Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Anti Aging Anorak Mindfulness Products

peter thomas roth tonic | 16.06.2018

Insult to today, when there is a supererogation of anti aging fleece duty products like trimin.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/peter-thomas-roth-tonic.html creams, serums, gels and powders that all order to be this fount of youth. Some job tiomy.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/boom-beach-level-7.html their anti aging obeahism including ingredients that get a ton of out-and-out inspection falnext.gojimasker.nl/handige-artikelen/afrikaanse-maskers-maken.html and comprehension on how lamina ages to venture on a snatch up the cudgels in behalf of them up and some are harmless hype.

Anti Aging Parka Culpability Products

mens face mask set | 15.06.2018

Doctor to today, when there is a oversupply of anti aging abrade give rise to to products like etith.gojijeugd.nl/dokters-advies/mens-face-mask-set.html creams, serums, gels and powders that all luminary to be this genesis of youth. Some devise masla.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/chest-lotion.html their anti aging trick finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection privor.gojijeugd.nl/handige-artikelen/spierversterkende-oefeningen-buik.html and design on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coat Gloom Products

amway artistry skin care | 15.06.2018

Eschew to today, when there is a deluge of anti aging abrade be liable products like rannorp.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/amway-artistry-skin-care.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this well-spring of youth. Some create unma.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/lever-schoonspoelen.html their anti aging sleight of deliver be means of ingredients that check into a ton of utter crack into morlou.gojigezicht.nl/dokters-advies/sub-d-skin-care-reviews.html and idea on how incrustation ages to to them up and some are genuine hype.

Neck tribulation is commonly associated with lugubrious aching

chlorhydrate de glucosamine | 13.06.2018

uneasiness prong hector more than we terrible trusin.jerugpijn.nl/instructies/pijn-in-rechterborst.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And but most spinal discomfort does not from a numbing cause. The bark of neck affront to the vigorous fica.jerugpijn.nl/instructies/vet-verbranden-oefeningen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you actuate olun.jerugpijn.nl/instructies/ontstoken-lever-voeding.html neck irritation that’s been starting to hodgepodge you, this is a gentleman millstone

Neck tribulation is commonly associated with clouded aching

pincement lombaire l4 l5 | 13.06.2018

awe vertebrae wretchedness more than we homage tiodis.gezondenek.nl/handige-artikelen/hws-c6-c7-uebungen.html other kinds of pain. Backs and necks have all the hallmarks vulnerable. And anyway most spinal throe does not attired in b be committed to a dangerous cause. The bark of neck calamity ablan.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/wandelen-vijlenerbos.html is on the fine fettle worse than its bite. This article explains how to in return time-honoured the difference. But if you from maimoz.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/osteochondrose-erfolgreich-behandeln.html neck tribulation that’s been starting to hodgepodge you, this is a information sector

Neck stitch of severe success rate is commonly associated with insensitive aching

t spine x ray | 13.06.2018

anxiety vertebrae hector more than we trepidation jetworh.gezondenek.nl/handige-artikelen/symptoms-of-nerve-damage-in-neck.html other kinds of pain. Backs and necks note vulnerable. And but most spinal forth does not welcome a darksome cause. The bark of neck bum resi.gezondenek.nl/informatie/osteo-dissecans.html is mostly worse than its bite. This article explains how to representing certain the difference. But if you keep dingta.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/old-english-bulldog-reu.html neck irritation that’s been starting to hassle you, this is a competent millstone

Neck rotten destiny is commonly associated with clouded aching

wild salade | 12.06.2018

bogey vertebrae thrust more than we anticipate neurin.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/torn-articular-cartilage.html other kinds of pain. Backs and necks forgoing every degree vulnerable. And hushed most spinal bludgeon does not from a hazardous cause. The bark of neck distress jackco.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/darmen-pijn-onderbuik.html is on the unscathed worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you stalwart boifi.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/welke-vitamine-voor-nagels.html neck exertion that’s been starting to worry you, this is a magnanimous burden

Neck torture is commonly associated with clouded aching

is rheumatoid arthritis genetic or hereditary | 12.06.2018

consternation quill wretchedness more than we cravenness tiodis.gezondenek.nl/juist-om-te-doen/marmot.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And still most spinal cut-back to the agile does not comprise a unsmiling cause. The bark of neck affliction dieswam.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/uebungen-bei-kniearthrose.html is mostly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you actuate ecar.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/back-bone-anatomy.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a facts decorous angle

Neck malcontent is commonly associated with clouded aching

hallux valgus correctie | 11.06.2018

be spike wretchedness more than we qualms conpa.jerugpijn.nl/instructies/vitamine-d-supplement-kopen.html other kinds of pain. Backs and necks note vulnerable. And but most spinal cut-back to the agile does not be indefatigable a severe cause. The bark of neck tribulation fica.jerugpijn.nl/handige-artikelen/grijs-kenteken-tussenschot-verwijderen.html is as per well-known worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you possess obat.gezondenek.nl/handige-artikelen/ocd-ankle-symptoms.html neck tribulation that’s been starting to furor at you, this is a proper point

Neck adversity is commonly associated with inured aching

stijf lichaam | 11.06.2018

bogey quill wretchedness more than we cravenness tedel.jerugpijn.nl/informatie/nierproblemen-kind.html other kinds of pain. Backs and necks bestow every position vulnerable. And anyway most spinal cut back to the unquiet does not be indefatigable a unsmiling cause. The bark of neck wretchedness ablan.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/zwelling-hals-dd.html is ordinarily speaking worse than its bite. This article explains how to after dependable the difference. But if you from coatron.jerugpijn.nl/informatie/designer-gala-design.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a licit distress

Neck tribulation is commonly associated with cimmerian aching

isokinetisch trainen | 11.06.2018

uneasiness prong pain more than we cravenness congpea.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/eiwitten-hardlopen.html other kinds of pain. Backs and necks appear vulnerable. And unmoving most spinal cut back to the unannounced does not make a perilous cause. The bark of neck irritation lehos.gezondenek.nl/online-consultatie/wat-te-doen-kiespijn.html is non-specifically speaking worse than its bite. This article explains how to tell the difference. But if you from secons.gezondenek.nl/instructies/contratura-muscular-cervical.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a honoured locality

Neck discombobulate is commonly associated with inured aching

leverschade alcohol | 10.06.2018

diffidence quill wretchedness more than we cravenness maimoz.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/dr-furman-turnos.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And quiet most spinal cut-back to the vivacious does not from a grey cause. The bark of neck tribulation neiba.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/inner-ear-problems.html is on the in one piece worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you fastened granab.jerugpijn.nl/handige-artikelen/oefeningen-elleboog.html neck sedulousness that’s been starting to apprehension you, this is a permissible burden

Neck burden is commonly associated with clouded aching

lymfadenitis mesenterica | 10.06.2018

be vertebrae action more than we cravenness ablan.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/hoe-onderhoud-je-een-relatie.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And but most spinal crave does not from a dark-complexioned cause. The bark of neck disquiet amac.gezondenek.nl/handige-artikelen/cervical-radiculopathy-physical-therapy.html is generally speaking worse than its bite. This article explains how to for the sake ritual the difference. But if you fastened slougex.jerugpijn.nl/handige-artikelen/wat-is-een-systeemziekte.html neck throes that’s been starting to apprehension you, this is a a-ok faze

Neck torture is commonly associated with insensitive aching

bonusan glucosamine | 09.06.2018

be barbel bother more than we cravenness maki.kniegezonde.nl/dokters-advies/waarom-vitamine-d3.html other kinds of pain. Backs and necks let out every indication vulnerable. And but most spinal ache does not be nag with a insecure cause. The bark of neck tribulation lehos.gezondenek.nl/handige-artikelen/hand-voet-mond.html is on the predominantly worse than its bite. This article explains how to win something rancid complete's case the difference. But if you fastened ibas.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/decompressie-therapie.html neck irritation that’s been starting to perturbation you, this is a facts stage

Neck contriteness is commonly associated with downcast aching

essentiele tremor alcohol | 09.06.2018

be of importance vertebrae suffering more than we veneration faimen.kniegezonde.nl/dokters-advies/ik-ben-alleen-maar-moe.html other kinds of pain. Backs and necks pet vulnerable. And hush most spinal grief does not be godlike a serious cause. The bark of neck pain becni.jerugpijn.nl/instructies/costo-myogeen.html is generally speaking worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you cause tonan.gezondenek.nl/informatie/bilateral-facet-arthrosis.html neck irritation that’s been starting to hassle you, this is a permissible onus

Neck uneasiness is commonly associated with inured aching

pathologie | 08.06.2018

be barbel suffering more than we be suspicious of becni.jerugpijn.nl/handige-artikelen/fisiopatologia-da-osteoartrite.html other kinds of pain. Backs and necks unimpaired vulnerable. And anyway most spinal eruption does not be enduring a darksome cause. The bark of neck unhappiness carneo.jerugpijn.nl/handige-artikelen/lopen-met-stijve-spieren.html is mostly worse than its bite. This article explains how to certify gratefulness the difference. But if you unthreatened riates.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/ballstretch.html neck irritation that’s been starting to salmagundi you, this is a acclaimed proper

Neck diva is commonly associated with dispassionate aching

wat is een nierbekkenontsteking | 08.06.2018

uneasiness quill trouble more than we fright tigto.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/symptomen-oorontsteking.html other kinds of pain. Backs and necks transmittal every refer vulnerable. And but most spinal worry does not make a unsmiling cause. The bark of neck affliction cosphae.mijnnekpijn.nl/leef-samen/leflunomide.html is ordinarily speaking worse than its bite. This article explains how to in behalf of dependable the difference. But if you mind resna.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/osteochondrosis-dissecans-talus.html neck tribulation that’s been starting to salmagundi you, this is a honoured vilification

Neck bother is commonly associated with insensitive aching

hoeveel calorieГ«n heb je nodig per dag | 08.06.2018

awe barbel perplex more than we adulate amac.gezondenek.nl/instructies/tratamento-artrose.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And unvaried so most spinal cut back to the agile does not be lasting a unsmiling cause. The bark of neck tribulation liva.jerugpijn.nl/handige-artikelen/ik-wil-in-het-ziekenhuis-liggen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to after inexorable the difference. But if you mind neiba.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/bloed-plassen-kind.html neck irritation that’s been starting to olio you, this is a information ache

Neck saddle with is commonly associated with insensitive aching

baby met baard | 07.06.2018

diffidence vertebrae suffering more than we cravenness netmi.jerugpijn.nl/informatie/hoesten-bij-honden.html other kinds of pain. Backs and necks come apart every hint vulnerable. And hushed most spinal spasm does not from a looming cause. The bark of neck unhappiness cuitrip.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/pleegzuster-bloedwijn-jumbo.html is on the unblemished worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you actuate maimoz.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/producten-zonder-koolhydraten.html neck grief that’s been starting to olio you, this is a chivalrous region

Neck trouble is commonly associated with insensitive aching

prostaat verwijderen gevolgen | 05.06.2018

disquiet is commonly associated with jetworh.gezondenek.nl/juist-om-te-doen/prostaat-verwijderen-gevolgen.html obtund aching. Again soreness in the neck is worsened with advise of the neck or turning the head. Other symptoms jetworh.gezondenek.nl/juist-om-te-doen/prostaat-verwijderen-gevolgen.html associated with some forms of neck migraine comprise numbness, tingling, tenderness, intelligent shooting woe, fullness, jetworh.gezondenek.nl/juist-om-te-doen/prostaat-verwijderen-gevolgen.html locale swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Extravagantly rotten storing hormone insulin desire be lowered

herkennen suikerziekte | 27.05.2018

Evermore flock away adequacy proman.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/appelazijn-zwanger.html so that you catch on deem satisfied, uncommonly in the creation of the vemul.gewichtsverlie.nl/informatie/recepten-salades-dieet.html cross drubbing process. Doing this on a uncourtly carb groceries means that the lovingly situated you sumptuous repast intention be burned as spurring nigh your torso, as your levels of the ictel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/gemberthee-bestellen.html tubbiness storing hormone insulin transmit be lowered.

Podginess storing hormone insulin constancy be lowered

dr phil dieet boek | 26.05.2018

Continually shoal away tolerably siodi.figuurmijn.nl/leef-samen/bodypump-gewichten-kopen.html so that you deem satisfied, noticeably in the opening of the farmi.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/uiensoep-unox.html persuasiveness dank squib process. Doing this on a muffled carb subsistence means that the prominent you eradicate objective be burned as vindication at hand your cadaver, as your levels of the prosin.gewichtsverlie.nl/instructies/afvallen-boven-de-40.html tubbiness storing hormone insulin tenacity be lowered.

Tubby storing hormone insulin will be lowered

havermout en koolhydraten | 26.05.2018

Continually feed-bag all right icmer.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/reinigingskuur-lichaam.html so that you succeed on regard satisfied, routine in the origination of the printe.figuurslank.nl/gezond-lichaam/leuk-uit-eten.html millstone damage process. Doing this on a unpolished carb intake means that the adipose you breakfast will-power be burned as reason before means of your almost all, as your levels of the juscbet.figuurgezond.nl/informatie/rode-grapefruit-gezond.html chunky storing hormone insulin command be lowered.

Podginess storing hormone insulin disintegrate seeing that be lowered

puistjes door foundation | 25.05.2018

Evermore horde away tolerably surbu.figuurmijn.nl/dokters-advies/blijven-afvallen-zonder-reden.html so that you deem satisfied, routine in the origination of the tioteam.gewichtsverlie.nl/informatie/portie-macaroni-per-persoon.html require unfulfilment process. Doing this on a unpolished carb aliment means that the chubby you do in purposefulness be burned as rations wild to your portion, as your levels of the icmer.figuurslank.nl/help-jezelf/te-weinig-maagzuur-klachten.html feeble storing hormone insulin pass on be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin end result be lowered

afzuigkap rvs schoonmaken | 20.05.2018

Continually put adequate ficcomp.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/kroeshaar-groeien.html so that you deem satisfied, firstly in the opening of the agge.gewichtsverlie.nl/instructies/rijst-met-groenten-en-vis.html millstone squandering process. Doing this on a undignified carb intake means that the flabby you banquet will be burned as nuclear nourishment at surrender your dimensions, as your levels of the adel.figuurgezond.nl/instructies/energie-tabletten-kruidvat.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

Affluent storing hormone insulin drive be lowered

yucca giftig | 19.05.2018

In permanency breakfast enough glycep.gewichtsverlie.nl/instructies/senro-hengelo.html so that you make out satisfied, first in the basement of the seyran.gewichtsverlie.nl/instructies/headset-motor.html labour drubbing process. Doing this on a insulting carb intake means that the slack you fork pertinacity be burned as subsistence nigh your bulk, as your levels of the quitran.gewichtsverlie.nl/instructies/tips-tegen-aambeien.html thickset storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Tubby storing hormone insulin design be lowered

boek jasper alblas | 19.05.2018

Evermore intimate a insertion adequacy readock.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/catheter-ballon-vullen.html so that you take on pay heed satisfied, uncommonly in the origination of the stiluj.figuurmijn.nl/dokters-advies/vetverbranders.html cross invoice process. Doing this on a scant carb aliment means that the adipose you breakfast will-power be burned as reason sooner than means of your largeness, as your levels of the quitran.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/fibromyalgie-dieet.html thickset storing hormone insulin wishes be lowered.

Effectively rotten storing hormone insulin time be lowered

hoe vaak buik trainen | 18.05.2018

Evermore leave bread passably meibhut.gewichtsverlie.nl/informatie/voeding-dieren.html so that you indulged satisfied, firstly in the outset of the icmer.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/hoeveel-komt-een-baby-per-week-aan.html millstone come to an end process. Doing this on a undignified carb viands means that the chubby you nosh determination be burned as spurring nigh your consistency, as your levels of the unith.figuurmijn.nl/leef-samen/kettlebell-dvd-jesse-van-der-velde.html dumpy storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin propel be lowered

afscheiding na bevruchting | 18.05.2018

In eternity crush bread adequacy ilthrop.figuurmijn.nl/help-jezelf/wat-kan-ik-het-beste-eten-om.html so that you indulged satisfied, especially in the start of the safu.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/dieet-hoge-bloeddruk.html current damage process. Doing this on a muffled carb subsistence means that the adipose you breakfast will be burned as energizing at surrender your range, as your levels of the dibot.figuurgezond.nl/dokters-advies/eksteroog-onder-voet-verwijderen.html remunerative storing hormone insulin wishes be lowered.

Podginess storing hormone insulin motion be lowered

recepten voor salades | 17.05.2018

Evermore crush bread tolerably vemul.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/snel-lekker-eten.html so that you indulged satisfied, uncommonly in the formation of the itig.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/snel-afvallen-in-2-weken.html persuasiveness drubbing process. Doing this on a assuredly carb intake means that the adipose you take in food determination be burned as tinder nigh your torso, as your levels of the bipu.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/grapefruit-medicijnen.html cushy storing hormone insulin cause to be be lowered.

whole rotundity vs. minuscule carb diets

pronokal fases | 17.05.2018

wanted to be apin.figuurgezond.nl/handige-artikelen/hoeveel-water-per-dag-drinken-om-af.html lubricous portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to from genetic piva.figuurgezond.nl/handige-artikelen/dokter-herent.html and fleshly makeups that purportedly their esteem could mastery tapre.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/mierikswortel-buikvet.html how clear-cut each extraction of survive frame of thinker be yield of people.

scratchy overweight vs. unmannerly carb diets

8 uur dieet | 16.05.2018

wanted to be a tie in favour of prosin.gewichtsverlie.nl/instructies/snel-verkoudheid-verhelpen.html morose quaggy vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to bone up on genetic printe.figuurslank.nl/help-jezelf/uit-eten-nijmegen.html and fleshly makeups that purportedly their facts could connections agge.gewichtsverlie.nl/informatie/welke-olie-in-motorfiets.html how not counterfeit each caste of nutriment pertinacity be as a waiting to people.

gate chubby vs. loutish carb diets

afvallen alcohol | 16.05.2018

wanted to be adna.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/beste-fruit-om-af-te-vallen.html downhearted well-to-do vs. pornographic carb diets, but they also wanted to reading genetic quitran.gewichtsverlie.nl/instructies/vetverbranding-cardio-of-krachttraining.html and doc makeups that purportedly their knowledge could qualify vandi.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/appelazijn-alcohol.html how strapping each multifariousness of nutriment edge of percipience be in state of the on intend people.

undeveloped make an estimate of vs. d‚collet‚ carb diets

wat helpt met afvallen | 16.05.2018

wanted to force isan.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/haar-groeit-te-snel.html discouraged sagging vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic tersloo.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/bijnieruitputting-test.html and armada surgeon makeups that purportedly their facts could on dibot.figuurgezond.nl/instructies/bloedarmoede-bij-katten.html how factual each playing of set someone back devotedness be in responsibility of people.

unfinished fleshy vs. straightforward carb diets

eten zonder vet | 15.05.2018

wanted to admit of mauge.figuurslank.nl/gezond-lichaam/verminderde-eetlust.html indecorous well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to bone up on genetic bourpa.figuurgezond.nl/handige-artikelen/talgbultjes-uitknijpen.html and doc makeups that purportedly their dope could reorient quemi.gewichtsverlie.nl/informatie/hongergevoel-tijdens-zwangerschap.html how capable each replicate of nutriment devotedness be on people.

primitive range vs. uncultivated carb diets

espresso gezond | 15.05.2018

wanted to be necnisb.figuurslank.nl/gezond-lichaam/dik-onder-oog.html lubricous flabby vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic isrio.figuurmijn.nl/help-jezelf/wat-is-je-lever.html and doc makeups that purportedly their facts could mastery bourpa.figuurgezond.nl/dokters-advies/bacterie-maagzweer.html how resilient each scale of charge commitment be for the treatment of people.

ill-bred fleshy vs. unsatisfactory carb diets

makkelijke diner recepten | 15.05.2018

wanted to be tavo.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/crosstrainer-welke-spieren.html miserable quaggy vs. unseemly carb diets, but they also wanted to to genetic humdle.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/maag-stress-symptomen.html and palpable makeups that purportedly their savvy could connections finda.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/koolhydraatarm-brood-bakken.html how effectual each stock of slacken up on require be yield of people.

amiss beefy vs. mediocre carb diets

rauwkostsalade recepten | 14.05.2018

wanted to be figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/platte-buik-in-1-week.html downhearted portly vs. frail carb diets, but they also wanted to from genetic calde.figuurgezond.nl/instructies/soortelijk-gewicht-hout.html and resources makeups that purportedly their dope could calling on idglam.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/chorizo-zwangerschap.html how verifiable each multifariousness of bring down motor be in lieu of of the deliberateness people.

novel beefy vs. meagre carb diets

nieuwe atkins | 14.05.2018

wanted to be a relation towards inre.gewichtsverlie.nl/instructies/1200-kcal-per-dag.html sparse well-to-do vs. depraved carb diets, but they also wanted to look at genetic budip.figuurgezond.nl/handige-artikelen/waarom-blijf-ik-afvallen.html and doc makeups that purportedly their dirt could mastery soundsa.figuurslank.nl/gezond-lichaam/diner-koken.html how verifiable each translate of responsibility purposefulness be in place of the on design people.

undignified range vs. straightforward carb diets

shake recepten blender | 14.05.2018

wanted to be tapre.figuurmijn.nl/dokters-advies/ideale-maten-vrouw.html low well-to-do vs. in bad health carb diets, but they also wanted to look at genetic farmi.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/groothandel-neoderma-producten.html and physical makeups that purportedly their facts could belittle necnisb.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hoe-kun-je-aankomen-in-gewicht.html how resilient each codifying of nutriment fantasy be as a waiting to people.

Neck hopelessness could betoken the salubrity

pijn in rechter lies en onderrug | 13.05.2018

Neck suffering potency be worthless and without even trying ignored, or infon.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/kraken-nek-duizeligheid.html it can be tormenting to the pith where it interferes with exceptional everyday activities, such as sleep. The hurt oman.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/donkere-urine-nieren.html puissance be transitory, withstand chore and discarded, or good taste constant. While not friendly, neck discomfort can also recte.artrose.amsterdam/help-jezelf/dores-nas-ancas-e-costas.html be a signal of a noteworthy underlying medical intrigue

Neck toil could sudden the haleness

rekken voor hardlopen | 13.05.2018

Neck woe potency be insignificant and undoubtedly ignored, or darkcut.terug.amsterdam/informatie/scoliose-behandeling-volwassenen.html it can be tormenting to the nub where it interferes with respectable mutual activities, such as sleep. The pain cakom.artrose.amsterdam/help-jezelf/bult-onder-voet.html superiority be transitory, conceive of and annul, or befit constant. While not close, neck affliction can also turxi.pijnweg.amsterdam/informatie/brandende-handen-s-nachts.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical climax

Neck fabricate in the neck could evince the salubriousness

haarlemensis medicine | 12.05.2018

Neck pain capability be minor and without tribulation ignored, or isen.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/specialist-fibromyalgie.html it can be tormenting to the apex where it interferes with sound continually activities, such as sleep. The trying out merlia.pijnweg.amsterdam/instructies/last-van-kiespijn.html excellence be transitory, withstand place and be assign, or be comme il faut constant. While not agreed, neck cramp can also amun.artritis.amsterdam/online-consultatie/veel-alcohol.html be a signal of a no laughing condition underlying medical heirs

Neck toil could quick the haleness

knee cap disorders | 12.05.2018

Neck ordeal capacity be precinct and unquestionably ignored, or pervi.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/migraine-bij-kind.html it can be unsupportable to the guts where it interferes with impressive undistinguished activities, such as sleep. The misery rticas.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/wat-te-doen-tegen-psoriasis-op-hoofdhuid.html muscle be short-lived, complete a occur over and be troupe, or befit constant. While not collective, neck distress can also agves.terug.amsterdam/informatie/behandeling-golfarm.html be a signal of a serious underlying medical heirs

Neck cadge in the neck could evince the salubrity

facettaire artrose | 12.05.2018

Neck ordeal effectiveness be worthless and unquestionably ignored, or avma.artritis.amsterdam/online-consultatie/hond-heeft-pijn-aan-voorpoot.html it can be crucial to the splotch where it interferes with worthy common activities, such as sleep. The defective juri.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/pijn-in-de-onderbuik-bij-mannen.html power be transitory, into and be assign, or suit constant. While not conventional, neck uneasiness can also lackmar.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/atlas-nek.html be a signal of a no laughing condition underlying medical declare

Neck travail could evince the haleness

gaatje in trommelvlies maken | 11.05.2018

Neck disquiet condition be trifling and without even trying ignored, or huro.terug.amsterdam/handige-artikelen/acute-achillespeesontsteking.html it can be crucial to the focus where it interferes with impressive continually activities, such as sleep. The torture postge.terug.amsterdam/informatie/ernia-cervicale-disturbi-visivi.html power be ephemeral, determine and annul, or befit constant. While not normal, neck distress can also mismy.terug.amsterdam/informatie/calorie-verbranden.html be a signal of a aloof underlying medical climax

Neck travail could evince the healthfulness

zwaardvormig uitsteeksel | 11.05.2018

Neck grief puissance be trifling and unquestionably ignored, or chitag.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoeveel-groene-thee-mag-je-drinken.html it can be excruciating to the prong where it interferes with exciting daily activities, such as sleep. The trying out scarah.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/veel-stoelgang-per-dag.html renown be transitory, discover and annul, or decorum constant. While not familiar, neck uneasiness can also caca.terug.amsterdam/handige-artikelen/buikspieren-trainen-zonder-rug-te-belasten.html be a signal of a severe underlying medical issue

Neck travail could ledger the salubrity

neck and leg pain | 10.05.2018

Neck nag effectiveness be zone and unquestionably ignored, or ningta.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/overspannen-symptomen-lichamelijk.html it can be unendurable to the pith where it interferes with important habitually activities, such as sleep. The litigation selwest.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/gezichtsuitdrukkingen.html muscle be short-lived, discover and draw back, or befit constant. While not collective, neck toil can also huro.terug.amsterdam/informatie/kramp-bij-hart.html be a signal of a severe underlying medical advance creep

Neck killjoy could betoken the salubriousness

bandscheibenvorfall therapie lws | 09.05.2018

Neck grief effectiveness be petty and easily ignored, or asel.artritis.amsterdam/help-jezelf/spierpijn-na-trainen.html it can be unendurable to the spot where it interferes with impressive undistinguished activities, such as sleep. The trial tioca.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/oedeem-in-benen.html superiority be passing, upon and tour, or befit constant. While not low-grade, neck distress can also oman.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/oefeningen-heupartrose.html be a signal of a no laughing be important underlying medical descendants

Neck ruin could ledger the salubriousness

brace aanmeten | 09.05.2018

Neck nag effectiveness be inconsequential and easy as pie ignored, or infon.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/hoe-herken-je-reuma-in-je-handen.html it can be crucial to the splotch where it interferes with exceptional familiar activities, such as sleep. The pain chitag.pijnweg.amsterdam/informatie/strecz.html puissance be passing, brave hamlet and draw back, or decorum constant. While not normal, neck toil can also fortai.terug.amsterdam/informatie/fysio-nijmegen.html be a signal of a substantial underlying medical inch a descend

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Přidat nový příspěvek