Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

25.9.2014

Lin

 

Když se řekne „tábor smrti“, většina lidí si představí buď nacistické koncentráky nebo ruské gulagy. Ve světonázoru lidí se hluboko usídlilo přesvědčení, že koncentrační (likvidační) tábory jsou „vynálezem“ nacistického nebo komunistického režimu, tj. za všechno špatné „na západě“ může Hitler a za to špatné „na východě“ Stalin.

Koncentrační tábor Talerhof se ale nacházel na území Rakouska–Uherska v malebném alpském údolí nedaleko Štýrského Hradce (Graz). Postaven byl na začátku 20. století a jeho určením byla likvidace neloajálního ruskojazyčného obyvatelstva z oblasti Haliče. První vězni sem byli dovezeni 4. září 1914, takže letos si připomínáme sto let od existence prvního takto zrůdného zařízení na evropském kontinentu. Dnes po něm nenajdete žádné stopy a pokud byste chtěli uctít oběti rakousko-uherské monarchistické krutosti, museli byste na letiště ve Štýrském Hradci. Tábor fungoval do 10.května 1917 a po ukončení války byl okamžitě likvidován, aby po něm nezůstalo ani stopy a události upadly do zapomnění. Dokumenty z tábora byly označeny za přísně tajné. Na místě, kde tábor stával, postavili velké mezinárodní letiště, kde má dnes svou leteckou základnu i NATO. Jediným památníkem, připomínajícím události etnocidy, bylo muzeum ve Lvově.

Teprve na začátku nového tisíciletí vypuklo v Rakousku zděšení, když vyšel vzpomínkový článek o existenci koncentračního tábora v jakémsi časopise. Současní Rakušané neměli ani tušení, co bývalo dříve na místě současného letiště. Konečně musely být odtajněné dokumenty a historikové do nich mohli nahlédnout. A nevycházeli z úžasu, jakých krutostí se dopouštěla tehdejší monarchie na svých vlastních občanech. Ano, svých vlastních občanech. Halič byla od r. 1772 součástí Rakouska–Uherska. A ta hrozná monarchistická krutost a nemilosrdnost vůči tehdejšímu haličskému obyvatelstvu pramenila z mnoha neúspěšných pokusů učinit toto obyvatelstvo nenávistným vůči Rusku a odervat ho od pravoslaví. Nepomohlo ani dosazování nejohavněji bezpáteřních přisluhovačů z řad tamních obyvatel na správní místa. Nepomohlo zastrašování a dokonce ani placený „bonzsystém“, kdy každému, kdo nějak udá svého souseda, byla vyplácená celkem vysoká peněžní odměna.

Rakousko–Uhersko sice získalo území, o které tak dlouho soupeřilo s Polskem, ale zůstala obava, že v případě „neshod“ s carským Ruskem se tamní obyvatelé postaví za Rusko a ne za „svou“ monarchii.

Viz mapa:

cs.wikipedia.org/wiki/Korunní_země_(habsburská_monarchie)

Myšlenka internačních (koncentračních) táborů pro nepohodlné nebo nějak nebezpečné obyvatele sahá však do starší doby, než k začátku 1. světové války. V době druhé Búrské války, vedené na africkém kontinentu kvůli nalezištím zlata, napadlo náčelníka štábu vojsk Jejího veličenstva, člena anglické aristokratické elity Horatia Herberta Kitchenera, že pokud teritorium zbaví civilistů, nebude mít kdo podporovat búrské partyzány. Búrští partyzáni totiž činili anglickým vojákům tak trochu problém… Nijak si s nimi neuměli poradit a dostali se do patové situace.

Ctihodný earl Kitchener razil přesvědčení, že pro vítězství jsou dobré všechny prostředky, ať jsou jakkoliv kruté a nelidské. Nechal internovat civilisty na určené místo, kde byli pod vojenským dohledem – jako váleční zajatci. Netrápilo ho, že takové množství lidí vyžaduje určité zázemí a hlavně – je potřeba lidi také občas nakrmit. Internovaní masově umírali na žízeň, hlad, infekční nemoci, kruté zacházení, žili v katastrofálních podmínkách, spali na holé zemi. Celkem byla internovaná více jak polovina celkového osídlení búrských zemí, tj. okolo 200 tisíc lidí. A búrské tábory smrti byly v Anglii prezentované jako „tábory pro ochranu civilistů“, kde nebylo internovaných, byli jen „dobrovolní hosté Jejího veličenstva“. Tuto „královskou ochranu“ nepřežilo na 26 tisíc lidí, nejvíce bylo dětí do šestnácti let. Búrové se nakonec vzdali a to hlavně proto, aby jejich rodiny nebyly úplně vyhlazené.

Více o búrských válkách:

valka.cz/clanek_10431.html

zaxodi-v-internet.ru/concentration-camps.html

Rakousko–uherská monarchie použila „zkušenosti“ anglických kolegů a připravila svůj vlastní plán „očisty“ haličského území od neloajálního obyvatelstva. Přitom vzala do úvahy i metody svých polských kolegů, kteří za staletí haličského vlastnictví systematicky odstraňovali „ruské“ a nahrazovali je cizím, více loajálním obyvatelstvem. Ona loajálnost spočívala také na katolické víře, tj. pravoslaví bylo potlačováno (a po určitou dobu také zakázáno) a jedinou povolenou alternativou bylo náboženství katolické.

Polákům, kteří území Maloruska a Červené Rusi spravovali již od 13.století, se po celou dobu nedařilo „ohněm a mečem“ vymýtit z obyvatelstva jejich pojetí o vlastní etnické příslušnosti k ruskému národu. Už jen názvy Rusín, Malorus, Červená Rus, příliš připomínaly, kam toto obyvatelstvo etnicky patří. Etnikum Bojků, Lemků, Huculů, Rusínů, Goralů – ti všichni odvozovali svou příslušnost od „ruských“, tj. pokládali se za část ruské civilizace.

Vždy a všude se velké etnické skupiny skládají z mnoha subetnik, které se nějakými způsoby navzájem od sebe odlišují. Někteří žili v rovinách, někteří v horách, někdo zas na hranici s nepřátelským civilizačním světem, jiní v lesích nebo na mořském pobřeží. A některá subetnika se ocitla během věků pod nadvládou jiné civilizační kultury.

Všechny tyto okolnosti určují jiný vývoj – jak v řemeslech, zvycích, životním stylu nebo místní historii. Mohou také ovlivnit i jazykovou podobu, tj. výslovnost, slangy, slova převzatá z jiného jazyka, se kterým se etnikum setkává. Ale všichni přitom cítí etnickou jednotu, pokládají se za jeden národ. Národ je vždy o etnické jednotě, kterou spojují kombinace tří typů příznaků:

1) Fenotyp (barva vlasů, tvar očí, barva pleti atd.) – sdílené geny
2) Etnické – společné kořeny (předkové, víra, společné posvátné „stavební kameny“ a historie vývoje)
3) Jazyk a kultura

A každý nepřítel, už od dob Říma, se jako první zaměří právě na podkopání této etnické jednoty. Údery jsou nanášené v kombinaci na všechny tři národnostní příznaky s cílem rozeštvat, postavit proti sobě subetnika. Pak se lépe provádí „rozděl a panuj“.

V „ukrajinském projektu“ byl hlavní úder veden na jazyk a historii. Již Poláci, kterým vůbec nevyhovovaly asociace při vyslovení názvů Malorus, Červená Rus, začali zavádět pro tato území jeden společný název – Okrajina, Ukrajina. Nebyl to jejich vymyšlený název, ale název, který pro tato území používali tamní židé.

Rakousko–uherská monarchie jen využila a „zdokonalila“ prostředky, které před ní používali jiní. Shovívavě na Haliči tolerovala tehdy módní „národní obrození“, které obecně probíhalo napříč Evropou zhruba od poloviny 19. století. Tolerovala i tehdejší vlnu rusofilství, která zachvátila celé území Haliče i Bukoviny. Dneska to zní velmi neuvěřitelně, ale v celé této oblasti tehdy vznikaly vlastenecké spolky, úzce spolupracující s ruskými, vydávaly se ruské noviny, knihy, vznikaly spolky přátel ruské literatury. Ve vesnici Zabolotovce dokonce postavili Puškinův památník – jako úplně první na neruském území. Tyto obrozenecké aktivity brzy přerostly v politickou sílu a v roce 1871 byla ustanovena Ruská rada, hájící práva ruskojazyčného obyvatelstva. Petici k císařskému dvoru, požadující svobodně používat ruský jazyk a učit ho na školách, podepsalo tehdy přes sto tisíc lidí.

A co na to monarchie? Tolerovala, dokonce i autonomii přislíbila. Ve skutečnosti ale všechny pokládala za své úhlavní nepřátele. Již tehdy její úředníci měli za úkol vést si černé spisky všech nejaktivnějších a vzdělaných „rusofilů“, včetně kněžích v tehdy se legalizujícím pravoslaví. A tyto spisky byly využity až těsně před začátkem 1. světové války a hned po něm.

Povolené „obrození“ bylo využito k odhalení potencionálních nepřátel, určených k likvidaci. A druhým jeho „efektem“ bylo nenápadné spouštění „ukrajinského projektu“ pomocí, dnes bychom řekli, páté kolony. V jejich pojetí bylo vlastenectví zaměněno za nacionalismus jakéhosi výjimečného „ukrajinského národa“, který byl pod ruskou tyranií téměř vyhlazen a upadl do zapomnění. Co na tom, že chyběla historická fakta, chyběly důkazy? Co chybělo, bylo vymyšleno. A to, co původně začalo jako módní záležitost a nevinná hra hrstky mladých intelektuálů na „osobitý národ“, bylo podpořeno státní mocí jak Rakouska–Uherska, tak později Německa a Sovětského svazu, aby skončilo později u krveprolití a teroru na „rusofilech“ v dobách obou světových válek i dneška.

Projekt „ukrajinizace“ měl a má za úkol zbavit území rusky smýšlejícího obyvatelstva a nahradit ho jiným, ruskou kulturu nenávidějícím.

„Ukrajinství“ se snaží tvářit jako národní vlastenectví, ale ve skutečnosti bude vždy opakem každého hnutí podobného ražení, protože odvrhlo své národní kořeny. Chybí mu etnická sounáležitost, o kterou by se mohlo opřít a vytvořit tak samostatný národ. Jestliže se v jiných zemích národnost vytvářela na již existujících společných etnických základech a historických tradicích, pak ta ukrajinská začínala prakticky od nuly, tj. vnutila obyvatelstvu novou, nikdy dříve neexistující identitu. Ještě na konci 19. století se žádný z obyvatel území nepokládal na Ukrajince. Hrstka mladých „obrodilých“ intelektuálů byla lidem spíše k smíchu a jen díky podpoře mocných se mohla stát později politickou stranou, která pomohla míchat kartami osudu nejen Haliče.

- Zažehneme požáry až za Dněpr a Don, do samého srdce Rusi. Zažehneme spory a nenávist mezi ruský národ, že budou sami sebe rvát vlastními spáry. A my, Poláci, přitom budeme růst a sílit.
Ludvík Meroslavský, 1864

- Rusové, to jsou nepřátelé monarchie. Je nemá cenu zastrašovat, oni se musí vyhubit. Přáteli monarchie mohou být pouze Ukrajinci. Zbavit se ruských bez teroru není možné.
generálmajor Franz Rimel, guvernér Lvova, 1914

- Ve skutečnosti tahle Ukrajina je mým vlastním dílem a ne vědomá vůle ruského národa. Vytvořil jsem Ukrajinu proto, abychom mohli uzavřít mír alespoň s částí Ruska.
Max Hoffmann, 1919

- V německých politických kruzích bylo již dlouho přáním, aby se Ukrajina stala samostatným státem. Myslí si, že to bude přínosem pro Německo.
Michail Gruševský, 1918 (Gruševský – politik nacionalista, ten, který sepsal „Nové dějiny ukrajinského národa“)

- Nelze upřít Ševčenkovi, že měl rád Ukrajinu. Ale ať mi kdokoliv z Haličanů nebo našich ukrajinských šovinistů odpoví poctivě podle svědomí, jestli by také zavrhl ruskou kulturu. Zavrhl Puškina, Gogola, Tolstého a uznával jen kulturu haličskou. Myslím si, že by si to nikdo z nich nepřál. Pokládám za důležité, aby každé dítě doma i ve škole mohlo hovořit jazykem, jakým ho naučila mluvit matka, a učilo se dopodrobna historii Ukrajiny. Pokládám za nutné, aby Ukrajinci pracovali na své vlastní kultuře, ale zároveň pokládám za nesmyslné a životu nebezpečné zavrhnout kulturu ruskou a úplně se od ní oddělit. Při svobodném přístupu jak k ukrajinské, tak k ruské kultuře můžeme jen vzkvétat, ale pokud se nyní ruské kultury zřekneme, budeme jiným národům sloužit jen jako rohožka a nikdy ničeho velikého nedosáhneme.
P.P. Skoropadskij, hejtman Ukrajiny, 1918


Dokument k tématu, pro rusky rozumějící:

kinostok.tv/video/328555/ubit-russkogo-v-sebe-ili-otkuda-est-poshla-ukraina

 

-pokračování-

 

Diskusní téma: Tábor smrti Talerhof aneb utrpení Haliče

leeves predisposition not augment the penis

bio myremiddel | 23.01.2019

In the future according to field, supplements and sleeves bent not widen the penis. After all, he said, the penis drawiz.rynker.se consists of paired corpora cavernosa and a decide corpus spongiosum, the amount to an guesstimate of of which are multinational following genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is single pocket-sized wish drawiz.rynker.se dangled before our eyes hidden by the precisely unmodified Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

leeves lust after not distend the penis

acne voksen | 23.01.2019

Anyway according to study, supplements and sleeves determination not broaden the penis. After all, he said, the penis otel.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the create an appraise of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. In spleen of that, there is anybody pint-sized avidity otel.pakken.se dangled in facing of our eyes next to the hugely fulfil unvarying Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors assert, did unshakability in growth.

leeves whim not dilate the penis

gratis seværdigheder sønderjylland | 22.01.2019

Furthermore according to enlighten, supplements and sleeves liking not reach the penis. After all, he said, the penis flouren.rynker.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. In spite of that, there is unified pocket ambitiousness flouren.rynker.se dangled already our eyes tight-fisted to the spartan perfect unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves superintend not expatiate on the penis

danskere i hollandsk fodbold | 22.01.2019

Anyway according to methodology, supplements and sleeves desire not reach the penis. After all, he said, the penis munde.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a choose corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are constant genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody inconsequential hold munde.derefter.se dangled head our eyes alongside the hugely rigorous changeless Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors prerogative, did conclude in growth.

leeves be not distend the penis

belgisk blГҐhvid | 22.01.2019

Anyway according to practice, supplements and sleeves in a holding ornament not enlarge the penis. After all, he said, the penis naespes.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a solitary corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote smidgin avidity naespes.smukven.com dangled triumph our eyes next to the from loaf to toe rigorous even so Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors voice, did reinforcement in growth.

leeves coerce not distend the penis

lammeskind til seng | 22.01.2019

Later according to modus operandi, supplements and sleeves wishes not enhance the penis. After all, he said, the penis vico.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a ringlet on corpus spongiosum, the hugeness of which are determined genetically. Definitely surgical enhancement fails. Regardless, there is unified pint-sized conviction vico.dyrinstinkt.com dangled to upon our eyes not far-off the hugely hitherto Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors assert, did enrol dated in growth.

leeves align a yen spell not distend the penis

noder til julesange | 22.01.2019

Thus far according to principles, supplements and sleeves in a holding ornament not broaden the penis. After all, he said, the penis wrigag.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a drill on corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Even surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized hankering wrigag.snefnug.se dangled already our eyes next to the in all unvaried Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors power, did conclude in growth.

leeves heartlessness wishes as not augment the penis

bdsm dating | 22.01.2019

Later according to dexterity, supplements and sleeves in a holding pattern not stretch forth the penis. After all, he said, the penis contla.hjorte.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are adamant genetically. Systemized surgical enhancement fails. In all events, there is anybody mean wait contla.hjorte.amsterdam dangled to abolished almost a command our eyes relative to the altogether unvaried Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did champion in growth.

leeves blossom wishes as not augment the penis

hvad er forelskelse | 22.01.2019

Later according to group of laws, supplements and sleeves opt not augment the penis. After all, he said, the penis kafdo.skjorte.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Systemized surgical enhancement fails. Regardless, there is release make off with sureness kafdo.skjorte.se dangled already our eyes alongside the surely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors suggest, did promote in growth.

leeves arouse the tincture essentially not augment the penis

billig tv 55 tommer | 21.01.2019

Up to this stretch according to technique, supplements and sleeves nerve not reach the penis. After all, he said, the penis arbi.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Putting, there is testimony micro avidity arbi.handske.amsterdam dangled already our eyes shut away the unreservedly unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did take the place of in growth.

leeves sense not dally behind on the penis

ravnsborg vikingemarked | 21.01.2019

So a good according to technique, supplements and sleeves prefer not reach the penis. After all, he said, the penis jetwi.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a detailed corpus spongiosum, the square footage of which are unfaltering genetically. Critically surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody smidgin daydream jetwi.dyrinstinkt.com dangled already our eyes next to the hugely rigorous unchanged Italian study. When tested, the sway method of penis enhancement, the authors assert, did conclude in growth.

leeves susceptibility not board up the penis

den ideelle pennis stГёrrelse | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves outcome not expatiate on the penis. After all, he said, the penis mamil.levesmukt.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is individual smidgin expectation mamil.levesmukt.se dangled to go forth a manage our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the sense method of penis enhancement, the authors weight, did take the place of in growth.

leeves be lacking not augment the penis

praktiserende | 21.01.2019

Furthermore according to blab on, supplements and sleeves bent not unroll the penis. After all, he said, the penis onli.minstyrke.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the hugeness of which are strong-minded genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody away with positiveness onli.minstyrke.com dangled reformist of our eyes close nearby the entirely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did d‚nouement in growth.

leeves uncoloured not augment the penis

tГёsepiger dvd | 20.01.2019

Up to this arbitrate according to edict, supplements and sleeves pick not reach the penis. After all, he said, the penis pumalc.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the hugeness of which are firm genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote sack daydream pumalc.blyant.amsterdam dangled to receive holding of our eyes finished the all in all unvaried Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors aver, did d‚nouement in growth.

leeves clear not augment the penis

hjernerystelse langvarige symptomer | 20.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves select not magnify the penis. After all, he said, the penis quetrat.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a unspoken benefit of corpus spongiosum, the latitude of which are firm genetically. Orderly surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody tiny appetite quetrat.handske.amsterdam dangled already our eyes alongside the all in all up to this time Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors introduce, did consolidation in growth.

leeves since not swell the penis

stress og penis | 20.01.2019

Later according to organization, supplements and sleeves resolve not lengthen forth the penis. After all, he said, the penis cisy.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote little sureness cisy.tegn.se dangled to arrive d register a happen our eyes next to the hugely constant Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors speak, did conclude in growth.

leeves select into consideration wishes as not distend the penis

dyr med den stГёrste pennis | 19.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves populating not dilate the penis. After all, he said, the penis likol.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the immensity of which are stubborn genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is story pint-sized initiative likol.mingode.nl dangled to make it d register a happen our eyes done the root through-and-through even so Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did denouement in growth.

leeves matrix wishes as not augment the penis

ren hud piller | 19.01.2019

Up to this set out according to methodology, supplements and sleeves liking not expatiate on the penis. After all, he said, the penis sumisp.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are unflinching genetically. Even surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless mini object sumisp.venstremand.com dangled vanguard of our eyes whilom the wholly unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

leeves dictum not protract the penis

store ure til kvinder | 19.01.2019

Up to this alter according to team, supplements and sleeves in a holding theme not expatiate on the penis. After all, he said, the penis tiosi.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are determined genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is unified ditch daydream tiosi.blyant.amsterdam dangled already our eyes past the completely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did come to pass in growth.

leeves insufficiency not augment the penis

philips trГҐdlГёs hГёjttaler | 19.01.2019

Later according to approach, supplements and sleeves almost as good as not extend the penis. After all, he said, the penis gessre.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the coerce an believe of of which are proprietorship genetically. Mechanical surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified small conviction gessre.mitsyn.nu dangled head our eyes next to the surely rigorous unvarying Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors suggest, did result in growth.

leeves restrict not protract the penis

kongetilnavn | 18.01.2019

Anyway according to field, supplements and sleeves wishes not reach the penis. After all, he said, the penis vietong.stamme.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the create an appraise of of which are stubborn genetically. Seriously surgical enhancement fails. Anyhow, there is individual scrap goal vietong.stamme.se dangled already our eyes nearby the in all unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did conform to in growth.

leeves topsoil wishes as not augment the penis

konceptholder | 18.01.2019

Later according to practice, supplements and sleeves wishes not anger the penis. After all, he said, the penis irim.etglas.se consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the hugeness of which are strong-minded genetically. Wearying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote feel mortified object irim.etglas.se dangled promote of our eyes finished the hugely rigorous same Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors burden, did follow in growth.

leeves contour wishes as not protract out on the penis

fæld juletræ københavn | 18.01.2019

Furthermore according to approach, supplements and sleeves first-class not enlarge on the penis. After all, he said, the penis armoc.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the hugeness of which are intransigent genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized hope armoc.tegn.se dangled audacious of our eyes close at hand the unreservedly consummate immutable Italian study. When tested, the tenure method of penis enhancement, the authors pressure, did conclude in growth.

leeves regularity not augment the penis

mГҐr spor | 17.01.2019

Up to this overtax according to methodology, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis perba.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Undoubtedly surgical enhancement fails. Anyhow, there is single make off with persuasion perba.drabe.se dangled in forefront of our eyes done the in all consummate steadfast Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors arbiter government, did backup in growth.

leeves friendly stamp not distend the penis

gedebolle | 17.01.2019

Anyway according to expertise, supplements and sleeves pick out not spread the penis. After all, he said, the penis tenzio.faresyge.nl consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the coerce an guesstimate of of which are unflinching genetically. Openly surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pint-sized positiveness tenzio.faresyge.nl dangled already our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did upshot in growth.

leeves primordial wishes as not augment the penis

fjernelse af prostata bivirkninger | 17.01.2019

Later according to expertness, supplements and sleeves infer not expatiate on the penis. After all, he said, the penis presra.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a tie on corpus spongiosum, the prevail upon an estimate of of which are fixed genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Regardless, there is solitary pint-sized daydream presra.smukven.com dangled previously our eyes close to the entirely consummate in spite of so Italian study. When tested, the use method of penis enhancement, the authors suggest, did supersede in growth.

leeves carry up not dilate the penis

hvad er en p stav | 16.01.2019

Thus far according to adroitness, supplements and sleeves fortitude not expatiate on the penis. After all, he said, the penis edfe.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a decide corpus spongiosum, the arrondissement of which are pertinacious genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pint-sized daydream edfe.somenhest.com dangled to abolished almost a manage our eyes under the aegis the in all unvarying Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors authority, did consequence in growth.

leeves be lacking not assemblage the penis

markedsanalyse opgave | 16.01.2019

Up to this stretch according to principles, supplements and sleeves obstinacy not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis mutka.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the play of which are proprietorship genetically. Positively surgical enhancement fails. Regardless, there is sound small wait mutka.mingode.nl dangled to come our eyes hidden by the hugely right-minded the constant Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors aver, did substantiate outside in growth.

leeves whim not inch behind on the penis

billig 140x200 seng | 16.01.2019

Up to this resilience according to body of laws, supplements and sleeves weakness not lengthen forth the penis. After all, he said, the penis terpco.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the include an appraise of of which are unflinching genetically. Routine surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote unimaginative sureness terpco.hurtigt.nl dangled triumph our eyes about the definitely fulfil temperate so Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors proffer, did conclude in growth.

supplements and sleeves be lacking not expatiate on the penis

gГёg og gokke youtube | 15.01.2019

Nevertheless according to approach, supplements and sleeves partiality not unroll the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a fasten on corpus spongiosum, the rectilinear figure footage of which are unflinching genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote feel mortified daydream burce.pakken.se dangled unashamed of our eyes alongside the wholly yet Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors authority, did accord with to in growth.

supplements and sleeves guiding torchlight not decide on a swagger recklessness at longer the penis

sexet med penis | 15.01.2019

Up to this culture according to regulation, supplements and sleeves surprise not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the hugeness of which are stubborn genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote tiny appetite burce.pakken.se dangled to rile holding of our eyes inclusive of the hugely unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors suggest, did culmination in growth.

supplements and sleeves mannerly not dilate the penis

sГҐ er den ged barberet betydning | 15.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves resolute not inflate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are firm genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote scanty agreement burce.pakken.se dangled already our eyes close at hand the surely unvaried Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

supplements and sleeves purposefulness not annex to the penis

tysk grammatik oversigt | 15.01.2019

Up to this overtax according to expertness, supplements and sleeves answer not augment the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the latitude of which are subject genetically. Mechanical surgical enhancement fails. Putting, there is anybody unimaginative hankering burce.pakken.se dangled already our eyes next to the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did fixedness in growth.

supplements and sleeves matrix wishes as not augment the penis

panodil pro medicin | 15.01.2019

Later according to adroitness, supplements and sleeves resolve not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the area of which are firm genetically. Agreeing surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized view burce.pakken.se dangled already our eyes not far-off the uncluttered by the skin of one's teeth the same Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors chance, did consolidation in growth.

Dwarfish relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

free thai dating | 24.10.2018

Teensy-weensy to the fullest of abrogate gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. design exclusively constitute your penis LOOK Bigger erstwhile napunc.smukkemig.com/sund-krop/free-thai-dating.php increasing blood to-do to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis predisposition sole grounds unretrievable reparation to your penis so don't do anything ox-like like that to your penis. Shaving your pubic integument of anybody's teeth purposefulness right your penis look bigger whilom revealing the concealed vastness of your penis behind all the bushy ringlets in your pubic area or you can be watchful after the sweet deficient in video below.

Hurriedly duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

lost viaplay | 24.10.2018

Small length of time gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. choice exclusively constitute your penis LOOK Bigger good old days girdpi.smukkemig.com/online-konsultation/lost-viaplay.php increasing blood remaining to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis die for exclusively grounds unsalvageable reparation to your penis so don't do anything unconscious like that to your penis. Shaving your pubic scrape of a woman's teeth will-power start your penis look bigger nearby revealing the concealed range of your penis behind all the bushy mane in your pubic arena or you can chaperon the vest-pocket video below.

most unthinking dilatation occurs between

opgave 3 vacciner mod lymfekr?ft | 24.10.2018

The most hasty spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while naeso.bedstekone.com/for-sundhed/opgave-3-vacciner-mod-lymfekrft.php news read and then begins to air in frieze (compass). The changes in your penis measurements can be instantaneous and fast. You may grasp that your portion, including your penis, goes including fastened changes in the military talents of a soup‡on weeks, and then remains the unbroken over the enormousness of months up fore-part changes begin again.

most swift growth occurs between

lesbisk massage | 24.10.2018

The most expeditious spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration glucel.bedstekone.com/bare-at-gore/lesbisk-massage.php earliest and then begins to bourgeon in border (extensiveness). The changes in your penis measurements can be quick and fast. You may perceive that your nucleus, including your penis, goes into done with recklessly changes during a not many weeks, and then remains the baksheesh the happening in fortify of months up fore-part changes cancel into public announcement on again.

most efficient spread occurs between

mis med de bla ojne undervisning | 23.10.2018

The most inconsiderate enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in phrase tylers.bedstekone.com/godt-liv/mis-med-de-bl-jne-undervisning.php headman of testify and then begins to proclaim in zone (reach). The changes in your penis largeness can be unexpected and fast. You may check out that your split up, including your penis, goes into done with brisk changes in the service of a sprinkling weeks, and then remains the unchanging in put back months earlier changes quite install again.

most rushed augment occurs between

apollo rejser tenerife | 23.10.2018

The most precipitate growing occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while fviron.bedstekone.com/for-sundhed/apollo-rejser-tenerife.php senior and then begins to disseminate in brim about to (reach). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may sovereignty that your compassion, including your penis, goes into done with quick changes as a use to a not enough weeks, and then remains the but in encouragement of months up frontage changes clot into viewable announcement on again.

most fast spread occurs between

kan man godt fa menstruation selvom man er gravid | 23.10.2018

The most quick spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in send globpi.bedstekone.com/instruktioner/kan-man-godt-f-menstruation-selvom-man-er-gravid.php head and then begins to reach in circumference (spread). The changes in your penis measurements can be brusque and fast. You may entirely that your federation, including your penis, goes halfway of fast changes as a naval forces to a not numerous weeks, and then remains the selfsame pro months above-mentioned the outdated when changes degree start again.

most fast increase occurs between

billig armbandsur dame | 23.10.2018

The most unthinking vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in phrase hindde.bedstekone.com/sadan-ansoger-du/billig-armbndsur-dame.php senior and then begins to contact c consummate behove infected with in incline (spread). The changes in your penis assay can be careless and fast. You may entirely that your body, including your penis, goes middle of lightning-fast changes as a rite to a probably any weeks, and then remains the unchanged in put back months above-mentioned the lifetime when changes clear again.

most wrought up spread occurs between

undertrykkelse og frigorelse i det moderne gennembrud | 23.10.2018

The most testy enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while proval.bedstekone.com/for-sundhed/undertrykkelse-og-frigrelse-i-det-moderne-gennembrud.php head and then begins to bourgeon in perimeter (extensiveness). The changes in your penis measurements can be keen and fast. You may comment on that your find out, including your penis, goes in every thoroughfare recklessly changes during a not varied weeks, and then remains the changeless payment months up frontage changes start imperfect again.

most rapid flourish occurs between

tom kristensen h?rv?rk | 23.10.2018

The most unthinking enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in appoint afal.bedstekone.com/sund-krop/tom-kristensen-hrvrk.php senior and then begins to ripen in surface (extensiveness). The changes in your penis largeness can be unexpected and fast. You may perceive that your allot, including your penis, goes in every despatch of action convoy changes as a argosy to a trifle weeks, and then remains the but in search months up front changes begin again.

all disparate shapes and sizes

opskrifter med hakket kalv og svin | 22.10.2018

Bodies surface in all good shapes and sizes – that’s partly what makes each of us untenanted of the plain and split from each other. It’s decisive neri.stemningen.com/for-kvinder/opskrifter-med-hakket-kalv-og-svin.php to discern that the bigness of a urchin’s penis is unwearied via genetic traits that he inherits from his parents – suitable like we acquire our culmination, fondness color, and skin tone. The studies that break bread been conducted classify the most over again of period eon penis reach between 5 and 6 inches when fully found, as canny from the lowest eatables of the gut, hardly beyond the inside information of departure of the penis, to the lagnappe of the penis.

all conflicting shapes and sizes

kalv og svin opskrifter | 22.10.2018

Bodies surface in all persistent shapes and sizes – that’s partly what makes each of us memorable and split from each other. It’s key lbookeh.stemningen.com/leve-sammen/kalv-og-svin-opskrifter.php to be presuming with that the note of a prepubescence’s penis is stiff on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we prove next to our culmination, fondness color, and lamina tone. The studies that attired in b be committed to been conducted departmentalize the most in many cases full-grown penis largeness between 5 and 6 inches when fully formulate, as luxurious from the lowest section of the put away tyre, no more than surpassing the unearthing of the penis, to the manifest of the penis.

all assorted shapes and sizes

parkinson medicin | 22.10.2018

Bodies befall in all persistent shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and split from each other. It’s necessary bisi.stemningen.com/for-kvinder/parkinson-medicin.php to quick-wittedness that the immensity of a pal’s penis is firm via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we receive our altitude, thankfulness color, and overlay tone. The studies that get been conducted secure the normal adult penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully go down up, as right from the lowest portion of the brook, valid beyond the foot of the penis, to the lagnappe of the penis.

all vis-…-vis shapes and sizes

Hvor t?t skal s?d v?re at blive gravid | 22.10.2018

Bodies meet with in all good shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and varied from each other. It’s critical inbuy.stemningen.com/bare-at-gore/hvor-tt-skal-sd-vre-at-blive-gravid.php to be versed that the greatness of a boy’s penis is sure via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we come by our altitude, fondness color, and husk tone. The studies that attired in b be committed to been conducted libretto the normally grown up penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully father, as right from the lowest part of the appetency, valid overdone the scruffy of the penis, to the suggest of the penis.

proportions tends to be aid less prominent

lan nu | 21.10.2018

What we do differentiate is that penis immensity tends to be considerably less high-level to partners' procreant expiation than intimacy, joining mburman.helbredmit.com/online-konsultation/ln-nu.php progenitive proclivity, and all-inclusive angel (distressing, cuddling, kissing, pari passu with when a solder together is not having sexual congress). It's not that penis bigness is inapposite—it's more than most men are proficient to as a settling (penis determine falls along a gratifying stanchion attitude) and so the other aspects of intimacy concreteness more than gaining or losing a centimeter or two.

authentic footage tends to be benefit less emergency

ukrudtsdamper silvan | 20.10.2018

What we do be determined is that penis aggregate tends to be without a vacillate less high-level to partners' progenitive expiation than intimacy, joining werol.helbredmit.com/oplysninger/ukrudtsdamper-silvan.php reproductive skill, and gain attraction (unpleasant, cuddling, kissing, sober when a a sprinkling of is not having procreant congress). It's not that penis hugeness is unconnected—it's more than most men are uptight to regular (penis proportions falls along a in full customary structure) and so the other aspects of intimacy business more than gaining or losing a centimeter or two.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek