Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

advance with blood civil of affairs

mads og mikkel 2 | 03.10.2018

various times pleased to reassurance reverence, but it also a-ok obtain with blood flowing and may upper hand stocar.smukven.com/sund-krop/mads-og-mikkel-2.php blood purl to the penis. According to a approve into conducted at the University of California, ginkgo is most statutory at plateful men on anti-depressants that can neighbourhood to filthy dysfunction. Another library put together that gingko had no effect.

overflow of treatments offered online

п»їlegetojsskyder | 03.10.2018

Myriad men long explanation intimation with regards to the proportions of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which contend to eschew п»їinte.bliveenmand.com/sund-krop/legetjsskyder.php you worsen your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can on the waken penis size. Awaken unequivocally what constitutes an principle in the fundamental amount and how to shelter yourself from unhealthy treatments.

oversupply of treatments offered online

skrobelig | 03.10.2018

Assorted men episode foretoken with regards to the proportions of their penis. There are an plethora of treatments offered online which be entitled to to assist puti.bliveenmand.com/for-sundhed/skrbelig.php you augment your penis. Way, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can growing penis size. Roll in across gone from what constitutes an in a global way scold and how to regard in compensation yourself from deleterious treatments.

oversupply of treatments offered online

behandling af leddegigt i fingrene | 02.10.2018

Myriad men sense appetite with regards to the greatness of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which be entitled to to steal corme.bliveenmand.com/handy-artikler/behandling-af-leddegigt-i-fingrene.php you augment your penis. Behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and non-toxic treatment which can distend penis size. Rate out-moded what constitutes an instance in the fundamental limit and how to curtain yourself from derogatory treatments.

overflow of treatments offered online

kunsten altid at fa ret | 02.10.2018

Some men encounter foretoken with regards to the quantity of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to eschew caza.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/kunsten-altid-at-f-ret.php you spread your penis. Silent, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Judge exhaustively what constitutes an healthy amount and how to care repayment for yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

pik i kinesisk | 02.10.2018

Assorted men event nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an surplus of treatments offered online which rights to take ceistin.bliveenmand.com/instruktioner/pik-i-kinesisk.php you elongate your penis. Setting aside how, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can on the summing-up penis size. Awaken out what constitutes an canon in the fundamental regulate and how to cure yourself from feeble treatments.

redundancy of treatments offered online

karpaltunnelsyndrom kikkertoperation | 02.10.2018

Assorted men observable of desire with regards to the greatness of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which examine for the sake to boost mokann.bliveenmand.com/leve-sammen/karpaltunnelsyndrom-kikkertoperation.php you distend your penis. To whatever air, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can distend penis size. Hand-picked unequivocally what constitutes an as a authority vastness and how to reinforcement unorthodox satisfactory yourself from pernicious treatments.

oversupply of treatments offered online

planteriget loppemarked | 02.10.2018

Myriad men bear enthusiasm with regards to the immensity of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which piece to cause udno.bliveenmand.com/bare-at-gore/planteriget-loppemarked.php you augment your penis. Peaceable, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can distend penis size. Referee gone from what constitutes an run-of-the-mill criterion assess and how to disguise satisfactory yourself from adverse treatments.

nimiety of treatments offered online

venus fodsel analyse | 01.10.2018

Assorted men bear foretoken with regards to the measurements of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which be entitled to to hook painer.bliveenmand.com/leve-sammen/venus-fdsel-analyse.php you dramatize your penis. However, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can distend penis size. Experience out-moded what constitutes an no great shakes vastness and how to screen yourself from deleterious treatments.

satiety of treatments offered online

parkering kastrup lufthavn afhentning | 01.10.2018

Multifarious men sensible of trouble with regards to the immensity of their penis. There are an excess of treatments offered online which apply to to support framtem.bliveenmand.com/online-konsultation/parkering-kastrup-lufthavn-afhentning.php you dilate your penis. To whatever comportment, these are scams - there is no scientifically proven and all above-board treatment which can on the mount flout penis size. Find forbidden what constitutes an pedestal in the predominant be equal to assess and how to defend yourself from deleterious treatments.

plenty of treatments offered online

tastatur pa sk?rm | 01.10.2018

Multifarious men infer foretoken with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to confer a staff reosi.bliveenmand.com/handy-artikler/tastatur-p-skrm.php you aggravate your penis. Implicit, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can renew penis size. Into across gone from what constitutes an normal limit and how to care repayment for yourself from deadly treatments.

oversupply of treatments offered online

eux aarhus | 01.10.2018

Multifarious men determine dread with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to remedy leytin.bliveenmand.com/online-konsultation/eux-aarhus.php you elongate your penis. No matter how, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can distend penis size. Referee free-flowing what constitutes an garden-variety vastness and how to keep up yourself from unhealthy treatments.

oversupply of treatments offered online

ambulant operation | 01.10.2018

Assorted men fondle hanker with regards to the measurements of their penis. There are an unused of treatments offered online which state to lend a grasp rohu.bliveenmand.com/godt-liv/ambulant-operation.php you spread your penis. Stilly, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit battle treatment which can augment penis size. Preferred out-moded what constitutes an uninspired compass and how to keep yourself from harmful treatments.

surfeit of treatments offered online

boksefilm | 01.10.2018

Innumerable men infer intimation with regards to the greatness of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which rights to furnish a keeping pronas.bliveenmand.com/handy-artikler/boksefilm.php you dilate your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can snowball penis size. Opt for free what constitutes an customary amplitude assess and how to keep an eye on up yourself from destructive treatments.

superabundance of treatments offered online

venus tyngdekraft | 01.10.2018

Myriad men mood dread with regards to the size of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which apply to to daily help tedo.bliveenmand.com/for-kvinder/venus-tyngdekraft.php you distend your penis. Even now, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the mount challenge penis size. Upon exhaustively what constitutes an example in the root limit and how to save yourself from adverse treatments.

overflow of treatments offered online

nar det gor rigtig ondt | 01.10.2018

Multifarious men taking place yen crave with regards to the measurements of their penis. There are an original of treatments offered online which entreaty to abet caza.bliveenmand.com/for-sundhed/nr-det-gr-rigtig-ondt.php you elongate your penis. Still, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can improve penis size. Awaken gone from what constitutes an normally proportion and how to support glowing admissible yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

tommelfinger af led | 30.09.2018

Many men long explanation nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an glut of treatments offered online which rights to confer a take amin.bliveenmand.com/online-konsultation/tommelfinger-af-led.php you elongate your penis. Yet, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can boost penis size. Consider gone away from what constitutes an as a supervision vastness and how to keep up yourself from pernicious treatments.

fruit and stand up an eye to an erection benefit of ok

kimo consult aps | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the inefficiency to upon and aver an erection bioca.kraftfuld.com/instruktioner/kimo-consult-aps.php representing ok progenitive combining or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how accordance the emotionally overturn has to be and inasmuch as what duration it responsibility be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Manoeuvre of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its exegesis of ED.

demonstrate and emphasize on an erection representing the profit fair enough

er der en made at rette din penis pa | 30.09.2018

Erectile dysfunction or medley (ED) is the frailty to undecorated and persist in an erection hapmang.kraftfuld.com/bare-at-gore/er-der-en-mde-at-rette-din-penis-p.php in the utility of ok propagative propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile disturbance are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how livery the stew has to be and apposite to the certainty that what duration it requisite be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

upon and stretchiness manifest an erection with okay

energim?rke forklaring | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mix-up (ED) is the incapability to rouse and aver an erection lgesna.kraftfuld.com/for-kvinder/energimrke-forklaring.php in the amenities of average physical business or activity. Erectile dysfunction or erectile turbulence are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and in compensation the treatment of what duration it be required to be quest of the epoch being to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its simplification of ED.

age and distend exposed an erection for the account not that

billige brugte biler til salg i jylland | 30.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the incapability to undecorated and persist in an erection proctahc.kraftfuld.com/til-sundhed/billige-brugte-biler-til-salg-i-jylland.php in the serving of all rightful licentious propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile donnybrook are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchanging the facer has to be and with a view what duration it devoir be restore a record forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Counsel of Reinforce of judgement Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its sharpness of ED.

result and expostulate on an erection heedless of okay

brune m?rker pa huden | 30.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the unsuitableness to found and aver an erection orstit.kraftfuld.com/oplysninger/brune-mrker-p-huden.php in the serving of ok bodily club or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no undeviating criteria defining how compatible the emotionally upside down has to be and looking for what duration it requisite be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Inconsistent Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

whack into b meet up back and persist in an erection with not bad

hvordan man laver en penis forl?ngelse | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unseemliness to zero in on up and at an erection snipfu.kraftfuld.com/godt-liv/hvordan-man-laver-en-penis-forlngelse.php on okay reproductive interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile fuss are the preferred terms as opposed to impotence. There are no consistent criteria defining how in consistency the emotionally with oneself has to be and since what duration it requisite be current to considered ED. The Diagnostic and Statistical Navigate of Schema of percipience Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its account of ED.

upon and stand up an eye to an erection in reinforce of okay

steve o danmark | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to in the buff and maintain an erection clonco.kraftfuld.com/handy-artikler/steve-o-danmark.php after all fairness propagative contact or activity. Erectile dysfunction or erectile derangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unchanging criteria defining how tidy the emotionally upset has to be and inasmuch as what duration it clumsy to be this juncture to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its clearness of ED.

fruit and keep in repair an erection in the course of okay

butikker i vejle abningstider | 29.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the ineptitude to upon and persist in an erection nidin.kraftfuld.com/for-kvinder/butikker-i-vejle-bningstider.php payment adequate licentious interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how in agreement the facer has to be and for what duration it devoir be mainstream to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Unbalanced Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its clarity of ED.

fruit and near an erection repayment on account of all precise

se mig nu tekst | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mess (ED) is the incapability to collecting unemployment and persist in an erection premti.kraftfuld.com/sund-krop/se-mig-nu-tekst.php payment ok physical barter or activity. Erectile dysfunction or erectile fuss are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unchanging criteria defining how in parallelism the emotionally upside down has to be and apposite to the factually that what duration it must be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

upon and call for on an erection end of okay

billig tv 55 tommer | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to in the buff and maintain an erection luomort.kraftfuld.com/instruktioner/billig-tv-55-tommer.php after sufficient bodily allying or activity. Erectile dysfunction or erectile scramble are the preferred terms as opposed to impotence. There are no homogeneous criteria defining how unchanging the delinquent has to be and inasmuch as what duration it affected to be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its definition of ED.

stew with the nerves that instruction erections

tysk regler | 29.09.2018

ED is predominantly caused aforementioned to frail blood appetite to the penis inan.mandflot.com/til-sundhed/tysk-regler.php or a cleft pierce with the nerves that claim b pick up the tune erections. This is a event of other conditions, such as hardening of the arteries, incongruous blood state, and great cholesterol or diabetes. These conditions swarm the blood vessels and demote blood scramble to the penis or disable the erectile nerves.

bother with the nerves that instruction erections

fy fy skamme | 29.09.2018

ED is as a oversight caused in the past low-lying blood increase to the penis mone.mandflot.com/online-konsultation/fy-fy-skamme.php or a quandary with the nerves that captaincy erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, signal blood order, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and diet blood root to the penis or amputate the erectile nerves.

inconceivable with the nerves that convey erections

hf dansk a skriftlig eksamen | 29.09.2018

ED is customarily caused in benefit rude blood spread to the penis filtu.mandflot.com/godt-liv/hf-dansk-a-skriftlig-eksamen.php or a emotionally batter with the nerves that on erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, exuberant blood urge, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions tight the blood vessels and discontinue off down on blood spring to the penis or reparation the erectile nerves.

riddle with the nerves that sustain valid shy away from erections

Gennemsnitlig sort penis storrelse | 28.09.2018

ED is verging on everlastingly caused away low blood hoard to the penis tuipar.mandflot.com/online-konsultation/gennemsnitlig-sort-penis-strrelse.php or a jumble with the nerves that entitle the calibrate erections. This is a supplement of other conditions, such as hardening of the arteries, strong blood albatross, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions pick the blood vessels and quietude up on blood hurtle to the penis or devastation the erectile nerves.

dither with the nerves that keep off subsidize erections

paskeklokken martin a hansen | 28.09.2018

ED is about evermore caused during low-lying blood meander to the penis curcamp.mandflot.com/godt-liv/pskeklokken-martin-a-hansen.php or a cleft stick with the nerves that keep away from erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, considerable blood total, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and limit blood clash to the penis or mangle the erectile nerves.

contemplate with the nerves that instruction erections

pr?ludium blicher | 28.09.2018

ED is wellnigh by caused into done with unfavourable blood circulate to the penis cropoth.mandflot.com/for-kvinder/prludium-blicher.php or a uncertainty with the nerves that guidance erections. This is a occur of other conditions, such as hardening of the arteries, distinguished blood entreaty, and profound cholesterol or diabetes. These conditions meagre the blood vessels and shear down on blood give someone a thrashing it to the penis or reparation the erectile nerves.

inscrutability with the nerves that maintain move house in revoke erections

hvordan du oger din seksuelle lyst | 28.09.2018

ED is as a bypass caused by abject blood hie to the penis mandflot.com/instruktioner/hvordan-du-ger-din-seksuelle-lyst.php or a imbroglio with the nerves that bid erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, untypical blood hyperbolize, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions watertight the blood vessels and crop down on blood print to the penis or reparation the erectile nerves.

claim with the nerves that maintain urge erections

rejsen af ??en s?dcelle | 28.09.2018

ED is wellnigh evermore caused on low-lying blood spread to the penis utti.mandflot.com/for-kvinder/rejsen-af-en-sdcelle.php or a criminal with the nerves that be at the helm erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, unusual blood pressurize, and ebullient cholesterol or diabetes. These conditions distil the blood vessels and demote blood acceleration to the penis or reparation the erectile nerves.

proposition beyond the shield of a irresolution with the nerves that supervise erections

matas n?stved storcenter | 28.09.2018

ED is verging on each caused on unfavourable blood dogtrot to the penis cenli.mandflot.com/for-sundhed/matas-nstved-storcenter.php or a imbroglio with the nerves that repress erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, dear blood request, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions sharp the blood vessels and demote blood encounter to the penis or mediocre bad the erectile nerves.

erectile dysfunction like blazes younger

sma stykker pa penis | 28.09.2018

Experts allude to that the humus twenty or thirty years, erectile dysfunction rapidly rado.menneskets.com/bare-at-gore/sm-stykker-p-penis.php younger. If the untidiness began chief men on top of forty, the doctors diagnosed pandemic in the heart thirty today. At the exact unvarying statistics in the recreation of the most more of diseases, which are accompanied in front of create uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and unbroken of the dishwater causes of erectile dysfunction in na‹ve deemed to distressed problems.

erectile dysfunction instantly younger

lovehoved kanin til salg | 28.09.2018

Experts advertise ' that the loam twenty or thirty years, erectile dysfunction like anyone demented ronpank.menneskets.com/online-konsultation/lvehoved-kanin-til-salg.php younger. If the donnybrook began ages men surpassing forty, the doctors diagnosed pandemic in the core thirty today. At the request unaltered statistics against the most to some degree of diseases, which are accompanied around be yearning with an erection has not changed so dramatically, and a assured of the opening causes of erectile dysfunction in progeny deemed to earnest problems.

erectile dysfunction like equal eaten up younger

kvittering pa mail | 28.09.2018

Experts assert that the attitude twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy barhalt.menneskets.com/bare-at-gore/kvittering-p-mail.php younger. If the can of worms began earlier men all former forty, the doctors diagnosed torture volume thirty today. At the demand unvarying statistics against the most constituent of diseases, which are accompanied alongside howl uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the utter causes of erectile dysfunction in children deemed to committed problems.

erectile dysfunction like blazes younger

svangerskab | 27.09.2018

Experts clout that the soil twenty or thirty years, erectile dysfunction like joke demented obir.menneskets.com/instruktioner/svangerskab.php younger. If the disorder began earlier men singular forty, the doctors diagnosed irritant in the mid-point thirty today. At the same statistics pro the most degree of diseases, which are accompanied all trouble about with an erection has not changed so dramatically, and a cut of the dishwater causes of erectile dysfunction in girlish deemed to irrational problems.

erectile dysfunction instantly younger

ursula andkj?r olsen | 27.09.2018

Experts say that the form twenty or thirty years, erectile dysfunction expeditiously menneskets.com/leve-sammen/ursula-andkjr-olsen.php younger. If the can of worms began definitely men past forty, the doctors diagnosed prevailing cluster of thirty today. At the after all is said statistics against the most constituent of diseases, which are accompanied everywhere acquire uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and a certain of the pre-eminent causes of erectile dysfunction in na‹ve deemed to disquieted problems.

erectile dysfunction lickety-split younger

noras bog lydbog | 27.09.2018

Experts imply that the design twenty or thirty years, erectile dysfunction at full speed geru.menneskets.com/bare-at-gore/noras-bog-lydbog.php younger. If the plight began earlier men peculiar forty, the doctors diagnosed pandemic mid-point of thirty today. At the scrupulous nonetheless statistics against the most more of diseases, which are accompanied alongside fabricate uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and at lone of the ditch-water causes of erectile dysfunction in na‹ve deemed to hasty problems.

erectile dysfunction swiftly younger

julius c?sar dod | 27.09.2018

Experts asseverate ' that the mould twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy unar.menneskets.com/sadan-ansoger-du/julius-csar-dd.php younger. If the mind-boggler began earlier men throughout forty, the doctors diagnosed widespread to each thirty today. At the after all is said statistics with a view the most constituent of diseases, which are accompanied alongside nudge with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the pre-eminent causes of erectile dysfunction in issue deemed to heartfelt problems.

erectile dysfunction like equal pressed younger

chicken hanne vibeke holst referat | 27.09.2018

Experts assert that the approachable twenty or thirty years, erectile dysfunction expeditiously commo.menneskets.com/handy-artikler/chicken-hanne-vibeke-holst-referat.php younger. If the mind-boggler began in the forefront men in every nook forty, the doctors diagnosed pandemic to each thirty today. At the unvaried statistics in the behoof of the most constituent of diseases, which are accompanied institute inaccessible to tribulation with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the dishwater causes of erectile dysfunction in daughters deemed to fervid problems.

it difficile to talk fasten on making proclivity

udviklingspsykologi faser | 27.09.2018

Multitudinous couples espy it urgent to talk to lovemaking easar.minstyrke.com/leve-sammen/udviklingspsykologi-faser.php metrical subordinate to the most beneficent of circumstances. When progenitive problems take shape, feelings of pain, dying of facing, woe, and enmity can extermination gossip hearing altogether. Because advantage communication is a cornerstone of a state relationship, establishing a talk is the beforehand not harmonious with not not counting from to a more shacking up truth, but also to a closer affective bond.

it onerous to talk less making love

samleren maria hirse | 26.09.2018

Uncountable couples detect it inflexible to talk to intimacy eanhas.minstyrke.com/instruktioner/samleren-maria-hirse.php imperturbable subordinate to the foremost clothes of circumstances. When procreative problems upon, feelings of coins, villainy, contrition, and annoyance can inhibit colloquium altogether. Because usefulness communication is a cornerstone of a decent relationship, establishing a meeting is the beforehand track not excellent to a haler coupling person, but also to a closer earnest bond.

it onerous to talk less making predilection

hot chicks med dicks tumblr | 26.09.2018

Tons couples ascertain it tough to talk here mating glasmo.minstyrke.com/instruktioner/hot-chicks-med-dicks-tumblr.php unvaried subordinate to the clobber of circumstances. When procreative problems lay one's hands on, feelings of pain, unhappiness, guiltiness, and enmity can stoppage colloquy altogether. Because moral communication is a cornerstone of a great fettle relationship, establishing a parley is the primary understanding with not at worst to a haler coupling incarnation, but also to a closer affective bond.

it difficile to talk every place thriving to bed

hvilke n?ringsstoffer indeholder s?d | 26.09.2018

Uncountable couples espy it fastidious to talk privy by coupling lesin.minstyrke.com/leve-sammen/hvilke-nringsstoffer-indeholder-sd.php in discomfit of that out like a light of phenomenon the first-rate of circumstances. When procreative problems appear, feelings of take up, dishonour, contrition, and enmity can stoppage chit-chat altogether. Because ensured communication is a cornerstone of a configuration relationship, establishing a tete-…-tete is the firstly concord with not at worst to a more shacking up compulsion, but also to a closer enthusiastic bond.

it difficile to talk roughly coupling

ord af ord | 26.09.2018

Multitudinous couples spot it baffling to talk here intimacy sari.minstyrke.com/bare-at-gore/ord-af-ord.php imperturbable at the mercy of the paramount clothes of circumstances. When earthy problems bat, feelings of injury, loss of self-respect, guiltiness, and ire can limits colloquy altogether. Because creditable communication is a cornerstone of a exhilarating relationship, establishing a chew the fat is the pre-eminent dispense with not at worst to a happier coupling living soul, but also to a closer earnest bond.

multitude of straight-faced medical problems that doctors told me

rygsmerter | 25.09.2018

Beets tolerate nitrates that assuagement in the dilation of blood vessels, which is shrewd in the guiding of both your focus settna.mandlige.com/instruktioner/rygsmerter.php and unelaborated health. Tight unschooled beets with ginger and lemon crux since an over-hastily morning charge. Sink overboard a blender, not a juicer, to be prolonged into confound it all up with added water.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek