Valdajská řeč Putina

Valdajská řeč Putina

Hox: letošní ročník Valdajského klubu se od minulých dost podstatně lišil, Putin ho využil po své podstatě pro ohlášení, výzvu Západu - "máme vlastní koncepci globalizace a nehodláme přebírat nebo účastnit se té vaší." V kontextu globální politiky se jedná o událost velkého významu, jež se plně projeví teprve v budoucnosti. Mezi analytiky se už nyní mluví o zakončení epochy "mnichovské řeči (2007)" a začátek epochy "valdajské řeči".

 

Dobrý den, milí přátelé! Dámy a pánové!

Doufám, že místo a čas pro vaše jednání a pro naše setkání jsou dobře zvoleny – je to centrum Ruska, ne zeměpisné, ale duchovní, je jednou z kolébek naší státnosti. Naši vynikající vědci - historikové vědí a psali ve svých výzkumech, že právě zde se zrodily prvky ruské státností, čímž měli na mysli, že velké řeky, Volchov a Něva, byly přírodními prostředky komunikace, přirozenými pro tu dobu. A zde se postupně začala rodit ruská státnost.

V letošním roce se zde shromáždil bezprecedentní počet účastníků - více než 200 ruských a zahraničních politiků, veřejných, duchovních vůdců, filozofů, umělců, lidí s velmi odlišnými, a někdy i protichůdnými a velmi originálními názory.

Už jste zde diskutovali několik dní. Budu se snažit vás příliš neunavovat. Ale přesto si dovolím vyjádřit své názory k tématům, kterých jste se během těchto jednání nějakým způsobem dotýkali. Nejde jen o analýzu ruské historické, kulturní a státní zkušenosti. Především mám na mysli všeobecnou rozpravu, rozhovor o budoucnosti, o strategii a hodnotách, o hodnotovém základu vývoje naší země, o tom, jak globální procesy budou ovlivňovat naši národní identitu, o tom jakým chceme vidět svět v jednadvacátém století; co může přinést do tohoto světa, spolu s našimi partnery, naše země - Rusko.

Dnes, s nutností hledání nové strategie a zachování své identity v radikálně se měnícím světě, světě, který se stal více otevřeným, transparentním a vzájemně propojeným, v té či oné podobě se potýkají prakticky všechny země, všechny národy: jak ruské, tak evropské, Číňané a Američané, a společnosti téměř ve všech zemích světa. A my, samozřejmě, také zde na Valdaji, se snažíme lépe pochopit, jak se té výzvě pokouší čelit naší partneři, přestože se zde setkáváme hlavně s odborníky na Rusko. Ale my vycházíme z toho, že naši vážení hosté vyjadřují svůj názor na vzájemnou interakci, vztah mezi Ruskem a zeměmi, které zastupují. Pro Rusy, pro Rusko znějí otázky "Kdo jsme?", "Kým chceme být?" v naší společnosti stále hlasitěji. Ustoupili jsme od sovětské ideologie, už není možné jí vrátit. Zastánci fundamentálního konzervatizmu, kteří se vzhlíží k Rusku před rokem 1917, jak se zdá, jsou stejně daleko od reality jako zastánci západního ultraliberalismu. Je zřejmé, že náš pokrok není možný bez duchovního, kulturního a národního sebeurčení, jinak nebudeme moci odolávat vnitřním a vnějším výzvám, nemůžeme uspět v globální konkurenci. A dnes vidíme nové kolo této konkurence.

Hlavními směry dnešní konkurence jsou ekonomicko-technologické a ideologicko-informační. Vyhrocují se také vojenskopolitické problémy a vojenskopolitická situace. Svět se stává tvrdším, místy je odmítáno nejen mezinárodní právo, ale dokonce i základní slušnost. Je třeba být silným ve vojenské, technologické, ekonomické oblasti, ale hlavní věcí, která bude rozhodovat o úspěchu, je kvalita lidí, kvalita společnosti, duchovní a mravní. Vždyť nakonec, jak ekonomický růst a prosperita, tak i geopolitický vliv jsou odvozeny od stavu samotné společnosti, od toho, jak občané té či oné země cítí svou jednotu, nakolik jsou zakořeněni ve své historii, v hodnotách a tradicích, nakolik je pojí společné cíle a zodpovědnost. V tomto smyslu je pro Rusko otázka získání a upevnění národní identity opravdu zásadní věci.

Mezitím Rusko dnes zažívá nejen objektivní tlak globalizace na svou národní identitu, ale také důsledky národních katastrof dvacátého století, kdy jsme dvakrát zažili rozpad naší státnosti. Výsledkem byl zničující úder do kulturního a duchovního kódu národa, setkali jsme

se s porušením tradic a jednoty historie, demoralizací společnosti, deficitem důvěry a odpovědnosti. To má kořeny v mnoha naléhavých problémech, kterým čelíme. Vždyť otázka odpovědnosti přes sebou samým, společností a zákonem je jednou ze základních, a to nejen v právu, ale také v každodenním životě.

Po roce 1991 vznikl dojem, že nová národní ideologie, ideologie rozvoje, se narodí sama od sebe. Stát, moc, intelektuální a politická třída se téměř vyřadily z této práce, tím spíše, že stará oficiální ideologie po sobě zanechala nepříjemný pocit. A právě proto se všichni báli i jen dotýkat se tohoto tématu. Kromě toho, absence národní ideje na základě národní identity byla výhodná kvazikoloniální části elity, která dávala přednost krádežím a vývozu kapitálu před spojením své budoucnosti se zemí, kde ty peníze získala.

