4. RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (2)

4. RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (2)

21.3.2014

-předchozí část-

 

Samozrejme, v preambule Gilbo nemohol (čo nie je ani nutné) zahrnúť všetky kultúry, všetky regionálne civilizácie minulosti a súčasnosti, ktoré sú založené na takomto druhu rozdelenia systému vzdelávania:

1. všetci“ musia byť odchovancami jedného svetonázoru a

2. „málopočetní“ sú „povolaní-vyvolení“ (kým povolaní? – táto otázka je taktiež obídená mlčaním) stať sa vyššími manažérmi a sú nositeľmi druhého svetonázoru.

No mala by byť pomenovaná aj jediná existujúca kultúra, v základe ktorej by bol postavený zákon so snahou o vybudovanie spoločnosti, v ktorej by bol jediný svetonázor pre všetkých bez výnimky, rovnaký pre prostých pracovníkov, ako aj pre vyšších manažérov.

 

Takáto kultúra na Zemi existuje. V základe tejto kultúry leží už viac ako 1300 rokov(!!) Korán. V Koráne sa mnohokrát odsudzuje monopol vedomostí, ktorý umožňuje v podmienkach reálnych zákonov cenotvorby, ktoré fungujú v spoločnosti, dostávať priamo i nepriamo monopolne vysokú cenu za svoju účasť v spoločenskej deľbe profesionálnej práce.

 

Najmä Súra 39 „SpoloČnosti“ priamo poukazuje na skutočnosť, že monopol na vedomosti je pokušenie, pretože otvára príležitosti k obohateniu sa na úkor ukrátených, vrátane rozdelenia vzdelávacieho systému „pre všetkých“ a „nie pre každého“:

 

49. Keď by sa človeka dotkla(postihla) škoda, vzýva Nás(a prosí o pomoc), ale potom, keď sme mu zverili(dali) dar od Nás, povie „Bolo mi to dané, pretože mám poznanie.“ (o tom, ako takéto majetky zarobiť, nie preto, že by mi ich Boh dal) Nie, nie je to tak(nie je to len pre poznanie, ktoré má), je to skúška(pre ľudí, ako sa zachovajú, keď im dáme z Našich dobrodení a nie je to len preto, že majú poznatky a zručnosť majetky získať). Väčšina z nich(ľudí) to (túto skutočnosť) ale nevie. (preklad s výkladom A. Al-Sbenaty, 2013)

 

Súra 28 “Príbehy” - o tom istom, no ešte konkrétnejšie:

 

78. Povedal(im zablúdilý odpovedajúc): Boli mi dané(majetky) pre poznanie, ktoré mám (o tom, ako takéto majetky zarobiť, a nie preto, že by mi ich Boh dal) . A či nevedel, že Boh (Allah) zahubil už pred ním také pokolenia, ktoré mali väčšiu silu(než on) a viac toho (majetkov než on) nahromadili? Takých narušiteľov sa pri súde nikto ani len na ich názor pýtať nebude(že by zodpovednosť tajiť nemohli a či sa zriecť jej, pretože všetko vo večnosti zapisuje sa, eviduje).(preklad s výkladom M.N.O.Osmana)

 

Posledné sa týka aj Gilba osobne a jeho argumentácií na tému o nevyhnutnosti vytvorenia systému vzdelávania v Rusku pre „úzky kruh, ktorého povolaním je riadiť “ (Kto, ako, na akom základe definuje prináležitosť jednotlivca k tomuto „úzkemu kruhu“, kto „povoláva“?). Práve tento systém bol v Rusku od r. 1917 cieľavedome odstraňovaný a bude natrvalo nahradený iným systémom vzdelávania, ktoré umožní také vzdelanie, že jeho svetonázor1 umožní vstupovať do sféry riadenia podľa vôle jedinca, podľa miery nevyhnutnosti.2

 

Vedel to Gilbo v momente napísania svojho článku?

Vedieť to rozhodne mal. Vzhľadom na to, že vedenie Centra „Modernizácia“ zaväzuje k profesionálnej kompetencii.. A aj to vedel. V článku Gilba existujú príznaky týchto znalostí:

Rusko má šancu prejsť z kategórie krajín „tretieho sveta“ do kategórie vedúcich svetových mocností oveľa rýchlejšie, ako urobilo spätnú evolúciu3. Nevyhnutným predpokladom na to, je prekonanie rozdielov vo vzťahu k rozvinutým krajinám: V dnešnom Rusku, ako aj vo všetkých krajinách „tretieho sveta“ chýba KASTA riadiacich pracovníkov (top manažérov).” (t.j. nositeľov manažérskych vedomostí a návykov, dedených z pokolenia na pokolenie, ktoré nie sú určené pre všetkých – poznámka autorov objasňujúca citované).

 

No aj v prípade rozpadu Ruska sa podobná kasta nepochybne zíde pre St.Peterburg, ktorý sa stane centrom nového baltického štátu. Podľa toho, ako rýchlo bude táto kasta pripravená prevziať na seba realizáciu konceptuálnej moci, závisí termín, kedy sa začne nový vzostup Veľkého mesta!”

 

V uvedenom fragmente textu je príznačný termín „KONCEPTUÁLNA MOC“. Tento termín treba chápať dvojako:

  1. ako druh moci, ktorá dáva spoločnosti koncepciu4 jej života ako celku v následnosti generácií,

  2. ako moc samotnej koncepcie nad spoločnosťou. T.j. informačno-algoritmická vnútorná nosná kostra, osNova kultúry a opora pre celú jej činnosť.5

 

Tento termín však nie je výtvorom vedeckých výskumov Gilba. Vyčítal hoz  prác Vnútorného Prediktora(VP), v ktorých je jav konceptuálnej moci opísaný terminologicky jasne, a to z pozície DVTR(Dostatočne všeobecnej teórie riadenia). VP je kolektívna spoločenská iniciatíva, ktorá už realizuje konceptuálnu moc, čo nemožno nevidieť a nepochopiť z jej prác.

 

Konceptuálna moc sa realizovala aj v staroveku v tom type kultúry, ktorý sa tak zapáčil Gilbovi, pretože v ňom je rozdelenie spoločností na ich „blahorodia, excelencie, svätosti“ – t.j. „elitu“, ku ktorej sa Giľbo počíta a na „elite“ podriadený pracujúci dobytok, od ktorého sa on, ako aj mnohí druhí pretendenti rôzneho “pôvodu”, mlčky6 oddeľujú. No historicky reálny je aj ten fakt, že v “tichosti hĺbky vypovedaného mlčania” davo–„elitárnej“ spoločnosti, existuje nie jedna „elita“, ale hierarchia mnohých „ elít“. A na každom stupni tejto hierarchie sa všetci nižší, ktorí sa sami vidia ako nejaká „elita“, berú ako pracujúci dobytok. Akoby si vo svojej nadutosti nevedeli vyobraziť ešte niečo viac presahujúce tento status, predurčený pre nich konceptuálnou mocou davo-„elitárnej“(podprahovo-otrokárskej) spoločnosti..

 

Samozrejme aj Gilbo v tomto systéme patrí k nejakej skupine pracujúceho dobytka, pričom nezmyselne buriacej sa skupine, čo sa majiteľmi systému trestá. Vzbura Gilba je vyjadrená v tom, že v tomto systéme niet miesta pre termín „konceptuálna moc“. A nezmyselnosť vzbúry je v tom, že Gilbo vyťahuje termín, ktorý je systému cudzí, a to z dôvodu, aby vytvoril novú, funkčnejšiu „elitu“ a zachránil tým pádom rovnaký tlupo-„elitarizmus“ : „elitárno“ – otrokársky systém v nejakej novej forme.

 

Konceptuálna moc sa realizovuje v davo-„elitárnych“ sociálnych systémoch na základe zasvätení, z väčšej časti klanovo uzavretých. Na rozpracovanie a použitie zodpovedajúceho terminologického aparátu je v kolektívnom podvedomí vyšších „elitárnych“ skupín uvalený zákaz. U neelitárnej väčšiny spoločnosti v minulosti proste nebolo dosť voľného času7 na to , aby si premyslela bytie – existenciu svojej spoločnosti a ľudstva ako celku a prešla k inému svetonázoru, na základe ktorého by bol rozvinutý zodpovedajúci terminologický aparát, ktorý by umožnil prejsť spoločnosti k novej kvalite svojej existencie.

 

-pokračování-

 

poznámky

1 okrem narodených napr. s Downovým syndrómom a inými posuvmi vnímania, obmedzujúcimi možnosti normálneho rozvoja psychiky. Avšak mnohé psychické „anomálie“(posuvy spektra A.vnímania a B.chápania) môžu byť, a v dejinách spravidla aj boli, kľúčovými v hlavne za tzv.neštandardných situácii(skokových zmien vývoja). Napr. na objektívne neprijateľné odklony riadenia kultúry upozorňujúce „prírodné“ katastrofy, vpády cudzích armád(„Bič boží“..doslovne a do písmena..miery kódu) . Okrem toho sa zvykli v dejinách tak, ako je aj v hlavnej časti DVTR uvedené, stavať z týchto „blažených“(ľudový výraz pre „bláznov“ s kognitívnymi posuvmi) špecializované analyticko-prognostické, i akčné tímy rôzne zameraných „mentalistov“. Podobne, ako dnešné, hlavne americké filmy o „superhrdinoch“, sprevádzanej snahou absurdne zaviesť po starom kult nových „bohoch“ v jeho updateovanej forme. Ide teda o reálny podklad bežnej elitárnej, aj antickej a ešte predantickej praxe v rámci riadenia tak štatisticky masových, ako aj „chirurgicky presných“ operácii sociálneho inžinierstva. Viď odborne známejšie metódy výchovy tzv.druidov(či védicko-elitárnych “volchvov“), ich pomocníkov, špeciálna výchova, kaličenie formou amputácii, selektívnej vnemovej paralýzy(napr.oslepovania) u týchto živých náSTrojov(cielené prenosy kognitívneho potenciálu medzi jednotlívými mozgovými subhemisférami a pod.). Tieto odskúšané metodiky „personálneho manažmentu“ boli..sú často neporovnateľne efektívnejšie, ako dnešné syntetické protézy detekčno-analytických systémov zahrňujúcich vzájomne prepojené umelé organizmy kamier, počítačových sietí, rôznych čidiel, satelitov, či „kurzových špecialistov z bežnej populácie“ a pod..no už aj bio-tech-hybridov..

2 Tzn., že dnešná kríza je napr. v Rusku svojho druhu akési neutrálne pásmo medzi 2 epochami:

Z minulej už Rusko vystúpilo. T.j. vystúpilo z obdobia, keď sa systém vzdelávania skutočných vládcov (v podstate znacharských klanov) kvalitatívne odlišoval od systému vzdelávania pre všetkých ostatných, čím zabezpečoval ich podriadenie sa z dôvodu sociálno-inžiniersky predprogramovaných defektov v ich svetonázore. A to z toho dôvodu, že starý systém už stratil spôsobilosť produkovať schopných manažérov. Nový systém vzdelávania, garantujúci jednotu v mozaike svetonázoru a dostupnosť moci každému podľa miery spoločnej nevyhnutnosti, sa v spoločnosti teraz iba rozširuje, ale jeho absolventi zatiaľ stále ešte nevykazujú rozhodujúci vplyv na sféru riadenia (manažmentu).

3 „Návrat“ z cesty mafiánskeho chaosu a deštrukcie na cestu stabilizácie a rozvoja?

4 STroj života, popis sekvencie želaných foriem(obrazov), pri(e)beh samotnou osobou(kolektívnou, a/alebo jednotlivcom) formovaného „osudu“. Konkrétna kulturologická mat(r)ica je koncepcia už v konkrétnych obrazoch.

Nasleduje algorytmus, metódy realizácie konkrétnych obrazov. T.j. formovanie, riadenie masových emócii..deprivácii, „náboženských“ príbehov, médeiálnych seriálov, block-bust, či -formerov a pod.(viď sociálno-inžinierske methodiky propagačno-agitačných centier umel(Eck)ého riadenia kolektívneho podvedomia ako Hollywood, Bollywood v Indii, či bývalá veľkonemecká UFA , čiastočne starý Vatikán, resp. Genf, Delfy, Téby a pod.)

5 Samozrejme, že v biosfére existujú organizmy bez skeletu (kostry), ako napr. medúzy, no všetky vyššie biologické druhy na Zemi majú vnútornú kostru. Keď kostra spätne zmäkne, povedzme do stavu chrupavky alebo zmizne, tak každý vyšší organizmus hynie. Plod vyšších druhov pri svojom vývoji taktiež prechádza 2 štádiami: spočiatku žije embryo bez kostry a neskôr začne formovanie kostrového skeletu. Keď bude vývoj kostry narušený alebo vylúčený z genetického programu, tak sa narodí mrzák (monštrum), možno aj neschopný života. Vo vývoji kultúry civilizácii, ako aj vo vývoji biosféry Zeme, je u embryí vyšších druhov tiež historická hranica, za ktorou je „bezkostrová“ existencia samovraždou pre tie skupiny indivíduí, ktoré sa snažia odvrátiť(ignorovať, pod?vedome sa vzdať) od nevyhnutnosti získania konceptuálnej moci a slobodnej sebadisciplíny, ktorá zodpovedá nimi vybranej a rozvíjanej koncepcii(v zásade z 2 známych základných typov). A taktiež existujú sily, ktoré zámerne zabraňujú formovaniu svetonázorového „skeletu“.

6 medzi riadkami, potichu, síce neoficiálne, no o to tvrdšie, dôslednejšie..cez amorálne „trestné“ tabu..dogmy..a niektoré zvrhlé aspekty spoločenského „bontónu“

7 Jeden z dôvodov zámernej „nutnosti deprivácie“ základných potrieb(vytvárania systematického stresu) voči masám nižších vrstiev populácie napriek masívnej technologizácii a automatizácii všeObecne, keď by sa v realite podľa prepočtov mohol pracovný čas dnes pohybovať niekde medzi 2-3h denne(t.j.10-15h týždenne na zabezpečenie základných potrieb: jedla, bývania, dopravy). Väčšinu produktivity tovarov a služieb však úrokom, infláciou na princípe „frakčných rezerv“ a špekuláciami kasínových hier na trhu dlhodobo znehodnocujú globálne bankovo-mafiánske organizácie. Deklarujú samozrejme opak. Ide o jednu z ich hlavných činností, okrem tzv. akvizícii štátnych byrokratických aparátov. Za ničenie ekonomiky a štátov majú ako de-facto žoldnieri organizácie následne od konceptuálnej moci „právo na benefit“ ..za výkon skutoćného terorizmu (Viď obraz vykrmovania Janka do pece v rozprávke o Ježišbabe). Oficiálny „terorizmus“ je v tomto zmysle logicky zaplatená volavka, falošný cieľ, lebo napadnutí bývajú obyčajní ovčania a nie vily nejakých Rotschildovcov. Na organizáciu a zbrane na akcie treba peniaze a tie pochádzajú znova zo známych zdrojov. Z manažérskeho pohľadu je teda „syntetický terorizmus“ nevyhnutný, ako druh tzv. „bieleho šumu“, resp. jednoducho odvádzania pozornosti.

 

Diskusní téma: RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (2)

Dotaz na Uda

pri.mar | 22.03.2014

Zdravím, trochu OT od jádra článku - v poznámkách, bodě 1. se píše o umělém vypnutí zraku pro docílení vyrovnání potencionálu hemisfér mozku.
Rád bych se zeptal na názor, co se týče tzv. dunkelterapie - terapie tmou, kdy je "adept" dobrovolně několik dní uzavřen v temných prostorách. (záměrně nepíši o mniších v Tibětě, či jinde, beru to dle našich střízlivých podmínek a možností).
Co jsem četl zkušenosti lidí, kteří tuto terapii absolvovali, zřejmě u nich došlo ke srovnání mozku a uspořádání hodnot. V podstatě jakoby vypadli z procesů, které obsahuje rutinní denní život (povinnosti, styk s lidmi, práce, řešení.. atd). Napadá mě výraz "odizolování se od egregoru-ů" ( egregor rodiny, egregor kolektivu v práci, egregor v klubu, posilovně atp.)
Poznámka v bodě 1. mi v podstatě cvrnkla do očí a navázala tu spojitost, jelikož poslední dobu vyhledávám, po každodenních povinnostech, klid, samotu, nejlépe po tmě. Myšlenky se nádherně srovnají. V podstatě mozek jako server, který je po době složitých operací uveden do úsporného režimu režimu.
Ještě poznámka k potvrzení zde psaného, obohacení života nepitím alkoholu, chůzí 6 km denně při rytmickém máchání rukama, vydatný spánek - neponocování, četba KOB a DVTR je 100% účinná. Vynikající kombinace. Opravdu, po 3 týdnech nepití dochází k vynikající náladě psychiky, (jakoby se odhodil z ramene 50 kg pytel cementu.)

Miera de(sta)bilizácie spoločnosti

ushiro | 21.03.2014

Dnešná doba je tak turbo-turbulentná, že ozaj len nemnohí dokážu rozpoznať, že to vírenie (v kalnej vode sa lepšie Pr(e)dátorom loví)je zámerne zapríčinené (J)elitami a ich

TV je v tomto smere zbraňou masovej de(sta)bilizácie ovčanskej populácie PAR-Exelance.

K tomu sa radia aj také skutočnosti - ako napr. úpadok statusu učiteľského stavu (ktorý je s vysokou mierou pravdepodobnosti hraničiacou s istotou - zámerný) spolu s vysokou mierou ich prepracovanosti.

Potom nie je žiaden div, že schopné kádre utekajú zo školstva za lepšími ponukami inde.
Ľudovo povedané - pretože sýty hladnému neverí.

Re: Miera de(sta)bilizácie spoločnosti

udo | 21.03.2014

Hej..
Jediný, zatiaľ známy problém pri aplikácii DVTR do škôl od II.stupňa ZŠ(1h týždenne = cca.20h) je to, že práve učitelia sa dostanú počas nasledujúceho(a niekedy aj už aktuálneho) semestra do komplikácii.

Deti ich totiž rýchlo predbehnú. Masovo-štatisticky jednoducho rýchlejšie spracovávajú informácii po obdržaní "synchronizačnej prizmy", okuliarov(DVTR) a učiteľom sa väčšinou už samým seba učiť paradoxne nechce. Tým lenivší z nich(či už viac zahltení rodinou, umelým bojom o prežitie a/alebo systémom ordinovanými stále absurdnejšími "výkazmi") niekedy novšie technológie spracovania informácii(učenia) odmietajú.

Chcú proste podľa vlastných vyjadrení medzi štyrmi očami
"už len dožiť do dôchodku".
Pritom aj ich bystrejśie decká už vedia, že pri dnešnom nastavení systému dôchodky proste nebudú. Moźno ešte pár rokov, no utrhnutí banksteri im to rýchlo "prefetujú"..
Síce vulgárne, no pravdivo študentami formulované..

jou..
nemchápem..zasa preklep textu:
miesto
"Nevyhnutným predpokladom na to, je prekonanie: rozdielov vo vzťahu k rozvinutým krajinám:"

má byť samozrejme
"Nevyhnutným predpokladom na to, je prekonanie rozdielov vo vzťahu k rozvinutým krajinám."
..miesto dvojbodiek, bodky ďubky

Btw..Učitelia sú dnes v trochu podobnej pasci, ako kedysi..a vlastne stále seminaristi..

"Že by prví z tých, čo dietkam pomôcť chceli, ich vrahmi, dozorcami stali sa" ..S´aurOn

Přidat nový příspěvek