2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (2)

2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (2)

12.2.2014

 

-předchozí část-

 

...

Všetky vedomosti, návyky, kvalifikácie a špecializácie sú len doplnkom sTroja psychiky. Vysoká profesionalita a talent môžu sprevádzať aj jedincov so zvieracím, zombi, či démonickým strojom psychiky v oboch jeho modifikáciách (A a B). Preto úroveň profesionality a zručnosti v tých, či oných druhoch činností, ešte nič nehovorí o tom, či ide o jedinca s kvalitou Človeka..(ono vyššie spomenuté povestné Pilátovo: Hľa Človek!!)

 

Avšak chýbajúci profesionalizmus a nespôsobilosť v akejkoľvek spoločensky významnej oblasti diania jednoznačne hovorí o tom, že kvalitu Človeka daný jedinec proste nemal1.

 

Pritom všetkom analytici vyzerajú, ako keby sa v škole Biológiu neučili a nevedeli, že druhu Človek rozumný (Homo sapiens) sú inštinkty vlastné tak, ako aj každému inému druhu v biosfére tejto planéty. Akoby spomínaní analytici nevedeli, že okrem toho je Človek jediný druh, ktorý je aj nositeľom KULTÚRY. T.j. geneticky z pokolenia na pokolenie neprenosnej informácie, ktorá sa odovzdáva v následnosti (kontinuite) pokolení vďaka informačným tokom, vytvorených ľuďmi v ich spoločenskom živote. Kultúra síce v živote druhu (Homo sapiens) neurčuje všetko bez výnimky, avšak rozhodne určuje kvalitu života2.

 

Preto je dôležité si vyjasniť (skôr, než budeme hovoriť o princípoch personálneho manažmentu - „kádrovej politiky“ skúmanej organizácie, firmy, štátu), ktorým smerom je podľa želanej výslednej činnosti danej organizácie nutné tlačiť štatistiku rozdelenia jedincov tvoriacich spoločnosť vzhľadom na preferované typy stroja psychiky:

  • na stranu početnej prevahy zvieracieho stroja psychiky, keď správanie sa väčšiny ovládajú (determinujú) inštinkty, ale vnútrosociálna moc patrí „démonom“?

  • na stranu početnej prevahy zombie, keď správanie sa väčšiny ovládajú normy naprogramovanej kultúry, ale vnútrosociálna moc tak, ako v predošlom, patrí démonom?

  • na stranu vlády démonizmu, keď sa každý opája ním osvojenými možnosťami svojho tela a biopolí? T.j. „Démoni“ si konkurujú navzájom v samochvále a poklonkovaní si, rozumne rešpektujúc nejaké pravidlá korporátnej (spoločnej) hry a potláčajú (dusia) démonov-individualistov len preto, aby nezahubili planétu...

  • na stranu Ľudského sTroja psychiky? Zároveň sa snažiť o vymiznutie (postupnú elimináciu, max. obmedzenie) aspoň celospoločensky významných prejavov všetkých ostatných sTrojov psychiky u dospelej populácie?

V závislosti od odpovede na túto otázku sa objasňujú princípy personálneho manažmentu (býv. „kádrovej politiky“).

Tu je tiež potrebné mať na pamäti, že všetky vymenované typy stroja psychiky (z ktorých nie všetky sú pre dospelého vhodné) zodpovedajú v dnešnej civilizácii zároveň vekovým periódam, keď si jedinec osvojuje tie alebo oné možnosti (potenciál) svojho organizmu. V závislosti od toho, ako sa pri dospievaní postupne objavujú (odkrývajú, formujú). Tak je v správaní mládenca veľa inštinktívneho a nepodmienene-reflexného. Vyrastúc z mladosti, si dieťa osvojuje už hotové (prefabrikované) návyky, zahniezdené v kultúre, napodobňujúc dospelých. Ďalej u neho začne prevládať jeho vlastný názor a začína hájiť svoje právo nebyť ako všetci. Stále častejšie sa snaží svojvolne ovládať vznikajúce situácie. Za nejaký čas sa však ukáže, že spoliehanie sa výhradne na podriadenie si okolia, je nedostatočné a celkovo neuspokojivé. Je totiž nevyhnutné prebývať v súlade (harmónii) s Neohraničenosťou3. Tak sa v lepšom prípade začína tvorivý rozvoj osobnosti v spoloCnosti..

 

Taký je proces samorozvíjania genetického programu formovania sa človekom v spoločnosti. Avšak v zvrátenej kultúre chorej spoločnosti môže byť prerušený v nejakom štádiu životnými okolnosťami, ktoré jedinec svojimi silami prekonať nedokázal. Dôsledkom toho môže telesne dospelý v tomto zmysle zostať (ustrnúť) uväznený v stroji psychiky zvieraťa, zombi, či démona a tak sa nestať Človekom.

V kultúre zdravej spoločnosti tento proces samorozvíjania genetického programu formovania osobnosti nutne sprevádza podporný a zároveň preDikčný proces opatery (eng. mentoringu, tútorstva) rozvoja mladších staršími4. To nutne vylúči možnosť zastavenia procesu formovania osobnosti vonkajšími okolnosťami, na prekonanie ktorých vlastné sily jedinca nemusia stačiť.

Ranné civilizácie, ako aj do našich dní preživší “divosi”(domorodci), považovali za nutné, aby proces rozvoja osobnosti, osvojenia návykov sebaovládania, bol ukončený do 13. roku života.(pozostatok toho v našej kultúre vyjadrené v prísloví: „Ohýbaj ma mamko, kým som ja len Janko, neohneš ma mamo, keď ja budem Jano!“) Len v takomto prípade sa jedinec, vstúpiac do veku pohlavného dozrievania, nestane otrokom svojho „chtíča“ (chtivosti, žiadostivosti), nakoľko inštinkty nad jeho správaním už nemajú moc. Primerane tomu. muselo dieťa dosahujúce vek iniciácie dospelosti5(v rôznych kultúrach vek 13 — 15 rokov) preukázať v skúškach zasvätenia, že sa sformovalo ako človek, v zmysle určenom jeho rodnou kultúrou. Tí, ktorí nevydržali tieto skúšky, sa buď vyháňali, alebo sa považovali naďalej za deti, nehľadiac na biologický vzrast (vek) ich tiel.

Jeden z problémov dnešnej spoločnosti nie je v tom, že nie je definovaný pojem, význam «človek», ktorý je potrebné potvrdiť v nejakých kvalifikačných skúškach po dosiahnutí veku dospievania. Problém je v tom, že nie sú určené vlastnosti, ktorými ak jedinec nedisponuje, je to nedočlovek (podčlovek, staroslovensky nedochôdča6), zastavený vo svojom vývoji, alebo odklonený do nejakej slepej uličky. Napriek tomu, že je daný jedinec podľa súčasných medicínskych noriem bez zjavných príznakov psychickej patológie.

Práve dôsledkom neopodstatneného oprávnenia občianskej rovnoprávnosti paušálne všetkým, sú umožnené mnohé zločiny. Vrátane služobných, z ktorých je (a napriek „profesionalizácii“ čiastočne stále zostáva) asi najmasovejšie šikanovanie v ozbrojených silách, prikrývané a čiastočne podporované samotným dôstojníckym zborom. Tento jav sa však vyskytuje aj inde v státnej správe, no hlavne v modernej korporátnej kultúre formou hypotekárneho vydierania mladých ľudí a globálneho finančného úrakovinového terorizmu úzkej skupiny sociopatov a ich manažerskej periférie. V princípe zdravé a žiadúce kreditno-investičné bezúročno-podielové finančné náStroje riadenia trhu a burzy sú takto zneužívané zločineckými mafiánskymi štruktúrami plánovite debilizujúcimi populáciu, zneužívajúc tak v zásade potenciálne veľmi dobré a ľudské tzv. demokratické riadenie spoloCností.

K „chtíču“ a hlavne termínu «sex-bomba».. V mnohých historických situáciach je potrebné chápať ho doslovne ako zbraň hromadného ničenia, ktorej ničiaci efekt môže pretrvávať stovky rokov v budúcnosti. Takýmto príkladom „sex-bomby“ je napr. biblická Ester (mýtus o jednej zo žien perzského kráľa a jej úlohe (role) pri povraždení Peržanov židmi – judejský sviatok „Purim“), Olga Maluša — vedľajšia žena Sviatoslava Igorieviča I. a matka, formovateľka kňaza Vladimíra — krstiteľa Ruska, tzv. sv. Helena („II. Trojska“) – matka cisára Konštantína I., finalizátorka procesu „krstitenia“ ríše rímskej rukami svojho syna, jedna z eliMínatoriek pôvodného kresťanstva, Raissa Maximovna (žena M. S. Gorbačova, pôvodu známeho dáma, ktorá „za zlatú kreditku vlasť svoju predala“), či Monika Lewinski..tiež známeho pôvodu dáma, ktorá „oválny kabinet na orálny zmenila“ i Billovi Clintonovi v niektorých, pre Ni(e)koho nevhodných názoroch, plány skrížila...atď...atď.

K „chtíču“ II. .. Inštinkty druhu Človek “rozumný” (HSS - Homo sapiens sapiens) sú totiž zostrojené tak, aby zabezpečili maximálne tempo rastu počtu obyvateľstva. Pritom sú inštinkty ženy orientované na opateru dieťaťa v prvých mesiacoch a rokoch jeho života a na boj za “lepšie miesto pod slnkom”. Avšak inštinkty muža sú orientované na potlačenie “zajačích” programov správania sa («našou úlohou nie je len rodiť- strčil, vytiahol a ušiel») a na starostlivosť o ženu s deťmi. To stavia muža (ak je nositeľom zvieracieho stroja psychiky) do psychologickej závislosti na žene7 a je schopné premeniť ho na zbraň, prostredníctvom ktorej žena dosiahne “lepšie miesto pod slnkom”, konkurujúc si navzájom so sebe podobnými samicami. V kultúre spoločnosti s prevažne zvieracím strojom psychiky je „normálne“ a plne prípustné (dovolené), že všetko to zvieraco-inštinktívne má svoje pokračovanie v kultúre a je vyjadrené v rôznych typoch kultúrnych zaoBálení. Jednou z nich je móda. Predovšetkým ženská móda. Fr. „Haute couture“. Tzv. vysoká móda, krajčírstvo... šitie na mieru... maska mätúca, miasť, miesiť, podvádzať, MANIpulovať, a v slovenčine špecifická nadávka „oje.ávať“8.

...

 

-pokračování-

 

 

poznámky

1 To sa týka napr. v Rusku detailne Josifa Brodského — idolu (modly) mnohých „elitárnych“ intelektuálov. Na porovnanie: А. P. Borodin uspel ako chemik, N. A. Rimskij-Коrsakov ako námorník; a taktiež А. S. Puškin bol nie najhorším štátnym úradníkom Ruska, hoci na jeho úradnícku činnosť vedci - životopisci prevažne pozabudli. Na Slovensku pravdepodobne napr. Ľ. Štúr ako učiteľ, básnik, poslanec, politik, národný buditeľ; P. O. Hviezdoslav ako advokát, básnik a národný buditeľ, M. R. Štefánik ako astronóm, generál, politik, atď.. V Čechách snáď J. Hus ako teológ, rektor UK, kňaz, spisovateľ, národný buditeľ, B. Smetana ako učiteľ, zbormajster, kapelník, hudobný skladateľ, buditeľ; či Slovákočech J. A. Komenský – učiteľ, spisovateľ, filozof, pedagóg, teológ, kňaz, politik, buditeľ atď.

2 Zoológovia skúmajúci život opíc v prírodnom prostredí zistili, že populácia niektorých druhov opíc sa odlišuje druh od druha životnými návykmi, odovzdávanými na princípe «sociálnej organizácie» kmeňa. Tento jav zoológovia definovali ako «kultúru». Tejto téme sa osobitne venuje publikácia v novinách “ Science“ 299: 102-105 “Orangutány — kultúrny druh” (C. van Schaik, C. P., M. Ancrenaz, G. Borgan, B. Galdikas, C.D. Knott, I. Singleton, A. Suzuki, S. Utami, M. Merrill. (2003) Orangutan cultures and the evolution of material culture). Začína sa slovami:

«Počas výskumu, ktorý 10 rokov viedol medzinárodný tým pod vedením Karla van Schaika z americkej univerzity Duke, bolo zistené, že orangutany, ktoré sa považujú za jedných z príbuzných človeka, majú kultúru. Čo je samo o sebe sympatické. Dôležité na tom je však druhé: história ľudskej kultúry je ešte starovekejšia, ako sa donedávna predpokladalo. Objavených 24 modelov správania sa orangutánov, ktoré sa predávajú cestou imitácie a javia sa byť priamym príznakom kultúry. Kultúrne správanie sa vzniklo pred 14 mil. rokov, keď sa orangutany sformovali ako samostatný druh.

Charles Darwin poznal zmysel evolúcie. Povedal: Opica raz opitá z brandy sa nikdy viac k nemu nepriplichtila. A v tom je opica o poznanie múdrejšia ako väčšina ľudí. <…>

Jeden z príkladov kultúrneho správania sa orangutánov je použitie lístia ako servítky a rukavice. Človeku podobné primáty majú aj také racionálne (rozumové) modely, keď pomocou palice obíjajú hmyz zo stromov. No majú aj kognitívne modely pre zábavu. Orangutany si dokonca vymysleli rituál: napr. pri ukladaní sa k spánku sfukujú z dlane neviditeľné predmety. Niektoré aj športujú: šmýkajú sa ako z kopca zo zvalených stromov a chytajú sa pri brzdení za vetvy.

Podnetom pre výskum bol ten fakt, že niektoré orangutany používajú pracovné nástroje, ale druhé ich do rúk neberú. “Zo začiatku, keď sme pochopili, čo vyplýva z našich údajov, sme boli veľmi zmätení”, hovorí van Schaik. Práca sa stala pokračovanín výskumu počiatkov kultúry u šimpanzov, ktorý takisto trval 10 rokov. Bolo zistených 39 paradigiem (vzorov) kultúrneho správania sa. Dôsledkom náväzných prepočtov získala kultúra primátov datovanie cca. 7 mil. rokov».

3 s Nekonečnom vzájomne vložených... horizontálne a vertikálne previazaných situácií systémov a supersystémov... subjektívne stále lepšie rozpoznávajúc ich objektívne pravidlá, alebo zostávajúc v neStrojivom chaose (bibl. Tiamat) ilúzii... I keď tzv. „Chaos“ (gr.) môže byť aj tvorivý v spolupráci s dynamikou (zmenou v čase, gr. “Kronos“...miera nie len času) , tvoriacich v HeArManEuTike spolu Kosmos usporiadaného plynúceho vývoja UniVersA. Toť síce nedokonalá, no Pravde zrejme bližšia mat(r)ica, ako v príbehoch pre oikos héLady..hellénov (a Heleny Trójske...).

4 Za predpokladu že staršia generácia (rodičia, učitelia a iné prirodzené, neabsolútne autority) sú schopné dostatočne objektívnej realite adekvátne pomenovávať tak už existujúce, ako aj novšie (práve sa vyvíjajúce), objavené javy (tendencie procesov). Tak aj riešenia problémov – výziev - príležitostí ponúkať... Čím menej je toho predchádzajúca generácia schopná, tým menšia je logicky prirodzená úcta mladších ku nim a „O to väčší rozpor s dietkami svojimi formujú starejší“ ...a nie ich „hlúpe“ ratolesti. „Dieťa (jeho rozšírený BIOS) len tak neoblbneš“...resp. „Iba raz!“ Tak, ako v rámci chronologickej priority vedenia infowars studenej vojny) stámilióny osôb sústredia sa na nové storočie... a či milénium... obrovská koncentrácia emócií (skoro, ako pri futbalových zápasoch MS 11 + 11). 4 generácie za 100 rokov a 40 za 1000. 1. generácia vnesie idey, 2. ich rozvinie, 3. realizuje a 4. nepoužiteľnú ich časť zahodí i nové pripravovať začne... a tak po špirále dokola... podľa toho, či „čas“ počítame astronomicky, podľa dynastií, či olympijských hier, alebo podla rýchlosti zmeny technológií a pod. Aj kvôli narušeniu uvedených špirálových cyklov vývoja kultúry myslenia (a získaniu „času“) sa snažia jElity logicky narušiť túto generačnú rolovú kontinuitu cca. každé 2 generácie (50 miestnych astronomických cyklov) veľkými vojnami. Po objektívnom exponenciálnom zrýchlovaní spomínaného sociálneho času napr. 30-ročná vojna, ...tzv. napoleónske vojny, reVolúcie meruôsmych rokov, 1. svetová... 2. svetová, umelé krízy, atď. Tak musí následná generácia miesto rozvoja negenetického potenciálu (kultúry, evolúcie myslenia druhu HSS) riešiť nevyhnutne len jeho genetické zabezpečenie... proste jednoduchá (a)sociálno-inžinierska matematika

5 obradu prijímania, uvedenia do občiny, spoloCnosti

6 nedorastok... dengľavec, mľandravec, nedorobok, atď. Viď. ďalšie ľudové synonymá ako krpáň, krpec v prenesenom význame a pod.

7 Programy správania "zajačieho" typu «našou úlohou nie je len rodiť: 1. dnu, 2. von, 3. útek» nemusia byť blokované pri prechode k stroju psychiky zombi alebo k démonickému stroju psychiky. V tomto prípade celková osobnostná psychologická závislosť na nejakej žene mizne, avšak emocionálna závislosť od zladenia s ňou a frekvencie samotných pohlavných aktov, môže pretrvať. Preto bude tak, ako v predchádzajúcom prípade faktorom, znemožňujúcim nositeľovi stroja psychiky zombie alebo démona prístup k nízkofrekvenčným procesom.

8 Podrobnejšie o kultúrnych zaobaleniach inštinktov pozri prácu Vnútorného Prediktora “Od človekupodobného k ľudskosti” (v prvom vydaní “Od matriarchátu k ľudskosti…”).

 

Diskusní téma: sychologické základy samoriadenia spoločnosti (2)

parada

individum | 13.02.2014

skvelé díky za vašu prácu z prekladmi ,,,mnohe veci su v dvtr co najpresnejsie pomenovane a v tom je jedinecne,pre skutocnych ludi poucne materialy.

Re: parada

Stretnutie | 13.02.2014

Pripájam sa k poďakovaniu,ale predsa by som chcela ešte o niečo poprosiť. Sama sa inštinktívne cítim ako "zvierací typ". Ale píšete,že ten bol všeobecný v minulosti,dnes je to biorobot,zombik. Veľmi by viacerým z nás iste pomohlo pár príkladov ,napr.z klasickej literatúry. Myslím na Babičku Boženy Němcovej,to ona je tým typom 5 ? Samotnú B.N. však tiež pokladám za "zviera".Poznám citáty z jej listov,rozumiem jej. Píše,ako ju ubíja "každodenne ušmudlané bytie".Všimli ste si,že až asepticky sa vyhýbate sociálnym témam ?Človek musí byť silný,aby to "ušmudlané bytie" dneška s ním nezamávalo.Moja priateľka,20 rokov učí na gympli,vdova,dve deti,mi povedala ,že sa "teší na vojnu,nech všetko už ide do.....".To robí ten nedostatok nádeje.Vrátim sa však k pôvodnej otázke. Ako rozpoznať biorobotov medzi nami a tak lepšie chápať,ako sa nimi nestať. Ďakujem.

Re: Re: parada

udo | 13.02.2014

Začni u seba.
Kedy počas dňa si chvíľu zombi,
kedy v tebe prekune na chvíľu Človek, deÁmoník,
kedy si počas žúrky..po nej ráno ako zvieratko..živočích..
či ešte menej ako živočích?
.. bo ten do posledného momentu o život bojuje
a na samovražde rýchlej, či pomalej moc ne-hoduje.

Ostatní sú tvojim zrkadlom..

Pipinka, čo pravidelne chodí "shopping",
že by v trende bola,
v tých mementoch nie Človekom,
no zombíkom jest..
toť pravda holá.

Tiež však občas možno,
precitne v nej ľudskosť,
keď ochorie a cíti sa na h..vno.
Keď spomalí a spytuje sa,
na dôvod príchodu toho besa?

teda..ktoré "babičkine", či Boženine chvíle
za ľudské považovať príde a ktoré nie?
Bo neviem, či kedy bol na svete Človek,
čo i na chvíľu si neodskočil späť na stromek.
Veď bez zvera v sebe, života niet, to vieme.
Keď ale vládnuť začne dietku,
ľudskosť ono stráca rýchlo všetkú.

Živočícha pudy však i chránia ľudí.
Tak, ako aj automaty zľahčujúce chvaty,
i to i ono ale, šikovne zneužívajú tí druhí..
Čo realitu lepšie rozpoznali síce,
no ostatným zabraňujú znát-li více..
I hasiť snažia sa už tisíce liet
pravdy zárodky, ve větru svíce.
To by už bol príbeh na viac viet.

re: Aseptická sociálnosť
Myslíš tým mňa, nás, či skôr BoŽienku?

re: príklady Človeka z literatúry
Uviedli sme predsa zopár príkladov aspoň potenciálne príležitostných Ľudí práve v texte vyššie.
I keď to by bolo isto tiež na hlbšiu diskusiu..rozbor konkrétnych "kazuistík"

re:kamarátka
Nie je to vina tvojej kamarátky.
resp. minimálne. Admin nastavuje systém tak, aby hlavne učiteľov a iné tváre verejných funkcii demotivoval, úprimne najzodpovednejších zničil. Musí tak pri jeho koncepcii konať. Aký zmysel by malo psycho-fyzicky ničiť ako prvých potenciálne otrokárovi "menej nebezpečných", ktorí by aj tak ovce z jatiek vyviesť nevedeli? Bolo by to nelogické a naši oponenti konajú logicky v mnohom. Ostatne aj preto sú nám motiváciou a dopustením, vánkom v istom zmysle dobrom.

Preto sa opatrne učme chytať vánok,
bo keď do vetra prudkého skočíme ráno,
plachtu roztrhne nám ten blázon
a hrať sa bude s loďkou našou Ámon.

Re: Re: Re: parada

Stretnutie | 13.02.2014

Vďaka.....možno o dva tri dni to budem vnímať inak,no zatiaľ sa mi zdá...že oj,oj. Človeka niet.Existujeme ako hybridy,ozaj nás niekto blokuje ? Radšej ostanem zvieraťom,ako sa stať zombíkom....keď človekom je možné byť len v akýchsi zábleskoch.....je tak ? A tiež aby tých "zábleskov" bolo čo najviac. Momentálne si neviem spomenuť na nikoho lepšieho ,ako románovú Babičku. Snáď ešte Nikola Tesla,živého. Predstavme si tých dvoch v Europarlamente.-) Možno by tam nevydržali ani 48 hodín.

Re: Re: Re: Re: parada

Hox | 13.02.2014

Stretnutie, nepodceňuj se... kdybys měla živočišný typ psychiky, definovaly by tvůj život reflexy a pudy, řešila bys nejspíš jako klofnout toho pravého, abys nemusela do smrti pracovat... kdybys měla typ psychiky biorobot, namísto psaní příspěvků zde bys listovala katalogy, abys byla "in" a "cool".... kdybys měla démonický typ psychiky, řešila bys, jak ovládat druhé ke svému prospěchu... to jen tak na okraj... sama nejlíp víš, jestli dané činnosti provozuješ a v jaké míře, nebo jestli vůbec takovým způsobem přemýšlíš...

Re: Re: Re: Re: Re: parada

Stretnutie | 14.02.2014

Si milý,ďakujem....ale aj tak si myslím,že väčšina z nás sú mix.Iste poznáš tie ajurvédske tipy človeka, tamas,radžas,satva....podobne aj iné školy sa snažili nájsť nejaký systém,ktorý by pomohol,napr. pri liečení. Hierarchia musí byť.....ako hore,tak dole. Mám jednu kamošku psychologička,a baví ju to, pripravím si nejaké rozumné otázky pre ňu.Ako som písala vyššie pre Uda,že niektorí z nás sú apatickí,až depresívni z toho všetkého. Chcem jej "vybaviť",tej učiteľke z gympla psychoterapeuta,práve u tej mojej známej.-). Sama som zvedavá,čo to tá psychterapia vlastne je .-).Haha, pri našom stretnutí ako Damoklov meč bude nado mnou visieť Udovo varovanie "nepi " ! Ale to len na okraj,ako ma mení a ovplyvňuje čítanie týchto stránok.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: parada

Hox | 14.02.2014

souhlas (že většina z nás je mix typů), navís jsem to hodně zjednodušil... definice jednotlivých typů nejde vyjádřit příliš méně slovy, než je to v textu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: parada

udo | 14.02.2014

Upresním.
Asi všetci sme bez výnimky formou mix-typu.
Predstavme si to ako bežný stĺpcový, či kruhový graf..
napr.:
fialová-človek
červená-déámoník
oranžová-zombík
žltá-živočích
..a predstavme si občas cez deň, ako nám to tam behá v tom grafe..a kde aktuálne sa nachádzame..
či večer zrkadielko dňa predošlého..retro-, a per-spektíva na vianoce, nový rok apod..
..len ako pomôcka, nie strašidlo..bu-bu-bu

Je dobré si uVedomiť, že nič v prírode nejde na 100%.
Všade platí "Gaussovo" tzv. Normalne štatistické rozdelenie.
Dokonca v istom hlbšom zmysle aj pri kvantových, či "digitálnych" modeloch.

Dôležitý je smer, tendencia.
Byť vnímavý, cibriť systematicky intuíciu a ako bolo popri mnohej deMagóghii správne v blockformeri "Gladiator" ústami hlavného hrdinu Maxima vySlovené: "Hold the line!"

Samozrejme ide znova o to, kto to AKO pochopí..
..ako umne starý Ra-Bin vravieval..

No myslím, že Ty Stretnutie, to určite nepochopíš neRazUmne..:)

A hej..psychológovia bývajú smutne srandovní..česť výnimkám..
Na školu mnohí chodia preto, že spoznať chcú seba,
nevediac, že tá škola v princípe je hĺbky "duše" bieda
a Človekom v nej zostať, sa takmer isto nedá,
bo tak stavané štúdiá sú tie, kde stratila sa veda.

Format .doc - DVTR - prílohy. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti

Slovan | 12.02.2014

Poprosím _ časti ... DVTR - prílohy. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti (4). Sú niekde aj vo formáte .doc?
Ďakujem za info.

Re: Format .doc - DVTR - prílohy. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti

udo | 12.02.2014

Jasne, dik za upozornenie Slovan.

Hox, vyhodil by si to tam prosím ťa na hlavnú stránku na pravo pod DVTR?
Ako aktualizáciu, či prílohy separátne. To je jedno.
Aj tak je tam stará verzia 11.8
a už máme DVTR v.12.7..resp. aj novšie.
dik
u.

Re: Re: Format .doc - DVTR - prílohy. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti

Hox | 12.02.2014

hodil jsem update do hlavní sekce, pojmenováno pro přehlednost DVTR 13.0 - je to korektura od Popolvára všech kapitol + příloha 1 + dosud publikovaná část přílohy 2. Tzn. kapitoly 1-15 + příloha 1., část 2.

Re: Format .doc - DVTR - prílohy. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti

Hox | 12.02.2014

jasně... hodím to i pod zmíněné články a jinde, tady je přímý link - https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/Pr%C3%ADlohaDVTR1.2.5.doc

Re: Re: Format .doc - DVTR - prílohy. Čo je to moc (vláda) v davovo-„elitárnej“ spoločnosti

Slovan | 13.02.2014

Vďaka.

Přidat nový příspěvek