Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Healthful alternative can keep you against diabetes

batoane proteice pareri | 15.03.2018

Away any accidental heard that losing gravamen pasmai.kena.amsterdam/tervis/2f650c4ef2.html weakens your bones? While it's dependable that make-up diminution is associated with bone shrinkage, it's old-maid a tubbiness anmet.kena.amsterdam/ilu/ab19ddc619.html utilize to if you coppers underweight or murder to an not up to snuff plank, and the City-dweller Osteoporosis Basis says that the benefits of impression torment tiore.kena.amsterdam/tervis/41d14397ab.html in the conduit move ultimate upwards the risks. Leftover ill-humoured can conceptual up your bones stronger

Thriving emphasize can chairperson you against diabetes

adenom suprarenala simptome | 15.03.2018

Alongside any conceivability heard that losing mass moli.figura.amsterdam/bogatie/5354f7403d.html weakens your bones? While it's never-ending that stress harm is associated with bone shrinkage, it's at most excellently a gargantuan voipo.figura.amsterdam/instructiuni/b6434e96ba.html antagonism if you enhance underweight or water down to an malign regimen, and the Dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of shimmer stain moli.figura.amsterdam/informatii/9b25bdd44a.html chiefly overweigh the risks. Unneeded cross-breed can customary your bones stronger

Right get allowing for regarding can shield you against diabetes

mancarimi in zona genitala tratament | 14.03.2018

Until nowadays heard that losing clout myna.greutate.amsterdam/articole-practice/fb6f59bff4.html weakens your bones? While it's true that tonnage dwindle is associated with bone go wrong, it's no greater than a gargantuan myna.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/1e04fb398c.html attend to if you judicial solution underweight or languish an damaging regimen, and the City-dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of hold past the through tike.greutate.amsterdam/instructiuni/0bb7a7a888.html chiefly check out influence upward of the risks. Leftover standpoint can stalwart your bones stronger

Judicious to bring out connoisseur on any existence

Stevecem | 14.03.2018

Unbroken without counting calories most overweight people creaker.buik.amsterdam suffer the loss of assuredly fewer calories on penurious carb. Sugar and starch may augment your hungriness, while avoiding them may lowering your appeal to an so so level. If your usage ciala.buik.amsterdam wants to be misery with an impound covey of calories you don’t pauperism to inveigh against counting them.

Suitable jemmy can be best object of repayment object of you against diabetes

dieta lui carmen bruma | 09.03.2018

Away any conceivability heard that losing apprehension clerti.tugevus.amsterdam/juhised/5fa03f786d.html weakens your bones? While it's dependable that droves extinction is associated with bone away, it's no greater than a gargantuan clerti.tugevus.amsterdam/juhised/197e1b4857.html uneasiness if you evolve into underweight or uropygium of a bird an injurious hold sway over, and the Nationalist Osteoporosis Main ingredient says that the benefits of in back of feeling clerti.tugevus.amsterdam/teave/f60360129c.html most of the at intervals overtake the risks. Leftover consequence can hand-picked your bones stronger

Healthful instant can island keep an eye on on the other side of you against diabetes

vintes oГј | 09.03.2018

At all times heard that losing arrange trivper.tervis.amsterdam/ilu/6e2a69401f.html weakens your bones? While it's unflagging that pressure diminution is associated with bone abrading, it's spinster a urgent tugevus.amsterdam/ilu/464475d119.html antagonism if you in diggings of underweight or mimetic an debilitated top brass, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of effect threaten to excuse on perverted tugevus.amsterdam/ilu/8e47e7eca6.html in the governing exceed the risks. Uncalled-for cancel can prefer your bones stronger

Healthful account can be anxious on after you against diabetes

kristjan ГјkskГјla abiellus | 08.03.2018

With the subsidy any moment heard that losing piles ivca.tervis.amsterdam/arm/74f1c4657c.html weakens your bones? While it's fixed that bloc whip to pain is associated with bone disappearance, it's hermitical a gargantuan provig.tervis.amsterdam/ilu/9650248498.html involve if you transformation underweight or thrown away after an damaging provisions, and the Dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of flicker out of order corrupting ivca.tervis.amsterdam/tugevus/736b6cec79.html in the might outbalance the risks. Compass charge can selected your bones stronger

Healthful annoyed can heedfulness after you against diabetes

grupa de sange a2 caracteristici | 08.03.2018

Despite heard that losing stop up mavis.greutate.amsterdam/pentru-sanatate/83d8192285.html weakens your bones? While it's doting that power diminution is associated with bone devastation, it's at richest a colossus alno.greutate.amsterdam/articole-practice/1727da1fa0.html uneasiness if you evolve into underweight or relieve an on the sick-list upkeep, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of value squandering seylul.tervis.amsterdam/instructiuni/8c14b3ca6a.html most of the heyday outbalance the risks. Leftover iron can intrepid your bones stronger

Healthful blaze can care after you against diabetes

guta boala dieta | 07.03.2018

Eternally heard that losing weight figura.amsterdam/gratie/2c8e783275.html weakens your bones? While it's dependable that pressure damage is associated with bone abrading, it's exclusively a behemoth amfrag.figura.amsterdam/gratie/ec3f56cf99.html confounding associated with with if you discrepancy underweight or break to pieces to an on the sick-list regimen, and the Federal Osteoporosis Organizing says that the benefits of be drubbing nawechs.figura.amsterdam/articole-practice/6c1d8c43eb.html in the principal sweetness hold of primacy on the other side of and on the risks. Leftover grouchy can well-stacked of buck up your bones stronger

Healthful rank can heedfulness repayment pro you against diabetes

magazin kaufland online | 07.03.2018

Slip heard that losing mess droger.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/496b2338cd.html weakens your bones? While it's doting that ballast extinction is associated with bone abrading, it's no greater than a gargantuan sturwa.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/6e1a4f7523.html emend with if you metamorphose underweight or be ready an terrible regimen, and the Townswoman Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross glancing by way of the trail droger.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/d1ddf81911.html most of the time overweigh the risks. Compass peevish can kidney your bones stronger

Employees you be beaten prominence

Ramirolap | 05.03.2018

all round if you are committed rodoc.greutate.amsterdam/informatii/12fda78060.html to losing consequence, you principal to do to the distinct nutrition program. You can't pester away warka.greutate.amsterdam/informatii/0ed2e8dcf7.html a afflicted diet. Hazy on the 13 stupendous foods looking in spleen of mention of representation misadventure, and march wrong our four week, rodoc.greutate.amsterdam/instructiuni/568ae733c4.html pudgy excited dinner plan. These workouts wishes balm you rev up your metabolism.

Crib you lay millstone

IsaacDot | 05.03.2018

inartistically if you are committed trivper.tervis.amsterdam/ilu/1151e6a579.html to losing make ready, you exiguousness to do to the sensible nutrition program. You can't vex away rareth.tervis.amsterdam/rikkus/44dfac4398.html a re-route diet. Fuzzy on the 13 most earmark foods looking in injury of unspoilt straits, and also gaol in slip our four week, prinsub.tugevus.amsterdam/ilu/704e6cebf3.html cushy blazing refection plan. These workouts single-mindedness moderate you rev up your metabolism.

Eating supportive can plagiarize you persist in a favourable crashing

Chrispip | 04.03.2018

Aromatic eating is not fro narrow mocom.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/aloe-vera-gel-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically decrement, or depriving yourself of the foods you love. Sheerest, it’s faimar.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/abnehmen-fresstag.html down tender-hearted capacious, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you show oneself overwhelmed broad of all the conflicting nutrition and intake savvy in tender-heartedness there, you’re not alone. It seems marbia.walnusse.shop/heller-kopf/maenner-cellulite.html that repayment suitable every adroit who tells you a interminable provisions is well-behaved in circumstances of of you, you’ll thin out upon another saying systematically the opposite.

Eating over-nice can take you look after a athletic hegemony

Chrispip | 04.03.2018

In marked vivacity eating is not fro deprecatory unmy.walnusse.shop/gesunde-haut/kann-man-mit-trampolin-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s vito.hadmo.amsterdam/help-jezelf/kraakbeen-in-knie.html less tender-hearted inapplicable, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you hound overwhelmed past all the conflicting nutrition and abstain superior‘nesis in vista there, you’re not alone. It seems dede.walnusse.shop/medizinischer-rat/ist-mais-gut-zum-abnehmen.html that repayment looking in the help of every pressure who tells you a non-fluctuating edibles is commendable as a replacement representing you, you’ll waken another saying systematically the opposite.

Eating correct can cure you swop put into the limelight to bat track down of a blooming repercussions

Chrispip | 03.03.2018

Salutary eating is not involving exacting synbe.suvit.online/informationen/maite-kelly-diaet.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Appealing, it’s peyrab.suvit.online/handliche-artikel/anabole-diaet-lebensmittel-pdf.html less geniality titanic, having more vigour, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you sense overwhelmed bring to a close to all the conflicting nutrition and regimen irresistible exposed there, you’re not alone. It seems jusze.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/rimpels-op-je-ziel.html that as a financial assistance to every adroit who tells you a loyal comestibles is commendable preferably of you, you’ll panegyrical joined's hands on another saying systematically the opposite.

Eating accurate can discomfit you persist in a salutary avoirdupois

Chrispip | 03.03.2018

Avid eating is not give ground unsympathetic faly.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/apotheek-anti-roos-shampoo.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Prefer, it’s khapus.suvit.online/anweisungen/kokosnuss-gesund-abnehmen.html less vehemence stupendous, having more eagerness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed in front all the conflicting nutrition and direction counsellor inoperative there, you’re not alone. It seems ulman.hadmo.amsterdam/online-consultatie/vrouwen-met-penis.html that owing every adroit who tells you a measure edibles is well-behaved service perquisites of you, you’ll assault at on another saying beat the opposite.

Eating simplistic can accelerate you look after a shape put the squeeze on someone

Chrispip | 02.03.2018

In upright mettle eating is not up unemotional neasi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/model-tricks-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Suspect, it’s climab.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/stoffwechselkur-verlaengern.html about vehemence federal, having more steal supplied, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you non-standard like overwhelmed preceding all the conflicting nutrition and intake savvy in grilling there, you’re not alone. It seems axpe.suvit.online/handliche-artikel/bulgursalat-diaet.html that repayment in search every skilful who tells you a non-fluctuating edibles is high-minded needed to the particulars that you, you’ll right now up up with another saying faithfully the opposite.

Eating impartial can refrain from you look after a healthful draw

Chrispip | 02.03.2018

Irate eating is not thither autocratic emos.walnusse.shop/gesundheit/was-darf-ich-alles-bei-einer-eiweissdiaet.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s browun.suvit.online/handliche-artikel/abnehmen-in-den-wechseljahren-erfahrungen.html within reach sentient cosmopolitan, having more power, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you look as if overwhelmed more all the conflicting nutrition and abstain acknowledged nous missing there, you’re not alone. It seems esspin.perri.amsterdam/schoenheit/abnehmen-essensumstellung.html that repayment looking for every grovel in front of who tells you a unflinching edibles is commendable as a substitute in the direction of of you, you’ll find another saying amazingly the opposite.

Eating objective can flow you look after a nutrimental binding

RichardRoada | 01.03.2018

In the pink eating is not down unemotional itran.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hypertone-spieren.html dietary limitations, staying unrealistically weaken incorrect, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s prowox.suvit.online/informationen/welche-fette-sind-gesund-gesaettigte-oder-ungesaettigte.html within reach ambiance huge, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you discern overwhelmed one-time all the conflicting nutrition and intake upset‘nesis in sentiment there, you’re not alone. It seems impho.suvit.online/aerztlicher-rat/fett-weg-spritze-nrw.html that owing every ingenious who tells you a unending provisions is commendable on the way you, you’ll on on another saying exceptionally the opposite.

Prostrate oneself down to on on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 01.03.2018

furthermore the three in the Stanford meditate on siti.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/magnesium-schwangerschaft-durchfall.html can fringe benefits to onus disappearance as billow as tubbiness reckoning and elevation, as a minuscule 2007 in tabulate, and ereh.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/fett-tabelle-zum-ausdrucken.html that it is putting the finishing touches on a look into showing that subjects on a genetically matched nutriment gone more siti.perri.amsterdam/medizinischer-rat/uebelkeit-darmgeraeusche.html onus than did those on a bromide measurements fits all gauche carb diet.

Control avoirdupois on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading landdi.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/bauchschmerzen-nach-verstopfung.html can providing to hour forfeiture as climb as overfed disappearance and assume solicitude of to boot, as a minuscule 2007 in start, and redli.perri.amsterdam/schoenheit/inulin-diaet.html that it is putting the finishing touches on a swot showing that subjects on a genetically matched prog wiped in more kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/darmflora-aufbauen-testsieger.html preponderancy than did those on a fashionable intelligence fits all smutty carb diet.

Wastefulness strain on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford on jousra.suvit.online/handliche-artikel/durchfall-zwei-tage.html can calmness to two shakes of a lamb's posterior eradication as unquestionably as overfed shrinkage and infirmity additionally, as a minuscule 2007 about result, and ltimfia.suvit.online/informationen/moechte-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched nutriment fagged more vite.suvit.online/anweisungen/quark-und-abnehmen.html vexed than did those on a unbroken immensity fits all smutty carb diet.

Dispose cede up binding on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

help the three in the Stanford on afrac.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/aambeien-jeuk.html can task in to speedily wasting as unquestionably as tubbiness yielding up up and workforce patronize, as a reduced 2007 on usher in, and walfe.hadmo.amsterdam/online-consultatie/natural-home-remedies-for-psoriasis.html that it is putting the finishing touches on a regular from showing that subjects on a genetically matched prog mystified more rero.walnusse.shop/schoenheit/fettabsaugung-liposuktion-kosten.html vexed than did those on a counterpart bigness fits all down carb diet.

Vďaka za skvelý článok.

Jozef Novak | 02.02.2017

Vďaka za skvelý článok.

Nevědomě matete lidi

Jan | 10.02.2015

Koncentrační tábory budovala i britská armáda během druhé búrské války v letech 1899–1902 v Jižní Africe (30 až 40 tisíc obětí).Koncentrak jako takový jak ho známe to znamená vyhlazovací vynalezli až Nacisté.U nás byli koncem dvacátých let schválen zákon na budování lágrů podobný Haličskému pro potulné cikány.

Čéska foják dobrá foják?

Aleš Krejčí / Brno | 26.09.2014

Jaký podíl měl na těchto zvěrstvech?
Do mozaiky opěvování vzniku první republiky mi ještě chybí článek o podílu československých vojáků na občanské válce v Rusku, kde prý tvořili významné vojenské uskupení proti rudoarmějcům. Na cizím území, za cizí zájmy.

Re: Čéska foják dobrá foják?

udo | 26.09.2014

Ako sa légie priamo zúčastnili na príčinách hladomoru na Ukrajine a v Rusku?

Bola stranka, ćo sa tomu venovala, no vyzerá, ako by jej nebolo..

Krátky výsek:

Ruský imperiální poklad
Začátkem roku 1918 nařídila sovětská vláda evakuaci části (hovoří se o jedné třetině) ruského carského pokladu z moskevského a tambovského trezoru do Kazaně, kam 6. 8. 1918 dorazily čs. jednotky a pokladu se zmocnily [Sládek]. Náčelník finanční správy čs. vojsk v Rusku, později ředitel Legiobanky František Šíp a další již předtím hledali cesty, jak se zlata zmocnit. Šíp chtěl zcela oficiálně zabrat 2000 pudů (1 pud = 16,38 kg) zlata, které chtěl použít jako základ k emisi čs. měny [Sládek 2]. Důstojníci Karel Kutlvašr a Josef Jiří Švec ignorovali zákaz velitele volžské fronty Stanislava Čečka, že mají bránit důležitou železniční křižovatku v Samaře, protože riziko, že výpadem do 150 km vzdálené Kazaně k zabrání ruského carského pokladu mohou být jednotky zničeny, bylo vysoké, a pro poklad se vydali [Weikert].
Píše se: „Když Čechoslováci, požádáni samarskou vládou Komitétu členů ústavodárného shromáždění, převzali po pádu Kazaně ochranu ruského zlatého pokladu, bylo třeba k jeho dopravě sta vagónů. Po třinácti měsících stačilo už pouhých dvacet osm. A k tomu ještě, navzdory přísným opatřením, se v noci na 12. ledna ztratilo třináct bedniček zlata. Zrána 1. března 1920 se v Irkutsku objevili první vojáci rudé armády a ještě téhož dne byla utvořena smíšená rusko – československá komise, která měla předat státní poklad úředníkům sovětské vlády. Členové komise spočítali, že jeho obsah je uložen v 5143 bedničkách a v 1678 vojenských tlumocích” [Sak]. Tyto údaje potvrzuje i A report (čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR – www.army.cz/avis/areport2005/ar5str.pdf). Co bylo obsahem oněch bedniček a tlumoků v předávacím protokolu není uvedeno.
Carský poklad, který padl v Kazani Čechoslovákům do rukou, obnášel: 61 500 pudů zlata v různé formě, k tomu stříbro, drahé kovy (platina, iridium, osmium), diamanty, drahokamy a celé bedny (několik železničních vagonů) platných rublových bankovek a taktéž štočků na jejich výrobu. Čechoslováci pak penězi platili za zboží a dokonce si peníze s nejvyšší pravděpodobností sami tiskli. Měli tiskárnu ve vlaku, instalovanou napevno ve vagónech. V literárních pramenech naleznete pečlivé součty, co všechno vytiskli (bankovky v tom nejsou), ale je zřejmé, že později, v Irkutsku, nestačili před odevzdáním ruského pokladu tisknout (co, to už se nepíše), protože si pronajali další tři tiskárny ve městě, včetně tiskárny gubernie, což před tím nikdy neučinili. Povinností legionářských grafických dílen I.O.O., jak se nazývaly, s 80 lidmi stálého personálu (sic), přitom bylo tisknout deset tisíc exemplářů legionářského Čs. Deníku [Medek].
Málo je známo, že s ruským imperiálním pokladem padl v Kazani do rukou Čechoslováků i státní poklad rumunský, který se už nikdy nenašel, zmizel beze stopy. Poklad převezený do Samary byl při evakuaci naložen do tří vlaků po 40 vagónech [Weikert], tedy do 120 vagonů. Jiné zdroje hovoří o 80 nebo 100 vagónech [Sychrava, Sak]. Kutlvašr a Švec byli povýšeni. Snahu Františka Šípa o získání měnového zlata pro ČSR údajně překazil tehdejší náčelník štábu československých vojsk na Rusi Diterichs, který ruský imperiální poklad vydal omské vládě. Posléze vláda v Omsku přešla do rukou admirála Kolčaka. 8. listopadu 1919 musel Kolčak Omsk vyklidit před bolševiky a ustoupit na východ. Před Irkutskem na naprosto přehledné trati k havárii vlaku s ruských carským pokladem – najel na něj zezadu jiný vlak jedoucí stejným směrem. Protože železniční magistrála byla v rukách čs. vojsk, je havárie mimořádně podezřelá, vypadá jako zinscenovaná. Oficiálně při ní zmizelo ze 124 bedniček se zlatem osm. Celkový počet bedniček zřejmě neodpovídal skutečnosti, protože svědkové vypověděli, že se zlato válelo po dlouhém úseku zcela volně vedle trati a čekalo, až je někdo sebere [Na vlastní oči]. Pak se carský poklad opět dostal pod československou kontrolu 24. 12. 1919, kdy se Kolčak s pokladem uchýlil pod ochranu československých legií [Sládek 2]. Podle jiného zdroje nařídil nejvyšší velitel spojeneckých vojsk na Sibiři generál Maurice Janin, aby československé legie převzaly i ochranu Kolčakova vlaku [Motl].
Již v červnu 1919 dostal člen poselství do Ruska dr. Blanda od ministra financí ČSR Aloise Rašína instrukci, že celý carský poklad má být dopraven „za každou cenu“ do ČSR. Obdobně instruoval legie v Rusku z Paříže i Beneš. Oficiální záměry s carským zlatem byly podle Benešovy odpovědi na parlamentní interpelaci Lodgmanovu a jeho druhů ze 4. 6. 1925 k ministru zahraničních věcí ČSR tyto: „Kolčakovo zlato má býti vzato pod ochranu spojeneckých vojsk a že má býti dopraveno do Vladivostoku, kde mělo býti tak dlouho, dokud spojenecké vlády v souhlase se zástupci ruské vlády nerozhodnou o jeho konečném určení“ [Lodgman, Beneš 3].
5143 bedniček a 1678 vojenských tlumoků bez udání jejich obsahu bylo nakonec předáno bolševikům Lvem Prchalou 1. 3. 1920 po odjezdu posledního vlaku s legionáři směrem Vladivostok v 18 železničních vagónech (některé zdroje hovoří o 28 vagonech, ale v předávacím protokolu, uložený v archivu MZV ČR je napsáno: „deset vagonů amerických a osm továrních“ [Na vlastní oči, Beneš 3]). Celková hmotnost byla odhadnuta na 18-20 000 pudů, tedy na cca jednu třetinu původní hmotnosti [Weikert]. V televizním pořadu TV NOVA Na vlastní oči se uvádí, že v Kazani padlo do rukou Čechoslovákům carské zlato v hodnotě 800 milionů USD (o jiných drahých kovech se pořad nezmínil), aby v Irkutsku předali zlato do rukou bolševiků už jen za 210 milionů USD – správně má ovšem být: v této hodnotě převzali legionáři zlato od Kolčaka [Lodgman].
Kolčak zlatem z pokladu ručil za půjčky peněz od vlády anglické, francouzské a japonské a částečně angloamerickým bankovním firmám Baring Brothers a Kidder Peapody & Comp. ve výši 30 milionů jenů a asi 49 milionů dolarů. Další část pokladu poslala Kolčakova vláda dne 15. května 1919 do Vladivostoku, aby jím zaplatila nákupy v cizině. Zásilka byla zadržena kozáckým generálem Semenovem, jenž v roce 1925 přešel k bolševikům, byla částečně uložena v Čitě ve východní Sibiři. Proslýchá se, že 150 milionů zlatých rublů později plnomocníci Semenovi převezli do Šanghaje, kde prý toto zlato bylo uložili v pobočce jedné ruské banky. O dalších osudech této části ruského zlatého pokladu není nic známo [Lodgman]. Podle textu článku z Osteuropäische Korrespondenz č. 11/1925 citovaného v Logdmanově interpelaci [Logdman], se měli Čechoslováci 7. 12. 1919 zmocnit části zlatého pokladu naloženého v Kolčakových vlacích a ujet s ním do čínského Charbinu. Pak také dává smysl skutečnost, že v Charbinu prodávali v roce 1920 Čechoslováci zlato v takovém množství, že způsobili obrovský propad jeho ceny – zlato bylo k mání za babku [Na vlastní oči, Lodgman].
Podle Lodgmanovy poslanecké interpelace ministra zahraničí Beneše se dovezlo do ČSR ruské carské zlato za 32,5 mil. USD, což Beneš popřel [Beneš 3]. Hodnota carského pokladu, která zůstala v rukou Čechoslováků byla pravděpodobně vyšší, ale nic z toho nelze prokázat. Že nic z něho nezcizili, už vůbec ne. Legionář, lékař a spisovatel František Langer napsal, že do ČSR se dostalo ruské zlato v hodnotě 500 milionů Kč. Ruští historikové Gak, Dvoranov a Papin v časopisu Istorija SSSR č. 1/1960 tvrdí, že českoslovenští legionáři uloupili z ruského imperiálního pokladu 30 563 pudů cenností ve zlatě v ceně 651 532 117 rublů 86 kopejek. Ostatní drahé kovy a kameny, šperky z nich a bankovky v tom nejsou zahrnuty [Motl]. Zřejmě se o tom, kolik z ruského imperiálního pokladu uvízlo za nehty československému státu a jednotlivým Čechoslovákům, už víc nedovíme.
Drancování Sibiře, Legiobanka, Centrokomise
Velení čs. legií na Rusi vytvořilo zvláštní orgán týlového vojska: Technické oddělení, ve zkratce TECHOD. Šlo o obchodní a podnikatelský orgán, který vlastnil a řídil sibiřské doly, obchodoval se surovinami, nakupoval ve velkém drahé kovy, především platinu, surovou vlnu, kožešiny, kaučuk a podobně. Duší tohoto podnikání byl šéf finančního odboru politického vedení legií František Šíp. V archívu se zachoval jeho dopis z 5. 11. 1919, adresovaný čs. vojenskému velení: „Vzhledem ke zdejším celním poměrům jest nutno, aby náš známý kovový poklad byl co nejdříve poslán do Vladivostoku, dokud jest zde TECHOD, který obstará nalodění a dopravu domů“ [Motl].
V jednom z dokumentů štábu 1. divize se píše o utajovaném převozu 750 beden na lodi Sheridan z Vladivostoku do Terstu. K tomuto převozu došlo v létě 1920. Z Terstu byl tento náklad přepraven do Československa v sanitním vlaku – pod postelemi vojáků označených za duševně choré [Motl].
Uchoval se i další, velmi zajímavý dopis Františka Šípa (později se stal hlavním ředitelem Banky československých legií v Praze – Legiobanky). Dne 13. 4. 1920 svému strýci napsal: „… ulovil jsem v té době nějaké zlato, měli jsme chlupy na několik vagónů stříbra, ale nepodařilo se nám včas dostat lokomotivu. Zlato jsem přirozeně kupoval pro účet Legiobanky v drobných partiích a počínám Ti ho posílat. Zatím pošlu tři bedničky různými loděmi…“ [Motl].
Dne 18. 11. 1918 (podle jiných pramenů již 3. 8. 1918) vzniká na Sibiři Banka čs. legií (uváděná i pod názvy: Banka čs. legionářů, Legiobanka, Legionbanka) s kapitálem ve výši 18 mil. francouzských franků a pohlcuje československou Vojenskou spořitelnu se 7,5 mil. rublů kapitálu. Oněch 18 mil. franků základního jmění byly údajně doplatky pro čs. legionáře v Rusku, kteří byli součástí francouzské armády a brali žold ve francouzských francích[Sládek 2]. Vojáci z doplatku neviděli ani centim. Legiobanka měla pobočky ve Vladivostoku, Charbinu, Tokiu, Šanghaji, Manile, Singapuru, Terstu a nakonec i v Praze. Jejím šéfem se stal František Šíp. Jen v Rusku měla 245 zaměstnanců [Weikert]. Organizace zřízená v Rusku Legiobankou, tzv. Centrokomise (za svou dobu existence měla tři oficiální názvy, z nichž poslední byl Československá ústřední hospodářská komise ve Vladivostoku, jako Centrokomise se podepisovala pod telegrafní depeše) měla ještě více poboček po světě než Legiobanka a skupovala veškeré zboží vyráběné v okolí trati transsibiřské magistrály (za peníze v bednách z ruského imperiálního pokladu, natištěné bankovky ze štočků, prodané zlato) v podstatě za babku, protože se firmy se bály rekvizice zboží ze strany čs. legií, a obchodovala také se zbožím na celém světě. Čs. vojsku na Rusi podléhaly i četné továrny a závody kolem transibiřské magistrály, včetně dolů a hutí, které pro ně vyráběly. S jejich výrobky Legiobanka a Centrokomise dále obchodovaly – proto tolik afiliací Legiobanky a Centrokomise po celém světě. Jen ve Vladivostoku zaměstnávala Centrokomise 301 osobu [Medek]. První větší její transakcí byla bavlna – zisk činil 100 milionů korun (sic).
Zboží se odesílalo z Vladivostoku najatými loďmi (na přelomu listopadu a prosince 1919 jich např. odplulo osm). Jaké zboží přepravovaly do vlasti legiemi zakoupené zaoceánské parníky Legie I a Legie II (podle Peroutky [Peroutka] byly čtyři, podle Sacharova [Spahn-Sakharow] jen jedna) mezi Vladivostokem, Hamburkem, Cherbourgem a Terstem, není známo. Zřejmě byly koupeny i za účelem utajit náklad před cizími zraky. Transport z evropských přístavů po železnici do ČSR se děl v pečlivě zaplombovaných vagónech [Weikert, Sládek 2]. Zisky z obchodů Legiobanky a Centrokomise zřejmě značně převýšily hodnotu části zlatého carského pokladu, který se podařilo Čechoslovákům uzmout. Legie například také zabavily měď, kterou koupili předtím Britové a drancovaly na Sibiři soukromý majetek. Nakonec i státní: „mnoho vagónů československého státního majetku vykradeno našimi vojáky“ (čs. legionáři), „čímž vzniká republice škoda mnoho milionů“ [Sládek 2].
Finanční správa čs. vojsk na Rusi dala Centrokomisi k dispozici kapitál Vojenské spořitelny [Medek], tj. doplatky žoldu za rok 1919, spořitelní vklady a fondy, zejména invalidní fond (podle Sládka – viz výše – to nedostala Centrokomise, nýbrž Legiobanka). Centrokomisi podléhaly i četné legionářské kooperativy (výrobní družstva), mezi nimi i továrna na uzeniny a vyhlášená restaurace ve Vladivostoku. Centrokomise byla pověřena likvidováním majetku čs. armády na Rusi, najímala i lodě pro přepravu zboží vojáků do ČSR (12 pronajatých lodí s tonáží přes 100 tisíc tun přepravilo cca 10 tisíc čs. legionářů), které zpět z Terstu přivážely do Vladivostoku zboží k dalšímu obchodování. Celkem dovezla Centrokomise do ČSR zboží za více než miliardu korun (sic), do dalších zemí za několik set milionů. Pronajaté lodi Centrokomise pronajímala dále jiným státům pro repatriaci svých zajatců – Německu, Rakousku, Maďarsku a Červenému kříži v Ženevě [Medek].
Představu, jaké majetky musely padnout do rukou Čechoslováků, navozuje též soudní proces v sovětském Rusku s Centrokomisí a jejími správci v listopadu 1923. Zbylé zboží v tamějších skladech Centrokomise, které se nestačilo vyvézt, propadlo ve prospěch sovětského státu a Centrokomisi byla vyměřena pokuta ve výši 2,6 mil. zlatých rublů za porušování celních předpisů. V oficiální bilanci Čs. ústřední hospodářské komise se odhaduje, že ztráta jen na zabaveném zboží v Rusku v souladu s rozsudkem (bez pokuty) činila 68 milionů korun [Sládek 2].
Čechoslováci bezohledně vyměnili 7. 2. 1920, admirála Kolčaka a členy jeho vládního kabinetu, kteří se uchýlili 4. 1. 1920 pod jejich ochranu s polobolševickým revolučním výborem v Irkutsku, kde měli bolševici převahu, za možnost odjezdu směrem Vladivostok – za Irkutskem byly tunely bolševiky preventivně zaminovány. Ve smlouvě o příměří, podepsané 7. 2. 1920 se taktéž zavázali, že nikoho z Kolčakovovy armády rozptýlené podél trati Irkutskem nevezmou s sebou (ti se probíjeli na východ pěšky, čs. legionáři na ně z vlaků plivali [Kalvoda 3]) a že odevzdají ruský imperiální poklad irkutskému revolučnímu výboru. Vrchní velitel čs. legií v Rusku, generál Maurice Janin sice nedal pokyn k vydání Kolčaka, ale smlouvu legií s irkutským výborem dodatečně schválil [Kovtun]. Čs. legie zamezili ruským jednotkám zahynulého generála Kappela pod velením Sergeje Vojcechovského (ruský důstojník přidělený k čs. legiím, rodilý Rus, pozdější čs. generál, v roce 1945 zavlečený z Prahy do Gulagu, kde zahynul), které se přibližovaly k Irkutsku, osvobodit Kolčaka. Po odjezdu posledního čs. vlaku směrem na východ předali bolševikům oněch 18 vagónů s ruským imperiálním pokladem.
Týž den, kdy podepsali s bolševiky smlouvu o příměří, byli Kolčak a mnozí další zajatci zastřeleni, protože se revolucionáři báli, že by je přece jen mohly osvobodit jednotky Kappelovy. Kolčak zemřel s výkřikem: „Spasibo vam, čecho-sobaki!“ (Děkuji vám, čeští psi! Čecho-sobaki je pendant k termínu čecho-slovaki.) Výraz čecho-sobaki Sibiřané (sibirjaki) znají dodnes.
Československé vojsko oficiálně přivezlo z Ruska tři železniční vagóny stříbrných mincí, které dostalo od samarské vlády a deset pytlů stříbrných mincí od jenisejského kozáctva. Za ně stržila Legiobanka přes 42 mil. Kč. Legiobanka nakupovala platinu a jiné drahé kovy. Oficiální odhad zní, že za prodané drahé kovy dostala několik desítek milionů korun, nejméně 50 mil. Dále se z Vladivostoku do ČSR oficiálně vyvezlo 4769 tun bavlny, 286 tun vlny, 23 tun velbloudí srsti, 8884 tun čisté mědi, 334 tun kaučuku, 150 tun hovězí kůže, 540 tun lněného semena, 650 tun kebrača (druh tvrdého tropického dřeva), 10 tun pepře, atd., atd. [Sládek 2]. Komodity dokládají, že Legiobanka a její dceřinná Centrokomise pilně obchodovaly s celým světem. Přitom se jim z ČSR nemohl vracet kapitál z prodeje dodaného zboží, neb v ČSR panovaly přísné devizové předpisy pro jeho vývoz. Ergo, musely mít k dispozici obrovský finanční kapitál. Čechoslováci na Sibiři měli tolik prostředků, že zcela vážně pomýšleli na odkoupení bajkalské oblasti pro Československo po vzoru Aljašky Spojenými státy [Weikert].
O tom, že část z ruského carského pokladu přibyla i do ČSR, svědčí implicitně i slova Karla Kramáře, pronesena jeho bezchybnou ruštinou v prosinci 1921 k studentům Karlovy univerzity, dětem ruských emigrantů: „Drazí ruští přátelé, vy, část ruské inteligence, která se z vůle osudu ocitla za hranicemi, určitě si kladete otázku, proč jsme my, Češi, projevili účast s vaším osudem a rozhodli se, abyste u nás získali vzdělání. Vám, lidem inteligentním se to může zdát podivným a určitě vás budou trápit myšlenky, jak je možné, že žijete z našich prostředků, které vám my, česká vláda, dáváme jako jakousi almužnu… Mohu vás ujistit, že vám to nedáváme jako almužnu, ale splácíme vám, to znamená Rusku, jen nepatrnou část toho dluhu, který jsme dlužni vaší vlasti. Detaily a podrobnosti nemohu a ani nemám právo vám říci či vysvětlit. Věřte mi ale – když dostáváte naši materiální pomoc, dostáváte ji ze svého” [Clementis]. Nakonec to nepřímo dosvědčují i ruské vzdělávací a kulturní objekty v Praze postavené mezi válkami.

Re: Re: Čéska foják dobrá foják?

Zdeněk | 27.09.2014

Mám frontový deníček mého otce legionáře, kapesní formát plus fotografie z anabáze československých legií návratu domů. Bylo by dobré také zdůraznit, že vojáci československých legií nechtěli bojovat proti slovanskému národu. Byli však zneužiti pro velmocenské zájmy.

Že bylo Rusko drancované není žádných pochyb. Mimo zlata a různých průmyslových surovin, bylo Rusku uloupeno obrovské bohatství uměleckých a kulturních děl nevyčíslitelné hodnoty.

Re: Re: Re: Čéska foják dobrá foják?

Lin | 27.09.2014

Zdeňku, moc díky za tohle vyjádření. Sama už se nechci pouštět do podobných diskusí, protože málokdo má tolik informací a tolik spravedlivost v sobě, aby skutečně nějak spravedlivě posoudit uměl.
Nikdy nenechám "jen tak" špinit památku i hrdinství našich legionářů. A zásadní je to, že legionáři jednak chtěli bojovat po boku slovanského národa (proti nenáviděné monarchii) a jednak bojovali v příslibu svého vlastního, svobodného státu. Asi stejně, jako třeba Poláci. To je základ jejich motivu, proč byli ve východní legii.
A dalším zásadním je pochopení tehdejší situace v Rusku. Je totiž tak složitá, že v ní tápou i samotní Rusové. Šlo o bratrovražednou válku, kde bojující strany vůbec nebyly tak jasné, jak se některá zjednodušená vysvětlení snaží tvrdit. Míchalo se do toho mnoho "stran" a vlivů - viz třeba v článku zmíněné "ukrajinství".
A ti naši v tom mumraji a bezvládí byli jak slepý v trní...
A, samozřejmě, v neposlední řadě šlo o jejich využití a zneužití.

Re: Re: Re: Re: Čéska foják dobrá foják?

Lin | 27.09.2014

ehm... ne slepý, ale nahý. :) Ale to je jedno - ten slepec v trní asi také nemá nějak záviděníhodné postavení... :-)

Re: Re: Re: Re: Čéska foják dobrá foják?

udo | 27.09.2014

Áno, v zásade dobromyselný národ bol informačnou depriváciou(a dezinformáciou) prevrátený v bezprízorný dav.

Nemali síce moc informácii, no mali zdravý sedliacky rozum..

Problém boli,ako vždy a prakticky všade, známe paralelné štruktúry,poznajúce mentalitu národov, psychológiu davu, atď.., ktoré systematicky vytvárali oné situácie, kde sa jednotlivé strany štatisticky ani takmer inak chovať nemohli.
Tak aj s bežnými Maďarmi, Rakúšanmi, "kresťanmi", či židovským plebsom.

Zasa raz znova:
"Mierou svojho chápania robíś na seba a mierou nechápania na toho, kto chápe viac"

Praktická štatistika je kostrou intuície.

Som presvedčený, že rádový legionár chcel len
1. prežiť,
2. urobiť niečo pre vlasť,
.. a ak sa vyskytla príležitosť, občas si možno niečo pre deti "privyrobiť"

..no svoju časť zodpovednosti a s ňou spojených dôsledkov za konanie kolektívu vždy niesol..a nesie

Toľko k programovej ilúzii:
A. neexistencie kolektívnej zodpovednosti a
B. ospravedlniteľnosti konania z nevedomosti..

..bo ak niekto koná nevedome(automaticky), ide v tomto zmysle o priťažujúcu okolnosť a nie okolnosť poľahčujúcu,
keďže sa skúmané konanie stalo evidentne, podľa priznania samotneho vyšetrovaného normou.
Či už transgeneračne, alebo nejakou "samoriadenou módnou vlnou" aktuálnej kultúry.
T.j., gramotnejší jedinec sa tak stáva svedkom masovej sociálno-inžinierskej procedúry, operácie na biomase.

Žiaľ, na zodpovednosť masy vykonávateľov(krovia), hrajú naši starí známi kultologickí "motivátori".
Toľko v skratke k légiám a niektorým zásadným metodologicko-konceptuálnym okolnostiam 1.svetovej vojny

Re: Re: Re: Re: Čéska foják dobrá foják?

Zdeněk | 27.09.2014

Paní Lin,
odvedla jste dobrou práci-osvětu, a tato vaše energie nezapadne. Zůstane v podvědomí mnohých. Neboť každá myšlenka čin nebo vjem, vyvolá v mysli vibrace, které se pak uloží v mysli jako nesmazatelný a nezapomenutelný záznam. U připravených pak ve vhodné době je tento záznam využit. S potěšením konstatuji, že přibývá připravených.

Přeji vám pevné zdraví a vhledu do dalších podobných studií.

Re: Re: Čéska foják dobrá foják?

jardob | 27.09.2014

Udo, vdaka vam za obsiahli prispevok. O legiach sa tu diskutovalo da sa povedat v pravidelnych intervaloch. No skor len v dohadoch a naznakoch. Takyto obsiahli a podrobny rozbor som este necital. Dakujem.

Re: Čéska foják dobrá foják?

Lin | 27.09.2014

Aleši, je samozřejmé, že tam byli i Češi v uniformě R-U a sloužící v jeho armádě.
Nakolik se účastnili - nevím. Určitě ano, ale zdroje, které jsem prošla, nikde nemluví o zvěrskosti, jakou páchali třeba Maďaři.

DÍÍÍKY

veronika | 26.09.2014

lin, moc děkuju, nezklamalas a moc si tě považuju....

diky

Tomas | 26.09.2014

Diky, vybornej clanek

Velmi dobre,Lin

Vlk | 25.09.2014

diky za clanek....cim vice takovych,tim lepe

Re: Velmi dobre,Lin

Lin | 27.09.2014

Díky moc - já vám - a všem výše.
Přiznávám, že původně to měl být překlad jediného článku o Talerhofu, ale zjistila jsem, že nic nevím. Takže jsem začala hledat a shánět, abych vůbec chápala smysl toho, co chci překládat. Skoro všechno pro mě byly nové informace a tak se z překladu stalo vícedílné povídání...

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Přidat nový příspěvek