Rozhovor s ředitelem FSB A. Bortnikovem

Rozhovor s ředitelem FSB A. Bortnikovem

26.12.2017

 

V predvečer Dňa pracovníkov bezpečnostnej služby sa hlavný redaktor novín „Rossijskaja gazeta“ Vladislav Alexandrovič Fronin stretol s riaditeľom Ruskej federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federácie armádnym generálom Alexandrom Vasilievičom Bortnikovom.

 

Poznámka redakce: oproti původnímu znění je tato verze (ze stránek ruského velvyslanectví v SR) zhruba o polovinu zkrácena, osekána o ty nejzajímavější části. V tomto dokumentu je žlutě označeno to, co chybí:  FSB vystrihnuté z článku.doc (165376)

 

Alexander Vasilievič, 20. decembra ruské bezpečnostné orgány oslavujú storočné jubileum. Prečo nerátate svoje dejiny, ako to robia iné ministerstvá a rezorty, napríklad prokuratúra a Ministerstvo vnútra Ruskej federácie, od čias vlády Petra Veľkého?

Veď  už vtedy existovala  rozviedka, aj kontrarozviedka, nie?

Skutočne, štruktúry, ktoré sa zaoberali rozviedkovou a kontrarozviedkovou činnosťou, ktoré zabezpečovali ochranu  právneho poriadku a ochranu hraníc, existovali v tej či inej podobe v Rusku ešte od čias vytvorenia centralizovaného ruského štátu, ale práve pred sto  rokmi boli po prvýkrát dané do uceleného systému  pod jednotné riadenie.  Nadchádzajúce jubileum je vhodnou príležitosťou na to, aby sme veci správne interpretovali a dali odpoveď na niektoré sporné otázky,  okrem iného aj na tie, ktoré vznikajú pri predpojatom vzťahu k udalostiam minulých rokov. Veď, ako vieme, skúmanie faktov mimo konkrétneho historického kontextu nás oberá o možnosť objektívne hodnotiť minulosť, chápať súčasnosť a predpovedať budúcnosť.

Vzťah spoločnosti k domácim tajným službám je veľmi nejednoznačný a často sa menil  v závislosti od politickej konjunktúry. Z čoho vychádza Bezpečnostná služba Ruskej federácie, FSB,  pri hodnotení činnosti svojich predchodcov?

Treba brať do úvahy historické podmienky. Naša vlasť bola neraz objektom  nepriateľského zasahovania cudzích krajín.  Nepriateľ sa pokúšal zvíťaziť alebo v otvorenom boji, alebo,  spoliehajúc sa na zradcov vo vnútri krajiny, ich pomocou zasiať zmätok,   rozdeliť národ, paralyzovať schopnosť štátu včas a efektívne reagovať na vznikajúce hrozby. Zničenie Ruska pre niektorých dodnes zostáva utkvelou myšlienkou. My, ako bezpečnostné orgány, sme povinní včas odhaľovať úmysly protivníka, predchádzať jeho činom a adekvátne reagovať na akékoľvek útoky. V tomto zmysle je najdôležitejším kritériom našej činnosti jej efektívnosť.

Nakoľko mali bezpečnostné orgány informácie o pripravovanej vojne proti ZSSR?

V predvojnových rokoch sa prvoradá pozornosť venovala likvidácii  vyzvedačskej a záškodníckej činnosti zahraničných tajných služieb, predovšetkým „štátov Osi“- Nemecka a Japonska, ktoré pripravovali útok na ZSSR.  Aktívne sa spracúvala činnosť tajných služieb Poľska, Fínska a pobaltských štátov, ktoré zhromažďovali informácie o sovietskom vojenskom a hospodárskom potenciáli, veď vedenie týchto štátov bolo v úzkom kontakte s Berlínom.  Pod prísnym drobnohľadom boli všetky zahraničné diplomatické misie, z  pozícií ktorých sa viedla výzvedná záškodnícka činnosť.  Ako neskôr spomínali zahraniční diplomati a  rozviedčici, nemohli urobiť ani krok bez sprievodu sovietskej kontrarozviedky. Bol zavedený prísny kontrarozviedkový režim na priemyselných a dopravných objektoch, vďaka ktorému sa podarilo zamedziť úniku informácií o nových priemyselných podnikoch na Urale a Sibíri, o početnosti vojenských jednotiek  Robotnícko-roľníckej Červenej armády  na Ďalekom východe, ako aj o najnovšej vojenskej technike, konkrétne o tanku T-34.  Prebiehal výber a príprava kádrov diverzantsko-partizánskych kádrov pre prípad vojny s hitlerovským Nemeckom.  Do ochrany štátnych hraníc čoraz väčšmi zapájali miestne obyvateľstvo: len za rok 1940 členovia „pomocných brigád“ zadržali 5176 narušiteľov hraníc.

Napriek tomu sa vojna začala. Nakoľko boli samotní členovia „Čeky“ na ňu pripravení?

22. júna 1941 prvý úder nepriateľa  zasiahol útvar pohraničných jednotiek, dislokovaných na západných úsekoch štátnych hraníc. Niektoré obkľúčené oddiely, hrdinsky odporovali od niekoľkých dní až po celý mesiac.  Napríklad, vojenská posádka Brestskej pevnosti sa udržala práve toľko, koľko aj armády veľkých vojenských dŕžav toho obdobia – Francúzska a Poľska.Od samého začiatku vojny boli mobilizovaní všetci pracovníci bezpečnostných orgánov. Aktívne sa zúčastňovali na bojových operáciách v 53 divíziách a 20 brigádach NKVD, v jednotlivých vojenských útvaroch a pohraničných vojskách. Len v bitke o Moskvu bojovali 4 divízie, 2 brigády a stíhací letecký pluk  NKVD. Naši letci uskutočnili dvetisíc letov , aby kryli sovietske vojská a odrazili nepriateľské vzdušné útoky. Pluk dopravného letectva NKVD uskutočňoval lety do obsadeného Leningradu a zabezpečoval špeciálne spojenie Najvyššieho veliteľského štábu so štábmi frontov a armád. V roku 1943 bola do radov Robotnícko-roľníckej Červená armády  zapojená 70 – tisícová armáda vojsk NKVD, ktorá vytvorila 70-tu armádou, ktorá prešla hrdinskú cestu od Kurského oblúka až po dobytie Berlína.  V podmienkach rýchleho napredovania nemeckých vojsk pracovníci štátnej bezpečnosti sprevádzali evakuáciu priemyselných podnikov a zabezpečovali ich rozmiestnenie na nových miestach. Sprísňoval sa režim kontrarozviedky  na zbrojárskych a iných strategicky dôležitých podnikoch, ktoré mali bez prerušenia pracovať a zabezpečovať potreby frontu. Začiatkom novembra roku 1942 nemecká spravodajská činnosť v hlbokom sovietskom tyle bola načisto paralyzovaná. V súčasnosti je Bezpečnostná služba RF (FSB) bez akéhokoľvek politického vplyvu a nepodriaďuje sa  záujmom nijakých strán či skupín. Dohromady za obdobie Veľkej Vlasteneckej vojny bezpečnostné orgány zadržali za špionáž v prospech Nemecka  15 976 osôb, v prospech Japonska – 433 a v prospech iných rozviedok 2204 osôb. Osobitná  pozornosť bola venovaná filtračnej práci.  Bezpečnostné orgány spoľahlivo čelili nepriateľským špiónom, odhalili tisícky zradcov spomedzi nacistických prisluhovačov a členov trestných výprav. Veľký prínos do porážky nemeckej vojenskej mašinérie vniesla sovietska rozviedka. Prieskumná a diverzná činnosť, vytvorenie výzvedných sietí na obsadených územiach, dezinformovanie protivníka, organizácia partizánskeho hnutia – toto malo na starosti 4. Vedenie NKVD.  Medzi agentov NKVD patril legendárny   rozviedčik N. Kuznecov. Čekisti uskutočňovali zložité operácie na hrane rozviedky a kontrarozviedky, pod názvom „rádiohry“, počas ktorých získavali operatívne údaje o plánoch nemeckého velenia a tajných služieb, zneškodňovali špiónov, odňali veľké množstvo zbraní a munície. Okrem toho, v NKVD bola vytvorená Osobitná motorizovaná jednotka špeciálneho určenia – predobraz  súčasných útvarov špeciálneho určenia. V rámci zabezpečenia činnosti kontrarozviedky  partizánskeho hnutia začali od januára 1942 vznikať operatívno-čekistické skupiny, ktoré sa často nachádzali bezprostredne na veľkých partizánskych základniach za frontovou líniou. Medzi ich úlohy patrila koordinácia rozviedkovej a diverznej činnosti, operatívna kontrola vojenských útvarov, poskytovanie pomoci v otázkach konšpirácie a rozviedky, ochrana pred nepriateľskými agentmi a kontaktmi s falošnými partizánskymi skupinami, vytvorenými nacistami.  V mnohom vďaka koordinovanej práci  kontrarozviedčikov a partizánov, ktorých aktívne podporovalo miestne obyvateľstvo, partizánske hnutie priblížilo víťazstvo nad nepriateľom. Po vstupe Červenej armády na územie štátov Východnej Európy „zafrontová činnosť“ bezpečnostných orgánov postupne  klesala. Do popredia sa dostávali operatívne akcie na pátranie po nacistických zločincoch, prisluhovačoch okupantov a zostávajúcich výzvedných službách nepriateľa.  V západných oblastiach ZSSR pôsobili početné a dobre vyzbrojené nacionalistické bandy, ktoré predtým spolupracovali s hitlerovcami,  a ktoré potom  pod svoju silnú ochranu vzali americké a britské tajné služby. Banditi terorizovali obyvateľstvo, dopúšťali sa ozbrojených prepadov, diverznej činnosti a vrážd. Od roku 1944 boli proti veľkým bandám podniknuté čekisticko-vojenské operácie, niečo na spôsob súčasných protiteroristických operácií.  K operatívnej likvidácii vodcov nacionalistov a radových bojovníkov prispieval aparát výzvednej služby, ktorý vznikol v krátkom čase a pozostával z miestnych obyvateľov.   V polovici 50. rokov  boli ilegálne zoskupenia v podstate zlikvidované, avšak pátranie po vojenských zločincoch a odovzdávanie ich súdom pokračovalo až do konca 80. rokov.

Zahraniční, ako sa teraz hovorí, „partneri“ však zrejme nenechali úspechy sovietskych rozviedčikov bez povšimnutia.

Protipólom Ministerstva štátnej bezpečnosti, ktoré vzniklo 15. marca 1946, sa už stalo združené zahraničné spoločenstvo výzvedných služieb na čele s USA.  V podmienkach „chruščovovského odmäku“  sa rozšírili politicko-ekonomické  a vedecko-kultúrne vzťahy ZSSR s krajinami Západu, častejšie boli pracovné a turistické cesty cudzincov do ZSSR, čo však neopomenuli rýchlo využiť tajné služby.Tak, v rokoch 1955 – 1956 spomedzi amerických, britských, francúzskych a iných delegácií a turistov, ktoré navštevovali rozličné sympóziá a výstavy, bolo zistených a zadržaných 40 osôb, ktoré patrili medzi agentov cudzích tajných služieb. V nasledujúcich rokoch ich počet ustavične rástol. Časť z nich súdne stíhali, časť vypovedali z krajiny.  V špionážnej činnosti proti ZSSR sa čoraz častejšie začali využívať prostriedky technickej rozviedky. Napríklad, v roku 1955 zhabali odhaleným americkým agentom tajnej služby,  ktorí pracovali pod rúškom diplomacie, prenosnú rádioelektronickú aparatúru, určenú na zisťovanie umiestnenia impulzívnych, rádiolokačných a rádionavigačných staníc a riadiacich systémov reaktívnych zbraní. Sovietske vzdušné priestranstvo pravidelne narúšali prieskumné lietadlá USA. Od 60. rokov minulého storočia Západ začal aktívne dobývať vesmír so špionážnymi cieľmi, preto bezpečnostné orgány museli prijať dodatočné opatrenia v oblasti ochrany štátneho tajomstva. KGB riešilo úlohu kontrarozviedky na zabezpečenie takzvaných „uzavretých miest“, vedecko-výskumných inštitútov a výrobných združení, podnikov, skúšobných základní, či polygónov.  Kontrarozviedčici aplikovali nové metódy „legendovania“ (ochrany informačných zdrojov spravodajských služieb)“ , maskovania uskutočňovaných prác, skúšok nových zariadení, presunu vojenskej techniky,  využívania aparatúry na inštaláciu elektronických a iných  rušičiek,  s cieľom rušiť technické výzvedné prostriedky protivníka,   ako aj  na vykonávanie dezinformačných operácií.

Začiatok druhého tisícročia sme si zapamätali pre opakované správy o špionážnych hrách proti Rusku, aj keď zdanlivo sa urobil „reset“ a priatelili sme sa s tými istými Američanmi. Alebo to bolo len zdanie?

Alexander Bortnikov:  Áno, v tom čase veľký verejný ohlas vyburcovali výsledky práce našej kontrarozviedky. V roku 2000 pri preberaní tajných údajov o našej najnovšej super-rýchlej ponorke „Škval“ od profesora A. Babkina z Baumanovej MSTU bol zadržaný pracovník  Spravodajského oddelenia ministerstva obrany (DIA) USA E. Pope. Jeho vina bola dokázaná na súde, ale vychádzajúc z princípov humanity a s ohľadom na jeho zdravotný stav bol omilostený Prezidentom Ruska a vykázaný z krajiny.

V roku 2003 sme odhalili špionážnu činnosť amerických spravodajských služieb, ktoré umiestnili do železničných kontajnerov spolu s nákladom  pre potreby amerických ozbrojených síl v Strednej Ázii prostriedky elektronického sledovania. Pritom, povolenie na tranzit týchto konvojov cez naše územie bol aktom dobrej vôle ruského vedenia voči Washingtonu. Našli sme a konfiškovali viac ako jednostopäťdesiat kusov špionážnych zariadení. Prípad sa uzavrel medzinárodným škandálom a protestnou nótou Ministerstva zahraničných vecí Ruska.

V roku 2006 po dlhodobom sledovaní trasy pohybu po našej metropole britských diplomatov E. Fleminga, K. Pearce, M. Dowa a kádrového zamestnanca MI-6 P. Cromptona boli  odhalené dve elektronické vysielačky zamaskované ako kameň a určené pre styk s agentmi pomocou bezdrôtovej komunikácie. Všetci štyria boli vypovedaní z krajiny. Odhalenie britských špiónov po oficiálnych ubezpečeniach z Londýna, že od  90. rokov XX. storočia neuskutočňujú špionáž v Rusku, skompromitovalo Spojené kráľovstvo. Navyše, zásluhou našej práce sa verejnosť dozvedela o faktoch finančnej podpory a koordinácii činnosti niektorých ruských neziskových organizácií zo strany MI-6.

Znížila sa v súčasnosti intenzita výzvednej činnosti zahraničných rozviedok v Rusku?

Alexander Bortnikov: Nepovedal by som. Zahraničné špeciálne služby sa naďalej usilujú preniknúť do všetkých sfér života našej krajiny. Samozrejme, že sa stretávajú s rozhodným odporom kontrarozviedky. Napríklad, od roku 2012 dodnes  bolo zadržaných 137 kádrových pracovníkov zahraničných špeciálnych služieb a ich agentov. V súčinnosti s ďalšími vládnymi orgánmi Ruska bola zrušená činnosť 120. zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré slúžili ako nástroj zahraničnej spravodajskej informácie. V dôsledku opatrení na ochranu informácií, tvoriacich štátne tajomstvo, bolo odsúdených 140 osôb.

Ako hodnotíte stupeň extrémistického a teroristického nebezpečenstva?

A do akej miery sú špeciálne služby pripravené odvrátiť tieto hrozby?

Alexander Bortnikov: Nateraz máme v Rusku vybudovaný celoštátny systém na odolávanie terorizmu. Medzi jeho funkcie patrí prevencia a boj proti terorizmu, ako aj minimalizácia jeho následkov. Od roku 2006 úspešne funguje Národný protiteroristický výbor a Federálny operačný štáb, v regiónoch boli zriadené protiteroristické komisie a operačné štáby. Legislatívne bola zakotvená povinná implementácia štátnymi organmi ich rozhodnutí. V dôsledku opatrení sa za posledných šesť rokov počet trestných činov teroristickej podstaty, spáchaných v Rusku, znížil takmer desaťnásobne. V roku 2017 sme odvrátili 23. teroristické útoky. Prebieha preventívna práca na zabránenie šírenia radikálnych názorov v rôznych skupinách obyvateľstva, najmä medzi mladými ľuďmi, proti ich zapojenia do teroristickej činnosti.  Vykonávajú sa opatrenia proti šíreniu ideológie terorizmu. Bola potlačená činnosť viac ako 300. štrukturálnych útvarov teroristickej a extrémistickej orientácie.

Za posledných 5 rokov bolo odsúdených viac ako 9,5 tisíc osôb za trestné činy súvisiace s terorizmom a extrémizmom. Z nezákonného obratu bolo zabavených väčšie množstvo zbraní, munície a výbušnín.

V plnom rozsahu boli zlikvidované ilegálne zoskupenia banditov na Severnom Kaukaze.

Pracuje sa na uzatvorení kanálov presunu militantov medzinárodných teroristických organizácií z oblastí ozbrojených konfliktov na Strednom Východe, v Severnej Afrike a z Afgansko-pakistanskom regiónu do Ruska, rovnako ako aj presunu ruských občanov do týchto oblastí.  K dnešnému dňu bolo zistených asi 4,5 tisíc občanov Ruska, ktorí odišli do zahraničia s cieľom zúčastniť sa vojenských operácií na strane teroristov. Za posledné 2. roky bolo viac ako 200. osobám prekazené vycestovanie. Uskutočňujú sa filtračné opatrenia v migračných tokoch. Od roku 2012 bolo viac ako tisíc osôb odsúdených za organizáciu kanálov nelegálnej migrácie. Teraz je v poradí celá rada priorít – odhaľovanie „spiacich buniek“ teroristických a extrémistických organizácií, tiež zneškodňovanie bojovníkov-jednotlivcov, ktorí útočili nedávno vo viacerých krajinách.

Vladimir Putin na Kolégiu FSB poďakoval zamestnancom za ich úspešnú prácu v Sýrii. Mohli by ste odhaliť tajomstvo pre ktoré bola táto vďaka vyslovená?

Alexander Bortnikov: Orgány vojenskej kontrarozviedky zaručovali bezpečnosť ruskej skupiny ozbrojených síl na letisku Chmeímím. Teroristické činy a útoky boli vylúčené. Vďaka operačným správam našich spravodajcov sme úspešne uskutočnili množstvo špeciálnych a vojenských operácií.

Ako závažné je dnes nebezpečenstvo pochádzajúce zo strany nášho najbližšieho suseda, Ukrajiny?

Alexander Bortnikov: Osobitnú pozornosť venujeme budovaniu spoľahlivých zábran proti hrozbám zo strany súčasnej Ukrajiny. Prijímame opatrenia ktoré obmedzujú sabotážnu, podvratnú a teroristickú činnosť jej spravodajských útvarov, ktoré koordinuje Západ, a blokujeme pokusy ukrajinských nacionalistov a extrémistov nadväzovať kontakty s podobne zmýšľajúcimi osobami v Rusku a prevádzkovať deštruktívne aktivity v ukrajinskej diaspóre. Napríklad, v rokoch 2016 – 2017 na Kryme sme neutralizovali 3 podvratné a teroristické skupiny SBU (Služba bezpečnosti Ukrajiny) a GUR (Hlavná správa rozviedky) ministerstva obrany Ukrajiny. V roku 2016 v regióne Rostov boli zatknutí príslušníci „Právneho sektora“, ktorí pripravovali teroristické útoky v ruských oblastiach. Odhalili sme pokusy SBU o zriadenie kanálov obchodovania s drogami v Rusku.

Rozsiahle protikorupčné vyšetrovania  v posledných rokoch  sa umožnili vďaka operačnému spracovaniu FSB, však?

Alexander Bortnikov: Začnem s tým, že v oblasti podpory ekonomickej istoty sa v priebehu 5. rokov zabránilo štátnym stratám vo výške viac ako 900. miliárd rubľov. Podľa našich materiálov za ekonomické trestné činy vrátane korupcie bolo odsúdených takmer 13. tisíc osôb. Medzi nimi sú federálni činitelia, predstavitelia zboru guvernérov, vedúci niektorých ministerstiev a oddelení, štátnych korporácií, podnikov a inštitúcií. Napriek zložitosti a dlhého trvania prípravy  dátovej bázy, potreby systémového rozuzľovania viacúrovňových schém nedovoleného obohacovania ako  aj silného administratívneho nátlaku zo strany podozrivých, v tejto práci budeme pokračovať bez ohľadu na hodnosti a tituly.

Pokračuje boj proti organizovanému zločinu. Od roku 2012 sme potlačili činnosť približne 300. kriminálnych spoločenstiev na čele s vysokými úradníkmi. 326 osôb bolo odsúdených za pašovanie. Zadržali sme asi 23. tony narkotík a psychotropných látok z nelegálneho obehu, viac ako 7. tisíc obchodníkov s drogami sú súdne stíhaní.

Existuje okrídlený výraz „hranica na zámke“. Je relevantný aj teraz?

Alexander Bortnikov: Určite. V súčasnej dobe Pohraničná stráž tesne spolupracuje pri vyvíjaní úsilia proti ohrozeniu  bezpečnosti našej krajiny s územnými jednotkami Federálnej bezpečnostnej služby Ruska a s orgánmi vojenskej kontrarozviedky v plnom rozsahu. Za päť rokov pohraničná stráž zadržala viac ako 25. tisíc narušiteľov štátnej hranice. Odsúdených bolo 10. tisíc osôb.  Prijíma sa súbor opatrení na obmedzenie nezákonného obehu vodných biologických zdrojov, najmä v Pacifickej oblasti a zóny Kaspického mora. Medzi priority patrí posilnenie ruských hraníc v Arktíde a hraničných úsekov s Ukrajinou.

A nakoľko je zabezpečený ruský kyberpriestor? Podarilo sa nájsť zdroje hromadných útokov hackerov na štátne internetové zdroje ako sa stalo na jar? Vo všeobecnosti takéto útoky sú zriedkavé alebo neustále pokračujú?

Alexander Bortnikov: V posledných rokoch sa zaistenie informačnej bezpečnosti našej krajiny dostalo na kvalitatívne novú úroveň. Od roku 2013 sa pod vedením FSB Ruska dôsledne zvyšuje potenciál Štátneho systému detekcie, prevencie a eliminácie následkov kybernetických útokov na informačné zdroje v Rusku – GosSOPKA. Postupne a systematicky sa na ňu pripájajú siete ruských ministerstiev a oddelení, štátnych korporácií a hlavných bankových štruktúr. Účinnosť GosSOPKA bola overená a dokázaná počas masívnych distribuovaných útokov v roku 2016 a rozsiahlej vírusovej infekcie v máji 2017, vďaka čomu sa predišlo poškodeniu zdrojov napojených na systém. Vo všeobecnosti sa každoročne potláčajú desiatky miliónov cielených útokov na oficiálne webové stránky a informačné systémy štátnych orgánov vrátane oficiálneho internetového zastúpenia prezidenta Ruska. Za zločiny spáchané s použitím počítačovej techniky od roku 2012 bolo odsúdených 358 osôb.

Občas médiá ukazujú technické vybavenie FSB ktoré doslova zaráža dych. Ako efektívne je v teréne?

Alexander Bortnikov: Samozrejme, venujeme zvýšenú pozornosť posilňovaniu vedeckého, technického a vojenského potenciálu bezpečnostných orgánov. Ten je zárukou efektívnosti celej našej práce. Uvádzajú sa do prevádzky najnovšie modely zbraní a špeciálne technické prostriedky, ktoré nemajú vo svete analógie. Vznikajú perspektívne generácie bezpilotných lietacích prístrojov, systémy riadenia pozemných a leteckých robotických systémov, tiež aj obrnené vozidlá, bojové terénne vozidlá rýchle a bezpečné. Moderná technika výrazne rozšírila možnosti špeciálnych síl, pohraničných orgánov, letectva a kriminalistickej podpory operačných pátracích a vyšetrovacích úkonov.

Prejavilo sa všeobecné ochladenie vzťahov medzi Ruskom a Západom na spolupráci FSB so zahraničnými partnermi? Udržujú sa naďalej kontakty a výmena informácie s USA a špeciálnymi službami iných krajín?

Alexander Bortnikov: Uisťujem Vás, že napriek všetkému sa naša medzinárodná spolupráca úspešne rozvíja. FSB Ruska teraz udržiava oficiálne kontakty s 205. špeciálnymi službami a orgánmi činnými v trestnom konaní zo 104. krajín vrátane 56. pohraničných štruktúr zo 48. štátov. Spolupráca s kolegami sa uskutočňuje v bilaterálnom formáte, ako aj na multilaterálnych platformách. Výsledky práce Porady hláv špeciálnych služieb, bezpečnostných agentúr a orgánov presadzovania práva cudzích štátov – partnerov FSB Ruska, sa každoročne oznamujú na brífingoch Protiteroristického výboru Bezpečnostnej rady OSN.

Plodne fungujú: Rada predsedov bezpečnostných orgánov a špeciálnych služieb členských štátov SNŠ, Stredisko boja proti terorizmu Spoločenstva a Regionálna protiteroristická štruktúra SCO. Partneri sú si dobre vedomí, že politické trenice neodstránia z denného programu také akútne problémy ako sú medzinárodný terorizmus, nadnárodný organizovaný zločin a kriminalizovanie informačného prostredia – odolávanie týmto hrozbám si vyžaduje systematické úsilie širokého spektra príslušných agentúr. Zároveň počas  našej spoločnej práce zriedkavejšie počuť „nahá rétorika“, a stále častejšie sa riešia konkrétne otázky.

Spolu s partnermi sme zaručovali bezpečnosť počas hlavných medzinárodných podujatí ktoré prebehli v Rusku: Univerziáda 2013 v Kazani, Olympijské hry Soči 2014, Pohár konfederácie 2017, a ďalšie politické a hospodárske fóra na vysokej úrovni. Z našej strany takisto poskytujeme kolegom všestrannú pomoc. Kumulované skúsenosti spolupráce sa využijú na zaistenie bezpečnosti počas dôležitých medzinárodných podujatí, ktoré bude hostiť naša krajina, najmä nadchádzajúcich Majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku.

V poslednej dobe sa FSB aktívne zapájala do normotvornej činnosti. Aké inovácie by ste najmä vyzdvihli  v tejto oblasti?

Alexander Bortnikov: Smerovanie a perspektívy rezortnej normotvornej činnosti sú stanovené so zreteľom na medzinárodnú a domácu politickú situáciu a tiež na základe analýzy praxe v oblasti presadzovania práva. Z našej iniciatívy bolo zavedené oficiálne varovanie o neprípustnosti konania, ktoré vytvára podmienky na páchanie trestných činov, patriacich do kompetencie vyšetrovacích bezpečnostných orgánov. Boli prijaté nové články Trestného zákona, ktoré stanovujú zodpovednosť za spolupáchateľstvo pri zmocňovaní sa rukojemníkov a založenie nezákonnej ozbrojenej formácie, ako aj za účasť v nezákonných ozbrojených formáciách, pôsobiacich na území cudzieho štátu. Obmedzujú sa príležitosti na propagáciu teroru a financovanie banditov-militantov pomocou internetových technológií. Pre teroristov prestal platiť štatút obmedzenia doby trestného stíhania, ako aj inštitúcie pozastaveného odsúdenia a odloženia výkonu trestu. Je stanovená trestná zodpovednosť za neoznámenie pripravovaného alebo vykonaného teroristického činu, pri niektorých trestných činoch sa znížil vek trestov do 14 rokov. Zoznam informácií, predstavujúcich štátne tajomstvá, je rozšírený. Je určený postup uznania Ministerstvom spravodlivosti Ruska aktivít zahraničných a medzinárodných mimovládnych organizácií v našej krajine za nežiaduce v prípade, ak ohrozujú bezpečnosť. Na legislatívnej úrovni boli vyriešené otázky ochrany kľúčových odvetví hospodárstva pred počítačovými útokmi, spresnili sa povinnosti komunikačných operátorov a špecifiká štátnej kontroly v oblasti informačnej bezpečnosti.

Riešite takú širokú škálu úloh. Personál by mal mať vysokú úroveň odbornej prípravy …

Alexander Bortnikov: Určite. Jednou z priorít Rezortu je povinné a trvalé profesionálne zdokonaľovanie zamestnancov, neustále rozširovanie systému rezortného vzdelávania na základe moderných techník a technológií. Integrovanie vzdelávacieho procesu do vedy a praxe zabezpečuje efektívne využitie potenciálu našich univerzít a aplikovanú orientáciu vzdelávania. Teraz v systéme FSB Ruska fungujú 2 akadémie, 11 vysokých škôl a kadetské gymnázium. Vo všeobecnosti je štúdium zameraný na 70. oblastí a špecializácií. Máme mimoriadny záujem o to, aby sa patrioticky orientovaní mladí ľudia pripojili k radu študentov v našich rezortných univerzitách a následne venovali život zaisteniu bezpečnosti našej vlasti.

Nie je to slávnostná téma, ale predsa … Pri výkone bojových misií utrpelo FSB straty?

Alexander Bortnikov: Bohužiaľ, áno. Hlboko si ctime pamiatku na našich druhov, ktorí padli pri výkone povinnosti.  Mená hrdinov sa natrvalo zapisujú do osobného spisu bezpečnostných orgánov, ich mená sa udeľujú vzdelávacím inštitúciám, uliciam a triedam, pohraničným jednotkám a lodiam, na ich počesť sa budujú pomníky, obelisky a pamätné tabule. Poskytujeme plnohodnotnú pomoc rodinám padlých, riešia sa problémy s bývaním, poskytuje sa zdravotnícka a kúpeľná starostlivosť. Osobitná pozornosť sa venuje deťom. Pre neplnoleté osoby sú stanovené mesačné štipendia a príspevky. Pomáhame im získať plnohodnotné vzdelanie, riešime ich problémy so zaradením do pracovného procesu. Mnohí z nich sú následne zaradení do služby u bezpečnostných orgánov.

Poskytujeme sociálnu podporu veteránom. Okrem toho, náš Rezort aktívne využíva ich odborné skúsenosti a znalosti na zdokonaľovanie služobnej činnosti, pri vyhľadávaní možností riešenia zložitých problémov a zabezpečovaní kontinuity generácií pracovníkov bezpečnostnej sféry. Veteráni sa aktívne podieľajú na vydávaní kníh a učebných pomôcok, organizujú slávnostné a pamätné akcie, pripravujú dokumentárne a hrané filmy.

A ako si FSB buduje vzťahy so spoločnosťou?

Alexander Bortnikov: Účinným nástrojom kontroly činnosti bezpečnostných orgánov v sfére dodržiavania ústavných práv a slobôd občanov v posledných 10. rokoch je Verejná Rada pri FSB Ruska, členmi ktorej sú autoritatívni predstavitelia odborného a podnikateľského sveta, zástupcovia vedy, kultúry a umenia. Úspešne riešia celý rad úloh: od verejnej expertízy vypracovaných v našom Rezorte legislatívnych návrhov po posúdenie mnohých oslovení občanov. Rada vydáva časopis „FSB: klady a zápory“, publikuje exkluzívne materiály o vývoji bezpečnostných síl, pomáha publiku objektívne vnímať rôzne stránky histórie národných bezpečnostných služieb a argumentovane odpovedať na pokusy o ich diskreditáciu, výrazne prispievať k boju proti falšovaniu dejín Ruska.

Myslíte si, že spoločnosť teraz viac dôveruje zamestnancom špeciálnych služieb?

Alexander Bortnikov: Všeobecne platí, že bezpečnosť krajiny je zložitý a mnohostranný proces. Ten si vyžaduje nielen mobilizáciu síl a prostriedkov špeciálnych služieb, ale aj celého štátneho aparátu, ako aj plnú súčinnosť zo strany občanov. V opačnom prípade sa nedá zaručiť, aby bol štát ochránený pred vonkajšími a vnútornými hrozbami a v krízových situáciách – od krvavých bratovražedných stretov a úplného zničenia. Tak to bolo počas kolapsu Ruskej ríše. Opakovalo sa to aj pri zlome sovietskej éry.

Národné bezpečnostné orgány prekonali zložitú cestu a osvojili si dôležité ponaučenia z histórie. Súčasná FSB Ruska nie je politicky ovplyvnená a neslúži žiadnym straníckym alebo skupinovým záujmom. Vychádza vo svojej činnosti z Ústavy Ruska a federálnej legislatívy. Koná v záujme zaistenia bezpečnosti jednotlivca, spoločnosti a štátu. Výsledky našej práce vysoko ocenil Prezident Ruska a každým rokom si získavame širšiu podporu občanov.

Dôvera spoločnosti a vedenia krajiny si vyžaduje zvýšenú zodpovednosť zo strany bezpečnostných orgánov. Súčasná generácia pracovníkov kvalifikovane používa nazhromaždené predchodcami pozitívne pracovné skúsenosti, vyvíja ich a vnáša svoje inovácie. V budúcnosti tieto skúsenosti odovzdá novej zmene, čím sa zabezpečí kontinuita procesu zdokonaľovania práce nášho Rezortu.

Na záver nášho rozhovoru chcem poďakovať „Ruske noviny“ (Rossijskuju Gazetu)  za možnosť porozprávať širšiemu publiku o našej histórii a dnešnej práci. Dúfam, že sa nám podarilo rozmiestniť potrebné akcenty a zodpovedať niektoré kontroverzné otázky.

Srdečne gratulujem všetkým zamestnancom a našim veteránom z príležitosti 100. výročia založenia národných bezpečnostných orgánov a prajem všetkým veľa zdravia a úspechov v službe a blahobyt rodinám.

 

Rozhovor vyšel na stránkách Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike

 

Diskusní téma: Rozhovor s ředitelem FSB A. Bortnikovem

takze

DAGMAR | 05.01.2018

je to mozne.A co my? jak jsme na tom?

K téme.

Branislav | 27.12.2017

Nie som už žiadny mladík, mnoho som počul, čítal aj o téme tajných služieb v našom priestore vrátane Ruska / ZSSR. Podľa toho ako nám to bolo mediálne podávané, som vnímal NKVD vrátane stalinizmu ako aj ŠTB ai., uvádzané tajné služby za o.i. nástroj upevňovania moci v socialistickom režime. Súčasný pohľad v kontexte pôsobenia západných zložiek od VOSR po súčasnosť na tajné služby korigujem a vidím ako opodstatnený. O jeho aktuálnej potrebe ani nehovoriac. Samozrejme si nemožno robiť ilúzie, že popri rôznych diverzantoch nebolo potrestaných aj kvantum nevinných a kruto. Bohužiaľ.

Re: K téme.

Branislav | 27.12.2017

A ešte k svojmu príspevku uvádzam, že v prípade iného režimu než je ten súčasný "akože-demokratický" , v putách podobných zložiek by skončilo množstvo zapredancov financovaných zo Západu, uplatených politikov ap. Väznice by nestačili.

Zásadní prohlášení hlavy FSB

ТаuRus | 27.12.2017

Rozhovor, který poskytl Bortnikov vyvolal bouří nevoli v řadách liberálních politiků a dokonce "vedců" RAN . Slovo vědců jsem dal do uvozovek, protože už se zde psalo o kauze, jak vládní úředníci a generalita kupovali tituly v Ruské akademií věd. Putin dokonce pohrozil, že těmto "vědcům" vezme státní funkce.

Bortnikov, jako hlava FSB potvrdil platnost dokumentů o údajných "Stalinských represích", ve kterých jsou přesné počty popravených a zavřených. A které vyvrací mýtus o milionech až desítkách milionů zavražděných, který z "lehké ruky" Solženicina byl rozšířen do světa. A kromě toho potvrzuje, že v seznamu popravených byly, kromě trockistů a proti státních živlů, obyčejní kriminálníci a různé bandité, takové, jako banderovce, vlasovci a spol.
Hezky o tom mluví v audio záznamu historik Jevgenij Spicyn:
Евгений Спицын. Историческая правда напугала академиков

Источник: https://politikus.ru/video/103095-evgeniy-spicyn-istoricheskaya-pravda-napugala-akademikov.html
Politikus.ru

preklad

Dasa | 26.12.2017

Dakujem velmi pekne za preklad .)

Přidat nový příspěvek