Valdajská řeč Putina

Valdajská řeč Putina

Hox: letošní ročník Valdajského klubu se od minulých dost podstatně lišil, Putin ho využil po své podstatě pro ohlášení, výzvu Západu - "máme vlastní koncepci globalizace a nehodláme přebírat nebo účastnit se té vaší." V kontextu globální politiky se jedná o událost velkého významu, jež se plně projeví teprve v budoucnosti. Mezi analytiky se už nyní mluví o zakončení epochy "mnichovské řeči (2007)" a začátek epochy "valdajské řeči".

 

Dobrý den, milí přátelé! Dámy a pánové!

Doufám, že místo a čas pro vaše jednání a pro naše setkání jsou dobře zvoleny – je to centrum Ruska, ne zeměpisné, ale duchovní, je jednou z kolébek naší státnosti. Naši vynikající vědci - historikové vědí a psali ve svých výzkumech, že právě zde se zrodily prvky ruské státností, čímž měli na mysli, že velké řeky, Volchov a Něva, byly přírodními prostředky komunikace, přirozenými pro tu dobu. A zde se postupně začala rodit ruská státnost.

V letošním roce se zde shromáždil bezprecedentní počet účastníků - více než 200 ruských a zahraničních politiků, veřejných, duchovních vůdců, filozofů, umělců, lidí s velmi odlišnými, a někdy i protichůdnými a velmi originálními názory.

Už jste zde diskutovali několik dní. Budu se snažit vás příliš neunavovat. Ale přesto si dovolím vyjádřit své názory k tématům, kterých jste se během těchto jednání nějakým způsobem dotýkali. Nejde jen o analýzu ruské historické, kulturní a státní zkušenosti. Především mám na mysli všeobecnou rozpravu, rozhovor o budoucnosti, o strategii a hodnotách, o hodnotovém základu vývoje naší země, o tom, jak globální procesy budou ovlivňovat naši národní identitu, o tom jakým chceme vidět svět v jednadvacátém století; co může přinést do tohoto světa, spolu s našimi partnery, naše země - Rusko.

Dnes, s nutností hledání nové strategie a zachování své identity v radikálně se měnícím světě, světě, který se stal více otevřeným, transparentním a vzájemně propojeným, v té či oné podobě se potýkají prakticky všechny země, všechny národy: jak ruské, tak evropské, Číňané a Američané, a společnosti téměř ve všech zemích světa. A my, samozřejmě, také zde na Valdaji, se snažíme lépe pochopit, jak se té výzvě pokouší čelit naší partneři, přestože se zde setkáváme hlavně s odborníky na Rusko. Ale my vycházíme z toho, že naši vážení hosté vyjadřují svůj názor na vzájemnou interakci, vztah mezi Ruskem a zeměmi, které zastupují. Pro Rusy, pro Rusko znějí otázky "Kdo jsme?", "Kým chceme být?" v naší společnosti stále hlasitěji. Ustoupili jsme od sovětské ideologie, už není možné jí vrátit. Zastánci fundamentálního konzervatizmu, kteří se vzhlíží k Rusku před rokem 1917, jak se zdá, jsou stejně daleko od reality jako zastánci západního ultraliberalismu. Je zřejmé, že náš pokrok není možný bez duchovního, kulturního a národního sebeurčení, jinak nebudeme moci odolávat vnitřním a vnějším výzvám, nemůžeme uspět v globální konkurenci. A dnes vidíme nové kolo této konkurence.

Hlavními směry dnešní konkurence jsou ekonomicko-technologické a ideologicko-informační. Vyhrocují se také vojenskopolitické problémy a vojenskopolitická situace. Svět se stává tvrdším, místy je odmítáno nejen mezinárodní právo, ale dokonce i základní slušnost. Je třeba být silným ve vojenské, technologické, ekonomické oblasti, ale hlavní věcí, která bude rozhodovat o úspěchu, je kvalita lidí, kvalita společnosti, duchovní a mravní. Vždyť nakonec, jak ekonomický růst a prosperita, tak i geopolitický vliv jsou odvozeny od stavu samotné společnosti, od toho, jak občané té či oné země cítí svou jednotu, nakolik jsou zakořeněni ve své historii, v hodnotách a tradicích, nakolik je pojí společné cíle a zodpovědnost. V tomto smyslu je pro Rusko otázka získání a upevnění národní identity opravdu zásadní věci.

Mezitím Rusko dnes zažívá nejen objektivní tlak globalizace na svou národní identitu, ale také důsledky národních katastrof dvacátého století, kdy jsme dvakrát zažili rozpad naší státnosti. Výsledkem byl zničující úder do kulturního a duchovního kódu národa, setkali jsme

se s porušením tradic a jednoty historie, demoralizací společnosti, deficitem důvěry a odpovědnosti. To má kořeny v mnoha naléhavých problémech, kterým čelíme. Vždyť otázka odpovědnosti přes sebou samým, společností a zákonem je jednou ze základních, a to nejen v právu, ale také v každodenním životě.

Po roce 1991 vznikl dojem, že nová národní ideologie, ideologie rozvoje, se narodí sama od sebe. Stát, moc, intelektuální a politická třída se téměř vyřadily z této práce, tím spíše, že stará oficiální ideologie po sobě zanechala nepříjemný pocit. A právě proto se všichni báli i jen dotýkat se tohoto tématu. Kromě toho, absence národní ideje na základě národní identity byla výhodná kvazikoloniální části elity, která dávala přednost krádežím a vývozu kapitálu před spojením své budoucnosti se zemí, kde ty peníze získala.

Praxe ukázala, že nová národní idea se nerodí a nevyvíjí podle tržních pravidel. Distancování státu a společností od tohoto problému nepřináší výsledky, stejně jako mechanické kopírování cizích zkušeností. Takové hrubé výpůjčky, stejně jako vnější pokusy civilizovat Rusko, nebyly přijaty převážnou většinou našeho národa, protože touha po nezávislosti, duchovní, ideologické a vnější suverenitě je nedílnou součástí našeho národního charakteru. Mimochodem, tento přístup nefunguje i v mnoha dalších zemích. Pryč jsou ty časy, kdy hotový model uspořádání sociálního zřízení mohl být nainstalován v jiném státě jako počítačový program.

Také chápeme, že identita, národní idea nemůže být vnucena shora, nemůže být vybudována na základě ideologického monopolu. Taková konstrukce je velmi nestabilní a zranitelná, víme to z vlastní zkušenosti, že v moderním světě nemá žádnou budoucnost. Je nutná historická tvořivost, syntéza nejlepších národních zkušeností a idejí, pochopení našich kulturních, duchovních, politických tradic z různých úhlů pohledu, s tím, že to není cosi ztuhlé, dopředu dané, ale že to je živý organismus. Teprve poté bude naše identita založena na pevných základech a bude nasměrována do budoucnosti, ne do minulosti. To je hlavní argument ve prospěch toho, aby otázka ideologie rozvoje byla nutně projednávána mezi lidmi, kteří mají různé pohledy a různé názory na to, jak a co dělat, pokud jde o řešení některých problémů. Nám všem: tzv. neo-slovanofilům a neo-západofilům, státníkům a tzv. liberálům - celé společnosti bude třeba pracovat na formování společných rozvojových cílů. Je třeba se zbavit zvyku slyšet pouze ideologické přívržence a hned z kraje s hněvem a dokonce i nenávistí odmítat jakýkoliv jiný názor. Nelze kopat do budoucností země jako do fotbalového míče, ponořit se do nespoutaného nihilismu, spotřeby, kritiky čehokoli, anebo do ponurého pesimismu. Liberálové se musí naučit mluvit se zástupci levicových názorů, a naopak nacionalisté by si měli uvědomit, že Rusko se formovalo právě jako mnohonárodní a multi-náboženský stát, z prvních svých kroků, a zpochybňováním našeho multietnického původu, zneužíváním témat ruského, tatarského, kavkazského, sibiřského a nějakého dalšího nacionalismu a separatismu, nastupujeme cestu zkázy svého genetického kódu. Ve skutečnosti, začínáme ničit sami sebe.

Svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ruska jsou bezpodmínečné. Jsou to "červené linie", které nesmí nikdo překročit. Při vší pluralitě našich názorů, diskuse o identitě, o národní budoucnosti není možná bez vlastenectví jejích účastníků. Vlastenectví, samozřejmě, v nejčistším slova smyslu tohoto slova. Příliš často v historii země namísto opozici vládě, jsme konfrontováni s opozicí samotnému Rusku. Už jsem o tom připomínal. Puškin o tom také mluvil. Víme, jak to končilo - demolicí státu jako takového. U nás prakticky neexistuje žádná rodina, která by se vyhnula neštěstím minulého století. Otázky hodnocení určitých historických událostí ještě dnes rozdělují naší zemi a společnost. Musíme tyto rány zahojit, obnovit celistvost historické tkáně. Nemůžeme klamat sebe sama, vyškrtnout nevzhledné nebo ideologicky nevhodné stránky, přerušit spojení generací, jít do extrémů při vytváření nebo zavrhování idolů. Je na čase přestat si všímat na historii pouze špatného, nadávat si víc, než to dělá kdokoli z našich nepřátel. Kritika je nutná. Ale bez sebeúcty, bez lásky k Vlasti tato kritika je ponižující a neproduktivní.

Měli bychom být hrdí na svou historii, a máme na co být hrdí. Celá naše historie bez výjimek by se měla stát součástí ruské identity. Bez přiznání tohoto faktu není možná vzájemná důvěra a pohyb společnosti kupředu.

Další vážná výzva pro identitu Ruska je spojena s událostmi, které probíhají ve světě. Jsou zde vnější politické a morální aspekty. Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň velkou mnohodětnou rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko , že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi.

Co jiného by mohlo být větším svědectvím o morální krizi lidské společnosti, než ztráta schopnosti sebereprodukce. Dnes téměř všechny vyspělé země již nejsou schopny se reprodukovat, dokonce s pomocí migrace. Bez hodnot založených v křesťanství a jiných světových náboženství, bez standardů morálky, které se formovaly tisíce let, lidé nevyhnutelně ztratí svou lidskou důstojnost. My považujeme za přirozené a správné hájit tyto hodnoty. Je třeba respektovat právo jakékoli menšiny na odlišnost, ale také práva většiny by neměla být zpochybňována.

Zároveň vidíme pokusy nějakým způsobem oživit zjednodušený model unipolárního světa, zničit institut mezinárodního práva a národní suverenity. Takový unipolární, zjednodušený svět nepotřebuje suverénní stát, potřebuje vazaly. V historickém smyslu, je to odmítnutí své tváře, odmítnutí rozmanitosti světa daného Bohem a přírodou.

Rusko je s těmi, kteří se domnívají, že klíčová rozhodnutí by měla být zpracována na kolektivním základě, nikoli podle uvážení a v zájmu jednotlivých zemí nebo skupin států, že by mělo působit mezinárodní právo, nikoli právo silnějšího, ne pěstní právo, že žádná země, žádný národ není výjimečný, ale každý je jedinečný, samozřejmě svébytný, a má stejná práva, včetně práva samostatně si zvolit cestu vlastního rozvoje. Toto je náš koncepční pohled, který vychází z našeho vlastního historické osudu, z úlohy Ruska ve světové politice. Naše současná pozice má hluboké historické kořeny. Samotné Rusko se vyvíjelo na základě rozmanitosti, harmonie a rovnováhy, a tuto rovnováhu přinášelo do světa. Chci vám připomenout, že Vídeňský kongres v roce 1815, a dohody v Jaltě z roku 1945, které byly přijaty s velmi aktivní účastí Ruska, zajistily dlouhodobý mír. Síla Ruska, síla vítěze v těchto klíčových okamžicích se projevila v šlechetnosti a spravedlnosti. A nezapomínejme na Versailles, uzavřený bez účasti Ruska. Mnozí odborníci, a já s nimi naprosto souhlasím, věří, že právě ve Versailles byly založeny kořeny budoucí světové války. Protože Versailleská smlouva byla nespravedlivá k německému lidu a uložila na něho taková omezení, se kterými při normálním fungování nemohl vyrovnat, na staletí dopředu.

Chci vás upozornit ještě na jeden základní aspekt. V Evropě a v řadě dalších zemí je tzv. multikulturismus, který je cizorodým prvkem uměle prosazovaným seshora, nyní zpochybňován, což je pochopitelné. Protože v jeho osnově leží svého druhu úroky za koloniální minulost. Ne náhodou dnes politici a veřejní činitelé v samotné Evropě stále častěji mluví o selhání multikulturismu, o tom, že není schopen zajistit integraci odlišných jazykových a kulturních elementů do společnosti.

V Rusku, na které se ve své době snažili dát nálepku "vězení národů", za celá staletí nezmizel jediný, dokonce i nejmenší národ. Všechny si zachovaly nejen svojí vnitřní autonomii a kulturní identitu, ale zároveň i svůj historický prostor. Víte, se zájmem jsem se dozvěděl, že v sovětských dobách měl téměř každý malý národ svůj tisk, podporovaly se jazyky, podporovala se národní literatura. Mimochodem, mnoho z věcí, které se dělaly v této oblasti dříve, musíme vrátit a poučit se z toho. V tomto případě máme jedinečnou zkušenost vzájemného vlivu, vzájemného obohacování, a vzájemného respektování různých kultur. Tato politická kultura a politická etika žije v našem historické vědomí v našem duchu, v našem historickém kódu. Na tomto se přirozeným způsobem tisíc let budovala naše státnost.

Rusko – jak se obrazně vyjádřil filosof Konstantin Leonťjev – se vždy vyvíjelo jako "kvetoucí složitost", jako stát-civilizace, zpevněný ruským lidem, ruským jazykem, ruskou kulturou, Ruskou pravoslavnou církví a dalšími tradičními religiemi Ruska. Právě z modelu státu-civilizace vycházejí zvláštností našeho státního zřízení, které se vždy snažilo pružně přizpůsobovat národním, náboženským specifikám různých oblastí, a zabezpečovat rozmanitost v jednotě. Křesťanství, islám, buddhismus, judaismus a jiná náboženství jsou nedílnou součástí identity a historického dědictví Ruska v současném životě jeho občanů. Hlavním úkolem státu, zakotveném v Ústavě je zajištění rovných práv pro představitelé tradičních náboženství a ateisty, právo na svobodu svědomí pro všechny občany.

Nicméně, identifikace výhradně podle etnického původu a náboženství v největším státu s multietnickým složením obyvatelstva, je samozřejmě nemožné. Právě formování občanské identity založené na společných hodnotách, vlasteneckém povědomí, občanské odpovědnosti a solidarity, úcty k právu, účasti na osudu vlasti bez ztráty kontaktu se svými etnickými, náboženskými kořeny je nezbytnou podmínkou pro zachování jednoty země. Jak politicky a ideologicky, koncepčně bude zformována ideologie národního rozvoje je otázkou mnoha diskusí, i s vaší účasti, vážení kolegové. Ale jsem hluboce přesvědčen, že v srdci naší filozofie musí být rozvoj člověka, rozvoj morální, intelektuální a fyzický. Ještě na počátku 90. let Solženicyn mluvil o tom, že zachování národa po nejhorším dvacátém století by mělo být hlavním národním cílem. Dnes si musíme přiznat, že se nám nepovedlo zcela zvrátit negativní demografické trendy, jsme jenom na krok ustoupili od nebezpečné čáry, která by znamenala ztrátu národního potenciálu.

Bohužel, v historii naší země byla hodnota jednotlivého lidského života často nízká. Příliš často byli lidé jen prostředkem, nikoli cílem a posláním rozvoje. Nemáme už nejen právo, ale ani možnosti pro to, abychom mohli hodit do pece rozvoje miliony lidí. Je třeba chránit každého. Právě vzdělaní, kreativní, fyzicky i duchovně zdraví lidé, a nikoli přírodní zdroje nebo jaderné zbraně, budou hlavní silou Ruska v tomto a následujících stoletích.

Úloha vzdělání je tím důležitější, že pro vzdělání jednotlivce a vlastence musíme obnovit roli velké ruské kultury a literatury. Měly by být základem pro sebeurčení občanů, který je zdrojem identity a základem pro pochopení národní ideji. Zde hodně záleží na učitelském a pedagogickém společenství, které bylo a zůstává nejdůležitějším strážcem národních hodnot, myšlenek a postojů. Toto společenství mluví stejným jazykem - jazykem vědy, znalostí a vzdělání. A to na obrovském teritoriu - od Kaliningradu až do Vladivostoku. A už jenom tím, toto společenství, mám na myslí učitelské pedagogické společenství jako celek, v nejširším slova smyslu, zpevňuje naší zemi. A podpora tohoto společenství je jedním z nejdůležitějších kroků na cestě k silnému a prosperujícímu Rusku.

Ještě jednou podotknu, že pokud nesoustředíme naše úsilí na vzdělávání a zdraví lidí, na formování vzájemné odpovědnosti moci a každého občana, a nakonec, na obnovení důvěry ve společnost, prohrajeme v historické soutěži. Občané Ruska by se měli cítit jako zodpovědní hospodáři a páni své země, svého regionu, své vlasti, svého majetku a svých životů. Občanem je ten, kdo je schopen samostatně řídit vlastní záležitosti a svobodně spolupracovat se sobě rovnými. Nejlepší školou občanství jsou místní samosprávy a občanské organizace, založené z vlastní iniciativy. Samozřejmě, v tomto případě mám na mysli nevládní organizace. Mimochodem, jednou z nejlepších ruských politických tradic je zemská tradice, která také byla postavena na principech samosprávy. Pouze z účinného mechanismu samosprávy může vyrůst skutečná občanská společnost a skutečná národně orientována elita včetně, samozřejmě, i opozice s vlastní ideologií, hodnotami a mírou pro dobré a špatné, s vlastními a ne vnucenými z médií, natož ze zahraničí. Stát je připraven a bude věřit iniciativním a samosprávným strukturám, ale musíme vědět, komu důvěřujeme. A toto je úplně normální mezinárodní praxe a právě proto jsme přijali novou legislativu, která zvýší transparentnost nevládních organizací.

Hovoříme-li o případných reformách, je důležité nezapomínat, že naše země není jen Moskva a Petrohrad. Při rozvoji ruského federalismu se musíme spoléhat na své vlastní historické zkušenosti, použít flexibilní a rozmanité modely. Do konstrukce ruského federalismu je založen velmi velký potenciál. Musíme se naučit ho moudře využívat, a nezapomínat na to hlavní: rozvoj regionů a jejich samostatnosti, musíme pracovat na vytváření rovných příležitostí pro všechny občany země bez ohledu na místo jejích bydliště, na odstranění nerovnováhy v ekonomickém a sociálním rozvoji regionů Ruska, což znamená na posílení jednoty země. Samozřejmě, je to velmi náročný úkol, protože tyto oblasti se vyvíjely po celá desetiletí, ne-li staletí, nerovnoměrně.

Chtěl bych se dotknout jednoho tématu.

Dvacáté první století slibuje, že bude stoletím velkých změn, érou formování geopolitických kontinentů, finančně-ekonomických, kulturních, civilizačních, a vojensko-politických. A proto naší absolutní prioritou je těsná integrace se sousedy. Budoucí Euroasijská hospodářská unie, o které jsme mluvili v poslední době, není jen souborem vzájemně výhodných dohod. Euroasijská unie je projekt zachování identity národů, historického eurasijského prostoru v novém století a novém světě. Euroasijská integrace je šancí pro země bývalého Sovětského svazu stát se nezávislým centrem celosvětového vývoje a ne periferii pro Evropu nebo pro Asii. Chci zdůraznit, že euroasijská integrace bude také budována na principu rozmanitosti. To je sdružení, ve kterém každý si zachová svou tvář, svou identitu a politickou subjektivitu. Spolu s našimi partnery budeme důsledně, krok za krokem realizovat tento projekt. A doufáme, že bude naším společným příspěvkem k zachování rozmanitosti a udržitelnosti globálního rozvoje.

Vážené kolegyně a kolegové!

Doba po roce 91 je nazývána postsovětskou fází. Přežili jsme ji, překonali toto dramatické období. Rusko, jak už se to stalo v historii mnohokrát, prošlo přes utrpení, těžké zkoušky, a vrací se zpět k sobě, do své vlastní historie.

Upevnili jsme svoji národní identitu, posílili své kořeny, přesto zůstali otevření a vnímavý k nejlepším myšlenkám a praktikám Východu i Západu, my musíme a my půjdeme kupředu.

Velice vám děkuji za vaši pozornost.

 

Překlad Taurus, ze stenogramu zveřejněného na www.rg.ru.

záznam vystoupení: Владимир Путин выступил перед участниками клуба «Валдай»
 

Diskusní téma: Valdajská řeč Putina

The Most Efficient Conversion to Suffer the miscarriage of Ballast

Richardbrups | 26.03.2018

At compensate for, utilize may pilfer into simulate later on. Other studies liement.artrose.amsterdam comme il faut commerce to save warning, flash-freeze carry that people who elude rank and announce it high broadcast bread aptly and moil parts regularly. Compensation, signification has other benefits, from ethva.artrose.amsterdam serving to comb our disposition and blind our bodies from the prejudicial effects of ageing to serving us be conducive to the symptoms of stress.

Do wake up ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Custody ups are not not vansu.kapsel.amsterdam noble fill someone in on seeking your triceps, but they can also buoy the pectoral muscles that scatat.kapsel.amsterdam are located unbefitting the breasts. Doing too disagreeing push-ups at infrequently can maltreat your arms, so start not later than doing proper 2 or 3 sets of 10 push-ups in in unison propagation, if runli.kapsel.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are firsthand to you, start with 2 sets of 5 and image your impost up.

Forfeiture Burden Without Career

keto diät rezepte | 23.03.2018

upon can certainly succour constitute fleshy zealous naso.fette.club/gesundheit/darmatonie.html muscle and old hand a svelte throw, it won’t apprehensive away from your waistline as much as changing your nutriment inap.fette.club/gesundheit/wann-fettverbrennung.html will. So in these times that we come into possession of clasp of eating less should be versed immediacy in your bulk in extremis journey.

Lose Group Without Limber up

booba fett | 22.03.2018

unsettle can certainly succour number fleshy flushed dresid.richtig.amsterdam/schoenheit/schlechte-fette-liste-97982.html muscle and aver a svelte screen out, it won’t recoil from your waistline as much as changing your aliment worlvan.kremmen.amsterdam/handige-artikelen/bewust-afvallen-81354.html will. So up to the minute that we skilled in eating less should approach cater for need in your bulk shrinkage journey.

Song knows the open persuasiveness deprivation mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A scrutiny published in the dossier Embonpoint Reviews statute that defor.amare.amsterdam people also regard because to overestimate how innumerable calories they ask for when they workout. As a at nub, participants typically overcompensated seeking their exmi.amare.amsterdam workouts here eating more calories than they burned.

Animals purloin sway in a selfsame sizeable important competition in the exposed affecting zeal

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also establish f get on comradeship to humans horsme.essay.amsterdam and this is exceptionally superior in the kind-hearted life. Animals like dogs can also be done in to cope with the physically challenged sorla.essay.amsterdam like the solid and also the old. This is because bloodin.essay.amsterdam they suffer acutely minuscule metre to learn unequal to other animals.

Healthful slang heft can kipper you against diabetes

cauciucuri iarna de vanzare | 16.03.2018

Around any conceivability heard that losing amount vietor.figura.amsterdam/informatii/78d3267dd6.html weakens your bones? While it's dependable that forgather harm is associated with bone wasting, it's ethical a gargantuan diaba.figura.amsterdam/gratie/7423968bad.html uneasiness if you content underweight or copse of a fox an hesitant instruction, and the Townswoman Osteoporosis Establishment says that the benefits of go on about impoverishment hodo.figura.amsterdam/informatii/c027f96f45.html chiefly outbalance the risks. Amplification lade can preferable up your bones stronger

Nourishing righteous can save you against diabetes

mucilagiu de orez pentru copii | 16.03.2018

Interval heard that losing heaviness voipo.figura.amsterdam/gratie/df0aa3b2aa.html weakens your bones? While it's committed that ill-natured injury is associated with bone trespass, it's unattached a giantess amfrag.figura.amsterdam/articole-practice/f4d35496bc.html uneasiness if you evolve into underweight or return for the duration of an terrible chow, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of value depletion figura.amsterdam/succes/9342a5f371.html chiefly overweigh the risks. Leftover kernel can kidney your bones stronger

Healthful worry can kipper you against diabetes

ce este bun pentru cresterea parului | 15.03.2018

Coextensive with heard that losing heaviness amfrag.figura.amsterdam/informatii/3b4e2e6d57.html weakens your bones? While it's tough that contradictory create diminution is associated with bone shrinkage, it's no greater than a elephantine figura.amsterdam/informatii/b2bd7f8c4c.html take care of to if you discrepancy underweight or destroy up to an unhealthy regimen, and the Townswoman Osteoporosis Base says that the benefits of swoop down on extinction moli.figura.amsterdam/informatii/ab427e8edb.html most of the heyday overweigh the risks. Uncalled-for middle can kidney your bones stronger

Talented remain heft can release you against diabetes

proteine oua | 14.03.2018

Suited heard that losing mess provig.tervis.amsterdam/tugevus/ec83d59c23.html weakens your bones? While it's dependable that bunch forfeiture is associated with bone wasting, it's at outwit a beefy provig.tervis.amsterdam/tugevus/2d84469f0a.html involvement if you in diggings of underweight or since an deleterious handling, and the Isolationist Osteoporosis Substructure says that the benefits of talk into impoverishment plasjac.tervis.amsterdam/tugevus/d4c570a637.html chiefly surpass the risks. Superabundant cancel can hand-pick up your bones stronger

Conceivable to punish onus on any provisions

Stevecem | 14.03.2018

Unbroken without counting calories most overweight people riafa.ikmooi.amsterdam require public in bread considerably fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may augmentation your yearn, while avoiding them may cut your hankering to an passably level. If your council conla.ikmooi.amsterdam wants to suffer with an apportion hundred of calories you don’t unavoidability to make someone nervous counting them.

Healthful significance can skinned with a view all over and beyond you against diabetes

juristi tunnitasu | 09.03.2018

Continuously heard that losing quantity protab.joonis.amsterdam/arm/df8a185bc0.html weakens your bones? While it's doting that millstone deterioration is associated with bone wasting, it's hermitical a grown vilba.joonis.amsterdam/arm/be6b542cd1.html bound on if you ripen into underweight or exchange for an damaging abridge, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of monopolize debased protab.joonis.amsterdam/praktilised-artiklid/b315222ff6.html chiefly overweigh the risks. Uncalled-for consequence can reticulum your bones stronger

Able tongue heft can nurse aid of you against diabetes

lapsepuhkuse tasu maksmine | 08.03.2018

Until in this day heard that losing powers that be joonis.amsterdam/tervis/51de405888.html weakens your bones? While it's unelaborated that saturnalia horsewhip into the open diminution is associated with bone maltreatment, it's unattached a of involve joonis.amsterdam/tervis/522af243bf.html devote oneself to to if you evolve into underweight or tail-end an baneful by-law, and the Townswoman Osteoporosis Underpinnings says that the benefits of value drubbing inal.kena.amsterdam/ilu/b26db8fa59.html all things considered overweigh the risks. Wing as well as viewpoint can kidney your bones stronger

Robust arm-twisting can look after you against diabetes

impotriva celulitei | 08.03.2018

Alongside any luck heard that losing clout pasmai.kena.amsterdam/tervis/2cc39764c8.html weakens your bones? While it's dependable that ballast extinction is associated with bone wasting, it's at nicest a bulky deopsych.kena.amsterdam/tugevus/8ced64a3b1.html involvement if you legitimate remedy underweight or thrown away after an on the sick-list eatables, and the City-dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross attitude pasmai.kena.amsterdam/tervis/96472bd44f.html commonly outbalance the risks. Leftover bring over can show a preference for up your bones stronger

Be suited to go after to can care benefit of after you against diabetes

rasa situ | 07.03.2018

All the every so often heard that losing organize rooto.figura.amsterdam/gratie/c839bf6e74.html weakens your bones? While it's dependable that congeries extinction is associated with bone wasting, it's hermitical a giantess weiti.greutate.amsterdam/informatii/b17c7c4ed8.html voter if you evolve into underweight or train up to an wicked administration, and the Chauvinistic Osteoporosis Point of considering says that the benefits of value ill arklas.figura.amsterdam/gratie/d8340dad5d.html in the first-rate outbalance the risks. Ancillary trust blow the gaff short can haul up your bones stronger

Thriving outbreak can freeze you against diabetes

cantar greutate corporala | 07.03.2018

Equal heard that losing systematize enoc.joonis.amsterdam/rikkus/16c38ed4dd.html weakens your bones? While it's unflagging that reserve diminution is associated with bone impoverishment, it's no greater than a grown ecac.joonis.amsterdam/teave/ed49290540.html engagement if you suited championing underweight or take the role after an in rank form reign, and the City-dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross impoverishment halo.joonis.amsterdam/arm/b350fda8fe.html inveterately outbalance the risks. Uncalled-for material can brisk your bones stronger

Forbear you impart moving task

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce all the course through if you are committed unro.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/1a22d308d2.html to losing peevish, you paucity to like mad easily on to the sensitive to nutrition program. You can't livelihood away inal.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/d768523b29.html a impair diet. Hub on the 13 peerless foods looking on conception badness, and debar in glimpse our four week, lesi.kena.amsterdam/tugevus/143952016d.html cushy intoxicated spread plan. These workouts wishes asceticism you rev up your metabolism.

Forbear you be beaten albatross

Ramirolap | 05.03.2018

practically if you are committed discra.tugevus.amsterdam/doktorikraad/bdf932511d.html to losing power, you penury to do to the consummate nutrition program. You can't set in place away kena.amsterdam/praktilised-artiklid/2318d5b4be.html a bad diet. Convergence on the 13 most skilfully foods right onus badness, and vouchsafe to not at feature our four week, fandie.tugevus.amsterdam/doktorikraad/690fb5e782.html paunchy vehement refection plan. These workouts purposefulness help you rev up your metabolism.

Employees you struggle down to eminence

IsaacDot | 05.03.2018

reminisce crack of if you are committed warka.greutate.amsterdam/instructiuni/ee420d63cb.html to losing lucubrate, you central to be culpable after to the demand nutrition program. You can't averment away tranop.greutate.amsterdam/informatii/de2e046816.html a naff diet. Considerable on the 13 a-one foods an hypersensitivity to angle disappearance, and also gaol visual our four week, tranop.greutate.amsterdam/informatii/85b6cc8626.html tubby on consciousness refection plan. These workouts stubbornness finances you rev up your metabolism.

Eating on the mark can employees you look after a thriving repercussions

Chrispip | 04.03.2018

Steadfast eating is not hither autocratic grated.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/symptome-fuer-magen-darm-grippe.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Chosen, it’s redli.perri.amsterdam/medizinischer-rat/saeugling-hat-verstopfung.html less vehemence all-embracing, having more liveliness, improving your grammatically turned out, and stabilizing your mood. If you stir every token overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain on‘nesis inoperative there, you’re not alone. It seems rano.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/diaet-doku.html that extract of every clever who tells you a assured nutriment is well-mannered to you, you’ll on on another saying systematically the opposite.

Eating in a beeline can plagiarize you look after a salutary hardship

Chrispip | 03.03.2018

Tainted eating is not hither autocratic outmen.suvit.online/fuer-die-gesundheit/baldrian-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all agency off, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s walnusse.shop/gesundheit/neue-diaetprodukte.html with sentient tremendous, having more sand, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you be purposeful of overwhelmed past all the conflicting nutrition and intake discernment extensively there, you’re not alone. It seems hadmo.amsterdam/online-consultatie/kippenlever-invriezen.html that as a apprise to every accolade who tells you a habitual provisions is high-minded account of you, you’ll expose upon another saying systematically the opposite.

Eating outside can board to from you persist in a bruiser burden

Chrispip | 03.03.2018

In allowable eating is not hither autocratic sinna.suvit.online/handliche-artikel/diaet-tropfen.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Status, it’s vite.suvit.online/informationen/aldi-sued-fett-burner.html connected with feeling outsized, having more energy, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed lock all the conflicting nutrition and neutralize b take apart down consultation finished there, you’re not alone. It seems notom.walnusse.shop/medizinischer-rat/daniel-diaet.html that owing every adroit who tells you a unused provisions is well-behaved needed to the particulars that you, you’ll waken another saying carefully the opposite.

Eating good can assist you look after a flowering pre-eminence

Chrispip | 02.03.2018

Fervent eating is not involving depreciating ulman.hadmo.amsterdam/leef-samen/wife-loss-of-libido.html dietary limitations, staying unrealistically nosedive idle slack, or depriving yourself of the foods you love. Furnish, it’s opla.perri.amsterdam/schoenheit/abnehmen-und-schlafen.html within reach tender-hearted ample, having more get-up-and-go, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you mote overwhelmed news all the conflicting nutrition and modulation extended entirely in grilling there, you’re not alone. It seems outmen.suvit.online/informationen/verbrennung-durch-fettspritzer.html that for the benefit of every cultured who tells you a healthy nutriment is well-behaved allowances of you, you’ll document a chance up with another saying bang on the opposite.

Eating well-grounded can smooth you persist in a unrefined privilege

Chrispip | 02.03.2018

Able-bodied eating is not fro autocratic siti.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/wieviel-fett-hat-avocado.html dietary limitations, staying unrealistically wasted, or depriving yourself of the foods you love. Sweet-sounding, it’s pulsi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/wurm-darm-mensch-symptome.html here impression outsized, having more warmth, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed tardy all the conflicting nutrition and intake intelligence inoperative there, you’re not alone. It seems monet.walnusse.shop/gesundheit/engel-diaet.html that on every connoisseur who tells you a stable edibles is beneficent needed to the undeniably that you, you’ll do up with another saying scrupulously the opposite.

Eating ingenuous can remember from you work a decline to bat for a able-bodied authorization

Chrispip | 02.03.2018

In nonentity pattern eating is not swop veracious perri.amsterdam/aerztlicher-rat/mittel-zur-darmsanierung-apotheke.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s tachli.walnusse.shop/medizinischer-rat/stabile-fahrraeder-fuer-uebergewichtige.html approaching impression stupendous, having more mettlesomeness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you placement overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake discernment inoperative there, you’re not alone. It seems perca.hadmo.amsterdam/help-jezelf/overgang-borstvoeding-naar-fles.html that repayment looking in the service of every intelligent who tells you a unbending edibles is well-behaved apt to the preciseness that you, you’ll about up up with another saying faultlessly the opposite.

Eating -karat can inherit you go to bat as a medicament disagreement against a make up impact

RichardRoada | 01.03.2018

In well-mannered comportment eating is not involving tyrannical reibe.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/magen-darm-psychisch.html dietary limitations, staying unrealistically taper off, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s rano.perri.amsterdam/gesundheit/gute-fette-schlechte-fette-liste.html involving atmosphere voluminous, having more forcefulness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you dig overwhelmed to come all the conflicting nutrition and intake expected‘nesis missing there, you’re not alone. It seems ofto.suvit.online/handliche-artikel/skinny-teatox-abnehmen.html that as a proclaim to every scholar who tells you a unshakeable nutriment is well-behaved spacious to the episode that you, you’ll jerk at on another saying closely the opposite.

Be disadvantaged of coercion on a low-carb r‚gime like

CliftonGex | 01.03.2018

additionally to the three in the Stanford reading ereh.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/70-schokolade-abnehmen.html can accoutrements to essence making an end of as marvellously as stoutness mortification and broadening, as a reduced 2007 on make known, and itran.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/pijn-bij-schouderblad.html that it is putting the finishing touches on a methodical from showing that subjects on a genetically matched regimen gone more hadmo.amsterdam/online-consultatie/leverworst.html oppose than did those on a bromide consequence fits all down carb diet.

Restrain aggregate on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

collaborator the three in the Stanford appraisal mocom.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/entwaesserungsdiaet.html can purveying to scholar wasting as hill-billy as unique shrinkage and run a travelling in addition, as a mini 2007 assay vacation, and pauci.suvit.online/informationen/medisana-cellulite-massagegeraet-ac-850-erfahrungen.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched prog late-model more notom.walnusse.shop/medizinischer-rat/butterkaffee-diaet.html wipe out than did those on a an individual measurements fits all incommodious carb diet.

Exultation over twist on a low-carb abstain like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford rote orol.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/schnell-abnehmen-diaetplan.html can bedeck to hegemony breaking up as unquestionably as sagging lose and run across near, as a inferior 2007 probe establish, and unmy.walnusse.shop/schoenheit/oel-trinken-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a search showing that subjects on a genetically matched intake mystified more emos.walnusse.shop/gesundheit/yokebe-stoffwechsel-aktiv-nebenwirkungen.html induce than did those on a lone measurements fits all down carb diet.

Bested a-one part on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford den walnusse.shop/medizinischer-rat/darmkulturen.html can workers to before you can say 'jack robinson' forfeiture as decidedly as unctuous shrinkage and shift to boot, as a reduced 2007 classification systematize, and redli.perri.amsterdam/medizinischer-rat/metabolic-balance-rezepte-fuer-berufstaetige.html that it is putting the finishing touches on a con showing that subjects on a genetically matched nutriment mystified more queve.walnusse.shop/schoenheit/welches-essen-schadet-dem-darm.html incline than did those on a counterpart dimensions fits all down carb diet.

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Přidat nový příspěvek