Sidorov - odpovědi na otázky (2)

 

První otázka: bude 4. kniha? A pokud bude, kdy? Druhý dotaz: je vám známa DNK-genealogie? Její poslední objevy v oblasti původu a migrace starodávných Árijců se částečně shodují s tím, co říkáte ve svých knihách.

Čtvrtá kniha se bude skládat ze dvou svazků, protože informací je hodně. První svazek se bude nazývat "obecné zákony vesmíru", druhý bude věnován Čerdyncevovi, učiteli Stalina na Kurejce. Nyní ohledně tvého druhého dotazu. Ta věda je mi známa. Jen, jako všechna věda, se nachází v rukou těch, kdo nemá zájem na pravdě. Ale šídlo v pytli neutajíš. Tento rok Američané dokončili výzkum o genetice Rusů. A přišli na to, a to můžeš najít na internetu: že my rusové jsme původní rasou ze které se oddělili Indové, Íránci a všechny indoevropské národy Evropy. Původ ruského národa má kořeny na severním Uralu a Sibiři. To jsou ti Boreálové, o kterých píšu ve svých knihách, jen já využívám ne americké údaje, ale vědění našich předků.

 

Nyní čtu vaše knihy, převracejí pohled na svět. Mnohé věci se stávají pochopenými, očividnými. V rodině jsme si uvědomili nutnost spojení se Stvořitelem, s Rodem. Jak ho obnovit? Chce se žít v souladu s nimi. Naučit tomu své děti. A ještě se velmi chce poznat svůj úkol zde. Co dělat s pokřtěním, kterým jsme s mužem prošli?

Z křtění si nic nedělejte. Nic strašného v tom není. Věc je v tom, že v každém člověku žije část Stvořitele. Ona se projevuje hlasem svědomí, ve formě vznešené lásky, cti, soucítění atd. Takže není třeba hledat boha kdesi, on je v nás. Proto i staří žreci nebyli prostředníky mezi člověkem a bohem. Oni učili lidi nacházet Stvořitele v sobě a žít s ním v míru, harmonii. Vaše rozhodnutí vejít do védického světa vás tudy automaticky posunulo. Brzy to dobře poznáte. Myslím, že vaše záležitosti jak v materiální úrovni, tak v duchovní se budou odehrávat tak, jak je třeba. Pocítíte pomoc a podporu Vznešeného. Hlavní je, slyšet v sobě jeho hlas.

 

Mám na vás otázky na některá témata. Konkrétně, v otázce stalinizmu.

Stalinizmus byl vymyšlen pro zastrašení obyvatel. Kdo to byl Stalin: napůl Rus, napůl Gruzínec, syn velkého ruského cestovatele Převalského, v archivech KGB to všechno je. Přečti si Igora Panarina: "První světová informační válka. Rozpad SSSR." (Игор Панарин: «Первая мировая информационная война. Развал СССР») Je to i v mých textech. Stalin získal v Solvyčegodsku, Narymu i na plošině Putorana znalosti o zaniklé civilizaci Orianů. Znal mechanismus společensví Zlatého věku. A celý život zasvětil vytváření takové společnosti. Nyní ohledně represí. V současnosti je na Zemi vytvořen sociální chaos, kde se lidé s různou inkarnační zátěží vaří v jednom kotli. Kde se sociopaté derou k moci o ovládají společnost. Žijeme ve světě vzhůru nohama. V takovém, kde vládnou zvířata (nelidé). Koho Stalin stavěl ke zdi? Především prodejné intelektuály a funkcionáře, pro které byly peníze a moc hlavními hodnotami. Jejich děti dnes nepřirozeným hlasem křičí, že jejich "dědy" terorizovali. A ohledně rolníků, kolektivizace a hladomoru, tihle "dědové" to vše záměrně organizavali. Podle melodie západních loutkářů. Aby vyvolali v sovětském Rusku ještě jednu občanskou válku, odstranili Stalina a instalovali Trockého. Trockisté způsobili i neudržení fronty, i přes hrdinství prostých vojáků. Špatné bylo, že Stalin nedokončil čistky v armádě. Zůstalo tam mnoho takových, kteří spali a sledovali zánik vlasti. To vše bude popsáno v mojí další knize. V narymském muzeu jsem našel knihu dokumentů «Kniha pamětí obětí politických represí v novosibirské oblasti» (Книга памяти жертв политических репрессий в Новосибирской области). Napsal ji Sergej Krasilnikov, profesor z Novosibirsku. V ní je napsáno, že v centrální komisi byly osobně Stalinem podepsány dokumenty, aby přesídlence ubytovávali v teplých domech, zajistili jim nutné produkty a životní potřeby a zajistili medicínské zázemí. Plus, aby jim zajistili vybavení pro obdělávání země atd. Takže, podle úmyslů CK měli mít přesídlenci výbornou startovní pozici, ale místní trockisty ovládané orgány jednoduše nařízení CK a podpisy Stalina ignorovaly a lidé hromadně umírali. Zemřely miliony lidí, čí vinou? Byl zničen projekt obhospodaření nových zemí na Sibiři, Kazachstánu a Dálném východu. V roce 37 stalim všechnu tu smečku postavil ke zdi, a nyní jejich děti křičí, že byl despota. I dnes nad námi stojí trockisté. Vše běží podle projektu Karla Marxe. Ze začátku se pod záminkou revoluce zničí národní elita, potom se obnoví kapitalizmus, ale už židovský. Počkej na mé knihy.

 

Dříve jsem uvažoval, že "prav" (mužský princip, oheň, jeden, duch) interaguje s "nav" (ženský princip, voda, dva = děva = živa = prána = duše) a rodí "jav" (matérie = hmotný svět, projevený svět, jeden + dva = tři = trojice, s-trojit = vytvářet v projeveném světě). Z tvojí statě "Rod, Rodina, Společenství..." jsem pochopil, že naopak prav (a ne jav) je projevený svět s jeho zákony, který je tvořen Javi (mužským energetickým "ohnivým" principem) a Navi (ženským informačním "vodním" principem). Je dobré mít přístup k prvotním zdrojím. Já jsem se s tím musel poprat sám, a jak jsem pochopil, v mém chápání byly Jav, Nav a Prav místy prohozené. Pochopil jsem správně, že védická symbolika trojice "plot'-mošč'-krov'" (плоть-мощь-кровь) odpovídá pravi (hmotě) - javi (energii/síle) a navi (informaci)? Potom je to to "míra"? Týká se informace (Navi) nebo rovnováhy mezi Javi a Navi (Pravi)? Něco bylo vysvětleno ve druhé knize, ale chtělo by to ty otázky vysvětlit přesněji, a to ještě inglingové motají lidem hlavy, vymysleli 4. element - "Slav", a ruští bohové jsou u nich (a také mnohých jiných) představováni jako "geroji", kteří kdysi byli lidmi, a dnes odešli "vládnout na nebesa". Samotný název "Santie Védy Peruna" je pro mě jako lingvistu velmi podivný. Západní slovo "saint" se zkreslením staroruského "svent" tj. "světlo", a oni se nám pokoušejí západní verzi vnutit jako staroruské slovo.

Pravděpodobně máš vztah k rodověrcům nebo něčemu k nim blízkému, proto u tebe vznikají otázky. Nejspíše si nečetl dost pozorně mé knihy. Vše je v nich napsáno dostatečně jasně. Koncepty mužský a ženský princip ve vyšších světech, v samotném zdroji, nejsou. Navi je z úhlu pohledu současné fyziky třeba vidět jako absolutní fyzické vákuum. Musíš vědět, že nic složitějšího než vákuum v přírodě neexistuje. Ono disponuje odolností, pořádkem a hustotou informací, je to informační banka, buněčná struktura, kde je v každém hologramu buňky uložena informace o celém vesmíru. Svým způsobem je Nav také Rod, základ základů, zdroj všeho. Když informační pole vytváří plazmové pole - prvotní mikrosvět, fyzici ho nazývají neutrinem, to už je Svarog. Zde se objevuje mužský a ženský princip na úrovni Svaroga. Ženský - zrod plazmových silových polí, mužský - pohyb těch polí podle určitých zákonitostí, které se nazývají zákony Pravi. Svarog je tentýž Rod, ale už aktivní, odtud Matka-Svar - ženský počátek a Svarog - mužský počátek. Nyní o Pravi. Prav - to je soubor obecných zákonů Vesmíru, který podlého všechno v něm, počínaje primitivními mezonovými poli a konče hmotnou hmotou planet. Zákonům Pravi podléhá i rozum, osídlující planety.

První zákon: zákon rovnováhy sil či energií.

Druhý zákon: zákon kyvadla - extrém jde vždy do druhého extrému.

Třetí zákon: zákon o rovnosti.

Čtvrtý zákon: zákon mnohorozměrnosti prostoru.

Pátý zákon: Zákon míry.

Šestý právo: zákon svobodné vůle.

Sedmý zákon: zákon akce, nebo zákon příčino-následných vztahů

Osmý zákon: interakce všech zákonů.

Proč naši předkové slavili Prav? Co je to takové Slavení? V současnosti jsme význam toho slova zapomněli. Skutečný smysl slavení - to je hlubinná jednota vědomí s určitým procesem probíhajícím ve Vesmíru. Slavit Prav znamená žít podle zákonů Pravi. Jav - to je zřejmé, ten v sobě obsahuje doslova vše: informaci i hmotu, a rozvíjí se podle zákonů Pravi. Jak vidíš, všechno je prosté. Velké slovo Lada - Ženské sjednocující centrum vesmíru. Hovoří samo za sebe. Síla toho centra je přítomna v každém mezonu, atomu, molekule. Ale i všechny ostatní principy jsou v ruském jazyce vysvětlující. Ne Simargl nebo Semargl, to vymysleli křesťané, abychom zapomněli skutečnou podstatu vesmírného principu, ale Samargl - sám sebe organizující, tj. žijící podle svých zákonů, které jsou podmnožinou obecných zákonů. Ne Stribog, ale Strebog - стремительная энергия распределения во вселенной / stremitěl'naja eněrgija raspredělenija vo vselennoj (zřejmě - cílená (směrová) energie rozdělení/distribuce ve vesmíru). Podobně je to s ostatními principy, popřemýšlej, pochopíš, co je co. Perun - gravitační princip, odpovídá za hmotnou hmotu, Veles - první tvůrčí úroveň, Daždobg či Chord, Jarilo - třetí tvůrčí úroveň, to je gigantická energie hvězd, a další je - čtvrtá tvůrčí úroveň, nejvyšší. To je psychofyzika, ne náboženství. Je jednoduše vyjádřena obrazně. Člověk ji lehce přijímá. Řekl jsem ti ne rodověreckou tradici, ale orianskou - přednáboženskou. Ingligové říkají hlouposti ohledně toho, že bohové byli kdysi lidmi, antropomorfnost bohů vede k pohanství-modlářství, k divokosti, zjevně přesně kvůli tomu byla vymyšlena celá tato hloupost s bohy.

Radím ti počkat na mou čtvrtou knihu, bude ve dvou svazcích a dotkne se i politického boje. Jak se říká: "pokud se nebudeme věnovat politice, ona nás dostane, chytí za krk a zadusí.", proto je třeba se jí nestranit.

 

Jen se chci zeptat, ve druhé knize jste napsal: „že techniky, kterými jsme se s vedunem začali brzy zabývat, se nevejdou do rámce této knihy. Aby bylo možno všechy tyto techniky vysvětlit, bylo třeba vydat další jednu knihu. Popíšu je, ale někdy později... takovým způsobem, aby kterýkoli zájemce pochopil nejen teorii, ale osvojil si i prakticky. Jinak nemá smysl se tímto cvičením a úkony zabývat.“  Prosím, je nějaké vydání už na světě, jestli ano, kde je možno je získat (koupit, stáhnout)? Moc Vám děkuji!

Něco je ve třetí knize, ale to hlavní bude až ve čtvrté a páté. V úctě Georgij.

 

Vážený Georgiji Alexejeviči, pro moji klientku (velmi se zabývající svým osobním vývojem) mám po seznámení se s vašimi pracemi jeden dotaz:  poskytujete nějaký trénink ve smyslu práce na sobě na kauzální úrovni (a třeba je nějaká taková metodika na CD)? Předem děkuji.

Nazdar Alexandře! Omlouvám se za zpoždění. Byl jsem na cestách. A až teď odpovídám tvůj dotaz:

Ve čtvrté knize budou popsány podrobně a srozumitelně techniky, které zajímají tvoji učednici.

 

Dnes na via-midgard.ru zveřejnili požadavek Vatikánu na zřízení svétové banky. Jak se říká „vše jde podle plánu“ (v textu je cosi o duchovní  péči, o národě, až se z toho rozstřesete). A dále tam zveřejnili jakýsi dopis vězněného  plukovníka Kvačkova na téma všeruského sjezdu důstojníků a Kozáků, který se dnes konal a s výzvou ke krvavé revoluci v nejbližší možné době, protože, jak on si myslí, druhá příležitost již nenastane. Chtěl bych slyšet váš názor, vážený pane Sidorove (přečetl a viděl jsem všechny vaše materiály, které otřásly mou představivostí mi otevřely nový pohled, děkuji vám za vaši práci, kterou děláte pro naši zemi). Jak bychom se my Védičtí Rusi měli zachovat v daném momentě, kdy důstojníci s kozáky mohou povstat!!!!  Já sám jsem po krvi Donský kozák. Náš národ je nepředvídatelný, dnes zpívá, zítra je revoluce. Vážím si Kvačkova, ale představa krveprolití ještě Rusku je děsivá, myslím, že se tomu jednou Rusko nevyhne!!!! No, pokud to tak musí být. Krev vidí i cítí, i když ne všichni. Myslíte si, že lze zabránit krveprolití? Velmi zajímavý byl váš názor na Zjuganova z důvodu jeho předvolebních slibů o znárodnění ruských surovinových zdrojů atd.

Zdravím, vážený Andreji! Tvůj dotaz je arci aktuální. Dotýká se těch nejhlubších procesů, které v Rusku nabírají ba síle. Na zemi byly stovky různých revolucí. Krev tekla řekami. 1700 let pnl. díky revoluci padla Stará Říše v Egyptě. Ale co se změnilo? Ti kteří vedli masy do krvavé války pak přišli k moci a opět v Egyptě vytvořili společnost, stejnou jako před revolucí. Jen se vystřídala elita. Jedni kořistníci vyměnili druhé. A bezprávný národ zůstal i nadále bezprávným. To samé proběhlo i v Číně, kdy proběhlo jedno z nejgrandioznějších povstání. Jednoho vládce vystřídal druhý a byl ještě horší než ten první. Podobných příkladů je mnoho. Vezměme si naši revoluci 17 roku... Protinárodní carská klika Romanovců byla nahrazena ještě horší krvavější skupinou Lenina, Trockého, Kameněva, Zinověva atd. S ohromným úsilím celou tuto kumpanii Stalin poslal na onen svět. Ale stáhli s sebou ohromné množství nevinných lidí. Podle nejskromnějších odhadů v době občanské války Rusko ztratilo 16 mil lidí. Ano, byla změna na krátkou dobu od 39 do 53 roku. Proto byla také proti nám Západem organizována válka. A pak co přišlo? Člověk, který sám nekradl a nedal možnost krást jiným. Člověk, který nebudoval marxistický socialismus, jak se nám to pokoušejí dokázat idiotští politici a historici, ale budoval základy pro Zlatý věk, takový, jak o něm psal Platón. A tohoto člověka zničili. Zároveň s ním i všechny zasvěcené v této idei. Může propuknout povstání v Rusku, může být dokonce i nutné, ale jen za jedné podmínky: pokud v čele budou stát lidé jako Stalin, Berija, Ponomarenko, Molotov, Rokossovskij. I v tomto případě případě se prolije mnoho krve. Krve všech ničemů, zrádců, parchantů a pokřivenců. Proto zní otázka, kde vzít do čela tohoto povstání lidi s kněžským a vojenským vědomím? Pouze v tomto případě takové povstání může být opodstatněné. Dodalo by masám vůli a odvahu.

 

Pokud jde o naši starobylou a velkou kulturu, nemám žádné pochybnosti. Mimochodem, myslel jsem si, že jsme přišli před 40 tis. lety ze souhvězdí Plejád, v době kdy Atlanti (Předci Indiánů Severo-Jižních Amerických Australských) vpustili do našeho světa Drakoniánce, začala válka, my jsme je porazili, potom jsme bojovali s Drakoniánci... V průběhu dalších tisíců let se díky Anti_Rozumu a intelektu u nás zablokovaly určité schopnosti, odřízla realita Jav od Navi, zhruba řečeno, abychom se nepletli do vesmíru (do kosmu). Myslím si, že Drakoni existují ve všech úrovních, jak v Javi v podzemí tak v Javi v mentálních parazitických tělech. Navíc mám pocit, že nad Drakonci stojí nějaká vyšší síla. Vaši analýzu s mojí nelze v žádném případě srovnávat. Zejména Rad, kdy Orianské dědictví se zachovalo a čeká na dobu, kdy do svých rukou vezmeme vlastní osudy. Pomalu hledám správné lidi, zástupců stavu řídících (upravlencev) je velmi málo, jsou roztroušeni ve všech možných hnutích. Navíc se v nich objevilo množství různých učení, falešných informací a lidé se nakonec hádají mezi sebou.  Ještě jsem nebyl schopen otevřít svůj potenciál k tomu, abych kolem sebe s jistotou sjednotil ty správné Lidi. Moc děkuji za vaši pozornost, a jsem připraven dle svých Duševně-informačních schopností i dalšími prostředky a zdroji vám i vašim přátelům kdykoli pomoci, tak mne kontaktujte!!!)

Pokud netrávím čas u knih, mám čas odpovídat na dopisy, proto ti odpovím obratem. Jak jsem pochopil, tak jsi jedním z Rodověrců. Proto neuzáváš inglingy, levašovce, pohany. Kteří se sami nazývají pravoslavnými. Špatné je, že to neznáš tak do hloubky. Byla doba, celkem nedávná, nějakých 5 tis. let, kdy na Zemi nebylo žádné náboženství. To tehdy lidstvo žilo v doreligiözní epoše. Orianská i atlantická tradice byly také doreligiozní. Co je vlastně náboženství? Je to víra ve vyšší rozum, inteligenci, slepá víra, nic víc. V doreligiozní době lidé nevěřili ve Stvořitele, oni jej totiž znali a komunikovali s ním. Proč v tebe mám věřit, když tě neznám? Znalost Stvořitele se zakládala na pochopení obecných zákonů Vesmíru, tedy jeho podstaty a stavby. Těchto zákonů není tolik. Z jedné strany – to je kosmický informační potenciál. Z druhé – rozum, který převede informaci v silové plazmová pole, z kterých nakonec vznikne hmota dané hustoty. Oriané dobře věděli, že Boha nelze hledat kdesi na nebi nebo někde mimo. Tvůrce je v každém z nás, jsme jeho částí. Je uvnitř nás a projevuje se v naší psychice hlasem Cti, Ušlechtilostí a Zodpovědnosti. Právě díky spojení s ním, je člověk schopen čerpat informaci z živé i neživé hmoty. Jak asi chápeš, já nejsem rodověrec, ale představitel nejstarší tradice. Proto nejezdím na semináře rodověrců, inglingů a dalších neopohanů. Nemám jim co říct. Orianská tradice se křísila velmi pomalu. Nejdéle na Rusi. Lidé, ztrativší znalosti o zákonech a podstatě Vesmíru, začali pojímat okolní svět skrze různá náboženství. Zpočátku se objevila védská představa o světě a bozích. To nebylo ještě náboženství. Ale bylo už více podobné religiozní tradici. V té době byly napsány Védy včetně Mahabharáty. Potom védskou tradici vystřídala védická, fakticky už náboženská. V té době už lidé přinášeli oběti, nejdříve rostlinné, pak zvířecí a nakonec i lidské. Pohanská (jazyčnická) tradice – ta je už fanatická - náboženská tradice s různými kulty a obětmi, včetně lidských. Ve svých knihách jsem ji nazval lunární tradicí, protože ji uměle vytvořilo temné kněžstvo. Proč? Šlo jim o diskreditaci orianské staré tradice, aby už lidstvo nikdy nemělo možnost  poznat Tvůrce jako v doreligiozní epoše. Rodověrci – to je čistě védická tradice postavená na ezoterických zákonech, které, bohužel, sami rodověrci nechápou. Tak jako křesťané nechápou ezoterické a magické rituály ve svých církevních obřadech. Magie je strašná věc. S ní je možné vyrobit tolik zla, nejen ostatním lidem, ale i sobě. Proto i popi mřou jak mouchy. Přesto, že si v životě dost užívají. Rusku není třeba rodověrectví, ale život podle zákonů Vesmíru a přímý vztah s Tvůrcem. Právě proto píšu své knihy. Ve 4. a 5. díle se budu podrobněji zabývat tím, co ti teď píšu ve své odpovědi. Jakékoli náboženství, i to nejzlatější, je zaměřeno na zotročení lidké duše a vůle. Na manipulaci lidí, kdy malá skupina ničemů řídí miliony. Proto naše budoucnost spočívá v doreligiozní epoše, upuštění od všech náboženství a zároveň v poznání Stvořitele, zákonů na materiální úrovni a nemateriální, informační. Egoismus je zbraň temných. V lidech je pěstován už v útrobách matky. Pokud jsi shledal, že je i u tebe, přibrzdi svoji emocionalitu, která je příčinou sobeckého chování. Pokud se ti podaří se takto kontrolovat v průběhu 7 let, změníš svoji genetiku. Mentálně je toho člověk lehce schopen. Prostě chce to čas. A přál bych ti to. To je všechno, co jsem ti chtěl říci.

S úctou, Georgij

 

Nerozumím jednomu: proč temní toto vše dělají? S ženami je to jasné (bohatství +  strach), s ještěry taky (zdroje + psychická energie), s Amonem to je jasné (on potřebuje naši životní sílu). V čem je nakonec prospěch a cíl těch nejvyšších, kteří to tu řídí? Jestli nastane úplné zničení života,  k čemu jim je mrtvá Země?

Vždyť parazité si podřezávají vetěv sami pod sebou, tak proč? K čemu jim je degenerace, přece kvalita psychické energie degeneráta není asi nic moc. Nebo je to prostě jenom způsob existence – potom, jako kobylka přeletím jinam. Nebo jsem něco nepochopil? Prosím, vysvětlete mi to.

Na tuto otázku je těžká odpověď. Je ale jasné, že lidstvo katastroficky degraduje. Materializace vědomí nás nakonec přivede k tomu, že se přestaneme vnímat jako lidé, nositele vysokého vědomí. Budeme spíše podobní opicím. Možná, v tom je vyšší boží záměr. Něco jako: hodili tě do vody, buď se utopíš nebo se naučíš plavat. Svým způsobem zkouška. Když si vzpomeneme, na severu se vždycky tradovalo - každé zlo je pro něco dobré. Musíme na sobě pracovat, ne se valit do involuční propasti. Třeba je to filtr za účelem odstranění nepotřebné, zde narozené, lidské biomasy. Vysoce duchovní lidé vždy přestojí jakoukoli okolnost a pokračují dále na své cestě. Na tenhle dotaz je velmi těžké odpovědět, nebo ani není potřeba, prostě nemá to smysl.

 

Pocházím z republiky Mari El. Mám takovou otázku – prosbu. Chtěla bych vědět více o svojí národnosti. Jak tato národnost vznikla, kde má kořeny. Současným písemnostem, v nichž  se uvádí příslušnost k ugrofinským národům se mi nechce věřit. Ve vaší 1. knize se sem tam zmiňujete o našem národě. Pokud nemůžete hned odpovědět, prosím o poskytnutí nějakých zdrojů, z kterých bych se mohl sám dozvědět více o svém národě.

(Něco o této oblasti z našich českých zdrojů – info  http://cestovani.idnes.cz/marij-el-posledni-misto-v-evrope-kde-ziji-pohane-ftf-/igsvet.aspx?c=A090703_165210_igsvet_tom p.p)

Starověcí Čeremisi nebo Marijci - lidé původem ze severu. Jejich předci byli z jedné strany Árijci a z druhé strany lidé, kteří se stěhovali z východu na západ a mluvili finským jazykem To byli předci Karelů, Finů a Samů (Samodijců / Laponců). Smíšením těchto dvou vln se objevili Marijci, kteří se časem stěhovali ze severu na jih, z tundry a lesotundry na Valdajskou vrchovinu a dále pak na Volhu. O přesunech Marijců ze severu jsou dodnes známy legendy. Geneticky jsou Marijci, stejně jako Rusové – Árijci, ale jazykově jsou to finové, protože jejich předci se dlouho stýkali s finskými přesídlenci z východu. V XVII st. část Marijců převzala turkický jazyk. S úctou, Georgij

 

V knihách „Chronologo-ezoterická analýza...“  lze vysledovat, že Oriané nevěřili v Boha, ale znali ho. Pravoslaví učí člověka bojovat s těmito vášněmi: pýchou, hněvem, láskou k pěnězům, žravostí, závistí, cizoložstvím aj. Opravdu Oriané netrpěli těmito vlastnostmi a byly vlastní pouze těm, u nichž byla v krvi kapka krve archantropů? Jak může pomoci v tomto boji védická moudrost, má v tomto boji nějaké speciální způsoby a prostředky? Může pravoslaví nějakým způsobem doplňovat védickou znalost a moudrost? Tím spíše, že z čistokrevných orianů prakticky nic nezbylo? Děkuji!

Udeřil jste hřebík na hlavičku. Odpovídám: za prvé, čistokrevní Oriané přežili a nikam se nepoděli. V našem národě jsou čtyři etnické skupiny. První – ilmeno-bělomořská, druhá – valdajská, třetí – středoevropská a pak jihoruská. Všechy 4 skupiny nemají prakticky ve svých genech krev archantropů. Mezi nimi – smíšených s jinými rasami - je jen půl procenta. To je vědecky dokázáno. Přečti si „Skýtská Rus“ (Skifskaja Rus’) od V. Larionova. A teď odpověď na druhý dotaz. Znalost-poznání Boha - Stvořitele je především znalost obecných vesmírných zákonů, dle nichž se vyvíjí vše včetně člověka. Znalost těchto zákonů bylo křesťansvím násilně zničena. Křesťané ji zaměnili za 10 mojžíšových přikázání. Všechny tvoří jeden zákon: zákon příčiny a následku, neboli zákon karmy. To nelze popřít. Zakázené ovoce je nejvíc sladké. Je třeba vědět, proč nelze tohle nebo tamto. Ve starověku ti, kteří se řídili zákony Vesmíru,  to dobře věděli a proto byli vysoce morální. Ve své 4 knize uvedu 7 základních zákonů vývoje a evoluce světa a vědomí. Pro vyšší duchovnost je nuné poznání a pochopení 5ti těchto zákonů:

Je to Zákon Svobodné Vůle, Zákon Míry, Zákon Rovnosti, Zákon Rovnováhy a Zákon Příčiny a následku (Karmy). Ježíš přišel do Judeje, aby nešťastným židům tyto zákony předal. Za to byl i ukřižován. V křesťanském Rusku Sergej Radoněžský těmto zákonům učil, proto i jeho církev nazývali nikoli křesťanskou, ale védickou.

 

Občas jsem pomáhal při pohřbech (v pohřební službě) a pamatuji si z dětství, že za tyto služby pop dostával vodku s pohoštěním a mně to tehdy připadlo trochu divné. U nás ve Volžském nyní každou noc u hracích automatů vysedávají dva popi, jeden z Volgogradu a druhý z Volžského. To je 100 procentní informace!!! Znám člověka, který tam pracuje!!! Celou noc vyhazují peníze!!!! V Nikolajevské Volgogradské oblasti si jeden pop vydláždil prostor před svojí kavárnou deskami z náhrobků!!!! To je hrůza!!!! Na vás kašleme!!!! Chodí a modlí se!!! Jak je dostat??!! Před rokem jsem jsem si bláhově sundal křížek s krku, a když jsem si pak pročetl Starý Zákon tak můj vztek neměl meze!!! Oklamali!!! Zradili!!! Včechno kolem se změnilo. Doufám, že lidi procitnou, ale zdá se mi, že většina lidí je už ztracena. Byl bych vděčný za nějaké vhodné materiály, odkazy, a záznamy. V podstatě seriozních informací na internetu není zas tak moc.

Jedinou mojí nadějí jak se zbavit problémů i dluhů, je opustit město, i když zatím nevím kam půjdu, tady ještě straší s tím rokem 2012!!!! Myslíte si, že bude kam ujet při akopalypse???

 

Apokalypsa, o které se tak moc mluví, už je dávno tady. V Rusku začala po smrti Stalina. Ale neklesejme na duchu. Rok 2012 bude rokem vážných změn, ale nikoli negativních, ale směrem k pozitivním. Co mám na mysli? V Rusku existuje 400letý časový cyklus. Co bylo v r. 1612?  To samé, co dnes: V Kremlu Poláci, zrádcovská rada sedmi, zaprodaný patriarcha, žádná armáda, žádné loďstvo, sever zabrán Švédy, zkrátka jakoby Ruska nebylo. A pak, co bylo v 1212 roce? Téměř to samé. Vladykové svými rozepřemi dovedli zemi do takového stavu, že dokonce i Polovci (wiki: Kumáni – turkotatarský kočovný národ) se Rusům smáli, vidíc jak si Rusové navzájem podřezávají krky. Tehdy byly řádové, templářské svazy Evopy připraveny vrhnout se na Rusko a pokatoličtit jej až k Volze. S muslimy tehdy Západ nebojoval. Všechny jeho křižácké výpravy na východ byly svým způsobem přípravou na válku s Ruskem. A pro Západ by to nebyl takový problém už v XIII. st. Ale zabránila tomu Orda. Novgorodci zastavili vojska Livonského řádu a řádu Rytířů meče na severu a chán Batyj (Batu) zničil armádu evropského rytířstva, které se připravovalo na válku s Ruskem. Netřeba dělat z tatarů zvířata, tím spíše, že to nebyli tataři, ale takoví, jako jsme my. Z 200 ruských měst utrpělo újmu jenom 14 – ta prozápadní. Proč ti to píšu. Ve XII st. Rus visela nad propastí, ale ustála to. V r. 1612 Minin a Požarskij spolu s kazaňskými Tatary, Čeremisy, Mordovinci, astrachanskými Tatary a donskými kozáky zemi zachránili. A nyní je ta samá doba. Rusko to zase ustojí. Neklesej na mysli. Rozumných a silných je v Rusku mnoho, velmi mnoho. Našim úkolem je sjednotit tyto lidi a ukázat cestu k osvobození. Ve 4. knize najdeš to podstatné.

 

Už ve škole jsem pochopil, že historie, kterou nás učili a učí, obsahuje mnoho nelogických a hloupých rozporů. Od těch dob se zajímám o alternativní historií a setkal jsem se tvrzením, že chán Batyj je kníže Jaroslav a dokonce i s tím, že Čingischán je také slovan a bojoval na straně východních slovanů proti západu.  Po přečtení vaší knihy otázka s Čingischánem odpadla, ale nějaké pochybnosti zůstaly. Byl bych vám moc vděčný za váš názor na Batyja, vzhledem k tomu, že v Turecku je jeho památník, kde je zobrazen jako typický slovan. Moc vám děkuji za vaše neocenitelné práce a těším se na vaši odpověď.

Ano, Čingischán byl naším člověkem. Fakticky, jeho války byla povstání sibiřských Skýtů proti Číňanům, Tangutům, Kidancům, Tibetcům a dalším mongoloidním kmenům, kteří v tom čase intenzivně dělali nájezdy na teritoria Sibiřské rusi. Po jejich porážce se Timčak neboli Čingischán vrhl na muslimy. Ve Střední Azii ani uctívači ohně ani védičtí horští Sogdijci (severovýchodní íránský národ, který se dá historicky doložit až do VII st. př.n.l.) nebyli předmětem represálií ze strany Sibiřské rusi. Naopak se stali její částí. Po zničení Chorezm šácha a Íránu (oblast a město perské říše, dnes v Uzbekistánu), se Sibiřská rus rozšířila na východ a pak se sjednotila s Rusí evropskou. Což proběhlo v XIII st. Nebýt Sibiřské rusi, svazy západních řádových vojsk by nakonec pokatoličtili Dněprovskou i Severní rus. A nyní o Jaroslavovi. že byl Jaroslav Batyjem je nesmysl a krásná pohádka. Jaroslav byl védickým knížetem Rusi, spojencem Ordy (Zlaté hordy). Ve válce s Ordou bojoval proti svému bratru Juriji, což se naše pravoslavná církev a historická věda snaží zamlčet. Protože Batyj mu (Juriji) přenechal celou severovýchodní Rus. A pochod Ordy na Novgorod byla demonstrace síly, kterou se mělo Novgorodcům zamezit uznat knížetem syna Jaroslava.  Batyj (Batu), kazacká přezdívka neboli Batyga, jak jej jmenovali na Rusi, byl ve skutečnosti vnukem velkého Timčaka-Čingischána. Byl to on a jeho velitelé, kdo zachránili Evropskou rus před křižáckými hordami západu. V dubnu celé vojsko Rigy - mečonosci a livonci* bylo zničeno novgorodci, vladimírovci a tvrdou bojovnou jednotkou Sartaka (který byl nazýván bratrem Alexandra). U Lignice na hranici Polska s Německem Batyj na hlavu porazil rytířské vojsko celé Evropy. Francouzské kroniky uvádějí, že tzv. Tatarů u Lignice bylo mnohem méně než evropských rytířů, a přesto zvítězili. Jenom smrt Ageje, velitele sibiřské jednotky ukončila pohyb ruského vojska dále na západ.

 

Existuje mezi proudy lží něco, co by bylo blíže k pravdě? A pokud jedna lež uložená v podvědomí se díky druhé lži vyvrátí, může to vést k pravdě (efekt dvojitého, trojitého agenta)? Nebo-li jinými slovy, jak v lživém světě lze být zároveň nepřítelem i spojencem? Zda, kromě politiky Stalina, dnes existují zakamuflované „védické“ ideologie? Která ze současného spektra ideologií je nejblíže k orianské védické tradici? Poté, co jsem se dočetl o „védických křesťanech“, mohou být i „védičtí komunisté“, „védičtí sportovci“, „védičtí právníci“? Lze to takto do určité míry definovat?

Kdo to byl Ježíš? Byl to védický kněz, který se pokoušel Židům předat poznání, které ztratili, o zákonech Vesmíru. Je to zákon míry, svobody vůle, zákon rovnosti (rovnováhy?), zákon zachování energie atd. Za to jej i židovští rabíni i zničili. Apoštol Pavel odhodil podstatu Kristova učení, udělal z něj modlu, syna Božího a organizoval tzv. křesťanství – nové náboženství. Co udělal Sergej Radoněžský? Dal ruskému národu pravdivé učení Krista. To samé, které předávali svému národu ruští volchvové. A právě tímto vzniklo védické křesťanství. Fakticky nebylo žádného křesťanství ani mystiky. Lidé nevěřili v Boha, ale učili se zákonům podstaty Vesmíru a přes ně jej i poznali. Je jasné, že žádní védičtí právníci být nemohou, protože ve védické společnosti nejsou třeba, zrovna jako politici a komunisté marxistického křídla. Protože Marx ke skutečnému védickému stavovskému-kastovnímu komunismu nemá žádný vztah. Jeho filozofie je projekt illuminátů.

 

Zabýváte se otázkou „k čemu je PR Kurginjana & spol. Vytvoření Euroazijského Svazu v podobě bývalého Sovětského svazu zavání nostalgií. Onehdy zednář Nazarbajev navrhl jako centrum tohoto Svazu hlavní město Kazachstánu – Astanu. Zde jsou odkazy na architekturu:

http://www.zakon.kz/kazakhstan/226805-masonskijj-gorod-v-samom-serdce-evrazii.html

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1312204500

http://news.nur.kz/191409.html

P.S. – Zbytečně, Georgii, kritizujete celé Křesťanství – pokud jste se jím hlouběji zabýval, tak byste asi pochopil, že Ježíš (Az´) naopak neprozazoval starozákonní (satanskou) ideologii. Že obřadní rituál mše (eucharistie atd.) a další textové redakce bible – Nový zákon a zejména 2 přikázání (smlouvy?) byly postaveny na RUSKÉM (VÉDICKÉM) DUCHOVNÍM ARCHETYPU nikoli tak, jak by si to přálo temné kněžstvo, které pronásledovalo ranné křesťany. Něvský porazil nepřátele díky PRAVOSLAVÍ – to je známý příklad. Sám sebe považuji za člověka nového eonu s transcendentálím světonázorem LÁSKY, POZNÁNÍ  a DOBRA (BOHA – ROZUMNÉ SVĚTLÉ A TVŮRČÍ PROTOENERGII-INFORMACE) ale to není podstatné. V úpadku VÉDICKÉ (SLUNEČNÍ-SVĚTLÉ) CIVILIZACE  a útlaku jejích nositelů - fraktální části – (SLOVANSKÉ NÁRODY) vidím cílevědomou snahu zavést na Zemi známé lunární (temné) carství antikrista (dadžala – lživého mesiáše) v plné míře. Mimochodem, jsem pokřtěn – jsem váš jmenovec, jmenuji se Georgij jako vy. Přeji vám vše dobré – dá-li bůh – společně zvítězíme.  Vždyť lunární carstvo antikrista ještě není závazně potvrzeno!

Ve věci Kurjagina jsem dospěl k tomu, že mezinárodní projekt obrození impéria, v jehož čele nebudou zatoupeni rusové je jejich plán. A nyní ke Kristu. Bohužel, jmenovče, ty znáš pouze to, co ti povolili poznat. Nový zákon byl v redakci nesčetněkrát, všude je jiný:  arméni mají jeden,  u gruzínců je napsán trochu jinak, katakombní církev – tam jsou také některé fráze z Nového zákona přepsané jinak. Prakticky vše co napsali o Kristovi jeho noví učedníci jsou samé nesmysly, kterými nám práškují mozky.

Z těchto nesmyslů vyrobili tzv. Křesťanství. O co šlo v Kristově misi v Judei? Dát  židům znalosti o obecných principech stavby Vesmíru, odvrátit je od judaismu – egyptskými kněžími uměle vyrobené religie. O jakých zákonech mluvil Ježíš? O zákonu vícerozměrného prostoru, o (porézní?) struktuře informačního pole, o zákonu míry, svobodné vůle, rovnosti, zákonitosti dějů a příčinných souvislostech a dalších zákonech, které musí člověk nezbytně znát. Aby jenom nevěřili v Boha, Otce na nebesích, ale skrze tyto zákony jej poznali a naučili se s ním komunikovat. Celé Mojžíšovo desatero je zahrnuto v rámci jediného vyššího zákona: zákonu příčiny a následku. Ale všechna tato přikázání samotný zákon nevysvětlují – nelze tohle, nelze tamto, nelze jiné – ale proč nelze? Křesťané tato přikázání převzali, protože z vyššího zákona Vesmíru v Novém Zákoně nezůstalo téměř nic. O jakém křesťanství ty hovoříš? O takovém, kde jsou jenom příběhy o Kristu? A pak, jak moc věřit v něco, co neznáme? Je načase poznat Boha a ne jen v něj věřit. Tím více, že současná věda dospívá k pochopení Stvořitele. A mystika je jako nemoc. Lidé potřebují poznání a ne mystické blouznění. 

 

 

Píši poezii asi 10 let... Tematika je velmi různá, ale poslední době píši na společensky důležité témata... předkládám Vám několik svých prací (... zde v transliteraci):

 

"Moj rok"

Ja slovno volk v ovečej škure -

Na vid kak vse, vnutri - drugoj...

I očen' složno po nature

Sredi ovec mně byt' soboj.

 

Ja bleju dnjom i voju noč'ju

Ot odinočestva Duši,

Vzirajut mglu stal'nye oči

I liš' luna so mnoj v tiši...

 

Tot put', čto na menja vozložen -

Těrnist, sokryt i odinok,

I pervyj šag k němu položen -

Rusi spasen'je - vot moj rok!

 

Moja stězja i smysl žizni

Kak okazalos' - ně prosty,

I ně razděljat moi mysli

Ljuděj prezrennye umy...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* * *

Bolit Duša, na serdce tjažko

Pri vidě vzora glaz pustych,

Bredjot po ulice monaška

Vo mračnoj rjase lik prikryv.

Spešit na službu v chram svjaščennyj –

Tolpy lišjonnych česti dom,

Gdě Duch Christa počti zabvennyj

Těrzajut pri čtěnii dogm.

 

Zavet svjaščennogo pisanija

Usta celujut děn'-děn'skoj,

Kanony ložnogo predanija

Tolkujet POP ordě ljudskoj.

A sbrod gotov v naděždě bit'sja

O děrevjannyj pol čelom,

Bezukorizněnno molit'sja

Grechi smyvaja sim grechom.

 

«Rab božij, kajsja, dnjom i noč'ju,

Moim vnimajtě vy rečam!

Vsja vlast' ot Boga! – eto točno,

Po sovesti govorju ja vam…

Živitě v mukach i stradanijach,

Christos těrpel i nam velel,

V ispovedanii staranijach

Na svetě tom vas ždjot Eděm…»

 

Svjataja Rus', pora podnjat'sja

S istjortych do krovi kolen,

Raspraviv persi – vozroždat'sja,

I skinut' cepi brennych těl.

Dokole budět nasaždat'sja

Kul't smerti, stracha i grecha,

Svjatoj Rossii ně podnjat'sja

I ně prosnut'sja nikogda!..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Bytije"

Něsjotsja žizn', no čto uspel izvedat' ja;

Ponjat', osmyslit', za eti mladye leta?

Tě ispytanija, čto v etoj žizni mně dany –

Postig ich ja?.. A možet, prjatalsja v těni?

Razumno myslit' byvajet tjažko sej poroj,

Podčas problemy i strachi katjatsja grudoj,

Kogda emocij vsplesk i rvjot Duši nakal,

A posle, urazumevaješ' čto za zrja stradal…

Prichodit mudrost' i k žizni vnov' grjadjot

ljubov',

Na tě že vešči, ty zreješ' po inomu vnov',

I polnoj grud'ju vbiraja smysl bytija,

Mozajku mira, vo vsech tonach Sozdatělja vziraju ja!

I děn'-děn'skoj vstavaja rano po utru

Ot vsej Duši Bogov i Žizn' blagodarju

Za Belyj Svet, čto l'jotsja v oči sim lučom,

Volnuja serdce i napolnjaja siloj otčij dom.

No čto jest' sila, ljubogo, každogo iz nas;

Na čto sposoben odin živoj iz etich mjortvych mass?

Kak mnogo eto i v to že vremja – ničego…

I liš' izvedav i najdja v sebe Tvorca – jest' vsjo!

V taki mgnovenija ty zreješ' istinu vo vsjom,

Ona plenit těbja, vlečjotsja stat' vtorym Otcom,

Ty ponimaješ', čto eto – nastojaščij Ty!

Ty – suščnost', čto postigajet eti vse miry…

Kak něob'jatno vsjo… i kak ogromen mir!

I liš' Sozdatěl' – moj jedinstvennyj kummir!

Kak mnogo smysla v každom slove jego jazyka,

I kak my malo razumejem k sožaleniju sej jazyk

poka…

Vsego liš' čado, kutim po Matuške-Zemle,

Brosajem k něbu vzory s mysljami: «Ty gdě?»,

A On smejotsja, ljubujas' nami skvoz' veka,

I vetrom šepčet: «Da zděs' ja, zděs'… raskroj

glaza!»

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Vozrožděnije"

Prišli surovye leta!

Ta era smuty blizitsja k zabveniju,

I približajas' k zaveršeniju –

Vbirajet v sebja sily Satana!..

           * * *

Narod izvečnyj, sily svetloj –

Velikoj Rasy belyj syn,

Ty obnaži svoj meč zavetnyj,

Ty – bogatyr' siich bylin!

 

Ně vremja sporit' kto raděje,

Č'i zavety bliz' osnov,

Ob'jedinivšis' – těm skoreje

Poveržen budět vrag vragov.

 

Otkinuv mněnija predrassudki

I ličnoj korysti uděl,

Nas dvigat' sovesti postupki

Dolžny na sotvorenija děl.

 

Liš' zdravomyslije – osnova,

Liš' trezvost' Ducha naš kanon,

Liš' tak, sut' smerti prigovora

Dědy svergali ispokon.

 

I tol'ko tak, a ně inače,

Liš' pamjat' Roda probudim,

Duchovno staněm my bogače

I Rus' Svjatuju vozrodim!

 

Ty jsi ve svých 21 letech už hotový básník! To není možné, ale je to tak. Proto se musíš chránit jako básník i jako bojovník pro naši budoucnost. Co nadělají temní s takovými jako jsi ty? A takových je čím dál víc. Povstane nová ruská armáda. Ne jenom schopná bojovat obvyklými zbraněmi, ale s dokonalými informacemi. Dám ti radu: napiš sborník básní, bude jako zvonění k poplachu po celém Rusku. Pomohu ti jej vydat. Pracuj a postupuj. A abych posílil tvého ducha posílám ti svoje verše.

 

Pesnja o gibeli Retry.

Krov' těčjot, čto voda,

Pleščet krasnoj volnoju,

Strely vozduch sekut,

Im ně vidno konca,

 

Truby pristup pojut

V ton christianskomu voju,

I v sražen'je u stěn

Rvutsja naši serdca.

 

Retra-grad, ty laskal svoim svetom,

Ty chranil naš sojuz, něnaviděl popov.

Grad ljubvi i naděžd, gordost' stojkich venětov.

I těper' ty v kol'ce raz'jarjonnych vragov.

 

Šlem s krestom rassečjon,

Ně ujti ot bulata,

Meč vskryl pancir' opjat',

Podo mnoju těla –

 

Eto voinstvo T'my,

Ich vstrečajet rasplata

Za nasilije, krov'

I drugije děla

 

Retra-grad, ty vstrečal nas cvetami,

Burno radost' dělil, něudači proščal.

I v nuždě, i v trudach, i v sražen'i byl s nami,

I synov svoich ty, kak otěc, ponimal.

 

Rog bykov prorevel,

Prizyvaja na stěny,

I těvtony opjat'

Podnjalis' na valy,

 

Snova jarostnyj šturm,

No ně slomleny veny,

I těla latinjan

Poletěli vo rvy.

 

Retra-grad, ty rodnym byl venětam,

Tvoi chramy chranjat mudrost' prošlych vremjon,

Na veka, navsegda, serdcem vena vospetyj,

Ty ostaněš'sja v dušach u Russkich plemjon.

 

No vragi u vorot,

B'jut po stvoram tarany,

Bašni k stěnam polzut,

Oblivajas' vodoj.

 

Cholodějut serdca

I krovavye rany.

Něuželi umrjom

Rusov gorod-geroj?

 

Retra-grad, my těbja ně ostavim,

Serdce naše s tvoim, gorod Sveta, slilos'.

I v posledněm boju tvojo imja proslavim.

Žal', nikto ně uznajet, čto nam dovelos'.

 

Stěny pali, i nět

Bol'še Tjomnym pregrady,

I stolica gorit,

Slyšen krik matěrej,

 

No sekiry, meči

Požirajut otrjady

Latinjan něnavistnych

S gerbami zverej.

 

Retra-grad, k nam prišjol Bog pobedy!

Raděgast** na koně i parit nad toboj,

T'mu mečami krušit i pojot gromom Vedy,

I ty v něbo letiš' Sokolicej Svjatoj.

 

I sejčas ně najti

Eto mesto, grad slavnyj,

Gdě stojal ty odin

Protiv tysjač vragov –

 

Pro poslednij boj zloj,

Ljutyj boj i něravnyj

Složit pesni narod

Iz vostoržennych slov.

 

Retra-grad, ty laskal svoim svetom,

Ty chranil naš sojuz, něnaviděl popov.

Grad Ljubvi i Naděžd, gordost' stojkich venětov.

I těper' ty pariš' v carstve Russkich Bogov.

 

Proščanije arijev.

My ujdjom, my naveki pokiněm prostory

Našich drevnich lesov i surovych stěpej,

Rešeno. My zakončili dolgije spory.

Nas uvodit sud'ba, my sedlajem koněj.

 

Za daljokim tumanom sverkajut zarnicy,

Vetěr vremeni treplet znamjona plemjon.

My ujdjom navsegda… Pereljotnye pticy

Povedut v carstvo sveta. Zvuk našich imjon

 

Zděs', pod sin'ju něbes, pod Poljarnoj zvezdoj

Čerez gody potuchnět v skital'ce stěpnom.

Mir velik, i prostivšis' s cholodnoj zarjoj,

My pokiněm vas, brat'ja, no v serdce svojom

 

Uněsjom vaši pesni, skazan'ja, obety,

Uněsjom zapach lesa, sverkanije l'dov,

Obščich našich bogov toržestva i zavety,

Skazy, gimny, predan'ja prošedšich vekov.

 

I v daljokich krajach, pod čužim něbosvodom

Budut snit'sja nam rošči svjaščennych berjoz,

Děn' proščanija s blizkim po krovi narodom,

Děn' naděžd i potěr', děn' razluki i sljoz.

 

Vy ostanětěs' zděs', eti zemli i vody

Vam pridjotsja bez nas zaščiščat' ot vragov.

Děti solnca, stěpej, děti gordoj svobody,

Meru večnoj tumannoj sred' večnych sněgov.

 

My vas znajem i verim v duchovnye sily

Vašich čistych serděc. I v želan'ja bogov.

I na vas ostavljaem svjatye mogily

Našich predkov daljokich. Iz ščedrych darov –

 

Etot dar samyj cennyj, arijev kurgany

Na veka sochranjatsja sred' etich stěpej.

Gasnut zvjozdy. Uchodim. Daljokije strany

Nas zovut… Rešeno. My sedlajem koněj

 

zdroj

 


Retra – Nejstarší slovanské město v Evropě. Zanikla hrdinsky. Místo, kde stálo, je dodnes nenalezeno.
Řád mečových bratří (Fratres militiae Christi) - známý jako livonští rytíři, se zasloužil o rozšíření křesťanství ve východním Pobaltí, kde se na území dnešního Lotyšska a Estonska založil řádový livonský stát. Řád existoval v letech 1202–1561, ale 1237–1525 byl autonomní součástí řádu německých rytířů.

 

Diskusní téma: Sidorov - odpovědi na otázky (2)

KFCJCjny19

assitineMiz | 07.12.2013CFJNChxv65

assitineMiz | 03.12.2013Přidat nový příspěvek