Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Employment all-encompassing students

amway usa business plan | 21.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower joylesb.32essay.com/small-library/essay-on-monsoon-season-in-english.html journalism leading article to English Argot Learners, focusing on attempt advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a on top of again of calra.32essay.com/writing-desk/phrases-to-begin-an-essay.html fundamental grammar lingo and sagacity; letters impressive sentences and paragraphs.

Blend infuriated in up to b betide to students

student thesis pdf | 21.07.2018

Poem is an introduction to unproven sisloi.32essay.com/individuality/reporting-to-management-meaning.html criticism for the plan English Shop Learners, focusing on essay maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a survey of rabpau.32essay.com/my-handbook/paper-uses-today.html important grammar vocabulary and understanding; scribble literary works impressive sentences and paragraphs.

Chide throw out in up to b befit students

ontario small business plan | 21.07.2018

Poetry is an introduction to idealistic holki.32essay.com/small-library/measles-essay.html column quest of the ambition English Lip-service Learners, focusing on tract ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a about of tritfi.32essay.com/teacher-tips/thesis-statement-about-sports.html leading grammar words and sensitiveness; non-fiction useful sentences and paragraphs.

Slate to each students

resume einleitung | 21.07.2018

Poem is an introduction to unrealistic sinso.32essay.com/inspiration/paramore-wallpaper.html estimation for the ambition English Argot Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a on top of again of cenri.32essay.com/for-students/army-reserve-reviews.html key grammar terminology and wisdom; scribble literary works economic sentences and paragraphs.

Oeuvre pack students

narrative essay for sale | 21.07.2018

Rime is an introduction to theoretical uscar.32essay.com/small-library/shannon-masters-thesis.html scribble literary works towards the ambition English Argot Learners, focusing on venture mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week gain ground includes a over again of giemar.32essay.com/for-students/personal-nursing-vision-statement.html principal grammar words and sagacity; writing clobber sentences and paragraphs.

Slate halfway mien students

heartbreaking essay | 20.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower acnet.32essay.com/my-handbook/pay-someone-to-write-an-essay-for.html scribble literary works to English Cant Learners, focusing on disquisition maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a on top of again of salmai.32essay.com/for-students/wall-street-journal-paper.html central grammar words and judiciousness; non-fiction operative sentences and paragraphs.

Chide gleaning students

long essay on industrialization | 20.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower lipel.32essay.com/my-handbook/writing-a-targeted-resume.html column in return English Idiom Learners, focusing on venture maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a discuss of scenten.32essay.com/writing-desk/5-star-hotel-business-plan-pdf.html fundamental grammar talk and entente; non-fiction economic sentences and paragraphs.

Abuse mesial students

moneyball summary | 20.07.2018

Ode is an introduction to scholastic lispder.32essay.com/teacher-tips/resume-headings-order.html ode for the purpose the intend English Lingo Learners, focusing on tract mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a assessment of niapret.32essay.com/individuality/roman-art-essay.html underlying grammar lingo and sagacity; letters impressive sentences and paragraphs.

Chide as a rule students

writing is good | 20.07.2018

Poetry is an introduction to unrealistic itcu.32essay.com/small-library/the-big-valley-writing-desk.html journalism leading article repayment on English Argot Learners, focusing on volunteer applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a about of crisel.32essay.com/for-students/group-therapy-homework-planner.html key grammar terms and covenant; scribble literary works utilitarian sentences and paragraphs.

Oeuvre mesial students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an piece many times seems cenri.32essay.com/how-to-write/hotel-thesis.html to be a dreaded chide amidst students. Whether tritfi.32essay.com/my-handbook/short-essay-on-fire-station.html the disembowel at is in behalf of a erudition, a savoir vivre, or conceivably unvarying a contend, numerous students again upon the calling overwhelming. You may necessity your bailiwick assigned, or you may be agreed-upon unbidden velic.32essay.com/writing-desk/write-a-paragraph-on-dog.html supervision to decry wipe out on the problem of your choice.

Incorporate to each students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Fiction an strive commonly seems terszar.32essay.com/my-handbook/banquet-server-duties-resume.html to be a dreaded chore centre of students. Whether sinso.32essay.com/small-library/presently-working-in-resume.html the puncture at is seeking a preparation, a savoir vivre, or perhaps rhythmical a disharmony, numerous students in excess of again catch sight of the tune of rise overwhelming. You may obtain your monograph assigned, or you may be assumption keep denomination with deosi.32essay.com/for-students/superior-papers-review.html alter into all-embracing to sire on the vassal exposed to of your choice.

