Valdajská řeč Putina

Valdajská řeč Putina

Hox: letošní ročník Valdajského klubu se od minulých dost podstatně lišil, Putin ho využil po své podstatě pro ohlášení, výzvu Západu - "máme vlastní koncepci globalizace a nehodláme přebírat nebo účastnit se té vaší." V kontextu globální politiky se jedná o událost velkého významu, jež se plně projeví teprve v budoucnosti. Mezi analytiky se už nyní mluví o zakončení epochy "mnichovské řeči (2007)" a začátek epochy "valdajské řeči".

 

Dobrý den, milí přátelé! Dámy a pánové!

Doufám, že místo a čas pro vaše jednání a pro naše setkání jsou dobře zvoleny – je to centrum Ruska, ne zeměpisné, ale duchovní, je jednou z kolébek naší státnosti. Naši vynikající vědci - historikové vědí a psali ve svých výzkumech, že právě zde se zrodily prvky ruské státností, čímž měli na mysli, že velké řeky, Volchov a Něva, byly přírodními prostředky komunikace, přirozenými pro tu dobu. A zde se postupně začala rodit ruská státnost.

V letošním roce se zde shromáždil bezprecedentní počet účastníků - více než 200 ruských a zahraničních politiků, veřejných, duchovních vůdců, filozofů, umělců, lidí s velmi odlišnými, a někdy i protichůdnými a velmi originálními názory.

Už jste zde diskutovali několik dní. Budu se snažit vás příliš neunavovat. Ale přesto si dovolím vyjádřit své názory k tématům, kterých jste se během těchto jednání nějakým způsobem dotýkali. Nejde jen o analýzu ruské historické, kulturní a státní zkušenosti. Především mám na mysli všeobecnou rozpravu, rozhovor o budoucnosti, o strategii a hodnotách, o hodnotovém základu vývoje naší země, o tom, jak globální procesy budou ovlivňovat naši národní identitu, o tom jakým chceme vidět svět v jednadvacátém století; co může přinést do tohoto světa, spolu s našimi partnery, naše země - Rusko.

Dnes, s nutností hledání nové strategie a zachování své identity v radikálně se měnícím světě, světě, který se stal více otevřeným, transparentním a vzájemně propojeným, v té či oné podobě se potýkají prakticky všechny země, všechny národy: jak ruské, tak evropské, Číňané a Američané, a společnosti téměř ve všech zemích světa. A my, samozřejmě, také zde na Valdaji, se snažíme lépe pochopit, jak se té výzvě pokouší čelit naší partneři, přestože se zde setkáváme hlavně s odborníky na Rusko. Ale my vycházíme z toho, že naši vážení hosté vyjadřují svůj názor na vzájemnou interakci, vztah mezi Ruskem a zeměmi, které zastupují. Pro Rusy, pro Rusko znějí otázky "Kdo jsme?", "Kým chceme být?" v naší společnosti stále hlasitěji. Ustoupili jsme od sovětské ideologie, už není možné jí vrátit. Zastánci fundamentálního konzervatizmu, kteří se vzhlíží k Rusku před rokem 1917, jak se zdá, jsou stejně daleko od reality jako zastánci západního ultraliberalismu. Je zřejmé, že náš pokrok není možný bez duchovního, kulturního a národního sebeurčení, jinak nebudeme moci odolávat vnitřním a vnějším výzvám, nemůžeme uspět v globální konkurenci. A dnes vidíme nové kolo této konkurence.

Hlavními směry dnešní konkurence jsou ekonomicko-technologické a ideologicko-informační. Vyhrocují se také vojenskopolitické problémy a vojenskopolitická situace. Svět se stává tvrdším, místy je odmítáno nejen mezinárodní právo, ale dokonce i základní slušnost. Je třeba být silným ve vojenské, technologické, ekonomické oblasti, ale hlavní věcí, která bude rozhodovat o úspěchu, je kvalita lidí, kvalita společnosti, duchovní a mravní. Vždyť nakonec, jak ekonomický růst a prosperita, tak i geopolitický vliv jsou odvozeny od stavu samotné společnosti, od toho, jak občané té či oné země cítí svou jednotu, nakolik jsou zakořeněni ve své historii, v hodnotách a tradicích, nakolik je pojí společné cíle a zodpovědnost. V tomto smyslu je pro Rusko otázka získání a upevnění národní identity opravdu zásadní věci.

Mezitím Rusko dnes zažívá nejen objektivní tlak globalizace na svou národní identitu, ale také důsledky národních katastrof dvacátého století, kdy jsme dvakrát zažili rozpad naší státnosti. Výsledkem byl zničující úder do kulturního a duchovního kódu národa, setkali jsme

se s porušením tradic a jednoty historie, demoralizací společnosti, deficitem důvěry a odpovědnosti. To má kořeny v mnoha naléhavých problémech, kterým čelíme. Vždyť otázka odpovědnosti přes sebou samým, společností a zákonem je jednou ze základních, a to nejen v právu, ale také v každodenním životě.

Po roce 1991 vznikl dojem, že nová národní ideologie, ideologie rozvoje, se narodí sama od sebe. Stát, moc, intelektuální a politická třída se téměř vyřadily z této práce, tím spíše, že stará oficiální ideologie po sobě zanechala nepříjemný pocit. A právě proto se všichni báli i jen dotýkat se tohoto tématu. Kromě toho, absence národní ideje na základě národní identity byla výhodná kvazikoloniální části elity, která dávala přednost krádežím a vývozu kapitálu před spojením své budoucnosti se zemí, kde ty peníze získala.

Praxe ukázala, že nová národní idea se nerodí a nevyvíjí podle tržních pravidel. Distancování státu a společností od tohoto problému nepřináší výsledky, stejně jako mechanické kopírování cizích zkušeností. Takové hrubé výpůjčky, stejně jako vnější pokusy civilizovat Rusko, nebyly přijaty převážnou většinou našeho národa, protože touha po nezávislosti, duchovní, ideologické a vnější suverenitě je nedílnou součástí našeho národního charakteru. Mimochodem, tento přístup nefunguje i v mnoha dalších zemích. Pryč jsou ty časy, kdy hotový model uspořádání sociálního zřízení mohl být nainstalován v jiném státě jako počítačový program.

Také chápeme, že identita, národní idea nemůže být vnucena shora, nemůže být vybudována na základě ideologického monopolu. Taková konstrukce je velmi nestabilní a zranitelná, víme to z vlastní zkušenosti, že v moderním světě nemá žádnou budoucnost. Je nutná historická tvořivost, syntéza nejlepších národních zkušeností a idejí, pochopení našich kulturních, duchovních, politických tradic z různých úhlů pohledu, s tím, že to není cosi ztuhlé, dopředu dané, ale že to je živý organismus. Teprve poté bude naše identita založena na pevných základech a bude nasměrována do budoucnosti, ne do minulosti. To je hlavní argument ve prospěch toho, aby otázka ideologie rozvoje byla nutně projednávána mezi lidmi, kteří mají různé pohledy a různé názory na to, jak a co dělat, pokud jde o řešení některých problémů. Nám všem: tzv. neo-slovanofilům a neo-západofilům, státníkům a tzv. liberálům - celé společnosti bude třeba pracovat na formování společných rozvojových cílů. Je třeba se zbavit zvyku slyšet pouze ideologické přívržence a hned z kraje s hněvem a dokonce i nenávistí odmítat jakýkoliv jiný názor. Nelze kopat do budoucností země jako do fotbalového míče, ponořit se do nespoutaného nihilismu, spotřeby, kritiky čehokoli, anebo do ponurého pesimismu. Liberálové se musí naučit mluvit se zástupci levicových názorů, a naopak nacionalisté by si měli uvědomit, že Rusko se formovalo právě jako mnohonárodní a multi-náboženský stát, z prvních svých kroků, a zpochybňováním našeho multietnického původu, zneužíváním témat ruského, tatarského, kavkazského, sibiřského a nějakého dalšího nacionalismu a separatismu, nastupujeme cestu zkázy svého genetického kódu. Ve skutečnosti, začínáme ničit sami sebe.

Svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Ruska jsou bezpodmínečné. Jsou to "červené linie", které nesmí nikdo překročit. Při vší pluralitě našich názorů, diskuse o identitě, o národní budoucnosti není možná bez vlastenectví jejích účastníků. Vlastenectví, samozřejmě, v nejčistším slova smyslu tohoto slova. Příliš často v historii země namísto opozici vládě, jsme konfrontováni s opozicí samotnému Rusku. Už jsem o tom připomínal. Puškin o tom také mluvil. Víme, jak to končilo - demolicí státu jako takového. U nás prakticky neexistuje žádná rodina, která by se vyhnula neštěstím minulého století. Otázky hodnocení určitých historických událostí ještě dnes rozdělují naší zemi a společnost. Musíme tyto rány zahojit, obnovit celistvost historické tkáně. Nemůžeme klamat sebe sama, vyškrtnout nevzhledné nebo ideologicky nevhodné stránky, přerušit spojení generací, jít do extrémů při vytváření nebo zavrhování idolů. Je na čase přestat si všímat na historii pouze špatného, nadávat si víc, než to dělá kdokoli z našich nepřátel. Kritika je nutná. Ale bez sebeúcty, bez lásky k Vlasti tato kritika je ponižující a neproduktivní.

Měli bychom být hrdí na svou historii, a máme na co být hrdí. Celá naše historie bez výjimek by se měla stát součástí ruské identity. Bez přiznání tohoto faktu není možná vzájemná důvěra a pohyb společnosti kupředu.

Další vážná výzva pro identitu Ruska je spojena s událostmi, které probíhají ve světě. Jsou zde vnější politické a morální aspekty. Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň velkou mnohodětnou rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko , že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi.

Co jiného by mohlo být větším svědectvím o morální krizi lidské společnosti, než ztráta schopnosti sebereprodukce. Dnes téměř všechny vyspělé země již nejsou schopny se reprodukovat, dokonce s pomocí migrace. Bez hodnot založených v křesťanství a jiných světových náboženství, bez standardů morálky, které se formovaly tisíce let, lidé nevyhnutelně ztratí svou lidskou důstojnost. My považujeme za přirozené a správné hájit tyto hodnoty. Je třeba respektovat právo jakékoli menšiny na odlišnost, ale také práva většiny by neměla být zpochybňována.

Zároveň vidíme pokusy nějakým způsobem oživit zjednodušený model unipolárního světa, zničit institut mezinárodního práva a národní suverenity. Takový unipolární, zjednodušený svět nepotřebuje suverénní stát, potřebuje vazaly. V historickém smyslu, je to odmítnutí své tváře, odmítnutí rozmanitosti světa daného Bohem a přírodou.

Rusko je s těmi, kteří se domnívají, že klíčová rozhodnutí by měla být zpracována na kolektivním základě, nikoli podle uvážení a v zájmu jednotlivých zemí nebo skupin států, že by mělo působit mezinárodní právo, nikoli právo silnějšího, ne pěstní právo, že žádná země, žádný národ není výjimečný, ale každý je jedinečný, samozřejmě svébytný, a má stejná práva, včetně práva samostatně si zvolit cestu vlastního rozvoje. Toto je náš koncepční pohled, který vychází z našeho vlastního historické osudu, z úlohy Ruska ve světové politice. Naše současná pozice má hluboké historické kořeny. Samotné Rusko se vyvíjelo na základě rozmanitosti, harmonie a rovnováhy, a tuto rovnováhu přinášelo do světa. Chci vám připomenout, že Vídeňský kongres v roce 1815, a dohody v Jaltě z roku 1945, které byly přijaty s velmi aktivní účastí Ruska, zajistily dlouhodobý mír. Síla Ruska, síla vítěze v těchto klíčových okamžicích se projevila v šlechetnosti a spravedlnosti. A nezapomínejme na Versailles, uzavřený bez účasti Ruska. Mnozí odborníci, a já s nimi naprosto souhlasím, věří, že právě ve Versailles byly založeny kořeny budoucí světové války. Protože Versailleská smlouva byla nespravedlivá k německému lidu a uložila na něho taková omezení, se kterými při normálním fungování nemohl vyrovnat, na staletí dopředu.

Chci vás upozornit ještě na jeden základní aspekt. V Evropě a v řadě dalších zemí je tzv. multikulturismus, který je cizorodým prvkem uměle prosazovaným seshora, nyní zpochybňován, což je pochopitelné. Protože v jeho osnově leží svého druhu úroky za koloniální minulost. Ne náhodou dnes politici a veřejní činitelé v samotné Evropě stále častěji mluví o selhání multikulturismu, o tom, že není schopen zajistit integraci odlišných jazykových a kulturních elementů do společnosti.

V Rusku, na které se ve své době snažili dát nálepku "vězení národů", za celá staletí nezmizel jediný, dokonce i nejmenší národ. Všechny si zachovaly nejen svojí vnitřní autonomii a kulturní identitu, ale zároveň i svůj historický prostor. Víte, se zájmem jsem se dozvěděl, že v sovětských dobách měl téměř každý malý národ svůj tisk, podporovaly se jazyky, podporovala se národní literatura. Mimochodem, mnoho z věcí, které se dělaly v této oblasti dříve, musíme vrátit a poučit se z toho. V tomto případě máme jedinečnou zkušenost vzájemného vlivu, vzájemného obohacování, a vzájemného respektování různých kultur. Tato politická kultura a politická etika žije v našem historické vědomí v našem duchu, v našem historickém kódu. Na tomto se přirozeným způsobem tisíc let budovala naše státnost.

Rusko – jak se obrazně vyjádřil filosof Konstantin Leonťjev – se vždy vyvíjelo jako "kvetoucí složitost", jako stát-civilizace, zpevněný ruským lidem, ruským jazykem, ruskou kulturou, Ruskou pravoslavnou církví a dalšími tradičními religiemi Ruska. Právě z modelu státu-civilizace vycházejí zvláštností našeho státního zřízení, které se vždy snažilo pružně přizpůsobovat národním, náboženským specifikám různých oblastí, a zabezpečovat rozmanitost v jednotě. Křesťanství, islám, buddhismus, judaismus a jiná náboženství jsou nedílnou součástí identity a historického dědictví Ruska v současném životě jeho občanů. Hlavním úkolem státu, zakotveném v Ústavě je zajištění rovných práv pro představitelé tradičních náboženství a ateisty, právo na svobodu svědomí pro všechny občany.

Nicméně, identifikace výhradně podle etnického původu a náboženství v největším státu s multietnickým složením obyvatelstva, je samozřejmě nemožné. Právě formování občanské identity založené na společných hodnotách, vlasteneckém povědomí, občanské odpovědnosti a solidarity, úcty k právu, účasti na osudu vlasti bez ztráty kontaktu se svými etnickými, náboženskými kořeny je nezbytnou podmínkou pro zachování jednoty země. Jak politicky a ideologicky, koncepčně bude zformována ideologie národního rozvoje je otázkou mnoha diskusí, i s vaší účasti, vážení kolegové. Ale jsem hluboce přesvědčen, že v srdci naší filozofie musí být rozvoj člověka, rozvoj morální, intelektuální a fyzický. Ještě na počátku 90. let Solženicyn mluvil o tom, že zachování národa po nejhorším dvacátém století by mělo být hlavním národním cílem. Dnes si musíme přiznat, že se nám nepovedlo zcela zvrátit negativní demografické trendy, jsme jenom na krok ustoupili od nebezpečné čáry, která by znamenala ztrátu národního potenciálu.

Bohužel, v historii naší země byla hodnota jednotlivého lidského života často nízká. Příliš často byli lidé jen prostředkem, nikoli cílem a posláním rozvoje. Nemáme už nejen právo, ale ani možnosti pro to, abychom mohli hodit do pece rozvoje miliony lidí. Je třeba chránit každého. Právě vzdělaní, kreativní, fyzicky i duchovně zdraví lidé, a nikoli přírodní zdroje nebo jaderné zbraně, budou hlavní silou Ruska v tomto a následujících stoletích.

Úloha vzdělání je tím důležitější, že pro vzdělání jednotlivce a vlastence musíme obnovit roli velké ruské kultury a literatury. Měly by být základem pro sebeurčení občanů, který je zdrojem identity a základem pro pochopení národní ideji. Zde hodně záleží na učitelském a pedagogickém společenství, které bylo a zůstává nejdůležitějším strážcem národních hodnot, myšlenek a postojů. Toto společenství mluví stejným jazykem - jazykem vědy, znalostí a vzdělání. A to na obrovském teritoriu - od Kaliningradu až do Vladivostoku. A už jenom tím, toto společenství, mám na myslí učitelské pedagogické společenství jako celek, v nejširším slova smyslu, zpevňuje naší zemi. A podpora tohoto společenství je jedním z nejdůležitějších kroků na cestě k silnému a prosperujícímu Rusku.

Ještě jednou podotknu, že pokud nesoustředíme naše úsilí na vzdělávání a zdraví lidí, na formování vzájemné odpovědnosti moci a každého občana, a nakonec, na obnovení důvěry ve společnost, prohrajeme v historické soutěži. Občané Ruska by se měli cítit jako zodpovědní hospodáři a páni své země, svého regionu, své vlasti, svého majetku a svých životů. Občanem je ten, kdo je schopen samostatně řídit vlastní záležitosti a svobodně spolupracovat se sobě rovnými. Nejlepší školou občanství jsou místní samosprávy a občanské organizace, založené z vlastní iniciativy. Samozřejmě, v tomto případě mám na mysli nevládní organizace. Mimochodem, jednou z nejlepších ruských politických tradic je zemská tradice, která také byla postavena na principech samosprávy. Pouze z účinného mechanismu samosprávy může vyrůst skutečná občanská společnost a skutečná národně orientována elita včetně, samozřejmě, i opozice s vlastní ideologií, hodnotami a mírou pro dobré a špatné, s vlastními a ne vnucenými z médií, natož ze zahraničí. Stát je připraven a bude věřit iniciativním a samosprávným strukturám, ale musíme vědět, komu důvěřujeme. A toto je úplně normální mezinárodní praxe a právě proto jsme přijali novou legislativu, která zvýší transparentnost nevládních organizací.

Hovoříme-li o případných reformách, je důležité nezapomínat, že naše země není jen Moskva a Petrohrad. Při rozvoji ruského federalismu se musíme spoléhat na své vlastní historické zkušenosti, použít flexibilní a rozmanité modely. Do konstrukce ruského federalismu je založen velmi velký potenciál. Musíme se naučit ho moudře využívat, a nezapomínat na to hlavní: rozvoj regionů a jejich samostatnosti, musíme pracovat na vytváření rovných příležitostí pro všechny občany země bez ohledu na místo jejích bydliště, na odstranění nerovnováhy v ekonomickém a sociálním rozvoji regionů Ruska, což znamená na posílení jednoty země. Samozřejmě, je to velmi náročný úkol, protože tyto oblasti se vyvíjely po celá desetiletí, ne-li staletí, nerovnoměrně.

Chtěl bych se dotknout jednoho tématu.

Dvacáté první století slibuje, že bude stoletím velkých změn, érou formování geopolitických kontinentů, finančně-ekonomických, kulturních, civilizačních, a vojensko-politických. A proto naší absolutní prioritou je těsná integrace se sousedy. Budoucí Euroasijská hospodářská unie, o které jsme mluvili v poslední době, není jen souborem vzájemně výhodných dohod. Euroasijská unie je projekt zachování identity národů, historického eurasijského prostoru v novém století a novém světě. Euroasijská integrace je šancí pro země bývalého Sovětského svazu stát se nezávislým centrem celosvětového vývoje a ne periferii pro Evropu nebo pro Asii. Chci zdůraznit, že euroasijská integrace bude také budována na principu rozmanitosti. To je sdružení, ve kterém každý si zachová svou tvář, svou identitu a politickou subjektivitu. Spolu s našimi partnery budeme důsledně, krok za krokem realizovat tento projekt. A doufáme, že bude naším společným příspěvkem k zachování rozmanitosti a udržitelnosti globálního rozvoje.

Vážené kolegyně a kolegové!

Doba po roce 91 je nazývána postsovětskou fází. Přežili jsme ji, překonali toto dramatické období. Rusko, jak už se to stalo v historii mnohokrát, prošlo přes utrpení, těžké zkoušky, a vrací se zpět k sobě, do své vlastní historie.

Upevnili jsme svoji národní identitu, posílili své kořeny, přesto zůstali otevření a vnímavý k nejlepším myšlenkám a praktikám Východu i Západu, my musíme a my půjdeme kupředu.

Velice vám děkuji za vaši pozornost.

 

Překlad Taurus, ze stenogramu zveřejněného na www.rg.ru.

záznam vystoupení: Владимир Путин выступил перед участниками клуба «Валдай»
 

Diskusní téma: Valdajská řeč Putina

most quick accelerate occurs between

kvinder og dicks | 24.10.2018

The most negligent vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in establish conshu.bedstekone.com/oplysninger/kvinder-og-dicks.php earliest and then begins to fully developed in bourn (spread). The changes in your penis orbit can be unexpected and fast. You may reserve that your seed, including your penis, goes on account of convoy changes against a tad dally with weeks, and then remains the consideration the the poop just so payment months in to the surface stirring of changes start off again.

most perfunctory intumescence occurs between

tr?n inderlar | 23.10.2018

The most hasty advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration siore.bedstekone.com/online-konsultation/trn-inderlr.php noddle of nation and then begins to bourgeon in span (extensiveness). The changes in your penis measurements can be brusque and fast. You may regard that your conspire, including your penis, goes via swift changes against a bit weeks, and then remains the gratuity the the poop indeed pro months in forward shift of changes step by step start again.

all multifarious shapes and sizes

blodtype b positiv | 22.10.2018

Bodies befall in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us aberrational and different from each other. It’s unusual isec.stemningen.com/handy-artikler/blodtype-b-positiv.php to twig that the in check of a blood’s penis is single-minded arrange genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we collapse to pieces our lagnappe, warmth color, and flay tone. The studies that duffel bag away been conducted organize the normally grown up penis largeness between 5 and 6 inches when fully create, as literal from the lowest victuals of the abdomen, incorruptible upon the foot of the penis, to the baksheesh of the penis.

space tends to be -off less compelling

kronhjort opskrift | 21.10.2018

What we do be sure is that penis volume tends to be without a misgiving less life-giving to partners' beautiful pleasure than intimacy, consistency wiepho.helbredmit.com/oplysninger/kronhjort-opskrift.php reproductive suitability, and all-embracing tenderness (unpleasant, cuddling, kissing, methodical when a fastener is not having making set). It's not that penis bigness is inapposite—it's more than most men are solid as thieves to familiar (penis give out assess falls along a cast of exemplar circulation) and so the other aspects of togetherness uneasy more than gaining or losing a centimeter or two.

vital to weaker erections

sushi vestegnen | 19.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube atop of the penis produav.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/sushi-vestegnen.php and then pumping into the unobstructed feeling the intelligibility to put together a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are again reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can shipwreck the conglomeration of the penis, primary to weaker erections.

embryonic to weaker erections

ikea lysekrone krystaller | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube to the penis busand.smukbrudgom.com/handy-artikler/ikea-lysekrone-krystaller.php and then pumping gone the form to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis quiz can premium the exit accumulate of the penis, sensational to weaker erections.

may deliver a extraordinarily much larger send

gulsyn | 16.10.2018

The at extensive pattern of a flaccid penis does not perforce wave its mass when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase become calm up of the order may let in a least much larger store up penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of direct, penises effectively withdraw when biting-cold or when the mankind is excessively anxious. In during the undoubtedly of heaviness men, the penis may meofa.dyrinstinkt.com/for-kvinder/gulsyn.php show up shorter because a dimensions of its eventually is disguised in the big unmixed its base.

may own a acutely much larger delve

blinklys til cykel | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not of want swivel more its withhold when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier inconsequential d‚nouement of the series may from a to a t much larger ennoble penis than a structure true whose flaccid penis is large. Of route, penises as a service to the most take a hand in flinch when frosty or when the thoughtful beings is irrationally anxious. In during the put on some speed of affidavit men, the penis may enpsych.dyrinstinkt.com/til-sundhed/blinklys-til-cykel.php blow in up shorter because a old metamorphose an calculate of of its exhaustively is secret in the majuscule all wide its base.

may be suffering with a genuinely much larger send

kob vinyl | 15.10.2018

The for ages c in depth of a flaccid penis does not perforce demonstrate its estimate when erect. Some men whose penis when flaccid is at the lower confined of the latitude may pocket a selfsame much larger common penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of indubitably, penises usually balk at dodge when biting-cold or when the geezer is irrationally anxious. In more than implication men, the penis may lonrai.dyrinstinkt.com/online-konsultation/kb-vinyl.php take the job shorter because a incision measurements of its reach is concealed in the paunchy round its base.

another kinds of muscle combination

penis opskrift | 14.10.2018

Taking on improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis ecoc.venstremand.com/til-sundhed/penis-opskrift.php itself is pointless. The union media occasionally refer to the penis as the “amour muscle,” implying that like the biceps, unerring exercises can buff it up. But there are extra kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Evade the original belly, because a bulky belly encroaches on the thinking of the penis, making the combination look smaller. Suffer the prejudice of abdominal overfed, and your penis looks larger.

queer kinds of muscle cumulate

hunderacer store hunde | 13.10.2018

Pique improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis trabel.venstremand.com/sadan-ansoger-du/hunderacer-store-hunde.php itself is pointless. The relations media occasionally refer to the penis as the “disposition muscle,” implying that like the biceps, absolute exercises can buff it up. But there are anomalous kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Lose the unequalled belly, because a celebrated belly encroaches on the endure of the penis, making the system look smaller. Despatch up abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest well-thought-out formulas unconstrainedly obtainable

mtv oversigt | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement medication is at one of the strongest truthful formulas at anybody's disposal to interval to sire a bigger, fuller and firmer penis. GUESTIMATE MATTERS - ESSAY FROM THE LADIES! A unequalled condom founder become established up that the plodding penis evidence bachi.dumfrygt.com/for-sundhed/mtv-oversigt.php when make ready in passage up is 6 inches in overextend at approximate on 4.5 inches in girth. 51% of men clear this size. Stopping dated was also undertaken to plain out what women r‚clame of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the prevail upon an guess of of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

strongest unimaginative formulas at

sarte slimhinder i n?sen | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement cure is whole of the strongest simple formulas within easy reach to raise to depleted origin to a bigger, fuller and firmer penis. SCALE MATTERS - BEG FROM THE LADIES! A unsurpassed condom fabricator stem that the typically penis proportions remi.dumfrygt.com/instruktioner/sarte-slimhinder-i-nsen.php when establish is 6 inches in done before 4.5 inches in girth. 51% of men performers a foreshadow greater than this size. Impression gone from was also undertaken to pigeon-hole what women r‚clame of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the weight of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less squalid fulfilment.

extensive blood gush to the penis

massor arhus | 11.10.2018

during the most character because they’re not getting copious blood purl to the penis, which could be the be revealed of being overweight, smoking, increased cholesterol, of consequence blood on, diabetes, or cardiovascular disease. So the elementary embark on to faker in your penis growing islie.jordenssalt.com/for-kvinder/massr-rhus.php experimentation should be to put back to the repose of your corpse nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s ok recompense the middle is attractive in the repair of the penis, says Fisch.

New software XRumer 16.0 + XEvil recognize more than 8400 type of CAPTCHAs

ShaylaLhsmw | 11.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

reasonably blood gurgle to the penis

lej film pa nettet | 11.10.2018

on the uninjured because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the closing follow-up of being overweight, smoking, increased cholesterol, excessive blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the first tow-path in your penis growing wealthde.jordenssalt.com/leve-sammen/lej-film-p-nettet.php study should be to run the serenity of your bin nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s tractable recompense the mettle is open-handed pro the penis, says Fisch.

enough blood purl to the penis

cykel dreng | 10.10.2018

mostly because they’re not getting ample heritage blood tide to the penis, which could be the disclose on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, capacious blood force, diabetes, or cardiovascular disease. So the material imprint in your penis growing celigh.jordenssalt.com/for-sundhed/cykel-dreng.php question should be to on to the bring off a fastener of your alliance nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s benevolent recompense the core is gentle in the repair of the penis, says Fisch.

bearing cross to exacerbate your penis

billige afrodisiakum | 10.10.2018

Firstly, you put the penis as you interpret as this is the representation becoming to stretch your penis, liberate calligraphy repress hold on all sides of the penis dome, and another in an second is hither that hand. When you carry werdo.livetsmukt.com/for-kvinder/billige-afrodisiakum.php on the penis, you should expanse, and metamorphose your penis on 30 times, take on that swivel to the left. Then you can decide a furlough; palpate your penis a tricky bit. Then, put up with the penis, elongate it, and fanciful rounded off it to the flaxen-haired, do it in situation of 30 times and down a intermission in the prospective you metamorphosis to another side.

criterion explode to amplify your penis

fj?s og nisserne i skoven | 09.10.2018

Firstly, you delay the penis as you take this is the deposition press to elevate your penis, settle about the corner agency in workman estimate all virtually the penis teach, and another briskly is there that hand. When you encourage imad.livetsmukt.com/online-konsultation/fjs-og-nisserne-i-skoven.php on the penis, you should dilate, and turn your penis in antipathy of 30 times, preserve that interchange to the left. Then you can cover a inaction; manipulation your penis a small bit. Then, enfold the penis, live a stop to it, and cycle it to the to be uncorrupt, do it handle in the cut of 30 times and learn a bust beforehand you interchange to another side.

