Současná fyzika se nachází v hluboké metodologické krizi

Současná fyzika se nachází v hluboké metodologické krizi

10.5.2017

 

Současná fyzika se nachází v dlouhodobé krizi, způsobené světonázorovou (metodologickou) krizí. Na slepou uličku se dostala, a lépe řečeno byla zavedena na začátku 20. století s pomocí odmítnutí éteru, i přes tehdejší drtivé důkazy o opaku.

 

Metodologická krize současné fyziky se projevuje hlavně v tom, že nemá nejmenší ponětí o skutečné podstatě (vnitřní povaze) elementárních jevů, rezignovala na nějaké snahy v tomto směru a prohlásila princip, že stačí popsat vnější projevy, změřit, a následně vymyslet nějakou sadu axiomů pro vysvětlení pozorovaných jevů. A tak nastal stav, kdy přes miliardové investice do základního výzkumu, přičemž náklady exponenciálně rostou a nové výsledky se asymptoticky blíží nule, současná fyzika:

 

- nemá nejmenší ponětí o tom, co je to vlastně elektřina, umí jí jen měřit a používat,

- nemá nejmenší ponětí o tom, co je to vlastně magnetismus, umí ho jen měřit a používat,

- nemá nejmenší ponětí o tom, co je to vlastně gravitace,

- a tak dále.

 

Současně se fyzika dostala do ještě jedné slepé uličky. Jde o to, že jakýkoliv počet experimentálních dat, které jsou v souladu s nějakou teorií, neznamená automaticky potvrzení správnosti dané teorie, co se týká vnitřních příčin pozorovaných jevů. Vyplývá to z prostého jevu, že každá teorie je jen určitou aproximací pozorovaných jevů, která s potřebnou přesností odpovídá pozorovaným jevům a dokáže třeba i něco převídat, ale teorie je jedna věc a realita druhá. V realitě jsou jevy, které se nějaká teorie snaží popisovat, výsledkem nějakých procesů na nižší (hlubší) úrovni organizace hmoty, a například matematická rovnice popisující intenzitu pole v nějaké vzdálenosti od náboje je jen aproximací vnějších projevů těchto procesů.

Jakákoliv množina pozorovaných jevů (naměřených dat) může být v souladu s více než jednou teorií, a tyto teorie, které jsou v souladu s nějakými pozorovanými daty, můžou dané jevy vysvětlovat vzájemně neslučitelnými vnitřními mechanismy, nebo je také nemusí vysvětlovat vůbec.

Například, existuje teorie relativity Einsteina pracující se „zakřivením časoprostoru“, ze které vyplývá, že gravitační síla mezi dvěma objekty se odvíjí od čtverce vzdálenosti mezi nimi a od jejich váhy. Existuje však také například teorie éterodynamiky prof. Acjukovského, ze které vyplývá totožná matematická zákonitost, ale z úplně jiných předpokladů a mechanismů, než u nyní přijímané teorie. A na rozdíl od současné teorie, která jen konstatuje „zakřivení časoprostoru“, aniž by bylo jasné co a jak ten „časoprostor“ zakřivuje, a co to vlastně ten „časoprostor“ je, vysvětluje podstatu (vnitřní mechanismus) gravitace srozumitelně a jednoduše. Lze za těchto okolností určit, která teorie více odpovídá vnitřní organizaci a mechanismům daných jevů? V principu nikoliv, lze jen soudit podle toho, která teorie vychází při vysvětlení z hlubších úrovní organizace bytí, a teprve při proniknutí na tuto hlubší úroveň organizace bytí, a ověření daných předpokladů, ze kterých vychází principy pozorovaných jevů na hierarchicky vyšší úrovni organizace hmoty, lze říct, co odpovídá realitě a co nikoliv.

 

Ve skutečnosti je to se současnou fyzikou horší, než pouze tento problém. Jde o to, že se z fyziky stala matematická abstrakce, realita se vytratila. Jak bylo poznamenáno více než před sto lety:

„Skutečnost se vytratila, zůstaly jen matematické formulky.“

Ale matematické formulky můžou být jen pomocným nástrojem zkoumání reality, na prvním místě musí vždy stát realita sama a pochopení jejích principů. Schopnost zkonstruovat libovolně absurdní matematickou soustavu, která vnějškově popisuje nějaké pozorované jevy, ještě neznamená pochopení vnitřní podstaty těchto jevů! Ale přesně touto cestou fyzika kráčí už více než 100 let, cestou matematických abstrakcí a idealismu – vedoucí osobnosti fyziky 20. století dokonce prohlásily, že není třeba pochopit vnitřní mechanismy, stačí vymyslet dostatečný počet postulátů, kterými se „postuluje“ chování nějakých objektů. Namísto zkoumání fyzikální podstaty jevů se tak fyzika vydala cestou postulátů a matematických abstrakcí, a jakmile je libovolně absurdní matematická teorie schopna popsat nějaké pozorované jevy, tak se přijímá za popis reality a dělají se z ní závěry. Z těchto závěrů se pak odvozuje směr dalšího výzkumu a kruh se uzavírá.

 

Za příklad můžeme uvést „povolené“ orbitální dráhy elektronů v atomu. Proč jsou některé dráhy „povolené“ a některé „zakázané“, a elektron může jen přeskakovat mezi „povolenými“ dráhami, o tom nemá současná fyzika jakékoliv ponětí.

 

V historii fyziky můžeme sledovat kvalitativní skoky, spojené s přechodem na hlubší úroveň organizace hmoty a její pochopení. Tak například přechod od „látek“ k atomům a jejich sloučeninám umožnil rozvoj chemie a kvalitativní skok. Přechod od atomů k subatormáním částicím umožnil využití jaderné síly a další skok. Všechny tyto úspěchy pramenily ze snahy o pochopení hlubší úrovně organizace hmoty, nikoliv z postulování a z matematických abstrakcí. Avšak na začátku 20. století fyzika z této cesty sešla a přestala usilovat o přechod na hlubší úroveň organizace hmoty a její pochopení, a namísto toho se spokojila s popisem vnějších stránek jevů a „postulováním“ reality cestou matematických rovnic. Fyzici se stali idealisty, a fyzika náboženstvím, vírou v posvátnost matematických rovnic. A jako každé náboženství má své „svaté“, svou inkvizici, přísnou hierachii (systém peer-review). S odlišnými názory se nediskutuje, odlišné názory se potlačují a perzekuují. „Bohové“ vědy z akademií věd rozhodují administrativní cestou o tom, co je „vědecké“ a co je „nevědecké“ a běžný člověk údajně nemá schopnost pochopit dané záležitosti, tak má akceptovat názor „autorit“. Věc došla tak daleko, lépe řečeno, vzdušné zámky matematických abstrakcí, nemajících žádnou vazbu na realitu, došly tak daleko, že těm „nejpokrokovějším“ už nikdo nerozumí, kromě pár jedinců na planetě – zbývá jen víra v chrám teoretické fyziky, založený na postulátech a rovnicích. Ale tato víra se setkává se surovou realitou: současná fyzika nechápe vnitřní podstatu a mechanismy ani jedné elementární síly v přírodě, ať už se jedná o elektřinu, magnetismus, gravitaci, subatomární interakce a tak dále. Bylo identifikováno 200 až 2000 různých subatomárních částic (podle toho, jak počítat), ale pochopení hlubší úrovně organizace hmoty se neposunulo ani o píď. Všechny tyto subatormání částice se mohou transformovat jedna ve druhou navzájem, což indikuje společný stavební materiál. Fyzika se snaží rozbíjet atomy se stále větší silou (urychlovače částic) a jen sleduje „co se stane“, aniž má ponětí, co vlastně hledá a co čekat. A když se ve srážkách s úrovněmi energie miliard elektronvoltů srazí jádra dvou atomů, a po okolí se rozprskne sprška subatomárních částic, dělá se závěr, že jádra se z nich skládají, aniž by někdo pouvažoval nad tím, že z těch částic se jádra neskládají, ale tyto částice se formují z materiálu, ze kterého se skládají protony a neutrony, v okamžiku jejich srážky a zániku. Pokud rozbijeme sklenici a vzniknou střepy, neznamená to, že se sklenice skládá ze střepů.

Fyziku, odtrženou od reality, kritizoval ještě před 45 lety ruský spisovatel Ivan Jefremov ve svém díle Hodina býka, když viděl tento nešvar a spravedlivě poznamenal:

 

"Neplaš se, Kimi," přerušil mladíka učitel, "děláš chybu, když tak špatně posuzuješ předky. Právě v období Rozděleného Světa se věda stala vedoucí silou společnosti. A také tehdy se šířily podobné nespravedlivé soudy o vědeckých předchůdcích. Ale jejich ‚omyly' závisely přece na vědecké úrovni doby, v níž žili. Jen si zkuste na okamžik představit, že objevovali stovky elementárních částic mikrosvěta a nevěděli ani, že to všechno jsou jen různé aspekty pohybu v různých rovinách anizotropní struktury prostoročasu."

 

Pokud si místo „anizotropní struktura prostoročasu“ dosadíme „éter“, vše zapadne na svá místa. Normálnímu člověku je jasné, že vlny nemůžou existovat bez prostředí v němž se šíří, ale bohužel „normálnímu“ fyzikovi dneška to vůbec jasné není a nejspíš o tom ani nepřemýšlí. Dnešní fyzika totiž říká: elektromagnetické vlny jsou, ale prostředí, v němž se šíří, není. Což je podobné jako říct, že vlny na vodě pro svou existenci nepotřebují vodu, prostě „jsou“.

 

Shrnuto, současná krize fyziky a přešlapování na místě vyplývá z krize metodologie (1. priorita zobecněných prostředků řízení), která se projevuje v přechodu k idealismu a k matematickým abstrakcím. Na tuto kolej fyzika vstoupila už na začátku 20. století, kdy odmítla éter jako objektivní jev, čímž si vědomě zavřela cestu k chápání hlubší úrovně organizace hmoty a k možnosti dalšího kvalitativního skoku, podobného jako při přechodu od atomů k subatormárním částicím. Za 20. století fyzika shromáždila obrovské množství experimentálních údajů, které ale neumí interpretovat, a které nelze intepretovat bez opuštění slepé uličky, do které se dostala odmítnutím éteru a přechodem k idealismu. Je třeba poznamenat, že chápání éteru jako objektivní danosti bylo po celou historii fyzice vlastní, 20. století je v tomto anomálií, nikoliv pravidlem.

Je nejvyšší čas tuto chybu napravit, pokud fyzika nemá zůstat brzdou vývoje a tmářskou institucí. V průběhu posledních desetiletí vznikají alternativní školy a struktury, zabývající se fyzikou éteru, a tyto myšlenky získávají popularitu a rozšířenost. Správné myšlenky se časem vždy prosadí, otázka je jen, zda to bude navzdory, nebo za pomoci současného „chrámu fyziky“. Pokud nebude schopen dostat se ze současné metodologické krize a slepé uličky, promění se časem v irelevantní zkostnatělou instituci, kterou nebude nikdo potřebovat a zanikne, a místo ní vyrostou „alternativní“ školy fyziky éteru, které se časem přirozeně stanou přijímanými, na základě praktických výsledků a řešení, v prvé řadě takových problémů, jako čistá bezpečná energetika, bezdrátový přenos energie, nové technologie přenosu informací bez „drátů“ a vln, nové technologie léčení na základě biopolí a podobně.

Přechod k fyzice éteru bude součástí řešení současné systémové mravně-společensko-ekologické krize, do které se lidstvo dostalo na začátku 21. století, samozřejmě podle míry rozvoje mravnosti - mravnost je k těmto vědomostem klíčem.

 

Diskusní téma: Současná fyzika se nachází v hluboké metodologické krizi

Napadla mě jedna pěkná analogie

Pavel | 16.05.2017

Lidé od pradávna viděli nebeská tělesa jako je Slunce, Měsíc, planety atd. Dokonce mohli popisovat jejich pohyb po obloze.

Dokud lidé nevěděli, že Země je kulatá a obíhá kolem Slunce a Slunce je součástí galaxie atd, popisy pohybu byly nesmírně složité. Dokonce tak složité, že se v tom vyznalo jen několik málo učenců.

A právě zjištěním, že Země obíhá kolem Slunce se ten popis natolik zjednodušil, že mu rozumí i žák základní školy.

On by se stále dal použít souřadný systém, ve kterém je Země středem všeho, ale nikdo to nedělá, protože je to nepřehledné.

Podobné to bude i s dnešní fyzikou. Popisují sice děje jevově správně, ale stejně jako u placaté Země spousta jevů nedává logický smysl a celé se to zašmodrchává.

Jednou se z té slepé uličky snad dostanou. Nevím, jestli je zrovna éter jediná cesta ven, možná se objeví něco úplně nového.

včera

Ahoj | 14.05.2017

som natrafil na teóriu rovnej zeme "placky". zo základnej fyziky som vylúčil všetko čo sa dalo, okrem pozorovaní roviny a zakrivenia zeme. moja osobná skúsenosť by povedala, že zakrivenie nieje. ale dnešná fyzika hovorí niečo iné :)

Re: včera

Hox | 15.05.2017

placatá země, různé dutozemní teorie a podobně = dezinfo určené na zmatení populu, zahlcení informačním šumem.

Re: Re: včera

Pavel | 16.05.2017

Také nevím, co si mám o všech těch dutozemních teoriích myslet. Jsou protlačovány do alternativních proudů s velkou vehemencí lidmi, kteří o fyzice nemají ani páru. Přemýšlel jsem jestli v tom není zakódovaná nějaká jiná pravda a nebo jestli to je opravdu jen uměle vytvořené smetí.

Na druhou stranu je země skutečně "dutá", protože mezi jádrem a elektrony je nepředstavitelné množství volného místa. Nějaká částice Zemí proletí aniž by zaznamenala jakoukoliv kolizi.

Re: Re: Re: včera

Marek Z. | 26.10.2017

Pavel: Čistě empiricky máme seriózní představu o složení povrchu Země jen do hloubky 12,5 km - viz Kolský vrt. Tam skončilo empirické ověřování a zkoumání Země, a všechno ostatní jsou jen neověřitelné hypotézy. Ne nadarmo se právě v této době pozornost vědy obrátila kamsi do Vesmíru, kde je cokoliv neprokazatelné ještě o to víc a všelijakých teorií může existovat nekonečné množství.

Čistě vzato končí naše veškerá 3D realita na Zemi u lávových procesů, o jejichž původu vůbec nic netuším. Nemá žádný smysl si něco představovat za nimi, protože se to nedá nikdy zjistit. Tedy za lávovými procesy může být naprosto cokoliv nám zcela neznámého, protože smysly neověřitelné :-)

Fyzika - mystika - poézia

Miko | 13.05.2017

Tento prispevok je tak trocha povzdych nad tým, že nikto z diskutujúcich neodpovedal p. J. Końasovi. Urobil obdivuhodnú vlastnú intelektuálnu prácu, aby najprv sám sebe vysvetlil svet a seba v ňom. Teraz sa snaží nájsť vhodný "jazyk", aby to odovzdal iným ľuďom. Bolo aj mnoho vedcov - fyzikov, ktorí sa tiež snažili "vhodne interpretovať" vlastné nové vedecke poznatky, resp. interpretovať svet iným ľuďom. "Vedecký jazyk" je silne formalizovaný, lebo inak by sa nedal "odovzdávať" ďalej, inému subjektu. Tento "formalizmus" zmenšuje možnosti odovzdať výsledky poznania v celej pochopenej šírke inému intelektu. Iné "formy interpretácie" sú hudba, poézia, mystika. Sú však silne individualné, málo formalizovateľné, komplikovane interpretovateľné inému intelektu. Mystika je dokonca neinterpetovateľná. Preto sa viacerí význačný fyzici snažili ukázať, že výsledky poznatkov v kvantovej fyzike sa zhodujú s výsledkami individuálných poznatkov veľkých mystikov. Začal s tým Ervín Schrõdinger (má tam byť dvojbodka nad o) v svojích monológoch v rozhlase v anglickom Cambridge počas II. svetovej vojny. Potom to vyšlo knižne ako "The Mind and Matter" až v r. 1992. Pokračoval David Bohm svojim "holizmom". Absolvoval mnoho diskusií s Krišnamurthim k tejto tematike. Známa je aj kniha od Fridjof Capra: Tao fyziky. Pán Koňas tu spomínal Hameraina. Všetko závisí od toho, ako "vnímame" a interpretujeme to, čo nazývame "vonkajším svetom". Už som tu na diskusii odporúčal poslednú "populárnu" knihu od S. Hawkinsa a L. Mlodinova: The Great Design (2010). V SR Slovart, 2011, Veľký plán. Tam nám "veľký vedec" (bez irónie) v tretej kapitole prezradil to, čo mystici už dávno vedia a čo sa viacerí iní veľkí vedci viackrát snažili ľuďom povedať: "neexistuje žiadný koncept reality nezávislý od predstavy alebo teórie". Navrhol prijať myšlienku "modelovo závislého realizmu", ktorý poskytuje rámec, v ktorom da dá interpretovať moderná veda. Iba vtedy môže "zrozumiteľne interpretovať" svoje poznatky z fyziky, ak prijmeme "jeho model realizmu".
Inak v "informatike" sa bežne narába s pojmom "model driven systems". (ale to sú len formálne systémy, programovo, teda nie matematicky, realizované, ale opierajúce sa o matematicky definovaný model).
V predchádzajúcej diskusii máme 2 rôzne "modely" vonkajšieho sveta, ktoré sa, každý na báze iného modelu snažia interpretovať ten istý svet, nazývaný vo vede "realita" (cielene nie "objektívna realita" ale "vnímaná realita"), ktorá je filtrovanú vlastným subjektom, resp. filtrovaná vlastnými zmyslami, ktoré ju možno aj inak interpretujú.
Preto potrebujem "poetický jazyk". V jednom "vedeckom článku" o "modelovaní a simulácii vo vede, poézii, teológii a pod", som sa v minulosti snažil ukázať, že "poézia" dokáže "modelovať" realitu "dynamicky", kým veda to dokáže iba "staticky". Preto sú poézia a mystika úspešnejšie v "interpretáciii sveta" ako veda. Viacerí fyzici v minulosti na to prišli a upozorňovali na to. Ibaže tu "úspešnosť" cvhápe iba ten subjekt, ktorý to pochopil, a nie je možné interpretovať to "inému subjektu" formálným jazykom. Spomeniem ešte známu knihu o "umelej ineligencii" od Hofstadter: Godel, Escher, Bach. Spomenutý americký vedec čosi o "umelej inteligencii vedel" a snažil sa ukázať, že podstata "inteligencie" sa dá rozoznať v hudbe, maliarstve,aj v "hraničnej vede". Nikdy nie v klasickej formalizovanej vede.
Spomenuté texty od Schrodingera pošlem na email p. Koňasovi. Niekde som videl jeho web a tam bude aj jeho email. Ak to číta, tak v minulosti som mu už poslal rozhovor o "deformácii" Maxwelových rovníc v modernej fyzike a interpretáciach o "vedomie v priestore biopoľa".
Na záver začiatok a koniec z jednej básne známeho slovenského básnika (sami sa snažte zistiť, ktorého)

Ak záhada stúpa na päty poznania
čiara je beh bodov do ničoty
a prvolezec na čiare až v smrti dosiahne
bod Boha.
---
----
Kým duša klieštená telom
zachováva zdanie, lisuje zrkadlá
aby spoznal vnútro vecí,
do vytrženia čaká kvet na konci vlasu,
lebo nepozná otázky
na všetky odpovede.

atd:

Re: Fyzika - mystika - poézia

Jan Koňas | 16.05.2017

...těší mě, že jste přečetl mou reakci, asi mě čeká ještě dost dlouhá cesta, než se podaří propojit slovníky a postupy, které máme v myšlenkovém prostředí navázané na matematiku v hloubce podvědomí.
Bohužel mi nepřišly vámi slíbené texty, zajímají mě. (janko@karao.cz)

Re: Re: Fyzika - mystika - poézia

Jan Koňas | 16.05.2017

..reaguji obsáhleji na jiném vláknu, "článek je sbierka sprostostí"..., nick "Srandista" mě přiměl ke sprše, která by se mohla stát i očistnou....

Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 12.05.2017

1) Éter nie je poriadne definovaný, nie je potrebný na vysvetlenie žiadneho fyzikálneho javu, nepoznám dôkaz jeho existencie.

2) Elektrina a magnetizmus sú dobre známe veci. Na ich základe sa konštruované elektrické stroje, počítače, zbrane.

3) To že časopriestor môže byť podvod neznamená že éter musí byť pravda.

Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 12.05.2017

> nepoznám dôkaz jeho existencie

já ano, co budeme dělat? :)

ps. jak se šíří el.mag vlny, v čem se šíří? Nebo je to "actio in distance"? :)

> nie je potrebný na vysvetlenie žiadneho fyzikálneho javu

co gravitace? šíření el.mag. vln? zdroj náboje elektronu?

> 2) Elektrina a magnetizmus sú dobre známe veci.

to bych netvrdil. Co je to permanentní magnet a magnetické pole?

ad 3, možná se pletu, ale v současné fyzice je někde určeno, co je to ten časoprostor a jak ho hmota deformuje, jakým mechanismem?
Na postulát o tom, že se tak děje, se neptám, postulovat lze cokoliv.

Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 12.05.2017

>> nepoznám dôkaz existencie éteru
> já ano, co budeme dělat? :)

Môžeš ho predložiť a ja ho môžem spochybniť.

> jak se šíří el.mag vlny, v čem se šíří?
> co gravitace? šíření el.mag. vln? zdroj náboje elektronu?

Uveritelná je teória rôznych druhov hmoty, ktoré sa na seba podobajú. Názov má Teória polí.

Elektromagnetická hmota má silové účinky vo forme elektrického zrýchlenia a magnetickej rotácie. Jednotka hmotnosti elekromagnetického poľa je Coulumb.

Kilogramová hmota má tiež zrýchlenie a rotáciu, jednotka hmotnosti jej telesa je kilogram.

Fotón je ohraničené rotujúce elektromagnetické teleso. Spolu s ním rotujú vektory jeho silových zložiek - elektrická a magnetická intenzita. Priemetom týchto vektorov do rovín je sínusoida. Nejde teda o vlnenie, ale priemet rotácie a posuvu do rovín. Tým je jenoducho vysvetlená aj dualita svetla. Pri elektromagnetickom vysielaní (satelit, WiFi) nejde o fotóny, ale o nepretržitý tok hmoty.

> v současné fyzice je někde určeno, co je to ten časoprostor
> a jak ho hmota deformuje, jakým mechanismem?

Vážne pochybujem o užitočnosti časopriestorovej teórie, preto sa nezaoberám ani jej mechanizmami. Skús niečo zadefinovať, napríklad čo je to časopriestor, podať dôkazy, a potom ich môžem spochybniť.

Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 12.05.2017

Nemám v úmyslu se pokoušet někoho o něčem přesvědčit, to je mimo téma stránek a byla by to nesmyslná diskuse.
Článek je o světonázorovém problém současné fyziky, tak se zkusme zaměřit na něj. Například ta teorie polí - má jakékoliv opodstatnění v nějakých pozorovaných faktech (někdo ty druhy hmoty nějak identifikoval v praxi?), nebo je to pouze matematická abstrakce, která má stejné "právo" na existenci, jako deset jiných matematických abstrakcí vysvětlující totéž, ale jinak? To je právě ten problém současné fyziky, o kterém je článek - že při zákazu éteru je nucena vymýšlet podobné blbosti, protože jednoduché a přirozené řešení si sama zakázala, navzdory faktům (http://www.orgonelab.org/miller.htm ).

Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 12.05.2017

Opravujem: Teórie polí. Pretože tých teórii je viac, aj polí je viac, a tvoria systém. Nájdete na Google. Pole = forma hmoty.

Teórie neobsahujú nič nové čo by vo fyzike nebolo objavené a dokázané. Snažia sa o jednoduchý poľad na hmotu. To umožňuje vysvetliť dosiaľ nevysvetliteľné, skonštruovať dosial neskonštruované, objavovať nové veci aj obyčajným ľuďom.

Základom teórií je, že hmota ako ju poznáme je zložená z troch druhov hmoty, ktoré sa kvôli správnej definícii označujú ako polia. Polia majú podobné aj rozdielne vlastnosti, vedia sa spájať a ovplyvňovať. Tak vzniká zložitá hmota ktorú pozorujeme. Teórie akoby ukazujú kocky lega, z ktorého si vyskladáme čo chceme.

Dokazovanie zahrnuje kýmkoľvek opakovateľné pokusy, teórie ktorými možno predpovedať, hľadanie chýb = spochybňovanie, kýmkoľvek. Dokazovanie nie je viera, exkluzívny klub, ani prázdna diskusia. Dokazaovanie je práca.

Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 12.05.2017

> teorie polí - má jakékoliv opodstatnění v nějakých pozorovaných faktech

Áno, vysvetľujú veľmi veľa vecí.

Napríklad z nej vyplýva, že nie je potrebný éter a šírenie elektromagnetického žiarenia, pretože fotóny sú telesá, a ako telesá môžu prechádzať pre ne prázdnym prostredím (vákuum), skoro prázdnym protredím (vzduch) alebo hustým prostredím ktoré je prispôsobené tak že cez ne prejde (sklo).

Ďalší príklad bolo jednoduché vysvetlenie dualizmu svetla, teda že sa chová ako častica aj ako vlnenie. Časticové vlastnosti vyplývajú z konkrétnych rozmerov fotónu, ktorý je stlačený rotáciou, a to že fotón ovplyvňuje iné telesá s ktorými sa stretne. Vlnové vlastnosti Vyplýva to z priemertu rotácie a tiež ovplyvňovania okolitých predmetov.

> někdo ty druhy hmoty nějak identifikoval v praxi?

Sú dobre známe:
1) Priestorové pole = kilogramová hmota, napríklad 50 kg vrece ktoré je trochu problém dvihnúť.
2) Elektromagnetiké pole, môže mať formu rozpínajúceho sa poľa rýchlosťou svetla, rotujúceho fotónu, alebo viazaného náboja v častici.
3) Časticové pole - toto pole sa nerozpína a preto sa javý ako "pevné" teleso. Dokáže na seba naviazať elektomagnetické aj kilogramové pole, preto častice sa prejavujú gravitačne aj elktromagneticky. A vysvetľuje to aj existenciu častíc bez náboja.

> nebo je to pouze matematická abstrakce

Matematická abstracia je fajn, samozrejme existuje. Umožňuje vypočítať = predvídať vlastnosti hmoty.

> která má stejné "právo" na existenci, jako deset jiných matematických abstrakcí vysvětlující totéž, ale jinak?

Pravda je len jedna, ale názvy a jednotky pre to isté môžu byť iné. Je mi jedno či meriam objem v litroch alebo galónoch, vzdialenosť v metroch alebo stopách...

> To je právě ten problém současné fyziky, o kterém je článek
>- že při zákazu éteru je nucena vymýšlet podobné blbosti,
> protože jednoduché a přirozené řešení si sama zakázala, navzdory faktům

Článok obsahuje kopa tvrdení, bz dôkazov, navyše ľahko spochybniteľných. Éter sa nedá pozorovať, a všetko sa dá vysvetliť pomocou už známych prírodných zákonov. Neviem o tom aby niekto zakazoval hovoriť o éteri.

Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 12.05.2017

> Áno, vysvetľujú veľmi veľa vecí.

to nic neznamená, a už vůbec ne to, že reálná stavba světa má s tím modelem cokoliv společného, viz článek.

ad "pravda je jen jedna" - pokud dvě matematické abstrakce, stejně dobře vysvětlující pozované jevy, ale vzájemně se vylučující - která z nich je ta "jediná pravda"?

Článek si neklade za cíl něco dokazovat nebo někoho přesvědčovat. Pokud je něco lehce zpochybnitelné, zkuste zpochybnit.

> všetko sa dá vysvetliť pomocou už známych prírodných zákonov

vidím to jinak, a už se začínáme točit v kruhu.

Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 12.05.2017

Pro úplnost, proti matematickým abstrakcím nic nemám, pokud jsou v praxi užitečné (a je spousta případů, kde ano), problém je jen jejich zaměňování za realitu.

Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 13.05.2017

> proti matematickým abstrakcím nic nemám [...] problém je jen jejich zaměňování za realitu.

Matematické abstrakcie sami o sebe nič neznamenajú, ale sú užitočnou súčasťou dokazovania.

Pravdu si musí každý dokázať sám pre seba. Rozum sa nedá naliať do hlavy. Môžeme dôverovať osobnostiam že to spravia za nás, ale tieto osobnosti si musíme preveriť či sú dôverihodné, takže si niečo námatkovo musíme dokázať sami, či sa to zhoduje s tvrdením osobností.

Dôkaz je informačný filter, ktorý oddelí pravdu od nepravdy. Kvalitným vedeckým dokazovaním je spojenie viac metód: experimenty, z nich sa vytvorí teória ktorá predpovedá výsledky budúcich podobných experimentov, spochybňovanie = hľadanie chýb. Toto sa deje dookola, kým teória uspokojivo nepredpovedá experimenty a niet námietok z pléna ľudí, ktorý sa tým zaoberajú.

Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 12.05.2017

> co gravitace

Gravitačná intenzita = zrýchlenie, je silová zložka kilogramovej hmoty. Každý hmotný bod každého poľa má 2 na silové zložky. Kilogramová hmota má vektory gravitácie a rotácie. Časticová hmota viaže časť kilogramovej hmoty, ale zbytok je v jej okolí. Koncentrácia klesá s druhou mocninou vzdialenosti od častice. Polia dvoch telies cez seba prechádzajú, takže sa o seba akoby "opierajú" a preto na seba silovo pôsobia. Nejde teda o nejaké vzdialené pôsobenie ohraničených telies, aj keď hovoríme že sa telesá gravitačne priťahujú. ... Zasa nie je potrebný éter. :-)

Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 12.05.2017

Z čeho je to pole, jak vzniká, jaké jsou fyzikální mechanismy (příčiny) jeho působení?
Proč se dvě stejně nabité částice odpuzují a opačně nabité přitahují?

Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 12.05.2017

Na poslední otázku éterodynamika odpovídá.

Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 13.05.2017

Tak to sem napíš, spravím oponentúru. :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 13.05.2017

Není to jednoduché vysvětlit na omezeném prostoru, ale pokusím se.

Obecná éterodynamika Acjukovského vychází z představy, že éter je plyn složený z částic - "amerů" - který má všechny vlastnosti běžně známé pro plyny: tlak, hustota, teplota, viskozita, tepelná vodivost a tak dále. Amer, částice éteru, je velikostně někde v oblasti 1^-120 metru a disponuje vlastnostmi dokonalé pružnosti, když do sebe narazí dva amery, rychlost žádného z nich se nesníží.
Vše další v této teorii, včetně základních sil a jaderných interakcí, je odvozeno z této jediné vlastnosti amerů jako "míčků" a z obecně známého chování dynamiky plynů, hlavně ohledně uzavřených vírových toroidů.

Dielektrická permeabilita vákua není nic jiného, než hustota plynu éteru ve vákuu. Elektrické pole je kruhový pohyb éteru kolem vortexu elementární částice, tj. elementární částice (proton, neutron) je stabilní toroidní vortex éteru. Rovnice pro energii eletrického pole protonu (wer) je totožná s rovnicí pro energii kruhového pohybu éteru (wk)
https://s4.postimg.org/567jc84il/energie-elektrick_ho-pole.png

hustota éteru ve vákuu je tedy 8,85·10^–12 кg·м^–3.

hustota ameru (prvku éteru) má spodní hranici 2,8·10^17 кg ·м^–3. (vyplývá ze známého objemu a váhy protonu)

tlak éteru ve vákuu: 8·10^5 N·м^–2.
energie obsažená v jednotce objemu: 1,3·10^36 J·м^-3

průměrná rychlost prvního zvuku v éteru (rychlost síření tlakových vln): 5,4 ·10^23 м·s^–1
rychlost šíření tepelných vln v éteru ("rychlost světla"): 3·10^8 м·s^–1.

na více detailů tu není prostor, viz publikace http://alaa.ucoz.ru/Atsukovsky_Ether_Dynamics_2003.pdf

laicky, částice jsou toroidní vortexy v éteru, které rotací povrchových vrtev uvádějí do rotačního pohybu okolní éter, tento rotační pohyb je znám pod názvem "elektrické pole". Dále vše vyplývá z jevů jako hustota, tlak, rychlost pohybu, podtlak, je to analogické k jevům které vznikají u tornád - pokud vedle sebe umístíme dvě tornáda, rotující opačným směrem:

https://s7.postimg.org/ey3ki9x3v/rotace.png

(obrázek nalevo), rychlost proudění volné plynu mezi nimi se zvýší, tlak sníží, podtlak bude dvě tornáda přitahovat k sobě (na stejném principu funguje křídlo letadla), v opačném případě vznikne naopak nižší rychlost a vyšší tlak, odpuzování.

Co se týká gravitace, zde je to také v principu jednoduché. Pevná hmota v určité míře volný éter pohlcuje a stíní, laicky řečeno, a mezi dvě hmotnými objekty vznikne díky tomu, že dané těleso stíní část pohybu éteru, "závětří", kde bude tlak éteru o něco nižší než ve volném prostředí. Tento podtlak způsobí, že na jedné straně tělesa bude vyšší tlak éteru, na opačné bude nižší, a tento rozdíl tlaku = gravitace.

Ještě bych dodal, že teorie Acjukovského vyvozuje v jediného předpokladu amerů(prvků éteru) jako dokonale pružných "míčků", za pomocí známých zákonitostí, platných v makrosvětě (za pomocí různých druhů pohybů éteru a vírových formací, za pomocí parametrů jako tlak, teplota, hustota, rychlost), všechny známé elementární síly a pole a jejich vnitřní mechanismus:
- elektrické pole, náboj, elektromagnetismus
- magnetické pole
- gravitace
- jaderné interakce

a přirozeně řeší otázky jako dualita vlna/částice a další.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 13.05.2017

Ďakujem, zamyslím sa nad tým.

Re[8]: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 14.05.2017

> Co se týká gravitace [...] mezi dvě hmotnými objekty vznikne [...] "závětří", kde bude tlak éteru o něco nižší než ve volném prostředí. [...] na jedné straně tělesa bude vyšší tlak éteru, na opačné bude nižší, a tento rozdíl tlaku = gravitace.

Pochybujem o tom:
1) Podtlak môže mať maximálnu hodnotu okolitého tlaku. Takže podtlaková gravitáci je obmedzená maximálnou hodnotou. To by znamnalo že hodnoty gravitačného zrýchlenia v blízkom vesmíre nemôžu rásť nad túto hodnotu? O aku veľkú hodnotu ide?
2) Gravitácia je závislá od polohy dvoch telies voči pohybu éteru? Niekde by ten podtlak vznikol, inde nie?
3) Telesá ktoré sa voči éteru nepohybujú, nie sú gravitačne priťahované?

Re: Re[8]: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 14.05.2017

Trochu jsem to spletl, četl už jsem to před delší dobou. Není to závětří ale podtlak vzniklý ochlazováním volného éteru poblíž rotujících toroidů (hmoty). Snížená teplota = snížený tlak, a tlakový gradient éteru = gravitace. Tlakový gradient je tedy kolem každého tělesa ve všech směrech.
Horní hodnota podle této teorie je, ale bude to velmi vysoká hodnota, praktické nekonečno. Horní hodnota vyplývá z tlaku éteru ve vákuu, hodnota je výše.

Re[10]: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 15.05.2017

Ďakujem. Teória éteru je zaujímavá. Môžeš tu napísať viac? Mám problém čítať v ruštine alebo nemčine.

Re: Re[10]: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 15.05.2017

Musel bych si to znovu přečíst, aby tam nebyly chyby, snad časem, protože mě to taky zajímá. Objevilo by se to tu jako článek.

Re[12]: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 15.05.2017

> Musel bych si to znovu přečíst, aby tam nebyly chyby, snad časem, protože mě to taky zajímá. Objevilo by se to tu jako článek.

To by bolo fajn. Poskytnem oponentúru. :-)

pútavý úvod

srandista | 18.05.2017

Keď budeš písať článok, skús ísť rovno k veci. Niečo v zmysle, že éter je nižšia forma hmoty ako elementárne častice, súčasná predstava o ňom je že to plyn s nejakými vlastnosťami, vytvára pomocou vortexov častice a fyzikálne sily... Aby to ľudí zaujalo. Ľudia sú prehltení "informáciami", neradi čítajú nudné úvody, a dlhý článok s nudným úvodom budú považovať za zbytočné čítať.

Re: Re[10]: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 15.05.2017

Snad několik střípků, co si pamatuju. Magnetické pole je pohyb éteru po přímce nebo křivce, laminární proudění. Analogie je voda tryskající z hadice, při pokusu o přiblížení dvou hadic ze kterých tryska voda, bude přítomný odpor. Magnetické siločáry to dobře ilustrují. Interakce permanentních magnetů:
https://postimg.org/image/o8u42r3np/

Magnetismus je na mikroúrovni čistě mechanický jev. Pokud máme toroidní vír, který se ocitne v laminárním proudění éteru, a nebude svou osou souběžně se směrem proudění, pak dojde k situaci, kdy jedna strana bude ve vztahu k "větru" náběžná, a druhá naopak. Vznikne mechanický moment, který bude mít tendenci obrátit vír osou kolmo ke směru větru, aby nebyla žádná strana náběžná:
https://postimg.org/image/3pz7xopqd/
(vírový toroid je v průřezu)

Re: Re: Re[8]: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 15.05.2017

> gravitace (...) je podtlak vzniklý (...) poblíž rotujících toroidů
> tlak éteru ve vákuu: 8·10^5 N·m^–2

Znamená to že maximálny podtlaková gravitácia môže mať 0,8 MPa? Viem že súdržnosť hmoty je bežne v MPa až GPa, viď silikáty alebo kovy. Alebo je éter v blízkosti vortexov hustejší s vyšším tlakom, a preto podtlak môže byť väčší?

Re: Re: Re: Re[8]: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 15.05.2017

číselná chyba, těch 8·10^5 N·m^–2 není tlak, ale jen určení jednoho parametru pro určení tlaku éteru ve vákuu. Ten je 1,3 · 10^36 Nm^-2

základní číselné parametry éteru viz publikace strana 115, postupně odshora:
hustota, tlak, energie, teplota, rychlost prvního zvuku, rychlost druhého zvuku, tepelná vodivost (2x), kinematická viskozita, dynamická viskozita, adiabata?, tepelná kapacita (2x).
Parametry ameru: váha, průměr, množství v jednotce objemu, průměrná vzdálenost volného letu, průměrná rychlost tepelné difúze.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 15.05.2017

> průměrná rychlost prvního zvuku v éteru (rychlost síření tlakových vln): 5,4 ·10^23 м·s^–1
> rychlost šíření tepelných vln v éteru ("rychlost světla"): 3·10^8 м·s^–1.

To znamená, tlakové vlny prejdú za 1 sekundu 60 miliónov svetelných rokov? Ťažko sa tomu verí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 15.05.2017

To je relativní, ve smyslu, že pokud je nějaký pohyb prvků nějakého komplexního systému základní, pak, z pohledu jevů, které vznikají na vyšších úrovních hierarchie uspořádání toho systému, a které mají o mnoho řádů "pomalejší" parametry než základní pohyb, se může tento základní pohyb jevit "neuvěřitelně" vysoký, aniž by takový byl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 15.05.2017

Dá sa prakticky využiť znalosť fungovania éteru?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 16.05.2017

To rozhodne budoucnost, z mého pohledu bezpochyby.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

skeptik | 13.05.2017

A něco, co není v ruštině, by nebylo? Takhle to nemohu pořádně posoudit, ale vypadá to, že se tam prostě čas od času kdo ví odkud objeví vzoreček bez patřičného odvození.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 13.05.2017

vypadá to že angličtina není, jen němčina: http://ether-wind.narod.ru/Aziukowski_Athers_1974/

jinak tady je obsáhlý spisek literatury, včetně ENG: http://ether-wind.narod.ru/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Pe-tri | 13.05.2017

Pominu-li výchozí axiomy ohledně amerů a nebudu-li jízlivý, potom se lze ptát:

- Z čeho se nepolaritní amery skládají ? Proč jsou pružné ?
- Proč amery rotují a nechovají se chaoticky jako třeba molekuly plynu ?
- Proč se amery strukturují do atomových částic a proč se z nich jednou stane elektron, podruhé proton, potřetí neutron (a i ?fotony se skládají z amerů?)
- Proč se amery kroužící kolem z amerů složených atomových částic (tvořící pole) s těmito v částici jaksi vázanými amery nepromísí ?
- Co určuje strukturování amerů - jedněch do vortexu částice, druhé do rotujícího okolí ?
- Proč není hustota éteru (zřejmě daná penetrací amerů v prostoru) ve vakuu homogenní a konstantní ?
- Existuje k podtlaku či závětří i vyvažující síly zabraňující zhroucení celé konstrukce samy do sebe ? Analogicky k síle odstředivé a jí vyvažující síle dostředivé. Tedy proč jsou gravitační systémy v rovnovážných polohách ?
- Co tato hypotéza vlastně řeší, na kterou otázku o podstatě hmoty skutečně adekvátně odpovídá ?
Atd..., atd..., atd...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 15.05.2017

Amery se nejspíš opět z něčeho skládají, nebo jsou to informační "programy" které mají naprogramováno dané chování, to na téhle úrovni není podstatné. Amery se chovají přesně jako molekuly plynu. Otázku formování toroidů nechme stranou, děje se to pravděpodobně v centru galaxie kde se setkávají dva protiběžné proudy éteru, vzájemná interakce rodí stabilní vírové formace s dobou rozpadu cca 2000 miliard let. Mechanický princip je totožný s tím, kdy například člověk vypouští dýmové kroužky (také se nepromíchají s okolím, do určité doby), jen doba stability a veškeré další parametry jsou o desítky řádů jinde. Projdi si nalinkovanou knihu (ilustrace, schémata), bude vše jasnější. Vše to vychází ze známých zákonů dynamiky plynů a přesných výpočtů a odvození, nejsou to záležitosti vycucané z prstu.

Re(8): Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 15.05.2017

Čo sa týka vzniku galaxií, aká je súvislosť medzi teóriou éterového prúdenia, a prúdenia elektrického náboja podľa teórie Elektrického vesmíru?

Re: Re(8): Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 15.05.2017

Autor to neřeší, ale souvislost z mého pohledu bezpochyby bude, protože elektřina, elektrické pole je druh pohybu (v) éteru. Teorii elektrického vesmíru ale moc neznám, takže se nemůžu příliš vyjádřit.

Re(10): Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 15.05.2017

Elektrický vesmír, autor E. Donald Scott, je zaujímavé čítanie. Odporúčam prečítať. Dá sa kúpiť kniha alebo stiahnúť PDF. V knihe vysvetľuje akože nevyvsetliteľné vecí vo vesmíre jednoducho pomocou známych zákonov elektormagnetického poľa. Tvrdí že elektrická a magnetická sila je dominantná vo vesmíre. Nie je to v rozpore s teóriou éteru.

o knihe ELektrický vesmír

srandista | 15.05.2017

Nová kosmologie, založená na současných poznatcích astronomie a fyziky plazmatu Vesmír BEZ hypotetických a neprokázaných černých děr, temné hmoty, velkého třesku, termojaderné reakce ve Slunci... Teorie "plazmatického" či "elektrického" vesmíru, k níž se již přiklání mnoho současných vědců, se ostře střetává se starou dominující představou, založenou převážně na působení gravitačních sil. Nová astronomická pozorování dosavadní "gravitační" teorii výrazně zpochybňují nebo přímo vyvracejí. Zastánci "elektrického vesmíru" vycházejí z objevů fyziky plazmatu, z díla švédského fyzika Hannese Alfvéna, nositele Nobelovy ceny, a norského vědce Kristiana Birkelanda, stejně jako z pozorování současných astronomů, například Haltona Arpa, pracujícího s Hubbleovým teleskopem. Dr. Donald E. Scott je emeritním profesorem elektrického inženýrství a také astronomem. Jeho snímky oblohy ilustrují tuto knihu. Je v současnosti nejznámějším mluvčím nového pohledu na vesmír. Kosmologie byla vždy základním kamenem myšlenkového systému dané doby, a proto dnešní spor mezi zastánci "starého" a "nového" dobře vyjadřuje změnu paradigmatu v myšlení lidstva, probíhající také v mnoha jiných oborech. Dr. Scott je nejen zasvěcený, ale také zábavný vypravěč, vysvětluje tematiku čtivě a tak, aby jí porozuměl i čtenář bez odborných znalostí.

Re: o knihe ELektrický vesmír

Hox | 15.05.2017

díky, příležitostně se na to podívám

Re: o knihe ELektrický vesmír

Jan Koňas | 16.05.2017

..vidím, že vedle Pe-tri je tu ještě srandista, zatím dva, kdo mají tah dobrat se k novému příběhu o fyzice, která "jen" funguje. Hox k nim samozřejmě patří také, Udo a Lin znám kdysi ze Zvědavce, jste tu samí "myslivci", kteří dělají pro svět potřebnou práci - proměňujeme svým vědomím i podvědomím vnitřní "zvířecí psychiku" mnoha lidí do nějaké lidské, tolerantní v jinak nastavených mantinelech.
Smůlou fyziků je jejich vázanost na matematiku, na její pravidla, která by člověk nepochopil, kdyby neznal svou mateřštinu, nějaký etnický jazyk. Bez něj by matika nemohla existovat.
Bohužel si asi nikdo neuvědomuje, že matematika je schopná zpracovávat anebo modelovat jen procesy v neživé hmotě - a neuvědomují si, že myšlení a změny prostoru v okolí (i dost velkém) jsou závislé na myšlení lidí v jejich emočním i věcném prostředí. Pan Haisenberg o tom ví své i když už nežije v těle.

Bude asi chvíli trvat, než zjistíte, že síla, kterou vypouštíme ze sebe - a do sebe zas přijímáme - je účinkem stejné jako éter, jako gravitace, charisma apod.
Zkrátka slovníkem, který si matematika vytvořila pro příběhy o naší existenci - jím se k vysvětlení naší existence nedoberete.
Jsem proti vám v matematice úplný břídil, ale pochopil jsem filosofický rozměr dvou Gödelových větiček o neschopnosti rovnovážných poznávacích systémů prokázat pravdivost.
Bodejť by to mohlo jít, když za POCIT pravdivosti jsou zodpovědné emoce, navázané na některý z příběhů o podstatě a funkci naší existence v prostoru.
Ten nový příběh proto nutně musí začít tím, že matematiku vrátíme do podřízenosti etnickému jazyku a pochopíme rozměr "PSYCHOFYZIKY" (která se dříve jmenovala Kabala). A že nástrojem, potvrzujícím hodnotu pravdivosti informace je zrovna čeština, to je tak absurdní (zdánlivě), že musím dát za pravdu Bohrovi v jeho větičce o dostatečně šílené "teorii", aby mohla být pravdivá.
...ve skutečnosti jde jen o provázání slovníků mezi teorií éteru a dalších příběhů, postavených na pravidlech "matematického myšlení" do češtiny a dalších jazyků.
Málokdo si uvědomil, že slova mají své "atomy" (písmena), ze kterých slepujeme teorie a popisujeme procesy.
Je pak nabíledni, že znalost SMĚROVÉ HODNOTY KAŽDÉHO PÍSMENE je klíčovou hodnotou pro jakýkoliv POHYB.
Pokud při vyslovení rozkazu "JDI!" - se pohne cca 80 kg hmoty tam, kam je mu nařízeno - je proto dobré začít zjišťovat pohybový náboj každého písmene, jeho směrovou hodnotu a dopad do vědomí.
A protože vědomí má dva stupně kontroly (rozum pro naučené informace, pocit pro ty hlubší, geneticky formované informace), je nezbytné použít obě tyto kontroly.
S první, rozumovou kontrolou podřízenosti matematiky češtině jsem se vyrovnal vcelku snadno, na mail vám řešení teorému pošlu. S druhou kontrolou jsou potíže v tom, že se týká období předchozích civilizací a globálního jazyka Země - k téhle historii se ale můžeme dostat jen v jiných stavech vědomí,...hmmm.
To by také neměl být velký problém, protože transpersonální psychologie Stanislava Grofa teto pramen postupně verifikuje.
Klíče k reálnému řešení ale mají chlapci od tiskárny peněz, která začala v minulosti církevními "odpustky".
Drzost, kterou jsem projevil v návrhu jiných dějin - ta má svou inkubační dobu - potřebný rozpad či proměna finančních struktur. Orientační text o jiných dějinách mohu taky na mail poslat. je postavený na trojici dochovaných mutací předchozího jazyka (hebrejština, arabština a "bukvice" v ruské části Asie).

Souběh realizovaných procesů v politice a všech dalších projevů se zapisuje vždy v jediném okamžiku do dvou opačných prostředí - to už ví dost lidí. Zaujala mě větička "Srandisty" (cituji):To znamená, tlakové vlny prejdú za 1 sekundu 60 miliónov svetelných rokov? Ťažko sa tomu verí.
...a bude hůř. Budete asi nuceni uvěřit tomu, co umí řada kuliček na niti, kdy ta poslední odskočí oka/mžitě. IBP je zkratka definice "informačního bodu prostoru", která popisuje proces vzniku nehmotného prostoru v podobě "zamrzlého pohybu" v teplotě 3K. Teplota je pak prostřednkem, který spojuje potenciál pohybu v prostoru s jeho projeve ve strukturované hmotě.

Oddělení vědomí od těla je už prokázanou skutečností, ale chybí vysvětlování toho, co se děje mezi jednotlivými vstupy do těla s "informačními balíčky" v polích prostoru (dříve duše), a jakým programem (duchem) jsou "duše" řízené.
...sice známe "ducha zákona", kterého v denní realitě zastupuje "duch/cát", ale síla zákona akceREakce v denní, časem řízené praxi je něco, co vyžaduje "dobu zrání".
...bude mi potěšením vás seznamovat s tím, co se zřejmě děje po odložení těla při projektování těla nového - nebo odpovídat na vaše otázky. Kupodivu všechny ty věty v mých textech dávají smysl - ovšem nikoli při prvním čtení. Dočíst vydrží málokdo. Vytvořit otázku je pak znakem, do jaké míry kdo text pochopil. A v odpovědích se budu snažit zachytit směr otázky a odpovědět ve vrstvě pochopeného.
...možná se bude zdát, že se vytahuju nad své možnosti - ale to v praxi nejde, příroda to dá sežrat každému. V případné diskuzi se totiž budete muset opírat jen o jména a práci těch, kteří vytvořili sporné příběhy ze slov, protože matematické rovnice pro pravdivost, kontrolovanou emocemi - nefungují . Úloha rovnic je totiž vytvořená pro ovečky, pastýři si z rovnice vždy vyberou jen jednu stranu, tu, která jim zapadá do jejich cílů. Vytvoří tak v rovnici "přesah moci" - a směrují vývoj vesele už cca 2000 let.
::.samozřejmě že "elektrický vesmír" funguje, jen si musíme ty cestičky elektřiny popsat tak, aby bylo každému středoškolákovi jasné, jak ten život v téhle galaxii funguje.
...pokud máte někdo možnost a chuť pozvat pár lidí na debatu, jsem schopen dojet v rámci republiky kamkoliv..., psaná informace obsahuje prostor pro zkreslení, živá debata umožňuje "skákat do řeči" v mezích dohodnutých pravidel...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Lux | 13.05.2017

Samozrejme, že je dnes veda, ako celok, v hlbokom "závoze", ako sa hovorí, ale..
Nemyslím si, že by tí západní "vedci" boli až tak mimo ReAl-ity... aj keď tlak je veľký..

Hoci som moc kvantovej fyzike nedal a som dlho mimo jej sféru, tak mi teória Acjukovského pripomína skôr také ezo-TériCuUm (musím však priznať, že som ju nijako hlbšie neštudoval, avšak mám nejaké fundamentálne základy dnešnej paradigmy kvantovej fyziky a tak niektoré jej tvrdenia mi pripadajú trochu "uletené").

VP CCCP, aspoň v prácach, ktoré som čítal, nikde Acjukovského nespomínajú, ale uvádzajú napr. teórie prof. Valitova z Baškirskej univerzity a Kozyreva (pioniera v oblasti torzných polí).

Ostatne, ak si zoberieme Unifield field theory, a hľadanie istých všeobecných (celovesmírnych zákonitostí) napr. v CERN-e, kde sa preinvestovalo vyše 10 mld. EUR a stále sa tam vrážajú nemalé prachy (a GP je v prvom rade špičkový "účtovník" a určite nevráža peniaze do fantasmagorických projektov..) a sú tam zainteresované špičky prakticky zo všetkých krajín v danej oblasti, pričom ovciam dávajú len filtrované správy, tak je nabíledni otázka Higgsovho bozónu = subatomárna častica (predpovedaná judaistom Higgsom), ktorá udeľuje hmotnosť (masu) ostatným časticiam - ostatne sa potom môžeme spýtať, čo dáva hmotnosť samotnému Higgsovmu bozónu..
Proste sa hľadá nejaká "sila" = "in-FORMA-cionná" častica, ktorá dáva ďalším časticiam FORMU (hmotnosť, náboj, spin..atď..)..
Už ho vraj dokonca "objavili" - čo by znamenalo, že môžu do istej miery riadiť Vesmír...☺, ale Boha nie je možné chytiť len tak ľahko za bradu...ľudstvo ešte k takej úrovni jednoducho zďaleka nedospelo..

Čo sa týka teórie éteru (ostatne antagonistické práce, alebo spochybňovanie Acjukovského, ako takého, som na nete nenašiel = nepridelili mu nejaký väčší význam sa ním zaoberať a zosmiešňovaťho (ju), či spochybňovať ho, to len na margo).
Na začiatku 20. stor. väčšina fyzikov v danej oblasti predpokladala, že svetelné vlny sa šíria v éteri - mysleli si že zapĺňa celý Vesmír, avšak objaviť ho sa nikomu experimentálne nepodarilo. Pokusy A.A. Michelsona a E. Morleya, ktoré mali odhaliť éter (ako aj mnohých iných v ďalšom období) sa ... nepotvrdili = tzn., že "absolútny referenčný rámec vo VesMíre"...neexistuje..

A potom už nastúpil sváko Einstein a jeho bábkovodiči (egregoriálny vplyv na judaistickú gebuľu) a zaviedol ako prvý do fyziky pojem POZOROVATEĽ, čo skutočne nie je zanedbateľný element, avšak...☺

Všetko je pravdepodobnostne predurčené, a to aj vo sfére "kvant", alebo elementárnych častíc a pravdepodobnosť správania mikrosveta (povedzme elementárnych častíc) závisí od "pozorovateľa"..☺

Radšej skončím, aby som neuletel moc do "éteru", alebo do duality - žiadna taká vo Vesmíre proste neexistuje..

Dôveruj, ale preveruj!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 14.05.2017

Na malém prostoru se to pochopitelně nedá vysvětlit (zkus vysvětlit například současnou kvantovou fyziku v diskusním příspěvku, aby to nevypadalo jako kravina), v případě zájmu doporučuju tu knihu. Navíc jsem pár věcí popletl. Pokud vím, tak z teorie acjukovského vyplývají některé zvláštnosti chování elektřiny, které se mu povedlo experimentálně ověřit, dá se to najít na trubce tuším.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Lux | 15.05.2017

Ahoj Hox,

jasně, nejakú "hlbšiu" teóriu nevysvetlíš ani mnohými knihami, ak je chápanie také, aké je ... ako je aj vidieť z množstva tu prezentovaných JeDioNcov..☺
Načítali, naučili mnohé teórie, ale ... aké?

Ako som už napísal, tak teórie Valitova (ináč "popierajú" desiatky dnešných "objektívnych" zákonov "modernej" fyziky a chémie) a Kozyreva mnohé vysvetľujú, ktoré sa "éterom" snaží nejako vysvetliť Acjukovski...(veď tí profáci sú tiež len plodmi biblickej kultúry a môžu sa v mnohom mýliť, ako že sa aj mýlia a na tom sú postavené mnohé habilitácie a profesúry) ... - egregoriálny vplyv (viď, čo prichádza do hláv judaistických "vedcov", ako Einstein, Landau, Feynman..., hoci v mnohom majú pravdu, keď tí, ktorí chápu "trochu", ako je ten Vesmír vyskladaný, ďaleko viac... a piárením uvádzajú ovečky do zablúdenia..

Teória "éteru" je podľa môjho názoru (a nielen) také "ezo", ktoré je už mnohými experimentami (aj predeinsteinovskými) nepotvrdená a prekonaná teóriami, ktoré sú trochu bližšie k Objektívnej Realite..
Kukni hlavne práce Valitova ... tomu aj Harvard ponúkal spoluprácu... a mali množstvo aj iných ohlasov z rôznych "zasvätených" kruhov, Vatikán a šéfikov v islamskom regióne, nevynímajúc..

METS kontra MIM..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 15.05.2017

Jasně, kolem éteru lítá spousta ezo blbostí a teorií, ale pokud se na to mrkneš, tak Acjukovský je naopak tvrdý materialista, co chodí jak pešek okolo trojjednoty MIM, z různých stran naťukává, ale hranici (zatím) nepřekročil. Také netvrdí že éter je "konečná", počítá s dalšími hlubšími úrovněmi reality, kterých projevem je "éter-1", takže je dost možné, že teorie Valitova, Kozyreva atd. a Acjukovského nejsou v rozporu a naopak se doplňují, a Acjukovský prostě popisuje jen jeden "level". Chápu to ne jako "teorii všeho", ale jako popis určité úrovně materiální reality, z mého pohledu mu to dost funguje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Pe-tri | 14.05.2017

Mě by zase fakt zajímalo, jak můžeš popírat existenci duality/polarity. Zákon akce a reakce patří mezi naprosté základy. Je i podstatou mravnosti ve smyslu - jak zaseješ tak sklidíš atd... Nakonec i ten tvůj duální Einsteinův pozorovatel - pozorované je "jen" předstupeň k pochopení (všudepřítomné) MIM či védické trojnosti pozorovatel (tvůrce/nositel Informace) - pozorované (strojovaná Matérie) - pozorování (nadělování Mírou), atd., atd...

Tohle buď bude protagonisty KSB/DVTR smysluplně vysvětleno, nebo IMHO nelze počítat s jakoukoliv expanzí KSB/DVTR mezi populaci.
Ber to Luxi prosím jako zpětnou vazbu a zkus se nad tím ještě zamyslet.

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Lux | 15.05.2017

Ahoj Pe-tri,

ah to opakované dualistické, védické vnímanie Objektívnej Reality..
Skús si znova prečítať práce VP, aby sme sa netočili v kruhu, ako ten masonský had, hryzúci si neustále do chvostíka.

Nikto predsa určitú formu duality/polarity, istých "zákonov" nespochybňuje vo vonkajšom relatívnom rámci ich prejavu v makrosvete..

Ešte raz:
Čo je Vesmír?
Nekonečný proces..
Vzájomne vložených kmitavých procesov... s rôznou hierarchiou riadenia, ovplyvňovania..
Všetko so všetkým PATRIČNE súvisí (Zem vplýva na človeka, aj na mačku ... mačka patrične na predátora, človeka, Zem, Slnko, Slnečnú sústavu .. jedná sa o istú MIERU vzájomného ovplyvňovania, a to nielen na úrovni gravitácie, ale celého spektra vlnových frekvencií - ostatne tie sa potom spájajú do rôznych egregorov Noosféry a výsledkom je Svet, aký si opice vytvárajú SAMÉ..

Elektróny si vymieňajú medzi sebou informácie ďaleko väčšou rýchlosťou, ako je rýchlosť svetla..
Keď niečo pozoruješ (napr. aj cudziu ženu...☺), tak ten objekt tvojho záujmu ovplyvňuješ, a to nielen ako POZOROVATEĽ, ale aj aktívny spoluTvorca reality..
Ak zopakuješ pravdu v inom časovom intervale ... tak hovoríš LOŽ..
Dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš...Panta Rhei..

Procesy, ktoré prebiehajú napr. medzi dvoma pólmi - nikdy nie sú identické (vždy sa líšia v určitých charakteristikách, ktoré je možné popísať len pravdepodobnostnými funkciami)..
SoCium sa tiež riadi Globalistami len na základe pravdepodobnostných modelov správania sa opičiakov, na základe do neho zavádzania istých in-FORIEM ► z drvivej väčšiny bezštruktúrnych (kultových a kulturologických, zväčša mýtov)..

Dualistické delenie - ľudí, zvierat, rastlín, procesov ... vo všeobecnosti ... na dobré a zlé, biele a čierne atď. proste nie je možné v Objektívnej Realite vôbec únosne rozumne (Intelom) definovať.
Napr. aj ten najväčší "vyvrheľ" má množstvo kladných vlastností, ktorými predčí drvivú väčšinu ostatných, ako napr. ja alebo ty..
Typické výroky: Rothschild, Soros, Babiš, Fico, Papst Franciscus...sú najväčší satani ... sú do jednotlivých kult-úr cielene zavádzané "hlúposti"..
Spadajú predsa pod Gaussove NORMÁLNE rozdelenie populu - nachádzajú sa v istých segmentoch podľa rôznych príznakov..
Kto za to môže, že sa prejavujú tak, ako sa prejavujú??

Napr. bežný Európan vidí pár odtieňov bieleho snehu, ale isté národy majú vyše 30 - 40 pomenovaní pre "biely" sneh..
A farba, ako iste vieš, je istý kmitočet s príslušnou frekvenciou...
Tak, čo je vlastne biele?

A tak do nekonečna vekov, nekonečného VesMíru,...Never Ending Story...☺

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Pe-tri | 15.05.2017

Ahoj Luxi,
1. Jsem rád že jsme se posunuli a dualitu/polaritu bereš na milost s tím, že na její působení aplikuješ obory platnosti. Ok, s tím nemám problém, v každém oboru či vrstvě reality se dualita samozřejmě projevuje jinak. Je tedy zřejmé, že bez polaritních limitů/pólů, nemohou tebou zmiňované procesy vůbec kmitat (pr představu - póly coby úvratě kyvadlového pohybu).
2. Stále mylně ztotožňuješ případně zjednodušuješ dualitu na černobílé vidění. Zkusím to technicky - uvažuješ jakoby procesy probíhaly pouze ve spínacím režimu, tj. buď sepnuto nebo rozepnuto, nula nebo jednička, ano/ne, těhotná/netěhotná. V tomto režimu však pracují jen některé procesy, většina procesů však probíhá v režimu optimalizace pracovního bodu, kdy procesy probíhají s nejmenším přenosovým zkreslením (zkreslením výstupní reakce na vstupní akci), ale co je hlavní - probíhají ve spojitém režimu, kdy jsou možné všechny hodnotové stavy vymezené našimi dvěma póly. Tady by to chtělo ještě zapracovat na precizaci chápání pojmu polarity/duality.
3. Gaussovo normální rozdělení je o něčem jiném než dualita a nikdo snad netvrdí, že lidské charakteristiky lze zjednodušit do dvoustavové logiky.
4. Říkáš - barva je kmitočet s příslušnou frekvencí. Hmm trochu nepřesné, když víme, že kmitočet a frekvence jsou synonyma. Barva je vjem světelného toku s konkrétní frekvencí. A když už jsme u těch barev - víš, že každá barva má svého dualitně recipročního "partnera", tedy takového, že když se spolu spojí (reintegrace-jóga), vzniká bílá, čímž jsem ti odpověděl na tvoji otázku:)
5, Doporučení na opakované čtení KSB/DVTR zdrojů - uvědomil jsem si, že tyto materiály čtu v jiném režimu než asi ty a řada dalších. Stále se ptám - co a do jaké míry lze na napsaném akceptovat a co už ne ? Nečtu to tedy jako vysoce objektivizované učebnice, ale jako více či méně povedené inspirace pro vlastní přemýšlení a meditování.
P.

Re[4]: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 13.05.2017

> Z čeho je to pole, jak vzniká

Pole je definované ako forma hmoty. Hmota je len jedna, ale môže meniť svoju formu. Pri premene hmoty sa uvoľní alebo spotrebuje energia. Napríklad vzorec E = m.c2 platí pri premene kilogamovej hmoty na elektromagnetickú. Podobných vzorcov je 6, pretože existujú 3 druhy hmoty a môžu sa premieňať v oboch smeroch. Každá forma hmoty má 2 silové vektory, a odlišnú jednotku hmotnosti:
1) Priestorové pole: gravitácia a rotácia, kilogram
2) Elektromagnetické pole: elektrická a magnetická, Coulumb
3) Časticové: silná a slabá, silnoslabón (novo vymyslený názov, pretože vo fyzike zatiaľ nie je známy)

Re: Re[4]: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 13.05.2017

Opět série abstrakcí, které neříkají nic o fyzikální podstatě jevů.

Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

srandista | 13.05.2017

> Proč se dvě stejně nabité částice odpuzují a opačně nabité přitahují?

Hlbšie som sa nad tým nezamýšľal, ale súčasná fyzika tvrdí, že pôsobiaca sila F = k.q1.q2.r^(-2). Znamenienko náboja častice je dané smerom zrýchlenia. Napríklad kladný náboj má elektrické zrýchlenie od častice smerom k elektróde v nekonečne, záporná častica má smer od nekonečna do častice. Intenzita elektrického poľa každej častice je vektor E, čo je vlastne vektor zrýchlenia. Smer pôsobiacej sily na častice je vlastne súčet (integrál) vektorových súčinov E1 a E2 pre každý bod spoločného priestoru častíc. Z toho vyplýva že ak budú mať rovnaké alebo opačné znamieno, tak sa budú častice priťahovať alebo odpodzovať. Inak povedané elektromagnetická hmota viazaná v časticiach bude výsledne vzájomene silovo pôsobiť smerom k sebe, alebo od seba.

Re: Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Hox | 13.05.2017

Všechno matematické abstrakce, neříká to nic o fyzikální podstatě toho jevu.

Re: Re: Re: Re: Článok je zbierka sprostostí:

Pe-tri | 13.05.2017

Protipóly se přitahují protože se chtějí sjednotit. Této primární touze se také říká LÁSKA. Jak jednoduché Watsone, jen na tu dualitu "věřit".
P.

éter je bežná vec

srandista | 12.05.2017

Étery sú trieda organických zlúčenín, ktoré obsahujú éterickú skupinu atóm kyslíka, spojeného väzbou s dvoma alkylovými, alebo arylovými skupinami. Majú všeobecný vzorec R-O-R', kde R a R' predstavujú alkylové alebo arylové skupiny. Étery sa podľa príslušných skupín rozdeľujú na symetrické (alebo jednoduché), kde sú obe skupiny rovnaké, alebo nesymetrické (zmiešané), kde skupiny, viazané na kyslík sú rôznorodé. Typickým príkladom prvej skupiny je rozpúšťadlo a anestetikum dietyléter, bežne označovaný ako éter (CH3-CH2-O-CH2-CH3).

Re: éter je bežná vec

Hox | 12.05.2017

Tento éter skutečně nemá s článkem nic společného.

Re: éter je bežná vec

čtenář | 12.05.2017

Aha, tak pán je opravdu "srandista".. A chudák Hox se vám to snaží naivně vysvětlit a vy z toho máte "srandu".. Ale pozor, kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Jinak jste tady asi 5-tý provokatér v pořadí, pro informaci ( a to je taky sranda..)..

Re: Re: éter je bežná vec

srandista | 13.05.2017

Väčšinu článkov a tvrdení na tomto webe nemôžem brať vážne, preto tu mám meno srandista. Je tu kopa vecí ktoré považujem za úmyselné zavádzanie. Preto som si dovolil žart s éterickými zlúčeninami = vôňami a pachmi. Smrdí to tu podvodom.

Re: Re: Re: éter je bežná vec

Hox | 13.05.2017

Zkus něco konkrétního, takových "kritiků obecných" kterým se něco nezdálo, ale nebyli schopni nikdy dát svou verzi ale jen rýpat, tu už byla spousta, většina skončila vulgaritami, nadávkami a šířením dehonestací..

Tenhle web, lépe řečeno zdejší informace, jsou test na mravnost každého, kdo se s nimi setká.

Re: Re: Re: éter je bežná vec

čtenář | 13.05.2017

Zdravím, tak základní dotaz - pro na tento veb chodíte a proč se tak namáhavě a ze všech sil snažíte ho špinit?
A pak, nemáte náhodou komplex nadřazenosti?? I to se stává, jenže člověk pak nedokáže realisticky zhodnotit své možnosti.
A konečně, jak máme věřit vám, že máte pravdu, když tak sebevědomě vystupujete? Bůh určitě nejste, takže i vy se můžete plést.
Čili závěr - když vás to tu nebaví, běžte jinam. Jedině, že by vás tu držely služební povinnosti - proto ta narážka.

kudy vede cesta

Jan Koňas | 12.05.2017

Po přečtení článku a reakcí pod ním si dovolím navrhnout zcela jiný úhel řešení.
Nejen pro fyziku platí, že poznatelnost čehokoliv je závislá na nástrojích, kterými ji zkoumáme. Poznávacímu systému matematiky v dějinách předcházela existence etnických – někdy i globálních jazyků civilizací dřívějších. Matematika je nástrojem dejme tomu galaktickým, umožňuje myslet v mikro i makro rozměrech prostoru. Vstoupila do světa hmoty pomocí stupnice velikosti - řady číslic. V konečném součtu jde o velikost „stupňů poznání“. Řada číslic a první axiom matematiky (součet jednotek) je totiž nutné uchopit jinak.
Gödelovy dvě věty vymezují hodnotu pravdivosti v rámci jednoho, ale i v rámci dvou kompatibilních systémů (matematiky a etnického jazyka). Prostá zkušenost, že bez etnického jazyka by se nikdo pravidla pro užívání matematiky nenaučil - ta je východiskem pro pochopení „součtu jednotek“ z pozice „počtu prvků“ a „smyslu počtu těchto prvků“.
Omlouvám se za delší úvod, ale je nezbytný, protože mění celý pohled na fyziku sil v prostoru i na řešení paradoxů, na které jsme si (spíš jste si) zvykli jako na platnou a funkční základnu poznávání souvislostí.
Součet jednotek obsahuje tři stavové hodnoty velikosti a dva „pracovní=pohybové“ symboly.
1 + 1 = 2. To znamená pochopit, že spojením dvou prvků vznikne třetí = ale jen jeden prvek. Když číslice nahradíme jablky, tak je nesoulad s praxí zřetelný, formální logika zkrátka neplatí pro prvky s vnitřním cyklem „živosti“.
Jakmile ale otočíme tento „archetyp vztahu tří podstatných z pěti nezbytných prvků“ do tvaru
2 = 1 + 1, napadne nás to, co v přírodě funguje - dělení buňky na dvě podobné části. A zde můžeme začít řešit základnu poznávacích symbolových systémů – hodnotu společného jmenovatele mezi jazykem pro neživou hmotu a jazykem pro „duši“, protože etnické jazyky si hodnotu pravdivosti vytvářejí souladem přijímané skutečnosti (či teorie) s emocemi svými anebo skupinovými v dané odbornosti. Společný jazyk (slovník) tak produkuje společnou pravdu. Globální slovník/systém pak globální pravdu. Do doby naplnění kapacity systému (použitelných vztahů) a PŘEKLOPENÍ do opaku – aneo do zcela nové konstrukce, generované sloučením dřívějších chyb do nové konstrukce.

Platí, že všechny současné odbornosti (snad vyjma filosofie) podléhají „hodnocení řad“ – tedy myšlení, vedeném a kontrolovaném matematickými pravidly a postupy. A bohužel i v reakcích zaznělo, že matematika je důkazní prostředek pro jednoznačnost. Což je chápáno ve smyslu, že strany rovnice se shodují a tím jsou v dané struktuře obě pravdivé.
…ale co to znamená ve skutečnosti? Nic víc, že lze rovnováha nic neřeší, záleží na tom, kdo na jednu stranu rovnováhy něco přidá a tím umožní rozpohybovat změnu. Zde jde o rovnováhu fyzických parametrů s parametry myšlení, pravidly matematiky. V praxijde o formu řízení, popisovanou Pjakinem. Ten, kdo rovnováhu zná – a jako první přidá něco – a tím zvolí SMĚRování. Zvýší svou převahu v té rovnici.
Co z toho plyne? Nic víc, než že matematika rovnic funguje zrcadlově – a to se projevuje tím, na kterou stranu rovnice se něco přidá – přesněji víra člověka v jeho „přídavek“, že zrovna tahle strana rovnováhy je ta lepší, pravdivější, jedinečná apod. což je absurdní, to vám takhle postavil na sto let Bertík Ajnštajnů. Aby vyzkoušel cosi, co vám třeba také dojde, jako to došlo mně. Pan Heisenberg vám cestu ukázal…

Příběh teoretické fyziky dokončil Nassim Haramein, dalším přílepkem k těm předchozím. Pomocí Planckovy konstanty přidal hmotnost (mýrnixdýrnix) protonu – a vesmír je od té doby vyvážený. Nejen v matematice, ale i svými fyzikálními parametry, které nám ale byly podávány v poněkud zkreslené formě těmi, kdo v dobách cca 2000 let zpátky formovali třetí poznávací systém, který spojuje prvky matematiky s emocemi člověka – HUDBU.
Dnes se atributy hudby už převedly do jazyka počítačů, ale to je na jiné vyprávění. Nám stačí rytmus a frekvence jako součást matematiky - a síla dopadu souzvuků (či tónů) do vědomí člověka – včetně emoční reakce, vyjádřitelné jak znaménky plus, mínus, tak i mnoha různými slovy.
Že dnešní doba je emoční, tto vidíme všude, polarizace postupuje do základních pravd a pravdiček každého člověka i velkých skupin. Fyzika, potvrzená emočně v materiálním světě je cílem téhle rovnice „hodných a zlých“ (moudrých a blbých,….apod)
Tím jsme dostali tři poznávací systémy, které se podílejí na nacházení souvislost mezi poznatky v podobě archetypu spojení dvou do třetího (etnický jazyk + matematika = hudba), ale chybí stále to, co pravdivost verifikuje – zpětná KONTROLA. Nestačí tedy při řešení Gödelova teorému vytvořit shodu v dalším, třetím poznávacím systému hudby, je nutné v některém z nich vytvořit z jeho systémových prvků PROTISMĚR – tedy kontrolu skutečnosti v minulosti - přesněji kontrolu toho, co jsme zrovna vytvořili tak, že při zpáteční cestě dojdeme ke stejnému „začátku“ stejnými prostředky, ale v souběhu s dalším děním v okolí.
Haramein formuloval to, co axiom součtu jednotek obsahoval o mnoho tisíc let dříve – DVOJPRVEK v symbolu pro jeho tvar a význam. Dvojka v úloze potenciálu pro rozdělení je v jiné výkladové vrstvě také potenciálem ženy (a v ní plodu), symbol „Y“ v etnickém jazyce vyjadřuje potenciál dvojky graficky. V „součtové“ výkladové vrstvě (kabaly) je dvojka symbolem lidského páru – tedy realizací potenciálu pro další rozvoj.
Rotace tohoto potenciálu v dějinách mě dovedla nejen k jinému popisu dějin v období cca 13 000 let, ale především k vytvoření a doložení principů, platných pro vývojové řady pohybových sil od logického počátku, zobrazeného symbolem vlnění a nedokončené rotace ve slově N+I+C. „přepážka“ mezi krajními písmeny se v matematice vygenerovala do ROZHRANÍ v pojmu „plocha“, v etnickém jazyce je obsah stejného pojmu ve slovu POVRCH.
Slovo PO/VRCH nás dovede zpět k definici tří podstatných z pěti nezbytných prvků – ale v jediném slově, rozděleném zde účelovou přepážku pro ty méně chápavé. Včetně principu přesahu skutečnosti, symbolizovaného v řadě číslic otočením šestky (devítkou) a v češtině spojením dvou písmen do „dvojprvku“ (písmeno „CH“). Znalost významu každého písmene je chybějícím článkem pro popis fyziky, která „jenů funguje. „Abeceda lidštiny“ je součástí mých textů.
Zdánlivá nesmyslnost (zbytečnost) shody pěti prvků matematické základní věty s počtem písmen slova „povrch“ se rozplyne při studiu textu o vyřešení Gödelova teorému (který samozřejmě mohu případným zájemcům poslat).

Smůla reagujících je i v tom, že Harameina zmínil pouze Vašek Urban (Qad) a ještě jeden další. Ostatní se stále hrabou v názvosloví a vztazích v příběhu, který už splnil svou dějinnou úlohu. Přitom stačí pochopit, že sami jsme produktem fyzického prostoru, takže naše složka nemateriální a materiální (tělo + vnímání/myšlení) je trvale propojená s prostorem „galaktické paměti“, který – stejně jako pojem POVRCH anebo PLOCHA nepotřebuje HMOTNÝ NOSIČ. Plocha není papír či obrazovka, plocha je přepis našeho myšlení na nějaký materiál. Myšlení probíhá v nemateriálním prostoru okolo hlavy, uvnitř lebky je en procesor a RAMka, napájení elektřinou jde z mitochondrií, a teplota těla s teplotou 3 kelviny je nehmotným nosičem myšlenek spolu s dvěma typy směrované energie, které jsme si nazvali a naučili používat jako škálu frekvencí, i když v 3D prostoru jsou to vibrace, kde přenos probíhá kontaktem pohybové energie, obdobné kuličkám na nitích v řadě. Podnět i odskok (cíl) probíhá souběžně v na/nose/kundách života…
Zvuk i světlo je součástí „kuliček“, které udržují a řídí světy vve vrstvách tak, aby se míra sebeorganizace udržela vždy co nejdéle – až do první chyby – velkého třesku pro jinou civilizaci.
… a jak to všechno funguje dohromady, o tom si třeba někdy popovídáme naživo…

Obraz na vodě také není z vody, je jen zrcadlem souběžnosti naší paměti s děním v prostoru.
Duchovní společenství užívá termín „tady a teď“ pro tento souběh, je podobně nepřesný jako symbol dvojky, který má, ale nemůže obsahovat dva fyzické prvky, což se mu stále nedaří..
Opravy těchto myšlenkových stereotypů nějaký čas zaberou, ale nástroje na opravu – nejen našich znalostí skutečné fyziky existují. Vliv člověka na pozorovaný objekt je jen začátkem toho, co nám míra propojení s nehmotným prostorem okolo planet a hvězd nabízí. Dřívější název pro možnosti fyziky je Kabala, ale ten má v emočním hodnocení u většiny lidí zcela jinou, negativní škatulku. Chyběl vysvětlovací nástroj, který převádí slovníky vědních a duchovních oborů do společného jazyka, podobného jazyku počítačů.

…Uznávám práci i obsáhlé vědomosti lidí pod nickem Hox, Udo, Nikdo a další, chápu i částečnou emoční nevraživost na vstupy nicku Pe-tri, který ale měl (asi jako jediný) snahu vyvést ostatní z okruhu myšlení, ve kterém se pohybují. Je pravděpodobné, že přijetí mých poznatků se hned tak nedočkám, když ve zdejším fóru ještě není pochopená ani úloha Harameina.
Velmi ale děkuji za zveřejňování řídících struktur DVTR a KSB, které snad společnost pochopí a zrealizuje. Pjakinovy komentáře jsou pro mě nejvítanějším potvrzením, že to, co jsem se o historii i o dějinách dozvěděl v jiných stavech vědomí i osobním nasazením – funguje.
K reakci na článek mě vybídl pan Škvařil, za což mu děkuji. Pomohl mě i vám nabídnout pohled z informační vrstvy, která je pro většinu populace dost vzdálená.
Vlašim 12.05. 2017, 12:28

Re: kudy vede cesta

Pe-tri | 13.05.2017

Jak se díváte na tu možnost, že univerzálním poznávacím jazykem je řeč symbolů (levá strana rovnice je symbol, pravá je odpozorovaný aspekt reality, přičemž záměnou správného výkladu/pochopení symbolu za nesprávný lze řídit ve Vámi i Pjakinem zmíněném smyslu) ? Nelze o symbolech říct, že splňují požadavky jednak na inteligenci čtenář a druhak předpokládají, že každá inteligence je pojmově/linquisticky samostnaná kultura/civilizace ? A tak se lze třeba s mimozemšťany nebo našim prapředky dorozumívat nejen v řeči hudby, ale i řeči symbolů. Máte tohle na mysli, když hovoříte o abecedě lidštiny ? Je vaše abeceda abecedou symbolickou - jakoby runovou ?
Apropó - nemateriální prostor KSB/DVTR neakceptuje jako existující realitu a proto ani myšlení dost dobře v takovém neexistujícím prostoru nemůže jaksi probíhat. Abstraktní analogií k myšlení je v KSB/DVTR běh software coby vědomí na hardware mozku.
P.

Re: Re: kudy vede cesta

Jan Koňas | 16.05.2017

...Pe-tri, nevím, jestli dobře chápu vaši reakci, univerzálním poznávacím "jazykem" je vždy pohyb + reakce na něj. Ta se během vývoje posunula do zobrazovacích či zvukových prvků, symboly jsou pak tím, co dnes používáme, co ale má v umístění každého bodu na linii symbolu svou historickou anabázi.
Bez znalosti jiného dějepisu se asi dost dobře nedomluvíme, ale zkusím to.
Fyziku definuje existence pohybu a protipohybu, bezčasová=souběžná funkce zákona akceREakce. přitom samotný pohyb je složeninou rychlosti a směru, bez nich by ani pohyb neexistoval. Tím jsme se dostali do prostředí, kde dva pojmy (rychlost a směr) definují vše, co existuje.
A z tohoto je třeba vyjít. Ve všem hledat směrovou hodnotu a hodnotu rychlosti, jejich výsledkem je množina za sebou jsoucích hodnot stavů, kterou jsme si nazvali "plynoucí čas".
Zastavit tento "pohyb=čas" je možné jinou dvojicí - informací na nějakém materiálu, popř na bezmateriálovém pojmu "plocha" či "povrch".
Pokud jsme schopni udržet informaci o nějakém stavu, tak ji obrazíme na nějaké ploše. Máme tedy dva hmotné a jeden nehmotný prvek (materiál =plochu, inkoust a informaci, inkoustem zobrazenou pohybem na ploše. Archtyp trojice, vytvořené z dvojice je pak univerzální pravdou, pro kterou jsem zatím nenašel vyjímku.
Symboly zajišťují kontrolu sdílené informace, prvotně vytvořené pohybem, transformované zvukem či zápisem. Většina lidí užívá symbolové jazyky až k dalším činnostem, ale jejich hlavní úlohou je zpráva o hladině poznávání souvislostí už v nich samotných.

Symboly (obrazy, sochy, stromy, příroda,....vše směruje naše myšlení - a začít se musí od znalosti významu každého písmene/symbolu. udělal jsem jen to, co Mendělejev s prvky hmoty. On měřil rozměry, vytvářel jejich MÍRU. Já "měřil" DOPAD MÍRY do vědomí, už v okamžiku, spatření symbolu či slova.
Jde o zcela jinou koncepci, jak poznat skutečnou fyziku bez matematiky. Asociace k předchozím znalostem jsou klíčovým nástrojem pro vytváření "informace na ploše" = zápisu události=pohybu.
Jakmile si člověk uvědomí, že plocha je jen zrcadlo, zobrazující vnímání a myšlení, pak mu docvakne, jak je důležité zkoumat dějiny symbolů např. v astrologii, ta přináší databázi vztahů lidí k hmotě planet, skrze které se přenáší informace z "informačních plí prostoru" do myšlení lidí. Opakované procesy v řádu statisíců let pak ty vnímavější lidi přivedou ke hledání důvodů, proč se objevil najednou např. "Mayský kalendář", kdo ho vytvořil, když tu měly být jen opice....
Odtud je třeba začít - z úlohy jazyka pro řízení skupiny lidí -globálního jazyka k řízení všech lidí. Matematika zpracovává z jazyka jen kategorii velikosti v systému pravidel, která nastavili kdysi dávno kněží v imhotepových chrámech - stejně jako vytvořili symboly "latinky" - a modelovali touto dvojicí cca 2000 let tenhle svět.
..je toho mnoho, co bych asi měl vysvětlovat na téma symbolové systémy řízení populace, jakmile budou zájemci, stane se tak. Doktrínu KSB jsem si drze upravil také, přestože vím, že v Rusku už většinu skutečných dějin znají také - vyplývá to z jejich koncepcí.
:..příroda mi nadělila zkrátka poznatky, které značně mění ty, kterým jsme uvěřili. A podobně jako Kopernik, Newton a další "blázni" musím počkat na dobu, kdy o ně bude zájem...., protože důkazy se dají najít jen skrze jiné stavy vědomí, které věda šikovně označila jako rozpolcení osobnosti. zvládnout schízu bez léků se mi podařilo, a opětně spojená osobnost tak prostřednictvím zrcadlení došla k zajímavým poznatkům, pro které doba zraje.

...nevím, proč chápete koncepce řízení samostatně? jako nemateriální prostor? Bez NEDĚLITELNÉHO vztahu k prostoru hmotnému, který můžeme řídit stejnými nástroji, by ty koncepce ane nemohly vzniknout.....z předchozích zkušeností...., jak jinak....
....k chápání fyziky je také vhodné co nejvíc omezit cizí slovník, pojem "abstraktní" má sice své zabydlené místo ve vašem "poznávacím filtru" vzdělání, ale vytvořené asociační vazby tím brání uchopit problematiku poznávacích systémů jinak.
O jedinečnosti češtiny se ale každý přesvědčí až v okamžiku, kdy mu "doba dozraje".
(cituji): Abstraktní analogií k myšlení je v KSB/DVTR běh software coby vědomí na hardware mozku.
...ano, osobní vědomí je faktická oblast (objem "prázdného" prostoru) okolo planet a zářičů. Tam sídlí lidská paměť i paměť přírody. Ke všemu se dostaneme, ale jsou to pro klasickou vzdělanost šoky. proto vítám KSB a DVTR, protože vím, z jakých pramenů čerpají. Nápovědou je ruský=slovanský kalendář, starší o 5508 let než ten náš..., bukvy, arabšina a hebrejština jsou mutacemi Atlantské a předchozí Lemurijské civilizace.
...ale o těch se toho moc zatím nenajde, moje smůla... :-)

Trochu ukročím od témi - fyzikálna podstata výkonu súborného intelektu/rozumu

Dušan | 12.05.2017

Z analýz sa zistilo (to vidno aj na hutnosti textov VP SSSR), že súborný intelekt (ra-z-um=rozum) je výkonnejší ako súčet výkonu jednotlivých intelektov (razumov).
Je niekde fyzikálna podstata javu vysvetlená?

Re: Trochu ukročím od témi - fyzikálna podstata výkonu súborného intelektu/rozumu

Jan Koňas | 12.05.2017

...pro začátek bych nabídl ohyb jednoho proutku k ohýbání svazku proutků, to se už potvrdilo dávno.
...víc hlav víc ví - je modernější a tudíž horší verze, protože díky konceptu relativity v myšlení se mezi hlavy chytré přimotají i hlavy blbé a vyčurané, ty jsou dokonce nebezpečné.
...tolik k empirické fyzice, která vychází z jevů, které "jen" fungují a tudíž nepotřebují hlubší vysvětlivku než tu, která hovoří o čertovi, který své potřeby ukládá na stále větší hromadu hmoty - a jeho andělovi strážnému, který hlídá soudržnost té hromady a včas uteče, když se množství sraček dostane nad hodnotu soudržnosti základního hovna.
...omlouvám se za jadrnější výrazivo, odpovídající (podle mě) kvalitě otázky.. Mohu se i mýlit, ale dělám to nerad.... :-)

Re: Trochu ukročím od témi - fyzikálna podstata výkonu súborného intelektu/rozumu

Hox | 12.05.2017

"fyzikální" podstata spočívá v eliminaci chyb subjektivismu, a větší množině faktologie, ke které má kolektivní intelekt přístup.

Název článku mě zaujal, obsah zklamal.

DĚDA77 | 12.05.2017

Jeví se mi tak, že jde o projev extrémní neskromnosti. Autorovi bych poradil pokus kterým by pochopit "podstatu" elektřiny - chytit se drátů s 220V.
Desítky let jsem pracoval v základním výzkumu a snad mám potuchu o tom, co to dá času úsilí dojít k nějakému popisu který bude poté užitečný pro další postup poznání nebo praxi.
Problém, který je opomíjen a je vhodnější k diskutování veřejností, je spíš ve využití vědy jakou zatím umíme - jestli pro vývoj zbraní, nebo pro využití civilní.

Re: Název článku mě zaujal, obsah zklamal.

Nikdo | 12.05.2017

Kořenem otroctví je blokování tvořivosti. Takových už bylo co říkali, že nemůžeme létat a ve skrytu duše se báli, že by přišli o kšeft. Jde o to, že je blokován výzkum pro biosféru méně škodlivých technologií. A pak bavíme se o teoretické fyzice a ne o aplikované, nebudou se rušit základní poučky a vzorce, pouze se zařadí do správného kontextu. Viz také příspěvek od Cico Ciciak.

Re: Název článku mě zaujal, obsah zklamal.

Nikdo | 12.05.2017

Omlouvám se, neberte to osobně, ale považuji za nutné to říci. Už několikrát, zde byli příspěvky od autorů, kteří tvrdili, že pracovali v základním výzkumu. Podle jejich neschopnosti podívat se mimo rámec jejich specializace s potřebných nadhledem je vidět proč se už sto let nevymyslelo nic nového, s takovým přístupem a myšlením to není možné.

Re: Re: Název článku mě zaujal, obsah zklamal.

DĚDA77 | 15.05.2017

"... proč se už sto let nevymyslelo nic nového ... " - S tím naprosto nemohu souhlasit.
Mmůj pohled je krajně opačný.
T

Re: Název článku mě zaujal, obsah zklamal.

Dušan | 12.05.2017

A nepochopenie textu sa ďalej zvyšuje.

Re: Název článku mě zaujal, obsah zklamal.

Jan Koňas | 12.05.2017

...bohužel vás první věta prozradila, měl jste se asi déle těch drátů držet, přispíval jsem na váš plat asi zbytečně. Kdybyste aspoň napsal, co z vaší práce můžeme použít - rád se řešení zúčastním.

Re: Re: Název článku mě zaujal, obsah zklamal.

Jan Koňas | 12.05.2017

...moje reakce patřila autorovi vlákna, nikoliv nickům reagujícím,...

Re: Re: Název článku mě zaujal, obsah zklamal.

DĚDA77 | 15.05.2017

Z mnoha jenom příklad: "X-ray diffraction method for measurement of elastic strain". (Nedestruktivní metoda zjištění vnitřního napětí v materiálech i jen technické čitoty, původní metoda v oboru rentgenové strukturní analýzy.)
"A method is suggested, using diffraction line displacements, to facilitate simultaneous determination of one-dimensional strain in a particular direction in the surface of a polycrystalline material and of the lattice parameter corresponding to the unstressed state. A single exposure at perpendicular incidence of the primary X-ray beam enables both values to be obtained. Full advantage is taken of the ratios of diffraction ring diameters."
Publikovaná: Journal of Applied Crystallography, June 1970, Volume 3, Issue 3, Pages 105–196
(© International Union of Crystallography. Published by John Wiley & Sons Ltd).
Pokud nejste z oboru, tak prakticky, můžete si zjistit zbytkové napětí v krčku lopatky kaplanovy turbiny, aniž byste ji po zkoušce musel zahazovat. Jiná metoda neexistuje.
---- Jinak, řadu let jsem pracoval na vývoji žárupevných slitin na bázi Ni - Co, jejichž pevnost po tisíci provozních hodinách za teplot kolem 1200 st.C neklesá ale ještě roste (zejména lopatky plynových turbin leteckých motorů atd.)

Alternativní vysvětlení

Nikdo | 11.05.2017

O prostoru se toho nedá říci mnoho, můžeme ho rozdělit na výšku, šířku a délku, určit objem a nic víc se s tím moc dělat nedá, je to parametr matrice. No elektřina, magnetismus a gravitace mohou být další parametry matrice a to znamená, že jsou všude (pouze různé intenzity) a také se o nich nedá nic moc říci až na to, že jsou.

Viděl jsem dokument vzniku moderní fyziky kde se bojovalo o modely fyziky a Albert Einstein bojoval o popis pouze pomocí vlnění proti skupině Bohra (snad si dobře pamatuji). Třeba je celá částicová fyzika je nesmysl/chybná, vše je plynulé a analogové. A výsledky částicové fyziky jsou stejné jako u popisu zapsaném v moderní výpočetní technice, kdy se rozdělí plynulý jev na velmi malé části, plynulý jev se popisuje digitálně pomocí malých skoků, přesnost je pro některé praktické aplikace dostatečná (ale například USA digitální technologie ve vojenství, prohrávají s Ruskými analogovými). Jaderné síly jsou prostě jenom to, že je to velmi silně rozkmitané. Je to také dobré zamaskovaní jevů, protože když to budu popisovat pomocí malých kousků, tak se tam dobře nasimulují známe jevy, ale nijak to nepomůže v objevování nových.

Pouze úvaha co vy na to?

Re: Alternativní vysvětlení

m | 14.05.2017

"Třeba je celá částicová fyzika je nesmysl/chybná, vše je plynulé a analogové."

Ale "částicová fyzika" je přeci taky analogová, kvanta nejsou ostrá, jsou "rozmazaná", poloha nebo hybnost částice je neurčitá.

Vek Vodnára, 1 máj sviatok Iluminátov, žijúci biologický superpočítač v rukách Iluminátov, vojsko Satana na SatA(ur)ne, všetko je úplne inak a ešte inak.

ŽIVĚ s J. Doležalem S.V.-LOS ANGELES-CAST K CELKU 3.5.2017 | 11.05.2017


https://www.youtube.com/watch?v=76j7jZgVOUE

J.Doležal, hosť Lord Christopher-Monckton - Koniec klamstva o globálnom otepľovaní, komu slúži dnešná falošná veda bez cti a mravov.

https://www.youtube.com/watch?v=wfTTXRIR3Mo

poznamka

Six | 11.05.2017

Fyzika éter neodmítla dobrovolně, byla donucena odmítnout. Hrozilo využití tzv. "volné energie" pro běžné lidi. Už jsem to kdysi psal, i WW1 a WW2 řešila i tento problém - vymazání euforie lidí z možností fyziky po roce 1900. Vnikla "v"ěda pro tzv. dobytek, a Věda pro paraelní civilizaci.

Re: poznamka

Hox | 11.05.2017

Vidím to podobně, už jsem to tu probírali také víckrát. Už je ale nejvyšší čas přehodit výhybku, pokud nemá tato civilizace zaniknout. Je třeba najít správnou míru mezi uvolněním technologií pro řešení aktuálních problémů, a samolikvidací z důvodu energetické přesycenosti společnosti (problém opice s granátem), čímž se dostáváme zpět k morálce, mravnosti, a k faktorům, které člověka stahují směrem ke zvířeti.

.

Cico Ciciak | 11.05.2017

Mozno by skor pasoval nazov: Sucasna fyzika sa nachadza v hlbokej SVETO-NAZOROVEJ krize,
lebo slovo "metodologicky/metodicky" sa skor u vacsiny asociuje s vyznamom: sposob, postup riesenia uloh a problemov.
Aby podpichovaci nemali priestor/moznost trolit.
Lebo aplikovana/prakticka fyzika este ujde, ale teoreticka, tam je hodne bludov a dogiem.
Inak viem, ze "metodologicky" sa v KSB a DVTR chape ako 1. sveto-nazorova (konceptualna) priorita.

(Idem z USBcka, preto pisem bez diakritiky.)

či tomu správne rozumiem

Drevo | 11.05.2017

Čo možno žiadať od vedy:
a) príručku, ktorá umožňuje riešiť niektoré praktické problémy (vypočítať dráhy telies v slnečnej sústave, množstvo látok potrebných na spustenie jadrovej reakcie v elektrárni,...)
b) vysvetľovanie podstaty fungovania sveta, hľadanie základných princípov.
c) vybudovať "autoritu" vieryhodnú pre širokú verejnosť (americkí vedci dokázali, že ľudia veria tomu, čo dokázali americkí vedci)
Nie všetko z toho robí veda správne a prospešne.

Veda v praxi - jestvujú tri rôzne veci, ktoré by sa mala snažiť spájať:
a) objektívna realita
b) matematická abstrakcia
c) ľudský jazyk
Objektívna realita by mala plodiť ľudský jazyk, matematická abstrakcia je súčasťou Miery a ľudský jazyk by mal aj ju vedieť postihnúť.
Súčasná veda taká, aká je, prispela k rozvoju abstraktnej matematiky. To podľa mňa rozhodne nie je negatívum.

Osobne som si dosť istý, že pre matematiku, platí verš 109 zo súry 18 z koránu. Zdá sa tiež, že to isté platí aj pre všetky javy v objektívnej realite v rámci ich vzájomnej previazanosti a vloženosti.

Čo však platí pre základné princípy, z ktoých sa komplexnosť všetkých vjavov v realite odvíja?

Re: či tomu správne rozumiem

Nikdo | 11.05.2017

Zřejmě ano, podle mé míry chápání. Ale pár věci ještě rozvinu.

Matematika je královna věd a její význam je v jednoznačnosti a
nelze ji zpochybnit a její místo v lidském poznání nenahraditelné. Pokud bude mít jeden matematik pravdu a objeví novou zákonitost, tak pomocí jednoznačného aparátu to může dokázat ostatním i kdyby tomu všichni ostatní zpočátku nevěřili. Ovšem spíše než věda, bych ji nazval jazykem, jazyk na jednoznačné popsání skutečnosti.

Říkáte to přesně nejdříve je potřeba objevit nějakou skutečnost a pak ji pomocí matematického aparátu popsat. Viděl jsem dokument na zoomu myslím o magnetismu, kdy byl nějaký badatel a pak jeho výsledky uviděl nějaký talentovaný matematik a uviděl tam zákonitost, kterou dokáže popsat pomocí rovnic. Jakmile je k dispozici (jednoznačný) matematický popis, tak ho lze definitivně potvrdit a ověřit v praxi.

Co se děje v dnešní fyzice, jsou nějak popsány nějaké souvislosti, ale za jiných podmínek (například velké a malé interakce) se musí popsat souvislosti úplně jinak, takže kdykoliv něco nového objeví musí se vyvinout nový aparát popisu a nějak ho skloubit s existujícími popisy až je to tak složité, že se v tom nikdo nevyzná a nemá žádnou predikci, nový jev nezapadá do stávajícího popisu a musí se vyvíjet další matematický aparát. Kdyby to fungovalo mohli by popsat nějaký nový jev, který z rovnic vyplývá a najít ho a tak svoje teorie potvrdit. Nelze pravdou (matematikou) popsat lež (chybnou metodiku). Trošku mi připomíná zákony státu, kterých je tolik, že se v tom nikdo nevyzná a pořád se to nabaluje. To ukazuje, že základ je chybný, protože podle takových zákonů nemůže společnost fungovat.

Re: Re: či tomu správne rozumiem

Drevo | 11.05.2017

Hej, napríklad to, čo sa nazýva štandardný model elementárnych častíc, bolo vyskladané fenomenologicky. Vždy, keď sa objavil nový typ častice, tak sa do účinku pridali ďalšie a ďalšie členy. Výsledok je lokálne kalibračná teória, ktorej kalibračná grupa je hnusná a len niektoré jej časti sú intuitívne bežnému človeku (napríklad zovšeobecnenie priestorových rotácií), kde ako polia vystupujú kadejaké bispinory a iná háveď. Niektoré polia sú rozdelené na "pravé" a "ľavé" časti, pričom na obe časti pôsobí tá istá kalibračná grupa cez úplne iné reprezentácie, aby to sedelo s pozorovaniami... V celej tej teórii je tuším 23 rukou vložených parametrov a jediné, čo sa v nej dá naozaj spočítať sú rozptyly častíc pri zrážkach (preto ten urýchľovač) a aj to len poruchovou metódou v ktorej treba navyše rôzne nekonečná pokrátiť trikmi, ktoré nie sú matematicky korektné. Navyše sa to všetko robí po "kvantovaní", čo je formálny postup nahradenia polí operátormi, o ktorom sa vie len to, že "to tak funguje". Tá teória síce dáva veľmi presné predpovede (tj. s 23 rukou vloženými parametrami je možné veľmi presne vypočítať výsledky viac ako 23 rôznych javov/experimentov), ale nikto nevie vysvetliť, ako je možné, že ich dáva a že sa v nej majú veci počítať tak, ako sa počítajú.

Potom je tu Einsteinova teória gravitácie, ktorej matematickým základom je geometria na "krivých plochách" a pokusmi je doteraz potvrdená iba v priblížení malých porúch, ktoré sa pridávajú k štandardnej Newtonovskej mechanike. Najväčší problém Einsteinovej teórie je, že po "kvatovaní" (resp. rozličných pokusoch o kvantovanie) dáva totálne nezmyselné (nekonečné) výsledky, čo sa komentuje tak, že sa vedcom ešte nepodarilo spojiť štandardný model častíc so všeobecnou teóriou relativity, tj. nájsť "teóriu všetkého". Ale v tomto storočí sa im to "určite podarí", ako sa zvykne hovoriť...

Re: Re: Re: či tomu správne rozumiem

jana123 | 11.05.2017

Stvoriteľ je šibal, kedy vedci pochopia, že za kazdymi otvorenymi dverami najdu niekolko dalsich zavretych....niektori sa z toho skutocne zblaznili....pomiatli....

Re: Re: Re: Re: či tomu správne rozumiem

Igor | 11.05.2017

Ano jana123, souhlasím s tebou. Vědci i lidstvo není dosud mravé aby jim dveře - mozek byl celý k dispozici. Nemohou dveře být otevřené - vědomosti z těchto dveří neslouží celku !

Re: Re: Re: Re: či tomu správne rozumiem

Irena | 12.05.2017

Já si to představuji jako fraktál. Každá jeho částečka se dá rozvinout do dalšího nádherného tvaru hrajícího všemi barvami, který se zdá být jedinečným, nakonec však zjistíme, že to všechno funguje na základě jednoho velice jednoduchého vzorce, který jsme nebyli schopni kvůli své hloupé zatvrzelosti uvidět.

Re: Re: Re: Re: Re: či tomu správne rozumiem

Nikdo | 12.05.2017

To se mi líbí, v přírodě lze najít velké množství fraktálů. A než se dojde k nějakému zjednodušení je třeba poznat/prožít mnoho situací než lze uvidět jakým způsobem se to rozvíjí/rozbaluje /rozvětvuje/roste. Schopnost vidět krásu stvořeného světa je znakem svobodného, pro otroka/otrokáře(oba jedno jsou) je obtížné se radovat ze života.

Provedu svoje drobné rozvinutí, nejdříve je potřeba překonat zatvrzelost a přestat ohýbat skutečnost podle svých představ a dříve přijatých informací a otevřít se poznání a s čistým nezaujatým pohledem pozorovat a zkoumat skutečnost kolem nás a pak v dalším kroku svoje zkušenosti následně spojit s výsledky poznání a pozorování ostatních (zde se nám hodí KSB) no a pak se lze k výslednému celkovému poznanému obrazu připojit a namalovat své vlastní části obrazu, které celkový obraz dále rozvíjejí do dalších nových tvarů a dimenzí, každý z nás to může udělat, může tvořit, je však potřeba si dát práci naučit se pravidlům a zákonitostem (při správném přístupu neomezují, jako mně neomezují možnosti auta, ale naopak mi umožňuji dostat tam kam potřebuji). Zmíněna pravidla a zákonitosti to drží v korytě božího záměru (na silnici).

Re: Re: či tomu správne rozumiem

Interbulo | 11.05.2017

Presne tak. Tzv staré demokracie majú už toľko zákonov, že jeden druhému odporuje a preto si fiškusi na tom tak dobre zarábajú. A navyše, vytvárajú nové a nové precedensy, vytvárajú ďalší zmätok. Vo fyzike je to niečo podobné! Na zlom základe sa dobrá stavba nedá postaviť...ostávajú len večné opravy. Čiže, ostáva stavbu zbúrať, vybrať zo zbúraniska zdravé trámy, premyslieť si, kam chceme ísť a akými prostriedkami sa tam dostaneme. Toto je úlohou nového myslenia, filozofia by mala načrtnúť smer, aby sa Fyzika mala o čo oprieť a tým by vybŕdla z tejto slepej uličky. Lenže, čo, keď naša doba, akosi veľkých Filozofov nerodí, Svet ovládol Mamon...Što delať?

Re: Re: či tomu správne rozumiem

Jan Koňas | 16.05.2017

...jednoznačnost matematiky, která vytváří vždy jen rovnice tedy dvojznačnost, poměřenou "rovnítkem"?
...to si asi děláte psinu. Spád funkce je tím, co nás formuje, převaha většího prvku k menšímu.
A to rovnice - krédo matematiky bohužel neumí. Je postavená tak, aby neuměla, aby kdysi dávno v pravidlech pro matematiku vytvořila pro "řiditele zeměkoule" možnost vybrat si, kterou stranu rovnice oni určí za tu správnější. A tu pak zabalí do slov.
Protože slova jsou tím řidičem, který nás nutí dělat to a to, protože jsme něco nějak pochopili a musíme "to" nějak udělat.
Matematika je pro otroky, kteří musí najít dvě řešení jednoho problému - a udělat mezi nimi rovnítko.....

Re: či tomu správne rozumiem

Nikdo | 11.05.2017

Čo však platí pre základné princípy, z ktoých sa komplexnosť všetkých vjavov v realite odvíja?

Trojjedinost: matrice - míra - informace, tím lze z principu popsat vše ať jsem na jakékoliv stupni poznání ať víme méně nebo více aparátu trojjedinosti se to nedotkne. Jde o metodiku, nepřináší to nové poznatky, ale umožňuje stávající sestavit do mozaiky a přitom je tam otevřená možnost pro nové poznatky.

Všechny jiné mně známe metodiky jsou zavřené, to znamená, že se snaží z dostupných informací to uhodnout a popsat navždy a definitivně a tím se časem dostanou do problému při nových objevech. Tyto metodiky podporují zákulisní síly, které nechtějí, aby se přišlo na něco nového co jim zničí jejich parazitické postavení.

Nová metodika vnímání světa KSB je otevřená a žádný nový objev ji nepoloží na lopatky, pouze se řekne, aha tady jsem tomu nerozuměli v tomhle místě je to jinak, tak si to opravíme. Zjednodušený nástřel: Poznatky se člení hierarchicky (vesmír - galaxie - planety ... lidská civilizace - civilizační okruhy - státy - kraje - okresy - obce - ... jedinec - orgány - buňky .... molekuly - atomy ...). Na skutečnost je nahlíženo jako na množinu probíhajících procesů. Mezi stavy procesu existuje množina možností nového stavu, které se vejdou do koryta božího záměru.

Při takovéto otázce intuitivně doporučuji materiál "mrtvá voda", kde jsem ale osobně ještě na začátku (na to člověk musí mít náladu a být plný sil, aby z toho něco měl, je to hodně náročné čtení, alespoň pro mne).

Re: Re: či tomu správne rozumiem

Drevo | 11.05.2017

Prvá výhoda chápania sveta cez M-I-M, ktorá sa u človeka prejaví, je podľa mňa v tom, že prestane byť "nútený" ignorovať existenciu mnohých javov len preto, aby to nenarušilo jeho doterajší obraz o svete. To samotné už býva veľký krok vpred. Ďalší pokrok je už potom podmienený intelektom a najmä cieľavedomosťou, vďaka čomu, musím sa priznať, som to už oveľa ďalej nedotiahol. Hlavne nepoľaviť a vyhradiť si každý deň aspoň len trochu času; nepodľahnúť všetkým blbostiam, ktoré dnešný svet ponúka... až ich je.

ad pe-tri

Hox | 11.05.2017

máš nějaký uvědomovaný důvod, proč si začal aktivně trolit zrovna u tohohle článku?

Re: ad pe-tri

Pe-tri | 11.05.2017

Nepodsouvej mi svoje neopodstatněné domněnky, to je jediné, co ti mohu odpovědět.
P.

Re: Re: ad pe-tri

Hox | 11.05.2017

Z mého pohledu trolíš.

Re: Re: Re: ad pe-tri

Drevo | 11.05.2017

Čakal si nejakú rozumnú odpoveď na otázku ("máš nějaký uvědomovaný důvod, proč..."), ktorú si mu položil? (Rovnako odpornú vec robím teraz ja Tebe.)

Re: Re: Re: ad pe-tri

Interbulo | 11.05.2017

Z môjho pohľadu neviem či trolí, pretože si jeho príspevok zmazal. Takže, daj aj druhým zhodnotiť, či ozaj trolí, hádam je tu, na fóre dosť kompetentných, aby to zhodnotili. Nič v zlom, Hox, ale toto nerob, lebo to potom vyzerá, že sme na meinstríme, kde mažú každý príspevok, ktorý sa redakcii nepozdáva!

Re: Re: Re: Re: ad pe-tri

Hox | 12.05.2017

ps. odkud jsi vzal, že jsem mu něco smazal?

Tesla, Éter, Plazma

Kolkobudeszit | 11.05.2017

Z diskusie vyplýva, že nie každý mal čas si pozrieť to, čo som už v minulosti sem zadal, tak pre pomoc to zadávam znovu https://pastebin.com/N6iXbmQWA. Stále platí, čo tvrdím, že KOB a Védy sa dopĺňajú a kto tvrdí opak nechápe v skutočnosti ani KOB ani Védy. KOB je ryba a Védy voda. Pokiaľ nečítaš priamo runami, podstata ti uniká...
A ďalej mnoho ľudí operuje terminológiou KOB a tak pre nich zadávam "normálne" video Новогодний Огонёк 2016 с Меркель - Стоянов жжёт в образе!!! 
https://www.youtube.com/watch?v=vz6l8moYIWU, Otázka pre tých študentov KOB je, aby si sami pre seba zanalyzovali z hľadiska bezštrukturálneho riadenia, prečo toto video mažú z You Tube, napriek tomu, že sú tam prvky, ktoré vyhovujú GP. A aké sú to prvky? Aby si preverili nakoľko teoretické znalosti dokážu aplikovaťna prax - čo je podstatné, a nie salónne reči. O tom už dávno pojednáva dokonca i Lenin (praktik) v knihe "Detská nemoc ľavičiarstva". Aby sa dejiny neopakovali.

Re: Tesla, Éter, Plazma

Kolkobudeszit | 11.05.2017

už https://pastebin.com/N6iXbmQW

Nielen fyzika.

Oracle 911 | 11.05.2017

PR recenzia je pliagou aj pre ostatné vedné obory napr. astrofyzika, kde vymýšľajú jednu "trafenú" teóriu za druhou len aby vysvetlili čo sa deje a nové pozorovania vyvracajú každú ich teóriu a to od temnej hmoty a energie až po radiačné pásmo pulzarov.

Rezonance

QAD | 11.05.2017

Díky za zmínku o mém oblíbeném N. Harameinovi. A jeden příklad za všechny: magnetická rezonance existuje? A co magnetická frekvence?

Re: Rezonance

Pe-tri | 11.05.2017

Podle Maxwellovy teorie (mnoha praktickými aplikace prověřené) není možné elektřinu a magnetismus od sebe oddělit. Kde je jedno, je automaticky i druhé. Asi jako dvě strany jedné a téže mince.
P.

Re: Re: Rezonance

Oracle 911 | 11.05.2017

Súčasná Maxwellova teória nie je pôvodnou Maxwellovou teóriou, je len jeho zohavené a zmrzačené torzo tej pôvodnej a mám 2 dôvody toto tvrdiť:
1) Súčasná verzia má 4 rovnice a 5 premenných t.j. jedna premenná musí byť braná ako 0 aby sme ju riešili a to nemusí byť vždy pravdivé.
2) Originálne dielo neobsahovalo tie rovnice, ktoré sú Maxwellovi pripisované (čítal som tú knihu).

Re: Re: Re: Rezonance

Pe-tri | 11.05.2017

Vyplývá z toho, že elektřina a magnetismus nejsou "dvojčata" ?
P.

Re: Re: Re: Re: Rezonance

Oracle 911 | 11.05.2017

Nie, znamená to, že súčasná teória EM poľa je deravé ako rešeto.

Re: Re: Re: Re: Re: Rezonance

Pe-tri | 11.05.2017

Jde o to, čím tu děravost chceš měřit. Standardní elektrotechnika funguje, tedy praxe potvrzuje teorii, čímž vůbec nechci říct, že se něco nezamlčuje, to určitě ano. Ale zase jsme u těch civilizačních cílů - má se vůbec technosféra rozvíjet dál, výš a hlouběji ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rezonance

Oracle 911 | 11.05.2017

A kto povedal, že nefunguje?!
Ja hovorím, že síce funguje ale je strašne neefektívna a škodlivá.
Čo sa týka rozvoja technosféry, tá sa bez riešenia morálky v iných oblastiach sa nebude adekvátne rozvíjať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rezonance

jana123 | 11.05.2017

technosfera by mala byt pozehnanim a nie pliagou, cim sa stava,
mala by sa najst harmonia technosfery s biosferou, obe by mali spolupracovat a nie bojovat, t.j. technosfera by sa mala transformovat od pozieraca biosfery k jej podporovatelovi a ochrancovi - mala by sa rozvijat v ochrane ekosystemu , ale to sa musi predovsetkym transformovat konzumna a pozivacna psychika ludstva na eticku a empaticku ČELO-VEK - zjednotit SRDCE S ROZUMOM

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rezonance

Pe-tri | 12.05.2017

Technosféra je jen nástroj, ale k čemu je dobrý, co s ním budujeme ?
Kde vidíte/dohlédnete konec výsledků rozvoje technosféry ? Vstup lidstva (armád?) do kosmu ? Digitalizace lidského vědomí ?
Přišly počítače a práce (pracovní doba) řadovým lidem neubylo, spíš naopak ! A o expanzi míru versus válčení ani nemluvě.
Všichni se tady shodují, že bez mravního pokroku to dál a líp nepůjde, ale co to je ten mravní pokrok ? Chápeme a přijímáme nebo odmítáme věčné védské poznání, které nám odpovídá - chcete-li žít v zevním míru a štěstí, pracujte na těch vnitřních ! Nebo chceme zvenku "kolektivizovat či kultivovat" lidského ducha a nebo nechat expandovat individuální sobeckost ? Pro obojí zevní recepty je technosféra důležitý spojenec. Jen pro cestu vnitřní je indiferentní rekvizitou.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Rezonance

Interbulo | 11.05.2017

Asi musí byť, keď chýba základ...t.j.ÉTER!

hmm

tulo | 11.05.2017

S clankom sa da suhlasit. A ano to odmietnutie eteru sa da povazovat za jednu z najvecsich chyb. Podla mna sa veda uz dlhu dobu dostava do slepej ulicky... staci si pozriet teorie o temnej hmote ci temnej energii. Cim dalej mi dnesne nove vedecke teorie pridu odtrhnute od reality. Inak uz davno som cital nejaky alternativny pohlad na fyziku celkom ma to ako laika zaujalo http://www.gewo.cz/nalim/index.htm

prapôvodná fizika

Stando | 10.05.2017

http://allatra.eu/publications/physics
http://allatra.eu/reports/iskonnaja-fizika-allatra

Re: prapôvodná fizika

Standa | 11.05.2017

Pokud jste ty knihy četl:
Je v nich někde kvantitativní odvození toho, co naměřili
- 1. Hyppolite Fyzeau (různá rychlost světla v proudící vodě)
- 2. Michelson a Morley (stejná rychlost světla ve vakuu v různých směrech vůči pohybu Země)
- 3. George Sagnac (různá rychlost světla v různých směrech po uzavřených drahách)
?

Re: Re: prapôvodná fizika

anonym | 11.05.2017

Cetl jsem to a nic takoveho jsem tam nenasel (na rozdil od normalni fyziky ktera toto vysvetluje zcela prirozene, jiz v ramci specialni teorie relativity). Pravda, po chvili me to tak znechutilo ze jsem to opravdu neprecetl cele, a zbytek uz jen zbezne prolistoval, nicmene to povazuju za naprostou snusku blabolu. Proti tomu je takovy Kozyrev ci Reichenbach naprosto seriozni vedec. Ale pokud nekomu vadi ze v casticove fyzice je mnoho castic, tak at si to precte, tam si jich pro jistotu vymysleli jeste vic, hlavne osklive mainstreamove fyziky "dohnat a predehnat". Ale na matematicky vzorec tam nenarazite, to byste toho snad chteli moc...

Ano, soucasna fyzika je v krizi ale kvuli polovedeckym spekulacim typu teorie superstrun a ignoraci ci marginalizaci vyzkumu zakladnich principu na nichz je zalozena kvantova teorie (kolaps vlnove funkce, prechod od mikrosveta k makrosvetu...) a teorie relativity (pohadky o temne hmote, zrychlenem rozpinani vesmiru aj. ukazuji na umele problemy na zakryti spatneho porozumeni a aplikaci - mozna proto aby nedoslo k jistym nepovolenym objevum, v ramci obecne relativity jiz dostupnym? - konec koncu, i ta torzni pole jsou jiz nejak v matematickem aparatu obecne teorie relativity obsazena, akorat se to moc nezkouma) Zato se strasne moc kazdy nimra v pokud mozno co nejvetsim poctu dimenzi a nejlip s nejakou AdS-CFT strunepolni blbo-extenzi, hlavne at se to da co nejvic citacne dojit.. a at je to co nejdal od tech opravdu zajimavych otazek..

A ne, navratem k eterovym hypotezam nic nevysvetlite, to uz je zas prilis dozadu a s vanickou vylejete i dite. Tim se zabyvalo na prelomu 19. a 20. stol. mnoho vyznamnych fyziku a na nic se neprislo, jediny zpusob jak dat dohromady pozorovani (michleson-morley) a teorii elektromagnetickho pole (maxwell) vede ke specialni teorii relativity, a pokusy o pridani gravitace vedou automaticky k relativite obecne. Netvrdim, ze z vyse/z jineho uhlu pohledu nemuze byt vse soucasti M-I-M principu (mozna by to mohlo vysvetlovat prave nektere fundamentalni zahady v KM (kolaps vlnove funkce, korelace) i OTR (singularity..), a vest ke vzniku opravdove zastresovaci teorie. Ale to je v ramci cesty vpred, ne se vracet prilis zpet..

Zda se mi, ze s "darovanim" kvantove mechaniky^1 a obecne relativity^2, a napr. i
godelovo vetou v matematice GP trochu prestrelil, resp. mu to setrvacnosti ujelo dal nez cekal, a tak to pak musel hasit rozpliznenim vseho do esoterickych specializovanosti, nahrazenim kvality kvalitou a utopenim nebezpecnych idei/smeru/chodbicek v techto teoriich obsazenych do obrovskeho mnozstvi akademickeho balastu ktery je neustale pod pohruzkou profesni likvidace cim dal vice a rychleji produkovan (tzv. publish or perish). Ruku v ruce k tomu jde scientometrie a ruzne manazerske sracky ktere do rizeni akademickeho vyzkumu stale vice pronikaji a zbytek akademicke pudy vhodny k vzniku novych idei a zivotu vubec se neustale zmensuje. A zacinaji tam prevazovat lide kterym toto naramne vyhovuje...

Kdyby meli velci fyzici 19/20. stol. takovy "klid na praci" jako jejich dnesni "kolegove", tak vubec nic nevymysli, pro samou byrokratickou buzeraci a nuceni k cim dal vetsi (nad)produkci, kde kazde uklouznuti znamena profesni likvidaci (a to nemluvim o nejakem pokusu treba zkoumat nejake "kacirske" myslenky, i kdyby se to delo zcela erudovane a vedecky nenapadnutelne)... a zkuste si v tomto prostredi prijit s necim novym...( a tedy, prinejmensim v prvni fazi, nutne nedokonalym, zjednodusenym, a s (nefatalnimi) chybami)

Z druhe strany, na zavreni oci zvidavym, mimosystemovym lidem mimo akademicke prostredi, zase nastupuje eskadra "esofyziku", perpetaku, vyvracecu ejnstejna a jine podivne kreatury nejlepe co nevic egoisticko-narcistickeho razeni, produkujicich povrchni blaboly bez jedine hlubsi ci elegantni myslenky nez vysvetleni typy "verte tomu protoze to tak je a my to vime nejlip", s tim ze diskuse (tj. cokoliv jineho nez nadseny souhlas) se nepovoluje. Matematicky popis prirozene bud neni, nebo je zcela povrchni kamuflazi, ktera formalnim (byt casto s naprosto hrubymi chybami) zonglovanim s cisly a vyrazy, ktere jsou ale zcela bezobsazne a nesmyslne, ma budit zdani vedeckosti, a hresi se na to ze to ctenar v ramci cilove skupiny nerozpozna.


A tak tedy opet, zlo se vyziva v extremech, nezna miry a "stredni cestu" vedouci k pravde nevidi, resp. nechce abyste videli.


V kostce - laik nema sanci bez hlubsich znalosti na cokoliv podstatneho ve fyzice uz prijit, nebot je sveden bludy a bez pokrocile matematiky to nejde, a odbornik se k tomu pres "vytizenost" ci jiz jen kvuli nastaveni prostredi a psychiky neodstane.


_____
1) asi hlavne kvuli nastartovani pokroku v elektronice a nasledne masove kontrole, biorobotizaci/zombifikaci
2) ta je nyni podezrele dlouho bez vetsich praktickych "uspechu", spise jen "prihrivana na zadni plotence", snad proto aby pote az bude lidstvo dostatecne zotroceno se "najednou" vynoril revolucni objev v oblasti gravitace, umoznujici GP (s vyuzitim jiz velmi pokrocile elektroniky/umele inteligence) opusit planetu a prekonat mezihvezdne/meziprostorove dalky?

Re: Re: Re: prapôvodná fizika

Hox | 12.05.2017

díky za fundovaný příspěvek

Re: Re: Re: prapôvodná fizika

Standa | 15.05.2017

Dík za recenzi knihy.
V ostatním bychom se asi z větší části shodli. V něčem je to ale asi spíš otáxka úhlu pohledu. Ale to by bylo na delší diskusi

Všeho s mírou

Pe-tri | 10.05.2017

Text je trochu přeexponovaný. Nelze paušálně říct, že fyzika nemá nejmenší ponětí o elektřině, magnetismu či gravitaci. Víme přece, že každý jev je zákonitě funkční (a matematicky vyjádřitelný) v určitém specifikovaném oboru platnosti a proto se rozlišuje třeba Newtonovská fyzika od té Einsteinova.
Kdyby jsme neměli relevantní představu o tom, co to je elektřina (v běžné, každodenním oboru platnosti - tj. aplikace běžící řekněme v řádu jednotek GHz), neměli bychom dnes k dispozici funkční třeba ani žárovku, elektronky nebo polovodiče, počítače potažmo celou technosféru. Podobně s tím magnetismem, ale chápu, že pro lidi odmítající polaritu/dualitu to může být složité. A šíření těch vln ? Vězte, že s mechanickou představou se daleko nedostanete. K tomu abychom chápali, proč nám svítí baterka nebo hraje rádio či TV, přece žádnou kvantovou teorii nepotřebujeme. Stačí mít správnou představu třeba o pojmu emitování elektronů.

Tím nechci zpochybnit, že mnoho z fyziky je před lidmi zatajováno, ale to už jsou jevy a aplikace mimo běžný obor platnosti. To co, je dnes v každodenní praxi používáno má solidní a platné teoretické základy. Nebo někdo chce zpochybňovat platnost takových zákonitostí jako Ohmův či Kirchhoffovy zákony, se kterými stojí a padá celá obvodová elektrotechnika tvořící základy všech současných elektrotechnických aplikací (analogových i digitálních) ?
P.

Re: Všeho s mírou

Hox | 10.05.2017

Ohmův ani kichrhofův zákon nevysvětluje co je to elektřina, jen popisuje její chování, tady se jedná jen o nepochopení z tvojí strany. Současná fyzika umí elektřinu používat, měřit a tak dále, ale nezná její podstatu, nechápe co to vlastně je a proč se to chová zrovna tak jak se to chová, a ne jinak. Stejně s magnetismem, gravitací, slabou a silnou jadernou silou a tak dále - tady platí to co je v článku: současná fyzika nemá nejmenší ponětí o fyzikální podstatě těch jevů.

Re: Re: Všeho s mírou

Standa | 11.05.2017

Současná fyzika ale například vysvětluje, že magnetické pole a elektrické pole jsou jen dva projevy téhož fenoménu. Ať už je jejich základem cokoliv.

Podobně soudobá fyzika ukazuje, že i elektromagnetická a slabá síla se jsou vlastně jednou silou.
-----
Obecně: ten kdo párá po "podstatě" jevů, by měl dát nějaká pritéria, jež by předem umožnila určit na základě vlastností popisu, jaký popis "podstatu" vystihuje a jaký ne. Bez předběžného určení takových kritérií je hledání nějaké "podstaty" vcelku zbytečné, protože ji vždy může kdokoliv odmítnout jen proto, že se mu z estetického hlediska nelíbí.

Re: Re: Re: Všeho s mírou

anonym | 11.05.2017

ano, myslim ze by se to tu nemelo zvrhnout v argumentaci typu "pocitac mi neumi uvarit kafe a proto jsou pocitace na nic"

Ty zakladni "otazky o podstate" jsou ve skutecnosti nejtezsi a kdyz se nad tim opravdu zamyslite, tak patri mozna vic filosofie...
(pozn., tim nechci rict ze jsou spatne nebo prizemni, filosofie je - resp. by mela byt - naopak opravdu tim co se ma zbyvat temi nejhlubsimi otazkami)

Re: Všeho s mírou

Hox | 10.05.2017

V současné fyzice neexistuje odpověď na otázky "co je to elektrický náboj", "co je to magnetické pole" a podobně. Existuje jen odpověď na otázky "jak se chová elektrický náboj", "jak se chová magnetické pole" a tak dále.

Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 10.05.2017

Je teoretická znalost fyziky dostatečná k tomu, aby byla prakticky funkční ? Potvrzuje praxe teoretická východiska ?
P.

Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 10.05.2017

Není nic praktičtějšího než dobrá teorie.

Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 10.05.2017

Místo dobrá bych napsal funkční, ale budiž. Proto - nebylo by lepší položit otázku takto: k čemu je dobré, řešit otázku : co to je elektron, když na existenci elektronu jako takového, včetně dostatečně funkčních zákonitostí popisující jeho chování, jsme se shodli ?
Chceš tady řešit tuto otázku ? Nebo nějakou jinou - jakou ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 10.05.2017

Na otázku odpovídá článek.
Kromě toho:
K čemu řešit otázku, co je to atom? Nestačí, že víme jak se chová?
K čemu řešit otázku, co je to molekula? Nestačí, že víme jak se chová?

Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

burosh | 11.05.2017

No ona existuje fyzika, která tvrdí že žádné částice neexistují ani silná a slabá síla, jména jako David Wilcock nebo Nassim Haramein stojí za to sledovat, ale člověk se pak nestačí divit, že vše může být jinak a mají opravdu silné argumenty. Navíc spoustu věcí opírají o dřívější výzkum, který byl tak nějak zapomenut.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

No to je právě záležitost oboru platnosti toho či onoho modelu. Kdyby částice neexistovaly (v běžném oboru platnosti - v biosféře Země) nefungovala by ani praxe (praktické funkční aplikace) na nich založena. Nemyslíte ? Tím ale vůbec nechci říct, že nelze hmotu uvést do jiných stavů čili oboru platnosti, kde bude vykazovat jiné, než běžně známé, částicové chování.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Nikdo | 11.05.2017

Neděláte rozdíl mezi popisem skutečnosti a skutečností samotnou. Efektivní popis říká, že se můžeme dívat na skutečnost, tak že jsou tam částice, ale to neznamená, že tam skutečně jsou. Jako například vidím člověka a někdo druhý řekne to je nesmysl vidím shluk buněk a další řekne ne je to shluk atomů... Nikdo netvrdí, že poznatky jsou úplně špatné, ale je potřeba jít dál, prozkoumat hlubší úrovně a nové souvislosti a najít nové efektivnější popisy a tomu brání špatné dogmatické základy.

Z mého osobního hlediska nikdo v moderní fyzice nevysvětlil magnetismus, elektřinu a gravitaci, pouze stanovil, že jsou a jak fungují. Ale není žádná vysvětlující představa těch jevů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Kdyby tam ty částice nebyly, tak byste neseděl za počítačem, ale třeba za krumpáčem. Chápete ? Aplikační tj. praktická elektrotechnika potvrzuje dostatečnou funkčnost teoretického modelu atomu složeného ze tří částic. A jak už jsem psal, o tom, co to je samotný elektron, proton, neutron či foton se můžeme bavit, ale nemůžeme si přitom o nich myslet, že to jsou pouhé hypotetické fikce. A vězte, že bez akceptování duality či polarity tj. protipólů plus a minus (vytvářející energetické toky, přitažlivé jevy magnetismu či gravitace a obecně realizující POHYB) se žádné vysvětlující představy těchto jevů nedoberete.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

Zkus si znovu přečíst článek, ve funčknosti současných modelů v určitých situacích problém není, a stejně tak nikdo netvrdí že by nebyly funkční. Pes je zakopaný jinde.

Re: Všeho s mírou

Hox | 10.05.2017

Jinak, text není přeexponovaný, ale ještě naopak zdrženlivý.

Re: Re: Všeho s mírou

Mentol | 10.05.2017

No dobre, ja budem ten, kto to povie nahlas.
Sú to bludy. Nechce sa mi to podrobne rozoberať ale aspoň stručne:
"V současné fyzice neexistuje odpověď na otázky ..."

V žiadnej fyzike, súčasnej ani minulej neexistovala odpoveď na otázku typu "Čo je to"? Fyzika nevie odpoveď na to, čo je magnetizmus, lebo nevie odpoveď ani na to, čo je chlieb s maslom. Takéto otázky rieši filozofia, väčšinou k všeobecnému obveseleniu fyzikov.

Zrovna na otázku, "čo je elektrina" je ale odpoveď ešte dosť presná, lebo elektrina je energia a energia je len matematický konštrukt, fyzikálna veličina ktorá sama osebe nijako neexistuje, rovnako ako neexistuje sama osebe napríklad dĺžka. Ale to je snáď každému jasné.
Neviem prečo si autor myslí, že by zavedenie "éteru" čokoľvek zmenilo? Fyzika podľa neho netuší, čo je elektrina ale čo je éter už vie? Éter (ako fyzikálnu veličinu) by fyzika bez problémov zaviedla, keby jeho existencia čokoľvek vyriešila ale (zatiaľ) nerieši, preto nemá zmysel.

Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

Názor plynoucí z neznalosti, zavedení éteru řeší velmi mnoho (píšu řeší, protože už je to asi 10-20 let publikováno) - všechny současné neřešené problémy fyziky, například odpověď na otázku "co je to gravitace".
Tvrzení, že žádná fyzika neodpodovídá na otázku "co je to", je mylné.

Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Ty tedy víš co to je éter a umíš ho popsat fyzikálním jazykem ? popírá jeho existence částicový výklad struktury hmoty?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

Myslím že prof. Acjukovský se svou teorií éteru jako plynu, a částic jako toroidních vortexů, uhodil hřebíček na hlavičku. Jeho teorie vysvětluje všechny elementární síly které známe a vyplývá z ní navíc i fyzikálních smysl konstant, vysvětluje co je to elektrické pole, magnetické pole, gravitace, světlo a tak dále. Vyplývá z ní zákonitost možnosti rychlostí vyšší než rychlost světla, vysvětluje i fyzikální smysl konstanty "rychlost světla".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Nestačilo napsat, že éter je cca to, co védy znají pod pojmem prana ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

Nestačilo, pojem prána vylučuje jednoznačné fyzikální chápání. Někdo už z prány odvodil věci jako fyzikální podstatu silné jaderné interakce?

Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

V 30. letech byla v USA provedena série pokusů s měřením éterického větru, bylo provedeno několik tisíc měření s kladným výsledkem, byl určen směr éterického větru, kolísání v závislosti na nadmořské výšce, obdobím roku a denním období. Tyhle měření byly zopakovány v roce 2006 na univerzitě v Charkově, potvrzeny, výsledky byly stejné. Závislost rychlosti éterického větru na nadmořské výšce je v souladu se zákonitostmi laminárního proudění a obtékání koule plynem, které jsou známy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

No, ať už je to s těmito jevy a teoriemi jakkoliv, myšlenka, že růst či kvalita poznání je přímo úměrná mravním předpokladům poznávajícího je správná. Otázka tedy stojí takto: jak může růst mravnost (->poznání), když poznávající: 1.- nezná sám sebe (závislost poznání na kvalitativním stavu poznávajícího) a 2.- odmítá převzít zodpovědnost za vlastní činy (kauzalita čili karmán) ?
Bez splnění těchto podmínek nelze očekávat žádný kvalitativní posun. A jsme zase tam kde už jsme byli a nehneme se z místa.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Oracle 911 | 11.05.2017

Poviem to takto, prehlásenie o tom, že éter je nepotrebný pre funkčnú fysiku na úrovní, že druh homo sapiens nepotrebuje atmosferický kyslík.

Pretože akonáhle sa zavedie éter, tak sa nielen vysvetlia javy ako duálny charakter častíc, atómové orbitály, štruktúru atómu a subatomárnych častíc, chemické vlastnosti látok a reakcie, vodivosti látok, elektrinu, magnetizmus, kvantové tunelové javy, gravitáciu atď. ale aj ich spojí do jednotného celku. Takže výskum štruktúry éteru má svoju budúcnosť.

Čo znamená, že tvoje otázky sú chybné a zbytočné provokačné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Zase jenom dogmatické konstatování a projev konfese bez jediné relevantní úvahy.
Sorry.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Oracle 911 | 11.05.2017

Ak hovoríš o sebe, tak máš pravdu lebo sú tu 2 významné veci:
1) Je to stránka venovaná KOB t.j. 6 prioritám riadenia/agresie a 5. typom moci a nie fyzike. Čo znamená, že sa tu nebudú preberať vzorce a ako konkrétne sú veci prepojené do jedného celku, lebo toto nie je témou týchto stránok. Takže ak to chceš preberať choď na príslušné stánky.
2) Súčasná fyzika nerieši podstatu veci napr. nikde nie je dostatočne vysvetlené, že odkiaľ "vie" ten elementárny nosič náboja nazývaný elektrón, že je potrebný na druhej elektróde ktoréhokoľvek elektrochemického článku. Môžeš sem ťahať Fermiho energiu, rozdielnu rozpustnosť kovov v rade napätia kovov a ťahať sem rovnovážne stavy ale stále to nie je vysvetlenie toho, že prečo ten jav vzniká.

Takže stále pokladáš chybné otázky a zbytočne provokuješ.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Kdybys byl schopen napsat svůj názor na to, jak tyto jevy vysvětluje éter, mělo by smysl s tebou diskutovat.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Oracle 911 | 11.05.2017

A to je čo podľa "pána pozorného" (z príspevku vyššie na ktorý si reagoval): "duálny charakter častíc, atómové orbitály, štruktúru atómu a subatomárnych častíc, chemické vlastnosti látok a reakcie, vodivosti látok, elektrinu, magnetizmus, kvantové tunelové javy, gravitáciu atď."?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Já nemám potřebu ani nevidím důvod zde vysvětlovat mé chápání těchto pojmů. Mě zaujalo to, jak lze tyto jevy vyložit s použitím myšlenky éteru/prány coby jakéhosi univerzálního nosiče hmotných částic na subatomární úrovni. Zajímalo mě, jestli se přesuneme do oboru platnosti a terminologie magie nebo jestli si tohle pojetí už vytvořilo ve fyzice vlastní terminologický aparát, nezbytný to základ praktických aplikací. O volné elektřině a Teslových aplikacích se na alternativní scéně hovoří už přes 25 let a pořád nic. Proč asi ? Máš nějaký argument jako řemen ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

> Já nemám potřebu ani nevidím důvod zde vysvětlovat mé chápání těchto pojmů.

zvláštní, že po ostatních ho chceš, a jak to vypadá nejlépe v instantní podobě diskusního příspěvku, který by obsahoval vědění z několika desítek stran odborného textu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Po nikom nic nechci, pouze jsem zareagoval na Oracleho tvrzení, ať to co tvrdí vysvětlí alespoň trochu smysluplným způsobem. Tomu se říká diskuse. Něco zkonstatovat bez jakéhokoliv zdůvodnění je trochu málo, nemyslíš ? Opět tedy podsouváš druhému nesmysly, se kterými potom diskutuješ.
Ale abys neměl kopřivku, končím.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 12.05.2017

Jak by to měl podle tebe prosímtě Oracle v praxi vysvětlit, aby jeho reakce byla podle tebe "v pořádku"?
Chápeš, že se jedná o problémy, kde by zabral mnoho stran je stručný úvod do problematiky, aby bylo vůbec zhruba jasné, o čem je řeč?
Proč by vlastně měl Oracle cokoliv ze svých pohledů dokazovat, ty snad dokazuješ, nebo po tobě někdo chce důkaz, když napíšeš svůj pohled na cokoliv?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Oracle 911 | 11.05.2017

Základom KOB je bohocentrický MIM svetonázor, kde inFORMácia a miera tvoria matricu, pričom VP ZSSR hovorí o existencií fyzikálneho vákua t.j. éteru.
Ak si schopný zbytok si domyslíš.

A keď dôjdeš k odpovediam, tak uznáš, že tvoje otázky boli chybné a zbytočne provokačné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

IMHO je takový článek dobrá příležitost prodiskutovat fyzikální podstatu třeba té Míry, Informace i Matrice a jejich vazby na éter/pránu/vril/astrální světlo atd..., ale když ne tak ne, OK.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Oracle 911 | 11.05.2017

Podľa tvojho terajšieho chovania ty nechceš diskutovať ale chceš len hotové odpovede na praktické otázky. Hovorím to (a nielen ja ale aj Hox) na základe toho, že si tu neprezentoval svoju teóriu len si niečo kecal vo všeobecnostiach. A pritom tu nikto nemá za povinnosť ti podať tie hotové odpovede a to kvôli tomu, že sú tieto stránky majú inú základnú tému.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Moje chování a tvoje domněnky o něm jsou dvě zcela různé věci. A jestli se na něčem shodneš nebo ne s Hoxem je vůči mně naprosto irelevantní, ne tak vůči tobě. Tím končím tuto "diskusi" s tebou.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Oracle 911 | 11.05.2017

No, jedna vec je čo vedome deklaruješ a druhá vec je, že kam smerujú tvoje kroky resp. na čom pracuje tvoje podvedomie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Budeš mi věřit, když prohlásím, že mám o pohnutkách svého podvědomí docela dobrý přehled ? A ty ?

Přemýšlej sám - každému bystřejšímu člověku je jasném, že řídit bez zpětné vazby není možné. Co myslíš - proč jsem napsal právě tuto větu ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Oracle 911 | 11.05.2017

Na prvú otázku je odpoveď nie, na druhú áno.

A čo sa týka riadenia, "ako sa do hory volá, tak sa znej ozýva" (a podľa vtipkárov aj tak horár fackuje) a ty si volal do hory nesprávne, tak sa nečuduj.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

Sorry, ale dogmatická konstatování a projevy konfese tu demonstruješ ty. Cokoliv konkrétního z tebe nevypadlo, jen rýpání a obecné řeči, na rozdíl od příspěvky, na který reaguješ. Oracle má pravdu, tady místo ani prostor na probírání fyzikálních teorií.

Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Mentol | 11.05.2017

"Tvrzení, že žádná fyzika neodpodovídá na otázku "co je to", je mylné."

OK. Najjednoduchšie by bolo proti tomuto môjmu "mylnému" tvrdenie postaviť dôkaz, nie opačné tvrdenie. Pokojne napíš akúkoľvek otázku "čo je to ..." a potom uspokojivú odpoveď a ja uznám, že sa mýlim. Za uspokojivú odpoveď považujem takú, aká by tebe samému vyhovovala, keby ju súčasná fyzika dávala na otázky z článku.
No uvidíme :)

Éter tu už bol v 19 storočí a je stúpencami boli takmer všetci významní fyzici, čiže nie je to nejaká supertajná teória, ktorú pred nami skrývajú ilumináti.
Od éteru sa muselo upustiť, lebo sa ho jednak nepodarilo experimentálne dokázať a jednak niektoré pokusy priamo vyvracali jeho existenciu v rozsahu, ako bol vtedy definovaný.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Michelson%C5%AFv-Morley%C5%AFv_experiment

Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

Důkazy ještě nikoho o ničem nepřesvědčili, takže toto "násilí" na tobě páchat nebudu a nechám ti volné pole na to samostatně přijít, neb jedině vědomosti, které člověk sám pochopí, je schopen použít.

Co se týká éteru a toho co píšeš, je to jednoduše lež, v 30. letech provedl jeden z těch dvou (Michelson nebo Morley) tisíce měření s kladným výsledkem. Také se málo ví, že nulový výsledek nebyl dosažen v žádném experimentu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

jar | 11.05.2017

V 30. letech byli už oba mrtví.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

Moje chyba, byl to profesor Miller a ne Morley, který se zabýval měřením éterického větru 40 let, a následně publikoval výsledky, které vědecký svět ignoroval. Zde jsou grafy variací naměřených hodnot podle různých parametrů (výška, roční období, zeměpisná poloha atd):
https://s21.postimg.org/h5z3pscaf/ether-wind.png

zde nějaké info (rusky, z knihy "Základy éterodynamiky"):
https://pastebin.com/DNHsgyLE

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

jar | 11.05.2017

Zajímavé... bohužel neumím rusky. Možná zkusím google, prý se nedávno zlepšil :-)
Nepíše tam něco o přístroji a metodice měření toho co je na těch grafech?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

jar | 11.05.2017

Jinak to šílené kmitání mnohem větší než zprůměrovaný trend mi přijde krajně podezřelé, vypadá to spíš jako náhodné chyby měření.
Jako důkaz se to dá akceptovat, ale ne bez toho aby to měření někdo zreprodukoval. Takže zas nevím co si mám o tom myslet :-)
Ale dík za info, myslel jsem že je to na základě nějakého úplného blábolu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 12.05.2017

Reprodukováno to bylo v roce 2006 na univerzitě v Charkově, bylo dosaženo podobných výsledků. Co se týká přístroje, v principu podobná sestava jako M-M, ale vylepšená a asi 100-1000 citlivější. V tom textu se vysvětluje, že U M-M experimentu byly závažné metodologické chyby.
Hlavní problém u M-m experimentu byl tuším v tom, že to měli uzavřené v nějaké kovové skříni, a kov éter blokuje / odráží jako zrcadlo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Mentol | 12.05.2017

"Důkazy ještě nikoho o ničem nepřesvědčili".
:)
Zdá sa, že žijeme každý v inom vesmíre.

Re: Re: Re: Všeho s mírou

Nikdo | 11.05.2017

To je nesmysl a překrucování. Problém je úplně jinde a to v dogmatismu tlačícího na konečnost poznání. Současná fyzika tvrdí, že se nemůže se dostat hlouběji, že musí přijmout tyto jevy jako dále neprozkoumatelné.

O chlebu z máslem víme milión a jednu věd, jaká kráva dala mléko na máslo, kde vyrostlo obilí, všechny výrobní postupy, složeny, všechny procesy, které vedou ke vzniku chleba z máslem...

Kdežto o gravitaci, elektrice a magnetismu nic nového od jejich prvního objevu.

Re: Všeho s mírou

Cico Ciciak | 10.05.2017

Zrejme ti unikol rozdiel medzi praktickou (funkčnou, metodologickou/metodickou) a teoretickou (dogmatickou) fyzikou.

Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Kdybys měl recht (jakože nemáš), neměl by potom mít článek nadpis - Současná fyzika se nachází v hluboké dogmatické krizi ?
P.

Re: Re: Re: Všeho s mírou

Hox | 11.05.2017

Současná fyzika se nachází v hluboké krizi metodologie a vidění světa.

Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Celý soudobý svět (zdaleka nejen fyzika) se nachází v krizi v důsledku vychýlení světonázorové rovnováhy na stranu materialismus a negativně, zrcadlově pervertovaným představám o Věčnějsoucím a nesmrtelném Bohu.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Všeho s mírou

Oracle 911 | 11.05.2017

Argument ako "remeň".
Problém veľmi dobre ilustruje "prekvapenie" vedcov, keď sa z urýchľovačov typu Large Hadron Collider lezie niečo iné ako ich matematické modely predpovedali a preto musia modifikovať de facto vyvrátené modely alebo keď pulzar v ďalekej galaxií zmení svoje vysielacie pásmo z IČ na tvrdé RTG a naspäť niekoľkokrát za sebou či keď galaxie nerotujú tak ako hydrodynamika predpokladá a vtedy vymýšľajú nezmysly ako chladná a horúca temná hmota.

Re: Re: Re: Všeho s mírou

Cico Ciciak | 11.05.2017

"Kdybys měl recht (jakože nemáš)..."

Jaj, zabudol som, ze len ty si jediny meter objektvivnej pravdy. :)

Re: Všeho s mírou

m | 11.05.2017

"proto se rozlišuje třeba Newtonovská fyzika od té Einsteinova"

Furt s tím podvodníkem Ajnštajnem...

Když tak už třeba:
"proto se rozlišuje klasická newtonovská mechanika od kvantové mechaniky Schrodingerovy, Maxwellovy, Planckovy, atd."

Falešný sionistický mýtus Ajnštajna jako "největšího génia fyziky všech dob" drží v oblbnuté veřejnosti "jak židovská víra", dokonce je Ajnštajn označován za jednoho z otců emerické atomové bomby, přitom Ajnštajn kvantovou mechaniku zavrhoval a vůbec jí nerozuměl.

Re: Re: Všeho s mírou

Pe-tri | 11.05.2017

Ale jistě, toho ajštajna berte jako "básnickou nadsázku", myslím že chápete, co jsem chtěl říct.
P.

Re: Re: Všeho s mírou

Interbulo | 12.05.2017

Presne tak!

Re: Všeho s mírou

Interbulo | 12.05.2017

No, veď o tom to je! Ktosi pustí do sveta obvodovú elektrotechniku, aby si udržal svoje pozície a zastaví smery myslenia, ktoré by ich ohrozili! Tým nechcem poprieť dnešný stav rozvoja elektrotechniky. Lenže, nechať ľudí myslieť bez zábran by bolo podstatne produktívnejšie, boli by sme oveľa ďalej, ale, niekomu, kvôli sebeckým záujmom to nevyhovuje, tak vývoj brzdí, ako môže. A v tom je pes zakopaný!

k článku

rudy | 10.05.2017

E.T. Whittaker, Nikola Tesla, Oliver Heaviside, Charles Proteus Steinmetz, Gustave Le Bon,
J.J. Thomson, Rudolf Steiner... až by sa zdalo, že v 19. storočí vedeli viacej, ako mi dnes.

- Ani školu som tu nividel.
- Škola tu je.
- Ale čo tam učia? Len samé nové veci. Nikto si neuvedomuje, že najprv treba rostriediť a usporiadať to, čo už dávno vieme.

Re: k článku

Hox | 10.05.2017

Souhlas, tyto práce by bylo užitečné přezkoumat novýma očima, bez nějakých předsudků o zaostalosti tehdejšího vědění.

Re: Re: k článku

Libor Smetana | 10.05.2017

a uspořádat do mozaiky:-)

Re: k článku

marvo | 10.05.2017

súhlas, pozoruhodných mien je mnoho, pri tom tvojom výpočte mi zišli na um napríklad Henry Cavendish, Bosković ... a nie 19. ale 18., 17. storočie ...
k článku ako doplnok odporúčam Bergierovu knihu "Mimozemštané...", stačí kap. "maska sira Henryho Cavendisha"

Re: Re: k článku

Hox | 11.05.2017

Zajímavá knížka
http://media0.webgarden.name/files/media0:5446c2929b912.pdf.upl/BERGIER%20Jacques%20-%20Mimozemstane%20v%20dejinach.pdf

To jsem potřeboval vědět

Nikdo | 10.05.2017

Zabýval jsem se fyzikou v životě velmi málo, ale přesně tohle mi nešlo na rozum, že by vlna mohla existovat bez prostředí v němž se šíří. Teď mi to docvaklo, celá moderní fyzika je "podvod", roubování a hledání nějaké matematiky, která by popsala naměřené výsledky, bez snahy proniknout k vnitřní podstatě.

Lhali nám, lžou a budou lhát, dokud si pravdu nezjistíme.

Takhle empiricky se začínalo při obrábění, než se to lépe prostudovalo, vzal se obráběcí nůž a naměřili nějaké výsledky a z toho sestavili nějaké grafy a podle toho se pak nože vybírali a stanovala tloušťka řezu, tak aby se optimalizovalo opotřebení nože a rychlost řezání a pak i nějaké různé nesourodé teorie, které pouze přibližné popisovali jak to asi zjednodušeně funguje v nějakých případech (jako dnes moderní fyzika) . Dnes, když jsou dobře popsány a odkryty zákonitosti a lze nasadit výpočetní techniku je k dispozici přesný model na jakoukoliv situaci (rozdělí se to na malé na kousky a definují se vztahy mezi těmi kousky - přenos tepla, přenos napětí ...)

Ovšem, logicky mi zapadá, pokud se opřu o vše-udržitelnost, že bez zvýšení morálky a etiky nebudou bytostem poskytnuty informace k rozvoji éterického věku (nebudou nápady, intuice - bůh to nepošle předčasně), jsme schopni se zničit v atomovém věku a pochopení hlubší úrovně organizace hmoty by mohlo poskytnout ještě ničivější návody.

PS: Tu krizi fyziky výstižně popisuje i seriál "teorie velkého třesku".

Re: To jsem potřeboval vědět

Libor Smetana | 10.05.2017

Ano, nad tou vlnou a velkým třeskem jsem ráno chvíli přemýšlel při vyvrácení jednoho mýtu na 1. světonázorové prioritě, na kterém jsou postaveny S.A.V.( Slovansko Árijské Védy). Je tam použito hodně "selského rozumu a tzv. jednoduchých možných hypotéz, ale chybí faktologie -2.priorita. Mezery jsou vyplněny bludy, kterým pak lidé věří a vzniká zase ten davoelitární hierarchický model. Ale dá se něco použít, jako snad ze všeho. Nicméně istina (jediná skutečná pravda) uniká. Směry se štěpí a vzní "každý má svou pravdu. Pardon za spontánní odbočení.
Jen v tzv moderní medicíně je běžný hrubý rozpor mezi skutečnostmi na zobrazovacích přístrojích a popsanou diagnózou. Propaguje se kaleidoskopické vidění. Kde jsou ty znalosti z 70 a 80 let, kdy nebyla Magnet rezonance a CT bylo v plenkách. Teď je špičková technika, ale jaksi se ničemu nerozumí. Fungují jen frekventované diagnózy a to jen v některých oborech. Jinak jde o čisté náboženství nadnárodních farmakoncernů. Biomechanika je totálně v prd.li, i když máme infračervené senzory a počítačové zpracování pohybu, principu se jaksi neponimaet.

Re: To jsem potřeboval vědět

Cico Ciciak | 10.05.2017

> Ovšem, logicky mi zapadá, pokud se opřu o vše-udržitelnost, že bez zvýšení morálky a etiky nebudou bytostem poskytnuty informace k rozvoji éterického věku (nebudou nápady, intuice - bůh to nepošle předčasně), jsme schopni se zničit v atomovém věku a pochopení hlubší úrovně organizace hmoty by mohlo poskytnout ještě ničivější návody.


Vidím to rovnako.

Re: "Veľký tresk" - Počiatek, kerý sa nestal :D

udo | 10.05.2017

PR Seriál o niečom, čo nikdy nebolo.
Propagácia ilúzie.
Áno, kto uverí časovej pasci
(existencii pojmov "začiatok" a "koniec"),
ten sa v nej vskutku ocitá.
Konečný príbeh - príbeh o konci.
Kto mu uverí, ten končí.

Ako v divadle MIMov..
Herci padlí MIMo, no chápaví,
tlačia diviakovi predStavy,
že Valentín sa v klietke zastavil..

Veda "pokročila" v tom,
že propaguje to, čo kedysi propagovali tzv. náboženstvá.
Kde končí Miera, žiaľ začína viera.
..v bežnom ponímaní

Ak by totiž existoval úplný začiatok,
logicky by musel byť i koniec.

Keď teda opičáci prestávali veriť v bu-bu-bu
šarlatánov pseudocirkví a ich apokalypse,
bo Godot nechodil, vymysleli fíreri
pseudovedecký "počiatok vekov"

..a moderné náboženstvo
holývúdú médei, ho už 3Dmax hojojmi,
uveriteľnými podvedome z(n)ásobí.

Ešteže sa GP do vlastného chvosta stále inak kúše
a nie rovnako. Aspoň je prča.
Akurát, že obohratá pesnička, vtip,
prestáva byť vtipom.

Tož "Komú Zhora není dáno,
v apatiece nekoupí.."
Mali by niečo zrobiť s anténami,
bo inak by sme i my už mali, či?

..dáke to umění..od slova umět
Kecy nedělají vždy věci,
"i když nevěříte, doufám, že rozumíte"

Re: Re: "Veľký tresk" - Počiatek, kerý sa nestal :D

Paulo | 11.05.2017

Nakladačka ako vždy :)

vyjádření k článku

Libor Smetana | 10.05.2017

Velmi kvalitní článek. Mohu potvrdit z praxe. Není co rozvádět, jasné, stručné, výstižné.

Zidi: kazdy clovek se da koupit, zalezi jen na cene..

Mariet | 10.05.2017

Neplati to na 100 procent, ale skutecne znacna cast lidi se koupit da, zvlaste nekolik poslednich dekat je skupovani mozku bezne..

Vedci slouzi politice namisto lidem. A mravnost se neda nadiktovat. Bohuzel a skoda pro vsechny.

Přidat nový příspěvek