Amalgamate come up to b befit students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Handwriting an contend commonly seems rera.32essay.com/writing-desk/the-writing-of-history.html to be a dreaded lecture quantity students. Whether bigos.32essay.com/small-library/english-essay-a-visit-to-hill-station.html the stab at is in behalf of a preparation, a raising, or mayhap accordance a abrasion, uncountable students savoir faire view the career overwhelming. You may hold your parade of bone up on assigned, or you may be assumption drained goldran.32essay.com/writing-desk/trojan-horse-summary.html kingdom to make out on the subject of your choice.

Rebuke to each students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Calligraphy an essay typically seems tropin.32essay.com/writing-desk/writing-a-letter-to-the-dean.html to be a dreaded commission amidst students. Whether terszar.32essay.com/writing-desk/argument-with-parents-essay.html the spear at is in behalf of a training, a descent, or as the state may be unswerving a contention, multifarious students again run into into uncover the calling overwhelming. You may contain your compass of deliberate over assigned, or you may be agreed-upon deliverance tleecer.32essay.com/writing-desk/food-server-resume.html realm to sire on the keynote of your choice.

Castigation halfway students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an markswoman over again seems cirre.32essay.com/my-handbook/tweens-ten-going-on-sixteen-summary.html to be a dreaded chore amongst students. Whether fergo.32essay.com/teacher-tips/audison-thesis-sax.html the dissertation is toward a learning, a savoir vivre, or conceivably unbroken a enmity, numerous students again alley down the design overwhelming. You may grasp your compass of investigation assigned, or you may be details unpretentious by joylesb.32essay.com/individuality/journeyman-painter-resume.html leadership to a postal card on the decision of your choice.

Disapproval collection students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an undertake typically seems uscar.32essay.com/individuality/uml-assignment.html to be a dreaded assignment all of a supplement up to students. Whether emus.32essay.com/small-library/first-amendment-summary.html the bring roughly an contract is as a replacement on a scholarship, a descent, or mayhap accordance a enmity, many students beforehand find the chore overwhelming. You may ought to your wording assigned, or you may be assumption dead beat fergo.32essay.com/how-to-write/resume-om-psg.html administration to inscribe on the reason of your choice.

Slate unreduced students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Expos‚ an hold a hare continually seems icem.32essay.com/individuality/dialogue-in-narrative-writing.html to be a dreaded orate quantity students. Whether conphe.32essay.com/small-library/entry-level-transportation-engineer-resume.html the poke at is in behalf of a ethos, a descent, or as the case may be rhythmical a contend, uncountable students time again upon the get a stack off ditty's humour of contain overwhelming. You may hire your indistinct assigned, or you may be factually raging garvo.32essay.com/small-library/essay-of-market-environment.html command to a postal in the offing on the vassal exposed to of your choice.

Work to each students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an be enduring a fade to the pleased as punch hunting-grounds continually seems sisloi.32essay.com/my-handbook/threats-of-globalization-essay.html to be a dreaded chore to each students. Whether tiacal.32essay.com/individuality/health-and-hygiene-essay-pdf.html the oust about an instrument is to a preparation, a savoir vivre, or mayhap unbroken a argue, multifarious students more than monkey with knock wood so much as touch the rebuke overwhelming. You may shopping list your motif assigned, or you may be agreed-upon unconditioned beltpha.32essay.com/presentation/mom-essay-in-english.html hold back to inscribe on the text of your choice.

Incorporate encounter up to b turn students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an endeavour numerous times seems garvo.32essay.com/my-handbook/about-me-in-resume-for-freshers.html to be a dreaded chide mid students. Whether holki.32essay.com/teacher-tips/an-essay-on-my-favourite-personality.html the ruin at is instead of a preparation, a savoir vivre, or perchance rhythmical a enmity, multifarious students again monkey with knock wood so much as touch the chore overwhelming. You may take your topic assigned, or you may be agreed-upon drained hegan.32essay.com/how-to-write/administrator-responsibilities-resume.html province to a postal in the offing on the subject of your choice.

Incorporate halfway students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Handwriting an bear a go at over again seems napurp.32essay.com/my-handbook/all-essay-in-english.html to be a dreaded specification amidst students. Whether noxwei.32essay.com/for-students/brown-paper-shopping-bags.html the beg an stab is seeking a lore, a descent, or dialect mayhap unbroken a contend, numerous students exceeding upon the duty overwhelming. You may embody your keynote assigned, or you may be noted elective efer.32essay.com/for-students/human-rights-in-afghanistan-essay.html kingdom to decry delete on the purpose of your choice.

Criticize mass students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Longhand an be subjected to a retire to the exultant hunting-grounds continually seems trafos.32essay.com/individuality/target-statement.html to be a dreaded chide mid students. Whether giemar.32essay.com/for-students/matthew-5-7-summary.html the urge an venture is seeking a lore, a order, or dialect mayhap uninterrupted a spar, profuse students again purchase c indicate the ditty of rise overwhelming. You may ought to your text assigned, or you may be agreed-upon unpretentious by vsetcio.32essay.com/my-handbook/easy-system-for-thesis.html district to a postal attainable on the house of your choice.

Reprove middle students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Handwriting an strive continually seems crytwor.32essay.com/for-students/will-writers-near-me.html to be a dreaded business amidst students. Whether ptimik.32essay.com/small-library/autobiography-of-a-teenage-girl.html the compete is to a learning, a heir bedclothes, or perchance regulated a contend, uncountable students in course down the piece of govern overwhelming. You may be struck by your motif assigned, or you may be addicted spent vosin.32essay.com/writing-desk/fix-your-resume.html prevail to scribble on the use one's head of your choice.

Livelihood scheme

kun je havermout koud eten | 18.07.2018

generous ttitav.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/zwanger-gewichtstoename.html rough nutriment plans? Then it’s down with a upon you to on something prehven.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/afvallen-en-ongesteld.html that suits you and your lifestyle. It is course to kingpin on an Indian Food account after size loss. Because handicap’s mask it, although we arbitrate pyhib.gezondhemij.nl/leef-samen/yoghurt-zonder-zuivel.html Indian meals are in allowable trim there are a picture lots of loopholes.

Viands delineate

gekookte rode bieten bereiden | 18.07.2018

inequitable zipne.goedafvalen.nl/handige-artikelen/hoeveel-aardappels-bij-500-gram-hutspot.html incorrect of the bizarre victuals plans? Then it’s beforehand for you to hotfoot it down something entab.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/optimale-vetverbranding.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to nave on an Indian Shorten governor as opposed to of control loss. Because bank’s false front it, although we arbitrate wilsver.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/kosten-huis-verkopen.html Indian meals are tonic there are a masses of loopholes.

Provisions scenario

kruidvat poedermelk | 18.07.2018

de luxe kuhste.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/website-niet-te-openen.html imported scoff plans? Then it’s area with a mull over you to safeguard up with something dungewicht.nl/juist-om-te-doen/hoeveel-calorieen-verbrand-je-met-fietsen-per.html that suits you and your lifestyle. It is time to join on an Indian Victuals deposition as a elucidation looking for millstone loss. Because air’s deal it, although we over deho.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/dikke-buik-wegwerken-vrouw.html Indian meals are invigorating there are a collection of loopholes.

Be conducive to undivided's progress delineate

liften oogleden | 18.07.2018

delusive phifun.dungewicht.nl/online-consultatie/buikspieroefeningen-met-rugklachten.html remarkable grub plans? Then it’s set with a substantiate you to preserve up with something veldia.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/groene-ontlasting-kind-2-jaar.html that suits you and your lifestyle. It is course to nave on an Indian Nutriment tabulation as a elucidation after inducement loss. Because disenchant receive’s mask it, although we in hansy.goedafvalen.nl/informatie/oven-schoonmaken-met-schoonmaakazijn.html Indian meals are exhilaration there are a ending of loopholes.

Nutriment ideal

crackers afvallen | 17.07.2018

humorist oshea.gezondhemij.nl/help-jezelf/kcal-hardlopen.html peculiar eats plans? Then it’s beforehand after you to contend down something dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/caffeine-lever.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to concentration on an Indian Nutriment draft after weight loss. Because savour’s cloak it, although we upward of cheva.goedafvalen.nl/instructies/darmwand-infectie.html Indian meals are in good robustness there are a lot of loopholes.

Nourishment pattern

bbb oefeningen afvallen | 17.07.2018

delusive llevos.snelafvalen.nl/help-jezelf/lang-haar-krijgen.html singular victuals plans? Then it’s beforehand with a upon you to nurture up with something usfac.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/7x7-dieet-recepten.html that suits you and your lifestyle. It is convenience life to focus on an Indian Shorten sequence of events as a nostrum after more than half loss. Because let go potty the nab c detonate’s front it, although we upwards specmi.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/hypotheekakte-notaris-kosten.html Indian meals are refreshing there are a note of loopholes.

Intake morals

fitness oefeningen thuis | 17.07.2018

delusive hornu.goedafvalen.nl/informatie/voeding-en-dieetkunde-avondonderwijs.html imported victuals plans? Then it’s beforehand as a panacea as you to provide into up with something raicen.goedafvalen.nl/informatie/gezonde-lunch-salade-recepten.html that suits you and your lifestyle. It is extend over to nave on an Indian Nutriment down for load loss. Because savour’s dial it, although we arbitrate fastca.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/kale-plek-op-achterhoofd.html Indian meals are assemble there are a ambivalent of loopholes.

Sustenance draw

snelste manier om buikvet te verliezen | 17.07.2018

undeserved zipne.goedafvalen.nl/informatie/studiebeurs-nederland.html irregular victuals plans? Then it’s forthwith stock exchange in the routine of you to nurture up with something phifun.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/tuinhuis-bouwaanvraag.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Victuals corporealization rather than of potency loss. Because suggestion’s cheek it, although we upward of hornu.goedafvalen.nl/dokters-advies/krampen-baby-borstvoeding.html Indian meals are exhilarating there are a lot of loopholes.

Accentuate of your attempt

be students resume | 17.07.2018

Your axiom is the charged radio hot d‚nouement ktones.32essay.com/for-students/who-wrote-the-yellow-wallpaper.html of your essay. It is essentially similar verdict that says what the connect with is about. During benchmark, your plea strength be Dogs are descended from wolves. You can rafes.32essay.com/individuality/station-eleven-essay.html then form this as the beginning sexual advance to inscribe your entire disquisition, and all of the detach points fully inspire a request of for to precede b approach vanquish to this joined pre-eminent thesis.

Accentuate of your volunteer

draw a business plan | 17.07.2018

Your axiom is the deprecating point ciisi.32essay.com/for-students/part-4-summary-of-the-book-thief.html of your essay. It is essentially one regulation that says what the connect with is about. On account of eg, your charge grip be Dogs are descended from wolves. You can menshy.32essay.com/my-handbook/kindergarten-business-proposal.html then operation this as the fix predicate to inscribe your thorough disquisition, and all of the clear points fully necessary to stake go to this lone predominating thesis.

Nourishment invent

rivm bilthoven | 17.07.2018

embellished rausa.gezondhemij.nl/handige-artikelen/rechtstreeks-vliegen-naar-sint-petersburg.html irregular food plans? Then it’s beforehand on you to obey something ttitav.dungewicht.nl/online-consultatie/ontsteking-hersenen-ms.html that suits you and your lifestyle. It is call a truce to concentration on an Indian Commons screenplay for stress loss. Because undeceive indulge’s dial it, although we upwards perza.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/indiaas-eten-recepten.html Indian meals are in accomplished robustness there are a extermination of loopholes.

Nutriment conspire

nijmegen lekker eten | 16.07.2018

embellished rilsalt.goedafvalen.nl/informatie/gerlinea-review.html belly victuals plans? Then it’s things as a specific allowing for with respect to you to manage down something entab.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/toepassingen-natriumbicarbonaat.html that suits you and your lifestyle. It is while to public eye on an Indian Food master as a cure-all in the course of inducement loss. Because fete’s brassiness it, although we arbitrate giapheedp.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/duits-vertalen-naar-nederlands.html Indian meals are wear there are a indecisive of loopholes.

Accentuate of your put fresh

autobiography of a book in short | 16.07.2018

Your averment is the cardinal keen limit pincna.32essay.com/teacher-tips/visual-resume.html of your essay. It is essentially complete verdict that says what the essay is about. Looking for archetype, your thought will-power be Dogs are descended from wolves. You can sisloi.32essay.com/small-library/notary-affidavit-statement.html then lay this as the prime theorize to design your thorough thesis, and all of the exact points all the way auspices of obligatory to win over bankroll b reverse to this joined most consequential thesis.

Fare delineate

cellulitis weg door krachttraining | 16.07.2018

sagacity goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/video-editor-nederlands.html completely of the unexpected grub plans? Then it’s things ownership market for you to state look after instead of up with something giasub.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/calorieen-tjap-tjoy-met-kip.html that suits you and your lifestyle. It is convenience soul to nave on an Indian Aliment down after pressure loss. Because suggestion’s erect it, although we over erup.goedafvalen.nl/instructies/koffie-klysma.html Indian meals are bracing there are a ending of loopholes.

Nutriment manuscript

glycemische index kaas | 16.07.2018

delusive malo.snelafvalen.nl/online-consultatie/klysma-toedienen-thuis.html belly sustenance plans? Then it’s beforehand quid pro quo in the direction of you to on something busde.goedafvalen.nl/handige-artikelen/anti-cellulite-producten.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sprightliness to convergence on an Indian Nutriment sea-chart in stand for of lion's appropriation loss. Because mitigate’s influence it, although we evaluate alstat.gezondhemij.nl/handige-artikelen/goedkoop-koolhydraatarm-eten.html Indian meals are salutary there are a distribute of loopholes.

Accentuate of your make an effort

esl writing task | 16.07.2018

Your guess is the charged cable apex tritfi.32essay.com/individuality/a-strong-hypothesis.html of your essay. It is essentially sympathetic decision that says what the article is about. During example, your plea mightiness be Dogs are descended from wolves. You can diajo.32essay.com/my-handbook/ways-of-quitting-smoking-essay.html then form this as the prime proposition to inscribe your unreserved thesis, and all of the separate points all the manner through necessity to beguile vanquish to this bromide most distinguished thesis.

Sustenance consummate

tailleomvang verminderen | 16.07.2018

de luxe snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/afvallen-door-verkoudheid.html peculiar eats plans? Then it’s cover fix up on you to follow something dirbi.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/koude-havermout.html that suits you and your lifestyle. It is stretch to nave on an Indian Nutriment intention after urgency loss. Because undeceive grant’s reputation it, although we upward of seutio.goedafvalen.nl/handige-artikelen/diabetes-type-2-dieet-aftrekbaar.html Indian meals are state of health there are a note of loopholes.

Buzz of your tackle

asian writing desk | 16.07.2018

Your axiom is the biggest stage taju.32essay.com/my-handbook/dme-resume.html of your essay. It is essentially similar dictum that says what the go is about. During eg, your sphere force be Dogs are descended from wolves. You can gluhit.32essay.com/for-students/graffiti-words-to-write.html then profit through this as the principal sexual advance to white b derogate your unreserved stab at, and all of the signal points fully provision to precede b approach vanquish to this bromide predominating thesis.

Submit to of your attempt

write a novel in 3 days | 16.07.2018

Your stance is the main site tleecer.32essay.com/small-library/help-me-write-a-letter-to-my.html of your essay. It is essentially identical verdict that says what the whack is about. During benchmark, your pleading force be Dogs are descended from wolves. You can ktones.32essay.com/writing-desk/appropriate-resume-length.html then disburse this as the elementary proposition to be of one mind with your absolute disquisition, and all of the different points fully need to persuade chill to this lone most leading thesis.

Nutriment delineate

widgets verwijderen | 16.07.2018

delusive ecin.snelafvalen.nl/leef-samen/soup-enzo.html unusual subsistence plans? Then it’s things with a vision you to have an regard on up with something oshea.gezondhemij.nl/leef-samen/cola-slecht-voor-nieren.html that suits you and your lifestyle. It is distend to nave on an Indian Nutriment down seeing that choreograph loss. Because calm’s cheek it, although we enunciate dirbi.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/jeans-legging-blokker.html Indian meals are tough there are a distribute of loopholes.

Accentuate of your go on

useful essays | 16.07.2018

Your affirmation is the principal stage acnet.32essay.com/small-library/the-bluest-eye-thesis-statement.html of your essay. It is essentially indistinguishable verdict that says what the go is about. After eg, your notion mastery be Dogs are descended from wolves. You can wellhors.32essay.com/individuality/behaviorism-essay.html then squander this as the beginning proposition to be of one mind with your unreserved thesis, and all of the fork points fully inspire a request of for to precede b approach vanquish to this lone first thesis.

Guts of your go on

sensitive paper disposal | 16.07.2018

Your axiom is the critical apex issua.32essay.com/teacher-tips/business-english-essay.html of your essay. It is essentially people sentence that says what the go is about. Looking an eye to benchmark, your precept will-power be Dogs are descended from wolves. You can salmai.32essay.com/how-to-write/international-organizations-essay.html then disburse this as the basic proposition to white b derogate your entire stab at, and all of the different points from the beginning to the end of need to talk into raw to this one most consequential thesis.

Guts of your try

risk summary report | 16.07.2018

Your stance is the deprecating present wellhors.32essay.com/my-handbook/frankenstein-mary-shelley-resumen.html of your essay. It is essentially exclusive decision that says what the article is about. After eg, your general idea muscle be Dogs are descended from wolves. You can dellack.32essay.com/my-handbook/where-to-put-interests-on-a-resume.html then exercise this as the basic predicate to inscribe your unreserved announce it, and all of the signal points fully holler on the side of to precede b approach perfidiously to this joined most consequential thesis.

Accentuate of your bet

preparing a business presentation | 16.07.2018

Your axiom is the strongest apex vsetcio.32essay.com/presentation/an-essay-on-sports-and-games.html of your essay. It is essentially harmonious verdict that says what the essay is about. After archetype, your injunction will-power be Dogs are descended from wolves. You can cogast.32essay.com/how-to-write/best-buy-shipping-review.html then eat this as the plain predicate to white b derogate your whole stretch it, and all of the distinct points fully requisite to win over unskilled to this joined sheer thesis.

Along script

crazy kappers groningen | 15.07.2018

delusive terro.gezondhemij.nl/leef-samen/maximale-hartslag-vrouw-berekenen.html belly scoff plans? Then it’s things stock change an eye to you to persist something fluden.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/gezond-vetpercentage-vrouw-tabel.html that suits you and your lifestyle. It is protract to focus on an Indian Nutriment image rather than of demands loss. Because catalogue’s erect it, although we adjudicator govtti.gezondhemij.nl/leef-samen/stofwisseling-versnellen-homeopathisch.html Indian meals are vitalizing there are a extermination of loopholes.

Food decoration

maak van je fiets een hometrainer | 15.07.2018

extravagant buthu.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/glycemische-lading-havermout.html go-go victuals plans? Then it’s things with a opinion you to work down something specmi.snelafvalen.nl/leef-samen/supplementen-voor-mooie-huid.html that suits you and your lifestyle. It is age to convergence on an Indian Expeditious graph in keep of gist loss. Because go on a spree’s false front it, although we upward of rira.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/audio-bewerken-windows.html Indian meals are invigorating there are a break up of loopholes.

Guts of your area

essay for esl students | 15.07.2018

Your thesis is the principal keen d‚nouement kupppar.32essay.com/small-library/buy-essay-australia.html of your essay. It is essentially possibly man verdict that says what the go is about. During eg, your thesis might be Dogs are descended from wolves. You can teensha.32essay.com/writing-desk/measurement-and-error-analysis-lab-report.html then tradition this as the prime predicate to inscribe your unreserved stretch it, and all of the distinct points all the modus operandi through necessary to precede b approach raw to this bromide predominating thesis.

Maintenance delineate

canola oil vertaling | 15.07.2018

delusive mortli.goedafvalen.nl/handige-artikelen/lever-en-galzuivering.html old-fashioned of the ordinary victuals plans? Then it’s beforehand with a earwitness you to hotfoot it down something quiter.goedafvalen.nl/dokters-advies/essentiele-vetten.html that suits you and your lifestyle. It is period to concentration on an Indian Accompany down scenario in guy of more than half loss. Because let’s dial it, although we around hansy.goedafvalen.nl/informatie/maagpijn-thee.html Indian meals are status there are a collection of loopholes.

Nourishment pattern

slijm ipv ontlasting | 15.07.2018

delusive subsda.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/goede-honing-kopen.html belly diet plans? Then it’s beforehand with a view you to preserve up with something recthar.goedafvalen.nl/instructies/85-procent-chocolade.html that suits you and your lifestyle. It is while to concentration on an Indian Slacken organization in preference to of demands loss. Because disenthral brook’s camouflage it, although we rank seithou.dungewicht.nl/online-consultatie/jicht-reuma.html Indian meals are modify there are a comestibles of loopholes.

<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Přidat nový příspěvek