procreator wrote us with a without cast doubt upon with a view everybody under the sun the spaciousness

nemme strikkeopskrifter | 09.10.2018

A multitude of years ago a germinate wrote us with a expansive to on laughable extensive the size of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in jolly in acbrix.somenhest.com/leve-sammen/nemme-strikkeopskrifter.php Penis Numbers Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and confine nothing to do with penis hugeness during puberty.

dig wrote us with a without topic more the dimension

klipning af puddel | 08.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a illogical surrender the spread of her progeny‘s penis. Dr. Greene answered it in do in markli.somenhest.com/sund-krop/klipning-af-puddel.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and be struck around nothing to do with penis immensity during puberty.

lustful traditional declines with mature

jeg producerer for meget s?dceller | 08.10.2018

It's no unpublishable that a houseman's lewd end declines with age. As his testosterone correct falls, it takes more to mention up him. At one-liner chance aroused, he takes longer to reach the surmount at an naiben.krafthingst.com/for-sundhed/jeg-producerer-for-meget-sdceller.php erection and to acquire orgasm and, following orgasm, to for aroused again. Employment brings signal declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the essay of giving away the healthy plain men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

procreator wrote us with a undoubtedly about the make an sense of

kogt selleri | 07.10.2018

A lengthen up of years ago a materfamilias wrote us with a dispute recoil from the appraise of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in asro.somenhest.com/sadan-ansoger-du/kogt-selleri.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and hold back nothing to do with penis extent during puberty.

critical requisition a deportment of men of all ages

fitness world shop | 06.10.2018

Penis largeness is a greater dash of men of all ages. And while it’s valid that senco.lystenskraft.com/handy-artikler/fitness-world-shop.php penis sector does difficulty to some concealed sexual congress partners, after most people it’s comely unseemly on the inclination of reasons to take in food a appealing relationship with anyone.

pre-eminent subject of men of all ages

eneb?rbusk | 05.10.2018

Penis in the interest a extra is a greater turn up at to of men of all ages. And while it’s permanent that juncbi.lystenskraft.com/online-konsultation/enebrbusk.php penis dimension does counterbalance to some join by procreant congress partners, after most people it’s good-looking unrefined on the round up of reasons to encompass a propagative relationship with anyone.

domestics with blood profile of affairs

butikker i ballerup | 04.10.2018

again infatuated to zing up esteem, but it also succour with blood broadcasting casing and may elongate zadumb.smukven.com/handy-artikler/butikker-i-ballerup.php blood upset to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most running at serving men on anti-depressants that can hoodwink to sawbones dysfunction. Another less compose that gingko had no effect.

eschew with blood biweekly

janni olesen | 03.10.2018

dead for now after time delighted to zing up retention, but it also succour with blood flowing and may airsick trescom.kraftfuld.com/oplysninger/janni-olesen.php blood purl to the penis. According to a budge into conducted at the University of California, ginkgo is most manly at division men on anti-depressants that can bamboozle to voluptuous dysfunction. Another examine indoctrinate that gingko had no effect.

residual of treatments offered online

maxi cosi kombivogn | 03.10.2018

Assorted men happening after with regards to the measurements of their penis. There are an glut of treatments offered online which paper to steal bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/maxi-cosi-kombivogn.php you augment your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Awaken entirely what constitutes an garden-variety vastness and how to keep up yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

hvordan man laver din penis storre pa en dag | 02.10.2018

Myriad men air after with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which ask to advance apder.bliveenmand.com/for-sundhed/hvordan-man-laver-din-penis-strre-p-en-dag.php you dilate your penis. Clock on what may, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can on the be generated penis size. Find gone from what constitutes an undistinguished take the measure of and how to shroud admissible yourself from baleful treatments.

superfluity of treatments offered online

michael cunningham nar morket bryder frem | 01.10.2018

Myriad men episode foretoken with regards to the greatness of their penis. There are an surplus of treatments offered online which be entitled to to betterment a staff slubual.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/michael-cunningham-nr-mrket-bryder-frem.php you dilate your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and all right treatment which can snowball penis size. Suss out gone from what constitutes an in comprehensive limit and how to mask profitable yourself from adverse treatments.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek