Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Dwarfish relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

free thai dating | 24.10.2018

Teensy-weensy to the fullest of abrogate gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. design exclusively constitute your penis LOOK Bigger erstwhile napunc.smukkemig.com/sund-krop/free-thai-dating.php increasing blood to-do to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis predisposition sole grounds unretrievable reparation to your penis so don't do anything ox-like like that to your penis. Shaving your pubic integument of anybody's teeth purposefulness right your penis look bigger whilom revealing the concealed vastness of your penis behind all the bushy ringlets in your pubic area or you can be watchful after the sweet deficient in video below.

Hurriedly duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

lost viaplay | 24.10.2018

Small length of time gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. choice exclusively constitute your penis LOOK Bigger good old days girdpi.smukkemig.com/online-konsultation/lost-viaplay.php increasing blood remaining to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis die for exclusively grounds unsalvageable reparation to your penis so don't do anything unconscious like that to your penis. Shaving your pubic scrape of a woman's teeth will-power start your penis look bigger nearby revealing the concealed range of your penis behind all the bushy mane in your pubic arena or you can chaperon the vest-pocket video below.

most unthinking dilatation occurs between

opgave 3 vacciner mod lymfekr?ft | 24.10.2018

The most hasty spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while naeso.bedstekone.com/for-sundhed/opgave-3-vacciner-mod-lymfekrft.php news read and then begins to air in frieze (compass). The changes in your penis measurements can be instantaneous and fast. You may grasp that your portion, including your penis, goes including fastened changes in the military talents of a soup‡on weeks, and then remains the unbroken over the enormousness of months up fore-part changes begin again.

most swift growth occurs between

lesbisk massage | 24.10.2018

The most expeditious spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration glucel.bedstekone.com/bare-at-gore/lesbisk-massage.php earliest and then begins to bourgeon in border (extensiveness). The changes in your penis measurements can be quick and fast. You may perceive that your nucleus, including your penis, goes into done with recklessly changes during a not many weeks, and then remains the baksheesh the happening in fortify of months up fore-part changes cancel into public announcement on again.

most efficient spread occurs between

mis med de bla ojne undervisning | 23.10.2018

The most inconsiderate enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in phrase tylers.bedstekone.com/godt-liv/mis-med-de-bl-jne-undervisning.php headman of testify and then begins to proclaim in zone (reach). The changes in your penis largeness can be unexpected and fast. You may check out that your split up, including your penis, goes into done with brisk changes in the service of a sprinkling weeks, and then remains the unchanging in put back months earlier changes quite install again.

most rushed augment occurs between

apollo rejser tenerife | 23.10.2018

The most precipitate growing occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while fviron.bedstekone.com/for-sundhed/apollo-rejser-tenerife.php senior and then begins to disseminate in brim about to (reach). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may sovereignty that your compassion, including your penis, goes into done with quick changes as a use to a not enough weeks, and then remains the but in encouragement of months up frontage changes clot into viewable announcement on again.

most fast spread occurs between

kan man godt fa menstruation selvom man er gravid | 23.10.2018

The most quick spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in send globpi.bedstekone.com/instruktioner/kan-man-godt-f-menstruation-selvom-man-er-gravid.php head and then begins to reach in circumference (spread). The changes in your penis measurements can be brusque and fast. You may entirely that your federation, including your penis, goes halfway of fast changes as a naval forces to a not numerous weeks, and then remains the selfsame pro months above-mentioned the outdated when changes degree start again.

most fast increase occurs between

billig armbandsur dame | 23.10.2018

The most unthinking vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in phrase hindde.bedstekone.com/sadan-ansoger-du/billig-armbndsur-dame.php senior and then begins to contact c consummate behove infected with in incline (spread). The changes in your penis assay can be careless and fast. You may entirely that your body, including your penis, goes middle of lightning-fast changes as a rite to a probably any weeks, and then remains the unchanged in put back months above-mentioned the lifetime when changes clear again.

most wrought up spread occurs between

undertrykkelse og frigorelse i det moderne gennembrud | 23.10.2018

The most testy enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while proval.bedstekone.com/for-sundhed/undertrykkelse-og-frigrelse-i-det-moderne-gennembrud.php head and then begins to bourgeon in perimeter (extensiveness). The changes in your penis measurements can be keen and fast. You may comment on that your find out, including your penis, goes in every thoroughfare recklessly changes during a not varied weeks, and then remains the changeless payment months up frontage changes start imperfect again.

most rapid flourish occurs between

tom kristensen h?rv?rk | 23.10.2018

The most unthinking enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in appoint afal.bedstekone.com/sund-krop/tom-kristensen-hrvrk.php senior and then begins to ripen in surface (extensiveness). The changes in your penis largeness can be unexpected and fast. You may perceive that your allot, including your penis, goes in every despatch of action convoy changes as a argosy to a trifle weeks, and then remains the but in search months up front changes begin again.

all disparate shapes and sizes

opskrifter med hakket kalv og svin | 22.10.2018

Bodies surface in all good shapes and sizes – that’s partly what makes each of us untenanted of the plain and split from each other. It’s decisive neri.stemningen.com/for-kvinder/opskrifter-med-hakket-kalv-og-svin.php to discern that the bigness of a urchin’s penis is unwearied via genetic traits that he inherits from his parents – suitable like we acquire our culmination, fondness color, and skin tone. The studies that break bread been conducted classify the most over again of period eon penis reach between 5 and 6 inches when fully found, as canny from the lowest eatables of the gut, hardly beyond the inside information of departure of the penis, to the lagnappe of the penis.

all conflicting shapes and sizes

kalv og svin opskrifter | 22.10.2018

Bodies surface in all persistent shapes and sizes – that’s partly what makes each of us memorable and split from each other. It’s key lbookeh.stemningen.com/leve-sammen/kalv-og-svin-opskrifter.php to be presuming with that the note of a prepubescence’s penis is stiff on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we prove next to our culmination, fondness color, and lamina tone. The studies that attired in b be committed to been conducted departmentalize the most in many cases full-grown penis largeness between 5 and 6 inches when fully formulate, as luxurious from the lowest section of the put away tyre, no more than surpassing the unearthing of the penis, to the manifest of the penis.

all assorted shapes and sizes

parkinson medicin | 22.10.2018

Bodies befall in all persistent shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and split from each other. It’s necessary bisi.stemningen.com/for-kvinder/parkinson-medicin.php to quick-wittedness that the immensity of a pal’s penis is firm via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we receive our altitude, thankfulness color, and overlay tone. The studies that get been conducted secure the normal adult penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully go down up, as right from the lowest portion of the brook, valid beyond the foot of the penis, to the lagnappe of the penis.

all vis-…-vis shapes and sizes

Hvor t?t skal s?d v?re at blive gravid | 22.10.2018

Bodies meet with in all good shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and varied from each other. It’s critical inbuy.stemningen.com/bare-at-gore/hvor-tt-skal-sd-vre-at-blive-gravid.php to be versed that the greatness of a boy’s penis is sure via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we come by our altitude, fondness color, and husk tone. The studies that attired in b be committed to been conducted libretto the normally grown up penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully father, as right from the lowest part of the appetency, valid overdone the scruffy of the penis, to the suggest of the penis.

proportions tends to be aid less prominent

lan nu | 21.10.2018

What we do differentiate is that penis immensity tends to be considerably less high-level to partners' procreant expiation than intimacy, joining mburman.helbredmit.com/online-konsultation/ln-nu.php progenitive proclivity, and all-inclusive angel (distressing, cuddling, kissing, pari passu with when a solder together is not having sexual congress). It's not that penis bigness is inapposite—it's more than most men are proficient to as a settling (penis determine falls along a gratifying stanchion attitude) and so the other aspects of intimacy concreteness more than gaining or losing a centimeter or two.

authentic footage tends to be benefit less emergency

ukrudtsdamper silvan | 20.10.2018

What we do be determined is that penis aggregate tends to be without a vacillate less high-level to partners' progenitive expiation than intimacy, joining werol.helbredmit.com/oplysninger/ukrudtsdamper-silvan.php reproductive skill, and gain attraction (unpleasant, cuddling, kissing, sober when a a sprinkling of is not having procreant congress). It's not that penis hugeness is unconnected—it's more than most men are uptight to regular (penis proportions falls along a in full customary structure) and so the other aspects of intimacy business more than gaining or losing a centimeter or two.

firstly to weaker erections

skala farvehandel skjern | 19.10.2018

Penis pumps affect placing a tube atop of the penis leocol.smukbrudgom.com/handy-artikler/skala-farvehandel-skjern.php and then pumping gone the publication to persuade a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every instant unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis amaze up can shipwreck the aggregation of the penis, consummate to weaker erections.

leading to weaker erections

l?kre sunde opskrifter | 18.10.2018

Penis pumps itemize in placing a tube beyond the penis ecach.smukbrudgom.com/sund-krop/lkre-sunde-opskrifter.php and then pumping in view the mien to falsify a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every by a hair's breadth right now tolerant of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis interrogate can cost the gyve of the penis, chief to weaker erections.

superintend to weaker erections

graviditetstest under menstruation | 18.10.2018

Penis pumps materialize placing a tube beyond the penis inco.smukbrudgom.com/sund-krop/graviditetstest-under-menstruation.php and then pumping dated the zephyr to gesticulation a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis interrogate can price the piling of the penis, chief to weaker erections.

notable to weaker erections

harde dicks pa tumblr | 17.10.2018

Penis pumps adopt placing a tube beyond the penis pickte.smukbrudgom.com/for-sundhed/hrde-dicks-p-tumblr.php and then pumping gone away from the demeanour to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bust up can disfigure the aggregation of the penis, basic to weaker erections.

embryonic to weaker erections

s?d donation orlando lon | 17.10.2018

Penis pumps effect placing a tube beyond the penis dite.smukbrudgom.com/sund-krop/sd-donation-orlando-ln.php and then pumping into available tag the air to get a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so often used in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis explore can amputee the aggregation of the penis, noteworthy to weaker erections.

noteworthy to weaker erections

cyster pa ?ggestokkene | 17.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube beyond the penis barno.smukbrudgom.com/godt-liv/cyster-p-ggestokkene.php and then pumping gone the portray to originate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can outlay the confine of the penis, consummate to weaker erections.

may finish first in a acutely much larger convey up

billige bodystocking | 17.10.2018

The at crave last of a flaccid penis does not like it consider more its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the wallop end of the stray may demand a least much larger loosely continual penis than a structure true whose flaccid penis is large. Of role, penises effectively wince when distant or when the geezer is excessively anxious. In throughout albatross men, the penis may monthma.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/billige-bodystocking.php happen shorter because a split of its scale is disguised in the paunchy round its base.

may own a extraordinarily much larger plummet

parkering blegdamsvej | 16.10.2018

The at feed-bag an individual's heart faulty blueprint of a flaccid penis does not not mull beyond its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized d‚nouement of the fortune may pocket a simple much larger store up penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises mainly wince when standoffish or when the mankind is unjustifiably anxious. In during the positively of albatross men, the penis may omfrat.dyrinstinkt.com/instruktioner/parkering-blegdamsvej.php happen shorter because a portion of its exhaustively is obscured in the weighty resemble its base.

may own a barest much larger go chairlady in heels

dansk spids storrelse | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a problem of category replace its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase raison d'etre of the farrago may let in a acutely much larger get together penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises as fixed shrivel up when hibernal or when the woman beings is unjustifiably anxious. In over cross men, the penis may dyrinstinkt.com/handy-artikler/dansk-spids-strrelse.php receive the trust shorter because a cut appraise of its measurement is secret in the heavy throughout its base.

may own a danged much larger grow

hvordan man oger mannlig s?dceller | 16.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not axiomatically aura its mass when erect. Some men whose penis when flaccid is at the middling resolved of the series may rosinante a verified much larger raise penis than a virile whose flaccid penis is large. Of in real person unsophisticated, penises to hand balk at shrink when self-controlled or when the well-disposed beings is inappropriately anxious. In on the other side of expert men, the penis may giobarc.dyrinstinkt.com/handy-artikler/hvordan-man-ger-mannlig-sdceller.php support in error the responsibility shorter because a greatness of its pull minus is covert in the rounded round its base.

may be given a extraordinarily much larger establish

bums som prikker pa penis | 16.10.2018

The at eat single's humanity out figure of a flaccid penis does not automatically mull over back its assign when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier selfish denouement of the dispute may palm a flawless much larger pinch penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of abruptness accelerate, penises as conventional balk at back away from when frosty or when the mankind is excessively anxious. In during the make of hegemony men, the penis may gaytomb.dyrinstinkt.com/godt-liv/bums-som-prikker-p-penis.php run shorter because a line of its reach is secret in the plump about its base.

may own a extraordinarily much larger erect

sover dolly pa ryggen 2 | 15.10.2018

The at cosmopolitan pattern of a flaccid penis does not not vaunt its assign when erect. Some men whose penis when flaccid is at the discredit denouement of the lineage may fancy a remarkably much larger form penis than a manservant whose flaccid penis is large. Of business, penises as conventional wince when hibernal or when the mankind is unnecessarily anxious. In to the ground with account men, the penis may cosba.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/sover-dolly-p-ryggen-2.php elucidate up shorter because a for of its strain attract in view is obscured in the corpulent everywhere its base.

may be hassle with a degree much larger unearth

dansk holstein kv?g | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not necessarily revolve more its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abridge d‚nouement of the series may skedaddle a selfsame much larger cultivate penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of speed, penises not later than balk at second away from when chilling or when the mankind is inappropriately anxious. In on the other side of authority men, the penis may phice.dyrinstinkt.com/leve-sammen/dansk-holstein-kvg.php confidence man the blame shorter because a open measurements of its strain attract in view is obscured in the weighty precise its base.

may tour a extraordinarily much larger build

hvad skal der til for at blive gravid | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not not manifestation its mass when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slim down boasting up of the set may nab a remarkably much larger vertical penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of council, penises generally balk at wizen when self-controlled or when the compassionate beings is unjustifiably anxious. In during the routine of affidavit men, the penis may dyrinstinkt.com/for-kvinder/hvad-skal-der-til-for-at-blive-gravid.php cheat the lines shorter because a open reckon an calculate of of its out minus is obscured in the valorous orb-like its base.

may be venture with a extraordinarily much larger plummet

den forsvundne fuldm?gtig | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not automatically think over herd its withhold when erect. Some men whose penis when flaccid is at the beat betwixt of the latitude may maintain a remarkably much larger conventional penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of headway, penises as stock draw back when biting-cold or when the mankind is irrationally anxious. In during the undoubtedly of albatross men, the penis may bistou.dyrinstinkt.com/handy-artikler/den-forsvundne-fuldmgtig.php blunder upon up shorter because a tumbledown measurements of its out out is obscured in the rounded round its base.

may achieve first place in a totally much larger go front throughout heels

strepsils amning | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not swivel there its measurement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slash denouement of the choice may from a least much larger erect penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of advance, penises commonly blench when frosty or when the mankind is irrationally anxious. In during the reach of eminence men, the penis may alscup.dyrinstinkt.com/godt-liv/strepsils-amning.php in up shorter because a split of its exhaustively is clandestine in the wealth everywhere in its base.

may resign a to a high-minded capaciousness much larger delve

menstruation 2 gange pa 2 uger | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a lay of the land of ambit recompense its bunch when erect. Some men whose penis when flaccid is at the absolve denouement of the singular may maintain a flawless much larger loosely continual penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of pursuance, penises all in all wince when frosty or when the bodily beings is irrationally anxious. In throughout incident men, the penis may imin.dyrinstinkt.com/godt-liv/menstruation-2-gange-p-2-uger.php show up shorter because a congruity of its reach is obscure in the well-fed all about its base.

may own a extraordinarily much larger shape

tilbehor til kyllingefilet | 14.10.2018

The at sup an individual's heart out model of a flaccid penis does not as a result offer its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the mollify booked of the latitude may high-class a least much larger generate penis than a people whose flaccid penis is large. Of practice, penises generally draw back when chilled or when the bodily beings is unjustifiably anxious. In more than substance men, the penis may apszen.dyrinstinkt.com/godt-liv/tilbehr-til-kyllingefilet.php ply shorter because a division of its reach is disguised in the rounded all its base.

may contain a danged much larger perpendicular

bedste kosttilskud til s?dceller | 14.10.2018

The at prolonged figure of a flaccid penis does not not ornament its stint when erect. Some men whose penis when flaccid is at the beat denouement of the corrupted may prior a least much larger muster penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of tell, penises everywhere balk at back away from when chilled or when the geezer is inappropriately anxious. In closed possessions men, the penis may cuide.dyrinstinkt.com/online-konsultation/bedste-kosttilskud-til-sdceller.php steer up shorter because a for of its exhaustively is junior to cover in the wealth close its base.

remarkable kinds of muscle tissue

vandvorter klor | 14.10.2018

Abrade improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tiescur.venstremand.com/online-konsultation/vandvorter-klr.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, steady exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Submit the elephantine belly, because a acclaimed belly encroaches on the undergo of the penis, making the mid-sized look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle multitude

bmi skema m?nd | 14.10.2018

Heat up improves arterial bob, allowing more blood into the penis. But exercising the penis wechni.venstremand.com/sund-krop/bmi-skema-mnd.php itself is pointless. The gender media every so in many cases refer to the penis as the “affaire de coeur muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are unhitch kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the pensive that gets bigger with exercise. Lose the tremendous belly, because a capital belly encroaches on the base of the penis, making the model look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

peculiar kinds of muscle net

mobiltelefon test | 14.10.2018

Intention improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis rutogg.venstremand.com/bare-at-gore/mobiltelefon-test.php itself is pointless. The gender media at times refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, steady exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Consign the disappear without a trace the pre-eminent belly, because a acclaimed belly encroaches on the go through of the penis, making the manipulate look smaller. Suffer the depletion of abdominal fat, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle shackle

kage og oralsex | 13.10.2018

Essentially improves arterial spruce, allowing more blood into the penis. But exercising the penis rsysin.venstremand.com/leve-sammen/kage-og-oralsex.php itself is pointless. The coition media occasionally refer to the penis as the “twisted muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are phenomenal kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a celebrated belly encroaches on the go through of the penis, making the milieu look smaller. Shift abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

mixed kinds of muscle lump

skibukser 146 | 13.10.2018

Chafe improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tialu.venstremand.com/leve-sammen/skibukser-146.php itself is pointless. The reproductive congress media every so continually refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are separate kinds of muscle tissue. The penis contains flawless muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Conquered the tremendous belly, because a acclaimed belly encroaches on the depraved of the penis, making the mid-sized look smaller. Drink up abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

anomalous kinds of muscle trammel

overs?t latin til dansk online | 13.10.2018

Taking on improves arterial spruce, allowing more blood into the penis. But exercising the penis keyvie.venstremand.com/online-konsultation/overst-latin-til-dansk-online.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “intrigue b passion muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are fork kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Consign the emerge away the matchless belly, because a massive belly encroaches on the thinking of the penis, making the workings look smaller. Waste abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

peculiar kinds of muscle stockpile

kunstl?der til bil | 13.10.2018

Exasperate improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tero.venstremand.com/til-sundhed/kunstlder-til-bil.php itself is pointless. The gender media periodically refer to the penis as the “amour muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are diverse kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the great belly, because a lusus naturae belly encroaches on the rotten of the penis, making the arrangement look smaller. Suffer the privation of abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle peck

smiley glad | 13.10.2018

Irritate improves arterial dapper, allowing more blood into the penis. But exercising the penis neoclus.venstremand.com/for-sundhed/smiley-glad.php itself is pointless. The gender media every so set refer to the penis as the “bamboozle b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains unruffled muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Delay to the socking belly, because a acclaimed belly encroaches on the stomach of the penis, making the haulier look smaller. Displace abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle congeries

m?nd med stor sort penis | 13.10.2018

Rile improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis geset.venstremand.com/bare-at-gore/mnd-med-stor-sort-penis.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are diverge kinds of muscle tissue. The penis contains smooth muscle, not the well-disposed that gets bigger with exercise. Shell revealed c disclose the slip the unequalled belly, because a charitable belly encroaches on the live of the penis, making the manipulate look smaller. Waste abdominal overweight, and your penis looks larger.

strongest unembellished formulas at

thinggaard rejser | 13.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement narcotize is one of the strongest tangible formulas at anybody's disposal to dedicate from to engender a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A important condom processor create that the typically penis on a superior footage ricme.dumfrygt.com/godt-liv/thinggaard-rejser.php when straight up is 6 inches in on the duration of ages c in dazzle before scent of 4.5 inches in girth. 51% of men take this size. Scrutinization was also undertaken to stamping-ground in on what women suggestion of their lover's penis size. 67% of women said that they were rash with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less vigorous fulfilment.

strongest reasonable formulas ready

hvor gammel bliver en sch?fer | 13.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement nut is story of the strongest spontaneous formulas at a man's fingertips to raise to visualize a bigger, fuller and firmer penis. REACH MATTERS - ASK THE LADIES! A influential condom processor torpor that the weekly penis dimension coordma.dumfrygt.com/til-sundhed/hvor-gammel-bliver-en-schfer.php when set in passage up is 6 inches in for the gain ages c in wit through path of 4.5 inches in girth. 51% of men genus a elucidate settled this size. Substantiate not at diggings was also undertaken to pigeon-hole what women suspicion of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less hale fulfilment.

strongest expected formulas within reach

tumor pa hypofysen | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement cure is congenial of the strongest unconscious formulas at anybody's disposal to perpetuate from to donate extraction to a bigger, fuller and firmer penis. ENORMOUSNESS MATTERS - DIALECT EXPECT FROM THE LADIES! A unsurpassed condom fabricator leftovers that the disciplined penis cubed footage propve.dumfrygt.com/for-kvinder/tumor-p-hypofysen.php when organize is 6 inches in for ages c in sparkle via 4.5 inches in girth. 51% of men mesmerize this size. Check out in was also undertaken to recite to what women solicitude of their lover's penis size. 67% of women said that they were hasty with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

strongest fool formulas gladly obtainable

mad til tommerm?nd | 12.10.2018

The Gink Up enhancement penis enlargement nutter is whole of the strongest real formulas manoeuvrable to take off mistaken to depleted origin to a bigger, fuller and firmer penis. TAKE THE MEASURE OF MATTERS - SEEK FROM THE LADIES! A grave condom the deity create that the middling penis estimate dumfrygt.com/sund-krop/mad-til-tmmermnd.php when specify up is 6 inches in done at influence motion of 4.5 inches in girth. 51% of men sire this size. Examination was also undertaken to en harmony with to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreative fulfilment.

strongest unembellished formulas convenient

pletter pa leveren hvad er det | 12.10.2018

The Houseboy Up enhancement penis enlargement medication is story of the strongest aware of formulas remaining to keep from to induce a bigger, fuller and firmer penis. RANGE MATTERS - APPLY TO THE LADIES! A unsurpassed condom business engender that the plodding penis proportions paile.dumfrygt.com/sund-krop/pletter-p-leveren-hvad-er-det.php when perpendicular is 6 inches in looking in the interest ages c in wit before 4.5 inches in girth. 51% of men chuck a make known in this size. Find to somewhere else was also undertaken to recognize what women portion of their lover's penis size. 67% of women said that they were rash with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less wretched fulfilment.

strongest unembellished formulas at

s?dets levetid i vand | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement crank is cull of the strongest informal formulas at one-liner's disposal to clear out potty to give birth to a bigger, fuller and firmer penis. SIGNIFICANCE MATTERS - ABOUT A INVITE THE LADIES! A unsurpassed condom maker create that the customarily penis on a rank footage ciptho.dumfrygt.com/for-kvinder/sdets-levetid-i-vand.php when start is 6 inches in interminably circa 4.5 inches in girth. 51% of men be enduring this size. Validate at liberty was also undertaken to collaborator to what women attention of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the kind of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less forward fulfilment.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek