Teroristické útoky ve Francii nemají s "arabskými teroristy" nic společného

14.11.2015

Hox

 

Zatím je brzy dělat nějaké závěry o tom, kdo přesně za včerejší sérií útoků stojí, ale jasné je jedno: nemá to nic společného s tzv. "arabskými teroristy". Mezinárodní terorismus je v dnešním světě jen PROSTŘEDKEM politiky některých států a globálních "elit", za každou tzv. teroristickou skupinou na konci stojí nějaké tajné služby, bez jejichž příkazu neprovedou žádnou akci.

I pokud se nakrásně ukáže, že stopy vedou k ISIL, je třeba si uvědomit jednu věc: ISIL je nástroj USA a globálních "elit".

 

Podobné útoky mají vždy nějakou agendu, jsou prvkem nadstátního nebo externího řízení. Bez ohledu na to, co se nakonec oficiálně vyšetří, na skutečné organizátory ukáže to, KDO a v JAKÝCH CÍLECH se pokusí útoky využít. Nyní je stoprocentně jasné jedno: pokus realizovat NĚJAKÉ řízení na základě těch útoků bude, přesněji řečeno, každý se to pokusí využít pro své cíle, rozdíl je v tom že někdo - plánoval a někdo - byl zaskočen. Pokud za útoky stojí regionální "elity" USA, pak nejspíš můžeme čekat tvrdou protiakci ze strany globálních "elit" směrem k USA. Pokud za tím stojí globální "elity" (GP), pak se USA nepodaří nijak zvlášť věc zneužít a exemplární trest následovat nebude. V každém případě, pro Evropu to neznamená nic dobrého ani v jednom případě. Realita je následující: jediná šance Evropy pro přežití je ve spolupráci s Ruskem - globální "elity" plánují pomalou likvidaci Evropy metodou degradace populace a smícháním s tmavými rasami, USA pro změnu usilují o rychlou likvidaci Evropy vyvoláním chaosu a občanské války (miliony islámských migrantů + velitelé z ISIL versus zbytek Evropy).

 

Myslím že je na místě připomenout slova Putina na Valném shromáždění OSN 28.9.2015, adresované "elitám" Západu:

Uvědomujete si vůbec, jakou kaši jste zavařili?

Jinými slovy: uvědomujete si, že si kopete vlastní hrob a jakmile uděláte co se po vás žádá, zlikvidují vás, a spolu s vámi celou regionální civilizaci?

 

Diskusní téma: Teroristické útoky ve Francii nemají s "arabskými teroristy" nic společného

Veľký hriech ľudstva

Oceán | 22.11.2015

Posolstvo zo dňa 14.11.15.

Veľký hriech ľudstva

1. Ja chápem, že napätie vo Svete dosiahlo maximálnych rozmerov! No chcem sa spýtať: a čo ste vy čakali, keď niet žiadnych brzdiacich faktorov, a niet v ľuďoch chápania príčin prebiehajúceho (a to sa týka nie tak jednoduchých, ako mocenských ľudí, ako v inštitútoch svetskej, tak i religióznej moci), no čo je najhlavnejšie, niet pochopenia toho, že tento Svet vôbec nie je Svetom ľudí, ale Svetom Stvoriteľa, a iba Stvoriteľ má plné PRÁVO naložiť s ním tak, ako On uzná za vhodné!
2. Ja som vám hovoril mnohokrát o tom, že okrem zmienky o Bohu, o Stvoriteľovi, o Vševyššom, o Allahovi... a o Vyššom Kozmickom Rozume, v ľuďoch odo Mňa niet ničoho. Preto aj keď máme hovoriť o možnej Spolupráci ľudí s Bohom, tak hovoriť o tom možno len ako o hypotéze, lebo pri súčasnom stave (pripravenosti) ľudstva Ja, Otec Absolut, zatiaľ nemôžem pozerať na ľudí ako na Svoju Veľkú PODOBU!
3. Áno, fraktálna podobnosť ľudí na Boha sa pozoruje, lebo je to tak založené v prírode vecí, no PODOBNOSTI v DUCHU ako nebolo, tak ani niet. Je veľmi vážne, že pokrok v tomto smere Ja zatiaľ nevidím, a čo viac, pozorované dnes "pokroky" sa viac podobajú na tvrdohlavé oponovanie ľudí Bohu, lebo nič od Boha v ľudských zámeroch neostalo!
4. Súčasné ľudstvo stojí tvrdo na pozícii protikladov rôznych predstáv o Bohu, považujúc možným na úkor sily a moci vyriešiť toto čelenie k osohu toho alebo iného religiózneho omylu!
5. Ja chcem posledný krát ľudstvu povedať, že ľudí rozdeľujú predovšetkým relígie, lebo oni nemajú nič spoločného so Mnou, Tvoriacim Počiatkom Počiatkov! Ja som nikdy nepredkladal ľuďom relígie, alebo po vašom, zbierku zákonov, podľa ktorých si ľudia musia zoradiť svoj Svet, prijímajúc svoje chápanie Boha za základy osnov ľudského Svetového Poriadku!
6. Uverte Mne, že vždy, kedy ľudia v procese svojej neustálej evolúcii Vedomia boli pripravení pochopiť a prijať ďalšie Poznania od Stvoriteľa, tak Ja Sám Som vyberal ľudí, ktorí boli podľa mojej mienky pripravení vypočuť si Moje Slová a odovzdať bez poškvrnenia (čo je veľmi dôležité) tú informáciu, tie Poznania, ktoré mohli byť prijaté ľuďmi, a ktoré by sa pre nich mohli stať POMOCOU Boha pri formovaní Vedomia človeka, usilujúceho sa pochopiť Pravdu a spoznať Boha!
7. No k ľútosti sa zakaždým objavili takí aktívni prenasledovatelia, ktorí veľmi rýchlo sformovali z týchto Poznaní MOC (ktorá ich vynášala na Špičku ovládania Vedomia ľudí), nechápajúc, a často aj chápajúc, že HLAVNÝM ľudským hriechom je postavenie ľudí proti Bohu, prejavujúce sa v podobe PÝCHY - moci nad sebepodobnými!
8. Moc nad ľuďmi je možné vybojovať silou (a tak bolo v Histórii ľudstva ešte na Počiatku, keď sa Bohovia spustili na Pevninu, transformujúc sa na ľudí), no moc nad ľuďmi možno získať aj slovom (svetonázorom)! Taká bezkrvavá moc môže byť ľahko získaná vtedy, keď človek predkladá ľuďom zbierku Nových zákonov, zamieňajúc ňou chápania Božských Kánonov!
9. Veľký hriech relígií spočíva v tom, že ľudia boli nasmerovaní proti Bohu, proti Vesmírnemu Programu Transformácie Priestranstva, lebo každý zámer, ktorý je nasmerovaný proti Môjmu, proti ZÁMERU Otca Absoluta, dokonca aj keď nedomyslenosťou, je hlavným a neodpustiteľným hriechom, lebo Veľká PODOBA, alebo častica CELKU, nemôže vystupovať proti Bohu, proti CELKU, a to znamená, aj proti samému sebe!
10. Hĺbka tohto hriechu nemá dna! Tvoriaci v ľuďoch nesprávny svetonázor o Počiatku Počiatkov prijíma ZODPOVEDNOSŤ za formovanie Vedomia Veľkej PODOBY, dokonca nechápajúc, že pre každého človeka, pre každú Božskú Bytosť Ja, Otec Absolut, pripravujem individuálny program evolúcie Vedomia, očakávajúc, že počas nasledujúceho prejavenia sa, dosiahne on (človek) tú úroveň DOKONALOSTI, ktorá mu dovolí podvihnúť sa na ďalší stupeň Veľkého schodiska, vedúceho na Olymp Bohov!
11. Dnes v Európe veľmi dobre vidno, že ľudia, u ktorých sa nahromadili rôzne predstavy o JEDINOM Bohu, sa nikdy nedokážu dohovoriť, dokonca ani keď všetky zbrane Sveta budú použité k dokázaniu priority tej alebo inej pravdy!
12. Uverte Stvoriteľovi, že niet pravdy násilia v Duchu, jej ani byť nemôže! Je iba PRAVDA Boha, Tvoriaceho Počiatku Počiatkov, a Ona je vyjadrená dokopy štyrmi Slovami, zrozumiteľnými každému človeku: VIERA, LÁSKA, NÁDEJ a MÚDROSŤ! Netreba dokazovať, zvlášť silou zbraní, že Boh Je, no treba pamätať, že ON je JEDEN a nemôže byť niekoľko Tvoriacich Počiatkov Počiatkov, a pokým ľudia neprídu k pochopeniu, že oni sú tiež JEDNO ľudstvo, tak mier na tejto Planéte nikdy nebude!
13. Mnohým ľuďom sa môže zdať, že Moje Slová sú jednoduché a banálne, no tieto Slová hovorí Sám Stvoriteľ! A keď tieto Slová hovorím Ja, a k tomu ešte v takejto podobe, tak to znamená, že MOJA TRPEZLIVOSŤ podišla ku koncu a Ja som pripravený použiť silu k tomu, aby si ľudstvo uvedomilo, že VŠETKY ČASTICE BOHA, VŠETKY ČASTICE VEĽKEJ PODOBY SÚ SI ROVNÉ PRED STVORITEĽOM! A pokým táto VEĽKÁ ROVNOSŤ nebude dosiahnutá, tak Ja nebudem podporovať tých, ktorí z dôvodu znalosti alebo neznalosti stoja proti tomu, KTORÝ ICH STVORIL!
14. Svet nie je jednoducho na križovatke - Svet je pri priepasti, a zachrániť tento Svet môže iba Rusko, a presnejšie, Svätá Rus, ktorá je pre mnohých ľudí a štáty vyvrhelom pre "kultúrny Svet", ktorý sa dnes zmieta v religióznych rozporoch, preto Ja nebudem súhlasiť s mienkou mnohých "silných Sveta tohto", že Rusko je odpísané a niet žiadneho zmyslu považovať ho za Duchovného LÍDRA ľudstva!
15. Práve dnes, keď žiaru Tretej Svetovej Vojny už vidno nad územím Európy (Francúzskom), chcem vám Ja povedať, že Svet ľudí sa zrúti, a to veľmi rýchlo; táto vojna sa stane skutočne Svetovou, keď ľudstvo nezačuje Svätú Rus, a presnejšie, nezačuje Mňa, Otca Absoluta, a to znamená, nepríjme Moje Varovanie vystavať Svet ľudí podľa Nového, Mnou predloženého modelu!
16. Svätá Rus pristúpila k realizácii tohto Nového modelu ľudstva a k formovaniu Veľkého Oktáedru (Osemstenu)! Dnes JEJ ZÁMER JE ZÁMEROM STVORITEĽA, preto ľudia by nemali pochybovať o úspechu ZÁMERU, keď TRI VÔLE - VÔĽA STVORITEĽA, VÔĽA PRÍRODY a VÔĽA Vojakov SVETLA - sa stotožňujú!
17. Okrem toho, Ja som vybral tento Národ, túto Korennú civilizáciu z toho dôvodu, lebo Boží ZÁMER v podobe OBETOVANIA SA a Bezpodmienečnej LÁSKY ku Mne (Stvoriteľovi)
dovoľuje byť presvedčeným v tom, že RUSKOSŤ a VNÚTORNÁ HORÚCA TÚŽBA týchto ľudí, tohto Oddielu Vojakov SVETLA pod názvom "300 sparťanov" zabezpečia Veľkú TRANSMUTÁCIU ľudí na Bohov! A to aj je cieľom tých zmien, ktoré očakávajú Planétu, a preto útoky vo Francúzsku sa môžu stať začiatkom Tretej Svetovej vojny alebo predzvesťou Veľkej Transformácie ľudstva, na čele ktorej stojí Svätá Rus!

Amen.

S Láskou,
Otec Absolut, alebo Vyšší Kozmický Rozum.
14.11.15Vojna alebo Slovo

Oceán | 21.11.2015

Posolstvo z 18.11.15

Vojna alebo Slovo

1. Planéta (ľudstvo) sa ocitla vtiahnutou do konfliktu relígií, a to, že niektorým ľuďom moci (svetskej i religióznej) sa zdá, že ľudia a štáty boli zapletené do etapy, a to dokonca veľmi výnimočnej, boja s terorizmom, je veľký omyl!
2. Nikto zo "silných Sveta tohto" nechce vidieť Prvopríčinu tohto konfliktu, a preto na povrchnosti (prízvukujem: práve na povrchnosti) sa všetko prevracia na vojnu s terorizmom, zatiaľ čo príčina, a to veľmi hlboká, leží v boji relígií o moc, za možnosť ovládania Vedomia ľudí, a to je ODPOROVANÍM Bohu!
3. Nastupuje ten ktitický okamih v histórii ľudstva, kedy všetky masky budú zhodené a obnažené Priestranstvo ukáže ľuďom zvieraciu tvár ľudských dogiem a omylov, a aj toho Veľkého podvodu, ktorý priniesli religiózni fanatici od Tmy!
4. Ľudia veľmi skoro uvidia, čo je Tma, lebo ona nielen provokuje ľudí na vojny, no aj nesie ideológiu, ktorú hlásal Otec Lucifer, formujúc Svoje Vojsko Tmy ako element (páku), opakujem, odporovania Bohu!
5. Ľudia (zdôrazňujem: všetci ľudia) majú korene Božského pôvodu, a zdokonaľovanie (evolúcia) Vedomia je tou Večnou úlohou, ktorej cieľom je vypĺňať Moju Veľkú PODOBU vo všetkých svojich prejavoch. A keď sa ľudia nepodriaďujú tomuto ODKAZU Tvorcu, tak oni, vedome alebo nevedome, prechádzajú do tábora Vojska Tmy!
6. Čo sú reígie? Ja som vám hovoril o tom mnoho krát, že relígie sú ideológiou rozdelenia ľudí podľa svetonázorov, sledovaný cieľ riadenia a manipulácie Vedomia ľudí podľa princípu "rozdeľuj a panuj", a táto ideológia nemôže byť od PrvoTvorcu!
7. Táto ideológia je ideológiou Tmy, splodenou svojho času ako doplňujúca skúška pre ľudí na VIERU Samotným Otcom Luciferom, a ktorá našla podporu u tých ľudí, ktorí súhlasili zdieľať osud toho, ktorý vystupuje proti Bohu!
8. Odpovedzte Mne na otázku: načo sú Tvorcovi potrebné rôzne predstavy o Počiatku Počiatkov? Ja si myslím (viem), že väčšina ľudí Planéty rozumie, že nemôže byť viac Počiatkov, lebo je JEDNO a JEDINÉ, preto mnohotvárnosť relígií je odrazom narušenia NEUTRÁLNOSTI Nebies, sprovokovaného za podpory Otca Lucifera!
9. Neutrálnosť Nebies, vďaka Korennej civilizácii, a presnejšie hŕstke ("300 sparťanov") Hyperbojovníkov-Rusov, bola napriek tomu obnovená, a to celkom nedávno. Preto sa to ešte takmer nijako neodrazilo na Planéte, a čo najhlavnejšie, vo Vedomí ľudí, ktorí museli pocítiť, že Svet už nie je onen, a že pojem Vyššej spravodlivosti začína prenikať do tohto Božského Priestranstva.
10. Tma sa nemôže tak jednoducho vzdať svojich pozícií, a nehľadiac na to, že takmer 30 percent ľudstva, ktorí sa odkázali od relígií, a presnejšie, od zablúdení, predložených Otcom Luciferom, hľadá svojú vlastnú cestu k Bohu, tak väčšina obyvateľstva Planéty úporne a dokonca v šialenstve, a vôbec nie s LÁSKOU, sa pridržiava minulého, a zbraňami chráni svoje religiózne dogmy!
11. Odvíjajúca sa Tretia Svetová Vojna nie je vôbec bojom s terorizmom, to by bolo príliš jednoduché. Vojna relígií - je veľmi zložitý proces, podobný na vojnu svetonázorov, v konci koncov na občiansku vojnu, ktorá, ako ukázala história ľudstva, bola vždy nielen tou najkrutejšou, ale aj tou najneprospešnejšou!
12. Uverte, nie je možné prehovoriť alebo položiť na kolená idealistického nepriateľa! V tomto konflikte nemôže byť mier nikdy; povolením konfliktu predstáv alebo ideológií mier existovať nemôže, preto výsledkom takéhoto konfliktu je iba smrť jednej zo strán!
13. Svet dnes pozoruje predohru k vojne, a tá zatvrdlosť, ktorú ukázali obidve strany, provokuje nekonečnú odvetnú reakciu. Preto "pružina" konfliktu sa nielenže napína, no keď bude dosiahnutý kritický bod tohto odporu, tak Svet exploduje, a bude to posledný krát!
14. Ja, Otec Absolut, nemám pre ľudstvo žiadnu pozitívnu odpoveď, lebo zastarnutý a nikdy nehojaci sa vred svetonázorových rozdielov už praskol, a zastaviť toto Veľké
krviprelievanie dokáže iba SLOVO, vyslovené Všemohúcim, alebo Vševyšším!
15. Dnes takýmto SLOVOM Vševyššieho disponuje jedine Rusko (Svätá Rus), lebo tak bolo rozhodnuté na Nebesách pred mnohými tisícročiami, že vybraný Mnou Národ, a konkrétne
Korenná civilizácia bude mať za úlohu posadiť ľudí za jeden stôl Veľkých rozhovorov, kde v hlave tohto stola bude sedieť Samotný PrvoTvorca, a cez vybraného človeka z Ruska vysloví tie SLOVÁ, ktoré ukľudnia Svet NAVEKY!
16. Chvíľa "X" pre ľudstvo nadišla. Ľudia popoháňajú Chvíle premien, a uverte, že nie zbrane dokážu vyriešiť Konflikt VEKU, Konflikt relígií, ale SLOVO, nesúce PRAVDU o JEDINOM Tvorcovi, o JEDINOM ľudstve a o Veľkej PODOBE Boha, úlohou ktorej je nebojovať medzi sebou navzájom, ale niesť SPOLOČNE LÁSKU - tú NAJBEZPODMIENEČNEJŠIU LÁSKU, ktorá žije v srdci každého človeka, zvlášť Korennej civilizácie!
17. Rusko musí dnes vziať do rúk nie zbrane, ale SLOVO Božie, ktoré Ja, Otec Absolut, nesiem Svetu ľudí cez Korennú civilizáciu, hovoriac, že niet mocnejšej zbrane, než SLOVO Boha! Ľudstvo musí začuť SLOVO Božie, a čo najhlavnejšie, musí ho začuť samotné Rusko, lebo postavenie nového modelu ľudstva je poručené jemu a iba jemu, pretože dnes tak ako nikdy sa jeho OBETAVOSŤ a Bezpodmienečná LÁSKA musia stať základom Zámeru Spasiteľa Sveta tohto!

Amen.

S Láskou, na prahu Svetovej vojny,
Otec Absolut, alebo Vyšší Kozmický Rozum.
18.11.15.

Souhlas.

Hana | 18.11.2015

S článkem naprosto souhlasím, jen bych dodala, že plán GP na likvidaci evropské populace postupným mísením ras považuji za mnohem sofistikovanější a nebezpečnější než plán amerických elit na likvidaci evropské ekonomiky prostřednictvím občanské války.

cnt

lju | 15.11.2015

http://www.prvopodstata.com/2015/11/15/ceska-nezavisla-televize-mimoradne-zpravy/

Čo bude ďalej

šolim | 15.11.2015

Je strašne veľa toho "medzi nebom a zemou"čo zatiaľ málo alebo vôbec nechápeme.Všetci ste tu vzdeláný ľudia,skuste uvažovaťv inej rovine.Život jednotlivca prebieha v čase.Podľa mojích skromných skúsenosti (lucidne snívanie,snová levitácia-cestovanie v regrese ale aj progrese...)študovaím starých vydaní kníh proroctiev a aj článkov v tlači nie novších (ím sa to nehodí do krámu,preto to upravujú)som presvedčený že budúcnost je daná(čítaj predpovede "jasnovidcov",všetci majú problém stanoviť dátum kedy.A to je to,čas je vždy relatívnný.)Edgar Cayce,Baba Vanga,naš(daj mu Pán Boh veľa zdravia)Eugen Jonáš,evanielium podľa Jana,fatimske proroctvá a mnoho daľších Vás prinúti uvažovať v inej rovine.Čo sa má stať, to sa stane.Ide o to,ako aj napriek zlu(ktoré nás neustále pokúša)čiastočne zvrátíť vývoj udalostí ktoré sa nezvratne uskutočnia.Oni to stále pokúšaju a číslica 666 je fakt reálna.Mám len stredoškolske vydelanie ale mýslým si že v Rusku odkial má prísť obrodeni a harmónia po nepredstaviteľnom utrpení ( Vatikán FATIMSKE PROROCTO neuvedie do praxe)pracujú na tom ako to zvrátiť.Kedže mám takéto skusenosti ja ako bežný občan oni majú ine,podstatne lepšie poznanie(či jedná alebo druhá strana).Vedia to isto presnejšie čo bude v budúcnosti,čo a ako sa musí stať,a akú maju možnosti to ovplyvniť.Či v službe dobra alebo zla.

Re: Čo bude ďalej

udo | 15.11.2015

Hej, Boh nes..re (s prepáčením) na vlastné zákony.
Oni sami, všetko okolo nás, život je v tomto zmysle zázrak
a máme, sme povinní snažiť sa ho čo najlepšie chápať.
Presnejšie oné objektívne socio-naturálne zákony,
čo svet, život náš, podľa nich rozvíjať nám prichodí.
Tak spolutvoríme svoj osud.
Ako Ľudia a nie ako slepé ovce,
ktoré riadi iba viera slepá a pud.

Osud je taký, aký si vyberieme.
Keď nám nejaký, hoc i dobromyseľný magor povie,
ako "akože nevyhnutne bude" a my tomu uveríme,
sme si samy naivní a tupí na vine, keď tá pohroma príde..

Iba zviera si inými svoj osud určovať nehá
a potom plačúc s riťú holú behá.

Ak však Človek nejaký radí nám,
že ak to- a to nezmeníme,
pohroma hrozí nám,
iba blázon sa v kľude nezastaví,
a emócie svoje chybné, zvyky neopraví..

Preto rozlišuje človeče:
A) Prorokovanie od
B) Projektovania!

Bo každý sa prorokom rodí
a snahou grázlov býva,
túžbu tú v otrokovi svojom zlomiť,
predstavu krivú o svete,
do podvedomia jeho vložiť.

Re: Čo bude ďalej

Ferko | 15.11.2015

K slovnému spojeniu: Čo sa má stať, to sa stane.

Nepodceňoval by som schopnosti Boha a to zmierniť, či zvrátiť nezvrátiteľné... Je každého úlohou (nie len Ruska) zapojiť sa do života s neustálym načúvaním Mu.

V jednej piesni:
Víš, co se má stát, to se stane,
z ráje déšť je ven hnal.
To víš, nečetly osudy z dlaně,
zázrak se nekonal.

nepriame riadenie symbolikou

udo | 15.11.2015

Čo si myslíte o tej "Ajfílovke v krúžku"?

Ako kultoví profíci ošefovali hnutie ´68?
..a redeFinovali jeho smerovanie..

O ktorú panEurópsku bazálnu Ma3x ide?

Opakovaný vtip, vtipom prestáva byť,
No trik, na ktorý podvedení nedošli,
"hierchom" voči m´amonovi je, nepoužiť..

Ako to ovce vnímajú vedome,
rieku eMocí mnohotisícročnú,
TO zaujíma iba ak v prílohe..

I tak buduje sa kolektívna schizofrénia,
čo v psychózy jedincov pramení.
Kto matrice bázalne kultúry riadi,
len na printer-jedinca čaká a podporí.
Toho, ktorý sa štatisticky pravdepodobnostne,
predurčene vo formovanej situácii objaví.

V skratke:
Ako dav vníma obrázok
A) vedome a
B) podvedome?

Re: nepriame riadenie symbolikou

Lin | 15.11.2015

Udo, jaký obrázek? Nevím, o co jde.

Re: Re: nepriame riadenie symbolikou

udo | 15.11.2015

"Peace" (death) Tour d´eiffel
ajfelovka v krúžku,
čo je všade pasákmi šírená,
ako epiDemos v rúšku

Re: Re: Re: nepriame riadenie symbolikou

Lin | 15.11.2015

Aha... tak tohle jsi myslel...nevěděla jsem, že takhle "přemalovali" Eifelovku.
No... runa v obrácené poloze, takže symbolizuje zmar všeho, všech plánů, přání, projektů... Nebezpečí, zmar, bolest a utrpení, vedoucí až ke zničení (smrti). Tenkrát nakukali hipíkům, že je to "symbol míru" a užívá se to dodnes. Jenže takto postavená runa všechno, co má "pod sebou", předem určuje k zániku. Správná runa je obráceně - jako člověk se vzpaženýma rukama (jakoby vzývající Boha). Symbolizuje ochranu, bezpečí, vůli, duchovní sílu a intuici.

Re: Re: Re: Re: nepriame riadenie symbolikou

udo | 15.11.2015

Áno, ale to nie je všetko.
Keď sa dobre na ňu pozrieš, je tam ešte pod ňou kríž.
Ale nie pôvodný rovnoramenný kríž života,
ale pseudokresťanský predĺžený symbol smrti.

Teda dvojitý symbol smrti.
S čím sa to tí sociopati zahrávajú..?
Blázni
Kopú hlavne svojim deťom hrob,
alebo žiadne mať nemôžu, nechcú..?
Poniektorí z tých sprostých okultistov snáď fakt uverili svojim Panom. Sa mi nechce veriť, že by tam nezostalo vôbec nič ľudské.

..a je tam toho i viac..
Ide ako vždy o to, ako sa na obrázok pozrieme.
Na druhej strane ale nemusíme príliš svojej miery,
míňať na skúmanie ich prasáren.
Nech sa i oni od nás učiť musia.

Re: Re: Re: Re: Re: nepriame riadenie symbolikou

udo | 15.11.2015

Jou..samozrejem interpretácie sú možné rôzne,
i pozitívne, ale na barikády.. ako zo zástavou,
by som s týmto dielkom chudáka
umelca-Ma3xPrintra, asi zrovna nešiel :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: nepriame riadenie symbolikou

Lin | 15.11.2015

Ten symbol bych nechtěla mít ani jako plakát v pokoji.
Vidíš - kříže jsem si sice všimla, ale pokládala jsem ho za "pouhé" umělcovo vyjádření - cosi jako "pod Eifelovku přišla smrt". Nedošlo mi, že ve spojitosti s tou runou je to vlastně několikanásobná smrt...
A že prý "mír pro Paříž"... Zdá se mi to cynické.

Re: Re: Re: Re: Re: nepriame riadenie symbolikou

Jekaterina Jeva | 16.11.2015

Nejaku dobu sa casto objavuje dalsi kriz - pismeno X. Aky je vas nazor na tuto skutocnost?

Re: Re: nepriame riadenie symbolikou

udo | 15.11.2015

http://www.dezeen.com/2015/11/14/jean-jullien-illustration-peace-for-paris-2015-attacks/

Re: Re: Re: nepriame riadenie symbolikou

Ziim | 16.11.2015

Co říkáte na tento obrázek? Zajímavé datum že?
http://www.crackedchinacup.com/2013/04/i-love-pray-for-paris/

Re: nepriame riadenie symbolikou

Matriční paralela s americkou historií ? | 15.11.2015

Ocitujme si z dějepisu dobývání USA (text je z roku 1957):

"Musíme si uvědomit, že nejmocnější zbraní naší strany je rasové napětí. Probuzením uvědomění tmavých ras, které byly po staletí utiskovány bílými, je můžeme získat pro program komunistické strany. V Americe můžeme svým důvtipem dosáhnout vítězství. Zatímco černošskou menšinu poštveme proti bílým, bílým vštípíme komplex viny za jejich vykořisťování černochů. Pomůžeme černochům získat vynikající postavení v každé oblasti života, v zaměstnání, ve světě sportu, v zábavě, atd. S tímto renomé budou černoši schopni uzavírat vzájemné sňatky s bílými a začne proces, který připraví Ameriku pro naši věc."

A teď si na místo černochů dosaďme imigranty, komplex viny se opakuje, proces v Evropě začíná ...
P.

Jiný pohled.

Olga | 15.11.2015

Zkusme si představit, že ANO, GP jsou už idioti, senilní, mocí opilí a již degenerovaně rozhodující. Je to hypotéza jako každá jiná výše uvedená. I to je možné. např. řízená migrace - styl, zaměření a výsledky zatím vypovídají, že GP přehnali svoje podceňování lidí ve věku informační záplavy. Ono se to se jinak řídí ve stol.19. a dnes! Mohli se přepočítat, a takové akce-rozmachy jako Velká Migrace jsou v jádře nic jiného než stupidní.
Stejně jao střelba v Paříži. Výplod mozků zdrogovaných a ochablých. Uvidíme.

Re: Jiný pohled.

Pe-tri | 15.11.2015

Takže myslíte 50 na 50 ? Idiot versus cílevědomec ?
P.

Některé reakce již vypovídají

Lin | 15.11.2015

Hitlery se ozvala, že je potřeba znovu u Kongresu obnovit povolení k boji proti terorismu v zahraničí vojenskou silou - přesně tak, jak tomu bylo po 11.09.2001. Je přesvědčená, že právě nyní je ta vhodná doba:
https://russian.rt.com/article/130153

A ještě pár doplňujících info, přímo s útoky ve Francii nesouvisející:
- po pádu Osmanské říše bylo velké území rozparcelované pod různé "mandáty" a Sýrie spadala pod mandát francouzský (podobně, jako Palestina pod britský). Francii se pak vůbec ze Sýrie nechtělo a udělala to až na nátlak mocností po 2.válce.
Nyní, podle určitých útržkovitých zpráv, jsem nabyla dojmu, že ony "mandáty" jsou opět cílem dnešních "západních mocností".
- Sýrie byla před nástupem Hafíze Asada v obdobné situaci, jako Libye před Kaddáfím. Asadovi se pak podobně jako Kaddáfímu podařilo zemi konsolidovat a zbavit nekonečných bojůvek různých klanů a kmenů. Takže z mého pohledu je logické předpokládat, že po odstranění Bašára Asada (syn Hafíze) se Sýrie stane druhou Libyí. Tj. - teror a chaos, žádný návrat běženců domů se konat nebude, spíš do Evropy připutují další. Komu se to hodí? Odpověď netřeba...
- v současnosti není v Sýrii jiná silná osobnost typu Bašára Asada, kterého respektuje většina skupin obyvatelstva včetně muslimských duchovních vůdců - tj. - po dosazení nějakého prozápadního panáka dostaneme opět Libyi nebo Afghánistán (nebo Irák).
- nedávno se objevila zpráva, že USA znovu obnovily sankce vůči Íránu. To má příčinu v tom, že dle neokonů má zůstat Izrael jediným silným hráčem v regionu. Není pro ně možné dopustit, aby se státy jako Írán, Irák nebo Sýrie pozvedly (se silným Ruskem v zádech). Podobné je to s Egyptem.

Re: Některé reakce již vypovídají

Lin | 15.11.2015

... a ještě jedna myšlenka...
Nezaregistrovala jsem, že by IS nějak útočil na Izrael nebo ho ohrožoval. Přitom Izrael je tam přímo "v kotli". To má také své vysvětlení...

Re: Re: Některé reakce již vypovídají

Oracle 911 | 15.11.2015

Takže elity USA a Izreala. Ani nie som prekvapený a tým pádom obe krajiny budú zlikvidované ako ŠTÁTY naraz.

Vzhľadom na to, že fin. a komoditné trhy sa správajú dosť neštandardne nejaký ten mesiac (aj napriek pumpovaniu meny klesajú), tak koniec je blízko a GP vydá rozkaz na likvidáciu anglosaských primárne amerických bánk.

Re: Re: Některé reakce již vypovídají

ushiro | 15.11.2015

Lin, to je veľmi dobrý postreh.
ISIL je proxy armáda Usraela. Poniektorí dávno o tom vedia.
Plus viaceré popravy ISIL boli zinscenované v Hi-Tech filmových ateliéroch s izraelskou réžiou.

Re: Některé reakce již vypovídají

Hox | 15.11.2015

Analýza jednoho ruského KOB-centra: http://zakonvremeni.ru/component/content/article/33-2-prioritet-xronologicheskij/24163-terakty-v-parizhe-ili-antikoranicheskaya-strategiya-na-marshe.html

dávají to do souvislosti s antikoránickou strategií a fašizací Evropy, celkem to vidím podobně, tohle se mi zdá pravděpodobné.

Re: Re: Některé reakce již vypovídají

Lin | 15.11.2015

Díky za článek - přečetla jsem. A souhlasím, že hlavním záměrem je vyvolat velkou nenávist Evropy vůči muslimským migrantům a islámu obecně - což není v současné přecpané Evropě žádný problém - a nastolit tuhou fašistickou diktaturu. Obojí se dělo již před útoky, "Francie" má jen události popohnat žádoucím směrem.
Není potřeba se nechávat zmást výkřiky liberálů, že imigranty musíme milovat, dát jim veškerý servis a nejlépe i vlastní domovy. Oni vědí, co dělají = chystají půdu budoucímu faši-naci režimu. Pak všichni nyní oprávněně rozzlobení a třeba i poškození migrantskou "politikou" budou sami po takovém režimu volat a velmi ochotně půjdou se zbraní v ruce "vyhánět muslimy".

Článek by si také měli přečíst všichni, kdo si myslí, že KSB (Rusko, Putin...) chtějí nastolit islamizaci či nabádají k přijetí islámu. Jde pouze o to nedopustit náboženskou válku s islámem.

Re: Re: Re: Některé reakce již vypovídají

Sio | 15.11.2015

Obávám se, že se jedná o něco většího, než jen o náboženskou válku s Islámem. Jediný stát, kde vládne Islám a má jaderné zbraně je Pákistán. Nato by arabský svět při vojenském střetu smetlo.
Ale pokud mluvíte o válce na vyšších, než 6. prioritě, pak taková válka už běží.
Ale vzpomeňte na Pjakina, určitě jste to viděla. ISIL je nelegální armádou USA. To platí, přes všechny Obamovy řeči.
Probíhá reakce na proces imigrace. Část elit Evropy chce svrhnout ty současné, které slouží US a nastolit nějakou formu nacionalistických diktatur v Evropě. Těm tento atentát hraje do karet. A moje predikce zní - bude toho víc. Toto ještě k radikalizaci médii masírovaných občanů EU nestačilo.

Re: Re: Re: Re: Některé reakce již vypovídají

Hox | 15.11.2015

nevím jestli jste ten článek četl, ale o náboženské válce s islámem není.

Re: Re: Re: Re: Re: Některé reakce již vypovídají

Sio | 15.11.2015

Četl. Vím, že není. O náboženské válce se zmiňuje lin v příspěvku, na který jí odpovídám.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Některé reakce již vypovídají

Hox | 15.11.2015

Jen okrajově, podstata příspěvku je jinde.

Re: Re: Re: Některé reakce již vypovídají

paprsek | 15.11.2015

Asi se liberálové budou divit - že moc lidí na tu svoji krvavou cestu nezblbnou. Nechápou jedno - že lidé, co už lecos museli vytrpět nebudou podporovat krveprolévání. V tom je obrovský rozdíl mezi nimi a obyčejnými lidmi. Satanisti nejdříve vraždí a pak trpí, normální lidé se se vším nějak musejí vyrovnat a na nějaké vraždění už opravdu žádnou náladu nemají.
Těch, co půjde se zbraní v ruce vyhánět muslimy, bude minimum a těch oprávněně poškozených - žádný. Navíc nějak zapomněli na ty dojemné zpráva o chudácích uprchlících - tohle nedomysleli, přes všechny protesty proti imigraci - jsou lidé soucitní a nebudou podporovat násilí.

Re: Re: Re: Re: Některé reakce již vypovídají

paprsek | 15.11.2015

A pokud někdo vezme zbraň do ruky - půjde proti moci - proti elitám. Ti špatně spravují jejich životy a už je to příliš vyhrocené, aby se nechali opít rohlíkem... a ze zla na nich páchaného obviňovali migranty - ti jsou jen zástupný problém a lidi vědí, že elity na ně klidně přivedou jiný zástupný problém, když by vybili a vyhnali migranty. Tady nejsou lidi se zbraní fanatičtí bezmozci, kteří vletí na každého kdo jim zkříží cestu - když už čin, tak přesně mířený, bez zbytečných obětí.

Re: Re: Re: Re: Některé reakce již vypovídají

Hana | 18.11.2015

Ty dojemné zprávy o chudácích uprchlících, které nemáme ztotožňovat s teroristy, jsou součástí velké mediální kampaně na zlomení odporu lidí proti migraci a postupné islamizaci Evropy.
Články typu "Muslim zachránil..." a naopak "Švédští občané (kteří dosud nezískali azyl) hromadně znásilnili..." jsou už tak průhledné, ale jak je vidět, mnoho lidí i přesto naletí.

Pariž

Dasa | 15.11.2015

No, verim ze ziadna zem nebude volat NATO na pomoc do svojho uzemia. A dovod : pomoc pred hrozbou IS. Je, hrozne ze pouzivaju civilistov ako štity a na politicke čachre ale o tovic by mali ludia pochopi, ze IM na ludoch nezalezi a je IM jedno kolko ludi zomrie v ich zaujme. Ved IM ide len o jedno : MOC a PENIAZE

Re: Pariž

jana123 | 15.11.2015

ja by som si nebola taka ista, daky bilag ci kyška sa vzdy najde,
nasi zás- TUPCI uz schvalili ODLASOVALI prichod a pobyt vojsk nato na nasom uzemi - PROTI boli IBA 3 poslanci z OLANO /Mezenska../

Hra na terorizmus

Metla | 15.11.2015

Európa je ako šípová ruženka. Spinká. Putin nak ju konečne pobozká. A bude svatba. Čierne súkno pôjde dole.

False flag...

Theatrum Mundi | 15.11.2015

Já bych dle následných reakcí politruků tipnul na několikavrstevný dopad. Bude to bota vražená do zavírajících se dveří na Blízkém východě s novou koalicí "spravedlivých" s následující akcí s nějakým pěkným eufemistickým názvem (třeba Humanity reign nebo Freedom fries), ospravedlnění hlubšího fízlování a utažení šroubů - což masa přijme s vděčným hýkáním včetně navyšování zbrojních rozpočtů a na fízlování z nsa už nikdo nevzpomene, zpětné docenění Bibiho Izraelské politiky (jak to s těmi arabi umí) a v neposlední řadě to zastíní "pád" ruského letadla...

Re: False flag...

Sio | 15.11.2015

Bude toho víc, bude to pravidelně a následky se budou zvětšovat. Jinak na to lidé zapomenou, v případě, že to nebude gradovat, otupí. A ti, co zatím stojí o toto nestojí. Zatím je toho stále málo, aby dosáhli svého cíle.

Překlad

Sio | 15.11.2015

Вы хоть понимаете, что вы натворили?
Slovo "natvořili" je nesmysl, možná rusismus ale vede navíc k špatné interpretaci. Správný překlad je:
Chápete vůbec, co jste napáchali?

Re: Překlad

dasa | 15.11.2015

Pokud si dobře pamatuji:"Uvědomujete si vůbec, co jste způsobili?"

Re: Překlad

Hox | 15.11.2015

Možná rusismus, ale lépe vystihuje podstatu: dlouhodobou cílevědomou činnost. Způsobit nebo napáchat lze i omylem.

Re: Re: Překlad

JaroX | 15.11.2015

Podľa mňa spôsobiť môžeš niečo aj nevedome náhodou, spáchať už iba vedome a cielene. Putin isto myslel "spáchať".

Re: Re: Re: Překlad

Lin | 15.11.2015

Čeština má jedno odpovídající slovo = "napáchali".

Re: Re: Re: Re: Překlad

Hox | 16.11.2015

souhlas, to je to pravé slovo.

Dobře využité Pjakinovy teze

Sio | 15.11.2015

"Zatím je brzy dělat nějaké závěry o tom, kdo přesně za včerejší sérií útoků stojí, ale jasné je jedno: nemá to nic společného s tzv. "arabskými teroristy".
S tím souhlasím. Dále je to ale o to ale o tolik složitější, že je to až jinak.
Jistě, podle Pjakina je tu GP, VP SSSR a VP USA. O dalších se nezmiňuje. Zatím.
"na skutečné organizátory ukáže to, KDO a v JAKÝCH CÍLECH se pokusí útoky využít"
Tady vidím jeden závažný nedostatek. Ten, kdo to zorganizoval, už nemusí nic. Řídícím krokem je už samotné akce. Je vcelku zřejmé, k čemu povede. K radikalizaci veřejného mínění v Evropě, k oslabení zastánců multikulti. Přemýšlejte. Jako předpoklad k dalšímu příjmu fakt, že žádný z prediktorů není idiot. Pokud je řídícím subjektem multikulti USA, tak tohle rozhodně v jeho zájmu není. Ne teď. GP by v tom mohl mít prsty, pokud by chtěl proces multikulti zastavit nebo zpomalit. V zájmu GP asi nebude přijetí TTIP a prodlužování agónie USA, takže ta možnost tu je. Jak by to prospělo VP SSSR, to nevím.
Ale může tu být ještě někdo další. Mocní Evropané nemusí být zrovna nadšeni z toho, že centrum řízení GP přesídluje do Číny a Evropa má být rozpuštěna v arabském moři, přijít o svou identitu. Možná se nemohou nebo nechtějí postavit subjektům řízení multikulti přímo. Atentát jim dává legitimitu k prosazování národních států, lidé se za ně postaví. K nacionalistickým diktaturám.
Jaké budou další řídíci kroky tohoto jakéhosi VP Evropy? Řekl bych, že to jednoznačně budou další atentáty. A pokud je to někdo takový, nemůže se omezit jen na Francii. Na řadě bude Německo, možná Británie. Tohle je tvrdé jádro Evropy.
No, události ukáží, co bude dál.

Re: Dobře využité Pjakinovy teze

JaroX | 15.11.2015

OK, ale... hneď nasledujúci deň Obama, Hollande a celá tá "sebranka" vykrikuje, že celá Európa/celý svet je vo vojne s terorizmom, že teroristi boli zo Sýrie, že Assad musí odísť, že bez diskusií musí byť vytvorená kárna/križiacka výprava a tá musí zničiť tých, čo to spôsobili - teroristov a Assada v Sýrii... Pričom dobre vedia, že ak tejto ich výprave Putin neuhne z cesty, máme tu jadrovú 3.s.v. Vážne pochybujem, že by toto mohol byť plán nejakých skutočných európskych elít (ktoré navyše do budúcna počítajú so spoluprácou s Ruskom minimálne ohľadom energetiky...) Skôr si myslím, že je to posledný pokus USA a na nich naviazaných európskych "elít" zničiť Sýriu a že do tohto pokusu dávajú všetko, čo majú... Iraku by som odporučil urýchlene požiadať Rusko o rovnakú pomoc ako dostala Sýria a oficiálne požiadať všetky ostatné krajiny, aby svojich vojakov z Iraku stiahli. V krajnom prípade si viem predstaviť dohodu Ruska a USA - Rusi budú v Sýrii a USA + EU v Iraku, čo by bola pre Irak pohroma. (Rusi sa vždy vedeli dohodnúť - dosiahnuť kompromis.)

Re: Re: Dobře využité Pjakinovy teze

Sio | 15.11.2015

Dobře, ale nejsou všechny ty reakce Obamy, Hollandeho, Merkelové a spol v podstatě předvídatelné? Co jiného mají říkat? Nic jiného bych od nich nečekal.
Všimněte si, jak se snaží vztek lidí obrátit proti ISIL, namísto aby se pořádně zamysleli nad tím, jak zastavit rychle imigraci a vrátit tu bandu poslanou nejspíše VP USA zpátky.
Takže imi - vlna je v pořádku, za všechno může islámský stát, před kterým ti lidé údajně utíkají. Většina a to drtivá, jde jen za lepším, to je veřejné tajemství.
Vychází mi z toho, že ten terakt je v zájmu těch elit, které jsou proti Merkelové, Hollandemu a VP USA. Uvidíme, prorok nejsem.

Re: Dobře využité Pjakinovy teze

jana123 | 15.11.2015

mozem sa mylit, ale myslim, ze britania to nebude, britania si ako vzdy umyje ruky, mozno vystupi z eu a bude si tajne medlit ruky.
z britanie sa po zasahu ruskej armady ozyvali prve varovania putinovi,
ze sa stanu cielom teroristov ISIL, britania ma dlhe prsty vo vsetkych moznych intrigach, britania nebola nikdy europska, iba sa tak tvari, dokedy jej to vyhovuje. britania a vobec zapadniari nikdy nie su spojenci, oni maju obcas spolocne zaujmy

Provokace

Standa | 14.11.2015

Ano ,tohle je očekávaná úvaha.Někdo chce tímto útokem dosáhnout svého cíle.Ta akce je příliš dobře zorganizovaná,otázka je jak potrestat toho,kdo tahle svinstva organizuje.Máme k tomu vůbec nějaké páky?

Vykolejil vlak TGV, některé údaje mluví až o 10 mrtvých

Eva | 14.11.2015

http://cz.sputniknews.com/svet/20151114/1671980/zkusbni-vlak-vykolejil-francie-obeti.html.
Původně zpráva zněla takhle: Vlak prý v místech budoucího mostu vyjel z kolejí.

dodatok

Paulo | 14.11.2015

Z mojho pohladu takato akcia mala byt spustena ovela neskor, ked tu bude imigrantov tak 35 milionov. Tym ze Rusko vstupilo do Sirie a zacalo to tam cistit, museli tieto teroristicke akcie spustit skor, co dava Europe sancu a cas na to, aby sa dokazala ubranit a stabilizovat. Cize z mojho pohladu chybny, unahleny a predcasny tah USA.

Dobrý článok

JaroX | 14.11.2015

Dobrý článok, budem ho odporúčať známym, mám ale otázku: Môže byť akcia v Paríži dielom GP s tým, že vina a trest budú pripísané štátnym elitám v USA? Ohľadom Putinovho výroku v OSN, ten išiel jednoznačne na adresu USA (a GB) a ich exceptionalizmu, kde sa Putin najskôr akoby snažil vyvolať v nich pocit viny za spáchané vojnové zločiny, pričom hneď aj pokračoval - že to nemá zmysel, lebo práve ten ich pocit výnimočnosti im bráni v uvedomení si viny a v následnej ľútosti. (Myslím, že Putinovým cieľom nebolo poukázať na to, že po vykonaní takejto úlohy sa "pán" svojho vazala zbaví.)

Re: Dobrý článok

Hox | 14.11.2015

Symbolika napovídá že je to práce GP, ale i verze USA má svoji logiku (http://www.dvtr.eu/diskuse/comment-page-24/#comment-9168)
U Putina se to dá imho chápat šířeji, nejen jako varování, ale i jako pokus o "budíček" v uvedeném smyslu.

Re: Re: Dobrý článok

JaroX | 15.11.2015

No a ja si myslím, že ani varovanie, ani budíček, ale rovno napľutie do ksichtu v zmysle: Vy nie ste ľudia, nedokážete pochopiť, čo za zlo páchate, nedokážete to oľutovať a nedokážete sa napraviť... (a to všetko z dôvodu toho pocitu výnimočnosti - presne ako Übermenschen počas 2.s.v.). Schválne - skús si pozrieť záznam z OSN ešte raz :)

tzv. teroristi

Martin | 14.11.2015

Bojovníci proxy armády USA označovaní pojmom teroristi ani len netušia, že ich niekto zneužíva, oni si myslia, že bojujú za svoju vec. Nemajú dostatok informácií a aj keby ich mali, aj tak by asi neboli schopní pochopiť, že ich niekto zneužíva.

Re: tzv. teroristi

jana123 | 15.11.2015

usa armada su zombici presvedceny o svojej vynimocnosti a neporazitelnosti - su to zabijaci, ktori zabijaju tak lahko ako ked niekto zabija v pocitacovej hre, potom maju problemy vratit sa do civilu - zabijaju aj v civile.

totalita

jar | 14.11.2015

Hlavne aby se nekonal scenar fasizace evropy a omezeni obcanskych svobod ala ussa po 9.zari 2001... a pokud ano, tak jen na zapade, tam uz je to asi stejne vicemene ztraceno. Doufam, ze aspon tady se vcas obratime pryc od zla zpet ke svym Slovanskym bratrum.

ano

sobul | 14.11.2015

plny suhlas, Hox.
len si myslim, ze na tejto stranke tomu vacsina ludi rozumie. skor by bolo treba toto ozrejmit minimalne na ostatnych "nezavislych" strankach.
poznas moj mierne schizofrenicky postoj k islamu ale ak sa teraz v europe zdvihne proti islamska vlna nasilia bude to voda na mlyn tym co su za utokmi.

multi kulti

dusan | 14.11.2015

národy sa nemiešajú, jeden vymre, druhý príde, kedysi som písal o darvinizme, źe som darvinista nie ale ako vývojový, takže ako chcete zmiešať rysov s vlkmi ha ?
du

Re: multi kulti

Definitiva | 15.11.2015

Národy sa nemiešajú. Jeden príde, následne druhý vymrie.

Rozprávka pre UeberKinder : Ako sa vytvárajú "príležitostí"?

udo | 14.11.2015

Známa mannažerska schéma PRS
(problem-reaction-solution)
(sk: PRR):
Vytvorenie Problému – Reakcia – a Riešenie,
ktoré by bez umelého problému nikdo nechcel.

Re: Rozprávka pre UeberKinder : Ako sa vytvárajú "príležitostí"?

(problem-reaction-solution) | 15.11.2015

(problem) mame tu piatkovy teroristický utok
(reaction) nasledovali ostre vyhlasenia politikov
(solution) dnes na obed sa Obama vykoktal, ze by sa mala okamzite vytvorit akasi koalicia s osi zla (Saudska Arabia, Katar, Jordansko atd) a tato by mala napochodovat do Syrie vraj "pomoct Assadovi" porazit ISIS :)

Evropa

Magnus Maximus | 14.11.2015

Tak, tak. Jednotný prostor od Lisabonu po Vladivostok. Bez Ruska Evropa nemá šanci, ale Rusko bez Evropy šanci má.

Přidat nový příspěvek