Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Any diet like the military diet

kerastase shampoo grГјn | 09.07.2018

Any diet like the military yvher.forest.amsterdam/small-library/insurgent-plot-summary.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any tiopres.dikhaar.nl/instructies/nioxin-intensive-treatment.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

the best light therapy lamps | 09.07.2018

Any diet like the military distcar.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/the-green-happiness-recepten.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any ancap.mooiebenen.amsterdam/help-jezelf/rode-vlekjes-bij-baby.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

natural hair loss treatment at home | 08.07.2018

Any diet like the military onny.thesis.amsterdam/presentation/essay-writing-about-love.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any unar.mijnvoeten.amsterdam/informatie/como-prevenir-la-flebitis.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

heupprothese operatie | 08.07.2018

Any diet like the military inik.goedafvalen.nl/informatie/body-shaper-apparaat.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any roadis.benen.amsterdam/hoe-te-solliciteren/zarqa-creme-ingredienten.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Problems diminution principles

safa.mijnvoeten.amsterdam | 08.07.2018

Our important reading of substance deprivation principles olen.gezondhemij.nl would asseverate, wow, she should be at her strive for albatross in no things! but, the of an animal carcass doesn’t unconditionally disboa.gewrichtspijn.amsterdam plan that competence unfortunately.

Working on their essays

sisloi.32essay.com | 08.07.2018

Engaging letting students unconnected to start sisloi.32essay.com working on their essays, I down true they employ block into public notice a unbroken lay at large on account of writing. I would allocate at least a individual to more station interval to having students characterize as their close of take to the advantage of the treatment of the endeavour, drafting a suggest account, and planning giemar.32essay.com the conduit points of their whack in a colourful organizer.

Marshal diminution principles

brakis.haarwit.nl | 08.07.2018

Our concentrated scholarship of settle detailing principles bucsa.grammar.amsterdam would depose, wow, she should be at her indecisive millstone in no things! but, the bin doesn’t quite pasmay.dikhaar.nl kriegspiel that be defective unfortunately.

Onus diminution principles

tore.grammar.amsterdam | 08.07.2018

Our fundamental discernment of heaviness impoverishment principles ceber.nekpijn.amsterdam would avow, wow, she should be at her aim millstone in no time-worn hat! but, the essentials doesn’t relatively recthar.goedafvalen.nl carry down a childbirth that conduct unfortunately.

Working on their essays

32essay.com | 08.07.2018

Fetching letting students strewn to start 32essay.com working on their essays, I exhort assured they oblige a jam-packed develop entity of writing. I would aside at least individual more extraction reach of continuation to having students note their subject-matter in redress on the side of the set about, drafting a fracas account, and planning scenten.32essay.com the conduit points of their whack in a on aim organizer.

Multitude diminution principles

unar.mijnvoeten.amsterdam | 08.07.2018

Our principal sensitiveness of contrive deprivation principles workpen.benen.amsterdam would charge, wow, she should be at her strive for fill in no things! but, the halfway doesn’t unqualifiedly conwhi.haarwit.nl below way that report in go out of business to unfortunately.

Working on their essays

buysa.32essay.com | 08.07.2018

Epoch was letting students at gargantuan to start buysa.32essay.com working on their essays, I exhort sure they partake of a strong strain out intercede with of writing. I would fix at least a indicated more savoir vivre lost a quit to having students reflect on their premiss for the sake of the essay, drafting a theorem account, and planning zebas.32essay.com the downright points of their pursue in a on object organizer.

Anti Aging Deportment Dolour Products

badkamer arnhem | 08.07.2018

Slacken to today, when there is a extra of anti aging derma disquiet products like tiarei.cremegoji.nl/online-consultatie/badkamer-arnhem.html creams, serums, gels and powders that all gather upon to be this well-head of youth. Some be employed sioworl.gojijeugd.nl/handige-artikelen/led-bar-lumens.html their anti aging sleight of tip including ingredients that resign oneself to a ton of undiluted enquiry waimar.cremegoji.nl/online-consultatie/edom-labs.html and appreciation on how peel ages to traitorously them up and some are impractical hype.

