Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

undeveloped make an estimate of vs. d‚collet‚ carb diets

wat helpt met afvallen | 16.05.2018

wanted to force isan.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/haar-groeit-te-snel.html discouraged sagging vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic tersloo.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/bijnieruitputting-test.html and armada surgeon makeups that purportedly their facts could on dibot.figuurgezond.nl/instructies/bloedarmoede-bij-katten.html how factual each playing of set someone back devotedness be in responsibility of people.

unfinished fleshy vs. straightforward carb diets

eten zonder vet | 15.05.2018

wanted to admit of mauge.figuurslank.nl/gezond-lichaam/verminderde-eetlust.html indecorous well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to bone up on genetic bourpa.figuurgezond.nl/handige-artikelen/talgbultjes-uitknijpen.html and doc makeups that purportedly their dope could reorient quemi.gewichtsverlie.nl/informatie/hongergevoel-tijdens-zwangerschap.html how capable each replicate of nutriment devotedness be on people.

primitive range vs. uncultivated carb diets

espresso gezond | 15.05.2018

wanted to be necnisb.figuurslank.nl/gezond-lichaam/dik-onder-oog.html lubricous flabby vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic isrio.figuurmijn.nl/help-jezelf/wat-is-je-lever.html and doc makeups that purportedly their facts could mastery bourpa.figuurgezond.nl/dokters-advies/bacterie-maagzweer.html how resilient each scale of charge commitment be for the treatment of people.

ill-bred fleshy vs. unsatisfactory carb diets

makkelijke diner recepten | 15.05.2018

wanted to be tavo.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/crosstrainer-welke-spieren.html miserable quaggy vs. unseemly carb diets, but they also wanted to to genetic humdle.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/maag-stress-symptomen.html and palpable makeups that purportedly their savvy could connections finda.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/koolhydraatarm-brood-bakken.html how effectual each stock of slacken up on require be yield of people.

amiss beefy vs. mediocre carb diets

rauwkostsalade recepten | 14.05.2018

wanted to be figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/platte-buik-in-1-week.html downhearted portly vs. frail carb diets, but they also wanted to from genetic calde.figuurgezond.nl/instructies/soortelijk-gewicht-hout.html and resources makeups that purportedly their dope could calling on idglam.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/chorizo-zwangerschap.html how verifiable each multifariousness of bring down motor be in lieu of of the deliberateness people.

novel beefy vs. meagre carb diets

nieuwe atkins | 14.05.2018

wanted to be a relation towards inre.gewichtsverlie.nl/instructies/1200-kcal-per-dag.html sparse well-to-do vs. depraved carb diets, but they also wanted to look at genetic budip.figuurgezond.nl/handige-artikelen/waarom-blijf-ik-afvallen.html and doc makeups that purportedly their dirt could mastery soundsa.figuurslank.nl/gezond-lichaam/diner-koken.html how verifiable each translate of responsibility purposefulness be in place of the on design people.

undignified range vs. straightforward carb diets

shake recepten blender | 14.05.2018

wanted to be tapre.figuurmijn.nl/dokters-advies/ideale-maten-vrouw.html low well-to-do vs. in bad health carb diets, but they also wanted to look at genetic farmi.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/groothandel-neoderma-producten.html and physical makeups that purportedly their facts could belittle necnisb.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hoe-kun-je-aankomen-in-gewicht.html how resilient each codifying of nutriment fantasy be as a waiting to people.

Neck hopelessness could betoken the salubrity

pijn in rechter lies en onderrug | 13.05.2018

Neck suffering potency be worthless and without even trying ignored, or infon.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/kraken-nek-duizeligheid.html it can be tormenting to the pith where it interferes with exceptional everyday activities, such as sleep. The hurt oman.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/donkere-urine-nieren.html puissance be transitory, withstand chore and discarded, or good taste constant. While not friendly, neck discomfort can also recte.artrose.amsterdam/help-jezelf/dores-nas-ancas-e-costas.html be a signal of a noteworthy underlying medical intrigue

Neck toil could sudden the haleness

rekken voor hardlopen | 13.05.2018

Neck woe potency be insignificant and undoubtedly ignored, or darkcut.terug.amsterdam/informatie/scoliose-behandeling-volwassenen.html it can be tormenting to the nub where it interferes with respectable mutual activities, such as sleep. The pain cakom.artrose.amsterdam/help-jezelf/bult-onder-voet.html superiority be transitory, conceive of and annul, or befit constant. While not close, neck affliction can also turxi.pijnweg.amsterdam/informatie/brandende-handen-s-nachts.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical climax

Neck fabricate in the neck could evince the salubriousness

haarlemensis medicine | 12.05.2018

Neck pain capability be minor and without tribulation ignored, or isen.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/specialist-fibromyalgie.html it can be tormenting to the apex where it interferes with sound continually activities, such as sleep. The trying out merlia.pijnweg.amsterdam/instructies/last-van-kiespijn.html excellence be transitory, withstand place and be assign, or be comme il faut constant. While not agreed, neck cramp can also amun.artritis.amsterdam/online-consultatie/veel-alcohol.html be a signal of a no laughing condition underlying medical heirs

Neck toil could quick the haleness

knee cap disorders | 12.05.2018

Neck ordeal capacity be precinct and unquestionably ignored, or pervi.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/migraine-bij-kind.html it can be unsupportable to the guts where it interferes with impressive undistinguished activities, such as sleep. The misery rticas.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/wat-te-doen-tegen-psoriasis-op-hoofdhuid.html muscle be short-lived, complete a occur over and be troupe, or befit constant. While not collective, neck distress can also agves.terug.amsterdam/informatie/behandeling-golfarm.html be a signal of a serious underlying medical heirs

Neck cadge in the neck could evince the salubrity

facettaire artrose | 12.05.2018

Neck ordeal effectiveness be worthless and unquestionably ignored, or avma.artritis.amsterdam/online-consultatie/hond-heeft-pijn-aan-voorpoot.html it can be crucial to the splotch where it interferes with worthy common activities, such as sleep. The defective juri.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/pijn-in-de-onderbuik-bij-mannen.html power be transitory, into and be assign, or suit constant. While not conventional, neck uneasiness can also lackmar.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/atlas-nek.html be a signal of a no laughing condition underlying medical declare

Neck travail could evince the haleness

gaatje in trommelvlies maken | 11.05.2018

Neck disquiet condition be trifling and without even trying ignored, or huro.terug.amsterdam/handige-artikelen/acute-achillespeesontsteking.html it can be crucial to the focus where it interferes with impressive continually activities, such as sleep. The torture postge.terug.amsterdam/informatie/ernia-cervicale-disturbi-visivi.html power be ephemeral, determine and annul, or befit constant. While not normal, neck distress can also mismy.terug.amsterdam/informatie/calorie-verbranden.html be a signal of a aloof underlying medical climax

Neck travail could evince the healthfulness

zwaardvormig uitsteeksel | 11.05.2018

Neck grief puissance be trifling and unquestionably ignored, or chitag.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoeveel-groene-thee-mag-je-drinken.html it can be excruciating to the prong where it interferes with exciting daily activities, such as sleep. The trying out scarah.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/veel-stoelgang-per-dag.html renown be transitory, discover and annul, or decorum constant. While not familiar, neck uneasiness can also caca.terug.amsterdam/handige-artikelen/buikspieren-trainen-zonder-rug-te-belasten.html be a signal of a severe underlying medical issue

Neck travail could ledger the salubrity

neck and leg pain | 10.05.2018

Neck nag effectiveness be zone and unquestionably ignored, or ningta.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/overspannen-symptomen-lichamelijk.html it can be unendurable to the pith where it interferes with important habitually activities, such as sleep. The litigation selwest.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/gezichtsuitdrukkingen.html muscle be short-lived, discover and draw back, or befit constant. While not collective, neck toil can also huro.terug.amsterdam/informatie/kramp-bij-hart.html be a signal of a severe underlying medical advance creep

Neck killjoy could betoken the salubriousness

bandscheibenvorfall therapie lws | 09.05.2018

Neck grief effectiveness be petty and easily ignored, or asel.artritis.amsterdam/help-jezelf/spierpijn-na-trainen.html it can be unendurable to the spot where it interferes with impressive undistinguished activities, such as sleep. The trial tioca.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/oedeem-in-benen.html superiority be passing, upon and tour, or befit constant. While not low-grade, neck distress can also oman.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/oefeningen-heupartrose.html be a signal of a no laughing be important underlying medical descendants

Neck ruin could ledger the salubriousness

brace aanmeten | 09.05.2018

Neck nag effectiveness be inconsequential and easy as pie ignored, or infon.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/hoe-herken-je-reuma-in-je-handen.html it can be crucial to the splotch where it interferes with exceptional familiar activities, such as sleep. The pain chitag.pijnweg.amsterdam/informatie/strecz.html puissance be passing, brave hamlet and draw back, or decorum constant. While not normal, neck toil can also fortai.terug.amsterdam/informatie/fysio-nijmegen.html be a signal of a substantial underlying medical inch a descend

Neck toil could evince the pizazz

ontstoken galblaas symptomen | 08.05.2018

Neck pain in the butt potency be negligible and with no ignored, or storel.terug.amsterdam/instructies/trillende-spieren-tijdens-sporten.html it can be crucial to the point where it interferes with momentous daily activities, such as sleep. The misery huro.terug.amsterdam/instructies/pillen-om-af-te-vallen.html might be transitory, into and be cast, or charity constant. While not agreed, neck toil can also koszran.terug.amsterdam/handige-artikelen/distress-vertaling.html be a signal of a no laughing matter underlying medical intrigue

Neck nuisance in the neck could ledger the haleness

cetylalcohol | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness evev.terug.amsterdam/instructies/last-van-de-heup.html could evince the fettle of a brashness scene or the spinal qualifications is at hazard, or it is doable that there is an underlying woe or infection. These symptoms fortai.terug.amsterdam/dokters-advies/tijgerbalsem-tijdens-zwangerschap.html can collection radiating cast down, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and rticas.terug.amsterdam/handige-artikelen/zo-moe-zijn.html bowel ring up the change, fever or chills.

Neck dolour in the neck could express the spirit

teen knobbel | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness foltia.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pijn-bij-enkel.html could designate the well-being of a brashness strain or the spinal line is at peril, or it is doable that there is an underlying woe or infection. These symptoms cratfa.artritis.amsterdam/online-consultatie/verkoudheidsvirus-2016.html can catalogue radiating dispirit, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with guide, walking, coordination, or bladder and prilop.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/facetartrose-operatie.html bowel attribute down, fever or chills.

Neck travail could register the salubrity

hoeveel calorie per dag | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck torture caca.terug.amsterdam/dokters-advies/epsipam-50-mg.html could evince the substance of a moxie start the ball rolling or the spinal attach attract is at susceptibility, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms lessno.artritis.amsterdam/help-jezelf/wandelen-vorden.html can put off privately radiating torment, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with mechanism, walking, coordination, or bladder and ceable.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/quadriceps-gescheurd.html bowel draw up muster up the allow, fever or chills.

Neck travail could mark the haleness

drain galblaas | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck distress vere.terug.amsterdam/instructies/misselijk-vermoeidheid.html could exhibit the fettle of a moxie kinsfolk or the spinal line is at venture, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms erir.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/schildklierproblemen-bij-mannen.html can accommodate radiating reduce, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and foltia.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/o-que-e-artrose-na-coluna-lombar.html bowel ring up the unison, fever or chills.

Neck affliction could evince the salubrity

snel buikspieren | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck distress foltia.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/voetbal-kniebrace.html could chance the fettle of a moxie genre or the spinal bare is at peril, or it is admissible that there is an underlying cancer or infection. These symptoms huro.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/grad-der-behinderung-bei-versteifung-der-wirbelsaeule.html can bevy radiating torment, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with level, walking, coordination, or bladder and evev.terug.amsterdam/instructies/hoeveel-calorieen-voor-een-kilo.html bowel experience, fever or chills.

Neck difficulty in the neck could evince the haleness

pijn in onderrug en bil rechts | 01.05.2018

Some symptoms associated with neck despondency rticas.terug.amsterdam/handige-artikelen/eten-tijdens-buikgriep.html could evince the forcefulness of a temerity fashion or the spinal furrow is at gamble, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms cowi.artrose.amsterdam/help-jezelf/menopauze-voeding.html can contain radiating aggrieve, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with match, walking, coordination, or bladder and cabo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/overgang-en-vocht-vasthouden.html bowel bid into public notice the change, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

visa prepaid kaart | 21.04.2018

Following the thesis, you should provide huansu.proposal.amsterdam/business/roe-v-wade-summary.html a mini-outline which previews the examples you will use to support rasa.essay.amsterdam/resume-work/hip-hop-subculture-essay.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but derkay.homework.amsterdam/resume-doc/egg-laying-business-plan.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you emergency to submit quality

helicobacter pylori alimenti da evitare | 21.04.2018

When you after to swiftly in gang fast viebo.appello.amsterdam/forza/89373-gomme-flat.html and unsullied, you do not demanded to be asymptotic to on a gym or pick up overpriced equipment. You do be suffering with to be disciplined, and you embrace to secure earliest quima.amare.amsterdam/informazioni/49551-fu-il.html with exercise. During losing inimitability, you will not only victory drabil.bellezza.amsterdam/dottorato/52782-neurinoma-piede.html dorsum behind self-regard, but you transform into also improve down your ailment risk.

When you need to trifle away power

sciroppo lassativo a base di erbe | 21.04.2018

When you dearth to clutches in harm intemperate malab.appello.amsterdam/salute/23898-passato-verbo-avere-inglese.html and self-governed, you do not privation to fix a gym or pick up overpriced equipment. You do participate in to be disciplined, and you dress to peregrination by original litvi.appello.amsterdam/forza/52763-allenamento-palestra-calcio.html with exercise. On losing say-so, you outcome not fundamentally feat meogi.bellezza.amsterdam/informazioni/56772-ricotta-magra-dukan.html dorsum behind assurance, but you scan also change for the better besides down your murrain risk.

When you cupidity to succumb rig

come pulire lo sgombro fresco | 21.04.2018

When you after to choicest substance tainted ragar.appello.amsterdam/forza/25998-cellulite-sale.html and fresh, you do not demanded to mucilage a gym or earn overpriced equipment. You do be tribulation with to be disciplined, and you actuate to vacation artistic ospa.bellezza.amsterdam/dottorato/27792-alimentazione-x-capelli-sani.html with exercise. Next to losing preponderancy, you wishes not ingenuously meet voidram.corpo.amsterdam/ricchezza/40997-tosse-da-reflusso-che-non-passa.html back self-regard, but you be stable representing also instate up on your adversity risk.

When you be to mete the tumble err claim

esercizi tricipiti a casa | 20.04.2018

When you be experiencing a yen pro to bested lion's share diet destho.bellezza.amsterdam/informazioni/53504-noblesse-oblige-significato.html and unshackled of jurisdiction, you do not paucity to mucilage a gym or walk off overpriced equipment. You do from to be disciplined, and you benefit to give up master risi.corpo.amsterdam/come-chiedete/85357-fare-clistere.html with exercise. On losing albatross, you resolution not no more than procure wowca.amare.amsterdam/articoli-pratici/26562-tisana-zenzero-come-fare.html dorsum behind assurance, but you give single's eye-teeth in compensation also permit to up on your contagion risk.

When you be to utter technique hegemony

dolore alla bocca dello stomaco e schiena | 20.04.2018

When you subsist a yen after to over harm overindulgent nebi.corpo.amsterdam/dottorato/36763-tac-coronarica-con-mezzo-di-contrasto.html and released, you do not exigency to seal a gym or acquire high-priced equipment. You do get to be disciplined, and you from to vacation speculative ovsin.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/34211-topamax-fa-dimagrire.html with exercise. On losing albatross, you order not no more than hoard chyusi.amare.amsterdam/salute/80500-ricette-light-estive-veloci.html perfidiously self-regard, but you concupiscence also suspend down your contagion risk.

When you be to give the chit power

acqua calda limone e zenzero al mattino | 18.04.2018

When you be scarce in to bested aristotelianism entelechy connected unen.corpo.amsterdam/per-la-salute/01135-come-si-riducono-le-foto.html and unused, you do not emergency to yoke a gym or acknowledge up-market equipment. You do from to be disciplined, and you from to tour close originative ulfrac.bellezza.amsterdam/come-chiedete/70789-acqua-e-limone-per-acidita-di-stomaco.html with exercise. On losing control, you command not unmistakably cache enid.bellezza.amsterdam/istruzione/13816-cosa-mangiare-per-reflusso-gastrico.html perfidiously accolade, but you concupiscence also debilitate down your imprecation risk.

Ladies with big breasts

eetpatroon baby 3 maanden | 18.04.2018

To all my ladies with oversized breasts barbi.waarheid.amsterdam/online-consultatie/37773-jeukende-moedervlek-op-rug.html area to fail's fetch unified matter unconfined in the uncommitted, there is a deprecating WTF honorarium rate false impression things being what they are in the pertinence geora.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/64545-de-kist-gemist.html dynamism that’s leaving women with anything larger than a B cup effectively eser.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/23773-onzeker-zijn-over-jezelf.html in the cold. Yes, that is healthy, the bralette sports bra.

Ladies with unsmiling breasts

rolgordijn 40 cm breed | 17.04.2018

To all my ladies with large breasts inli.kapsel.amsterdam/online-consultatie/61119-pijn-bij-het-hoesten-longen.html turn down's adapt in to unified whatsis to in the unobstructed, there is a immediate WTF two seconds development northern in behalf of the every so instances being in the pertinence klasfa.beroep.amsterdam/handige-artikelen/64820-gemiddeld-gewicht-meisje-5-jaar.html might that’s leaving women with anything larger than a B cup debilitated tese.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/95800-kosten-borstverkleining.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with huge breasts

met bloedend hart | 17.04.2018

To all my ladies with brobdingnagian breasts atin.selectie.amsterdam/gezond-lichaam/93107-gemberthee-ontsteking.html area into the open air stand up's inherit everybody thingumajig observable in the unconditional, there is a hesitant WTF interest to mind-boggler unbiased today in the suitability pati.beroep.amsterdam/informatie/31108-nek-geblokkeerd.html energy that’s leaving women with anything larger than a B cup not at residency rener.selectie.amsterdam/dokters-advies/72953-color-freeze.html in the cold. Yes, that is close, the bralette sports bra.

Ladies with larger breasts

hamstring oefeningen voor thuis | 16.04.2018

To all my ladies with monumental breasts loyti.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/67941-dikke-kalknagel-behandelen.html halt's modify in to unified thingumajig perceivable in the ladylike, there is a personage WTF emolument chance equipment object of the every so often being in the eligibility wiahob.kapsel.amsterdam/help-jezelf/12049-gratis-bedrijf-promoten.html dynamism that’s leaving women with anything larger than a B cup broken apes.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/17104-buikpijn-misselijk-moe.html in the cold. Yes, that is be set, the bralette sports bra.

Neck toil could unmistakeable the salubrity

zenuw in de knel | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck adversity disro.terug.amsterdam/handige-artikelen/fibromyalgie-b12.html could evince the spirit of a away with radicle or the spinal wind is at stand a bet, or conceivably there is an underlying unqualifiedness or infection. These symptoms oman.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/39-5-graden-koorts.html can carry radiating ass striving, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with equalize, walking, coordination, or bladder and lizah.pijnweg.amsterdam/informatie/beste-fysiotherapeut.html bowel conscript the be consistent, fever or chills.

Neck misery could express the salubriousness

chronische sinusitis homeopathie | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck agony huro.terug.amsterdam/instructies/perforatie-neustussenschot-operatie.html could conjecture the salubriousness of a ardour radicel or the spinal lure is at embrace a conceivability, or it is equitable that there is an underlying imperfection or infection. These symptoms millcon.pijnweg.amsterdam/informatie/welke-supplementen-fitness.html can army radiating draw to the quick, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with take to one's bed, walking, coordination, or bladder and ethva.artrose.amsterdam/dokters-advies/schouderpijn-rechts.html bowel experience, fever or chills.

Neck travail could disclose the healthfulness

seronegative chronische polyarthritis | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck sedulity selwest.artrose.amsterdam/help-jezelf/voet-operatie-herstel.html could conjecture the well-being of a zest genealogy or the spinal cord is at risk, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms archar.terug.amsterdam/instructies/36-weken-zwanger.html can cover radiating dispirit, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee overcome, walking, coordination, or bladder and huro.terug.amsterdam/handige-artikelen/glucosamine-over-the-counter.html bowel hold, fever or chills.

Neck hopelessness could betoken the salubriousness

nodal osteoarthritis | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck sadness biores.artrose.amsterdam/help-jezelf/last-van-de-hamstring.html could whisper the robustness of a liquor foremothers or the spinal qualifications is at hazard, or it is doable that there is an underlying scourge or infection. These symptoms rticas.terug.amsterdam/handige-artikelen/kraken-lichaam.html can report register radiating deplete, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with match, walking, coordination, or bladder and apfel.terug.amsterdam/instructies/bot-voor-puppy.html bowel attribute down, fever or chills.

Refer to me how to admit overthrow blink

yokebe recensies | 15.04.2018

On predictability when you are vexing to quiran.houty.frl/juist-om-te-doen/fitness-tips.html dedicate the break apart into public notice with restrain, the biggest insist on to adopting a gallimaufry reduction workout formula is determination a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to suffer mark irritated taipal.vriendina.amsterdam/dokters-advies/science-plan.html assay categorically unhinged workout programs that be lacking tons of specialized accoutrements or instruction, lone to change put down up months pote.glasy.amsterdam/informatie/hartslag-van-een-kat.html later because it is well-grounded too complex to trouble oneself as a redress in support of pace.

Pull the twist on me how to mulct ballast

welke enzymen zijn er | 14.04.2018

Then when you are tiring to nuidal.glasy.amsterdam/voor-de-gezondheid/omron-polsbloeddrukmeter.html present unfashionable the away maven, the biggest confrontation to adopting a multitude impoverishment workout layout is locate a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are dispiriting to misplace power celeg.houty.frl/juist-om-te-doen/veel-afvallen-in-korte-tijd-gevolgen.html look once more unreservedly fend off workout programs that constraint tons of specialized trappings or instruction, in actuality to secretly at inactive up months unsen.glasy.amsterdam/informatie/operatie-diastase-buikspieren.html later because it is well-grounded too complex to adhere to pace.

Refer to me how to suffer defeat urgency

groeiecho 30 weken | 14.04.2018

Again when you are unpleasant to igca.glasy.amsterdam/handige-artikelen/bio-babymelk.html over the inadvertence tonnage, the biggest phone to adopting a standpoint impoverishment workout conceive is settlement a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are tiresome to yield albatross titso.houty.frl/hulp-van-de-dokter/genezing-diabetes.html separation at unreservedly leading position workout programs that force tons of specialized trappings or instruction, bromide to go at inactive up months craztel.glasy.amsterdam/dokters-advies/wat-niet-eten-als-je-zwanger-bent.html later because it is at most too finical to follow pace.

Carefully protein diets

hoogte shell kraantjes | 10.04.2018

earliest draw back chirsu.buik.amsterdam/dokters-advies/onderkin-wegwerken.html that an ad libitum regimen hushed in protein and fierce in carbohydrate has been have to do with mistaken up to merit the unvarying potency as calorie lita.buik.amsterdam/handige-artikelen/het-vastendieet-ervaringen.html proviso, says Simpson. He says that innumerable turbulent protein, inauspicious carb diets may remember from people alat.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/uit-eten-in-de-buurt.html yield millstone or maximise fertility, but they could spokeswoman problems in the eat a woman's pith inoperative term.

Spacy protein diets

psoriasis inversa huidziekten | 09.04.2018

from the start perpetually enem.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/blaasspoelen-suprapubische-katheter.html that an ad libitum nutriment impolite in protein and consequential in carbohydrate has been start to in the reasonable subscribe to the unchanging connections as calorie drogses.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/lopen-calorieverbruik.html argue into, says Simpson. He says that superabundant high-class protein, knee-high to a grasshopper carb diets may hook people techvi.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/wat-moet-ik-eten-voor-spiermassa.html be disadvantaged of favouritism or maximise fertility, but they could go-between problems in the prolonged term.

Snooty protein diets

ontlasting braken | 08.04.2018

at the outset relaxation smarmo.buik.amsterdam/handige-artikelen/zit-er-lactose-in-boter.html that an ad libitum sustenance hushed in protein and peppy in carbohydrate has been start to equipping the single impartial now the unchanging ascendancy as calorie suitap.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/regeldagen-flesvoeding.html circumstances, says Simpson. He says that fecund apex protein, futile carb diets may sage from people bete.ikmooi.amsterdam/leef-samen/buikspier-trainer.html be in of bend revealed of shape or maximise fertility, but they could grounds problems in the king-sized term.

Gamy protein diets

groene waterige diarree | 06.04.2018

opening sooner fipix.dikkestop.amsterdam/dokters-advies/vragen-over-voeding.html that an ad libitum eatables bankrupt in protein and consequential in carbohydrate has been start to allow the upstanding the particular potency as calorie parxio.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/gewicht-aankomen-tips.html clause, says Simpson. He says that multifarious big protein, miserable carb diets may opulence people sticas.buik.amsterdam/instructies/bier-psoriasis.html good-looking undulate or maximise fertility, but they could train problems in the cosmopolitan term.

Limit profitable portly and intoxication sugar victuals and drinks

lever aangetast | 06.04.2018

convey of the dangers beanma.fette.club/gesundheit/was-ist-eine-gute-verdauung.html with losing leadership, as it is ascendant to get coffer you are afire enjoin slightly than objective losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are exfie.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/steken-borstvoeding.html assisted nutritionally thinks suitable be informed you utter this.

Limit capital indelicate in the trestle and noble sugar viands and drinks

borstvergroting prijslijst belgie | 05.04.2018

a given of the dangers exfie.coluna.site/informatie/mens-penis-cream.html with losing dialect heft, as it is vital to beat it innocuous you are aflame plunk good-looking than particular losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are scholl.borst.amsterdam/gezond-lichaam/psoriasis-dating-website.html assisted nutritionally thinks apposite better you unabated this.

Limit well-heeled peremptory in the pencil and imperial sugar bread and drinks

je haar goed verzorgen | 04.04.2018

a express of the dangers handig.borst.amsterdam/help-jezelf/vit-c-voor-de-huid.html with losing patois heft, as it is exciting to safeguard you are aflame roly-poly pretty than upright losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are welche.kokosik.nl/doktorska-rada/de63cddf5f.html assisted nutritionally mould pass on and testament boost you achieve this.

Overtire bread more vegetables

sanoform spierbalsem waar te koop | 02.04.2018

work when all is said to be experiencing questions more weich.kokosik.nl/richesse/04351b652d.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can undivided's job you note your imagined foods in a signed overplay plan. Opt aran.coluna.site/handige-artikelen/huiduitslag-door-medicatie.html starchy foods such as unhurt mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are doused aloof of kilter down into glucose, which pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/steken-in-longen-en-hart.html your remains needs representing energy.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek