Rusové za hranicemi říše

5.12.2016

 

Další úryvek z chystané knihy "Bůh synergie" (anotace + obsah)

 

Rusové za hranicemi říše

Je zajímavé, že ruské obyvatelstvo se rozšířilo i do oblastí, které vlastně ruskému impériu nikdy nepatřily. Nejzápadnějšími lidmi, kteří mluvili rusky, hlásili se k pravoslaví a považovali se za Rusy, byli obyvatelé Haliče. Při dělení Polska Halič získalo Rakousko-Uhersko. To nebylo nic zvláštního: mocní si rozdělili území méně mocného, vcelku klidně při tom mlaskali a sousta si dělili podle své okamžité schopnosti je pozřít.

Pro pozdější vývoj mělo podstatný vliv Srbsko. Za napoleonských dob došlo v Bělehradském pašalíku k jistým nepokojům, do jejichž čela se postavil místní statečný starosta a obchodník, urostlý černovlasý Jiří Petrovič. Nebo-li ‚černý Jiří‘ – turecky kara Djordje, v dějinách známý jako Karadjordje1. Za diplomatické pomoci Napoleona, díky šťastné shodě okolností a prozíravé politice Srbska se Turkům nepodařilo vývoj potlačit a na hranicích velkých a mocných říší vzniklo zpočátku miniaturní a polonezávislé Srbsko. To časem nezávislost získalo a připojilo další území. S pádem Napoleona ovšem skončila sláva a síla Francie a Srbsko se později stalo pro Francii přítěží. Proto Francie fakticky předala svého chráněnce Rusku. Celé to byla dosti složitá intrika, jejímž symbolem se stal Ilja Garašanin2. Na ‚nemocného muže na Bosporu‘, jak se v té době říkalo Osmanské říši, ovšem měla spadeno říše Habsburků. A obratně manévrující (později již samostatné Srbské království) bylo takovou nepříjemnou kostí v krku, která bránila spokojenému spolknutí sousta mocného souseda. Vše se začalo vyhrocovat na přelomu 19. a 20. století.

Srbsko se stavělo proti rozpínavosti Rakouska-Uherska, protože Srbové měli představu, že jihoslovanské národy by se měly osvobodit, samozřejmě pod vedením Srbů. No, vždyť je to normální! Ale působily zde i vnitřní problémy Rakouska-Uherska. Slovanské obyvatelstvo v něm bylo v poníženém postavení. V každém případě v té době ruská moc podporovala a chránila pravoslavnou výspu na Balkáně (to slovanství myslím hrálo podřadnou roli). Rusové vlastně žili i na Haliči a případné expanzívní snahy Rakouska-Uherska by mohly narazit na válku s Ruskem a … na odpor Haliče vůči vrchnosti!

Vládnoucí kruhy Rakouska-Uherska proto hledaly způsob, jak Halič zvládnout. Kromě toho také odmítaly národnostní narovnání a snažily se ‚eliminovat‘ nespokojený slovanský živel. Státní moc podrobně sledovala aktivitu jednotlivých národnostních spolků3 a vyhledávala takové, které by na Haliči dokázaly vystoupit proti rusky smýšlejícímu etniku.

V době formování Rakouska-Uherska se v tamější ruské inteligenci společnosti zformovaly dva ideové proudy. ‚Starorusíni‘ se považovali za Rusy a začali postupně prosazovat ideové sjednocení s Ruskem, tedy podporovali zavádění spisovné ruštiny a konverzi k pravoslaví. Přestože náboženská konverze tehdy již byla v Rakousku-Uhersku uzákoněna, právě tato tendence narazila na tvrdý odpor úřadů. V důsledku toho s podporou úřadů začal sílit druhý proud, ‚novorusínů‘, kteří prosazovali ideu samostatného rusínského národa – a především neměli problém s řeckokatolickou konfesí. Přesně v té době se totiž Ruské impérium začalo dostávat do pozice soupeře Rakouska-Uherska. ‚Novorusíni‘ potom na nějaký čas uzavřeli s většinovými Poláky politické kompromisy, které částečně institucionalizovaly jejich představy. Jenomže kompromisy padly pod palbou radikálů a ti nakonec s účastí ‚novorusínů‘ zformovali Ukrajinskou národně-demokratickou stranu a postavili se do ostré opozice proti Polákům4.

Skupiny studentíků – desperátů a z nich vzešlé inteligence prostě začaly razit ideu po staletí potlačované ‚ukrajinské státnosti‘. Byla to vlastně taková ‚lvovská kavárna‘, to je vždy a všude spolek lidí, jejichž schopnosti končí ničením čehokoliv. Ideu ‚ukrajinského národa a státnosti‘ tyto spolky samozřejmě čirou náhodou neobrátily proti své vrchnosti, ale proti Rusku a ruskému obyvatelstvu Haliče. Pochybnou skupinku inteligence podpořila státní moc Rakouska-Uherska, aby rozvířila udavačství, vzájemnou nenávist a vyvolala rozkol a teror uvnitř samotného etnika5.

Nejprve si nacionalisté vyřídili účty s místokrálem Haliče Andrejem Kazimírem Potockým. Potocki sice vedl rozumnou politiku ve městech na západě Haliče, ale rolníkům na východě ustupovat nehodlal a postupoval proti nim velmi tvrdě6. Za ruské revoluce v roce 1905 došlo k vyostření situace i na Haliči. Potocki nasadil agitátory, stávkokaze, četnictvo a armádu a nechal provést rozsáhlé zatýkání. Po zklidnění situace ovšem vyjednával s rolnickými stranami východní Haliče a během voleb v roce 1907, z obavy před socialisty, podpořil ‚moskalofily‘ (proruské strany). Ukrajinští nacionalisté to považovali za provokaci a rozpoutali šovinistickou kampaň, jejímž výsledkem byl úspěšný atentát na Potockého 12. 4. 1908.

Jeho nástupcem se stal Michał Bobrzyński7, o němž nevím, jestli ho mám považovat za nacionalistu polského nebo ukrajinského. Za jeho vlády v roce 1911 vyhráli volby v Haliči sjednocení nacionalisté. V dalším nacionalisté začali útočit na rusky smýšlející obyvatelstvo. Základem se stala udání, jako například udání předsedy Ukrajinského klubu Kosti Levického ministru války Rakouska-Uherska z roku 1912:

 

Zdalipak je Vaší excelenci známo, že v Haliči je mnoho rusofilských míst, kde se vzdělává mládež, která potom v armádě získává práva dobrovolníků8 a důstojnické hodnosti? Jaké jsou potom naděje na úspěch ve válce, když je v armádě mezi důstojníky tolik nepřátel?“

 

Na základě tohoto udání byli ruští důstojníci rakousko-uherské armády zbaveni hodností. Ve Vídni proběhl soud s významnými ruskými činiteli, kteří byli odsouzeni za špionáž ve prospěch Ruska na základě toho, že u nich našli rusky psané dopisy, ruské knihy, noviny (distribuované rakouskou poštou ) a pohlednice. Svědek v procesu, advokát Fjodor Vanjo, definoval předmět procesu takto:

 

Kdo mluví rusky, nemůže být loajální občan Rakouska-Uherska. Loajální občan je pouze Ukrajinec.“

 

Čistky proběhly mezi politiky, důstojníky, učiteli i studenty, ale teror postihl i rolníky a dělníky. Zpočátku se jednalo pouze o degradace, propouštění, věznění a vyhrožování. Jsou i informace o hladomoru – mělo k němu dojít v roce 19139. Tito lidé podobných výsledků dosahují snadno, ostatně brzy se o tom přesvědčíme. Lidé odmítali vzdát se svého jazyka a své identity ve prospěch jakéhosi pofidérního ‚ukrajinství‘. Ale pozor! To ‚ukrajinství‘ s sebou neslo výhody: klídek, funkce, možnost si nakrást během pogromů … a zcela jistě se našli tací, kteří na to slyšeli. Armáda dostala seznam obcí, v nichž vyhráli ‚rusofilové‘. Tyto obce byly na začátku světové války srovnány se zemí … Ostatně podobně, byť ne tolik vyhroceně, to fungovalo i v dalších končinách Rakouska-Uherska, té občas tolik opěvované říše. I Čechoslováci byli předmětem a obětí stejné politiky.

Po rozpoutání světové války se využily seznamy nespolehlivých. Jen bylo nutno někam je umístit. A tak podle britského vzoru vznikly v září 1914 v Thalerhofu10 nedaleko Štýrského Hradce a v terezínské pevnosti11 první koncentrační tábory na evropském kontinentu12. Vláda nechala nacionalisty hlásat, že všichni Rusové jsou vlastizrádci, a za dojemné spolupráce se zglajchšaltovanými fanatiky organizovala pochody smrti. Kdo mluvil rusky, měl vytyčenou cestu. Nedělám si nejmenší iluze, že zároveň ve svém fanatizmu si nacionalisté přišli na své a řádně si nabrali z majetku ‚rusofilů‘. A zcela určitě si je podle toho vybírali. Ono to jinak na světě nechodí a oni prostě byli jen gaunery nejhoršího ražení.

Není znám počet mrtvých padlých cestou. Co se týče Talerhofu, mělo tam být umístěno přes dvacet tisíc lidí a podobný počet byl i v Terezíně, dohromady 40-50 tisíc lidí. Represe postihly asi 120 tisíc lidí. Ve skutečnosti celkový počet lidí nahnaných do pochodů smrti, stejně tak i skutečný počet zemřelých, není znám. Mrtví se prostě nepočítali ani cestou, ani v táborech. Dnešní odhady se zakládají na počtech těch, kteří přežili. Fotografie, uvedené v dokumentárním filmu Věry Kuzminy, jsou výmluvné. Rakouští důstojníci pózují u šibenic, u hromady mrtvol a podobně. Samy o sobě zpochybňují oficiální tvrzení o třech tisících mrtvých. Není špatné si počíst v knize svědka a dokumentaristy událostí Vasilije Romanoviče Vavrika13. A to nebylo vše. V Talerhofu zřízení táborů znamenalo jen ohrazení prostoru, do něhož byli internovaní nahnáni tak, že zakrývali celou plochu. Baráky, spíše jen přístřešky, se začaly stavět až na konci roku 1914, do té doby byli vězni ponecháni osudu jen tak na zmrzlé zemi. O kvalitě rakouského personálu pod velením von Stadlera nemá smysl psát, ostatně němečtí následovníci o tři desetiletí později nic nového nepředvedli. Za dozorce s nejhorší pověstí platili Timčuk a Čirovský, oba samozřejmě ‚Ukrajinci‘. Podobně to platilo i o stravě. Asi nebyla tak vědecky přesná jako v třetím rajchu, ale to byl snad jediný rozdíl. Personál se činil! Odhaduje se, že asi dva tisíce lidí bylo umučeno při soukromých zábavách … Tábor zrušil v květnu 1917 po svém nástupu na trůn Karel I. a je velmi špinavou vizitkou sice pracovitého a vytrvalého, ale státnicky neschopného Franze Josefa.


Poznámky autora

V prvé řadě se musím omluvit, protože jsem to poněkud pomotal a vyšel díl, který měl být až za tímto. Tady se v opačném gardu některé věci vysvětlí… Kromě toho: kniha je poměrně obsáhlá, prosím napište do diskuze, o jaké téma byste měli zájem. Jsou zde záležitosti historického vývoje (především rolnického – nevolnictví a jeho ‚zrušení‘), ruské revoluce, Stalinův nástup k moci, kolektivizace, zprůmyslnění, čistky, válka, poválečný vývoj – ale celé dohromady to je na půl roku. Takže o co byste měli zájem.

reakce na diskuzi:

tenue – Musím se přiznat, že poslední tak 3 roky jsem české knihy prakticky nečetl a o Rybasovi jsem nevěděl. Knihu jsem si půjčil a zatím do ní jen nakoukl, takže jen velmi stručně a možná ne zcela správně: Tento autor se mi jeví jako liberální kritika klasických nesmyslů. Tedy člověk silně indoktrinovaný liberalizmem, ale přece jenom se značnými znalostmi a vnitřně poctivý na to, aby napsal klasické nesmysly. V každém případě tu knihu přečtu a domnívám se, že ji využiji na doplnění argumentace. Ovšem, podobně jak je u ruských liberálů zvykem, mě stále překvapují jejich slabé znalosti ruských dějin (to píši po přečtení asi 20 stran). Zkusím se obrátit na držitele práv A. Buškova ohledně možnosti zveřejnit úryvky jeho knih Rudý car a Ledový trůn. Je to napsané s vtipem, ale velmi tvrdě.

Fenomén – No, politická korektnost … To je těžké, víte já mám představu zhruba takovou, že bych tu knihu (ale vlastně s tím Buškovem knihy) rád vydal a navíc následkem toho nebyl zatčen. Co se týče těch Chazarů – uvažuji o zveřejnění stati, kde se popisuje osud Židovské komunistické strany – ale stejně to nejsou viníci, ale jen oběti. Ta hydra je jinde a navíc pozor na zákony a různě pokřivené vědomí různých vrstev společnosti.

Imaon – autorem jsem já a s tímto webem nemám nic společného, jen jsem již začal hledat možnosti vydání. Takto jsem se kontaktoval s Hox a on souhlasil s otištěním úryvků. Prosím ponechme to alespoň zatím tak, on je ten text opravdu docela ostrý a zatím nechci příliš odkrývat karty, mimo jiné i proto, že knihu stále nepovažuji za dokončenou.

 

1cs.wikipedia.org/wiki/Karađorđe_Petrović

2sr.wikipedia.org/wiki/Илија_Гарашанин

3Lin: Tábor smrti Talerhof (1);

viz www.zvedavec.org/komentare/2014/12/6258-tabor-smrti-talerhof-1.htm

4Rychlík, Zylinskij, Magocsi: Dějiny Ukrajiny, Nakladatelství Lidové noviny, 2015

5Lin: Tábor smrti Talerhof (2);

viz www.zvedavec.org/komentare/2014/12/6259-tabor-smrti-talerhof-2.htm

6pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Kazimierz_Potocki

7pl.wikipedia.org/wiki/Michał_Bobrzyński

8Záložní důstojníci jako ‚jednoroční dobrovolníci‘, viz například Haškův Švejk

9Lin: Tábor smrti Talerhof (2);

viz www.zvedavec.org/komentare/2014/12/6259-tabor-smrti-talerhof-2.htm

10en.wikipedia.org/wiki/Talerhof

Rychlík, Zylinskij, Magocsi: Dějiny Ukrajiny, Nakladatelství Lidové noviny, 2015

11en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Austrian_internment

12Dokumentární film Věry Kuzminy Убить русского в себе.

viz www.youtube.com/watch?v=A10LluwpVcw

13В. Р. Ваврик: ТЕРЕЗИН И ТАЛЕРГОФ; viz www.ukrstor.com/talergof/terezin.html

 

Diskusní téma: Rusové za hranicemi říše

rusaci za hranicami

Mirec | 07.12.2016

Vlastne a sprostredkovane skusenosti:
- v stavebnictve v CR radi podnikaju, lebo si tam vedia vyziadat rozne nestandartne poziadavky, radi uplacaju uradnikov;
- v praci sa radi ukazuju. su sikovni to ano, ale radi chytracia, klamu;
- nehnutelnosti/obchod (vlastna skusenost), su spekulanti, neseriozni. Pre nich je podvadzanie znamenim sikovnosti, ale pre nas v preklade su ich ciny podvodom, pre mna taketo individua: svine.
Iste, nemozno takto o kazdom hovorit, ale na dobre zivotne skusenosti s nimi este stale cakam.

Re: rusaci za hranicami

Hox | 07.12.2016

Teď ještě, o jaké etnické složení těch "Rusů" se jedná, že, ono ti zbohatlíci, co různě skupují Vary a podobně, mají s Rusy společný snad jen ten pas.

Re: Re: rusaci za hranicami

Cico Ciciak | 07.12.2016

Jo, to je jak s tou "ruskou" mafiou.

Re: rusaci za hranicami

Cico Ciciak | 07.12.2016

Žeby si si len splietol tento portál s WC, čo máte doma.

Pro autora

Lin | 06.12.2016

Musím a chci poděkovat - že ses chopil tématu, které je třeba osvětlovat jako sůl a o kterém v našem jazyce moc nenajdeš. Nejspíš byl zájem "pohřbít" toto téma do hlubokého zapomnění- a přitom by - dle mého - o tom měli lidé vědět aspoň základy.
Nejen, že pak lépe pochopí dění na Ukrajině a to strašlivé neštěstí a past, do které se tamní lidé dostali - ale lépe pochopí i některé "dobové tendence" u nás. Tím myslím monarchistické hnutí, popř. snahu o návrat "do říše". Je jedno, jestli v hranicích rakouského císařství nebo německého. A taky myslím oficiální návrat, protože reálně už k "říši" připojení jsme - a nejsme svobodní v rozhodování.

K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Výhrada k článku.
Neexistovali, neexistujú a nebudú existovať žiadny Čechoslovaci.
Len a len Česi, Moravania a Slováci.
Prestaňte už v XXI. stor. s tým Mäsiarikovsko-Benešovským šovinizmom.
Problém KZ Talerhof, predobraz KZ 3R je dobre spracovaný a aj publikovaný.
Nie náhodou tzv. Ukrajinci boli väčšími sadistami, ako K.u K. prevažne rakúsky Nemci, prip. Bosniaci, ako cez "kopirák" počas trvania 3R.
Holt, pre niektoré skupiny, národnosti a národy platí "nomen omen"

Re: K.u K. KZ Talerhof

autor | 06.12.2016

Čechoslováci - víte, to je věc názoru a osobního postoje. Ale jen tak na okraj: Pribina je zprzněnina od Kosmase, správně to bylo asi Prvina, což zjevně není jméno, ale přezdívka. První pokřtěný. Měla se vztahovat na prvorozeného syna (řečeného - ani to nebude jeho pravé jméno) Přemysla a souvisela s dohodou s Pipinem Krátkým (viz kronika solnohradského arcibiskupa a záznam o tom že "arcibiskup se vypravil na Nitru, aby tam pokřtil Přemyslova syna a vysvětil kapli"). No ale protože Přemysl při nástupu na knížecí stolec musel slíbit, že si nevezme Libuši (velmi pravděpodobně manželka předchozího vládce kotliny české, asi teprve umírajícího po jakési bitvě) a protože s ní povil dítě, musel ho někam "uklidit". I uklidil ho na Nitru k asi nějakému známému vladykovi. Nezamysl také nebude jménem, ale jen označením, že "nebyl zamýšlen k vládě" - byl(a) přece Šárka, jako zákonný dědic. Podobně musel uklidit i druhého potomka - Mnatu, ale ten skončil poněkud blíže a po pokřtění asi převzal jméno svého vychovatele - to vysvětluje zmatek v číslování Mojmírů.
Kromě toho osobně to vidím tak, že podmínkou naší obrody je opětovné nalezení cesty k sobě. My byli rozděleni, aby nás bylo snadné zlomit - vzpomeňte na Svatopluka (i ten patří k těmto událostem) a jeho pruty.
A jen tak mimochodem: já pocházím ze Slovenska.

Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

S prepáčením, to čo píšete sú úplné nezmysly.
Držte sa franských a vatikánskych písomných prameňov a nevymýšlajte bludy.
Premyslovci "liezli po konároch", keď už existovalo Nitrianské kniežatstvo.
Starý Slováci a starý Moravania vytvorili silný štátny útvar, keď Česi boli zhluk kmeňov a územie "Hic sun leones".
Pre mňa ste český šovinista typu politického skrachovanca Beneša.

Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Perun | 06.12.2016

Ale veď poslúžil . :-)

Aspoň ukázal, o čo ideologii tzv.čechoslovakizmu ide. Čo je jej konečným cieľom. Teda "dokázať", že slováci sú len časťou českého národa (asi tak, ako sa to snažia spraviť s moravákmi, ale ani tam sa im to nepodarí - nepodarilo sa im to vyše 1000 rokov, tak je takmer isté, že nikdy sa im to nepodarí. Tak ako sa za 1000 rokov nepodarilo ani so slovákmi, lepšie povedané slovenmi. (pojem "slováci" je čechizmus, tak istý úspech -čiastkový a nie moc významný- tu je. V Českej republike sa "podarilo" zaisť ešte ďalej, a moravské Slovensko sa už volá Slovácko. Ale to sú len povrchy. V jadre sa počeštiť slovenov nepodarilo, tak ako sa nepodarilo pomaďarčiť. Mimochodom, tým istým stratégom, ktorý doslova aj obrazne sa živia predajom slovenov do otroctva už práve tých 1000 rokov. V Česku tým bol poverený práve klan přemyslovcov z Prahy.)Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

sycak | 06.12.2016

To je docela skoda, ze ta zast Slovaku na Cechy existuje a hlavne takhle naostro vyjede na tehletech strankach. Mozna ze existuje i zast Cechu na Slovaky, ale nejak ji moc nevidim. A ja ve svem okoli nenajdu nikoho, kdo by si jen ve snu pomyslel, ze Slovaci jsou casti ceskeho naroda. Ani za dob Ceskoslovenska.
Nemeli bysme se radsi soustredit na to, jak to tady na zemi opravit, nez na tohleto?

Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Lin | 06.12.2016

Nic si z toho nedělej - to se tu objevuje se železnou pravidelností. A nic platné nějaké vysvětlování = z jakého důvodu došlo k zavedení pojmu národnosti československé (šlo o statistickou kolonku), že to nebylo povinné (jak tvrdí tato "pravidelná čechobijská skupina" ze Slovenska) a že nikdo v Československu nevyžadoval označit se za "Čechoslováka".
Prostě - je to jak Pavlovův reflex. Stačí říct jedno slovo - a spouští se lavina hluboké nenávisti a nesoudnosti. Škoda... s takovými to opravdu na světě lepší nebude... A štěstí, že takových je na Slovensku menšina...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Sycak | 06.12.2016

DIky za podporu a mas pravdu, je to skoda.

podkova

Nikdo | 06.12.2016

Tajemství je skryto a hlídáno před bytostmi nemající svědomí.

Re: podkova

Sycak | 07.12.2016

dobra veta. To je Tvoje nebo je to citat?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Nic si z toho nedelej, že hazardný hráč a vrah Beneš vykrikoval. "Ja neznám slovenský národ. Existuje jenom československý. A československý, to jest český".
A čo robil Novotný, na to sa už trochu pamätám.
Takže tak, Vy Pavlovuv reflex.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Lin | 06.12.2016

Tak... asi nemá cenu se dohadovat o Benešovi při tvém radikálním postoji...
Svůj názor ale napíšu:
Být v kůži Beneše a nést jeho zodpovědnost v tehdejších reáliích - to bych, věru, nikdy nechtěla.
Beneš - ať už byl kýmkoliv - rozhodně nebyl nepřítelem Slováků - a ani "vlastizrádcem". Bohužel, jeho osobnost byla později využitá jako hromosvod - obětní beránek - všech chyb, které se staly a které udělal někdo jiný.
Nevím, odkud máš ten svůj citát - nikdy jsem takový nečetla. Naopak jsem našla - a ve slovenštině - trochu jiný pohled:
http://aktualne.atlas.sk/benes-hovoril-vyborne-po-slovensky-narod-neuznaval/slovensko/politika/

A myslím si, že na Beneše bychom se měli (už konečně) začít dívat jinak, než je klišé současnosti. Chyby minulosti můžeme řešit jen v současnosti - zpět se nikdy nevrátíme. A těžko cokoliv řešit, pokud nebude vůle a budou jen výčitky a napadání.
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Edvard-Benes-a-Mnichov-160929.htm

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Sycak | 07.12.2016

Nema to cenu. Pojdme za lepsim svetem. Vsichni o nem snime. Tam zadna nevrazivost neni. Jo, a mas pravdu, Benes to vubec nemel jednoduchy, podle mne udelal z toho co mohl, to nejlepsi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Coqito | 18.12.2016

Viete mi vysvetliť, keď to nebolo povinné, prečo mala moja matka na vysvedčeni zo ZŠ kolo ku jazyk československý?.....:-)

Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Lux | 06.12.2016

CazTrio RuIz and PerUn,

doporučujem Vám si nájsť na nete článok (najlepšie asi v ruštine):
"Keď sme všetci hovorili jedným jazykom a vedeli lietať."...☺

PachoRenie (Pacho by z vás oboch mal RaDosti...☺) sa o jednej a tisíc hlúpostiach pri vývoji štátnych štruktúr svedčí v podstate len o jednej zásadnej a podstatnej veci...NEPOCHOPENÍ CIEĽOV TATKA...☺

Celé DeJiny (He-is-Tória) sú o rozdeľovaní tupého a nechápajúceho mansChaAfTu... = stáda

A tak sme rozdelili BaRanov a ovCe na:
- tisíce jazykov a náRečí
- tisíce kultov a siekt
- tisíce inDiviDualistov
- tisíce NáRodov a náRodností
- stovky i-Dei-alógii
- stovky strán a hnutí

atď.

Vždy im dáme predsa na výber - z dvoch a viacerých lží...a nech sa vzájomne žerú a zabíjajú...aby nechápali na čo sú vlastne tu...na Zemi..

Homo homini lupus..

Aké jednoduché zo strany Kult-urologických mágov..☺

Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Ja nie som a nechcem byť svetoobčan, ako tí nosatý.
Som za spoluprácu Slovanov, ale vo forme spolupráce zachovaných a rovných narodov a ich štátov.
Inak k tomu Tvojmu príspevku.
Ničím si sa pred jeho napísaním "nestimuloval" ?! :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Lux | 06.12.2016

Ah jah KaStro Raiz...☺


A čo ty chápeš pod termínom Slovan, Slovien, Slav, Sclavinus...atď. ?
Aké zachované národy a dokonca rovné (?) máš na mysli ?
Chápeš vôbec trošku ako v GHP vznikali jednotlivé náRody (kmene nejakého Rodu, Rod-ov), alebo si len taký, ako sa hovorí "Hej Slovák", či Slovan, akých je žiaľ stále ešte dosť medzi populusom.., bez chápania jednotnej podstaty ľudí ?

Hej, hej, všetci by sme chceli, aby nejaké náRody si boli rovné...ale všetci sme z rovnakého súdKa ... ak si vôbec trochu vnikol do vývoja Homo S.s..

V niektorých kultoch existuje aj bohyňa Zeme Ma = Matka..všetkých..

"Vyvolených" světoběžníkov predsa Ni(e)kto vytvoril, vymodeloval..., aby riadili opičiakov typov Kastrátov i Ruizov.., ako aj mnohých lóžových a iných bratov v TriKa(o)ch..

Tu si na zlej adRese, ak chceš (asi podvedome?) rozoštvávať ľudí KazTro.., ale ináč škoda ťa..
Za chyby sa totiž vždy musí platiť... aj za tie v dobrej viere, lebo ináč by cesta do pekla nebola vydláždená dobrými úmyslami, ako nám hovorí ľudová múdrosť.
A tie nie je RadNo opomínať..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Nechaj si tie Tvoje bláboly a osobné vypady pre seba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Lux | 06.12.2016

Nu, tvoja škoda, že nechápeš, ale už máš dosť vysoký vek, aby si čo-to pochopil.

"Koňa môžeš doviesť k vode, ale aby sa napil .. ho nedonútiš.."

Preto aj svet vyzerá tak ... ako vyzerá (nechápanie ľudí navzájom) CastroRuiz - ono aj tvoj nick veľa vypovedá o tvojich pochodoch myslenia.

Samozrejme nič v zlom - len konštatovanie..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Cico Ciciak | 07.12.2016

Globalizácia je objektívny proces daný Zhora (ktorý neoserieš), ktorý zákonite smeruje (nie k vytvoreniu jednej rasy, ale) k vytvoreniu jedinej globálnej kultúry a jedného etnika.

A kultúru tu treba brať iba ako subjektívny, t.j. človekom vymyslený informačno-algoritmický systém.
Nejedná sa o objektívny/nemenný jav.
Kultúra je iba subjektívny nástroj človeka (umelo vytvorené rozdiely) na riešenie celo-spoločenských úloh a problémov, metóda slúžiaca buď na rozvoj indivídua a tým celej spoločnosti, alebo jej degradáciu až zánik.
Ak nástroj dobre neslúži, treba ho buď opraviť, alebo vymeniť za nový.
To je prosté.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Cico Ciciak | 10.12.2016

No tak k vytvoreniu jedného etnika to asi nie, ale k vytvoreniu jedinej mnohonárodnostnej globálnej kultúry/civilizácie.

Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Veď o to ide.
K tým Moravanom.
Moja mamička je Moravačka práve z Moravského Slovácka, má 82r a nikdy sa necítila Češkou, vzdy len Moravačkou.

Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

autor | 06.12.2016

Tatíček: Přemyslovské lustrování
Nový: Velká Morava na plátně dějin

K těm vatikánským a franckým pramenům: hlavním podkladem této konstrukce je kronika solnohradského arcibiskupa. Kromě toho u každého pramene je nutné prověřovat zájem pisatele a církev v přiohýbání vyniká. Takže sekundární prameny o tom nepíší, protože to není v jejich zájmu (máme tady Konstantina a Metoděje, tedy kolizi s byzantskou církví), ale primární (fakticky pracovní záznam arcibiskupův) to uvádí. Jinak samozřejmě: jsou to jen konstrukce, ale daleko logičtější, než vyplývá z římsko-německého dějepisu.
Kromě toho abyste se jako Slovák necítil uražen: praotec Čech, nejspíše nějaký místní náčelník (ale původem cizinec, asi usazený obchodník), vládl někde asi v oblasti Žitného ostrova a jeden z jeho synů se nejspíše dopustil vraždy. Protože vrah nebyl vydán k potrestání, byl Čech vyobcován - a odešel s ním i jeho lid, protože ta vražda byla v zájmu lidu. Takže Češi pocházejí nejspíše ze západního Slovenska...
pramen: Dalimilova kronika

Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Lin | 06.12.2016

Staré prameny dost dobře rozebírají stránky "Moravia Magna" a je patrné, že se "někdo" dost dobře postaral, aby zmizely záznamy naše. Vlastně dnes se čerpá hlavně z fuldských análů (a ty jsou opravdu psané "vítězi", takže jsou tam i takové perly ve smyslu "naše vítězná vojska se vrátila... ti zlí a proradní Češi je napadali ze zálohy..." atd. - z čehož normální člověk vyčte, že "vítězná vojska" dostala pěkně na zadek.
A pak je to tzv. Kosmova kronika, ale ta je dělaná na vatikánskou zakázku, tudíž nic z toho, co je tam popsané, se nestalo. Jména tzv. "Přemyslovců" jsou údajně úplně vymyšlená a Kosmas si je vymyslel dle počátečních písmen nápisu na hraničním kameni - a ten nápis dost důrazně varoval nepřátele, co chtějí vkročit do země. V podstatě se někteří současní badatelé shodují, že Kosmova kronika měla a) vymyslet příběh o Přemyslovcích, b) vytvořit nějakého "českého" svatého a dát legendě punc (z důvodu vleklého neúspěchu "pokřesťanštit" naši krajinu).
Na stránkách Moravia Magna je jejich obsáhlé pátrání po původu tzv. Přemyslovců a důkazy zatím naznačují, že Přemyslovci nebyli nikým jiným, než Mojmírovci z Velké Moravy. A ano - pravděpodobně nám sem byli "implantováni" - což by pak vysvětlovalo rodové války na našem území - a mezi slovanskými kmeny.
A ještě k tomu "praotci"...
Praotec Čech žádný nebyl. "Kmen" Čechů (dá-li se vůbec mluvit o kmeni) jednak přišel na již obsazené slovanské území (a zcela určitě z východu, možná i z toho Slovenska - i když i to není pravlastí), kde žily jiné slovanské kmeny a přišel sem na obranu území před "biblickým morem", šířícím se od západu. Prostě proto, že obyvatelstvo, které zde žilo, bylo vystavené krvavým nájezdům ze západu a slovanský svaz (ke kterému patřilo i naše území) "měl potřebu" na tomto území doplnit bojové jednotky.
Jestli ti to přijde jako za vlasy přitažené, tak budiž - může být. Ovšem - na paměti bychom měli mít, že "Čechy" je nazývali jiní - oni sami se tak nenazývali. A už vůbec ne "Bohémové" (nebo název země Bohemia - jakoby od nějakého kmene Bójů) - tak je nazývali Římané.
Název Čechové není ani po místě, ani po konkrétním člověku. Jde pravděpodobně o "název účelu", kvůli kterému přišli a to je z ruského "krytí, utěsnění". Samozřejmě - jde o hypotézu, ale nejvíce odpovídající tehdejší realitě.

Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Áno. Bójovia boli buď keltský, alebo germánský kmeň.
Bohužiaľ sa Rím k ním bližšie nevyjadruje. Takže nevieme s určitosťou, kto boli, ale Slovania určite nie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Hox | 06.12.2016

> Bójovia boli buď keltský, alebo germánský kmeň.

tak s tím bych si nebyl zdaleka tak jistý...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Hox | 06.12.2016

> ale Slovania určite nie

a to víš s takovou jistotou jak? Je ti známo, že "germáni" z antických zdrojů nemají s dnešním významem slova nic společného?
Interpretaci antických "germánů" jako germánské etnikum/kmeny je čistě politický projekt 19. století, vědecky nepodložený, ze kterého se stal později mainstream a interpretační rámec, konsenzus, toť celé jádro pudla. Stačí trochu zapátrat v literatuře té doby.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Ale iste že viem rozdiel medzi antickými germánskými kmeňmi, ako ich pomenovali Rimania a Germánmi-Nemcami IX. stor.
A Bójovia Slovania určite neboli, lebo v tom období ešte neboli v strednej Európe. Slovanov, resp. niektoré kmene spomínajú prvý Bizantínci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Bynk | 09.12.2016

No práve tým by som si nebol taký istí. Kostoboci, sú pomerne dost čitatelní aj v slovenčine ako kosto boký, teda mali asi široké boky,
Limiganti ako Lemiaci, alebo Ozeriani ako Jazerani- od jazera Balaton. Zdá sa že pod germánsko-keltskými kmenmi v latinských názvoch sa skrýva viacej než len jeden slovanský kneň....
A to nevravím o Vandaloch ktorích vládcovia mali nezriedka príponu -mir čo majú len slovanské národy.... Ako napríklad Gelimir (nedaj sa pomýliť tým že ho dnešní vedci čítaju ako Gelimer, na jeho dobovej minci je skutočne nápis Gilamir či skôr asi Žilamir) a potom môžme všetkých germánskych vládcov končiacich na mer čítat ako mir a vtom momente nám vlasy zdúpnu na hlavách že koľko praslovanských panovníkov vo vtedajšej rannostredovekej európe vlastne bolo....

Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

autor | 06.12.2016

Jen tak mimochodem, ten mor byl spíše na západě, přesněji řečeno v středomoří. Říká se mu Justiniánský mor (542-?590). Do vylidněného prostoru se potom nahrnuly kmeny Vinidů (Venedů, Vendetů) a na Balkánu Sklavini (vlastně kmen oddělený od Venedů).

Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Vážený, dnes už každý súdny človek a to nehovorím už o medievalistoch vie, že Dalimilova kronika je kompilat, ba čo horšie, z veľkej väčšiny "pohádkárstvo" a to ešte z hodne neskorého obdobia českého štátu.
Je to starší Palacký.
Úplne bludy.

Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Lin | 06.12.2016

Dávám ti za pravdu - i když to jsou bludy menší, než v Kosmově kronice.
A jen tak - na okraj - dávám odkaz na jeden film (Staré báje Vikingů), který celkem dobře vystihuje atmosféru "soumraku slovanských bohů" - lépe řečeno - ukazuje na mnohé příčiny, proč k tomu vůbec mohlo dojít = legendární "Svatoplukovy pruty" jsou obrazným odkazem i pro naši současnost:
https://www.youtube.com/watch?v=HJQ3HCkUPUw

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Áno. Dalimil je už vierohodnejší v dobe, kedy žil a tesne pred ňou.
A s tým Kosmasom máš úplnú pravdu.
To je "historia", ako uhorský Anonymus.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Ja vidím, že to ovládaš/máš naštudované.
Je ozaj škoda, ze sa Veľká Morava rozvalila pod náporom maďarských kočovníkov.
Však to bola hrozba aj pre Východofranskú ríšu, ktorú tiež skoro povalili.
Až Oto I ich porazil a všetkých náčelníkov na čele s kaganom Bulcsom obesil na strom. Potom sa začali usadzovať a roľníčit.

Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

čtenář | 06.12.2016

Ale člověče, máme se držet písemností našich nepřátel?? To přece nemá logiku, chápete to??
A jinak - Čechy s Slovensko jsou tak blízko sebe, že zde nemohl být velký rozdíl v kultuře. Čili nevěřím, že v Čechách "lezli po stromech" a na Slovensku jste měli paláce. Zase to nepřehánějte, ano??
Resp. v této době jste nežil, takže nemáte SKUTEČNÉ argumenty. Historie má mnoho tajemství, takže pomalu a optarně..

Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Priateľu, darmo sa rozčuľujete.
Dôkazy a to exaktné sú.
Len Vám asi archeologia nič nehovorí.
Nitrianské kniežatstvo a z neho vyvinutá Veľká Morava je jednoznačne verifikovaná franskými arcibiskupskými análmi ( Pasov, Rezno, Fulda a iné ), ako aj vatikánskymi listinami z tej doby.
O Čechách sa prvá písomná zmienka až po ich dobití kráľom ( rex, nie dux - knieža ho tituluje pápež v svojom liste ).

Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

CastroRuiz | 06.12.2016

Zabudol som dopísať vetu kráľom Svätoplukom.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Kolkobudeszit | 06.12.2016

Da sa tu dobre zabavat. Prvá zmienka v akom písme? V Slovjenskom reálnom runovom, či akomsi dnešnom umelom? Akýmže komisárom keréhože to zamozvaného rexa psíka kinga kráľa? Ako prvé zmienky o obciach-mestách na našich územiach, ktoré tieto "zmienky" považujú za rok ich konštitúcie založenia a ako stádo to oslavujú i keď o stáročia možno tisícročia skôr tam už žili predkovia pred týmito písomnými spísaniami ukradnutého majetku, ktorými sa usvedčujú zlodeji sami...

Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

dusan | 06.12.2016

este niečo - tie anály sú nám na anál, keď nemáme víziu ako ďalej, keď nevieme ako sa vrátiť do takej pozície v akej sme v tej dobe boli, naše anály zničili a my študujeme anály tých ktorý zničili tie naše anály, studujeme sveté knihy čo napísali tí čo znicili naše knihy, čo nám vysvelili že pred príchodom sme myslely že ruky sú na dve veci - jedenie a utieranie - a vyhodili z abecedy hlásky ktoré nevedeli vysloviť... a ....mohol by som pokračovať .... prečo mám pocit že tú šípkovú ruženku už nezobudia ani udove básne
du

Re: K.u K. KZ Talerhof

dusan | 06.12.2016

Castro, Castro, aj ja sa cítim ako čechoslovák, aj keď som chcel samostatnosť a som slovák, chodím do čiech pravidelne a cítim jednoducho že tam žijú naši, naši Castro, tak jako sa v rusku nazývajú naši, du

Re: K.u K. KZ Talerhof

Hox | 06.12.2016

Tady lze zkopírovat jeden starší názor.

Pro mě nic nového
Spektátor Čumilovič Puk | 02.12.2016

Jednou jsem v jedné diskusi viděl příspěvek jednoho "Slováka". V něm poukazoval na český útlak slovenských vzdělanců za 1. republiky, a dával tam příklady několika Slováků, kteří ještě za Císaře pána na českých univerzitách dosáhli univerzitního vzdělání, a kterým nějak Československo uškodilo... a taky tvrdil, jak Čehúni ničili po roce 1918 slovenský rozvinutý průmysl!!! Tak jsem si zagůůgloval a zjistil jsem si ty slovenské intelektuály na které se odvolával i informace o průmyslu na Slovensku před vznikem ČSR. Vyplynulo z toho pro mě, že nebyl jediný příklad (!), že bychom my Češi jakkoli poškodili Slovenský národ v daných či jakýchkoli jiných příkladech! Průmysl na Slovensku a Podkarpatské Rusi úhrnem tvořil 7% veškerého průmyslu ČSR roku 1918! Většinu z toho vlastnili Karpatští Němci! A šlo o průmysl, který v některých parametrech již nevyhovoval dobovým požadavkům a byl postižen 1WW! Následné masivní investice do Slovenska, vysílání českých učitelů i úředníků na Slovensko a další kroky 1. republiky byly to, co Slováky začalo z bahna 1000 let trvajícího maďarského likvidačního útlaku pozvedávat vzhůru! Jistěže se staly asi i nějaké chyby. Není možné nedělat chyby v ničem, ale jde o celkový obraz a úmysly. A ty byly jen ryzí! Jeho tvrzení byly jakési legendy a smyšlenosti. Po delší době jsem dospěl k závěru, že šlo buď o užitečného idiota, kterému někdo něco nakukal a pak to šířil dále, nebo šlo o agenta cizí moci, co patrně za peníze šířil lži za účelem vytvoření trhliny mezi Čechy a Slováky! Poučení jsem si z toho vzal takové, že mravný člověk nešíří špatné zprávy, zlé klepy a podobné informace, pokud si je sám důkladně neprověří, a není si jist tím, co se dozvěděl, že to je pravda.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/news/novinarska-sit-rozdel-a-panuj/

Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Kolkobudeszit | 06.12.2016

Normálny Slovjen Slovjena nikdy neutláčal, ale pomáhal. Nositeľom šovinizmu českého, či maďarského nikdy neboli Slovjeni, ale potomkovia prišelcov, ktorí napr. ovládli kmeň Čechov, získavali prostriedky na expanziu kmeňa Čechov predajom Slovjenov do otroctva v Bagdáde, vyvraždili zákonných českých panovníkov Slavníkovcov, a pokračovali ďalej ako sme tu už čítali ako miešanci a lá ľavoboček Karol IV-nemanželské diea Elišky Přemyslovny, ktorá podviedla Luxemburga so židovským radcom a dnešný jeho "hrdý" potomok Schwarzenberg je symbolom "otcom" súčasného českého národa, ale len toho, ktorý reprezentuje pražská kavárna.
Skôr je potrebné pochopiť a oceniť, čo máte tu dole napísané na akej úrovni bolo Československo-nerozpútavať šovinizmus jav to cudzí Slovjenom a pochopiť, že neexistoval žiaden iný biely národ ako Slovjeni, z ktorých krížením vytvorili "germánov" "anglosasov"... i Chazarov nesemitov, ktorých gro tvorili Slovjenské kmene a ak si prečítate i Velesovu knihu-síce jedného so žrecov, teda i iniciátora i popisovateľa toho čo spôsobili nekonečné bratrovražedné boje po podpísaní mieru so skutočným nepriateľom bielych -Arimanov-Číňanov, ktorí porušili prijatý mier pred cca 8500 rokmi, tým, že ho dejinami nedodržiavali. stále intrigovali, nedávno po zničení Tartárie obsadili územie za hraničným múrom nesprávne nazývaným "čínskym" po Amur a po ľI. sv.v. obsadili Tibet a tak o pár Európ zväčšili územie a teraz využili celé storočné snaženie policajta vampíra USA a zlízli smotanu bez straty kreditu "však oni nerabovali, nerobili vojny oni "dobrá" Čína oni len okradli zlodeja USA a to je morálne že" a jednoducho prebrala všetky technológie z USA do Číny bez boja a USA zostal čierny peter "zlosyna", čo si všetko "vypije", keď dobre poslúžil Číne a Arimani skutočný víťazi bratrovražedných bojov bielej rasy sú víťazi bez straty desiatky. Tomu sa povie plánovanie - pekne Globálny žltáčik vyjadrujem uznanie! A tak tu ukončite malicherné kotlinové popoťahovanie sa živené krivonosími a krivocharakternými a uvedomte si, že cieľ je koniec všetkých bielych, teda všetkých potenciálnych s 9 čakrami a nástup biorobotov! Biely sú i Chazari a tí inteligentní si to uvedomujú a tasia kolty. Taste i vy ak máte čo! Nie proletári všetkých krajín spojte sa! Ale všetci biely zmorálnite sa a spojte sa so všetkými ostatnými morálnymi pre spravodlivejší neotrocký život. A už si uvedomte konečne do dôsledkov ako zmenil GP svet zmenou industriálneho rozvoja Zeme z gravitačných pohonov na pohony plaziace sa po zemi a výrobou energie zo všetkého ostatného len nie z Vákua! Ako našu MATKU ZEM zničil! A tak rozprávky, že GP chce uchovať čosi ekologické na Zemi, ktorú ničí 40000 rokov a tak vraj musí USA perestrojiť je utópiotvrdenie, lebo nebol a nebude žiaden ekológ, len sprostý otrokár a koristník! A vraj nemôže odletieť, keď lita s nakradnutými surovinami zo Zeme...

Re: Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Hox | 07.12.2016

obávám se, že jsi částečně naletěl na manipulace těch, o nichž píšeš.

Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Cico Ciciak | 07.12.2016

Ja mám iné informácie:

Bez cenzúry 13.03.2016 - Slovenský štát - 1
-------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=iRMg6SOMNrM


Bez cenzúry 10.04.2016 - Slovenský štát - 2
---------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=fHROKpyQ2PY

Re: Re: K.u K. KZ Talerhof

Sirea | 18.12.2016

Tak akosi vám unikli dve "bezvýznamné" veci - Slovensko bolo zapojené priemyselne do UHORSKA - teda pri vzniku ČSR padol obchod s Maďarskom. S ktorým bola mimochodom, vojna o hranice - takže druhýkrát poškodené. A ešte by bolo zaujímavé vedieť KTO a ODKEDY uvádza 7 perc. priemyslu ČSR. Hm - a nevlastnili ho NÁHODOU Rakúšania a Židia?
No, nechajme tak... jednoducho to je vpísané do českej DNA... neodstrániteľne...

Re: K.u K. KZ Talerhof

M.C. | 07.12.2016

Pro mě je Čechoslovák je obecné označení obyvatele Československa.

Tzv. koncept československého národa je uměle vymyšlená věc určená pro představitele vítězných mocností po první světové, hlavně pro amerického prezidenta Wilsona, aby souhlasil s vytvořením samostatného Československého státu.
Protože bez tohoto by to neprosadili.
Na zamýšleném území žilo z 11 milionů lidí cca 2,4 mil. Němců, což bylo zhruba stejně jako Slováků a ani Češi (včetně Moravy a Slezska) nad to moc výrazně nevyčnívali (z hlavy si to nepamatuju a nemám čas to hledat), protože ještě tu byl milion Maďarů, Rusíni a Poláci. Čili nebyl tu výrazně dominantní národ a tak si ho vymysleli.
Po osamostatnění to nemohli naši politici hned zahodit, aby se jim to nevymstilo ze zahraničí a protože se jim to zalíbilo, tak v tom pokračovali.
Myšlenka samostatného státu byla dobrá, způsob její realizace měl několik základních chyb. To je na delší rozbor.
Škoda, že zlikvidovali Štefánika, on byl člověk na úrovni, s obrovským přehledem, znalostmi a známostmi ve Francii a bez něho by na to Francie nekývla.
Dneska se první republika oslavuje jako vzor demokracie, ale když se v tom člověk zahrabe hlouběji, tak vyplavou korupční, daňové a úplatkářské aféry a další svinstvo. Ale jinde to nebylo lepší, spíš horší.
Zachování oslabeného a rozhádaného R-U by nám nic nepřineslo.


Chronologicky

Putinovec | 06.12.2016

Prosil bych o postupné zveřejnění těch faktů,které jsou Vám známé,v tempu Vám vyhovujícím.Byla by chyba připravit se o informace výběrem jen určitých témat.Jako ideální by byl seriál na pokračování.Rozhodně si Vaše informace velice rád projdu.

Přidat nový příspěvek