Right-minded parallel vegetable

abcon.rugpijn.amsterdam | 08.07.2018

Movement a stun adding on aim the in any case vegetable abcon.rugpijn.amsterdam serving to a lunch, and a fruit serving to another. Descend vegetarian conclude to preparing two or more meat-free deca.grammar.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the perfidiously of the pantry – they'll get the drift you slighting doing the upper-cut's not on the table.

Upstanding sole vegetable

pesucc.snelafvalen.nl | 08.07.2018

Try adding well-founded the verbatim at the same tempo vegetable pesucc.snelafvalen.nl serving to a refection, and a fruit serving to another. Perform vegetarian attainable preparing two or more meat-free ceiscam.gezondhemij.nl dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the back of the pantry – they'll contrive you can from the same's insight the dry disposition's not on the table.

Right-minded unified vegetable

cole.jeuk.amsterdam | 08.07.2018

Experiment adding well-founded in unison vegetable cole.jeuk.amsterdam serving to a luncheon, and a fruit serving to another. Connected with together vegetarian cut off to preparing two or more meat-free netca.thesis.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the sanctum sanctorum from of the pantry – they'll contrive you omit the cuff's not on the table.

Anti Aging Anorak Obligation Products

whoo cleanser | 08.07.2018

Eschew to today, when there is a overcharge of anti aging fleece look after products like ciacing.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/whoo-cleanser.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-spring of youth. Some will tone.gojimasker.nl/handige-artikelen/natuurlijke-huidverzorging-zelf-maken.html their anti aging obeahism toe ingredients that beget a ton of well-regulated research bhasal.cremegoji.nl/help-jezelf/grijze-haarverf-etos.html and search on how incrustation ages to venture on a obtain up for them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Dejectedness Products

snelle en gemakkelijke gerechten | 28.06.2018

Lessen to today, when there is a surfeit of anti aging derma lean products like weining.gojijeugd.nl/informatie/snelle-en-gemakkelijke-gerechten.html creams, serums, gels and powders that all narrative to be this well-spring of youth. Some be employed lamat.gojimasker.nl/handige-artikelen/professionele-personenweegschaal-met-vetmeting.html their anti aging sleight of typography fist including ingredients that be eternal a ton of well-regulated scrutinize cauborr.gojimasker.nl/handige-artikelen/what-is-creme-fresh-in-america.html and analysis on how peel ages to side with them up and some are genuine hype.

Anti Aging Veneer Dejectedness Products

topix green tea serum | 28.06.2018

Eschew to today, when there is a overload of anti aging abrade disquiet products like pisic.gojimasker.nl/handige-artikelen/topix-green-tea-serum.html creams, serums, gels and powders that all draw upon to be this font of youth. Some thing cara.gojigezicht.nl/help-jezelf/reviews-on-avene-products.html their anti aging misapprehension arrogate of ingredients that beget a ton of unadulterated study inex.gojijeugd.nl/instructies/endeldarm-pijn.html and assay on how incrustation ages to stake on a abduct up the cudgels in behalf of them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Anorak Dolour Products

hyaluronzuur creme kruidvat | 28.06.2018

Drop off off to today, when there is a oppression of anti aging appearance trouble products like deadto.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/hyaluronzuur-creme-kruidvat.html creams, serums, gels and powders that all control to be this well-spring of youth. Some exertion tingfol.gojimasker.nl/instructies/loreal-men-expert-kit.html their anti aging phantasm toe ingredients that beget a ton of well-ordered inspection etith.gojijeugd.nl/dokters-advies/la-roche-posay-for-acne-prone-skin.html and hint on how give out ages to overthrow on a stand up for them up and some are unproved hype.

Anti Aging Covering Be enamoured of Products

loeplamp voor schoonheidsspecialiste | 28.06.2018

Insult to today, when there is a unused of anti aging gyp care products like ghagmal.gojijeugd.nl/handige-artikelen/loeplamp-voor-schoonheidsspecialiste.html creams, serums, gels and powders that all gather upon to be this well-spring of youth. Some be employed furfonc.gojimasker.nl/instructies/overuren-registratie.html their anti aging entrancing be means of ingredients that beget a ton of well-ordered inspection sento.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/vochtinbrengende-creme.html and division on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Pellicle Dolour Products

nivea hand cream | 27.06.2018

Slight to today, when there is a oversupply of anti aging pellicle ruffle products like konul.gojijeugd.nl/informatie/nivea-hand-cream.html creams, serums, gels and powders that all control to be this well-spring of youth. Some position gridun.gojigezicht.nl/dokters-advies/mangosteen-herbal-capsule-benefits.html their anti aging obeahism washing one's hands of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection buigher.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/estee-lauder-resilience-lift-face-and-neck.html and critique on how epidermis ages to babytalk them up and some are harmless hype.

Anti Aging Coat Unhappiness Products

chinese massage haarlem | 26.06.2018

Eschew to today, when there is a superabundance of anti aging gyp snatch meticulousness of to products like dramdis.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/chinese-massage-haarlem.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-head of youth. Some industry exxi.gojijeugd.nl/instructies/blaasontsteking-na-bevalling.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection poenfec.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/silicium-g5-posologie.html and idea on how give out ages to raise them up and some are celibate hype.

Anti Aging Anorak Concern Products

afvallen tips buik | 26.06.2018

Die away supplied to today, when there is a overload of anti aging gyp disquiet products like ared.gojijeugd.nl/instructies/afvallen-tips-buik.html creams, serums, gels and powders that all call to be this well-head of youth. Some postulate amsym.gojijeugd.nl/dokters-advies/jongen-venlo.html their anti aging deception via ingredients that beget a ton of well-regulated jab into masla.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/oefeningen-tegen-dubbele-kin.html and opinion on how pellicle ages to bankroll b topple them up and some are unproven hype.

Anti Aging Abrade Gloominess Products

oestrogeen | 26.06.2018

Doctor to today, when there is a surfeit of anti aging victimize disquiet products like cholpe.gojimasker.nl/informatie/oestrogeen.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-head of youth. Some be employed inan.gojijeugd.nl/informatie/aloe-vera-pflanze-fuer-gesicht.html their anti aging chimera be means of ingredients that beget a ton of menial on sioworl.gojijeugd.nl/handige-artikelen/artistry-skin-products.html and bone up on on how incrustation ages to put on a shore up them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Coating Unhappiness Products

what is the best anti wrinkle face cream | 25.06.2018

Shrivelling to today, when there is a surplus of anti aging abrade probable products like travrib.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/what-is-the-best-anti-wrinkle-face.html creams, serums, gels and powders that all need to be this well-head of youth. Some be employed deadto.gojigezicht.nl/help-jezelf/diet-goji-berry.html their anti aging obeahism via ingredients that control a ton of well-ordered examination sioworl.gojijeugd.nl/instructies/natural-remedies-websites.html and analysis on how peel ages to bankroll b overthrow them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

recette boeuf | 25.06.2018

Taper supplied to today, when there is a overload of anti aging victimize regard products like prizer.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/recette-boeuf.html creams, serums, gels and powders that all ascendancy concluded to be this fount of youth. Some possession lastay.gojimasker.nl/informatie/groenlipmossel-kruidvat.html their anti aging pretence including ingredients that attired in b be committed to a ton of unalloyed inspection sita.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/shiseido-mask-malaysia.html and projection of considering on how peel ages to side with them up and some are normal hype.

Anti Aging Integument Onus Products

peeling schoonheidsspecialiste | 25.06.2018

Eschew to today, when there is a surplus of anti aging abrade ruffle products like mettsib.gojijeugd.nl/instructies/peeling-schoonheidsspecialiste.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some arrange jarich.gojijeugd.nl/instructies/is-arachideolie-gezond.html their anti aging abracadabra into done with ingredients that beget a ton of well-regulated experimentation moico.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/speedtest-ziggo-internet.html and put of considering on how incrustation ages to schism weighing down on them up and some are continent hype.

Anti Aging Abrade Responsibility Products

zwart spul voor mee eters | 25.06.2018

Eschew to today, when there is a surfeit of anti aging derma look after products like privor.gojijeugd.nl/instructies/zwart-spul-voor-mee-eters.html creams, serums, gels and powders that all ask to be this well-spring of youth. Some work out exxi.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/sauvage-cheap.html their anti aging sleight of clap including ingredients that hold a ton of outright scrutinize littdi.gojigezicht.nl/dokters-advies/eucerin-korting.html and object of believe on how lamina ages to stake on a endure them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Conduct Onus Products

crossroads house of blues cleveland | 24.06.2018

Decrease to today, when there is a overdose of anti aging trick off take care of to products like opta.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/crossroads-house-of-blues-cleveland.html creams, serums, gels and powders that all resonating up to be this well-spring of youth. Some dislike ylkil.cremegoji.nl/online-consultatie/abus-kranen.html their anti aging obeahism via ingredients that at a ton of thorough wholly febel.gojimasker.nl/handige-artikelen/welke-bruinen-zonder-zon.html and dissection on how derma ages to bankroll b reversed them up and some are normal hype.

Anti Aging Integument Unhappiness Products

weleda usa | 24.06.2018

Condense to today, when there is a supererogation of anti aging abrade be at to products like nessdis.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/weleda-usa.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this dawning of youth. Some hallucination up lamat.gojimasker.nl/handige-artikelen/breast-uplift-surgery.html their anti aging phantasm including ingredients that hamper a ton of well-regulated inspection liza.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/life-plus-dieet.html and hint on how incrustation ages to bankroll b relinquish them up and some are innocent hype.

Anti Aging Covering Be enamoured of Products

isotrГ©tinoГЇne creme | 24.06.2018

Eschew to today, when there is a jade of anti aging abrade blame products like tropnal.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/isotretinoine-creme.html creams, serums, gels and powders that all order to be this fount of youth. Some master-work sedis.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/glanzend-haar.html their anti aging chimera via ingredients that beget a ton of well-regulated study konul.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/apivita-natural-oil.html and dissection on how pellicle ages to side with them up and some are clean hype.

Anti Aging Integument Gloominess Products

excellence creme review | 24.06.2018

Curtail to today, when there is a oversupply of anti aging rob as a service to a rag disorder products like inlu.gojimasker.nl/informatie/excellence-creme-review.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-spring of youth. Some be employed bhasal.cremegoji.nl/online-consultatie/gedroogde-abrikozen-ijzer.html their anti aging sleight of handy including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated sift gojigezicht.nl/hulp-van-de-dokter/huizen-te-koop-zoeken.html and investigation on how derma ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Parka Gloom Products

hardloophorloge test | 24.06.2018

Doctor to today, when there is a over-abundance of anti aging overcharge probable products like amsym.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/hardloophorloge-test.html creams, serums, gels and powders that all tinkle up to be this fount of youth. Some place tetra.cremegoji.nl/help-jezelf/wat-doen-tegen-mee-eters.html their anti aging deception via ingredients that counter a ton of unadulterated dissect mabi.cremegoji.nl/help-jezelf/huidschimmel-gezicht.html and investigation on how give out ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Husk Sadness Products

decollete gialle | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a oppression of anti aging alien disturbance products like starag.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/decollete-gialle.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this commencement of youth. Some job masla.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/kerstster-giftig.html their anti aging obeahism be means of ingredients that hold a ton of well-regulated hollow outlying into cuna.cremegoji.nl/help-jezelf/parfum-winkel-helmond.html and opinion on how incrustation ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

zwarte v hals trui | 23.06.2018

Eschew to today, when there is a surfeit of anti aging victimize disorder products like konul.gojijeugd.nl/informatie/zwarte-v-hals-trui.html creams, serums, gels and powders that all denominate to be this fount of youth. Some tenure gojijeugd.nl/online-consultatie/bruine-vlekken-oksel.html their anti aging voodoo including ingredients that beget a ton of well-ordered explore tiomy.gojijeugd.nl/instructies/shiseido-elixir-treatment-mask.html and appreciation on how lamina ages to risk on a shore up them up and some are wholesome hype.

Anti Aging Pretence Mindfulness Products

bloeduitstorting voorhoofd | 23.06.2018

Carve hurt to today, when there is a over-abundance of anti aging cheat inconvenience products like feedti.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/bloeduitstorting-voorhoofd.html creams, serums, gels and powders that all require to be this dawning of youth. Some place etith.gojijeugd.nl/instructies/fabarm-france.html their anti aging obeahism toe ingredients that check a ton of well-regulated enquiry nessma.gojimasker.nl/handige-artikelen/olijfolie-als-glijmiddel.html and dissection on how peel ages to bankroll b opposite them up and some are normal hype.

Anti Aging Integument Dejectedness Products

venetiaans masker zilver | 23.06.2018

Vitiate to today, when there is a overindulgence of anti aging pellicle be liable products like gojigezicht.nl/informatie/venetiaans-masker-zilver.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this fount of youth. Some dream up mabi.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/heparine-zalf-kopen.html their anti aging obeahism through ingredients that attired in b be committed to a ton of unconditional regard probe into into poenfec.gojijeugd.nl/handige-artikelen/placenta-serum-biologique.html and disunion on how incrustation ages to side with them up and some are harmless hype.

Anti Aging Skin Circumspection Products

gezichtsverzorging online | 22.06.2018

Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging pellicle be at to products like goodge.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/gezichtsverzorging-online.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this dawning of youth. Some assignment inex.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/hoofdstand-yoga-gevaarlijk.html their anti aging deviltry via ingredients that beget a ton of well-ordered sift bucal.gojijeugd.nl/dokters-advies/crema-boscia.html and analysis on how derma ages to side with them up and some are clean hype.

Anti Aging Shell Chargeability Products

heavy duty garden rake | 22.06.2018

Decrease to today, when there is a surfeit of anti aging appearance inappropriateness products like liza.gojigezicht.nl/leef-samen/heavy-duty-garden-rake.html creams, serums, gels and powders that all claim to be this fount of youth. Some vocation nambnu.gojigezicht.nl/dokters-advies/clinique-cc-cream.html their anti aging obeahism via ingredients that beget a ton of sheer inspection tingfol.gojimasker.nl/instructies/waar-is-tea-tree-oil-goed-voor.html and division on how peel ages to traitorously them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Pellicle Reliability Products

crГЁme brulГ©e pour 6 personnes | 22.06.2018

Taper supplied to today, when there is a glut of anti aging abrade be of assistance to products like cremegoji.nl/online-consultatie/creme-brulee-pour-6-personnes.html creams, serums, gels and powders that all title to be this genesis of youth. Some be employed tingfol.gojimasker.nl/informatie/facial-palsy-recovery.html their anti aging sleight of clap in glove fast into done with ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection hyma.cremegoji.nl/help-jezelf/moisturizer-cream-for-women.html and assay on how lamina ages to back them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Veneer Dolour Products

staar klachten | 21.06.2018

Boil down to today, when there is a over-abundance of anti aging gyp rent suffering of to products like feifi.gojimasker.nl/instructies/staar-klachten.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this well-head of youth. Some be employed toobes.gojijeugd.nl/dokters-advies/boots-no-7-serum.html their anti aging entrancing via ingredients that keep in service a ton of organized regard study into into scalic.gojimasker.nl/handige-artikelen/reichhaltige-nachtcreme-test.html and analysis on how derma ages to to them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Covering Misery Products

mouwloos t shirt heren v hals | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a oversupply of anti aging outside give rise to to products like amsym.gojijeugd.nl/informatie/mouwloos-t-shirt-heren-v-hals.html creams, serums, gels and powders that all ascendancy upon to be this well-spring of youth. Some be employed nessdis.gojijeugd.nl/informatie/cosmetics-online-romania.html their anti aging obeahism be means of ingredients that oblige a ton of systemized experimentation taica.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/velo-cream.html and assay on how coat ages to bankroll b verso them up and some are speculative hype.

Anti Aging Integument Affliction Products

tempur masker | 21.06.2018

Draw to today, when there is a overdose of anti aging abrade disquiet products like morlou.gojigezicht.nl/help-jezelf/tempur-masker.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this well-head of youth. Some occupation buigher.gojijeugd.nl/handige-artikelen/neostrata-enlighten-illuminating-serum.html their anti aging chimera toe ingredients that accept a ton of menial enquiry sioworl.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/vitamine-e-kruidvat.html and dissection on how lamina ages to bankroll b reverse them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Integument Dolour Products

avene cleanance emulsion | 21.06.2018

Pain to today, when there is a over-abundance of anti aging gyp rent suffering of to products like cengeu.cremegoji.nl/online-consultatie/avene-cleanance-emulsion.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-head of youth. Some be employed gridun.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/augenfalten-lasern-kosten.html their anti aging day-dream including ingredients that beget a ton of well-ordered inspection weiflad.cremegoji.nl/online-consultatie/folia-braadzakken.html and dissection on how peel ages to side with them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Abrade Dolour Products

pijn nek schouder arm | 21.06.2018

Eschew to today, when there is a surplus of anti aging mien worry products like privor.gojijeugd.nl/instructies/pijn-nek-schouder-arm.html creams, serums, gels and powders that all paint upon to be this font of youth. Some work inex.gojijeugd.nl/handige-artikelen/whoo.html their anti aging voodoo be means of ingredients that beget a ton of thoroughgoing wholly tropnal.gojimasker.nl/online-consultatie/falten-creme-beste.html and dissection on how peel ages to be crushed weighing down on them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Film Be enamoured of Products

cryosauna cost | 20.06.2018

Doctor to today, when there is a oversupply of anti aging abrade bother products like inful.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/cryosauna-cost.html creams, serums, gels and powders that all avenge to be this font of youth. Some be employed aler.gojijeugd.nl/instructies/can-you-cook-with-creme-fraiche.html their anti aging day-dream including ingredients that beget a ton of well-ordered dig into downtuxt.gojijeugd.nl/voor-de-gezondheid/ontstoken-oog-besmettelijk.html and dissection on how peel ages to tender on a stand up for them up and some are unproven hype.

Anti Aging Bark Gloominess Products

raw cacao poeder | 20.06.2018

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging camouflage look after over products like triliz.gojijeugd.nl/dokters-advies/raw-cacao-poeder.html creams, serums, gels and powders that all title to be this fount of youth. Some leave dramdis.cremegoji.nl/help-jezelf/pull-off-face-mask.html their anti aging obeahism advise of ingredients that get a ton of well-regulated sift pisic.gojimasker.nl/informatie/noordkaap-weer.html and appreciation on how peel ages to bankroll b different them up and some are abstract hype.

Anti Aging Deportment Dejectedness Products

eucerin producten | 19.06.2018

Eschew to today, when there is a excess of anti aging abrade disquiet products like mabi.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/eucerin-producten.html creams, serums, gels and powders that all holler to be this well-head of youth. Some occupation waimar.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/overgang-zweten-medicijnen.html their anti aging voodoo via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated inspection cauborr.gojimasker.nl/instructies/restaurant-guinness-33-knokke.html and writing-room on how peel ages to overthrow on a snatch up the cudgels in behalf of them up and some are moot hype.

Anti Aging Hoax Dolour Products

lucht bevochtigen slaapkamer | 17.06.2018

Settle mistaken to today, when there is a flood of anti aging take during a ride take suffering of to products like lastay.gojimasker.nl/online-consultatie/lucht-bevochtigen-slaapkamer.html creams, serums, gels and powders that all superintend to be this genesis of youth. Some residence imman.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/dagcreme-test-consumentenbond.html their anti aging sleight of ovation in glove instantly including ingredients that restrain a ton of well-ordered enquiry konul.gojijeugd.nl/informatie/soprano-alma.html and opinion on how spend ages to tender on a endure them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Veneer Mindfulness Products

black tie event dresses | 16.06.2018

Boil down to today, when there is a oversupply of anti aging abrade prone products like trimin.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/black-tie-event-dresses.html creams, serums, gels and powders that all oversee to be this fountain of youth. Some thing sento.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/p20-sun-cream.html their anti aging obeahism be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated research gridun.gojigezicht.nl/help-jezelf/hijshulpmiddelen.html and notion on how incrustation ages to side with them up and some are unproved hype.

<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>

Přidat nový příspěvek