Stalinský SSSR a chruščovská parodie na něj (1)

Stalinský SSSR a chruščovská parodie na něj (1)

10.7.2014

 

Článek doktora technických věd a profesora Valerije Torgaševa, který vzpomíná na každodenní život ve stalinském SSSR.

 

Vzpomínky na SSSR

Má se za to, že v Rusku ve 20. století proběhly tři revoluce: v únoru a říjnu 1917 a roce 1991. Jindy se poukazuje i na rok 1993. V důsledku únorové revoluce se v průběhu několika dní změnil politický systém. V důsledku říjnové revoluce se změnil jak politický, tak i ekonomický systém země, ale proces těch změn se roztáhl na několik měsíců. V roce 1991 se Sovětský svaz rozpadl, ale k žádným změnám politického nebo ekonomického systému v tom roce nedošlo. Politický systém se změnil v roce 1989, kdy KSSS ztratila moc jak fakticky, tak i formálně ve spojení s odstraněním odpovídajícího článku Ústavy. Ekonomický systém se v SSSR změnil ještě v roce 1987, kdy se objevil nestátní sektor ekonomiky ve formě kooperativ. Revoluce proběhla ne v roce 1991, ale 1987, a realizovali ji lidé u moci, na rozdíl od revolucí roku 1917.

Kromě výše označených revolucí byla ještě jedna, o které dodnes není napsána ani řádka. V průběhu té revoluce došlo ke kardinálním změnám politického i ekonomického systému země. Ty změny vedly k podstatnému zhoršení materiálního zabezpečení prakticky všech vrstev obyvatel, snížení produkce zemědělské i průmyslové, snížení sortimentu tohoto zboží a snížení jejich kvality spojenému se zvýšením cen. Řeč jde o revoluci let 1956-1960, provedenou Chruščovem. Politická komponenta této revoluce spočívala v tom, že po patnáctileté pauze vracela moc partijnímu aparátu na všech úrovních, počínají partkomy (stranickými komisemi) podniků a konče CK KSSS. V roce 1956-1960 byl likvidován nestátní sektor ekonomiky (průmyslová družstva a záhumenky) zabezpečující produkci značné části zboží (oděvy, obuv, nábytek, hračky, apod.), potravin (ovoce, mléčné výrobky, maso, vejce, ryba) a služeb. V roce 1957 byl likvidován Státní plán a ministerstva odvětví (kromě obranných). Takto zmizela efektivní kombinace plánované a tržní ekonomiky a nebyla nahrazena ani jednou, ani druhou. V roce 1965 po odstranění Chruščova od moci byly ministerstva i Státní plán obnoveny, avšak s podstatně zmenšenými pravomocemi.

V roce 1956 byl kompletně likvidován systém materiálních a morálních stimulů zvyšování produktivity práce, zavedený v roce 1939 do všech odvětví hospodářství a který zabezpečil v poválečné době růst HDP a produktivity práce v podstatně větší míře než v ostatních zemích, včetně USA, a to výlučně s oporou na vnitřní finanční a materiální zdroje (čti: bez zadlužování). V důsledku jeho likvidace se objevila uravnilovka (vyrovnání, ekvalizace) v ocenění práce, zmizela zainteresovanost na konečném výsledku práce a kvalitě produkce. Unikátnost chruščovské revoluce spočívala v tom, že změny byly roztaženy na několik let a prošly pro obyvatelstvo naprosto bez pozornosti.

Životní úroveň v poválečném SSSR se každoročně zvyšovala a dosáhla maxima v roce smrti Stalina, roce 1953. V roce 1956 se příjmy lidí ve sféře výroby a vědy snižují ve výsledku likvidace výplat (bonusů), stimulujících efektivnost práce. V roce 1959 se prudce snižují příjmy kolchozníků ve spojení se zrušením záhumenků a omezením možnosti držení skotu v osobním vlastnictví. Ceny na produkci prodávanou na trzích se zvedají na dvoj- až trojnásobek. Od roku 1960 začala epocha totálního deficitu průmyslové i zemědělské produkce. Právě v tomto roce byly otevřeny valutové obchody "Berjozka" (obdoba Tuzexu, p.p.) a speciální obchody pro stranickou nomenklaturu, v nichž dříve nebyla potřeba. V roce 1962 se zvyšují státní ceny na základní potraviny přibližně 1,5 krát. Celkově životní úroveň klesla na úroveň konce 40. let.

Do roku 1960 SSSR zaujímal v oblastech jako zdravotní péče, vzdělání, věda a inovační oblasti průmyslu (atomový průmysl, kosmický, obranný, elektronika, číslicová technika, automatizace výroby) vedoucí pozici ve světě. Pokud brát ekonomiku jako celek, to SSSR byl pozadu jen za USA, ale s velkým náskokem na libovolné další země. Při tom SSSR do roku 1960 aktivně doháněl USA a stejně aktivně utíkal ostatním zemím. Po roce 1960 se tempa růstu ekonomiky trvale snižují, vedoucí pozice ve světě je ztrácena.

V níže předkládaných materiálech se budu snažit podrobně vyložit, jak žili obyčejní lidé v SSSR v 50. letech minulého století. Opíraje se na vlastní vzpomínky, vzpomínky lidí, s nimiž jsem se v životě setkal, a také na některé dokumenty té doby, ukáži, nakolik vzdálené od reality jsou současné představy o vcelku nedávné minulosti velké země.

 

Hned po konci války se život obyvatel SSSR začíná prudce zlepšovat. V roce 1946 se o 20% zvyšuje plat pracujících (dělníků) a inženýrně-technických pracovníků (ITR), pracujících na závodech Uralu, Sibiři a Dálného východu. V tomtéž roce se o 20% zvyšují základní platy lidí mající vyšší a speciální střední vzdělání (ITR, pracovníci ve vědě, vzdělání a medicíně). Zvyšuje se význam věděckých hodností. Plat profesora, doktora věd se zvyšuje z 1600 na 5000 rublů, docenta, kandidáta věd - z 1200 na 3200 rublů, rektora univerzity z 2500 na 8000 rublů. Ve vědecko-výzkumných institutech vědecký stupeň kandidáta věd začal přidávat k platu 1000 rublů, a doktora věd - 2500 rublů. V té době byl plat ministra 5000 rublů a sekteráře stranické krajské komise 1500 rublů. Stalin, jako předseda Rady ministrů SSSR měl plat deset tisíc rublů. Vědci v SSSR té doby měli i dodatečné příjmy, někdy převyšující plat několikanásobně. Proto byli nejbohatší a zároveň nejrespektovanější částí sovětské společnosti.

V prosinci 1947 došlo k události, která byla v emocionálním dopadu na lidi srovnatelná s koncem války. Jak bylo uvedeno v úkazu Rady ministrů SSSR a CK VKS(b) č. 4004 z 14. prosince 1947 "... od 16. prosince 1947 se ruší přídělový systém na zemědělskou a průmyslovou produkci, ruší se vysoké komerční ceny a zavádí se jednotné snížené státní ceny potraviny a zboží..."

Přídělový systém, který zajistil během války záchranu od smrti hladem mnoha lidem, vyvolával po válce silný psychologický diskomfort. Sortiment potravin, který byl k mání na příděl, byl velmi chudý. Například, v pečivu byly jen 2 druhy chleba, které se prodávaly na váhu v souladu s informací na kupónu. Výběr dalších potravin také nebyl velký. Současně byl v komerčních obchodech takový výběr zboží, že by mohl závidět i libovolný dnešní supermarket. Ale ceny v těch obchodech byly mimo možnosti většiny obyvatel, a nakupovalo se tam jen na sváteční stůl. Po odvolání přídělového systému se ten sortiment ocitl v normálních obchodech za plně přijatelné ceny. Například, cena za zákusky, které se dříve prodávaly jen v komerčních obchodech, klesla z 30 na 3 ruble. Tržní ceny zboží se snížily více než třikrát. Průmyslové zboží se do zrušení přídělového systému prodávalo podle speciálních pořadníků, přítomnost na kterých ještě neznamenala dostupnost odpovídajícího zboží. Po zrušení kartiček nějakou dobu pokračoval deficit průmyslového zboží, ale nakolik si pamatuji, v roce 1951 už v Leningradu nebyl.

1. března let 1949-1951 dochází k dalšímu snižování cen, průměrně o 20% za rok. Každé snížení bylo přijímáno jako celonárodní svátek. Když 1. března 1952 k obvyklému snížení nedošlo, vznikl v lidech pocit rozčarování. Nicméně 1. dubna toho roku snížení cen přeci jen proběhlo. Poslední snížení proběhlo už po smrti Stalina, 1. dubna 1953. V poválečném období se ceny potravin a nejběžnějšího průmyslového zboží snížily v průměru více než dvakrát. Osm poválečných let se život národa rok od roku znatelně zlepšoval. Podobná situace nemá analogii v celé známé historii lidstva.

Životní úroveň obyvatel SSSR v polovině 50. let je možné zhodnotit na základě materiálů sledování rodinných rozpočtů dělníků, pracovníků služeb a kolchozníků, které prováděl úřad CSU (Centrální statistický úřad) od roku 1935 do r. 1958 (tyto materiály, které měly v SSSR status "tajné" je možné najít na stránce istmat.info). Rodinné rozpočty byly sledovány o rodin, patřících k 9 skupinám obyvatel: kolchozníci, pracovníci sovchozů, pracovníci průmyslu, zaměstnanci ITR, pomocný personál v průmyslových podnicích, učitelé základních škol, učitelé středních škol, lékaři a střední zdravotní personál. Nejzabezpečenější část obyvatel, ke které patřili pracovníci obranného průmyslu, projektových kanceláří, vědeckých ústavů, vysokoškolští učitelé a vojáci, se bohužel do statistik nedostala.

Z výše uvedených skupin měli nejvyšší příjmy lékaři. Na každého člena jejich rodiny přicházelo 800 rublů mesíčních příjmů. U obyvatel měst měli nejnižší příjem u pomocného personálu průmyslu: na každého člena rodiny 525 rublů. U venkovského obyvatelstva činil měsíční příjem 350 rublů na člena domácnosti.

Při tom u pracujících v sovchozu byl tento příjem v přímé peněžní formě, kdežto u kolchozníků jej dostávali podle kalkulací hodnoty hospodářských cen vlastních produktů spotřebovaných v rodině.

Spotřeba produktů se nacházela u všech skupin obyvatelstva, včetně vesnického, přibližně na stejné úrovni 200-210 rublů za měsíc na člena rodiny. Zatímco v rodinách lékařů hodnota spotřebního koše dosahovala 250 rublů kvůli větší spotřebě tuků, masných produktů, vajec, ryb ovoce při zmenšené spotřebě chleba a brambor, tak venkovské obyvatelstvo spotřebovávalo nejvíce chleba, brambory, vejce a mléko, ovšem znatelně méně tuku a ryb, cukru a cukrářských výrobků. Je potřeba upozornit, že částka 200 rublů, utrácená za potraviny, nebyla přímo spojená s příjmem rodiny nebo omezena výběrem produktů, ale řídila se rodinnými zvyklostmi. V mé rodině, sestávající v roce 1955 ze čtyř lidí, včetně dvou školáků, byl měsíční příjem na člověka 1200 rublů. Výběr produktů v Leningradských lahůdkářstvích byl znatelně širší než v dnešních supermarketech, přesto výdaje naší rodiny na jídlo, včetně školních svačin a obědů v závodních jídelnách u rodičů, nepřevyšoval 800 rublů na měsíc. Velmi levné bylo jídlo v závodních jídelnách. Oběd ve studentské jídelně, zahrnující polévku s masem, druhé jídlo s masem a kompot nebo čaj s pirožkem, stál okolo 2 rublů. Na stole byl vždy bezplatný chléb. Proto někteří studenti, žijící samostatně, ve dny předcházející vydávaní stipendia nakupovali čaj za 20 kopějek a najedli se chlebem s hořčicí a čajem. Zároveň také vždy stáli na stolech sůl, pepř a hořčice. V institutu, kde jsem studoval já od roku 1955, bylo stipendium ve výši 290 rublů (při odlišném ocenění 390 rublů). Studentů z jiného města dávali 40 rublů na zaplacení internátu. Zbývajících 250 rublů (7500 dnešních rublů) plně stačilo na normální studentský život ve velkém městě. Při tom, jako pravidlo, studenti z jiného města nedostávali pomoc z domu a ve volném čase nepracovali.

Několik slov o leningradských lahůdkářstvích toho času. Nejvíce odlišným způsobem se vyznačoval rybí úsek. Několik druhů červeného a černého kaviáru bylo vystaveno ve velkých miskách. Plný sortiment bílých ryb uzených horkým i chladným způsobem, červené ryby lososovité, uzení úhoři, nakládané mihule, sledě v nádobách i sudech. Živé ryby z řek i vnitřních nádrží se vozili ihned po výlovu ve speciálních autocisternách s nápisem ryba. Mražené ryby nebyly. Ty se objevily až v polovině 60-tych let. Bylo spousta rybích konzerv, pamatuji si na hlaváče v tomatě, všudypřítomné kraby po 4 rublech za sklenici a oblíbený produkt studentů žijících na internátech – tresčí játra. Hovězí a beraní se dělilo na 4 kategorie lišící se cenou podle toho, z které části těla bylo. V oddělení polotovarů byli předloženy steaky, roštěnky, řízky a přírodní řízky. Rozmanitost uzenin byla širší než dnes a jejich chuť si pamatuju do dneška. Dnes je jedině ve Finsku možné ochutnat uzeninu připomínající sovětskou z té doby. Je potřeba poznamenat, že chuť uzenin se změnila již na začátku 60-tých let, kdy Chruščov přikázal přidávat do uzenin sóju. Toto opatření ignorovali jen v pobaltských republikách, kde se dala ještě v 70-tých letech koupit normální „lékařská“ uzenina. Ananasy, banány, mango, granátová jablka, pomeranče se prodávali ve velkých lahůdkářstvích nebo specializovaných obchodech celý rok. Obyčejnou zeleninu a ovoce naše rodina získávala na trhu, kde za mírně vyšší cenu byla mnohem vyšší kvalita větší výběr.

 

Takto vypadaly pulty obyčejných sovětských lahůdkářství v roce 1953. Po roce 1960 už takové nebyly.

 

Níže uvedený plakát se vztahuje k předválečnému období, ovšem konzervy s kraby se nacházely v 50-tých letech ve všech sovětských obchodech.

-pokračování-

 

Сталинский СССР и хрущевская пародия на него vyšlo 5.2.2013 na blog.kob.spb.su.

 

Diskusní téma: Stalinský SSSR a chruščovská parodie na něj (1)

Zásadne otázky

Dušan | 12.07.2014

Aké to boli opatrenia, ktoré fungovali? Úplne som to nepochopil.
Je možné aj v súčasnej ekonomike ich zaviesť?

Ale hlavne: ľudia nepochopili prečo sa mali vtedy dobre preto si to nechali vziať. Zase to má spoločné zo skutočnou výchovou a učením kvalitných kádrov/ľudí. Preto je všeobecné vzdelanie to najdôležitejšou vecou. Jediné čo mi naozaj chýbalo na školách bolo DVTR. Čo asi aj im v tom čase chýbalo.

dnes PM"personálny manažment" = vtedy KP"kádrová politika"

udo | 10.07.2014

Vieme, že tak, ako aj u nás, v USA, v bývalom ZSSR, či prakticky kdekoľvek inde na svete, sa v každodennej politicko-ekonomickej realite všetkých väčších organizácii na oficiálne vrcholové pozície dostávajú manažeri na základe konsenzu nejakých "majiteľov".

Otázka:
Kto sa potichu postupne stal po smrti Stalina "majiteľom" ZSSR?
Prečo dal do funkcie generálneho tajomníka Chruščova, o ktorého hrubých "nedostatkoch" sa dobre vedelo?

Odohrávalo, odohráva sa niečo podobné aj u nás a inde vo svete?

Prečo je úlohou médeí často až fanaticky vybičovávať emócie pri každej príležitosti, vytvárať fascináciu, kulty politikov, športovcov, umelcov..celevritiek a čo má vlastne táto činnosť mienkodeformných prostriedkov masovej manipulácie prehlušiť, od čoho odviesť pozornosť náznakov myslenia v stáde?

Re: dnes PM"personálny manažment" = vtedy KP"kádrová politika"

stretnutie | 10.07.2014

Môžem doplniť len jednu ,naoko drobnosť,mám ju ešte od starých rodičov. Mrazené mäso k nám prišlo po vojne,pokladalo sa za podradné,menej hodnotné.Hovorili,že to jedli len tí najchudobnejší.A k celevriritám ,.až úsmevné:"Keď sa na obchode objavil oznam,že prídu herci a bude "divallo",všetci si utekali pozatvárať sliepky.

Re: Re: dnes PM"personálny manažment" = vtedy KP"kádrová politika"

Aien | 10.07.2014

Konzervy Chatka si z dětství pamatuju, taky šťávu (juice .) ) z bulharské churmy (dnes drahé kaki) a konzervy s klikvou (druh brusinek). Otec byl aktivním členem svazu turistů, tak jsem pamětník přes konzervy :)

Re: dnes PM"personálny manažment" = vtedy KP"kádrová politika"

Lux | 10.07.2014

No vidím, že to tu vyzerá, ako keď profesor zadá študákom po ich samoštúdiu ťažšie otázky - nastáva hlboké ticho...:))

Treba trošku pomôcť navadzajúcimi barličkami, ale nie až tak ako u tých policajtov:
- V ktorej ruke mám oriešok?
- Hmmm...neviem.
- Dám vám pomocný návod:
A skúšajúci potom otvára prázdnu ľavú ruku...

♦ Hierarchickosť riadenia na Zemi
♦ Konceptuálna moc, ako autokrat a automat
♦ Biblický projekt a "majiteľia" prestolov, trónov a stoličiek v ňom
♦ "Ty riadiš, ale aj teba riadia."
♦ Výber kádrov podľa morálneho kritéria a "oddanosti" systému
♦ Internacizmus nepoznajúci hranice
♦ Čarodejná a kabalistická úloha médeálnych čaro-dejníkov a presstitútov
♦ Ezoterické :"Čo hore, to aj dole.", t. j. čo v agregátnych "duchovných" poliach, to aj v hlavách ovečiek
♦ Rozladenie prijímača a inFormačný šum


No idem ja radšej navštíviť judaistu Kaščáka na fest-i-val Pohoda, kde je podľa Bezáka Boh - najväčší pohoďák...:))


Re: Re: dnes PM"personálny manažment" = vtedy KP"kádrová politika"

.T | 11.07.2014

Pravda visí nad nami
a myšlienky mi blúdia hlavou
neviem ich chytiť slovami,
povedať to pred skupinou...

No ja už dávno viem,
že robiť osvetu mlčaním,
nikam sa nepohnem.

Re: Re: dnes PM"personálny manažment" = vtedy KP"kádrová politika"

Hox | 11.07.2014

ad "Výber kádrov podľa morálneho kritéria a "oddanosti" systému"

dobře je to zobrazeno v Hollywoodském filmu o Allanu Dullesovi, prvnímu řediteli CIA, hraje tuším Matt Damon. Damon je na Yale a jde na iniciační rituál spolku Skull & Bones (lebky a hnáty), který spočívá v tom že se v ringu nahý pere s jemu podobným, a seshora z terasy na něj chčijou výše postavení členové spolku. Damon se chvíli ošívá, ale pak "zlatý déšť" na hlavu strpí a později ho přes S&B naverbují "ti správní lidé".

Re: Re: Re: dnes PM"personálny manažment" = vtedy KP"kádrová politika"

Lux | 12.07.2014

Ahoj Hox,

ako nás už poučil Džugašvili - "Kadry rešajut vsjo."
Keď si to už načal, tak sa pozrime, ako sa to rieši v USA, ktoré po nevyhnutnom reštarte Biblického projektu na konci obdobia feudalizmu(GP sa nepodarilo cez RKC dosiahnuť svoj cieľ = globálnu moc) vytiahol GP do pozície svetového hegemóna (nahradili GB, ktorá už nemohla so svojimi zdrojmi plniť túto globálnu úlohu, ale ponechal v Londone parciálnu riadiacu funkciu).

Organizačná schéma vysokých škôl v Európe napodobňuje feudalizmus (rektor-monarcha, dekani-vazali, špičkoví pedagógovia-aristokracia, študáci-prostý národ, vedecká rada-svätá inkvizícia). Hoci sa navonok od prvých univerzít veľa zmenilo, princíp zostáva rovnaký.
Univerzita v USA organizačne napodobňuje štruktúru štátu (rektor-prezident, dekani-guvernéri, učitelia-analóg strednej triedy, správna rada-vyššie masonstvo, študáci-prostý národ, študentské spoločnosti, vrátane aj tajných-masonstvo nižšich stupňov zasvätenia). V podstate celá spoločnosť v USA je prešpikovaná masonmi rôznych hierarchických úrovní a vieme, že masonstvo je jedna z línií riadiacich štruktúr GP. Podstatná časť vedy sa v USA realizuje na VŠ, čo umožňuje, aby lekcie študentom dávali vedci po ukončení výskumu alebo po skončení vedeckej kariéry. Preto teoretikov bez praktických skúsenosti je v USA veľmi málo. Čiže školstvo a veda v USA ideálne slúžia liberálnej kapitalistickej verzii Biblického projektu (skoro všetky materialistické novodobé techn. hračky-vynálezy majú pôvod v USA -net, PC, iPhony, iPady...).

Na makroúrovni v štáte a biznise v USA štatisticky prevládajú študáci z najprestížnejších VŠ, kde väčšina sú univerzity.
Prípravu riadiacich profíkov na makroúroveň programovo-adaptívneho modulu(v tomto prípade štát) formujú nasledovné faktory:
♦ Americká univerzita je oddelené malé mestečko, kde sa obyvateľstvo obnovuje raz za 5-6 rokov a je tam celá infraštruktúra.
♦ Učebný proces je nevyhnutne potrebný pre výučbu riadiaceho profesionalizmu, ale nie úplne postačujúci vo vzťahu k najprestížnejším VŠ.
♦ Hlavná misia špičkových VŠ = prvotný výber kandidátov pre budúce riadenie štátu a biznisu v USA. Výber sa realizuje v režime automatu, a tak mnohí celý proces nevidia, ani čo tvoria vo vzťahu k druhým (ideologicky je podvedomie Američanov "vyzbrojené" individualizmom a rôznorodým dominujúcim protestantizmom, ktoré v podstate hlása, že mat. bohatstvo je prejav podpory Providence, čo však platí len do istej malej miery).
♦ Univerzitné mestečká odosobňujú študentov od spoločnosti a majú viaceré psychologické faktory:
1) Mládež je mimo systematickej kontroly rodiny a môže sa vo voľnom čase zaoberať: samoštúdiom, športom, nejakým biznisom, spoloč. činnosťou, súložením a inými roztopášnymi hrátkami, pijatikou, drogami apod.
Každý študent máva 1-2 dominujúce sféry záujmu. Na VŠ v USA je rozvinutý systém odkanalizovania emócií preto, aby bolo možné mládež rozdeliť podľa princípu unicuique suum (každému svoje) a na tomto základe sa urobí výber kandidátov do budúcej "vládnucej elity" USA.
2) Na začiatku štúdia prebieha "zasvätenie" za študentov - umelecky, pijatika, zábava
( viď rôzné filmy Hollywoodu ). V USA to je však aj s "následkami", pretože vo svojom základe je to zopakovanie reálneho zasvätenia do masonstva alebo do organizácii, ktoré sú pod kontrolou masonstva (napr. skauting už vyberá perspektívnych "vodcov stáda").
3) Izolovanosť "profesionálne" jednorodého mestečka vedie k vytváraniu hierarchie starších ročníkov, v ktorej prebieha celý študentský život (prvoročiaci nemajú rovnaké práva ako druhoročiaci atď). Čiže je tu klasické mazáctvo a hoci sa to robí v žartovnej forme a menej kruto ako napr. u vojakov, tak je to realita podporovaná aj administratívou VŠ aj tými, ktorí prišli z rôznych penziónov (nižšie školy), kde to bolo podobné. Každý musí totiž v stáde poznať svoj status, ale právne to nie je riešené. Navyše je na VŠ ešte aj hierarchia podľa sociálneho statusu a to sú tzv. kluby podľa záujmovej činnosti - otvorené aj skryté. Do nich môže byť prijatý nejaký iniciatívny študák, ale sú aj také, kde môžu vstúpiť len vybratí klubom (napr. spomínané Skull and Bones na Yale University). Podľa toho do ktorého klubu sa jedinec dostane, tak to predurčuje jeho nastávajúcu kariéru - napr. štátna "elita" alebo veľký, či veľmi veľký biznis.
Čiže v najprestížnejších VŠ sa už formuje nejaká neverejná korporácia = kádrová rezerva "REÁLNEJ MOCI", rôznych vetví, ktoré fungujú vo všetkých štruktúrach programovo-adaptívneho modulu systému riadenia USA (GP si ponecháva najvyšší systém riadenia, podľa schémy prediktor-korektor, avšak predikcia mu už značne pokuľháva, lebo "čas" sa po rezonancii zmenil).
Študent nemusí vstúpiť do žiadneho klubu, no to má kariérne dôsledky a max. sa potom môže vyškriabať do tzv. strednej triedy. Do vyšších sfér vedie cesta len cez "skryté kluby" na VŠ a cez masonstvo. Bratia v lóžach odobrujú a hodnotia psychiku a "samostatnosť" uchádzača, niektorý z nich sa zaručí a stáva sa jeho tútorom.
Je to princíp odosobnenia sa od spoločnosti, formovanie korporatívnosti, a to čoraz viac ako sa individualista škriabe po spol. rebríku. Mnohí tak majú viacerých kostlivcov v skrini (prakticky všetci poslední prezidenti USA majú záznamy o korupčných, podvodných, sexuálnych, donášačských ai. aktivitách, čo sa potom využíva pri ich nepriamom riadení..). Do vrchných etáži moci v štáte sa nikdy nedostanú jedinci, ktorí by mohli ohroziť stabilitu systému - sú dostatočne vycvičení v korporátnej disciplíne a normách ICH etiky.

Čiže reálna moc v USA = skrytá hierarchia masonstva, ktoré je síce v USA od začiatku legálna organizácia a vzťah obyvateľstva k nim je podobný ako ku KSČ v ČSSR, ale aj tam existuje vnútorná mafia. Elitárny masonský klub teda vyzve člena k činnosti, alebo mu predloží nejakú ponuku. Ak nedostane ponuku, tak je "čakajúci hráč", ktorý má podporu klubu, ak zachováva disciplínu a normy, na ktoré si už zvykal na VŠ.
Člen elitárnej rodiny v USA, ak nie je dostatočný profesionál, tak ho niekde posadia, kde nemôže škodiť alebo mu dajú pestúna, ktorý má v tajnej hierarchii vyšší status a ten je potom na ňom závislý. Takto je to bezpečné pre spoločnosť a tento nevyvážený tandém bude pracovať, lebo obaja dostali základy korporátnej disciplíny a etiky tajnej spolo(ne)cnosti a bez podpory masonskeho klubu by nemohli byť na rebríčku tak vysoko.
Ak nejaký "elitárny" jedinec poruší disciplínu a etiku klubu, tak ten ho "opúšťa", čím sa stáva vykričným príkladom pre ostatných, aby tak neurobili.
Ak na príkaz klubu urobí priestupok alebo aj nezákonný akt, tak sa mu nič nestane a ak náhodou (nejaký boj klubov) je potrestaný, tak sa masoni snažia o amnestiu, zaplatia mu "morálne poškodenie", podporujú jeho rodinu apod. (proste odkukaná známa "židovská" mafiánska solidarita).
Ak je prečin urobený svojvoľne, tak sa musí zodpovedať pred zákonom a jeho trest je využitý v propagande: "Pred zákonom sú si všetci rovní." Takto sa udržiava stabilita systému.
Ak systém klubových previazaných štruktúr až po vrchol tlupo-elitárnej pyramídy vyhodnotí "samostatnosť" brata ako nemiestnu, tak z neho sníma ochranu a v takom prípade osud bratov Kennedyovcov a ich klanu môže byť len slabší variant vývoja situácie.

V USA má prístup na VŠ ktokoľvek z bežného národa, keď jeho intelekt a profesionalizmus vyhovuje globálnemu projektu. Keď ho pozvú potom do klubu môže robiť kariéru a platiť dlhy, ktoré si musel vziať na štúdium. Tzn., že je "selfmademan" ("urobil sa sám"), no za podpory tajnej korporácie. Potomkovia j-eliťákov prvej generácie majú reálne šance dostať sa k masonstvu USA v rámci filtra - do stupňa 33 - všetci, po stupeň 66. len judaisti alebo dlhodobo generačne preverené dynastické rody a po 99. stupeň len určité rody rabínov).

Masonstvo pracuje na politickú ídeu OVEĽA VYŠŠEJ ÚROVNE CIVILIZOVANOSTI ako je klanovo-kmeňový systém, ktorý je v pozadí riadenia Ruska. Je založený na kolektívnej práci a vysokom rôznorodom profesionalizme. Napr. „elita“ Ruska je produktom „prirodzeného historického“ vývoja, taký divý býčok, ktorého šéfovia Biblického projektu už tisícročia nevedia skultivovať alebo zničiť...:))
No zároveň treba povedať, že ELITA USA je umelý produkt, ktorý je vedome vytvorený GP na riadenie liberálno-kapitalistickej vetvy Biblického projektu. Je to nástroj GP, ktorý nepotrebuje jeho účasť, pretože funguje v automatickom režime. Hoci sem tam ako správny záhradník musí niečo prestrihnúť, vyrezať, zasadiť...Vyšší masoni sa nepozerajú na nižších a chcú aby projekt pokračoval v živote a kto ho obsluhuje v pozícii "elity" a stáda sú pre nich nevýznamné detaily. Pre mnohých ľudí v USA (aj inde na Západe) je zmysel života - pričleniť sa k "elite" ľubovoľnými cestami a prostriedkami a sociálna organizácia v USA lepšie zodpovedá požiadavkám individualistov. Zmysel života "elity" v USA je pracovať pre SYSTÉM, ktorý vytvorili a na ktorý pracovali ich otcovia a dedovia a na ktorý podľa nich budú pracovať ich deti a vnuci. Mnohí si úprimne myslia, že "ich" systém, aj keď má chyby, je najlepší z možných vytvorených človekom a je bezalternatívny..

Platí však, že profesionálne inštitúty moci nemôžu byť vyššie ako morálka a etika spoloCnosti, pretože aj najmorálnejší Ľudia nemôžu zameniť svojou osobou celú spoloCnosť a jej inštitúty a systém riadenia si vyžaduje približne ekvivalentné prvky subjektu a objektu riadenia.
Proste klasika: Každý národ má takú vládu akú si zaslúži, vzhľadom na svoju reálnu morálku a mieru chápania objektívnych zákonitosti Vesmíru a pozície človeka ako jedného druhu v ňom.
Dnešná globálna kríza ako aj kríza samotných USA má riešenie v podstate len na konceptuálnej úrovni, ktoré sú zároveň aj chybami Globálneho PREDIKTORA a americký mýtus o „kreatívnosti“ a „národnom charaktere“ tieto chyby neodstráni. Sú v podstate len 3 možnosti:
1) Samotní obyvatelia si vytvoria Konceptuálnu moc – štatisticky významné percento sa dostane na konceptuálnu úroveň.
2) Presun riadenia v plnej funkcii konceptuálne bezmocného obyvateľstva USA na iného prediktora (ak vznikne).
3) GP , na ktorého sú uzamknuté USA ako jeho dieťa, sám modifikuje Koncepciu, ktorá nad nimi vládne ako autokrat.
Dnes sú možné v podstate len 3 cesty ako ďalej s USA, ktoré sa vymkli spod plnej kontroly GP:
1) Alebo implementácia novej Koncepcie
2) Alebo rekonštrukcia súčasného programovo-adaptívneho modulu USA
3) Alebo odstránenie USA - až po fyzickú likvidáciu biomasy USA .
Snáď to tí „bratia“ a bratranci v USA nejako zvládnu bez väčších globálnych otrasov..

Re: Re: Re: Re: dnes PM"personálny manažment" = vtedy KP"kádrová politika"

Kolodej | 26.04.2016

Pozdravujem Ťa Lux, zaujalo ma toto (teda zaujalo to celé, ale toto by som rád od teba rozviesť podrobnejšie:)
... lebo "čas" sa po rezonancii zmenil.

Přidat nový příspěvek