4. RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU

4. RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU

19.3.2014

příloha DVTR č.4

 

O-DVTR Príloha 4.doc (77 kB)
R-DVTR Príloha 4.doc (80 kB)

(pozn.: verze ke stažení aktualizována 7.7.2015 - korektury)

 

4. Riadenie neprirodzeného poriadku

 

Teraz sa pozrieme na to, aký recept doporučujú predstavitelia intelektuálnej „elity“ na to, aby sa skončila terajšia kríza spoločenského vývoja a nedopustila sa degradácia štátu a jeho zánik. Venujme sa chvíľu časopisu MOST, č.25, r. 1999. V ňom je publikovaný článok vedúceho Centra pre vývoj komplexných ekonomických programov „Modernizácia“ J. Gilbo pod názvom „Technokracia musí vyzdvihnúť kompetentných národných lídrov.“ (pozn.prekl. po slovensky “vodcov?!”)

 

Článku predchádza preambula:

„Existujú dva systémy vedomosti o svete, čo znamená – aj 2 systémy vzdelávania. Prvý systém vedomosti je predurčený pre široké masy. Druhý systém – pre úzky kruh, ktorého poslaním je riadiť.

 

Historicky možno toto rozlíšenie odsledovať vo všetkých typoch kultúr, vo vzdelávacich systémoch, s ktorými sme oboznámení. Už v Starovekom Egypte (odkiaľ aj vzišiel Biblický projekt vytvorenia bezproblémového svetového vládnutia na elitárno-otrokárskej rasovej osnove a monopole židov na medzinárodné úžerníctvo: naša upresnenie pri citovaní) sa vzdelávanie pre úradnikov a nižšie kňažské kasty výrazne odlišovalo od toho, do čoho bol zasväcovaný úzky kruh vyvolených, ktorí tvorili špičku kňažskej kasty(žrecov) a okolie faraónov. V starovekej Mezopotámii vidíme podobné rozlišovanie. V starovekej Judei sa vedomosti pre národ (Tóra, Talmud a letopisy) taktiež silno odlišovali od vedomosti, ktoré dostávali leviti. Napokon, kresťanská cirkev počas svojej i(A)deologickej vlády nad myslením stredovekej Európy, taktiež mala jednu pravdu pre ľud a radové duchovenstvo, no úplne inú – pre zasvätených.“

 

Táto pasáž je demaskujúca jednak vo vzťahu k tomu, čo sa v nej výslovne uvádza a jednak vo vzťahu k tomu, čo je obídené mlčaním (zamlčané). Hoci to, čo je v histórii ľudstva obídené mlčaním, nie je o nić menej dôležité, ako to, čo povedané(resp. napísané) je. V tejto preambule je takmer všetko pravda. Je tam však aj úmyselná lož, pre rozlíśenie ktorej je nevyhnutné obrátiť pozornosť na niektoré do oči bijúce zvláštnosti:

 

  1. Iba vo vzťahu k Egyptu minulých epoch je v texte - slovo „Staroveký“ napísané s veľkým počiatočným písmenom. U Judei a Mezopotámii je slovo „staroveká“ napísané s malým písmenom. Prečo?

Pretože ide o hlboký významový rozdiel, o kódové rozlíšenie. Je to znak toho, že staroveký Egypt je až dodnes okultnou metropolou súčasnej biblickej civilizácie, ktorá predstavuje vládcami starovekého Egypta dobitú kolóniu. Je to tak bez ohľadu, či to Gilbo chápe alebo nie a bezmyšlienkovite – automaticky podľa tradície píše „Staroveký Egypt“ - začínajúc obe slová s veľkými písmenami.

 

  1. Podľa noriem používania slov by sa malo písať a hovoriť: „tento rozdiel možno odsledovať.“ No Gilbo systematicky nepíše “rozdiel”, ale “rozlíšenie”. Nahradil výraz „diel“, výrazom “líšenie”, čo je v tomto kontexte irelevantné.

Ak by sme vychádzali zo psychologického hľadiska, tak takéto javy nevznikajú ako nezmyselné chyby. Ale buď v dôsledku toho, že indivíduum nevedome prezradilo tajomstvo o niečom, o čom.. ako si uvedomuje, by hovoriť otvorene nemal, alebo dôsledkom toho, že sa nejaké slová začínajú zlomyseľne systematicky používať v tom kontexte, v ktorom je to nemiestne (neprirodzené). A tiež preto, aby sa jeho zmysel stal “rozmazaný” a aby dané slovo ľudia v obvyklom kontexte prestali správne chápať(náznak snahy o zámenu pojmov a dojmov, pravdy za lož a opačne). V rade situácii sa prvý a druhý prípad dostávajú do zhody (splývajú), a to vtedy, keď jedinec niečo vyhrkne (vypovie) pod vplyvom plne zámerného správania sa toho fragmentu kolektívneho podvedomia spoločnosti, v ktorom funguje.

 

Aby sme odhalili, čo stojí za článkom J.Gilba, je nevyhnutné niektoré jeho fragmenty skorelovať s historickou realitou a odhaliť tie zamlčania, ktoré nie sú v jeho kontexte tématicky bez zmyslu. Gilbo píše:

 

„Opakujem, že reč nie je o nejakých tajných vedomostiach (predurčených pre vyšších zasvätených vo vede a riadiacej praxi: naše vysvetlenie kontextu), ale o určitom videní sveta, schopnosti rozpoznať a pochopiť tieto pojmy a aplikovať ich k budovaniu efektívnej ekonomickej štruktúry našej spoločnosti.”

 

To znamená, že Gilbo vie, že vzdelávanie “pre vyšších” v ním spomínaných kultúrach staroveku, ako i vo väčšine druhých, ktoré nespomenul, je odlišné od vzdelávania “pre všetkých.” Nielen faktológiou poskytovaných vedomostí (Svet je spoločný pre všetkých, čím sú fakty tiež z väčšej časti spoločné – všeobecné), ale aj svetonázorovo, pohľadom na Svet, vzťahom k nemu. T.j. body nazerania na Svet môžu byť rôzne a z jedného bodu je vidieť horšie a z druhých lepšie, viac a detailnejšie. Ako keď vyjdete na vyšší kopec nad krajinu..

 

Samozrejme, v preambule Gilbo nemohol (čo nie je ani nutné) zahrnúť všetky kultúry, všetky regionálne civilizácie minulosti a súčasnosti, ktoré sú založené na takomto druhu rozdelenia systému vzdelávania:

1. všetci“ musia byť odchovancami jedného svetonázoru a

2. „málopočetní“ sú „povolaní-vyvolení“ (kým povolaní? – táto otázka je taktiež obídená mlčaním) stať sa vyššími manažérmi a sú nositeľmi druhého svetonázoru.

No mala by byť pomenovaná aj jediná existujúca kultúra, v základe ktorej by bol postavený zákon so snahou o vybudovanie spoločnosti, v ktorej by bol jediný svetonázor pre všetkých bez výnimky, rovnaký pre prostých pracovníkov, ako aj pre vyšších manažérov. 

 

-pokračování-

 

_

Diskusní téma: RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (1)

hm,vzdelanie

y | 21.03.2014

Naše školy dávajú "vzdelanie", aké dávajú.
Dcéra chodí do piatej tr. ZŠ. Času je málo - škola, práca, krúžky...Keď viem, tak jej občas k tomu niečo poviem, lebo tak rozité informácie, ako sú v dejepise, biológii, geografii, som ešte nezažil (to naše staré knihy boli omnoho lepšie).
Ako postupovať, ako ju naučiť skladať informácie?
Na denno-denné učenie a doplňanie učiva zo školy naozaj niet síl ani času.

Re: hm,vzdelanie

udo | 21.03.2014

DVTR trebárs aj v základnej verzii bez príloh.
Necelých 200 strán. Návod ku skladačke.
OS patch pri zachovaní osobitosti daného indivídua.

Čudovali by ste sa, no 12 ročné decko to JE schopné pochopiť.
Lepšie ako dospelý.
Akurát sa to budete musieť naučiť používať aj vy,
inak vás rýchlo predbehne vo väčšine podstatných životných vecí.
Začne klásť "prudko" gramotné otázky.
Navyše bude takmer nemanipulovateľné.

Tento sociologický operačný program, systém bolo projektovaný práve, hlavne na Vami spomínaný účel.
Sylaby netreba meniť, bo decko..
mladý človek si to aj tak už vyskladá sám najlepšie.

V podstate ide o riešenie dnešného vzdelávacieho "problému"..príležitosti faktológie, ktorou je metodológia.
Aj do kufra dáte toho určite viac, keď veci poskladáte.
O tetrise ani nehovoriac.
No tu ide pomerovo obrazne o viac, ako 1000 a 1.
Aj to, s čím sa už v minulosti študenti stretli, sa postupne obnoví.
I keď na prvý, letmý pohľad zabudnuté..
No nie hneď..postupne v kľude
..bo stres a panika by asi nemala byť naša taktika

Zatiaľ Vám Y nič lepśie poradiť neviem.

Re: Re: hm,vzdelanie

udo | 22.03.2014

Ešte taký "detail"..upresnenie
Obecne vieme, že vývoj základných modulov psychologického profilu jedinca druhu HSS(Homo sapiens sapiens) sa do veľkej miery uzatvára vo veku spomínaných +-12 rokov.
T.j.ide v mnohých starých kultúrach známe obdobie dospelosti a prakticky plnej SPOLOČeNskEJ zodpovednosti..rôznych tzv. iniciácii a pod..

Práve pred uzavretím tejto etapy života formovania bazálnych kulturologických stereotypov(emocných informačných modulov) v závislosti na jeho prostredí, nastávajú 1-2 periódy(roky) začínajúceho vážneho tichého, no i hlasného prirodzeného "vzdoru" voči hlavne aktuálnej objektívnej realite už neadekvátnym generačným stereotypom. Exponenciálne totiž narastá schopnosť jedinca vnímať komplexnosť i hĺbku celospoločensko-prírodných interprocesných vzťahov. Vrodený program +- zdravého jedinca jednoducho povedané v rámci etapných cieľov “finišuje”. Zaraďuje doslovne onen povestný 2. stupeň. Hlavne v oblasti podprahovej (non)verbánej kulturologicky deTerminovanej(MDP) komunikácie. Preto bol po testovaní určený optimálny harmonogram spúšťania aplikácie na 5(2.stupeň ZŠ)-9(1.trieda SŠ)-13(1.sem.VŠ, začiatok = ďalšieho cyklu). Teda na Stredoeurópske podmienky schéma cca. 5-9-13 u bežnej populácie.(Viď Gaussovo normovanie a bazálne kognitívne procesy vo vzťahu k štandardom modelu 3-násobnej repetície tzv.obrazného kódovania).

Dievča sa v prípade, že nemá silnejšie posuvy vnemovej algoritmiky, nachádza v optimálnom veku "delegovania zodpovednosti". Ak sa tento moment prepásne, často dochádza v dôsledku vyhodnotenia objektívne silnejúcej nefunkčnosti riadených kultúrnych stereotypov (schopnosti identifikácie a hodnotenia reálnych procesov) k pretŕhaniu dovtedajších sociálnych väzieb(hlavne rodina a škola) a snahe nadväzovania iných. Žiaľ často z dôvodu neskúsenosti rizikových.. Asi viete kam mierim..

No dieťa má v zásade(možno pre niekoho paradoxne) pravdu. Je totiž síce rodené ako "živočích" tak, že logicky kopíruje schopnosti predkov, no zároveň je jeho vstupno-výstupný mechanizmus vyšších úrovní jeho kolektívneho operačného "supersystému" nastavený tak, že pri čo i len podprahovej identifikácii kultologických "bugov" nižšej úrovne, pociťuje silný emocný diskomfort.
Rozoberali sme to tu myslím už tiež dosť podrobne..snáď aj doStatočne . Vrátane uvedených podrobnejśích analytisticko-prognostických prác a návrhov riešení.

Re: Re: Re: hm,vzdelanie

y | 23.03.2014

Tak začať hneď s DVTR, to by ma nenapadlo. Ale dobre, určite sa pri tom naučím čo-to aj ja. Lebo prisôsobovať slovník dieťaťu, znamená, že problematiku skvele ovládaš. Ďakujem.

Re: Re: Re: Re: hm,vzdelanie

Hox | 29.03.2014

toto by možná mohlo usnadnit, zatraktivnit proces vstřebávání DVTR - https://www.dropbox.com/home/Public/RTVD.pdf

RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (1)

nikdo-nikde-nic | 20.03.2014

"Stát je mocenský útvar na ovládání bezprávních členu společ- nosti". Tato def. také předpokládá utlačovatele a utlačovaného. A také "autora hierarchie/uspořádání společnosti". Pozorovate-le /Stvořitele.

Re: RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (1)

udo | 20.03.2014

Tvorením "štátov" sa ZATIAĽ vždy zaoberali "elity"
a tvorením civilizácie národy.

Keď si lístie prestane spĺňať svoju rolu,
strom ho znova strasie a na jar nové vystrojí.

Re: Re: RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (1)

nikdo-nikde-nic | 20.03.2014

Stvořitel dal vzniknout mnoha druhum stromu- listnatým i jehličnatým v ruzných podnebních pásmech. V každičké BUŇCE je zakódovaná možnost/přispúsobivost klimatickým změnám.
Je bezpočet možností, člověk však při své pýše jich nevidí .

Re: Re: Re: RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (1)

udo | 21.03.2014

CeloVěk možnosti, mieru všetkých vidí
a konár spoločný tak hlúpo nepíli.
No jelitá, čo prestali sa dobrými mravmi riadiť,
kontakt s Ním a s tými, ktorím svetlo mali hájiť,
veru opäť hlúpo stratili,
i vieru slepú - smrti tetu
v ego cudzie nepodvlastné zmámili.
Tak hrozbou role svojej stali sa
a strom na vek nový teší sa.

Bo keď slnko zájde v zime napoly,
aj ihličie o každý lúč malo by závodiť.
Pritom pod snehom uzavreté do seba,
v mraze, tieni úžery padá v bezseba.
Veď stačilo by spolu na kopec vyjsť
a vo vetre svetla rozmotať tú niť.

Re: Re: Re: Re: RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (1)

xxx | 23.03.2014

cit. ze Sidorova "Ale tu lidé ji nějak nemají, - dumal jsem pro sebe. - Otázka: proč? Vždyť je to tak osvobozující, přiblížit se pravdě! Správně říkal šedovlasý: pokud je vědomí člověka ovládnuto získáváním materiálního, moci a smyslových požitků, pak je takové vědomí třeba vidět jako duchovní šílenství, duchovní nemoc. Na pohled je člověk zdravý, ale jen na pohled. Ve skutečnosti už to není člověk, pokud ztratil svou duchovní orientaci.

co.unthe.rp1983@gmail.com | 19.01.2015

The greatest thing to remember is the factthat the disect which comes by way of space wants and needs a local store. If you don't, it may basique medical problems in your home.

RIADENIE NEPRIRODZENÉHO PORIADKU (1)

xxx | 20.03.2014

... je zrejmé, že historií popisované civilizace jsou "Civilizacemi Ega". Planeta byla osídlena Duchovními Bytostmi/Entitami, které kopírovali "Božský model" civilizace nesprávně/úmyslně/ překlo-penou filosofií a vznikl současný model vyvolení/po(d)robení. Svetlé bytosti se stáhly do vyšších duchovních úrovní odkud púsobí "radami" jak dál, hmotná úroveň - nynejší v zestupné fázi, pomalu umírá "na výsledky-ovoce svých činú".


stiahnut

gorasd | 20.03.2014

keby sa to dalo stiahnut ze by ste k clankom pridali odkaz,,, díky...

Re: stiahnut

udo | 20.03.2014

DVTR je so zatiaľ zverejnenými prílohami na stiahnutie na pravej strane hlavnej stránky LevaNetu pod rubrikou "Základní materiály".
Pod nimi sú aj ďalšie analýzy, prognostika a publikácie na stiahnutie.
Plná verzia Prílohy č.4 sa dopracováva a v najbližších dňoch bude tiež zverejnená v tejto rubrike.

Přidat nový příspěvek