Praxe ukázala, že nová národní idea se nerodí a nevyvíjí podle tržních pravidel. Distancování státu a společností od tohoto problému nepřináší výsledky, stejně jako mechanické kopírování cizích zkušeností. Takové hrubé výpůjčky, stejně jako vnější pokusy civilizovat Rusko, nebyly přijaty převážnou většinou našeho národa, protože touha po nezávislosti, duchovní, ideologické a vnější suverenitě je nedílnou součástí našeho národního charakteru. Mimochodem, tento přístup nefunguje i v mnoha dalších zemích. Pryč jsou ty časy, kdy hotový model uspořádání sociálního zřízení mohl být nainstalován v jiném státě jako počítačový program.

Také chápeme, že identita, národní idea nemůže být vnucena shora, nemůže být vybudována na základě ideologického monopolu. Taková konstrukce je velmi nestabilní a zranitelná, víme to z vlastní zkušenosti, že v moderním světě nemá žádnou budoucnost. Je nutná historická tvořivost, syntéza nejlepších národních zkušeností a idejí, pochopení našich kulturních, duchovních, politických tradic z různých úhlů pohledu, s tím, že to není cosi ztuhlé, dopředu dané, ale že to je živý organismus. Teprve poté bude naše identita založena na pevných základech a bude nasměrována do budoucnosti, ne do minulosti. To je hlavní argument ve prospěch toho, aby otázka ideologie rozvoje byla nutně projednávána mezi lidmi, kteří mají různé pohledy a různé názory na to, jak a co dělat, pokud jde o řešení některých problémů. Nám všem: tzv. neo-slovanofilům a neo-západofilům, státníkům a tzv. liberálům - celé společnosti bude třeba pracovat na formování společných rozvojových cílů. Je třeba se zbavit zvyku slyšet pouze ideologické přívržence a hned z kraje s hněvem a dokonce i nenávistí odmítat jakýkoliv jiný názor. Nelze kopat do budoucností země jako do fotbalového míče, ponořit se do nespoutaného nihilismu, spotřeby, kritiky čehokoli, anebo do ponurého pesimismu. Liberálové se musí naučit mluvit se zástupci levicových názorů, a naopak nacionalisté by si měli uvědomit, že Rusko se formovalo právě jako mnohonárodní a multi-náboženský stát, z prvních svých kroků, a zpochybňováním našeho multietnického původu, zneužíváním témat ruského, tatarského, kavkazského, sibiřského a nějakého dalšího nacionalismu a separatismu, nastupujeme cestu zkázy svého genetického kódu. Ve skutečnosti, začínáme ničit sami sebe.

Svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ruska jsou bezpodmínečné. Jsou to "červené linie", které nesmí nikdo překročit. Při vší pluralitě našich názorů, diskuse o identitě, o národní budoucnosti není možná bez vlastenectví jejích účastníků. Vlastenectví, samozřejmě, v nejčistším slova smyslu tohoto slova. Příliš často v historii země namísto opozici vládě, jsme konfrontováni s opozicí samotnému Rusku. Už jsem o tom připomínal. Puškin o tom také mluvil. Víme, jak to končilo - demolicí státu jako takového. U nás prakticky neexistuje žádná rodina, která by se vyhnula neštěstím minulého století. Otázky hodnocení určitých historických událostí ještě dnes rozdělují naší zemi a společnost. Musíme tyto rány zahojit, obnovit celistvost historické tkáně. Nemůžeme klamat sebe sama, vyškrtnout nevzhledné nebo ideologicky nevhodné stránky, přerušit spojení generací, jít do extrémů při vytváření nebo zavrhování idolů. Je na čase přestat si všímat na historii pouze špatného, nadávat si víc, než to dělá kdokoli z našich nepřátel. Kritika je nutná. Ale bez sebeúcty, bez lásky k Vlasti tato kritika je ponižující a neproduktivní.

Měli bychom být hrdí na svou historii, a máme na co být hrdí. Celá naše historie bez výjimek by se měla stát součástí ruské identity. Bez přiznání tohoto faktu není možná vzájemná důvěra a pohyb společnosti kupředu.

Další vážná výzva pro identitu Ruska je spojena s událostmi, které probíhají ve světě. Jsou zde vnější politické a morální aspekty. Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň velkou mnohodětnou rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko , že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi.

Co jiného by mohlo být větším svědectvím o morální krizi lidské společnosti, než ztráta schopnosti sebereprodukce. Dnes téměř všechny vyspělé země již nejsou schopny se reprodukovat, dokonce s pomocí migrace. Bez hodnot založených v křesťanství a jiných světových náboženství, bez standardů morálky, které se formovaly tisíce let, lidé nevyhnutelně ztratí svou lidskou důstojnost. My považujeme za přirozené a správné hájit tyto hodnoty. Je třeba respektovat právo jakékoli menšiny na odlišnost, ale také práva většiny by neměla být zpochybňována.

Zároveň vidíme pokusy nějakým způsobem oživit zjednodušený model unipolárního světa, zničit institut mezinárodního práva a národní suverenity. Takový unipolární, zjednodušený svět nepotřebuje suverénní stát, potřebuje vazaly. V historickém smyslu, je to odmítnutí své tváře, odmítnutí rozmanitosti světa daného Bohem a přírodou.

Rusko je s těmi, kteří se domnívají, že klíčová rozhodnutí by měla být zpracována na kolektivním základě, nikoli podle uvážení a v zájmu jednotlivých zemí nebo skupin států, že by mělo působit mezinárodní právo, nikoli právo silnějšího, ne pěstní právo, že žádná země, žádný národ není výjimečný, ale každý je jedinečný, samozřejmě svébytný, a má stejná práva, včetně práva samostatně si zvolit cestu vlastního rozvoje. Toto je náš koncepční pohled, který vychází z našeho vlastního historické osudu, z úlohy Ruska ve světové politice. Naše současná pozice má hluboké historické kořeny. Samotné Rusko se vyvíjelo na základě rozmanitosti, harmonie a rovnováhy, a tuto rovnováhu přinášelo do světa. Chci vám připomenout, že Vídeňský kongres v roce 1815, a dohody v Jaltě z roku 1945, které byly přijaty s velmi aktivní účastí Ruska, zajistily dlouhodobý mír. Síla Ruska, síla vítěze v těchto klíčových okamžicích se projevila v šlechetnosti a spravedlnosti. A nezapomínejme na Versailles, uzavřený bez účasti Ruska. Mnozí odborníci, a já s nimi naprosto souhlasím, věří, že právě ve Versailles byly založeny kořeny budoucí světové války. Protože Versailleská smlouva byla nespravedlivá k německému lidu a uložila na něho taková omezení, se kterými při normálním fungování nemohl vyrovnat, na staletí dopředu.

Chci vás upozornit ještě na jeden základní aspekt. V Evropě a v řadě dalších zemí je tzv. multikulturismus, který je cizorodým prvkem uměle prosazovaným seshora, nyní zpochybňován, což je pochopitelné. Protože v jeho osnově leží svého druhu úroky za koloniální minulost. Ne náhodou dnes politici a veřejní činitelé v samotné Evropě stále častěji mluví o selhání multikulturismu, o tom, že není schopen zajistit integraci odlišných jazykových a kulturních elementů do společnosti.

V Rusku, na které se ve své době snažili dát nálepku "vězení národů", za celá staletí nezmizel jediný, dokonce i nejmenší národ. Všechny si zachovaly nejen svojí vnitřní autonomii a kulturní identitu, ale zároveň i svůj historický prostor. Víte, se zájmem jsem se dozvěděl, že v sovětských dobách měl téměř každý malý národ svůj tisk, podporovaly se jazyky, podporovala se národní literatura. Mimochodem, mnoho z věcí, které se dělaly v této oblasti dříve, musíme vrátit a poučit se z toho. V tomto případě máme jedinečnou zkušenost vzájemného vlivu, vzájemného obohacování, a vzájemného respektování různých kultur. Tato politická kultura a politická etika žije v našem historické vědomí v našem duchu, v našem historickém kódu. Na tomto se přirozeným způsobem tisíc let budovala naše státnost.

Rusko – jak se obrazně vyjádřil filosof Konstantin Leonťjev – se vždy vyvíjelo jako "kvetoucí složitost", jako stát-civilizace, zpevněný ruským lidem, ruským jazykem, ruskou kulturou, Ruskou pravoslavnou církví a dalšími tradičními religiemi Ruska. Právě z modelu státu-civilizace vycházejí zvláštností našeho státního zřízení, které se vždy snažilo pružně přizpůsobovat národním, náboženským specifikám různých oblastí, a zabezpečovat rozmanitost v jednotě. Křesťanství, islám, buddhismus, judaismus a jiná náboženství jsou nedílnou součástí identity a historického dědictví Ruska v současném životě jeho občanů. Hlavním úkolem státu, zakotveném v Ústavě je zajištění rovných práv pro představitelé tradičních náboženství a ateisty, právo na svobodu svědomí pro všechny občany.

Nicméně, identifikace výhradně podle etnického původu a náboženství v největším státu s multietnickým složením obyvatelstva, je samozřejmě nemožné. Právě formování občanské identity založené na společných hodnotách, vlasteneckém povědomí, občanské odpovědnosti a solidarity, úcty k právu, účasti na osudu vlasti bez ztráty kontaktu se svými etnickými, náboženskými kořeny je nezbytnou podmínkou pro zachování jednoty země. Jak politicky a ideologicky, koncepčně bude zformována ideologie národního rozvoje je otázkou mnoha diskusí, i s vaší účasti, vážení kolegové. Ale jsem hluboce přesvědčen, že v srdci naší filozofie musí být rozvoj člověka, rozvoj morální, intelektuální a fyzický. Ještě na počátku 90. let Solženicyn mluvil o tom, že zachování národa po nejhorším dvacátém století by mělo být hlavním národním cílem. Dnes si musíme přiznat, že se nám nepovedlo zcela zvrátit negativní demografické trendy, jsme jenom na krok ustoupili od nebezpečné čáry, která by znamenala ztrátu národního potenciálu.

Bohužel, v historii naší země byla hodnota jednotlivého lidského života často nízká. Příliš často byli lidé jen prostředkem, nikoli cílem a posláním rozvoje. Nemáme už nejen právo, ale ani možnosti pro to, abychom mohli hodit do pece rozvoje miliony lidí. Je třeba chránit každého. Právě vzdělaní, kreativní, fyzicky i duchovně zdraví lidé, a nikoli přírodní zdroje nebo jaderné zbraně, budou hlavní silou Ruska v tomto a následujících stoletích.

Úloha vzdělání je tím důležitější, že pro vzdělání jednotlivce a vlastence musíme obnovit roli velké ruské kultury a literatury. Měly by být základem pro sebeurčení občanů, který je zdrojem identity a základem pro pochopení národní ideji. Zde hodně záleží na učitelském a pedagogickém společenství, které bylo a zůstává nejdůležitějším strážcem národních hodnot, myšlenek a postojů. Toto společenství mluví stejným jazykem - jazykem vědy, znalostí a vzdělání. A to na obrovském teritoriu - od Kaliningradu až do Vladivostoku. A už jenom tím, toto společenství, mám na myslí učitelské pedagogické společenství jako celek, v nejširším slova smyslu, zpevňuje naší zemi. A podpora tohoto společenství je jedním z nejdůležitějších kroků na cestě k silnému a prosperujícímu Rusku.

Ještě jednou podotknu, že pokud nesoustředíme naše úsilí na vzdělávání a zdraví lidí, na formování vzájemné odpovědnosti moci a každého občana, a nakonec, na obnovení důvěry ve společnost, prohrajeme v historické soutěži. Občané Ruska by se měli cítit jako zodpovědní hospodáři a páni své země, svého regionu, své vlasti, svého majetku a svých životů. Občanem je ten, kdo je schopen samostatně řídit vlastní záležitosti a svobodně spolupracovat se sobě rovnými. Nejlepší školou občanství jsou místní samosprávy a občanské organizace, založené z vlastní iniciativy. Samozřejmě, v tomto případě mám na mysli nevládní organizace. Mimochodem, jednou z nejlepších ruských politických tradic je zemská tradice, která také byla postavena na principech samosprávy. Pouze z účinného mechanismu samosprávy může vyrůst skutečná občanská společnost a skutečná národně orientována elita včetně, samozřejmě, i opozice s vlastní ideologií, hodnotami a mírou pro dobré a špatné, s vlastními a ne vnucenými z médií, natož ze zahraničí. Stát je připraven a bude věřit iniciativním a samosprávným strukturám, ale musíme vědět, komu důvěřujeme. A toto je úplně normální mezinárodní praxe a právě proto jsme přijali novou legislativu, která zvýší transparentnost nevládních organizací.

Hovoříme-li o případných reformách, je důležité nezapomínat, že naše země není jen Moskva a Petrohrad. Při rozvoji ruského federalismu se musíme spoléhat na své vlastní historické zkušenosti, použít flexibilní a rozmanité modely. Do konstrukce ruského federalismu je založen velmi velký potenciál. Musíme se naučit ho moudře využívat, a nezapomínat na to hlavní: rozvoj regionů a jejich samostatnosti, musíme pracovat na vytváření rovných příležitostí pro všechny občany země bez ohledu na místo jejích bydliště, na odstranění nerovnováhy v ekonomickém a sociálním rozvoji regionů Ruska, což znamená na posílení jednoty země. Samozřejmě, je to velmi náročný úkol, protože tyto oblasti se vyvíjely po celá desetiletí, ne-li staletí, nerovnoměrně.

Chtěl bych se dotknout jednoho tématu.

Dvacáté první století slibuje, že bude stoletím velkých změn, érou formování geopolitických kontinentů, finančně-ekonomických, kulturních, civilizačních, a vojensko-politických. A proto naší absolutní prioritou je těsná integrace se sousedy. Budoucí Euroasijská hospodářská unie, o které jsme mluvili v poslední době, není jen souborem vzájemně výhodných dohod. Euroasijská unie je projekt zachování identity národů, historického eurasijského prostoru v novém století a novém světě. Euroasijská integrace je šancí pro země bývalého Sovětského svazu stát se nezávislým centrem celosvětového vývoje a ne periferii pro Evropu nebo pro Asii. Chci zdůraznit, že euroasijská integrace bude také budována na principu rozmanitosti. To je sdružení, ve kterém každý si zachová svou tvář, svou identitu a politickou subjektivitu. Spolu s našimi partnery budeme důsledně, krok za krokem realizovat tento projekt. A doufáme, že bude naším společným příspěvkem k zachování rozmanitosti a udržitelnosti globálního rozvoje.

Vážené kolegyně a kolegové!

Doba po roce 91 je nazývána postsovětskou fází. Přežili jsme ji, překonali toto dramatické období. Rusko, jak už se to stalo v historii mnohokrát, prošlo přes utrpení, těžké zkoušky, a vrací se zpět k sobě, do své vlastní historie.

Upevnili jsme svoji národní identitu, posílili své kořeny, přesto zůstali otevření a vnímavý k nejlepším myšlenkám a praktikám Východu i Západu, my musíme a my půjdeme kupředu.

Velice vám děkuji za vaši pozornost.

 

Překlad Taurus, ze stenogramu zveřejněného na www.rg.ru.

záznam vystoupení: Владимир Путин выступил перед участниками клуба «Валдай»
 

Diskusní téma: Valdajská řeč Putina

pre Jiriho Safranka

Tib | 22.11.2014

Caka ta tazky , velmi tazky zivot !

Koniec Hry

SB | 28.10.2014

Vzdy bojujeme len sami so sebou. (Pozri si Film cata tam v zavere na to hosi prisli ale museli trpiet aby k tomu dospeli.)
Vsetky vojny sa vedu vzdy v Nas samotnych.
Ako sa to bude vyvijat dalej ?
Tato civilizacia umiera pomaly ale isto. Slovania to sice preziju ale len oni sami. Zapad uz je mrtvy. Rodischild & Co. budu zlikvidovany do posledneho ako rakovina. Prikazy k tomu boli uz vydane a staci sadnut do kresla a divat sa.

Pokial ide o vytuzene zmeny: Zacnite vo svojom vnutri. Tade vedie cesta. Nema zmysel kricat na suseda ue je debil a mal by sa zmenit. To by znamenalo ze mi vadi to co mi moj sused okazuje. Uz ste to vsetci predsa vyskusali 1000x a stale vam to nedoslo ?
Nemozete menit okolity svet, nie bez zmeny seba samych.
Hadate sa z partnermi nadavate na rodicov a vladu ste nespokojni, s cim ? ci s kym ? sami so sebou je spravna odpoved.
Skutocne dobra rada je: Prestante sa snazit zmenit inych (Je to nasilie pachane na najblizssich, ktore Vas na koniec aj tak mrzi).
Vyicitky, poziadavky, nenavist, zloba, hnev ak to citite v sebe, myslite ze to je spravny postoj pre vytvaranie nazorov ? Nie nie je.
Pokoj v dusi je odpoved mier a klud. Ak sa snazite o vyhodnost tak vyhodnost pre svetok zivot nie len ten Vas. Ak nepodporite vsetok zivot nepodporili ste v prvom rade seba samych. Ak nie ste schopny podporit seba samych nedokazete podporit nikoho.

My Slovania vieme kde je nase miesto a opat si ho vezmeme naspat. Slovaci podporuju Rusov viac ako Zapad sme s nimi spriazneni dusov a mame to v genome. Ziadna propaganda to nemoze preprogramovat, aj ked sa CervenyStitok &CO o to usilovne snazia. Kazdy moze dat svetu len to co ma v sebe.
Boja sa Cervenostitkari ? Odpoved je v otazke co dali svetu strach, biedu, utrpenie, opovrhovanie clovekom. A to je to co si nosia v sebe. Ja z mojej pozicie ich uprimne lutujem. Mnozstov utrpenia ktore na nich este caka, aby pochopili co esencia zivota vlastne je, je obrovske.

Vsetci sme jedno kazdy jedinec je dvolezity a potrebny, ale v stave pochopenia. Bez odsudenia a hodnotenia. Podaj ruku a pomoz pochopit. A to je to co som v prejave Putina videl a presne to co v prejave "Vetkych" zapadniarov absentuje.

Kazdy z nas je ako zrkadlo pre postatnych a vsetci su nase zrkadla. V nich sa vidime my sami nase najtemnejsie vlastnosti. Nepomoze ked budes kricat na zrkadlo aby ti prestalo ukazovat pravdu. Neprestane. Ak ju ovsem prijmes mozes ju zmenit. Inak ostanes zaseknuty vo svojej tvrdohlavosti, zaslepenosti a predtsave zi si najmudrejsi clovek na svete, nie si to mi ver. A tak nam nebudes schopny pomoct budovat novu civilizaciu zalozenu na podpore kazdeho jednotlivca.
Na zaver Slovaci sa tesi na spolupracu z Rusmi privitame Vas tak ako sa patri z otovrenou narucou a cistym srdcom. Sme Vasi bratia a EU na tom nic nemeni.

Game Over

SB | 28.10.2014

Vzdy bojujeme len sami so sebou. (Pozri si Film cata tam v zavere na to hosi prisli ale museli trpiet aby k tomu dospeli.)
Vsetky vojny sa vedu vzdy v Nas samotnych.
Ako sa to bude vyvijat dalej ?
Tato civilizacia umiera pomaly ale isto. Slovania to sice preziju ale len oni sami. Zapad uz je mrtvy. Rodischild & Co. budu zlikvidovany do posledneho ako rakovina. Prikazy k tomu boli uz vydane a staci sadnut do kresla a divat sa.

Pokial ide o vytuzene zmeny: Zacnite vo svojom vnutri. Tade vedie cesta. Nema zmysel kricat na suseda ue je debil a mal by sa zmenit. To by znamenalo ze mi vadi to co mi moj sused okazuje. Uz ste to vsetci predsa vyskusali 1000x a stale vam to nedoslo ?
Nemozete menit okolity svet, nie bez zmeny seba samych.
Hadate sa z partnermi nadavate na rodicov a vladu ste nespokojni, s cim ? ci s kym ? sami so sebou je spravna odpoved.
Skutocne dobra rada je: Prestante sa snazit zmenit inych (Je to nasilie pachane na najblizssich, ktore Vas na koniec aj tak mrzi).
Vyicitky, poziadavky, nenavist, zloba, hnev ak to citite v sebe, myslite ze to je spravny postoj pre vytvaranie nazorov ? Nie nie je.
Pokoj v dusi je odpoved mier a klud. Ak sa snazite o vyhodnost tak vyhodnost pre svetok zivot nie len ten Vas. Ak nepodporite vsetok zivot nepodporili ste v prvom rade seba samych. Ak nie ste schopny podporit seba samych nedokazete podporit nikoho.

My Slovania vieme kde je nase miesto a opat si ho vezmeme naspat. Slovaci podporuju Rusov viac ako Zapad sme s nimi spriazneni dusov a mame to v genome. Ziadna propaganda to nemoze preprogramovat, aj ked sa CervenyStitok &CO o to usilovne snazia. Kazdy moze dat svetu len to co ma v sebe.
Boja sa Cervenostitkari ? Odpoved je v otazke co dali svetu strach, biedu, utrpenie, opovrhovanie clovekom. A to je to co si nosia v sebe. Ja z mojej pozicie ich uprimne lutujem. Mnozstov utrpenia ktore na nich este caka, aby pochopili co esencia zivota vlastne je, je obrovske.

Vsetci sme jedno kazdy jedinec je dvolezity a potrebny, ale v stave pochopenia. Bez odsudenia a hodnotenia. Podaj ruku a pomoz pochopit. A to je to co som v prejave Putina videl a presne to co v prejave "Vetkych" zapadniarov absentuje.

Kazdy z nas je ako zrkadlo pre postatnych a vsetci su nase zrkadla. V nich sa vidime my sami nase najtemnejsie vlastnosti. Nepomoze ked budes kricat na zrkadlo aby ti prestalo ukazovat pravdu. Neprestane. Ak ju ovsem prijmes mozes ju zmenit. Inak ostanes zaseknuty vo svojej tvrdohlavosti, zaslepenosti a predtsave zi si najmudrejsi clovek na svete, nie si to mi ver. A tak nam nebudes schopny pomoct budovat novu civilizaciu zalozenu na podpore kazdeho jednotlivca.
Na zaver Slovaci sa tesi na spolupracu z Rusmi privitame Vas tak ako sa patri z otovrenou narucou a cistym srdcom. Sme Vasi bratia a EU na tom nic nemeni.

Re: Game Over

Mária Žišková | 26.04.2015

Super reakcia! Niečo ako Biblia súčasného občana. Som nadšená. Gratulujem Vám! Písali ste mi zo srdca.

Re: Game Over

Rayman | 04.11.2015

Nemuzume ale kazda myslenka ktera vznikne je vic nez ta ktera se nenarodi a ze srdce preji &Co aby zmizel jeho nazor a vse co ovlivnuje, tahle myslenka muze vzniknout zatim. Dekuji za proslov udelal na me velke dojem, jsu rad za tvou mylenku

Putin spasitel

jedenobčan | 27.10.2014

Přesto, že jsem obezřetný, nedůvěřivý, Vladimíru Putinovi věřím. Primitivním útokům nevzdělanců a poserů, kterým tento chaos vyhovuje je třeba se jen smát. Jsou to zoufalci parazitující na hnusu této doby, hysteričtí strachem, že přijdou o to co nakradli. Svět se probouzí, Putin má obrovskou popularitu, otvírá lidem oči nejen v Evropě. Dokázal z prachu postavit na nohy molocha, nad kterým svět zlomil hůl a západ se jen těšil na rabování. Jestli někde na této planetě existuje demokracie, je to v Rusku. Jestli má někdo vizi zdravé planety, je to Putin. VIVAT PUTIN !

zadna budoucnost pro cechy

Pesimista | 26.10.2014

Zapad nami opovrhuje, jsme pro ne jen hadr na vyzdimani a pro Rusy vzdaleni pribuzni co je tam nechteji. Stat ridi uplaceni vlastizradci. Jestli se neco u nas semele dopadnem jak rusove v UK. Spis jeste hur protoze ti mohou alespon utect do ruska. Misto fasounu nas budou zabijet .omove.

?????

dakonn | 29.06.2014

Kukám i tady je to samý bolševický debil až na pár vyjímek ...

Re: ?????

Jiří Šafránek | 25.10.2014

Ty jsi taky moc rozumu nepobral. Je to patrné z tvé reakce fašistického debila.

Re: ?????

Rayman | 04.11.2015

Ale jistě založ si nacionalistickó stranu ubožáku....

podobnost čistě náhodná

hugo | 18.03.2014

Velmi to připomíná Hitlerovy ranní norimberské projevy - akcent na národní hrdost, kuluturnost národa a historické útrapy, kterémi národ musel projít a které byly způsobeny zvenčí

Re: podobnost čistě náhodná

Jiří Šafránek | 25.10.2014

Příteli, možná Vám to něco připomíná, ale lépe by bylo, když byste vystoupil s konkrétní kritikou něčeho z toho, co prezident Putin řekl. Hlásnou troubu svým vymývačů mozku totiž dnes už umí dělat každý trouba.

Re: Re: podobnost čistě náhodná

Radim Valenčík | 27.10.2014

http://radimvalencik.pise.cz/1760-putinuv-projev-prilis-dosebezahledeny.html

Re: Re: podobnost čistě náhodná

Sven | 12.11.2014

President Putin je jistě inteligentní člověk, ale tak, jako všem státníkům, i jemu ten projev napsal někdo jiný. Nevím jak jste starý, pane Šafránku, ale tak jak to řekl ten před Vámi, i Hitlerovy projevy měly logiku, i Hitler udělal "pořádek" v Německu, i Hitler pozvedl sebevědomí Němců a všichni víme, jak to dopadlo ! Také nezapomente, že Putin je bývalý důstojník KGB - a bývalý KGBák, je něco podobného, jako bývalý černoch !

Re: Re: Re: podobnost čistě náhodná

Jirka | 16.11.2014

nevím jak jste starý nebo mladý Vy - ale vím, že na tom nezáleží, tak jako ostatní máte právo na svůj názor. A stejně tak nezáleží na tom, jestli Putinovi psal či nepsal jeho projev někdo jiný. Důležitý je obsah a ten bohužel onu zmiňovanou podobnost postrádá. Laciný výkřik bez argumentu, to je celý obsah Vašeho příspěvku. Hitler, když už byl zmíněn, uniformoval Německo - dá se říci, že ho uvnitř jeho hranic "globalizoval - rozuměno sjednotil a unifikoval" a tento zavedený standard se potom pokusil exportovat za jeho hranice pod německou nadvládou.
Omlouvám se, ale já tu podobnost vidím úplně jinde....

díky

artemio | 13.03.2014

Díky jediným Slovanům, co mají ještě vitalitu a sílu zastavit židovské bestie mamonu, pane Putine neberte prosím naše představitelé, jako lid, po zkušenosti s demokracií židů, kdy upadáme jen dál do bídy, a morálního balastu, hydra židovská nás vysává, jste asi jediní, kteří to můžete zastavit a věřte, že si to moc lidí u nás uvědomuje, jednou je zničíme a na světě bude dobře, nenávidí je už třičtvrtě lidstva. Přeji Vám hodně odvahy, běžní lidé a hlavně Slovani z mozkem Vám fandí.

Re: díky

Michael | 16.03.2014

VÝVOJ NA UKRAJINĚ

Velmi souhlasím s názorem kolegů pisatelů, že Rusko a další slovanské národy - zvláště Slovensko - prochází očistnou fází a naplňují tak prorocká? slova krále fyziků A. Einsteina: "Lidstvo se buď vrátí k Bohu, nebo se zničí"..

Bohu díky za PROTIPROUD.CZ a veřejně projevené rozumné postoje (konečně!) několika našich politiků i novinářů k protiústavnímu, antidemokratickému ozbrojenému převratu na Ukrajině...

Mimochodem je škoda, že své zdravě názory nemohl Stanislav Křeček vyslovit jako Ombudsman, ale jen jako zástupce havlistické (a tím i dienstbierovské, schwarzenbergské, halíkovské, dukovské atd..) soudružky Šabatové..

Násilí proti lidským bytostem je odsouzeníhodné, ale legitimita jeho použití vyplývá z ústavy každého demokratického státu, který musí bránit svou identitu a integritu proti nepřátelům vnějším i vnitřním - vetřelci jsou infekcí, kterou bílé krvinky musí zlikvidovat, nemá-li celý organizmus podlehnout smrti... Nebo je snad novopečená ombudsmanka Šabatová tak ortodoxně tolerantní a pacifistická, že nikdy neužívala antibiotika, aby se snad nedopustila násilí na patogenních bakteriích, které napadly její tělo? To je přece také kruté násilí - vraždit tak nepatrné nebohé tvorečky..??

P.S.

Již 18 let bojujeme za záchranu předního symbolu českého státu - bezprecedentně zdevastovaného - zmrzačeného a zhanobeného chrámu sv. Michaela Archanděla pod ochranou UNESCO (komerční party, disko, všechny typy sexuálních aktivit, alkohol, drogy, satanismus).

Politici i katoličtí i evangeličtí církevníci již minimálně 15 let vědí, že tato politicko-ekonomická kauza, spojená s miliardovými defraudacemi, mezinárodním organizovaným zločinem (jehož nitky vedou mj. k ex-premiéru Ukrajiny P. Lazarenkovi) a klientelismem v nejvyšších patrech politiky, se stala modelovým bojem o právní stát a přesto v drtivé většině stále mlčí a zbaběle se plazí před zločinným Vídeňákem polsko-ukrajinského původu s izraelským pasem Jerri Nowikovskym, který za jejich hlasitého i tichého potlesku tuneluje naši vlast, a mrzačí a hanobí nejen národní i světové kulturní dědictví, ale zároveň 20 let láme a ničí i charaktery úředníků...

Není vůbec náhoda, že i V. Havel byl zatvrzelým (a zákeřně plíživým) nepřítelem zájmu sv. Michaela... Potvrzují to mé osobní zkušenosti s ním od roku 1999 a rovněž závažné přímé svědectví ředitele jeho politického odboru P. Fischera (2002): "President všechno ví, ale nic neudělá, a schůzku ti nedá".

(Díky Bohu, minulý týden MK ČR po obrovském ůsilí, v 6-měsíčním přezkumném řízení zrušilo závazná stanoviska OPP MHMP (2009 - J. Kněžínek, 2013 - J. Skalický), která umožnila vydání stavebního povolení (14/10/2013), jež mělo přestavět historický sakrální klenot z 12.stol v srdci Prahy na 4-podlažní tržnici s erotickým klubem v podkroví.. To je však jen jedna vítězná bitva, válka zdaleka vyhrána není..)

Představme si, co by se stalo, kdybychom si nyní řekli:

"Struktury právního státu jsou naprosto dysfunkční - navzdory volání domácích (od r. 1993), evropských i světových (od r. 1998) autorit cílevědomě odmítají spravedlivě vyřešit tento bezprecedentní duchovně-kulturní a ekonomicko-politický zločin, a naopak mírové aktivisty bojující výhradně demokratickými legitimními prostředky za záchranu klenotu národního i světového dědictví pod ochranou UNESCO (ryze teoretickou) soustavně ostrakizují a šikanují protizákonnými nástroji (falešnými sliby, lhaním, vyhýbáním se kontaktu a porušováním jejich občanských svobod). Za takové situace, kdy byly vyčerpány všechny demokratické metody, nám opravdu nezbývá jiné řešení než se vyzbrojit a spravedlnost vzít tzv. do svých rukou - tj. prosadit právo násilnou cestou.."

Pokračujme v naší úvaze a představme si, že bychom přišli na Hrad vybaveni molotovovými koktejly, železnými tyčemi, dlažebními kostkami, loveckými puškami a samopaly a posilnění čajem s drogami a bubnováním rebelů na plechové sudy si chtěli vynutit splnění slibu prezidenta Miloše Zemana, kterým mi před 13 lety (!) 18/9/2001 v PSP ČR v roli premiéra osobně slíbil kauzu SMA důsledně vyřešit a kostel vytrhnout z rukou jeho devastátora a defraudanta ČR v řádu STAMILIONŮ CZK..

Myslí si snad někdo, že by takové "teroristické komando" pan prezident uvítal s otevřenou náručí? Otevřel brány Paláce a pokorně odešel? Jak jsem jej měl možnost poznat osobně, zaujal by zcela nepochybně úplně jiný postoj.. Ale jakkoliv není pan prezident všemi milován, i jeho protivníci repektují jeho mandát. A zvláště v situaci segregace názorů na události v Kyjevě jsem upřímně a velmi vděčný Pánu Bohu za to, že na Hradě sedí on, a nikoliv jeho vlastizrádný protikandidát (pro nějž jsem dokonce v trestuhodně důvěřivé a hluboce mylné naději na jeho smysl pro hájení národních a státních zájmů naší vlasti a křesťanských hodnot získával volební hlasy.. on i přesto plně zaštítil zločince 20 let devastujícího nejstarší kostel Staré Prahy pod ochranou UNESCO - chrám sv. Michaela se pln ), který majdanský krvavý "mejdan" podporoval i osobní přítomností... Bilderberg se za svého Černohorce určitě nemusí stydět.. Ale jak si své zločiny zodpoví, až stane před Nejvyšším soudcem?

Jak by reagovala Policie ČR, Hradní stráž a další ozbrojené složky ČR (či jakéhokoli jiného státu, arogantní samozvaný světový herold demokracie a tzv. lidských práv USA na prvním místě), jejichž prvořadým úkolem je chránit integritu státu a nedotknutelnost jejích představitelů?

Malé dítě - nezkorumpované a nezatížené pragmatickými obavami dokáže s čistým pohledem sobě vlastním - vyslovit jednoduchou a očividnou Pravdu: "KRÁL JE NAHÝ" a najednou se k němu přidávají všichni ti, kdo trpěli pod dusivou tíhou podvodu a klamu, předstírání falešných a ve své podstatě trapně hloupých lží...

Kolik se mezi politiky a mediálními tvůrci tzv. veřejného mínění najde poctivých, statečných a odvážných pravdě oddaných "dětí", které naší a potažmo i evropské veřejnosti otevřou dveře zatuchlé temné komory k světlu Pravdy? Aby se už brzy mohla vysvobodit z páchnoucího septiku nehorázných demagogických lží?

V Kyjevě proběhl tragický krvavý puč v režii euroatlantických zednářů - architektů NWO, za nějž zaplatili (podle vlastního tvrzení) 5 mld USD - to již KONEČNĚ přiznávají i některá mainstreová media.. včetně informace o nájemních bojovnících z Prahy...

Nyní nám opravdu nezbývá nic lepšího, než se poctivě modlit za UKR, aby její nová samozvaná zločinecká revoluční vláda, jež si zajistila "svobodné" odhlasování potřebných zákonů hlavněmi samopalů mířících na poslance, napáchala co nejméně zla (které se již šíří do dalších částí země, kde násilně přebírají moc "revoluční gardy" - viz videa).

Modlit se za to, aby jazyková i kulturní blízkost Ukrajinců a Rusů dokázala odvrátit nebezpečí válečného konfliktu, do něhož pučisté své spoluobčany tlačí - pod rouškou tzv. demokracie a k prospěchu jediného subjektu: cizích chamtivých zločinců, kteří chtějí Ukrajinu vyssát a zneužít k svým černým plánům útoku proti Rusku - jako jedinému státu s židovsko-křesťanskou tradicí, který jasně a jednoznačně prohlásil, že své civilizační kořeny bude hájit (viz Valdajský projev prezidenta V. Putina - 19/9/2013) proti zvrhlé kultuře smrti (juvenilní justice, genderová ideologie, homosexualismus, čipování a explicitní satanismus), kterou vnucuje - pod potrhaným pláštěm tzv. svobody - všem svým vazalům bolševická mašinerie Bruselu a jeho amerických mecenášů.

Modleme se, aby Rusko dokázalo situaci ustát a ochránit ukrajinské obyvatelstvo bez ohledu na jeho národnostní příslušnost před dalším zbytečným a do nebe o odplatu volajícím krveprolitím. Proto naléhavě a s velikou důvěrou prosme našeho společného Všemohoucího Otce a vytrvejme v naději na vítězství dobra, pokoje a ducha vzájemného porozumění. Kéž všichni svatí patronové obou slovanských národů jim pomohou obnovit a zachovat mír. Amen!Re: díky

st | 26.10.2014

sám si hydra ...

Re: díky

Sven | 12.11.2014

Artemio, tyzasranej nácku, ještě jsi měl napsat : Heil Putin !

Obdiv k demagogovi,

Pra | 03.02.2014

který tady občas vidím, mi trochu ježí srst.Brát v úvahu politický projev této kreatury, která je jakousi pokřivenou kopií Stalina, je tupost....

Re: Obdiv k demagogovi,

jirive | 24.02.2014

vzdyt sem nemusite chodit :-)

Re: Re: Obdiv k demagogovi,

Dominik | 12.03.2014

Kopie stalina? Koukam ze znate perfektne historii..

Re: Obdiv k demagogovi,

Jiří Šafránek | 25.10.2014

Kreatura jsi ty sám. Nenávist spojená s nevzdělaností, sobectvím a hrubou nekulturnustí do diskuse o vážných věcech nepatří. Spakuj příbor a odejdi, hňupe.

Valdajská řeč Putina

Jarmila | 23.01.2014

Zachovávejme klid a naprostou důvěru v příští dny, ale otevřeme oči a pozorně se dívejme.Civilizace se žene nezadržitelně vpřed.Ale nebude ušetřeno její duševně ne-mocné lidstvo, které usiluje o zničení planety.Procesem pročišťování se připraví slovanské národy do éry slovanské.Tímto procesem prochází i náš bratr východní, který se má přetvořit v nejčistší demokracii světa.Buďme silní a klidní, současně i opatrní.Idea, za kterou šli naši velikáni národa spěje ke svému uskutečnění.Je to idea čistého lidství, osobní a duchovní svobody.Jen tato idea zaručí chod našich národů směrem vpřed a vzhůru ve spolupráci a soužití - pak pochopíme pravý smysl bratrství.To je zákon.Přejte všem dobrým lidem na celém světě mír, o který jsou mnozí ochuzeni.

Valdajská řeč Putina

Rony | 15.01.2014

Kdo chce ten ví, kdo nechce vědět, ten jen trapně a nenávistně
tlachá. Na co tady ten internet proboha je. Masmédia zjevně nikdy pravdu neřeknou. Ti komentátoři např. v televizi, nejsou a nemohou být hloupí, znovu opakuji "kdo chce ten ví" o to smutnější je, že se propůjčují k tomu, lhát lidem do očí. To že jsou nazýváni presstituti, je drsné, ale zcela vystihující. Skutečně tristní obrázek veřejnoprávních médií, neboli "hlídacích psů demokracie". Karel Kryl by asi mohl dnes napsat "před psem hlídacím tiše si zvracím"...

perfekt

jirive | 21.12.2013

Co dodat - velmi inspirujici statnicka rec.

Putin?

Muma | 16.11.2013

Aby jste se z něho nepočůrali! Další darebák a chvástal,který oblbuje lidi a zavírá nevinné holky do lágru. ( Pussy Riot) Za co ho obdivujete? Za tu faleš co z něj tryská ze všech děr? Škoda dalších slov tady...

Re: Putin?

alam | 31.12.2013

faleš vychází z tebe!!!

Re: Putin?

TenČoVie | 19.01.2014

Keď už si o Pussy Riot (po slovensky Škriekajúce 3,14če) napísal A potom by bolo od Teba rozumné napísať aj B. A to že ich boj za demokraciou používa taklé zbrane ako plnenie tej dolu kurčaťom v supermarkete alebo súlož tehotnej umelkyne v muzeu. Bližšie o ich politickom boji viď http://blagin-anton.livejournal.com/290837.html

Re: Putin?

Alp | 05.02.2014

Ty "nevinné holky" svou výtržností de facto znesvětily kostel. Byly za výtržnost potrestány - a ten zloduch Putin, proti kterému svou výtržností burcovaly národ, je při první příležitosti amnestoval. Nevím zda to považovat za faleš. Holky dostaly přes prsty, třeba se příště budou chovat slušně.

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Přidat nový příspěvek