Parazit

Parazit

(převzato - dolezite.sk)

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.

Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou.

Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.

Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení.

Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa.

V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.

Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. „osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři.

Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.

Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.

V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2. 1948.

Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal.

Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč.

O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového „národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová , jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.

Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.

Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.

Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka.

Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde.

Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za „jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná „česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.

Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím.

V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou „Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita).

Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku Židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu.

Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou.

Autor: J. Ahorn

Diskusní téma: Václav Havel

falešný president

Tomáš | 17.04.2017

Dobrý den, to co se tady uvádí je pravda.Občané tohoto státu by měli o tom vědět Je třeba to celé zveřejnit. Ex.V. H.byl falešný president..Jak to bylo s ex. poslancem Bartončík ,začátek devadesátých let ?.Proč se při státní návševě v ČSFR ,ČR , omloval Němcům _,když přijel na státní návštěvu tehdejší president NSR ( měl hodnost - kapitána Wermachtu).J Bylo by dobré zveřejnit svazek bratří Miloš a Václav Havlovi - senioři, jak spolupracovali s Gestapem !

Pár slov k posedlosti Židy

Jiří Hanzlík | 25.07.2014

V psychoanalýze je známa tak zv. projikace. Je to v podstatě projekce - stručně řečeno - vlastních chyb a vin do nějakého objektu, osoby. Historická společenství "projikovaly" svoje prohřešky a selhání do skupin, etnik, která(é) se nějak kulturně odlišují, třeba vyznáním, kultem. Tím nikterak nechci historicky vyloučit určitý podíl na systémovém kořistění (lichva), které má sociální důsledky. Ale moudrost praví: kdo je více vinen, ten, který podvádí a nebo ten, který se ochotně, za úplatu a na účet druhých nechá podvádět? Dnes platí, že nikdo osobně, ale naopak státní systém, který má nás, chudáky bez vlastní vůle, ochránit. Je to hodně blbé, ale posedlost, že za všechno mohou údajní Židé, je opravdu hodně pokleslé a jako fatalismus živoří opravdu jen u pohromářů, tedy jedinců, kteří si buď jen tak folklorně ulevují, nebo osob, které s touto pověrou kalkulují a všimněte si prosím, že s tím účelově kšeftují!

Re: Pár slov k posedlosti Židy

Petr Švec | 27.05.2015

Hezky řečeno. Děkuji. To mě nenapadlo, že právě projikace je často původcem těchto konspiračních hysterií, které podle mne naopak jdou na ruku těm proti kterým vystupují.

" Ďábel nevyžaduje velké činny, stačí mu jen Váš tichý souhlas, vaše nečinnost". Chcete vinit "ďábla" (ať už pod tím jménem vidíte kohokoliv), za vaší solidaritu k němu?

A ještě jedno moudro mě napadlo. Je od velkého židovského filosofa, Ericha Froma:"Nečinost dobrých lidí otevírá prostor k činnosti těch ostatních".
Židovský národ má ohromnou tradici ve vzdělání a obchodování, nejen proto jsou židé často vzdělanci a obchodníci. Ale jsme to my kdo s nimi obchoduje ne? Jsme to my kdo za úplatu prodá svoje lidi, svoji půdu, bez ohledu na to komu...
Proto: tvořme, budujme svojí kulturu, obnovme naše tradice, vzdělávejme se......a hlavně ..... nelezme velkým národům do zadku pro pár šušňů. Mohl bych napsat opravdu nehezké věci o karmě Českého národa. Zameťme si před vlastním prahem. Pak suďme ostatní národy.

Nicméně jsem velmi rád, že tu takovýto článek je. Václav Havel je podle mě největší český scénárista i herec. Tu tragikomedii, kterou pro český národ sepsal i sehrál, je opravdu srdcervoucí. Bez ohledu na jeho původ či vyznání. Že pochází z židovské rodiny jsem ani nevěděl, ani to pro mě nic neznamená....
HANBA Vám Pane Havle, stydím se za to že jste kdy byl mým prezidentem.

Konec ohňostroje?

Jiří Hanzlík | 25.07.2014

Konečně došla slepá munice a skončily petardy rádoby diskutujících! Číst tyto produkty hořekujících nešťastníků, kteří se donenekonečna omamují očerňováním známých osobností, hlavně těch, kteří se nějak podíleli na moci, je obrovská porce nudy. Tento paralelní svět výmyslů, ospravedlňující vlastní selhávání, i o iluzi vlastní bezúhonnosti a velikosti, se zoufalou snahou se vyvinit z tohoto světa, a zároveň čekat na příležitost zrady a konjunktury ze spolupráce s darebáky, které by si rádi zvolili do svých "lidových" vlád. Toto nekonečné slintání paranoidního přediva pomluv, pod bezpečným pláštíkem anonymity, vypovídá o strachu z rizika vlastní angažovanosti a zoufalé záchrany před vlastní nicotností. Čili lze říci s básníkem: strach z života i smrti.

Václav Havel lidumil

Vlkodlak | 12.02.2014

Václav Havel neudělal nic pro národ. Je fakt že jezdil po světě a
dělal dobré jméno Česku. Jinak hodnocení jeho působení vidím
dost záporně. Jako dramatik moc neobstál, jako prezident no nic
moc. Ten kdo to nevidí a nevnímal je zcela vedle. Za jeho vlády
republika zpustla, byla rozkradena, a to ostatní nebudu komentovat. Je třeba vidět ostatní souvislosti s celorepublikovým zájmem, a ne jenom vychvalovat Václava Havla. To že republika
je ve srabu, je taky jeho zásluha. Bohužel lidi to asi nevidí.

Re: Václav Havel lidumil

Jiří Hanzlík | 26.07.2014

Nic dohromady nevíte, nic nedovedete posoudit ani ocenit. Jenom všechno hodit na toho malého muže vzrůstem, ale velkého tématy, kterými se zabýval. Kdyby celý svět to viděl, tak malý a ještě menší "Vlkodlak" zůstane slepý.

Re: Re: Václav Havel lidumil

Petr Švec | 27.05.2015

Velikost tématů? Nezlobte se, ale Hitler se zabýval také "velikými tématy". Tím je dva nechci spojovat.
Témata, kterými se zabýváte neukazují na vaši velikost, či čistotu vaší osobnosti. I obyčejný sedlák, který se zabývá tématy jako je "mrkev na zahradě" může být čistčí a charakternější než kdejaký filosof.
Promiňte, ale například u tématu "humanitární bombardování" bychom se s panem Havlem zásadně neshodli, a takovýmito povrchně solidárními, pseudo sociálními tématy, Václav Havel doslova hýřil. Nemůžu říct že Václav havel neměl žádné zásluhy, že byl jenom špatný.
Ale vadí mi, když mě kdokoliv na internetu nazve komunistou jenom proto, že polemizuji s názory Václava Havla. Neuznávám ho jako nějakou modlu lidství, jak dnes je (a to nelze popřít) oficiálně prezentován.
Tím chci jen varovat před slepou vírou v kohokoliv. Od Hitlera, přez Obamu či Putina, až po Václava Havla.

Re: Re: Václav Havel lidumil

Bubo | 05.10.2016

Ty ovšem vše víš. Blbečku.Nevíš nic. Ani že VH byl zednář, poskok US elity, ekonomický diletant, co jmenoval další blby jako VK ministry.

Re: Václav Havel lidumil

petrronius@seznam.cz | 28.12.2015

Proč se s tímto nevystoupí veřejně? Aby se i normální a poctivý občané dozvěděli kdo ve skutečnosti byl V. Havel. To že to byl podvodník se už ví dávno a přesto je všechno tabu nesmí se o tom mluvit.

Re: Re: Václav Havel lidumil

Bubo | 05.10.2016

Proč? Žádný novinář si na to netroufl, šel by od válu, dnes již sem tam okrajově mohou. Modlu VH si vypěstovaly USA aby nás mohly s Německem a dalšími nahnat do NATO a EU, což je zednářský či židovský projekt.

Lululemon Outlet Online84310

gosgotui | 08.10.2013


??!!

stýv | 23.02.2012

31.12.2011

Propojení vyšších jáství ve vyšší vědomí lidstva

Spirála osudů navíjející se karmou byla dramatem lidských jáství v dialogu vyššího já a nižšího já. Odpoutáváním vyšších aspektů planet se také odpoutává vyšší já člověka, toho člověka, který vyšší já již má. Původní „vyšší já“ člověka, po pádu, to je po ztrátě vědomí Boha, se proměnilo v jiskru, kterou v sobě má i ten tzv. největší hříšník.

Vyšší jáství, tj. do vysokého plamene v člověku rozhořelá Boží jiskra, se odpoutávají od nižších jáství a spojují ve vyšší vědomí. Tak vzniká opačná situace, která platila do té chvíle. Člověk svým pádem ztratil kolektivní vyšší vědomi a upadl do nízkého kolektivního vědomí. V těchto dnech začíná příprava na výstup lidstva do vyšších dimenzí sjednocením vyšších já. Jenom sjednocením vyšších já lze čelit útokům z vesmíru, které přicházejí přes nižší já člověka, které nazýváme ego.

Země je kronika dějů, kniha dění, z níž čtou vesmíry. Shakespeare měl pravdu, když řekl, že svět je jedno velké jeviště. Stará etapa lidstva dramatického navíjení scénářů osudových linií partnerských, či jakýchkoliv vztahových, spřádání vazeb životních příběhů až do daleké budoucnosti byla před očima celého vesmíru ukončena významným duchovním děním - odchodem exprezidenta a dramatika Václava Havla, jehož osobní, ale i nadosobní, ve vyšším duchovním plánu uskutečňované životní „dramatické spřádání vazebních nitek“ ho přivedlo dvakrát do vůdčí role Českého národa: poprvé jako „otce vlasti“, českého krále a římského císaře Karla IV. (potvrzeno Boženou Cibulkovou i mým duchovním zrakem), a podruhé jako vůdce sametové revoluce a prezidenta České republiky. Pohřební průvod za rakví s ostatky Václava Havla přes Karlův most (který již Božena Cibulková viděla jako velevýznamný vstupní prostor pro výstup lidstva do vyšších dimenzí) se odehrál až v neuvěřitelné symbolice souvislostí: vždyť tatáž inkarnovaná vysoce vyspělá duchovní bytost tentýž most nechala postavit. Další podivuhodná symbolika: epochu dramatických scénářů „jáství lidstva“ ukončil svým odchodem dramatik. Rituály na Karlově mostě symbolicky ukazovaly, že skončila stará doba dramat dialogu vyššího a nižšího já a že vyšší já se vrací, vystupuje domů. Zároveň také ukazovaly, že začínají aktuální přípravy na přesun lidstva do vyšších dimenzí, ale také skutečnost, že bytost, kterou jsme vnímali na lidské úrovni v poslední době jako pana exprezidenta České republiky Václava Havla, sestoupila do hrubohmotného pozemského života z vyšších dimenzí, aby splnila svoji úlohu vůdce a reprezentanta Českého národa. Čest jeho památce.

AMEZDAS

Zrcadlo

Robil | 21.10.2012

Autor článku o Václavu Havlovi podal vlastní psychologický profil. Je to výpověď o něm, nikoliv o V. Havlovi. Je zajímavé, že v takovémto stylu výpovědi se o sobě lidé moc nepletou, vykreslují se docela detailně, zato u předmětu svého článku ztrácejí dech, používají slova, o kterých si myslí, že vrhnou jednoznačné, radikální, absolutní a nevyvratitelné světlo na danou záležitost. Předpokládají, že židovství či zednářství jsou svou povahou špatné a stavějí na tomto nepovedeném domečku z karet vše další. Je dobré, že mezi sebou máme takové lidi. Je vidět rozvrstvenost, se kterou se setkáváme na naší pozemské pouti a přesně začínáme vidět, s čím nemůžeme souhlasit. Díky za to!

Re: Zrcadlo

Jiří Hanzlík | 25.07.2014

Přesně a výstižně formulované. Škoda, že jste se "nepodepsal", přitom můžete být na takový příspěvek v záplavě nesmyslů a pověr hrdý. Děkuji!

Re: Re: Zrcadlo

Petr Švec | 27.05.2015

Ano, tímto článkem sestavil pisatel svůj psychologický profil, což jste udělal i vy svým příspěvkem. Každá lidská činost je výpovědí o vykonavateli této činnosti...
Zkusme se vrátit k tématu, zkusme zapolemizovat o osobnosti Václava Havla, zkuste nastínit JEHO psychologický profil. To mě zajímá. Protože od nikoho tak rozumného jako jste vy, jsem neměl možnost slyšet názor na Václava Havla. Většinou slyším lidi, kteří se sklání před modlou Havlem a odpověď na jakoukoliv polemiku je "Havel byl dobrej a ty si komunista" (jsem demokrat). Můj názor se opírá jen o veřejné informace a veřejné informační zdroje. Těžko říct, kolika z nich se dá či nedá věřit.
Vzhledem k tomu, že tuším jaký je rozdíl mezi tím co se skutečně děje a tím, co se my jako obyčejní lidé dozvíme, věřím, že ani já, ani vy, nemůžeme mít stoprocentní jistotu jak co vlastně bylo. Rád ovšem uslyším něco jinného než, "byl to ďábel" z jedné strany a "byl to anděl" z druhé strany.

diskuse

Monika | 12.01.2012

Zameťte si napřed před svým prahem, než se pustíte do pomlouvání druhých...

re: Miroslav

blinkr | 09.01.2012

Právě za jeho skutky měl ještě více trpět na této zemi a nezasloužil si klidnou smrt. Naše zdravotnictví stál dost prostředků, které se nedostávají obyčejným lidem a jemu bylo jedno, kolik lidí trpí a nemají prostředky na takový pohodlný život jako on, když využíval i po opuštění funkce prezidentské výhody.

Diskuse

Václav Havel | 05.01.2012

Přesně popsáno a zejména pravdivě. Bohužel je nyní u nás modní tyto skutečnosti ignorovat a vytvářet modlu z čerta.

Re: Diskuse

Pravda | 05.01.2012

Přesně tak.

hruza

heja | 03.01.2012

takovou snusku s r a c e k jsem dlouho necetl, to jsou cinty, kdyby se lidi starali o sve zalezitosti a nezabyvali se vecma, do kterych jim nic neni, mozna by se vsem zilo lepe, nemyslite?

Re: hruza

MK | 27.12.2015

KOKOT,KOKOT A KOKOT

humus

pedro | 28.12.2011

bože kde to žiji pryč odsud do končin vzdálených od civilizace... snad vesmír otevře se nám k úniku než zhovadilé lidstvo se samo vyvraždí...

Re

Melfir | 29.12.2011

No, myslím že vyvraždění lidstva už nikdo nezabrání, protože většina lidí nenávidí a závidí těm druhým a tím se jednou zníčí.

Re: humus

posera | 02.01.2012

Lidi,pojďme se radovat ze života a nechme těch podezírání!naštvaný lidi tvoří naštvaný svět! žádný posel z vesmíru nám nepomůže. Nakonec pomocnou ruku najde každý na konci svého pravého ramene!Tak se mějte,čágo belo šílenci !

Prosba k Bohu

Milan Hlinka | 27.12.2011

Pane Boze, prosim Ta, zjav sa a urob tu na nasej zemi poriadky , pretoze my ludia uz nie sme toho schopni!!!

Re: Prosba k Bohu

rem | 27.12.2011

Tisíce let je vždy nějakou "vyvolenou, málo početnou partou mocných grázlů" vtloukáno většině ostatních, na ně otročících lidí, to stejné: Ohni hřbet, makej, neptej se, poslouchej, plať daně, úroky z úroků a po smrti budeš „odměněn“. Vždy pod krásným, tím nejvzletnějším a skvěle prefabrikovaným příběhem, ideologií, falešnou církevní institucí. A ovce bečí a nechávají se stříhat tím lépe a účinněji, čím se postupně zlepšují a vyvíjejí obecné technologie a tím i technologie ovládání stáda a technologie moci.

Bohužel jen velmi malé procento lidí si je schopno uvědomit, že víra není žádná masová atrakce, nýbrž navýsost svobodné a individuální právo. Do té doby, něž si to uvědomí dostatečná většina lidí, nic se nezmění a drtivá většina lidí je odsouzena žít v otroctví (zvůle, násilí, spotřeby, dluhu, mamonu), ať už systém jejich aktuální reální vládci nazvou jakkoliv.

Proto souhlasím, že bez pomoci z vnějších sfér, nového osvícení lidských duší a restartu vědomí i bytí, nemáme proti stále sílícímu zlu šanci.

Re: Prosba k Bohu

Ronda2 | 30.12.2011

Pravdivé a velice smutné :-(

Dekuji

Veronika | 25.12.2011

Mockrat dekuju za tento clanek...snad se nekterym lidem otevrou oci a prestanou nazyvat Havla nejvetsim Cechem. Jeste jednou diky

Re: Dekuji

Vladimír Kostrhun | 17.11.2015

Zaslepencům se oči neotevřou nikdy,jsou to hloupé ovce.

další článek o VH

David | 24.12.2011

http://www.zvedavec.org/komentare/2011/12/4750-vaclav-havel-zbaven-postmoderni-aury.htm

Ať hodí kamenem, kdo je bez viny

Chuck | 22.12.2011

http://www.osud.cz/jirkovou-optikou-38-havlovi-jste-meli-oponovat-drive-ted-drzte-uz-hubu-poklonte-se

Re: Ať hodí kamenem, kdo je bez viny

zef | 23.12.2011

...na hluboce promyšlené a propracované chytáky s bible dnes není třeba poukazovat, protože jsou produktem zrovna základny, která operuje zde i v současnosti... je to jistý druh zastrašování který se dotýká existence každého charakterního jedince který zkutečně ustoupí a pomyslený kámen nehodí... vždyť přece, kdo je bez viny?... takový tvůrce tohoto nástroje ale uvědomující si jeho účinku koná opačně... proto jsou dnes ty přežraně obézní zbohatlíci... jedinec bez páteře má tak vytvořené ideální pole pro vlastní setbu... podobně jako zní v bibli, že pokud Vás někdo udeří, nastavte druhou tvář, nebo oni do Vás kamenem a Vy do nich chlebem... pokud tomuto masy lidí nerozumí, tak je to o tom, jako chránit draka v jeho rejdění... poškodí Vás? nevadí! trpte a případně se nechte poškozovat ještě více a dále... mnoho vsuvek je v novém zákonu tak záměrně vsunutých, aby plnili svůj účel- chránili vykořisťování charakternější lidské základny... pouze starý Zákon byl účinní, protože kulminuje k funkci zrcadlového efektu... co před zrcadlo postavíš, to se odrazí a to stejné platí i v Zákonech Universa... samozřejmě inteligence je o tom, aby to tak detailně nemuselo být a obraz se dal korigovat v znění nápravy, ale ne přemrštěného vydírání a ohlupování... nenechte se zastrašovat a vyhledávejte klidné místa kde můžete v klidu uvažovat... snažte se dojít k bodu, kdy zjistíte, že klanět se možno jenom vzoru, který k Vaši osobnosti kulminuje co nejblíže... Václavovi se proto lze uklonit, pokud jste přesvědčeny, že jste jeho osobní součást. zef

Re: Ať hodí kamenem, kdo je bez viny

Smutný občan | 23.12.2011

dříve jsme to nevěděli a komuže se to máme klanět?

Re: Ať hodí kamenem, kdo je bez viny-GESTAPAK

PRAVDA | 08.01.2012

tak menovany havel bol skurveny najebany gestapak,eštebak,tak mohol skôr skapať.

Výborný článek!

Aleš Krejčí / Brno | 22.12.2011

Já vidím jako podstatné si uvědomit, že je společnost skutečně přesně manipulovaná. Podobně, jako je nyní zřejmá snaha vybudovat kult Havla byl vybudován i kult Masaryka a málokdo si uvědomí, že ti dva si nemohou nic vyčítat, protože páchali stejná zvěrstva pouze na popud zvenčí. Vykonali obrovský kus práce na zakázku a za to byli nadstandardně odměněni. Nic víc. Duchovní rozměr tam nenajdeme, takže jim teď není co závidět. Stejně jako byl vybrán a notně podporován Masaryk (viz: http://www.ulozto.cz/10734023/tgm-legenda-pdf ), byl loutkou i Havel. S brutální finanční a mediální podporou v zádech se lehce vítězí. Nelze se otázce sionismu v ČR vyhýbat, protože ČR byla od počátku a nyní zase je postavená především na židovských, tedy spíš sionistických zájmech a v současné mezinárodní politice je doslova baštou sionismu. Proč by to na sebe měla media rozšiřovat? Vyspělé zbrojařství za první republiky (které jistě způsobilo mnoho utrpení po celém světě) a vůbec celkový vzestup byl dílem především těchto kruhů.
PS: Havlovi krátké kalhoty jsou dílem PR agentury, plebs jásal, že je tu někdo jako oni, člověk z lidu, historie se opakuje, je to stejná písnička jako když Gotwald fáral do dolů. Vysvětlení na novinkách.cz je nesmysl. Je zajímavé, že popotahováním kalhot z celé populace mužů trpěl pouze Havel a to navíc v roli prezidenta, kde byl každý jeho krok dopředu přesně naplánovaný a promyšlený.

Re: Výborný článek!

Zdenka Novotna | 27.12.2011

Vzdyt i obycejny plebs s jeste uplne nevymytym mozkem musi vedet ze je to vsechno od pocatku cilene,lidicky stale veri jen tomu co se rika v mediich, a uplne stratily svuj selsky rozum.Ze ho uctivaji "bohaci"chapu ale ze obycejny lid tak to je fakt desive.

Re: Výborný článek!

Denisa | 15.01.2012

Souhlasím. NIC NENÍ JAK VYPADÁ NA PRVNÍ POHLED a jak nám ukazuje mediální obraz. Nějaký člověk psal, že je to znásilňování našich myslí a úsudků. Ano jsou to kulty osobností někdy až absurdní. Osobně beru minulost jako naše dějiny a potomkům je budu vyprávět jak uznám za vhodné. Co budou psát učebnice dějepisu je věc druhá. Tyto citované lidi beru pouze jako symboly doby.

vynikající článek k tématu od A.Bartoše

Hox | 22.12.2011

Nad výročím Sarajeva:

http://abbartos.wordpress.com/2011/11/29/nad-vyrocim-sarajeva/

Re: vynikající článek k tématu od A.Bartoše

targe | 22.12.2011

dík za odkaz
výborně shrnuto

asi vybočím z řady

Silaet | 21.12.2011

ale Havel je mrtev, za sebe to tak nechávám být. Ráda jsem ho neměla, otázky světového židovstva jsou pro mě nové, takže je nechám bez komentáře coby neznalec. Stačí mi, že se minul slibům, podporoval války a chybět mi nebude.
Osobně neuznávám žádné celebrity, od malička jsem nikoho jako vzor, idol ani něco podobného neměla. Je to pro mě člověk, který se nejspíš zaprodal, nebo byl už zaprodaný od narození. Přeji si, aby sklidil co zasel a tím pro mě toto téma vadne. Že společnost má potřebu pěstovat si ikony, že se lidem vnuceje kult osobnosti, to je problém obou stran. Jedni co nám to cpou a pak ti, kteří na to slyší. Obávám se, že i zdejší tanec nad mrtvolou napomáhá tomu, že přidáváme energii do té řeky tekoucí kolem jeho jména. S tímhle se neztotožňuji.
Web je veřejný, jistě se něco podobného bude zamlouvat více lidem, ale já bych na tuto strunu hrát nechtěla. Nepřítel po svém skonu nebude dál škodit, tím je to vyřízené, tedy alespoň pro mě.

Re: asi vybočím z řady

Hox | 21.12.2011

vůbec nevybočuješ z řady, mám to hodně podobně. V podstatě jsem se o jeho smrti dozvěděl až ze zdejších komentářů, nesleduju mainstream. Tak jsem luštil, co znamenala kryptická poznámka o tom, že odešli "dva temní ze jeden víkend" :). Ale v podstatě jsem si jen pomyslel "fajn, už nebude škodit" a v další vteřině pokračoval v předešlé činnosti.

Re: Re: asi vybočím z řady

Silaet | 21.12.2011

Sleduji to od té chvíle co se to spustilo, to je fakt, ale něco mi to dalo. Před sebou, v životě který tu žiju 46 let, jsem viděla a zažila cosi, podle čeho vidím, jak se dělá historie. Právě na Havlovi mohu vidět, jak to funguje a to je pro mě poučením.
Nepřítel, který není hoden úcty, toho s pohrdáním přejdu. Neměli bychom zapomenout, že jsou to energetické hry a když přídáme zde, protistrana také přidá a obětí hry jsou manipulovatelní lidé. Právě se tvoří Havlův egregor, proto tak tlačí na pilu

Re: asi vybočím z řady

zef | 21.12.2011

Sileat, krátce a výstižně vyjádřeno v Tvém příspěvku, ale zákon setrvačnosti, pokud by jsme ho ignorovali nahrává zrovna tomu původně negativnímu... nikdo nesmí zůstat lhostejný, pokud chce projevit svůj názor k něčemu jinému... bohužel to jiné může být i horší... proto jako se dělá tlak na populaci dobroprajů, je zapotřebí dělat tlak na populaci kobylek, zavaděčů, křiváku i odpadlíku... prevence v podobě projevu názoru má taky nemalou sílu... poškozený jako soudcem, by mnoho ve všech směrech vyřešilo... a těch poškozených je v současnosti na miliony. zef

Re: Re: asi vybočím z řady

Silaet | 21.12.2011

Chápu. Otázka je, kde a jak by to bylo nejúčelnější. Vyjádřit určitě, možná vymyslet něco ještě navíc ale nemám žádný dobrý nápad, co s tím. Třeba by se společně něco vymyslelo, aby to oslovilo další lidi na netu. Mluvila jsem o tom jen se dvěma lidma, oba hájili jeho čest, ale jistý si nebyl ani jeden. Spíš jako ze slušnosti považovali za povinnost chovat se pietně a pak také mají dojem, že nás ON proslavil alespoň dobrým kecáním někde v cizině. Měli dojem, že náš význam roste, když mu paraziti jiných zemí tleskají. Když jsem zmínila jeho aktivní snahu dostat nás hlavně do Nato a pak jeho žehnání válkám, tak znejistěli. Najednou jim také připadalo, že to smrdí... Není jednoduché zasáhnout přesně. Musí to být formulované tak, aby si člověk mohl na to přijít sám

a jak nám tu délku kalhot hnedka preventivně vysvětlují :)

Silaet | 21.12.2011

http://www.novinky.cz/domaci/254249-havluv-spolupracovnik-vysvetlil-jak-to-bylo-s-kratkymi-kalhotami.html

Re: a jak nám tu délku kalhot hnedka preventivně vysvětlují :)

Hox | 21.12.2011

že bychom už byli v hledáčku jistých služeb pro denní monitoring? :)

Zhynul,

LuK | 21.12.2011

král pokrytců, lhářů, komedianů a vrahů nevinných, nesvobodný zednář, poskok illuminátů. Zemřel prý v klidném spánku, v 10.15 min, pár dnů po návštěvě "jeho svátosti", který mu trochu cynicky popřál nejméně dalších 10 let a podal lektvar - "životabudič". "Naši" prezidenti mají ostatně dosti podobné osudy.... Téměř všichni byli v base a jeden z předchůdců VH umřel krátce po návštěvě pohřbu milovaného soudruha Stalina - puklo mu zřejmě srdíčko žalem. Právě tak i "velké" srdce VH neodolalo vlivu životabudiče "jeho svátosti",a zpráva o smrti zbožňovaného kormidelníka, vůdce, velkého Kima, musela dílo dokonat.

Necítím žal, zármutek, necítím zlobu, ani špetku nenávisti z té, kterou VH cítil k všemu českému, moravskému, slezskému, slovenskému, ruskému, čili slovanskému. Buďme mu vděční a vzpomínejme na něj s láskou, neboť to byl on, který nám pomohl odhalit zlo v čiré podobě.

Důkazem čehož budiž i "služba" národu po jeho smrti.

Což se ještě může najít v naší zemi roduvěrný Čech, Moravan nebo Slezan, který by neprokoukl tu špatně zinscenovanou tragikomedii probíhající v těchto dnech?

Hlavní hrdinové jsou dobře známí - první z nich je nyní ukrytý na neznámém místě, zatímco za jeho prázdou rakví kráčí jeho druhá choť s dcerou a bratrem. Kráčí a pláče, možná jen nad špatným scénářem, který pro tento týden připravili soukmenovci VH. Možná přemýšlí, zda pokřižování nad vzduchem naplněnou rakví v odsvěceném kostele bylo dobře zahrané... Z vedlejších rolí stojí za zmínku nástupce pokrytce a "davy, desetisíce truchlících", jak se nám snaží vtouci do hlav tuzemská i zahraniční siomédia, která se ujala režie tohoto špatného kusu. Jsou skutečnými siomééédii - z pár tisíců slouhů, poskoků, soukmenovců a zmanipulované mládeže se volbou záběrů a tisíckrát opakovanou lží, snaží vyrobit truchlící národ. Ještě však není konec "Odcházení" on-line. Příběh vyvrcholí v pátek, kdy se z celé zeměkoule sletí ti nejhorší z nejhorších sionistických loutek a Praha se stane svědkem megaokultního rituálu, konaného ma místě pro národ z nejcennějších -od pradávna zasvěcenému Bohu Svantovítu a místě odpočinku opravdových synů a dcer národa.
Pointou celého příběhu, je tak jako v případě filmového "Odcházení", kooprodukce (tedy platba) nás všech za majtrštych nazvaný "Státní pohřeb aneb Odcházení II".

Re: Zhynul,

Prince | 21.12.2011

Luku, moc pěkné, souhlas.
A opět je tu Praha, tektonické pukliny, rituály....
Jednou je to semele všechny.

Re: Zhynul,

Hox | 21.12.2011

bingo :)) ... a jak se nám ty prevíti a švábi v pátek slezou, můžeme je pěkně všechny podusit mentálním paprskem, jak budou na jedné hromadě :D

Re: Re: Zhynul,

Luk | 21.12.2011

Jdem do nich... Ať na tohle Odcházení nikdy nezapomenou a hlavně ať v rámci rituálu udělají to samé, tedy navždy zmizí i se svým pánem Baalem...)

Re: Re: Zhynul,

David | 22.12.2011

Už vím co budu zítra dělat. Každému ze zúčastněných hostí megarituálu v duchu zopakuji NAŠÍ formulku.

Re: Zhynul,

targe | 22.12.2011

rozhodně souhlasím s tím megarituálem
termín pohřbu, slunovrat, novoluní na vánoce
obrovské emoce s tím spojené
až bych řekl že to je pečlivě naplánované
a nic dobrého pro lidi, někdo/něco/ se pěkně nasosá....tak opatrně :D

upozornění

zef | 21.12.2011

zde je sondážní prostor židů... zaslal jsem příspěvek a oni jej pro Vás nezveřejnili?! To je hustý, někdo má zřejmě nahnáno... Já jsem byl pouze konkrétní a nic jsem si nevymyslel, pouze jsem argumentoval v krátkém postřehu... zef

Re: upozornění

Silaet | 21.12.2011

Jeden příspěvek se mi zobrazuje

Re: upozornění

Hox | 21.12.2011

nerozumím - kde se co nezobrazilo?

Re: upozornění

zef | 21.12.2011

... po tomto upozornění to vidím i já... možná jsem to přehlédl a možná zase elektronické bratrstvo méně kolaborovalo... v každém případě je to zde již viditelné... Adolfa jsem si vzal jako symbolický vzor, protože je tak neustále negativně prezentován a nikde se nedá dozvědět, že jeho vize byli nadčasové a s pozitivním růstovým základem... válečné běsnění neměl nikdy nikdo pod kontrolou, protože v každých takových válečných situacích se generuje spousta osobních emočních rozhodnutí, které se transformují do reálného hmotného dění- teda námi vnímané existence... mnoho hrůz Adolf nerozpoutal záměrně,ale se projevili jako doprovodné efekty... jádrem každé operace je vize a vize je nehmotná... Adolf si určitě nepředstavoval jako dusí a pálí židy v lágrech... konec konců sám je s jisté židovské základny... mnohem větší hrůza je pokud se společnost soustavně generačně vrací do předpotopního systému- vyznávání zlatého mamonu a parazitování na svém bližním... a tomuto chtěl udělat Adolf konec... a toto zase opakovaně pomazal někdo přes pána Václava H. a jeho spolek... a výsledek je, že pes je nad člověkem, blízky nesoucítí s bližním, stát nechrání jedince,ale jej napadá a terorizuje,vydírá, okrádá pomocí exekutor nástrojů a diktuje diktát tak, že kdo se nepřidá, ten to schytá- mnohem hůř jako za komunistů- vezmou mu i střechu nad hlavou... kdo neví, že ublížit se dá i vnitřku člověka, je již pouze hrubý pařez, záměrně modelovaný, aby se bůh financi mohl uplatnit pro další a nastávající generace... udělal se krok spět! a jsme tam, kde Vás soustavně někdo celé generace vrhá... změna je pouze v čase a jiných kulisách... vím toho více, ale zatím nemám kontakt na odvážné vydavatele a tak jen sekundárně a krátce, kde se to hodí v naději, že i kapka je více jako nic... všechno je skutečně jinak, nebo alespoň dost jinak... všechno dobré pro každého kdo o to stojí ...zef

pro mě je to názorná ukázka toho, jak to celou dobu dělají

Silaet | 21.12.2011

tady je převzané z orgonetu, jak"pláčou" pro státníka korejská děvčata. Pod tím je zajímavý komentář o krysím králi.

http://orgo-net.blogspot.com/2011/12/proc-severni-korejci-hystericky-placi.html#comment-form

Re: pro mě je to názorná ukázka toho, jak to celou dobu dělají

Silaet | 21.12.2011

Tady ještě kvílí muži na náměstí. http://www.prisonplanet.com/north-koreans-the-most-enslaved-people-on-earth.html
No jo no, je to na světě pořád stejně stejné

Akce od 28.10.2011

Prince | 21.12.2011

"Ať každý politik nebo veřejný činitel, který nebude pracovat pro blaho lidstva a Midgard-Zemi odejde ze své funkce a z Midgard-Země."

život mě vyškolil a proto jsem pro adolfa

zef | 21.12.2011

...je neskutečně až nepochopitelné, jako jsi v lidské historii celé generace židovský vrh umně a lstivě dovede vytěsnit pro sebe nejlepší pohodové zázemí... je to umění!... je to herectví!... je to operace skupinového cíleného záměru... je to naplnění odkazu talmudu, kde žid sám sebe korunuje dědicem Božím, kterého tak degraduje stejně jako všechno, co mu může konkurovat... Talmud je vyznání nadřazenosti žida a Adolf je zločinec pouze pro to, že to dovedli židé implantovat do společnosti tak aby to fungovalo v jejich prospěch a v čase dalšího budoucího ovládání mas lidí jim tvořilo ochranný štít v znění utlačovaný a proto nedotknutelný... Pouze ovce nemůže uvěřit skutečnostem, že žid s Ameriky podpořil experimentálně sobě rovné- vyvolené v Europe v bývalým východním bloku a za podpory obyčejného finančního mohutného útoku na slabé a žravé spoluobčany dovedl rozjet vojenské tažení bez krveprolití. I když nějaká ta kapička přece je upadla a boule i podlitiny se taky projevili u několika jedinců. Vsadilo se taky na nedorostlou a nezkušenou populaci-hlavně studenty, kriminální živly, feťáky, alkoholiky, jako i nepříliš zdařilý vládní program, který omezoval svobodné cestování a podnikání. A vida, válčit se dá i beze střelby, granátu a ohně. Povedlo se a židé jsou zase u moci a řvou čím dále více jako jsou utlačování a mají se špatně... Rozkradli všechno co se rozkrást s národního celku dalo, proměnili to ve vlastní majetek a dnes si za takovým nahrabaným majetkem stojí jako vlastníci. To že využili životní síly mnoha milionů jedinců, který se podíleli prací a vědomostmi na tom co si rozdali mezi sebe, je určitě netrápí... ale naopak v znění talmudu těší! A víte vůbec co nařizuje talmud oddanému židu? Pokud ne, tak vězte, že pokud nejste žid, tak jste zvěř... Někdy Pravda bolí, nebo je nepříjemná, ale Pravda je již takové konzistence a působnosti... a tím se může řadit paradoxně jako prostředek léčby, ale i destrukce. Záleží jestli osloví inteligenci, nebo demenci. A jako tohle působí na Vás? Přeji všem, aby to bylo podstaty léčební. Adolf nebyl alkoholik a byl vegetarián... proč by bažil po krvi žida? Adolf byl pouze s pozitivní vizi lidského pokroku obětí, kterou manipulovali pro vlastní cíle vychytralí herci... manipulují i dnes a nejenom s Vámi. „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými... jako s talmudu vyznání židů Aškenazyů...zef

Re: život mě vyškolil a proto jsem pro adolfa

Aien | 21.12.2011

Někde jsem četla charteristiku chování židů:žid se chová slušně jen k židovi, žid žida nenechá dělat ostudu ostatním židům svou chudobou(viz Pružinský -otec zkrachoval na Zakarpatské Rusi, jako dlužník utekl doČech a změnil si jméno...a syn je presidentem). Ostatní nejsou lidi, ale dobytek, mohou se okrádat zotročovat atd.-špatné svědomí z toho nemají, protože proč mít špatné svědomí kvůli dobytku.Možná jsou mezi nimi i slušní, ale ti toho asi moc nezmůžou.Adolfa neberu, žádného cvoka-diktátora.

Re: Re: život mě vyškolil a proto jsem pro adolfa

Fyrfos | 21.12.2011

Já si zase naopak myslím, že Adolf žádný cvok nebyl a měl více pronárodního cítění než všichni dnešní politici dohromady!

Re: Re: Re: život mě vyškolil a proto jsem pro adolfa

Aien | 21.12.2011

O Adolfovi a II.s.v.píše Levašov v Křivých zrcadlech, ale nevím, jestli je to už přeloženo, četla jsem to rusky.Všechno je jinak.

ještě jeden pohled na pana VH

DV | 20.12.2011

článek překopírován z EUportálu:

Opilec Václav Havel – svědek vypraví o bývalém prezidentovi
Autor: Jiří Wolf | Publikováno: 19.1.2010 | Rubrika: Politika
Ilustrace

Když byl Václav Havel ze zdravotních důvodů propuštěn z Borů (míním, že to bylo v roce 1983, tedy v roce, kdy jsem byl znovu zatčen a poslán do kriminálu), pracoval jsem u Dopravního podniku Metro a to na stanici Kačerov. Měl jsem krásnou a slušivou uniformu dozorčího v barvě hnědé a abych řekl pravdu, měl jsem s ní u ženských úspěchy. Takhle jednou po práci, míním, že to bylo na jaře, jsem s velkou námahou nakoupil nedostatkové ovoce a šel za Václavem Havlem na internu do nemocnice Pod Petřínem. Prý už mu je po tom zápalu plic lépe a může přijímat návštěvy rodinných příslušníků a přátel. To jsem se dozvěděl od Aničky Šabatové.

Maroda jsem našel na nemocniční chodbě, kterak tam seděl obklopen chumlem přátel a rodinou na bílé lavici, celý chudák zbědovaný a hubený. Tak jsme tiše kecali o všem možném, anžto v nemocničním županu obejdovali na chodbě dva „důkladně zamaskovaní“ tajní. Já marodovi předal ovoce, však Václavovi to radost neudělalo. Olga mne poprosila, abych skočil do pokoje Vaška a vyčistil jeho stolek a lůžko od alkoholu. Podala mi velkou igelitovou tašku a řekla: "Jiří, hlavně se tam dostaň nenápadně, ať nemá Vašek žádné podezření." S tím, že si musím odskočit na záchod jsem úspěšně dorazil do jeho pokoje a začal důkladně očisťovat jeho nemocniční lůžko od pekelného zlořádu.

Jen pod matrací bylo na dvacet lahviček tvrdého alkoholu, pod polštářem jich bylo napěchováno pět a noční stolek byl nacpán chlastem, že mi ta igelitka od Olgy nestačila. Nakonec jsem ty l "vitamínové" dárečky od jeho přátel musel cpát do služebního kabátu. Už jsem se chtěl vydat z pokoje nazpět na chodbu ku přátelům, když tu znenadání stál u mne Václav, který asi vytušil, co jsem s jeho ženou upekl za lumpárnu! Řekl jsem mu: "Vašku, Václave, to Tvoje dušinka Olga nařídila, já za nic nemohu, s ní si to vyřiď. Uznej, ten chlast Tě zničí, a potom, vždyť jsi vážně nemocen a potřebuješ se především uzdravit. Havel na mne vrhl prosebné oči: "Jirko, nech mi tu alespoň jednu malou lahvinku, prosím, chceš, abych Tě poprosil na kolenou, nech mi tu jen jednu jedinou". Těm jeho smutným kukadlům alkoholika se prostě nadalo odolat a jednu láhev rumíčku jsem mu strčil pod polštář.

Proč to píši. Nedokáži si představit, kolik tvrdé měny, našich peněz atd.. se vydalo na mejdany, kdy chlast v bytech lepších disidentů tekl doslova proudem, kdy se platilo za narvané hospody, kdy si šlechta Charty užívala peněz a vyloženě rozkrádala a rozhazovala peníze o které venku žádala pro naše rodiny, balíčky do kriminálů atd. Své o tom ví i Petr Cibulka a další vězni svědomí, kteří se dostávali do vězení. Nebylo nás po těch kriminálech mnoho, ale peněz na nás se posílalo z celého západního demokratického světa a to hodně. Jednalo se o velké finanční částky, o které se disent dělil dokonce s režimem pěkně na půl! Do dnešního dne nedokázal Havel odpovědět prof. Janouchovi na otázku: Kam, že se poděly všechny peníze, které ze zahraničí posílal do tehdejšího Československa? To by především zajímalo bývalé politické vězně. A nešlo jen o peníze od profesora Janoucha, ale i od křesťanských organizacích atd.

Chcípali jsme ve vazbách, co hladu jsme tam zažili, do pracovních táborů jsme šli zesláblí s podváhou a nemohli řádně plnit tvrdé výkonové normy, rozesílali jsme na všechny strany žádosti o nějaké peníze na nákup jídla, rozesílali jsme balíčenky s prosbou o zaslání dvukilového potravinového balíčku s nějakým jídlem, že máme hlad. Jídla ve vězení bylo málo a věru špatné. Polovina zubů se mi v puse rozsypala, hlady jsem šílel. A kdo si vzpomněl? Dostal jsem za dva roky vazby jen jeden balíček od Aničky Šabatové! Havel mi mohl poslat do vazby v Ruzyň na mé konto peníze - i další z té šlechty! Mohli zfalšovat odesílatele a peníze bych na vazbě dostal, ale nikdo mi nic neposlal. Ani ubohou jednu korunu!

V bytech šlechty Charty se jídlo nakupovalo výhradně v Tuzexu! Každý svátek v těchto rodinách, narozeniny a jiné slavnosti, to vše se odbývalo v neuvěřitelných žranicích a chlastu! Přístup k penězům z venku měl ale jen někdo. To si tahle parta hyen dobře hlídala a nikoho dalšího mezi sebe nebrala. Havel a jeho parta, tyto hyeny dál prosila Západ, že peněz je málo, a o další a další peníze na advokáty žádala - povětšinou jsme měli ex offo - na balíčky atd. pro nás politické vězně. Jako prasata žila tahle parta, šlechta Charty 77 z našeho hladu, utrpení a sociální bídy! To se nikdy neodpouští! Patolízalové dostávali peníze ze západu na chlast a děvky! Jednalo se převážně o peníze, které měli končit v rodinách politických vězňů, aby nedocházelo k rozpadům manželství z finančních důvodů.

Celá tahle banda, spojená tak morální kolektivní vinou, dostala pak od Havla koryta. Skuteční bojovníci proti totalitě nedostali po roce 1989 nic! Byla tu vážná obava, že by tito militantní antikomunisté požadovali legálního zrušení KSČ a to podle dokumentu OSN z roku 1948, že by požadovali potrestání zločinců, odebrání jejich nakradených majetků, zákaz práce komunistů v justici, policii, atd. A pan V. Havel se přece na své tajné návštěvě v Moskvě - ještě před 17. listopadem 1989 - dohodl s tamní mocí, že k něčemu takovému nedojde. Proto si Moskva zvolila opilce Havla za nového prezidenta, člověka, který je ochoten ke "kompromisům", tedy zrady na vlastním národu, slabocha a megalomana, schopného podvádět, lhát a zapírat. K této morální deformaci inklinují především opilci! Pamatuji si, jak za totality objížděli kriminály záhadní mužíci v drahých oblecích s ruským přízvukem a prováděli s námi pohovory na téma: "Kdyby v této zemi došlo ke změně režimu.." Jen sondovali, jak jsme na tom s morálkou, jestli jsme ochotni zradit své ideály.

L.P. 199O. Psal mi z USA spoluautor připravované knížky k vydání "Dobrý voják Wolf" Stuart Rawlings, že by nutně potřeboval fotku pana prezidenta a moji maličkosti do knížečky, která má již vyjíti a že kvůli tomu musí urychleně letecky do Prahy. Já z toho nadšený zrovna moc nebyl, arciž knížečka měla být o mně a ne o V. H., ale Stuart mne ku focení nakonec v Praze přemluvil.

Setkání s bývalým panem prezidentem se uskutečnilo ve velmi krátké době v Rybárně. Jak ješita zjistil, že se bude fotit do USA, schůzku značně urychlil. Rybárna je, čtenáři, malá restaurace přímo pod okny domu Václava Havla hned u břehu královského vodotoče Vltavského. V restauraci, která byla vyhrazena jen pro pana prezidenta , tam již seděl pan kancléř, osobní miláček Sašenka, který se po bývalé člence KSČ paní R. Klímové stal velvyslancem v USA. Dále u stolu bylo několik přátel pana Havla a pár goril (StB) z jeho doprovodu.

Václav se u stolu líbezně usmíval a decentně lžičkou ujídal ze zmrzlinového poháru. Bylo na něm vidět, že mu chutná. Mr. Stuart udělal rychle pár snímků a objednal si kávu. Já peníze neměl a proto jsem vedle Havla seděl na suchu. Přítomná Olga, tedy jeho manželka, byla nadmíru spokojená, že manžílek není zase ožratý jako dělo a tudíž mají v rodině velký svátek. Aby ne, když si svého opilce dobře hlídala, aby se jako ničeho, co zavánělo alkoholem nenapil. Václav si objednal už třetí zmrzku a opět na něm bylo vidět, že mu pohár s jahůdkou chutná. "No vidíš, Václave, že to jde i bez toho chlastu", chválila svého abstinujícího manžílka Oluška.

Václav se mne ptal, co dělám a jak se vůbec mám. "Díky tvému nařízení, Vašku, že Wolf nesmí dostat žádnou práci v KC OF, ani jinou funkci, se mám fakt blbě. Ale to asi víš, ne? Bydlím dál v přístřešku za Jedličkárnou, v jedné malinké hygienicky závadné místnosti, a dál hážu lopatou uhlí do kotle." Tak jsem mu řekl popravdě, jak si náramně žiji. "Chceš snad, Vašku, popřít, že jsi nevydal ten příkaz o mé osobě a o dalších, jako je Petr Cibulka, Ruda Battěk... abys jen ty vynikl, likvidovals kolem sebe, megalomane, nejlepší lidi a ještě máš tu drzost se mne ptát, jak já se mám?“ Byl jsem pěkně naštván. „Jdu pryč! Nebýt tady Stuarta, tak jsem k tomu focení nesvolil! Doprdele, co tu vůbec dělám! Jdu domů!"

Václav se mezi tím zvedl ze židle, začal se omlouvat a něco breptal, že musí někam nutně jít, potom udělal krok kupředu, však náhle přepadl přes židli, která stála před ním. Válel se tam pan prezident na zemi jako pytel ovsa! Paní Olga vyskočila ze židle a hnala se k ležícímu manžílkovi. Přičichla k jeho ústům, potom běžela k tomu zmrzlinovému poháru, také ho očuchala a už věděla, která bije! "Kdo mu do toho poháru nalil vodku!? Kdo to byl!? Dala jsem výslovný zákaz nedávat mu chlast!" zaječela paní prezidentová, poté běžela do kuchyně a tam vlastnoručně profackovala chudáka číšníka, jenž opilému Vaškovi nosil ty dobré "zmrzlinové poháry".

To fackování bylo z kuchyně zřetelně slyšet až do restaurace. Mezi tím hlava státu pomalu a vrávorajíc vstávala z podlahy a usedla na židli, kterou mu přistrčil pan kancléř. Doprovod a ochranka pana prezidenta se opravdu skvěle bavila. Jen pan kancléř, jako správný šlechtic se nesmál a s kamennou tváří pomáhal malému opilci ven z rybárny. Za celou tou bandou vyběhla nasupěná stíhačka, která svého Vašíka zase neuhlídala. "Tak tohle sis měl, Stuarte" vyfotit. Jak se náš ožrala povaluje po zemi jako čuně. Jó, to minule jsi ho, Stuarte, mohl vidět u něj v bytě . Nejenom nádherně opilého, ale ke všemu ještě pěkně pozvraceného!"

Můj kamarád z Kalifornie si v Praze udělal svůj vlastní obrázek o člověku, kterého obdivuje celý svět. Na tohle focení se opravdu nezapomíná a jsem rád, že k němu nakonec po mém velkém zdráhání došlo. Petr Cibulka tomuto člověku jednou u soudu řekl: "Vašku, jsi prase!" a měl a dodnes má pravdu..

Já to cibulkovské tričko s tím nápisem "Vašku, jsi prase", ještě mám a občas ho na sebe vezmu a také hrdě na veřejnosti nosím. Vím totiž, proč. On ten Cibulka v podstatě perfektně vystihl, jaký opravdu pan Havel po té morální stránce je.

Václava Havla jsem nikdy za svého kamaráda nepovažoval. Byl to podrazák a já s ním skončil už v den, kdy se nechal propustit z vězení v květnu 1989 na podmínku. Podle interního předpisu ministerstva vnitra - tento předpis se vztahoval na celý východní blok- propuštěn z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody na podmínku či ze zdravotních důvodů nebo na prezidentskou milost mohl být odsouzený, jen v tom případě, že podepsal spolupráci s StB nebo jinou složkou MV. Neexistovala výjimka! Stačí se jen podívat do materiálu VONSu, kolik disidentů bylo propuštěno z vazby a z výkonu trestu na tento zrádcovský "pardon"! Nic totiž není zadarmo. Ani svoboda a každý si ji cení jinak! Doslova mne uráží, když mne někdo spojuje s opilcem a zločincem Havlem, či dokonce spojuje mou s jeho bezcharakterní osobu! Lumpovi Havlovi jsem nikdy nevěřil, ostatně alkoholikům a mužům, kteří se pusinkují s jinými chlapci se opravdu věřit nedá. Lehce se totiž dají vydírat a se svou morálkou jsou na štíru. Bratrům Havlíčkům se obecně v Chartě dokonce říkalo teplí bratři. Jako první s tím přišla paní Kamila Bendová z Karlova náměstí.

Jednou jsem si k ní přišel pro nějaká peníze. Potřeboval jsem na nákup fotografického materiálu, abych mohl ofotit dokumenty a poslat na Západ do exilového tisku. Měl jsem také hlad a prosil paní Kamilu, aby mi něco přidala na jídlo. Převážně se u ní stavovili lidé ze Západu, z křesťanských charit. Uváděla je do pokoje hned vedle vchodových dveří. Když vítal manžel byl vždy a výhradně v obrovských trenýrkách. V pokoji byl dětmi naschvál zničený a rozpadající se starý nábytek. Křesla, skříně - dobrá finta - umocňovaly dojem otřesné bídy, ve které paní Kamila žije s velkým počtem dětí. Každá návštěva ze Západu pak byla velmi štědrá. Za darované peníze se nový nábytek zásadně nekupoval. Starý poničený nábytek dál věrně sloužil jako kulisa bídy, ve které musí rodina žít! Tenkrát křesťanka paní Kamila otevřela velkou zásuvku u amerického psacího stolu a ta zásuvka byla narvaná západní měnou. Vytáhla 100 bonů a dala mi je. Potom nemohla tu zásuvku zavřít. Musel jsem s tím zavíráním zásuvky pomoci, tak byla narvaná penězi. Co se dál s těmi penězi dělo, nikdo neví. To ponecháme na svědomí paní Kamily. Vím jen, že tato šlechta si za peněžní dary opravovala své chatičky, chalupy atd., a to dá rozum, že na chudáky v kriminálech se potom peněz nedostávalo! Navzdory tomu, že jsem paní Kamile z vazby přes advokátku vzkázal, aby mi něco málo peněz poslala do vězení, že mám hlad. Bohatá paní Kamila - jedna z těch, která měla ve šlechtě přístup k penězům - mi ale nic neposlala. Asi si myslela, že mám ve vazbě dobré zaopatření! Po roce 89 mi řekla, že kdyby ona svým jménem poslala na moje jméno peníze do vazby, mohla by být charta 77 obviněna z toho, že financuje nepřátele socialismu a že by to vrhalo špatný stín na Chartu jako takovou a že i ona by mohla skončit ve vězení. Když jsem jí řekl, že na složenku nemusela vůbec uvádět své jméno prohlásila, že by jí mohl někdo na poště vidět: „Vždyť víš, všude má režim své lidi, a to i na poště, jak posílám peníze.“ Byl jsem smuten, když jsem viděl, jaké mají disidenti výmluvy! Jen aby nemuseli naplňovat svou křesťanskou povinnost.

Podobné se odehrávalo ve všech rodinách, kde se držel tak zvaný bank, tedy u lidí, kteří měli přístup k penězům. Pamatuji si, jak jsem jako šílený lítal po Praze, po bytech disidentů a sháněl peníze na balíček pro Jitku, která byla zatčena v souvislosti se skupinou SRA (Jan Wunsch). Zadarmo přepisovala dokumenty Solidarity z Polska. To vše se rozšiřovalo. Její maminka byla v plném invalidním důchodu a měla ještě jednu dceru. Na potravinový balíček prostě peněz neměla! Všude jsem byl odmítán a to i u Havlů! Až Anička Šabatová mi dala na ten balíček. Maminka Jitky plakala dojetím, že jí může za 100 bonů poslat hned dva balíčky s jídlem. To byl ten skutečný boj! Shánět pro lidi v kriminálech peníze, na kterých seděli hyeny! Peníze pro Jitku jsem ale od nikoho nedostal a já sám jsem kolikrát neměl na svobodě co jíst sám. Všechno jsem dával do focení. Potom jsem zjistil, že moje fotky v zahraničí signoval někdo úplně jiný! Zase bych zvracel, když si na to vzpomenu.

Nic se ale nedělalo zadarmo. "Funkce" v disentu se rozdávali jen ze známosti. Nejvíc jich měli bývalí komunisté, nebo děti bolševiků. Za funkci mluvčího Charty se bral tučný plat ve tvrdé měně a stejné tomu bylo u dalších menších funkcí. O dobře placenou funkci byla rvačka a tak o intrikaření a pomlouvání nebyla nouze. Dělalo se mi z toho špatně!

Havla jako alkoholika znala přece celá Praha. Když se vracel po roce 89 z Německa, kde byla podepsána mírová dohoda, byla celá, tehdy ještě československá delegace, vyložená z letadla na starém ruzyňském letišti jako pytle brambor. Všichni totálně pod parou. Při další návštěvě v Německu musel být Havel převezen do tamní nemocníce. Venku se o tom v tisku svobodně psalo, ale doma se nesmělo napsat nic. Fungovala přísná autocenzura médií! Ano, byla to otrava alkoholem! Tak psal západní tisk!

Pamatuji se, ještě před rokem 89, když jsem jednou přišel k Havlům, abych tam vyžebral nějaké peníze na manželku Jana Wunsche. Věrka Novotná zůstala sama, manžel ve vazbě, dostal potom 3 roky kriminálu, ona s kojencem a bez koruny. Od režimu nemohla očekávat pomoc a tak jsem lítal a opět sháněl peníze. Paní Olga Havlová nebyla doma, aby své „malé dítě“, Vašíčka uhlídala od alkoholu. Nu, její Vašíček se tam válel na zemi celý od zvratků a pusinkoval se tam s chlapcem, kterého pak udělal velvyslancem v USA. Opravdu nechutný pohled! Odešel jsem z tohoto bytu a navštívil Václava znovu. Bylo to o týden později. Nedal mi nic. "Ať se sama o sebe postará!" To byla jeho slova. Nevěřil jsem svým vlastním uším. Tohle mi do očí řekl velký bojovník za lidská práva!

Havel, a to se o něm ví i v zahraničí, je přímo chamtivý po všech cenách a vyznamenáních. Jeho zatím nedosažitelným snem je získat Nobelovu cenu za mír a nebo za literaturu. Není soudný a už vůbec není čestný člověk. Všechno je jen přetvářka a pokrytectví. Jeho ego sleduje pouze vlastní zájmy.

Všichni z HOSu (Hnutí za občanskou svobodu) jsme krátce po roce 1989 protestovali proti tomu, že se ve Zlaté, Karlově uličce a na Karlově mostě propaguje bolševismus tím nejhnusnějším způsobem a to na veřejnosti prodejem ruských hadrů, čepic-ušanek, hodinek a odznaků-metálů, a jiné výprodeje z bývalé Sovětské armády. Náš protest nebyl nikde vyslyšen, prý neexistuje zákon, který by takovou propagaci komunismu zakazoval.

A pak jsme zjistili, že "čepičáři" mají nad sebou ochrannou ruku a to přímo z Hradu! Každý čepičář, který chtěl v centru Prahy prodávat ten hnus, musel se nejprve na úřadě Prahy 1 - jenž vydával povolenky k záboru místa pro prodejce vždy na čtvrt roku - prokázat složenkou 30 tisíc korun, které musel pan žadatel poslat na Nadaci paní Olgy Havlové! Teprve po předložení takového platebního dokladu - poštovního ústřižku - bylo čepičáři dovoleno, aby zaplatil Praze 1 za zábor na čtvrt roku a bylo mu vydáno povolení k prodeji s přesným vymezením místa. Jen ze Staroměstského náměstí až na Hrad těch čepičářů bylo na 60! Já jsem takovou složenku od jednoho čepičáře získal za lahvičku rumu, ofotil ji, napsal kritický článek "Za úplatu Nadaci Olgy Havlové budou možná povoleny k prodeji i drogy" a vše předal následně do ČTK, byť jsem to nabízel k otištění všemu tehdejšímu tisku.

Nikdo se však neodvážil něco takového vydat. Národ nechtěl slyšet pravdu, jak se krade, kšeftuje, korupčí, asi proto, že kradl a podváděl v tomto státě snad každý! Milejší mu byla lež, jak se budeme mít krásně a že je potřeba si jen utáhnout opasek. Já dnes říkám: Zlatý internet, kdy může svobodný člověk psát a šířit pravdu a nemusí se doprošovat poseroutků a zbabělců, zda mu kritický článek vydají, či nikoli.

Jediné Rudé Krávo vydávalo v té pohnuté době všechno a za to P. Cibulkovi patří dík. Proč o těch čepičářích vlastně dnes píši. Napsalo mi hodně lidí, že jsem po roce 1989 proti komunistům nic nedělal, a nyní, že jsem generál. Když tisk odmítá vydat jediný článek o pravdě, který se bojí zveřejnit, potom těch pár opravdových bojovníků nemůže nikdo slyšet. Málo lidem je asi seznámeno, že se ještě po roce 1989 dál MUSELO prostě psát samizdatově. Autocenzura byla snad všude.

Strach novinářů vydat něco proti Hradu, byť i sebemenší kritiku, svazovalo ruce i všem knižním vydavatelům. Knížky mnohých disidentů (býv. samizdaty) se soukromě tiskly soukromě z dosahu Prahy! Pravda se vydávala v samizdatech dál až do roku 1995! Příklad byl pravdou šílený Pepino Marci z Prahy. On moje články vydával a rozšiřoval a vydával i jiné "svobodné" autory. V podstatě jsme na tom byli stejně jako před rokem 89. Venku za hranicemi Česka se lidé v emigraci ještě dnes mylně a především hloupě domnívali a domnívají, že příchodem roku 89 se vše v tehdejších Československu změnilo ku svobodě.

Ano, byla tu svoboda slova, ale nikdo tu svobodu, tedy pravdu nechtěl slyšet a už vůbec ne vydávat. Média nasazovala lidem růžová sklíčka naděje, a mezi tím se potichoučku kradlo v miliónech! Teprve, až když přišel bulvár, televize Nova se tento národ pomalu probouzel ze snění, či spíše bych měl napsat z kocoviny, a s hrůzou zjišťoval, jaká je otřesná realita! Že se dál jen lhalo, že nám dál vládnou komunisté a jsou v podstatě zásluhou koktavého Vaška stále u moci!

Vyprávěl mi jeden člověk z oné zmiňované Nadace paní Olgy, že když přišla do Čech ze Západu nějaká nabídka ku pomoci - povětšinou se jednalo zdravotnické zařízení - všechny takové nabídky muselo ministerstvo zdravotnictví posílat nejdříve paní Olze a byla to ona, kdo vyřizoval všechny ty humanitární nabídky. Jen ona v této zemi měla na tom všem zásluhy, že jedině její Nadace zařídila to, či ono, že vše sehnala a obstarala pro děti.

http://www.cs-magazin.com/-----------------------------------------

Kdo je to Jiří Wolf, z Wikipedie:Jiří Wolf (*5. ?. 1952[1] Jindřichův Hradec[2]) je signatář Charty 77,[3] bývalý politický vězeň, antikomunista, autor pohádkových knih a radikální odpůrce a kritik tzv. „šlechty Charty“, mezi niž počítá Václava Havla a některé osoby z jeho okolí.

Disidentem a politickým vězněm

Poprvé byl zatčen 16. února 1978[1] poté, co u něj policie při domovní prohlídce našla „protistátní, protistranické a protisocialistické dokumenty“.[4] Byl odsouzen ke třem letům vězení za podvracení republiky[4] podle § 98 odst. 1 trestního zákona.[1] Když prohlásil, že byl k přiznání donucen fyzickým i psychickým nátlakem, byl stíhán za falešné obvinění a trest byl zvýšen o 6 měsíců za křivé obvinění podle § 174 odst. 1[1] nebo za hrubou urážku veřejného činitele.[4] Více než půl roku si odpykával trest v Minkovicích na izolaci a ve zvláštním oddělení, během té doby zhubl o dvacet kilogramů. Část trestu kvůli neplnění pracovní normy strávil v nejpřísnějším režimu ve Valdicích.[4]

Podle svědectví bývalého spoluvězně z Minkovic se již po nástupu do vězení projevil jako náruživý vykladač svobody myšlení a ochrany lidských práv. Vedení věznice se jej snažilo přimět, aby „dostal rozum“, jinak že se mu povede zle. Byl zařazen na pracoviště válcové technologie, jedno z nejhorších pracovišť. Jako speciální vychovatel mu byl přidělen npor. Burda, proslulý tvrdostí vůči vězňům – ten se mu nejprve pokusil zalichotit a přimět jej k donášení na ostatní vězně, a když Wolf jednoznačně odmítl, stal se cílem soustředěných útoků ze strany Burdy. Poté, co byl přeřazen na práci, kde nebyl schopen plnit pracovní normu, se stal i cílem útoku násilnických recidivistů. Stupňování kázeňských trestů vyústilo až v přeřazení na zvláštní oddělení, kde byly nejhorší podmínky, v nichž byl držen tři měsíce. Autor tohoto svědectví byl v té době jediný, kdo se s ním ještě mohl stýkat. Wolf sice pohubl, ale zůstal až fanatickým diskutérem obhajujícím své pravdy. Nikdy si nenaříkal a nežádal žádné výhody. Dostával kázeňské tresty za „odmítání práce“, často z vykonstruovaných důvodů, a ke konci doby trestu se spíše uzavřel do sebe.[5]

Podruhé byl zatčen 17. května 1983[1] za to, že rakouskému velvyslanectví v Praze údajně předal informace o podmínkách věznění v Československu,[4] konkrétně v NVÚ Minkovice.[1] Za podvracení ve spolupráci s cizími činiteli[4] podle § 98 odst. 1 a 2 trestního zákona[1] byl Městským soudem v Praze 21. prosince 1983[1] odsouzen k šesti letům vězení a následně třem letům ochranného dohledu.[1][4] Byl opět vězněn ve Valdicích,[4][1] a vzhledem k tomu, že se jeho zdravotní stav výrazně zhoršil, trpěl například bolestmi hrudníku a zhoršením zraku, a nedostávalo se mu lékařské péče, roku 1984 na jeho případ upozorňovala Amnesty International.[4] Apel mezinárodních organizací skutečně vedl ke zmírnění násilí i ke zlepšení péče, roku 1990 byl Wolf pozván do Spojených států amerických, kde svůj případ předváděl jako života zachráněného činností AI.[4] Po propuštění z vězení jej léčili čeští i američtí lékaři, dosud trpí chronickým únavovým syndromem.[6]

Stále vyzývá k podpoře politických vězňů v nedemokratických režimech.[6]
Obvinění Josefa Vondrušky

V září 2006 společně s dalšími dvěma vězni z Minkovic, Vladimírem Hučínem a Jiřím Gruntorádem, obvinili komunistického poslance JUDr. Josefa Vondrušku, že je jako vězeňský dozorce týral. Zatímco týrání Hučína a Gruntoráda se při vyšetřování Vondruškovi úspěšně podařilo popřít, nakonec státní zástupce podal na Vondrušku v listopadu 2008 obžalobu za zneužívání pravomoci veřejného činitele pouze za bití Jiřího Wolfa na začátku 80. let. Podle obžaloby jej bil pěstmi i obuškem, což Wolf popsal slovy "Nejdříve nám popřáli hezké vánoce a pak nás seřezali."[7][8]

K tomu řekl: „Nikdy mne nevedla msta, jsem křesťan, ale přál bych si, kdyby Vondruška přiznal před soudem vinu. A ani by nemusel být odsouzen nepodmíněně.“[6]
Kritika „šlechty Charty“

V roce 2009 a 2010 publikuje v různých internetových médiích články, ve kterých líčí bývalého disidenta a prezidenta Václava Havla jako notorického alkoholika, kterého se jeho žena Olga snažila chránit před přístupem k alkoholu (roku 1983, když jej Wolf navštívil v nemocnici, i v roce 1990 v restauraci Rybárna při návštěvě kalifornského spisovatele Stuarta Rawlingse). Wolf obviňuje tzv. šlechtu Charty, že ve velkém zpronevěřovala zahraniční finanční pomoc pro český disent a že peníze určené na podporu vězněných a jejich rodin ve velkém propíjela, projídala na slavnostech chartistické šlechty a rozhazovala a navíc se o ně dělila s režimem napůl. Václav Havel podle Wolfa dodnes neodpověděl například Františku Janouchovi, kam se poděly jím zasílané peníze, zatímco ke většině politických vězňů a jejich rodin se takřka žádná pomoc nedostala a leckdy byly Wolfovi odmítnuty peníze jak na podporu vězňů a jejich rodin, tak i na disidentskou činnost, například fotografickou techniku a kopírování. Do této skupiny řadí Wolf kromě Havla například Kamilu a Václava Bendovy. Olgu Havlovou pak obviňuje z nekalých praktik při získávání financí pro její nadaci v 90. letech (korupcí v úřadu Prahy 1 a ministerstva zdravotnictví). Wolf tvrdí: „Celá tahle banda, spojená tak morální kolektivní vinou, dostala pak od Havla koryta. Skuteční bojovníci proti totalitě nedostali po roce 1989 nic!“[6] Václavovi Havlovi byla podle Wolfa umožněna cesta k moci právě proto, že na své údajné tajné návštěvě v Moskvě přislíbil, že nepřipustí vliv radikálních antikomunistů,[6] jindy píše o dohodě Havla s komunisty, že nepřijdou o funkce a majetek.[8] Občanské fórum podle něj tvořili z 90 % bývalí agenti Státní bezpečnosti.[8] Proto Wolf později zjistil, že „komunisté jsou v podstatě zásluhou koktavého Vaška stále u moci“. Wolf prezentuje vztah Václava Havla a Alexandra Vondry jako projev homosexuálních tendencí. V narážce na ně i na údajně teplé „bratry Havlíčky“ Wolf prohlašuje, že „alkoholikům a mužům, kteří se pusinkují s jinými chlapci, se opravdu věřit nedá.“ Wolf se hlásí k tomu, že občas hrdě nosí Cibulkou navržené tričko s nápisem „Vašku, jsi prase“. Podmínečné propuštění Havla z vězení v květnu 1989 považuje Wolf za jednoznačný doklad, že se Havel zavázal ke spoluupráci s režimem. Havel je podle něj obecně známý tím, že je chamtivý po všech cenách a vyznamenáních.[6]

Jako kladné postavy disentu jmenuje Wolf například Annu Šabatovou, která jako jediná z chartistů, kteří měli přístup k penězům, je dávala správným směrem, a dále Petra Cibulku nebo Rudolfa Battěka, které pak Havel podle Wolfa nepřipustil k vlivu.[6]

V roce 2009 kritizoval neobjektivní a idealizující dokumentární pořad BBC o Sametové revoluci, v němž Monika Pajerová tvrdila, že z Albertova šlo na Národní třídu 80 tisíc vysokoškoláků, zatímco podlo Wolfa to byly maximálně tři tisíce lidí, převážně učňovská mládež a střední generace Pražanů, a v pořadu bylo zatajeno, že šlo o povolenou akci SSM. Jako příklad dobré dokumentaristiky uvedl práci australského televizního štábu, který navštívil Česko v srpnu 2009, avšak Wolf se domnívá, že žádná česká televizní stanice nepřijme nabídku k jeho odvysílání.[9] (Celý projekt "Twenty Years After - The Czech experience" lze shlédnout na http://theargus.net.au/Prague/ )

Kritizuje rovněž poměry v Konfederaci politických vězňů pod vedením Naděždy Kavalírové.[9]
Spisovatelská činnost

V roce 1994 vyšla životopisná a dokumentární kniha "Good Soldier Wolf", kterou spolu s ním napsal kalifornský novinář Stuart Rawlings. K tvorbě knihy se váže i historka, jak Rawlings navštívil Prahu, aby Wolfa vyfotografoval spolu s Havlem, a prezident Václav Havel se, za přítomnosti kancléře a dalších osobností, opil vodkou tajně dodávanou kuchařem do zmrzlinových pohárů.[6]

V letech 2000 a 2002 mu brněnské nakladatelství Doplněk vydalo dvě knihy povídek pro děti:[8][10] na obálce je jako autor uveden Král Buchtelík V., v tiráži Jiří Wolf. U první knihy nakladatelství v anotaci píše, že příběhy autor vytvořil během věznění. Druhá kniha jsou pohádkové příběhy z prostředí rodin vltavských plavců (vorařů); v povídkách vystupují jako pohádkové bytosti například čerti nebo baronka Bída a její bratr Hlad. Obě knihy ilustrovala Jana Braná.

Napsal rovněž knihu Malostranské vyprávěnky, na kterou mu udělila grant městská část Praha 1, avšak vydání údajně komplikuje jeho antikomunistická činnost.

tu si počiíajte o úbožiakovi , priniesol nám lumpenkapitalizmus s humanitárnym bombardovaním

xxx | 20.12.2011

http://krija.blog.pravda.sk/2010/09/14/ked-stbaci-nepripravuju-film-o-porazke-obcanov-cr-a-sr/

sprava zo slovenska

avalus | 20.12.2011

http://www.topky.sk/cl/1000067/1294066/Slovaci-na-exprezidenta-Havla-kaslu--Za-styri-hodiny-prisli-kondolovat-styria-

není to tak jednoznačné

Pavel S. | 20.12.2011

Evidentní je, že článek psal autor, který je v zásadě proti Havlovi a nevidí na něm nic dobrého.

Neznám všechny skutečnosti, takže nemohu posoudit zda je vše pravda. Většina asi ano. Ale není objektivní tyto skutečnosti
popisovat takovým způsobem jak to učinil autor. Je to dosti zavídějící. Určitě není s Havlem vše v pořádku, jak popisuje článek.
Například jeho zvolení prezidentem podvodem (kdy zatknuli Sládka) a další věci.

Na druhou stranu ovšem Václav Havel udělal mnoho dobrého, a o tom se článek nezmiňuje, a proto je neobjektivní. Toto je typická ukázka "černobílého" vidění světa.

Re: není to tak jednoznačné

Karel | 20.12.2011

No . Dnes jsem měl již na toto tema nepřijemnou hadku. PROSÍM ŘEKNĚTE MNĚ A VŠEM TEDY, co pan Havel udělal pro náš narod dobrého. Ja vím jen, že otevřel bránu SATANOVI.

Re: Re: není to tak jednoznačné

Pavel S. | 20.12.2011

Připadá mi to trochu zvláštní jak někteří vidí jen to špatné. Mnoho lidí kritizuje Václava Havla za život v přepychu. (To samé jako u pana Levašova). To je to poslední co bych kritizoval.

Co pan Václav Havel udělal pro republiku? Jako prezident toho moc udělat nemohl. Ale choval se slušně, nehádal se, nebyl arogantní. A reprezentoval ČR ve světě. A vytvořil dobrou reputaci jako osobnost. To, že měl jiné názory a dělal věci, které mnoho lidí kritizovalo, to je přeci normální. (Například rozsáhlá amnestie, je to dobro nebo zlo? Ať si to každý přebere.) Naopak Václav Havel dovedl lidem, kteří mají jiný názor naslouchat. (To se o panu Klausovi říci nedá.)

Zde i různě na netu se objevili různé články o Havlovi a o jeho minulosti a různé konspirační teorie. Rozodně si myslím, že ne vše je 100% pravda. Slyšel jsem také různé rozhovory s lidmi, kteří žili po boku Václava Havla. To jak se choval napříkad ve vězení, nebo na služebních cestách, tak je hodno obdivu. Samozřejně, zase někteří co ho znali, říkají opak. Rozhodně bych však spíše věřil tomu co je řečeo osobně, než nějakým článkům na netu, kde si člověk ani nemůže ověřit totožnost autora. Dále to již zde nebudu rozebírat.

Jen bych si dovolil říci dle mého názoru, že nelze jen tak jednoduše a stručně říci, že pan Havel páchal zlo, a byl to špatný člověk.

Re: Re: Re: není to tak jednoznačné

Daniela I. | 20.12.2011

Milý Pavle, no čo už s Vami?
Neviem, neviem ....ale v dnešnej dobe vážne hľadajúci pravdu, by už mal byť zorientovaný, kde je Sever/Polárka. Mimochodom viete prečo Sever, Severka, Polárka?

Určite, niet nad osobnú skúsenosť! Tá je neprenosná, môže byť len sprostredkovaná. Akú máte Vy skúsenosť s VH?
Ponúkam Vám jeden prejav VH z r. 1989. Skonfrontujte VH hlásané ideály s realitou.

http://warfare.blog.cz/1111/projev-na-ktery-se-nezapomina

Re: Re: Re: Re: není to tak jednoznačné

Pavel S. | 20.12.2011

Promluvte si s panem Špačkem. Předpokládám, že se shodneme na tom, že to je slušný člověk. Ten s Havlem strávil mnoho let života, a doprovázel ho na mnoho míst. To je jeden z mála lidí, kteří mohou o VH podat objektivní informace.

Daniela, a co jinak se mnou? Používat jedině ověřené argumenty.

Jeden komunista Miloslav Ransdorf je člověk velmi vzdělaný. V jakékoliv diskuzi většinou svými znalostmi faktů a historie předčí ostatní diskutující. Své znalosti používá tak, že většinou vše překroutí, za použití různých faktů z historie které jsou však téměř vždy pravdivé. Takže pro většinu neznalých lidí, je velmi přesvědčivý a kdo nevi o co jde, tak mu uvěří. Málo lidí se mu v tomto dokáže vyrovnat. Stručně řečeno pan Ransdorf překrucuje historii. Já tomu říkám demagogie.
Když to řeknu slušně, tak pro mě je Ransdorf obtížně snesitelný člověk.


A jsme u jádra věci. Mnoho informací na netu (já jim říkám konspirační), a některé z nich take zde na levanetu citovaných, překrucují historii stejným způsobem jako to dělá pan Ransdorf. A problém je v tom, že někteří diskutující to pak berou jako fakta.

Uvedu příklad: V článku bylo řečeno, že Havel byl zvolen komunisty na prezidenta. To je přesně ta demagogie. To je sice pravdivý údaj, ale už tam chybí to další, a sice proč ho zvolili komunisti, a dále pokud by ho nezvolili, jaká byla jiná alternativa? Proč toto autor nerozebere? On velice dobře ví proč.

Re: Re: Re: Re: Re: není to tak jednoznačné

Daniela I. | 20.12.2011

Pokiaľ berieme do úvahy situáciu v decembri 1989 a zloženie FZ, musí byť každému jasné, že ho za prezidenta zvolili nielen komunisti, ale aj členovia iných strán združených v NF. A ak vieme, koho výmysel bol komunizmus.... a správne pospájame súvislosti....
Ako pamätník tých udalosti v tom demagógiu nevidím.

Keby ho nezvolili.... aká alternatíva? Čo takto Dubček? Ten veru niekomu nehral do karát. Spomňte na Melantrich a Dubčeka...... všetko bolo dopredu pripravené, tak sa nebudeme hrať na nevedomcov. Ale, je to za nami. Minulosť nezmeníme. Teraz fabulovať, čo by keby nemá význam.

Všetko vyššie uvedené však nemá vplyv na charakter a činy zosnulého. A tu sa asi nezhodneme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: není to tak jednoznačné

Pavel S. | 20.12.2011

To nevadí, že se neshodneme. To je také výsledek diskuze.

Jinak moc nechápu, proč sem Hox takovéhle témata a články dává. To nic vznešeného nepřinese, ani to člověka neobohatí ve vývoji, ani to nijak nesouvisí s odkazem Levašova.

Asi k tomu má Hox nějaký důvod. Jde mi o to, že to zabírá čas, číst a filtrovat. Přitom jsou užitečnější témata na čtení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: není to tak jednoznačné

Daniela I. | 21.12.2011

" To nevadí, že se neshodneme. To je také výsledek diskuze."
----------------
Súhlasím a dobré je, ak sa zhodneme v iných veciach.

Záverom len toľko, že VH bol jednoznačne veľmi kontroverzná a určite rozporuplná osoba. Od toho pamätného Melantricha som si o ňom a jeho ideáloch, humanizme, demokratizme a spravodlivosti urobila svoj názor boNapokon

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: není to tak jednoznačné

Daniela I. | 21.12.2011

...akosi mi čosi blbne na notebučiku, takže dopisujem pretrhnutú myšlienku:
... Napokon tá zjavná provokácia v Bratislave a následný cirkus o ohrození jeho života ma len utvrdili v tom, že je falošný hráč a ide mu len o rozoštvanie našich národov a zasievanie zla a nevraživosti do našich duši. Namiesto tlmenia nacionalistických vášni či už na jednej alebo druhej strane, kvalitne dúchal do pahreby a dokopal naše národy k rozdeleniu. A dovolím si tvrdiť, že viem o čom píšem.
Pre mňa je podstatné, že brat proti bratovi nepovstal so zbraňou v ruke, že sme sa relatívne kultivovane rozdelili a dovolím si malú konšpiráciu, čo parazitkom nie celkom vyhovovalo, aj keď tvrdili opak a "obdivovali naše pokojné rozdelenie. A som rada, že sme na seba nezanevreli, aspoň väčšina určite nie, a že si hľadáme cestu k sebe a spájame sa na iných, kvalitatívne nových základoch. :-))))))))

A prečo to sem Hox dal? Možno preto,aby sa ľudia mohli aj na tomto fóre vyjadriť a my si takto pekne podiskutovať. :-))))

Re: Re: Re: Re: není to tak jednoznačné

Nikdo | 28.12.2011

Tenhle projev je usvědčené falsum. Někde na netu se dá najít audiozáznam projevu z té doby..

Re: Re: není to tak jednoznačné

Zdena | 04.01.2012

Udělal pro náš národ velké h.....,bylo,je a bude se mě při tomto jméně dělat zle.Stydím se za nás všechny,kdo jste ještě stále blbí a slepí.Byl to opilec,lhář a komediant i se svou druhou ženou.Jen doufám,že už konečně bude klid a nebudou mě media s ním otravovat!

Re: není to tak jednoznačné

juhu | 20.12.2011

O tom takzvanom dobre, ktore Havel cinil hovoria vsetci, takze to spominat netreba, kedze sa to vali na cloveka z kazdej strany. Druha vec je, ze vsetci obhajcovia jeho "dobrocinenia" vlastne ani nevedia povedat, co konkretne take dobre urobil ( okrem lubivych reci ).
A informacii, co robil tento "spasitel ludstva" naozaj je stale velmi velmi malo.

P.S. Vramci Vasej logiky - Aj Hitler porobil vela dobreho, napr. budovanie ciest a fabrik v Risi atd. A je zaujimave, ze vsetci pri vysloveni jeho mena vidia len to zle.

Re: není to tak jednoznačné - jeho skutky sú jednoznačne TMAVÉ.

Miroslav | 20.12.2011

Dôležité sú skutky a ľudia nezabudli na jeho skutky.

Ešte pridávam sem na úvod výňatok z Véd... čo sa deje s ,,Václavom" teraz podľa ,,SMRŤ V KNIHE PÚTE"

http://vedy.sk/sk/vedy.php#smrt

Ak človek počas svojho pozemského života spôsoboval zlo iným bytostiam (násilie, zabíjanie, chamtivé okrádanie a pod.), tak jeho smrť je strašná. Zomiera v strašných mukách a bez vedomia. V moment smrti pri opustení tela takýto človek vidí strašných poslov Boha Smrti Jamu. Jamaguti sa chopia hriešnika, ktorý celý život potešoval výlučne svoje zmysly, zviažu ho a pokryjú jeho jemnohmotné telo zvláštnou obálkou – telom pre život v Pekelných Svetoch – a odošlú ho na púť. Poslovia smrti ho vlečú a počas cesty spomína na svoje hriechy, ktoré konal počas svojho života, čo mu spôsobuje kruté muky. Za tri migy sa hriešnik ocitne v Pekle. Takto zanechal pozemské telo, ktorým spôsoboval neprávosť iným a po Prechode dostáva odvetu za svoje činy. Tí najhorší môžu byť dopustení aj do úrovne Nepreniknuteľnej Tmy, kde bytosť stráca Dušu.

http://zvedavec.org/pohledy/2011/12/4742-symbolika-havlovy-smrti-aneb-komu-zvonila-hrana.htm

http://zvedavec.org/komentare_4740.htm

Prečítajte si hlavne diskusiu ľúdí za článkom.

Symbolika Havlovy smrti aneb Komu zvonila hrana?
Richard Král( více o autorovi > )
19.12.2011

Exprezident Havel zemřel v době, kdy se jeho jediné a skutečné dítě – česká kleptokracie s prvky dědičné monarchie – nachází před kolapsem. Jak dlouho může naše parodie na demokracii a vláda postkomunistických elit přežít svého otce?

Česká média bezmezně spoléhají na to, že drtivá většina českých ovčanů má paměť tak maximálně k posledním volbám. Bohužel pro Václava Havla existují ještě lidé, kteří neztratili paměť. Morální vyplundrování a ekonomické vytunelování země do kapes komunistických nomenklaturních kádrů nese značku Made by Václav Havel. Stín Václava Havla a sametové tragédie nás bude provázet ještě dlouho. V atmosféře fanatického oslavování a uctívání Havlovy ikony je vhodné krátce připomenout, co všechno dobrého nám Vašek i jeho soudruzi disidenti přinesli.

Václav Havel byl dlouho jen figurkou (byť vlivnou a mocnou) v ruce komunistického režimu, pečlivě pěstovanou a opatrovanou, vozící se v Mercedesu do trutnovského pivovaru, která v pravé chvíli provedl předem připravený tah spočívající ve změně politického systému při současném zachování ekonomické a tím i faktické moci v rukách komunistických elit. Již samotný pojem „sametová revoluce“ je nesmyslem a etablovaným mýtem vzhledem k tomu, že o skutečnou revoluci v žádném případě nešlo, ale o poklidné přidání moci okořeněné cinkání klíči na náměstích zmanipulovanými davy.

Václav Havel jako jedna z hlav disentu žil za komunismu životem, o kterém se drtivé většině tehdejších občanů ani nesnilo. Již v sedmdesátých letech jezdil v novém Mercedesu z Tuzexu, vlastnil rozlehlý byt v Praze na nábřeží, stejně jako usedlost Na Hrádečku. V jeho nemovitostech se prakticky nerušeně konala dostaveníčka „disidentů“, a komunistů tzv. „osmašedesátníků“, páté kolony komunistického režimu. Tehdejší režim měl bezpochyby možnosti, aby se Havla zbavil nebo umlčel a přestěhoval do hlídané garsonky v paneláku. Neučinil tak. Ponechal mu jeho nemovitosti, ponechal mu tuzexové konto, nechal ho stýkat se zahraničními osobami. Pro vytvoření disidentského mýtu si odseděl i nezbytné roky ve vězení, které však připomínalo podle výpovědí tehdejších spoluvězňů spíše hotel. Zatímco Jiřího Wonku příslušníci StB na vazbě v Hradci Králové ubili, Václava Havel přijímal návštěvy a měl zvláštní stravu.

Po roce 1989 bylo do očí bijící jeho přátelství a spolupráce s vysokým komunistou Mariánem Čalfou, kterého dosadil na místo předsedy vlády, stejně jako s dalšími vysokými komunisty. Byl to on, kdo zamítl myšlenky zákazu komunistické strany, byl to on, kdo pod heslem „nejsme jako oni“ odmítl potrestání vysokých funkcionářů komunistického režimu a zločinecké organizace StB. Byl za to bohatě odměněn. Přestože byla jeho rodině znárodněna většina majetku ještě před rokem 1948, který byl hranicí pro restituce, byly mu vydány rozsáhlé majetku v hodnotě miliard korun. Jeho tajemné restituce se nikdy neodvážil zpochybnit ani rozporovat žádný novinář.

Havel se neštítil ani spolupráce s agenty KGB. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB“) Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka“. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem.

Havlův svazek v StB a zejm. KGB bohužel asi nikdy nebude zveřejněn. Václav Havel byl symbolem podvodu na občanech, kteří věřili, že rok 1989 je rokem změn a konce komunistické nadvlády. Je jeho zásluhou, že český národ zapadl po pokřivené „sametové revoluci“ do ještě většího morálního balastu.

Česká parlamentní kleptokracie nemůže svého stvořitele dlouho přežít. Věčný zůstane snad jen jeho příspěvek do dějin neohumanismu a proslulé „humanitární bombardování“, které propagoval proti bezbranné Jugoslávii. Havlovy „humanitární bomby“ tak zabíjely Srby ve vlacích, ve školách, na ulicích a v televizi.

Doufejme, že s Havlem odejde i jeho éra. Éra, kdy se nemorálnost stala dobrými mravy, kdy zákony platily jen pro ty bojácné a hloupé, kdy bylo vyplundrováno naše hospodářství a země zadlužena. Uctívání Havla formou stalinského kultu osobnosti je cestou do morální pasti pokrytectví a bahna falešn

Re: není to tak jednoznačné

b | 20.12.2011

Zid nikdy neudela pro Slovana neco dobreho, nekdy to tak muze jako dobre docasne vypadat, ale vzdy se to potom zmeni na zle, vzdy nas vyuziji, podvedou, okradou a nakonec zavrazdi, pokud se nechame.

Re: není to tak jednoznačné

Fyrfos | 20.12.2011

Osobně také nevím co Havel udělal dobrého. Ten člověk byl nastrčená figurka, která skákala jak globalistické elity pískali (také byl členem několika elitních globalizačních spolků). Byl to také "velký humanista"... jen je zarážející, že podporoval všechno vraždění made in NATO. Za svou úlohu loutky sklízel od svých parazitních vládců jednu cenu za druhou (takové podrbání za ouškem, aby bylo vidět, že svou záškodnickou činnost provádí dobře) Dle mého je to výborná zpráva, že tento ožrala, škůdce a veš odešel do věčných lovišť... Jen je smutné, jak se z něj snaží média (kdo ovládá média ví dnes už skoro každý) vytvořit skoro boha a největšího Čecha - když vidím ty tanečky kolem jeho mrtvoly, tak se mi chce zvracet...

Re: Re: není to tak jednoznačné

Alena Vankova | 27.12.2011

Prekrasny clanek predchazejici,,vtipne a pravdive napsany

diskuse

Hox | 20.12.2011

příznačné je, že téměř u všech oslavných ód na Velkého Humanistu na českých mainstreamových žumpách museli zrušit diskusi :)

Re: diskuse

Pavel S. | 20.12.2011

Slováci u zdroje pod článkem ji tam nechali. Je zajímavé si ji přečíst.

Re: diskuse

Prince | 20.12.2011

Srbská fora jsou také plné pravdivého hoře, ale nad VH, nýbrž nad svou zemí, kterou poničil. Vrah Srbů, ničitel naší země...atd.
Už tehdy se chtělo Krylovi zvracet, pak mu puklo srdce.

Re: Re: diskuse

avalus | 20.12.2011

viem presne o com hovoris, prave citam tajne dejiny jezuitu kapitolu Jezuitský teror v Jugoslávii 1991-1995 a citujem: "Jak smutné (nicméně zcela logické), že i humanista V. Havel se na adresu Srbů se srbskou národností za války 1991-1995 nevyjadřoval příliš lichotivě a spravedlivě."
Vdaka oficialnej propagande vsak mame uplne skreslene informacie o dobrych katolickych chorvatoch a zlych pravoslavnych srboch.

Re: Re: diskuse

Prince | 20.12.2011

oprava - ale NE nad VH ...

Přidat nový příspěvek