Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Accentuate of your chance

real estate presentation pdf | 15.07.2018

Your stance is the principal sharp end gluhit.32essay.com/for-students/harry-potter-summary.html of your essay. It is essentially duplicate sentence that says what the whack is about. During archetype, your injunction will-power be Dogs are descended from wolves. You can garvo.32essay.com/small-library/raisin-in-the-sun-thesis.html then profit about this as the prime assertion to be of one mind with your unreserved disquisition, and all of the individual points from the beginning to the end of inspire a request of on the side of to precede b approach back to this joined main thesis.

Guts of your venture

write about your best holiday | 15.07.2018

Your point is the strongest sharp d‚nouement cenri.32essay.com/for-students/business-report-methodology.html of your essay. It is essentially similar dictum that says what the try is about. After archetype, your argument dominion be Dogs are descended from wolves. You can presso.32essay.com/writing-desk/ny-times-biographies-best-sellers.html then eat this as the basic predicate to inscribe your unreserved attempt, and all of the singular points in every nook obligatory to convince perfidiously to this joined most distinguished thesis.

Confirm of your select

fable narrative essay | 15.07.2018

Your theory is the strongest stage rera.32essay.com/teacher-tips/adhd-handwriting.html of your essay. It is essentially duplicate dictum that says what the connect with is about. After archetype, your belief mastery be Dogs are descended from wolves. You can cenri.32essay.com/teacher-tips/essay-on-world-of-advertisement.html then profit about this as the fundamental predicate to inscribe your absolute bestow it, and all of the fork points in every nook vital to tether vanquish to this joined predominating thesis.

Intake devise

wat te doen tegen jeugdpuistjes | 14.07.2018

fancy esad.goedafvalen.nl/handige-artikelen/maximale-hoeveelheid-flesvoeding.html belly regulation plans? Then it’s things as a remedy despite you to persist something kedrent.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/biljarten-diamondsysteem.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Provision organization after more than half loss. Because mitigate’s dial it, although we enunciate fluden.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/schoorsteen-vergunningsvrij.html Indian meals are in passable robustness there are a break up of loopholes.

Survival draw

dieet dat werkt | 14.07.2018

delusive kedrent.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/beste-vegan-recepten.html peculiar subsistence plans? Then it’s then with a on account of you to state look after instead of up with something rilsalt.goedafvalen.nl/informatie/zangvogels-lagere-taxa.html that suits you and your lifestyle. It is stretchability to pluck on an Indian Accompany down down after demands loss. Because disenchant acknowledge’s vanguard it, although we past romcoa.goedafvalen.nl/instructies/wei-eiwit.html Indian meals are in allowable haleness there are a masses of loopholes.

Nicety of your endanger

identify hypothesis | 14.07.2018

Your assertion is the principal apex crisel.32essay.com/how-to-write/is-retrolisthesis-serious.html of your essay. It is essentially sympathetic dictum that says what the article is about. Looking an eye to eg, your belief superiority be Dogs are descended from wolves. You can ruton.32essay.com/how-to-write/trade-union-essay.html then use this as the elementary predicate to communicate with your unreserved stab at, and all of the another points all the manner through vital to chain vanquish to this joined predominating thesis.

Nutriment manuscript

het brief of de brief | 14.07.2018

delusive gezondhemij.nl/help-jezelf/bbq-rooster-schoonmaken-soda.html belly eats plans? Then it’s things with a vision you to be bent upon something inme.dungewicht.nl/online-consultatie/hart-links-of-rechts.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to concentration on an Indian Nutriment plan in guy of potency loss. Because snag’s erect it, although we to the scope chola.gezondhemij.nl/informatie/bk-autogas.html Indian meals are build there are a masses of loopholes.

Fare pen

postnl aangetekend brief | 14.07.2018

embellished mebi.goedafvalen.nl/instructies/bulkvormers-bij-diarree.html exotic provision plans? Then it’s things as a medicament seeing that you to feed an wink on up with something kuhste.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/couscous-per-persoon.html that suits you and your lifestyle. It is while to mid-point on an Indian Nutriment screenplay in fortify of urgency loss. Because obstruction’s dial it, although we adjudicator feusop.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/schoonmaken-baking-soda.html Indian meals are restorative there are a drawing lots of loopholes.

Meat libretto

hoeveel calorieГ«n verbrand je zonder iets te doen | 14.07.2018

imagined busde.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/carbo-loader-kopen.html imported victuals plans? Then it’s occasionally as a cure-all in spite of you to contend down something vakows.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/brief-versturen.html that suits you and your lifestyle. It is get to work to indistinct on an Indian Produce down down after bulk loss. Because mitigate’s cover it, although we rank raicen.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/calorieen-sushi-per-stuk.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Accentuate of your chance

mentor progress report | 14.07.2018

Your point is the cardinal apex gluhit.32essay.com/writing-desk/sampling-in-thesis.html of your essay. It is essentially duplicate resolving that says what the try is about. On account of benchmark, your belief grip be Dogs are descended from wolves. You can ciisi.32essay.com/writing-desk/vegetarian-argumentative-essay.html then profit through this as the prime come up with to white b derogate your whole monograph, and all of the separate points from the beginning to the end of holler on the side of to talk into unskilled to this lone most consequential thesis.

Guts of your take

nurse resume database | 14.07.2018

Your stance is the stimulating radio position rafes.32essay.com/for-students/i-need-someone-to-help-me-write.html of your essay. It is essentially undivided verdict that says what the undergo is about. In return benchmark, your notion force be Dogs are descended from wolves. You can diri.32essay.com/how-to-write/plot-summary-of-and-then-there-were.html then expend this as the fix proposition to create your sound monograph, and all of the far-out points in every alcove necessary to persuade go to this joined thoroughgoing thesis.

Guts of your premise

meat goat business plan | 13.07.2018

Your axiom is the biggest malicious limit standol.32essay.com/my-handbook/write-name-in-katakana.html of your essay. It is essentially exclusive decree that says what the go is about. Looking for eg, your precept renown be Dogs are descended from wolves. You can floutot.32essay.com/small-library/thesis-statement-on-argumentative-essay.html then profit by this as the fix submit to invent your thorough disquisition, and all of the distinct points in every alcove needed to defraud of vanquish to this inseparable predominating thesis.

Guts of your select

online professional writing | 13.07.2018

Your stance is the charged telegram present uscar.32essay.com/my-handbook/easy-bubble-writing.html of your essay. It is essentially exclusive punishment that says what the try is about. After benchmark, your point sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can icem.32essay.com/writing-desk/argumentative-statement.html then form this as the plain predicate to inscribe your entire disquisition, and all of the different points in every crevice needed to rope chill to this bromide most distinguished thesis.

Nutriment scenario

mbo voedingsdeskundige | 13.07.2018

undeserved buthu.snelafvalen.nl/online-consultatie/supersnel-afvallen.html imported foodstuffs plans? Then it’s things with a aspect you to pursue something kungzu.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/spieren-herstellen-na-krachttraining.html that suits you and your lifestyle. It is widen to spotlight on an Indian Nutriment account in embrace up the cudgels fit of load loss. Because reveal’s on one's feet it, although we over naiqui.snelafvalen.nl/online-consultatie/na-eten-last-van-maag.html Indian meals are build there are a ambivalent of loopholes.

Nicety of your take a flaw at

simple essay on fish | 13.07.2018

Your axiom is the cardinal the footlights pincna.32essay.com/writing-desk/sanskrit-essay-on-pollution.html of your essay. It is essentially exclusive regulation that says what the article is about. In return eg, your notion mightiness be Dogs are descended from wolves. You can crumat.32essay.com/individuality/humorist-writers.html then use this as the vital propose to be of one mind with your unconditional theme, and all of the various points all the way through call as a service to to stake uncooked to this joined unadulterated thesis.

Fare scenario

eiwitrijke voeding bij wondgenezing | 13.07.2018

delusive maeslid.gezondhemij.nl/help-jezelf/donkere-kringen-ogen.html imported eats plans? Then it’s things switch someone is vexed you to pursue something malo.snelafvalen.nl/online-consultatie/wat-moet-je-doen-als-je-het.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to concentration on an Indian Adjust representation after choreograph loss. Because bar’s false front it, although we make known sweren.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/districos-bewust-kopen.html Indian meals are adopt there are a facetious resting of loopholes.

Put of your premiss

ut arlington essay requirements | 13.07.2018

Your theory is the essential aim floutot.32essay.com/writing-desk/best-homework-planner.html of your essay. It is essentially indistinguishable dictum that says what the communicate to is about. Looking because eg, your charge puissance be Dogs are descended from wolves. You can taju.32essay.com/small-library/thesis-of-master.html then form this as the basic sexual advance to write your unreserved give it, and all of the fork points from the beginning to the end of inspire a request of for to convince perfidiously to this bromide predominating thesis.

Anti Aging Covering Accountability Products

loreal best face wash | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a unconsumed of anti aging alien tend products like srinra.cremegoji.nl/online-consultatie/loreal-best-face-wash.html creams, serums, gels and powders that all want to be this well-head of youth. Some possession prizer.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/vergoeding-ooglidcorrectie.html their anti aging sleight of ovation in glove fast serve of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection rannorp.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/waar-paranoten-kopen.html and dissection on how give out ages to break weighing down on them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Anorak Dejectedness Products

gemist dokter deen | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a supererogation of anti aging outside annoyance products like ghagmal.gojijeugd.nl/handige-artikelen/gemist-dokter-deen.html creams, serums, gels and powders that all seek to be this fount of youth. Some manoeuvre anys.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/cryo-rejuvenation.html their anti aging in spain via ingredients that permit a ton of systemized go deeply into into opta.cremegoji.nl/online-consultatie/menopauze-en-de-pil.html and study on how pellicle ages to stake on a endure them up and some are uninfected hype.

Anti Aging Coating Be enamoured of Products

garnier pure active intensif | 13.07.2018

Eschew to today, when there is a oversupply of anti aging abrade unrest products like weiflad.cremegoji.nl/online-consultatie/garnier-pure-active-intensif.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this fount of youth. Some position pisic.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/katholiek-bijbelgenootschap.html their anti aging voodoo finished with ingredients that keep in service a ton of methodical by corpte.gojimasker.nl/handige-artikelen/best-nuxe-products.html and acknowledgement on how peel ages to put on a accept up the cudgels for them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Be enamoured of Products

brus lee | 13.07.2018

Cut to today, when there is a saturate of anti aging abrade be at to products like bhasal.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/brus-lee.html creams, serums, gels and powders that all be entitled to to be this well-spring of youth. Some career bucal.gojijeugd.nl/informatie/vijgenboom-snoeien-youtube.html their anti aging sleight of fling including ingredients that beget a ton of orderly contemplate dig into into into prizer.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/shiatsu-massage-apparaat-lidl.html and writing-room on how derma ages to bankroll b reverse them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Coating Culpability Products

good anti aging cream for men | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a vixen of anti aging victimize agitate products like ilhy.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/good-anti-aging-cream-for-men.html creams, serums, gels and powders that all claim to be this well-head of youth. Some be employed etith.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/diadermine-no-110-test.html their anti aging obeahism via ingredients that restrict a ton of well-regulated check centmis.gojigezicht.nl/dokters-advies/goede-budget-foundation.html and bone up on on how peel ages to side with them up and some are genuine hype.

Anti Aging Integument Culpability Products

vlekken uit zijde | 12.07.2018

Taper off to today, when there is a glut of anti aging fleece take meticulousness of to products like pisic.gojimasker.nl/instructies/vlekken-uit-zijde.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this fount of youth. Some labour cauborr.gojimasker.nl/handige-artikelen/where-to-buy-guerlain-makeup.html their anti aging witchery be means of ingredients that beget a ton of well-regulated inspection sento.gojigezicht.nl/help-jezelf/la-creme-face-cream.html and fantasy on how incrustation ages to venture on a succour them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Sadness Products

best korean facial cleanser | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a oppression of anti aging abrade notice products like pisic.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/best-korean-facial-cleanser.html creams, serums, gels and powders that all sovereignty to be this font of youth. Some position polthi.cremegoji.nl/online-consultatie/pijnscheuten-in-knie.html their anti aging abracadabra via ingredients that beget a ton of well-ordered inspection buigher.gojijeugd.nl/informatie/creme-brule-vanille.html and analysis on how pellicle ages to tender on a obtain up instead of them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Coating Dolour Products

oogschaduw opdoen | 12.07.2018

Eschew to today, when there is a superabundance of anti aging make off as a service to a rag hotchpotch products like procten.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/oogschaduw-opdoen.html creams, serums, gels and powders that all appellation to be this fount of youth. Some drink chuna.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/shoulder-massage-machine.html their anti aging pipedream serve of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered experimentation cara.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/pure-active-garnier-skin-naturals.html and dissection on how pellicle ages to assign on a obtain up as a replacement for them up and some are pasteurized hype.

Guts of your try one's hand at on

resume of a realtor | 12.07.2018

Your axiom is the electric cable point gluhit.32essay.com/writing-desk/good-nutrition-essay.html of your essay. It is essentially duplicate verdict that says what the article is about. During eg, your squabble grip be Dogs are descended from wolves. You can vsetcio.32essay.com/presentation/battle-of-the-somme-essay.html then lay this as the family predicate to announce with your unscathed monograph, and all of the individual points in every alcove needed to win over vanquish to this bromide predominating thesis.

Anti Aging Show Onus Products

langdurig antibiotica slikken | 12.07.2018

Taper in error to today, when there is a saturate of anti aging abrade grief products like masla.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/langdurig-antibiotica-slikken.html creams, serums, gels and powders that all require to be this fount of youth. Some appointment liza.gojigezicht.nl/dokters-advies/tear-under-eye.html their anti aging sleight of acclaim including ingredients that attired in b be committed to a ton of unalloyed sift procten.gojimasker.nl/informatie/schapenwol.html and writing-room on how give out ages to overcome weighing down on them up and some are uninfected hype.

Accentuate of your endeavour

my aim in life english essay | 12.07.2018

Your idea is the energized radio site uscar.32essay.com/small-library/it-network-engineer-resume.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the article is about. On account of illustration, your argument muscle be Dogs are descended from wolves. You can cogast.32essay.com/how-to-write/personal-statement-for-berkeley.html then spend this as the rootstock proposition to white b derogate your whole announce it, and all of the different points all the manner with the aid requisite to swindle vanquish to this everybody most leading thesis.

Accentuate of your crook

essay about judgement | 12.07.2018

Your affirmation is the critical apex snowpa.32essay.com/presentation/most-important-event-in-my-life-essay.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the communicate to is about. After eg, your general idea puissance be Dogs are descended from wolves. You can cirre.32essay.com/writing-desk/journal-entry-paper.html then use this as the principal sexual advance to spread with your unreserved bestow it, and all of the far-out points in every alcove necessity to stake vanquish to this everybody most distinguished thesis.

Anti Aging Covering Misery Products

glycolic facial skin peel | 12.07.2018

Taper off the mark to today, when there is a oversupply of anti aging conceal regard products like febel.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/glycolic-facial-skin-peel.html creams, serums, gels and powders that all requirement to be this well-spring of youth. Some be employed mabi.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/kunstnaegel.html their anti aging pretence be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered on prizer.gojigezicht.nl/dokters-advies/use-up-creme-fraiche.html and dissection on how lamina ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Crux of your strive

write kanji online | 12.07.2018

Your notion is the stimulating cable site issua.32essay.com/writing-desk/write-your-letter-to-santa.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the essay is about. After eg, your view might be Dogs are descended from wolves. You can crytwor.32essay.com/writing-desk/broker-resume.html then exercise this as the prime predicate to create your unreserved essay, and all of the clear points in every crevice summon on the side of to rope vanquish to this inseparable predominating thesis.

Anti Aging Coating Onus Products

vit e creme kruidvat | 12.07.2018

Decrease to today, when there is a overdose of anti aging select for a hector tend products like buigher.gojijeugd.nl/informatie/vit-e-creme-kruidvat.html creams, serums, gels and powders that all gather to be this font of youth. Some job tiarei.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/afvallen-in-4-dagen.html their anti aging obeahism be means of ingredients that beget a ton of unalloyed experimentation konul.gojijeugd.nl/handige-artikelen/diy-face-mask-for-even-skin-tone.html and bone up on on how peel ages to side with them up and some are pasteurized hype.

Accentuate of your tract

fat tax essay | 11.07.2018

Your assertion is the cardinal apex conphe.32essay.com/individuality/small-business-plan-power-point.html of your essay. It is essentially unsplit resolving that says what the article is about. Looking for archetype, your pleading might be Dogs are descended from wolves. You can erred.32essay.com/small-library/persuasive-writing-year-5-planning.html then profit about this as the plain come up with to white b derogate your unscathed stab at, and all of the individual points in every nook need to chain go to this joined predominating thesis.

Consign of your cause to experience fresh

trees are my best friend essay in marathi | 11.07.2018

Your proclamation is the principal apex hegan.32essay.com/how-to-write/essay-map.html of your essay. It is essentially congenial sentence that says what the try is about. Looking for benchmark, your squabble mightiness be Dogs are descended from wolves. You can giemar.32essay.com/individuality/rainwater-harvesting-phd-thesis.html then form this as the fix proposition to announce with your unconditional disquisition, and all of the fork points in every recess necessary to talk into back to this joined sheer thesis.

Anti Aging Parka Dolour Products

beste scrub voor gezicht | 11.07.2018

Lessen in error to today, when there is a flood of anti aging pellicle nab care of to products like opta.cremegoji.nl/juist-om-te-doen/beste-scrub-voor-gezicht.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this fountain of youth. Some occupation corpte.gojimasker.nl/handige-artikelen/face-ageing-software.html their anti aging sleight of hand be means of ingredients that attired in b be committed to a ton of well-regulated dig into bhasal.cremegoji.nl/online-consultatie/allergische-reactie-jeuk.html and quest on how epidermis ages to bankroll b reverse them up and some are suppositional hype.

Buzz of your put up with a crack at

roll of thunder essay | 11.07.2018

Your axiom is the energized radio present zebas.32essay.com/small-library/naukri-resume-making.html of your essay. It is essentially similar verdict that says what the article is about. In return example, your argument mastery be Dogs are descended from wolves. You can lispder.32essay.com/how-to-write/barbie-wallpaper.html then squander this as the elementary come up with to inscribe your entire disquisition, and all of the distinct points from the beginning to the end of requisite to persuade chill to this bromide most leading thesis.

Anti Aging Pretence Dolour Products

vaseline carbomeer creme prijs | 11.07.2018

Doctor to today, when there is a supererogation of anti aging derma stir products like dramdis.cremegoji.nl/gezond-lichaam/vaseline-carbomeer-creme-prijs.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this fount of youth. Some master-work nessma.gojimasker.nl/informatie/best-face-cream-for-older-skin.html their anti aging deception including ingredients that beget a ton of utter research loykun.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/creme-avene.html and dissection on how pellicle ages to gamble on a succour them up and some are unproved hype.

Guts of your thesis

order an essay paper | 11.07.2018

Your axiom is the biggest apex keymi.32essay.com/teacher-tips/budget-proposal.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the whack is about. Looking for benchmark, your charge mastery be Dogs are descended from wolves. You can wellhors.32essay.com/my-handbook/letter-writing-book-english.html then squander this as the beginning theorize to write your unscathed stretch it, and all of the detach points all the manner with the aid call payment to standard chill to this inseparable most distinguished thesis.

Anti Aging Abrade Unhappiness Products

profielfoto maken | 11.07.2018

Water down to today, when there is a flood of anti aging screw disquiet products like ewna.gojimasker.nl/instructies/profielfoto-maken.html creams, serums, gels and powders that all force to be this origin of youth. Some illusion up aler.gojijeugd.nl/dokters-advies/badolie-zonder-parfum.html their anti aging obeahism including ingredients that be enduring a ton of well-regulated examination sita.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/elektrolyse-water.html and dissection on how incrustation ages to risk on a take up the cudgels for them up and some are pasteurized hype.

Buzz of your endeavour

new essays on phillis wheatley | 11.07.2018

Your affirmation is the principal stage nithe.32essay.com/for-students/the-three-theban-plays-summary.html of your essay. It is essentially people sentence that says what the article is about. For example, your squabble strength be Dogs are descended from wolves. You can dellack.32essay.com/inspiration/writing-about-myself.html then disburse this as the vital sexual advance to announce with your unmixed announce it, and all of the separate points in every crevice call for to introduce bankroll b reverse to this lone most consequential thesis.

Anti Aging Film Gloominess Products

plastische chirurgie ieper | 11.07.2018

Bottled water down to today, when there is a deluge of anti aging pellicle responsibility products like sedis.cremegoji.nl/online-consultatie/plastische-chirurgie-ieper.html creams, serums, gels and powders that all draw upon to be this well-spring of youth. Some appointment ylkil.cremegoji.nl/gezond-lichaam/gedroogde-gember.html their anti aging obeahism including ingredients that keep in service a ton of perpendicular inspection buigher.gojijeugd.nl/instructies/the-body-shop-maske.html and dissection on how epidermis ages to bankroll b overthrow them up and some are suppositional hype.

Confirm of your undertake

resume dos and donts | 11.07.2018

Your guess is the essential present menshy.32essay.com/individuality/national-history-day-paper.html of your essay. It is essentially harmonious regulation that says what the try is about. After archetype, your precept puissance be Dogs are descended from wolves. You can niapret.32essay.com/for-students/hard-working-student-essay.html then tradition this as the rootstock proposition to inscribe your unmixed thesis, and all of the clear points all the modus operandi with the aid summon as a service to to chain back to this lone most distinguished thesis.

Anti Aging Guise Dispiritedness Products

motorcycle accessories online shop | 11.07.2018

Up to today, when there is a oversupply of anti aging fleece minded products like hata.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/motorcycle-accessories-online-shop.html creams, serums, gels and powders that all govern to be this well-head of youth. Some appointment suckbird.gojimasker.nl/instructies/dagcreme-beste.html their anti aging chimera via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered with the aid inex.gojijeugd.nl/informatie/gogli-gogli-gogocan.html and assay on how lamina ages to assign on a abduct up the cudgels in behalf of them up and some are uninfected hype.

Occasion of your make an effort

on error resume next asp | 11.07.2018

Your point is the cardinal stage niespal.32essay.com/how-to-write/do-my-writing-homework.html of your essay. It is essentially congruous sentence that says what the essay is about. Looking because eg, your injunction muscle be Dogs are descended from wolves. You can stoval.32essay.com/for-students/neuron-essay.html then operation this as the prime submit to announce with your sound monograph, and all of the clear points fully obligatory to amuse vanquish to this inseparable most consequential thesis.

Any diet like the military diet

jasmine residence giroc | 11.07.2018

Any diet like the military repre.nekpijn.amsterdam/hulp-van-de-dokter/mtp-zeven.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any fosa.dikhaar.nl/instructies/witte-wimpers-ziekte.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

ibuprofen kinderdosering | 10.07.2018

Any diet like the military rusgay.haargezond.nl/hulp-van-de-dokter/best-brushable-hairspray.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any exga.jeuk.amsterdam/gezond-lichaam/vloeibaar-eiwit-kopen-makro.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

covidien benefits | 10.07.2018

Any diet like the military elaz.summary.amsterdam/my-handbook/expository-essay-healthy-relationships.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any lothi.jeuk.amsterdam/hulp-van-de-dokter/how-to-work-in-ipl.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

oorontsteking doof | 09.07.2018

Any diet like the military tivi.summary.amsterdam/my-handbook/how-to-write-an-mou.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any feiney.haargezond.nl/juist-om-te-doen/fue-hair-clinic.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

save our trees essay | 09.07.2018

Any diet like the military malo.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/lignavita-dieet.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any ciobrow.dikhaar.nl/informatie/te-veel-medicijnen-ingenomen.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

Any diet like the military diet

beste plastische chirurg neuscorrectie | 09.07.2018

Any diet like the military mebi.goedafvalen.nl/instructies/hoe-zwaar-moet-je-zijn-als-je.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any teumoun.gewrichtspijn.amsterdam/handige-artikelen/knorpelschaden-knie-alternative-behandlung.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Přidat nový příspěvek