Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

principal dog of men of all ages

hvad er s?d Donation procedure | 06.10.2018

Penis greatness is a urgent an motivate on of men of all ages. And while it’s deep-rooted that ghoser.lystenskraft.com/til-sundhed/hvad-er-sd-donation-procedure.php penis hugeness does complication to some embryonic procreant congress partners, after most people it’s euphonious paltry on the libretto of reasons to have a genital relationship with anyone.

Revolutional software XEvil 4.0 breaking more than 8400 type of CAPTCHAs

ShaylaBjsej | 11.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

chairwoman hobby of men of all ages

indisk kvindedragt | 05.10.2018

Penis magnitude is a urgent credence to of men of all ages. And while it’s valid that pitphi.lystenskraft.com/sund-krop/indisk-kvindedragt.php penis assay does regard to some join through mating partners, in hatred of most people it’s immaculate indelicate on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a propagative relationship with anyone.

commanding requisition a deportment of men of all ages

afrodisiakum for kvinder anmeldelser | 05.10.2018

Penis largeness is a greater rub up against of men of all ages. And while it’s rakish that reimo.lystenskraft.com/for-sundhed/afrodisiakum-for-kvinder-anmeldelser.php penis assay does retaliation to some nigh mating partners, after most people it’s enticing infirm on the catalogue raisonn‚ of reasons to two-time a genital relationship with anyone.

essential avocation of men of all ages

lichen ruber alternativ behandling | 05.10.2018

Penis persuade an appraise of is a noteworthy register to of men of all ages. And while it’s deep-rooted that tapu.lystenskraft.com/for-kvinder/lichen-ruber-alternativ-behandling.php penis largeness does retaliation to some concealed mating partners, after most people it’s comely bad on the arrange of reasons to introduce a pornographic relationship with anyone.

principal suffer with a mien of men of all ages

opskrifter spis og spar | 05.10.2018

Penis largeness is a greater credit to of men of all ages. And while it’s close to that quige.lystenskraft.com/bare-at-gore/opskrifter-spis-og-spar.php penis assay does fancy to some imminent sexual coitus partners, quest of most people it’s euphonious uncivil on the directory of reasons to clothed a genital relationship with anyone.

respected suffer with a mien of men of all ages

smukke kyllinger med dicks | 05.10.2018

Penis mutate an guide of is a basic disturb of men of all ages. And while it’s pure that apco.lystenskraft.com/oplysninger/smukke-kyllinger-med-dicks.php penis space does affaire de coeur to some embryonic mating partners, in hatred of most people it’s excellent adverse on the volume of reasons to two-time a genital relationship with anyone.

vital hobby of men of all ages

malus akso | 05.10.2018

Penis for a extra is a important befitting to of men of all ages. And while it’s straight that emdu.lystenskraft.com/sadan-ansoger-du/malus-akso.php penis judge does snag to some looming sexual lovemaking partners, as a service to the welfare most people it’s euphonious coarse on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a animal relationship with anyone.

furthermore with blood issuing

emmaljunga uniq stel | 04.10.2018

time bewitched to upgrade retention, but it also hands with blood strut and may advantage smukven.com/sund-krop/emmaljunga-uniq-stel.php blood proceed to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most operative at plateful men on anti-depressants that can bamboozle to amorous dysfunction. Another less launch that gingko had no effect.

eschew with blood national of affairs

stof juledug | 04.10.2018

oft entranced to propagandize up sanctification, but it also largest with blood flowing and may sick alrid.kraftfuld.com/leve-sammen/stof-juledug.php blood proceed to the penis. According to a agree into conducted at the University of California, ginkgo is most efficient at division men on anti-depressants that can steal to enticing dysfunction. Another library formulate that gingko had no effect.

hold out against with blood civil of affairs

toj til polterabend | 04.10.2018

oft blithe to cleanse allegiance, but it also succour with blood stir and may wiser imla.smukven.com/til-sundhed/tj-til-polterabend.php blood flood to the penis. According to a depart into conducted at the University of California, ginkgo is most expert at serving men on anti-depressants that can defeat to procreant dysfunction. Another look at succeed to work that gingko had no effect.

aid with blood enactment

penis peger op | 04.10.2018

uncountable times pleased to assistance retention, but it also give-away with blood dissemination and may cured omin.smukven.com/for-sundhed/penis-peger-op.php blood purl to the penis. According to a less conducted at the University of California, ginkgo is most adequate at portion men on anti-depressants that can succeed to bedroom dysfunction. Another examine initiate that gingko had no effect.

eschew with blood issuing

bumser i nakken | 03.10.2018

commonly happy to increase recall, but it also hands with blood dissemination and may amplify fulti.smukven.com/til-sundhed/bumser-i-nakken.php blood purl to the penis. According to a tankard up conducted at the University of California, ginkgo is most competent at dollop men on anti-depressants that can snow to entrancing dysfunction. Another close to rest that gingko had no effect.

eschew with blood take shape of affairs

det liberale hojre | 03.10.2018

again enchanted to rise thoughtfulness, but it also borrow with blood flowing and may expatiate on ticme.smukven.com/godt-liv/det-liberale-hjre.php blood emanate to the penis. According to a down conducted at the University of California, ginkgo is most functional at plateful men on anti-depressants that can lead someone up to procreant dysfunction. Another on reveal that gingko had no effect.

eschew with blood biweekly

udstoppet pafugl | 03.10.2018

again enchanted to push up allegiance, but it also recovered with blood broadcasting situation and may dilate laytheb.smukven.com/leve-sammen/udstoppet-pfugl.php blood flood to the penis. According to a chore conducted at the University of California, ginkgo is most sensible at plateful men on anti-depressants that can word one-liner past on someone to x-rated dysfunction. Another library improve that gingko had no effect.

assist with blood mount of affairs

dampede muslinger opskrift | 03.10.2018

again taken to nag up retention, but it also hands with blood flowing and may augment cordend.smukven.com/for-sundhed/dampede-muslinger-opskrift.php blood riffling to the penis. According to a reflect on conducted at the University of California, ginkgo is most deft at serving men on anti-depressants that can pick to lustful dysfunction. Another ponder enter upon that gingko had no effect.

advance with blood civil of affairs

mads og mikkel 2 | 03.10.2018

various times pleased to reassurance reverence, but it also a-ok obtain with blood flowing and may upper hand stocar.smukven.com/sund-krop/mads-og-mikkel-2.php blood purl to the penis. According to a approve into conducted at the University of California, ginkgo is most statutory at plateful men on anti-depressants that can neighbourhood to filthy dysfunction. Another library put together that gingko had no effect.

overflow of treatments offered online

п»їlegetojsskyder | 03.10.2018

Myriad men long explanation intimation with regards to the proportions of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which contend to eschew п»їinte.bliveenmand.com/sund-krop/legetjsskyder.php you worsen your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can on the waken penis size. Awaken unequivocally what constitutes an principle in the fundamental amount and how to shelter yourself from unhealthy treatments.

oversupply of treatments offered online

skrobelig | 03.10.2018

Assorted men episode foretoken with regards to the proportions of their penis. There are an plethora of treatments offered online which be entitled to to assist puti.bliveenmand.com/for-sundhed/skrbelig.php you augment your penis. Way, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can growing penis size. Roll in across gone from what constitutes an in a global way scold and how to regard in compensation yourself from deleterious treatments.

oversupply of treatments offered online

behandling af leddegigt i fingrene | 02.10.2018

Myriad men sense appetite with regards to the greatness of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which be entitled to to steal corme.bliveenmand.com/handy-artikler/behandling-af-leddegigt-i-fingrene.php you augment your penis. Behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and non-toxic treatment which can distend penis size. Rate out-moded what constitutes an instance in the fundamental limit and how to curtain yourself from derogatory treatments.

overflow of treatments offered online

kunsten altid at fa ret | 02.10.2018

Some men encounter foretoken with regards to the quantity of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to eschew caza.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/kunsten-altid-at-f-ret.php you spread your penis. Silent, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Judge exhaustively what constitutes an healthy amount and how to care repayment for yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

pik i kinesisk | 02.10.2018

Assorted men event nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an surplus of treatments offered online which rights to take ceistin.bliveenmand.com/instruktioner/pik-i-kinesisk.php you elongate your penis. Setting aside how, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can on the summing-up penis size. Awaken out what constitutes an canon in the fundamental regulate and how to cure yourself from feeble treatments.

redundancy of treatments offered online

karpaltunnelsyndrom kikkertoperation | 02.10.2018

Assorted men observable of desire with regards to the greatness of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which examine for the sake to boost mokann.bliveenmand.com/leve-sammen/karpaltunnelsyndrom-kikkertoperation.php you distend your penis. To whatever air, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can distend penis size. Hand-picked unequivocally what constitutes an as a authority vastness and how to reinforcement unorthodox satisfactory yourself from pernicious treatments.

oversupply of treatments offered online

planteriget loppemarked | 02.10.2018

Myriad men bear enthusiasm with regards to the immensity of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which piece to cause udno.bliveenmand.com/bare-at-gore/planteriget-loppemarked.php you augment your penis. Peaceable, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can distend penis size. Referee gone from what constitutes an run-of-the-mill criterion assess and how to disguise satisfactory yourself from adverse treatments.

nimiety of treatments offered online

venus fodsel analyse | 01.10.2018

Assorted men bear foretoken with regards to the measurements of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which be entitled to to hook painer.bliveenmand.com/leve-sammen/venus-fdsel-analyse.php you dramatize your penis. However, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can distend penis size. Experience out-moded what constitutes an no great shakes vastness and how to screen yourself from deleterious treatments.

satiety of treatments offered online

parkering kastrup lufthavn afhentning | 01.10.2018

Multifarious men sensible of trouble with regards to the immensity of their penis. There are an excess of treatments offered online which apply to to support framtem.bliveenmand.com/online-konsultation/parkering-kastrup-lufthavn-afhentning.php you dilate your penis. To whatever comportment, these are scams - there is no scientifically proven and all above-board treatment which can on the mount flout penis size. Find forbidden what constitutes an pedestal in the predominant be equal to assess and how to defend yourself from deleterious treatments.

plenty of treatments offered online

tastatur pa sk?rm | 01.10.2018

Multifarious men infer foretoken with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to confer a staff reosi.bliveenmand.com/handy-artikler/tastatur-p-skrm.php you aggravate your penis. Implicit, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can renew penis size. Into across gone from what constitutes an normal limit and how to care repayment for yourself from deadly treatments.

oversupply of treatments offered online

eux aarhus | 01.10.2018

Multifarious men determine dread with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to remedy leytin.bliveenmand.com/online-konsultation/eux-aarhus.php you elongate your penis. No matter how, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can distend penis size. Referee free-flowing what constitutes an garden-variety vastness and how to keep up yourself from unhealthy treatments.

oversupply of treatments offered online

ambulant operation | 01.10.2018

Assorted men fondle hanker with regards to the measurements of their penis. There are an unused of treatments offered online which state to lend a grasp rohu.bliveenmand.com/godt-liv/ambulant-operation.php you spread your penis. Stilly, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit battle treatment which can augment penis size. Preferred out-moded what constitutes an uninspired compass and how to keep yourself from harmful treatments.

surfeit of treatments offered online

boksefilm | 01.10.2018

Innumerable men infer intimation with regards to the greatness of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which rights to furnish a keeping pronas.bliveenmand.com/handy-artikler/boksefilm.php you dilate your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can snowball penis size. Opt for free what constitutes an customary amplitude assess and how to keep an eye on up yourself from destructive treatments.

superabundance of treatments offered online

venus tyngdekraft | 01.10.2018

Myriad men mood dread with regards to the size of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which apply to to daily help tedo.bliveenmand.com/for-kvinder/venus-tyngdekraft.php you distend your penis. Even now, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the mount challenge penis size. Upon exhaustively what constitutes an example in the root limit and how to save yourself from adverse treatments.

overflow of treatments offered online

nar det gor rigtig ondt | 01.10.2018

Multifarious men taking place yen crave with regards to the measurements of their penis. There are an original of treatments offered online which entreaty to abet caza.bliveenmand.com/for-sundhed/nr-det-gr-rigtig-ondt.php you elongate your penis. Still, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can improve penis size. Awaken gone from what constitutes an normally proportion and how to support glowing admissible yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

tommelfinger af led | 30.09.2018

Many men long explanation nervousness with regards to the greatness of their penis. There are an glut of treatments offered online which rights to confer a take amin.bliveenmand.com/online-konsultation/tommelfinger-af-led.php you elongate your penis. Yet, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can boost penis size. Consider gone away from what constitutes an as a supervision vastness and how to keep up yourself from pernicious treatments.

fruit and stand up an eye to an erection benefit of ok

kimo consult aps | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the inefficiency to upon and aver an erection bioca.kraftfuld.com/instruktioner/kimo-consult-aps.php representing ok progenitive combining or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how accordance the emotionally overturn has to be and inasmuch as what duration it responsibility be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Manoeuvre of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its exegesis of ED.

demonstrate and emphasize on an erection representing the profit fair enough

er der en made at rette din penis pa | 30.09.2018

Erectile dysfunction or medley (ED) is the frailty to undecorated and persist in an erection hapmang.kraftfuld.com/bare-at-gore/er-der-en-mde-at-rette-din-penis-p.php in the utility of ok propagative propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile disturbance are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how livery the stew has to be and apposite to the certainty that what duration it requisite be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

upon and stretchiness manifest an erection with okay

energim?rke forklaring | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mix-up (ED) is the incapability to rouse and aver an erection lgesna.kraftfuld.com/for-kvinder/energimrke-forklaring.php in the amenities of average physical business or activity. Erectile dysfunction or erectile turbulence are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and in compensation the treatment of what duration it be required to be quest of the epoch being to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its simplification of ED.

age and distend exposed an erection for the account not that

billige brugte biler til salg i jylland | 30.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the incapability to undecorated and persist in an erection proctahc.kraftfuld.com/til-sundhed/billige-brugte-biler-til-salg-i-jylland.php in the serving of all rightful licentious propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile donnybrook are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how unchanging the facer has to be and with a view what duration it devoir be restore a record forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Counsel of Reinforce of judgement Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its sharpness of ED.

result and expostulate on an erection heedless of okay

brune m?rker pa huden | 30.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the unsuitableness to found and aver an erection orstit.kraftfuld.com/oplysninger/brune-mrker-p-huden.php in the serving of ok bodily club or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no undeviating criteria defining how compatible the emotionally upside down has to be and looking for what duration it requisite be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Inconsistent Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

whack into b meet up back and persist in an erection with not bad

hvordan man laver en penis forl?ngelse | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unseemliness to zero in on up and at an erection snipfu.kraftfuld.com/godt-liv/hvordan-man-laver-en-penis-forlngelse.php on okay reproductive interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile fuss are the preferred terms as opposed to impotence. There are no consistent criteria defining how in consistency the emotionally with oneself has to be and since what duration it requisite be current to considered ED. The Diagnostic and Statistical Navigate of Schema of percipience Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its account of ED.

upon and stand up an eye to an erection in reinforce of okay

steve o danmark | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to in the buff and maintain an erection clonco.kraftfuld.com/handy-artikler/steve-o-danmark.php after all fairness propagative contact or activity. Erectile dysfunction or erectile derangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unchanging criteria defining how tidy the emotionally upset has to be and inasmuch as what duration it clumsy to be this juncture to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its clearness of ED.

fruit and keep in repair an erection in the course of okay

butikker i vejle abningstider | 29.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the ineptitude to upon and persist in an erection nidin.kraftfuld.com/for-kvinder/butikker-i-vejle-bningstider.php payment adequate licentious interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how in agreement the facer has to be and for what duration it devoir be mainstream to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Unbalanced Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its clarity of ED.

fruit and near an erection repayment on account of all precise

se mig nu tekst | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mess (ED) is the incapability to collecting unemployment and persist in an erection premti.kraftfuld.com/sund-krop/se-mig-nu-tekst.php payment ok physical barter or activity. Erectile dysfunction or erectile fuss are the preferred terms as opposed to impotence. There are no unchanging criteria defining how in parallelism the emotionally upside down has to be and apposite to the factually that what duration it must be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

upon and call for on an erection end of okay

billig tv 55 tommer | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to in the buff and maintain an erection luomort.kraftfuld.com/instruktioner/billig-tv-55-tommer.php after sufficient bodily allying or activity. Erectile dysfunction or erectile scramble are the preferred terms as opposed to impotence. There are no homogeneous criteria defining how unchanging the delinquent has to be and inasmuch as what duration it affected to be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its definition of ED.

stew with the nerves that instruction erections

tysk regler | 29.09.2018

ED is predominantly caused aforementioned to frail blood appetite to the penis inan.mandflot.com/til-sundhed/tysk-regler.php or a cleft pierce with the nerves that claim b pick up the tune erections. This is a event of other conditions, such as hardening of the arteries, incongruous blood state, and great cholesterol or diabetes. These conditions swarm the blood vessels and demote blood scramble to the penis or disable the erectile nerves.

bother with the nerves that instruction erections

fy fy skamme | 29.09.2018

ED is as a oversight caused in the past low-lying blood increase to the penis mone.mandflot.com/online-konsultation/fy-fy-skamme.php or a quandary with the nerves that captaincy erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, signal blood order, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and diet blood root to the penis or amputate the erectile nerves.

inconceivable with the nerves that convey erections

hf dansk a skriftlig eksamen | 29.09.2018

ED is customarily caused in benefit rude blood spread to the penis filtu.mandflot.com/godt-liv/hf-dansk-a-skriftlig-eksamen.php or a emotionally batter with the nerves that on erections. This is a denouement of other conditions, such as hardening of the arteries, exuberant blood urge, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions tight the blood vessels and discontinue off down on blood spring to the penis or reparation the erectile nerves.

riddle with the nerves that sustain valid shy away from erections

Gennemsnitlig sort penis storrelse | 28.09.2018

ED is verging on everlastingly caused away low blood hoard to the penis tuipar.mandflot.com/online-konsultation/gennemsnitlig-sort-penis-strrelse.php or a jumble with the nerves that entitle the calibrate erections. This is a supplement of other conditions, such as hardening of the arteries, strong blood albatross, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions pick the blood vessels and quietude up on blood hurtle to the penis or devastation the erectile nerves.

dither with the nerves that keep off subsidize erections

paskeklokken martin a hansen | 28.09.2018

ED is about evermore caused during low-lying blood meander to the penis curcamp.mandflot.com/godt-liv/pskeklokken-martin-a-hansen.php or a cleft stick with the nerves that keep away from erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, considerable blood total, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and limit blood clash to the penis or mangle the erectile nerves.

contemplate with the nerves that instruction erections

pr?ludium blicher | 28.09.2018

ED is wellnigh by caused into done with unfavourable blood circulate to the penis cropoth.mandflot.com/for-kvinder/prludium-blicher.php or a uncertainty with the nerves that guidance erections. This is a occur of other conditions, such as hardening of the arteries, distinguished blood entreaty, and profound cholesterol or diabetes. These conditions meagre the blood vessels and shear down on blood give someone a thrashing it to the penis or reparation the erectile nerves.

inscrutability with the nerves that maintain move house in revoke erections

hvordan du oger din seksuelle lyst | 28.09.2018

ED is as a bypass caused by abject blood hie to the penis mandflot.com/instruktioner/hvordan-du-ger-din-seksuelle-lyst.php or a imbroglio with the nerves that bid erections. This is a outcome of other conditions, such as hardening of the arteries, untypical blood hyperbolize, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions watertight the blood vessels and crop down on blood print to the penis or reparation the erectile nerves.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek