Parazit

Parazit

(převzato - dolezite.sk)

Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.

Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia". Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou.

Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.

Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidentůru SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení.

Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa.

V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný" český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.

Vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. „osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967.. Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři.

Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.

Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.

V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2. 1948.

Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal.

Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč.

O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového „národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová , jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.

Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.

Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.

Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka.

Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde.

Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za „jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná „česká kulturní elita" (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.

Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím.

V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou „Asanace", natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient", tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita).

Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosákuslužebníku Židů. Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu.

Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou.

Autor: J. Ahorn

Diskusní téma: Václav Havel

falešný president

Tomáš | 17.04.2017

Dobrý den, to co se tady uvádí je pravda.Občané tohoto státu by měli o tom vědět Je třeba to celé zveřejnit. Ex.V. H.byl falešný president..Jak to bylo s ex. poslancem Bartončík ,začátek devadesátých let ?.Proč se při státní návševě v ČSFR ,ČR , omloval Němcům _,když přijel na státní návštěvu tehdejší president NSR ( měl hodnost - kapitána Wermachtu).J Bylo by dobré zveřejnit svazek bratří Miloš a Václav Havlovi - senioři, jak spolupracovali s Gestapem !

Pár slov k posedlosti Židy

Jiří Hanzlík | 25.07.2014

V psychoanalýze je známa tak zv. projikace. Je to v podstatě projekce - stručně řečeno - vlastních chyb a vin do nějakého objektu, osoby. Historická společenství "projikovaly" svoje prohřešky a selhání do skupin, etnik, která(é) se nějak kulturně odlišují, třeba vyznáním, kultem. Tím nikterak nechci historicky vyloučit určitý podíl na systémovém kořistění (lichva), které má sociální důsledky. Ale moudrost praví: kdo je více vinen, ten, který podvádí a nebo ten, který se ochotně, za úplatu a na účet druhých nechá podvádět? Dnes platí, že nikdo osobně, ale naopak státní systém, který má nás, chudáky bez vlastní vůle, ochránit. Je to hodně blbé, ale posedlost, že za všechno mohou údajní Židé, je opravdu hodně pokleslé a jako fatalismus živoří opravdu jen u pohromářů, tedy jedinců, kteří si buď jen tak folklorně ulevují, nebo osob, které s touto pověrou kalkulují a všimněte si prosím, že s tím účelově kšeftují!

Re: Pár slov k posedlosti Židy

Petr Švec | 27.05.2015

Hezky řečeno. Děkuji. To mě nenapadlo, že právě projikace je často původcem těchto konspiračních hysterií, které podle mne naopak jdou na ruku těm proti kterým vystupují.

" Ďábel nevyžaduje velké činny, stačí mu jen Váš tichý souhlas, vaše nečinnost". Chcete vinit "ďábla" (ať už pod tím jménem vidíte kohokoliv), za vaší solidaritu k němu?

A ještě jedno moudro mě napadlo. Je od velkého židovského filosofa, Ericha Froma:"Nečinost dobrých lidí otevírá prostor k činnosti těch ostatních".
Židovský národ má ohromnou tradici ve vzdělání a obchodování, nejen proto jsou židé často vzdělanci a obchodníci. Ale jsme to my kdo s nimi obchoduje ne? Jsme to my kdo za úplatu prodá svoje lidi, svoji půdu, bez ohledu na to komu...
Proto: tvořme, budujme svojí kulturu, obnovme naše tradice, vzdělávejme se......a hlavně ..... nelezme velkým národům do zadku pro pár šušňů. Mohl bych napsat opravdu nehezké věci o karmě Českého národa. Zameťme si před vlastním prahem. Pak suďme ostatní národy.

Nicméně jsem velmi rád, že tu takovýto článek je. Václav Havel je podle mě největší český scénárista i herec. Tu tragikomedii, kterou pro český národ sepsal i sehrál, je opravdu srdcervoucí. Bez ohledu na jeho původ či vyznání. Že pochází z židovské rodiny jsem ani nevěděl, ani to pro mě nic neznamená....
HANBA Vám Pane Havle, stydím se za to že jste kdy byl mým prezidentem.

Konec ohňostroje?

Jiří Hanzlík | 25.07.2014

Konečně došla slepá munice a skončily petardy rádoby diskutujících! Číst tyto produkty hořekujících nešťastníků, kteří se donenekonečna omamují očerňováním známých osobností, hlavně těch, kteří se nějak podíleli na moci, je obrovská porce nudy. Tento paralelní svět výmyslů, ospravedlňující vlastní selhávání, i o iluzi vlastní bezúhonnosti a velikosti, se zoufalou snahou se vyvinit z tohoto světa, a zároveň čekat na příležitost zrady a konjunktury ze spolupráce s darebáky, které by si rádi zvolili do svých "lidových" vlád. Toto nekonečné slintání paranoidního přediva pomluv, pod bezpečným pláštíkem anonymity, vypovídá o strachu z rizika vlastní angažovanosti a zoufalé záchrany před vlastní nicotností. Čili lze říci s básníkem: strach z života i smrti.

Václav Havel lidumil

Vlkodlak | 12.02.2014

Václav Havel neudělal nic pro národ. Je fakt že jezdil po světě a
dělal dobré jméno Česku. Jinak hodnocení jeho působení vidím
dost záporně. Jako dramatik moc neobstál, jako prezident no nic
moc. Ten kdo to nevidí a nevnímal je zcela vedle. Za jeho vlády
republika zpustla, byla rozkradena, a to ostatní nebudu komentovat. Je třeba vidět ostatní souvislosti s celorepublikovým zájmem, a ne jenom vychvalovat Václava Havla. To že republika
je ve srabu, je taky jeho zásluha. Bohužel lidi to asi nevidí.

Re: Václav Havel lidumil

Jiří Hanzlík | 26.07.2014

Nic dohromady nevíte, nic nedovedete posoudit ani ocenit. Jenom všechno hodit na toho malého muže vzrůstem, ale velkého tématy, kterými se zabýval. Kdyby celý svět to viděl, tak malý a ještě menší "Vlkodlak" zůstane slepý.

Re: Re: Václav Havel lidumil

Petr Švec | 27.05.2015

Velikost tématů? Nezlobte se, ale Hitler se zabýval také "velikými tématy". Tím je dva nechci spojovat.
Témata, kterými se zabýváte neukazují na vaši velikost, či čistotu vaší osobnosti. I obyčejný sedlák, který se zabývá tématy jako je "mrkev na zahradě" může být čistčí a charakternější než kdejaký filosof.
Promiňte, ale například u tématu "humanitární bombardování" bychom se s panem Havlem zásadně neshodli, a takovýmito povrchně solidárními, pseudo sociálními tématy, Václav Havel doslova hýřil. Nemůžu říct že Václav havel neměl žádné zásluhy, že byl jenom špatný.
Ale vadí mi, když mě kdokoliv na internetu nazve komunistou jenom proto, že polemizuji s názory Václava Havla. Neuznávám ho jako nějakou modlu lidství, jak dnes je (a to nelze popřít) oficiálně prezentován.
Tím chci jen varovat před slepou vírou v kohokoliv. Od Hitlera, přez Obamu či Putina, až po Václava Havla.

Re: Re: Václav Havel lidumil

Bubo | 05.10.2016

Ty ovšem vše víš. Blbečku.Nevíš nic. Ani že VH byl zednář, poskok US elity, ekonomický diletant, co jmenoval další blby jako VK ministry.

Re: Václav Havel lidumil

petrronius@seznam.cz | 28.12.2015

Proč se s tímto nevystoupí veřejně? Aby se i normální a poctivý občané dozvěděli kdo ve skutečnosti byl V. Havel. To že to byl podvodník se už ví dávno a přesto je všechno tabu nesmí se o tom mluvit.

Re: Re: Václav Havel lidumil

Bubo | 05.10.2016

Proč? Žádný novinář si na to netroufl, šel by od válu, dnes již sem tam okrajově mohou. Modlu VH si vypěstovaly USA aby nás mohly s Německem a dalšími nahnat do NATO a EU, což je zednářský či židovský projekt.

Lululemon Outlet Online84310

gosgotui | 08.10.2013


Přidat nový příspěvek