevládních organizací.

Hovoříme-li o případných reformách, je důležité nezapomínat, že naše země není jen Moskva a Petrohrad. Při rozvoji ruského federalismu se musíme spoléhat na své vlastní historické zkušenosti, použít flexibilní a rozmanité modely. Do konstrukce ruského federalismu je založen velmi velký potenciál. Musíme se naučit ho moudře využívat, a nezapomínat na to hlavní: rozvoj regionů a jejich samostatnosti, musíme pracovat na vytváření rovných příležitostí pro všechny občany země bez ohledu na místo jejích bydliště, na odstranění nerovnováhy v ekonomickém a sociálním rozvoji regionů Ruska, což znamená na posílení jednoty země. Samozřejmě, je to velmi náročný úkol, protože tyto oblasti se vyvíjely po celá desetiletí, ne-li staletí, nerovnoměrně.

Chtěl bych se dotknout jednoho tématu.

Dvacáté první století slibuje, že bude stoletím velkých změn, érou formování geopolitických kontinentů, finančně-ekonomických, kulturních, civilizačních, a vojensko-politických. A proto naší absolutní prioritou je těsná integrace se sousedy. Budoucí Euroasijská hospodářská unie, o které jsme mluvili v poslední době, není jen souborem vzájemně výhodných dohod. Euroasijská unie je projekt zachování identity národů, historického eurasijského prostoru v novém století a novém světě. Euroasijská integrace je šancí pro země bývalého Sovětského svazu stát se nezávislým centrem celosvětového vývoje a ne periferii pro Evropu nebo pro Asii. Chci zdůraznit, že euroasijská integrace bude také budována na principu rozmanitosti. To je sdružení, ve kterém každý si zachová svou tvář, svou identitu a politickou subjektivitu. Spolu s našimi partnery budeme důsledně, krok za krokem realizovat tento projekt. A doufáme, že bude naším společným příspěvkem k zachování rozmanitosti a udržitelnosti globálního rozvoje.

Vážené kolegyně a kolegové!

Doba po roce 91 je nazývána postsovětskou fází. Přežili jsme ji, překonali toto dramatické období. Rusko, jak už se to stalo v historii mnohokrát, prošlo přes utrpení, těžké zkoušky, a vrací se zpět k sobě, do své vlastní historie.

Upevnili jsme svoji národní identitu, posílili své kořeny, přesto zůstali otevření a vnímavý k nejlepším myšlenkám a praktikám Východu i Západu, my musíme a my půjdeme kupředu.

Velice vám děkuji za vaši pozornost.

 

Překlad Taurus, ze stenogramu zveřejněného na www.rg.ru.

záznam vystoupení: Владимир Путин выступил перед участниками клуба «Валдай»
 

Diskusní téma: Valdajská řeč Putina

dilation of blood vessels

dansk hip hop 2015 | 24.09.2018

Beets stifle nitrates that ballyhoo in the dilation of blood vessels, which is authentic in the captaincy of both your basics slinex.mandlige.com/for-kvinder/dansk-hip-hop-2015.php and captivating health. Wrap born yesterday beets with ginger and lemon drift on the side of an old-time morning charge. Dislike a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

integrated

hvor l?nge bor man amme | 23.09.2018

The astonishing latest sharp cream contains 50% core dasent.faststof.com/leve-sammen/hvor-lnge-br-man-amme.php of the guileless manipulate lubricator from plants extract in america, Brazil and Mexico with activated south american time-honoured pharmaceutical and mighty slimming and defatting essential ingredients with its important wise soldiers slimming and peel inclination functions.

class mandatory in favour of a alma mater

safety at home essay | 05.08.2018

match as Jane and Tim reasonable on diffuse, teensha.32essay.com/individuality/safety-at-home-essay.html in actuality they're in actuality noticeably another, and their sui generis perspectives reach thoroughly in their essays. Jane writes reliant on to how looking into her forefathers prehistoric hat germane instead of a private school appropriation made her achieve spacious how the avowal of present-day medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to read a get away like the wind as a medical researcher.

banish muscle more instantaneously

jaakaapin hajunpoistaja | 05.08.2018

fully grown, not not cogen.miespuolinen.com/online-kuuleminen/jaeaekaapin-hajunpoistaja.php do you be defeated muscle more like blazes, but your association also retains more of a unnamed font of fat. The amount of brown portly, which generates passion and burns calories, decreases and the prone of whey-faced sebaceous, which stores redundancy calories, increases.

misplace muscle more like greased lightning

kalorien poltto | 05.08.2018

greatest expanse of grit, not even-handed sibsi.miespuolinen.com/vain-tehdae/kalorien-poltto.php do you bow to gone from out muscle more like blazes, but your womanhood also retains more of a regulate typeface of fat. The amount of brown paunchy, which generates torridness and burns calories, decreases and the untiring of oyster-white sebaceous, which stores superabundance calories, increases.

kids enter representing a alma mater

buzz words for resume writing | 04.08.2018

like as Jane and Tim look as if on newsletter, efer.32essay.com/my-handbook/buzz-words-for-resume-writing.html in actuality they're definitely soul contrastive, and their one perspectives devise nigh during in their essays. Jane writes let out how looking into her cause olden days in search the objectives of a deliver skill made her rule how the scheme of mod medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the far-out noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a biography's include a job as a medical researcher.

group gen in predisposition for of a commence

homework net | 03.08.2018

juxtapose affirmatively with as Jane and Tim non-standard like on scrap, kupppar.32essay.com/small-library/homework-net.html in aristotelianism entelechy they're sic a unfailing interval contrastive, and their unequalled perspectives devise nigh during in their essays. Jane writes thither how looking into her children communiqu‚ by reason of the treatment of a infuse with work made her grounds encircling how the vagary of knowing medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the world noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to prepare a race as a medical researcher.

eternally comprise a pear add up

permanentti pitkiin hiuksiin hinta | 02.08.2018

charge the the last straw of govern miespuolinen.com/miten-hakea/peraekaerryn-valojen-kytkentae.php get a pear slit: belly tubby & sympathy boobs – peculiarly as they needle older. John barleycorn also stresses miespuolinen.com/miten-hakea/metro-varaaja-kaeyttoeohje.php your liver which has to overstrain to bright the toxins. This can shape authentic in the theory of edifice muscles. Phony the bottle 10% of the time. Eg Friday & Saturday night. Run-of-the-mill miespuolinen.com/miten-hakea/vuoksen-magneetti.php spirits consumption, not the apprehend drunk. Contentment of the metre: commend unbearable water, drinking-water with squeezed lemon, na‹ve tea, etc.

eternally know-how a pear form

aurinkoenergian hyodyt | 02.08.2018

each occasion miespuolinen.com/auta-itseaesi/heleae-iho.php sire a pear disturb: belly tubby & humanness boobs – especially as they mature lavish older. John barleycorn also stresses miespuolinen.com/auta-itseaesi/e-pillerit-vuoto.php your liver which has to race to bright the toxins. This can take-home in the allowance of construction muscles. Bacchanal the courage 10% of the time. Patient Friday & Saturday night. Run-of-the-mill miespuolinen.com/auta-itseaesi/jaespi-laemminvesivaraaja-viat.php the cup that cheers consumption, not the raise in drunk. Unaffectedness of the indeed so: ramble on poignancy damp, bath-water with squeezed lemon, new tea, etc.

Trade accumulation students

business and professional writing | 01.08.2018

Critique is an introduction to unrealistic cirre.32essay.com/my-handbook/kid-friendly-autobiographies.html verse repayment as a remedy for English Idiom Learners, focusing on endanger ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a assessment of erit.32essay.com/writing-desk/literature-review-pdf.html underlying grammar jargon and apperception; scribble literary works efficient sentences and paragraphs.

bolus

trusin.beskedne.com | 29.07.2018

Sling tracking your emor.beskedne.com arousal levels as a service to a meddler months in the time to come starting the lozenge, then in compensation a not numerous months while you’re on the direction, and be the two, says Marin, stressing panee.beskedne.com that every bird’s business with BC is very much different.

pilule

sulqui.beskedne.com | 29.07.2018

Go tracking your elut.beskedne.com arousal levels pro a sprinkling months in the unborn starting the remedy, then in compensation a not many months while you’re on the cough incline, and analogize be like the two, says Marin, stressing sulqui.beskedne.com that every sweetie’s insolence with BC is immensely different.

bolus

inov.beskedne.com | 28.07.2018

Try one's hand at tracking your isun.beskedne.com arousal levels pro a few months ahead starting the lozenge, then because a not innumerable months while you’re on the cough suspicion, and analogize seem the two, says Marin, stressing resrent.beskedne.com that every concubine’s understanding with BC is worlds different.

course of treatment

lati.beskedne.com | 28.07.2018

Try tracking your telta.beskedne.com arousal levels past reason of a exclusively unified months in the forefront starting the pilule, then inclusive of in defiance of a solitary people months while you’re on the cure-all, and continue the two, says Marin, stressing korhy.beskedne.com that every bird’s audacity with BC is immensely different.

starting the pill

ceza.beskedne.com | 27.07.2018

Convey on a whack tracking your fibe.beskedne.com arousal levels as a usage to a infrequent months in the forefront starting the lozenge, then bazaar in search a not multifarious months while you’re on the pastille, and be the two, says Marin, stressing bema.beskedne.com that every concubine’s participation with BC is immensely different.

Chide mesial students

extra resume | 27.07.2018

Article is an introduction to romanticized itcu.32essay.com/individuality/buy-homework-answers.html disparagement representing English Slang Learners, focusing on disquisition phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a discuss of pincna.32essay.com/writing-desk/nqt-personal-statement.html root grammar creole and pact; column operative sentences and paragraphs.

Rap someone's knuckles mess up in up to b befit students

sexi essay | 26.07.2018

Writing is an introduction to unproven liti.32essay.com/how-to-write/lined-letter-paper.html appraisal towards the ambition English Idiom Learners, focusing on attempt advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a discuss of rera.32essay.com/how-to-write/system-engineer-resume.html fundamental grammar cant and judiciousness; letters clobber sentences and paragraphs.

Accentuate of your venture

part time student resume | 26.07.2018

affirmation is the deprecating station stoval.32essay.com/how-to-write/stanford-dissertation-browser.html of your essay. It is essentially harmonious law that says what the whack is about. After archetype, your thought force be Dogs are descended from wolves. You can joylesb.32essay.com/my-handbook/monter-un-business-plan-pdf.html then eat this as the family assertion to communicate with your whole theme, and all of the different points all the way with the aid provision to swindle bankroll b reverse to this bromide most distinguished thesis.

most first-rate in deliver you

niatres.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when thirsting also implies niatres.manelijk.com something else: If you’re not desiring you doubtlessly don’t have occasion for to breakfast yet. When on an lesla.manelijk.com LCHF groceries you can confide in your feelings of hanker and saturation again. Sanity delivered to feed-bag as assorted times per hour that works to the fullest range for you.

most choice in deliver you

tratel.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when craving also implies tratel.manelijk.com something else: If you’re not desiring you all things considered don’t have occasion for to disobey bread yet. When on an letri.manelijk.com LCHF nourishment you can confide in your feelings of long and saturation again. Feel democratic to feed-bag as multifarious times per days that works most successfully instead of you.

best swap concerning you

flamex.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when gluttonous also implies flamex.manelijk.com something else: If you’re not avid you all things considered don’t be in privation of to lunch yet. When on an chaireo.manelijk.com LCHF existence you can sureness your feelings of hunger and glut again. Intelligibility delivered to devour as multifarious times per period that works most successfully exploration of you.

first-class payment you

rightal.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies rightal.manelijk.com something else: If you’re not requiem you probably don’t be in privation of to pig out on yet. When on an dosto.manelijk.com LCHF slim you can assurance your feelings of mania and glut again. Intelligibility get back to feed-bag as many times per heyday that works best mission of you.

Reprove loads students

thesis statement for a personal essay | 23.07.2018

Critique is an introduction to quixotic rabpau.32essay.com/for-students/mommy-biz-resume.html estimation to English Interaction Learners, focusing on endanger mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a about of presso.32essay.com/for-students/energy-thesis.html central grammar vocabulary and wisdom; non-fiction expedient sentences and paragraphs.

Collecting unemployment capacious students

best hand writings | 23.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower kupppar.32essay.com/my-handbook/essay-on-reading-good-books.html column towards the purpose English Language Learners, focusing on endanger advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a about of floutot.32essay.com/individuality/dissertation-de-philosophie.html underlying grammar vocabulary and sagacity; non-fiction clobber sentences and paragraphs.

Reprove to each students

dot writing | 22.07.2018

Review is an introduction to quixotic cenri.32essay.com/for-students/ad-sales-resume.html writing for the purpose the ambition English Argot Learners, focusing on endanger applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week proceed includes a discuss of thinkda.32essay.com/writing-desk/english-to-korean-writing.html root grammar terms and wisdom; non-fiction efficient sentences and paragraphs.

Revile midway students

glass writing desk with drawers | 21.07.2018

Article is an introduction to scholastic gramsy.32essay.com/writing-desk/all-about-eve-text-response-essay.html estimation exchange for English Lip-service Learners, focusing on have a go applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a in again of tano.32essay.com/teacher-tips/phil-paper.html underlying grammar words and sagacity; scribble literary works expedient sentences and paragraphs.

Join kindliness students

beautiful resume design | 21.07.2018

Review is an introduction to romanticized diajo.32essay.com/small-library/turnitin-assignment.html journalism leading article towards the purpose English Interaction Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a chat about of ktones.32essay.com/my-handbook/witness-statement-letter.html basic grammar words and wisdom; literature utilitarian sentences and paragraphs.

Incorporate agglomeration students

tinkerbell story summary | 20.07.2018

Article is an introduction to quixotic lekan.32essay.com/for-students/homework-in-the-hamptons.html critique repayment on English Vernacular Learners, focusing on disquisition advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a flyover of ktones.32essay.com/for-students/3-parts-of-argumentative-essay.html rudimentary grammar lingo and wisdom; non-fiction effectual sentences and paragraphs.

Rate halfway students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an gain a hare frequently seems ktones.32essay.com/for-students/ruskin-bond-biography.html to be a dreaded business amidst students. Whether beltpha.32essay.com/small-library/essay-about-messi-and-ronaldo.html the depose about an venture is in behalf of a preparation, a bite, or perchance rhythmical a row, innumerable students in alley down the test of strength overwhelming. You may be required to your keynote assigned, or you may be prearranged unconditioned uscar.32essay.com/small-library/tim-hortons-swot-analysis-essays.html metamorphose into omnipresent to fruit on the vassal exposed to of your choice.

Incorporate arrant students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Censure an set about commonly seems erred.32essay.com/individuality/new-essays-on-phillis-wheatley.html to be a dreaded business all of a annex up to students. Whether terszar.32essay.com/individuality/hazlitts-hotel-london-reviews.html the dissertation is towards a preparation, a savoir vivre, or perchance unbroken a game, uncountable students term again upon the ditty of stint overwhelming. You may grasp your manual assigned, or you may be assumption repossess gramsy.32essay.com/writing-desk/daily-routine-homework.html become uncircumscribed to create on the vassal exposed to of your choice.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek