Ratimírova teória evolúcie

Ako vnímam teóriu evolúcie?

Každému je určite veľmi dobre známe ako vzniká život. Každý vie čo predchádza tomu, kým sa v matkinom tele vytvorí nové telo jedinca. Všetci dobre vieme, že vývoj začína od splynutia dvoch buniek, mužskej pohlavnej bunky a ženskej pohlavnej bunky. Z tohto vyrastie celý dokonalý organizmus. Kde sa skrýva informácia o tom, ako sa má celý organizmus vybudovať, ako má fungovať, ako sa má vyživovať, ako sa má rozmnožovať... ?

Mnoho ľudí povie, že je to zapísané v genetickom kóde DNA, ale ako je to tam zapísané? Čo všetko sa v tomto takzvanom genetickom kóde skrýva? Z biológie vieme, že DNA sa skladá z polynukleotidového reťazca, na ktorom sú naviazané dusíkaté bázy. (Nejako takto sme sa to učili na biológii a chémii :D) Ale čo v skutočnosti je tento reťazec? Skladá sa z molekúl, tie sa skladajú z atómov a tie sa skladajú z jadra a obalu. V jadre sa nachádzajú protóny a v obale sa nachádzajú elektróny. Tie sa ďalej delia na menšie a menšie častice. Nikto dnes nevie dokedy sa tieto častice dajú deliť. Ale čo v skutočnosti sú tieto častice? A čo je to hmota?

Z lekcií Pátra Dij Alexandra v Asgardskom učilišti som dostal takéto vysvetlenie:

Svet Javi, javný svet, materiálny/ hmotný. Jeho základom je matéria/hmota a hmota je veľmi intenzívne koncentrovaná energia. Svet Navi je svet idealistický. Svet ideí/myšlienok. Svet Pravi je svet transcendentálny/mystický, svet Bohov (energetických informačných tokov). Jeho základom je slovo alebo materializovaná idea. Ideu môžeme vnímať ako informáciu/skúsenosť.

Takže hmota sa skladá z obrovského množstva primárnych energií. Tieto energie v sebe nesú danú ideu/informáciu a spolu tvoria jeden celok. Viacero týchto celkov tvorí kvark atď. až kým vytvoria elektrón. Keďže je týchto energií nekonečné množstvo, tak sa dá vytvoriť nekonečné množstvo kombinácii. V týchto energiách sú zapísané informácie, obrazy, idey.

Ale vráťme sa teraz naspäť k počiatočným energiám. Na základe slovansko-árijských véd môžeme nazvať tieto primárne energie ako živatmy. Živatmy sa vyvíjajú a ustavične zdokonaľujú, spájajú, až vytvoria dokonalý harmonický celok, ktorý sa dokáže vyvíjať na ďalšej úrovni. Najprimitívnejšia živatma nesie informáciu o tom, že sa má vyvíjať, a preto sa spája s ďalšími. Zo začiatku to všetko prebieha iba na spájaní sa základných informácií. Jedna živatma sa učí od druhej (vymieňajú si skúsenosti, energetické idey) a tým sa stávajú stále dokonalejšie a vyvinutejšie. Prebehne niekoľko takýchto informačných výmen a tým vznikne o niečo dokonalejšia živatma, ktorá má skúsenosť s rôznymi formami energetických usporiadaní, zistila v akom stave je najstabilnejšia a schopná ďalšieho vývoja. Ak je živatma pripravená skoncentrovať energetické obrazy, tak môže vytvoriť hmotu tzn. môže sa prejaviť v materiálnom svete, vo svete Javi. Predchádzajúci vývoj prebiehal vo svete Navi a jeho prejav vo svete Javi je možný len cez energetický informačný tok, ktorý môžeme zjednodušene nazvať Bohom. Každý proces potrebuje špecifický energetický informačný tok, a preto je Bohov nekonečné množstvo. Vo védach sa píše, že Bohov je viac ako hviezd na Nebesiach. A ako som napísal vyššie, materializácia idey je slovo. Samotné slovo Boh sa v staroslovienskej bukvici píše ako БЪГЪ. Toto slovo má obrazový význam Bógi sotvorjáša glagoli sotvorjáša (Bohovia tvoriac slová tvoria).

A takto sa v javnom svete objaví jednoduchý atóm (koncentrovaný energetický obraz sveta Navi). Pritom treba vnímať trojjednotu svetov Javi, Navi a Pravi – energetický obraz sa sformuje vo svete Navi, materiálne telo sa sformuje vo svete Javi a vtelenie sa energetického obrazu do materiálneho tela je možný len za prítomnosti energetického informačného toku/(príšlušného Boha), čiže cez svet Pravi (Slovo = materializovaná idea!).

V javnom svete sa živatma začne stretávať s rôznymi formami existencie, s rôznymi živatmami a začína si vymieňať rôzne energetické idey (informácie). Takýmto spôsobom živatma prejde celým „anorganickým“ svetom hornín a minerálov. Naučí sa sformovať všetky typy „anorganických“ zlúčenín a získa rôzne skúsenosti bytia. Takto poučená živatma, ktorá už dokáže sformovať každé telo vo svete minerálov (podľa véd je najvyššou formou diamant) môže bezpochyby naberať skúsenosti novej formy existencie. Preto sa vráti do sveta navi, kde sa môže začať pripravovať na svoju ďalšiu lekciu, tentoraz vo svete rastlín. Keďže už dokáže vytvoriť každú „anorganickú“ zlúčeninu, tak v rastlinnom tele už vie pracovať so všetkými druhmi „anorganických“ živín. (Všimnime si aké procesy prebiehajú v rastline, napr. fotosyntéza. Už v ríši minerálov sa živatma naučila pracovať s energiou vody, svetla, minerálnych živín....) A tak živatma získava skúsenosti z existencie v rastlinnom svete, kde sa vyvíja ďalej. Po dosiahnutí najvyššieho stupňa (orchidea) je živatma pripravená na vytvorenie živočíšneho tela. A tak začína poznávať rôzne zákutia existencie vo forme živočícha. Od primitívnejších postupuje k dokonalejším. Naučí sa používať inštinkty, pudy, pamäť, dokáže sa učiť (všetko v jednoduchej forme), začína si uvedomovať svoju existenciu (napr. delfíny vnímajú svoj odraz v zrkadle, dokážu sa učiť...) a taktiež sa naučí živatma jednoduchým citom. Keď sa toto všetko naučí, je potrebné, aby prišla do styku s človekom v živočíšnom tele. Od človeka začína získavať nové skúsenosti na energetickej úrovni, ktoré ju pripravujú na ďalšiu existenciu vo svete ľudí. (Je známe, že rastliny dokážu reagovať na ľudské myšlienky, alebo všimnime si ako sa domáce zvieratá túlia k ľuďom.) Od človeka živatma získava rôzne skúsenosti (na úrovni energetických obrazov/ideí/informácií), či už také, ktoré ju ťahajú vyššie alebo nižšie po evolučnej ceste. (Uvedomme si, že každá ľudská myšlienka je vlastne energetická idea/obraz/informácia, ktorú okolité živatmy vnímajú ako skúsenosť. A preto všetko záleží na tom, ako sa ľudia správajú k okolitému svetu. Človek nesie zodpovednosť za svoje činy! Uvedomme si význam samotného slova Príroda, Pri Rode! Tzn. že príroda a človek tvoria spolu jeden ROD.) A ak živatma nadobudla všetky potrebné skúsenosti (získala potrebné informácie), odíde do sveta Navi a čaká, kým bude pre ňu vytvorené nové vhodné telo na materializáciu sa vo svete Javi (tentoraz ľudské).

V slovansko-árijských védach je tento proces opísaný obrazne, aby bol jednoduchý na pochopenie už deťom. Aby ho rodičia dokázali predávať svojim potomkom vo forme príbehov a rozprávok. Veď, ako by si malé dieťa predstavilo energetický informačný tok alebo živatmu? Preto je jednoduchšie priraďovať energetickým informačným tokom rôznych Bohov. Každý EIT má svoju špecifickú funkciu a svoju špecifickú úlohu, preto im priraďujeme rozdielne mená. A tak svojmu dieťaťu povieme, že Bohyňa Dživa (Živa) dáva každému človeku pri jeho narodení čistú, svetlú dušu. Takisto naše deti vedia, že Dživa je Bohyňa-Ochrankyňa čertogu (súhvezdia) Devy na Svarožom Kruhu. (A keď deti vyrastú je pre nich úplne jednoduché pochopiť, že z tohto súhvezdia k nám prichádza energeticko informačný tok, ktorý je zodpovedný za materializáciu živatmy v javnom svete.) A takto podobne to funguje so všetkými slovanskými Bohmi. A nie nadarmo sa hovorí, kto rozdeľuje Bohov, rozdeľuje Svargu. Veď ako by mohol človek existovať, ak by nebolo napríklad Bohyne Dživy???

Aká je úloha človeka vo svete Javi? Čomu sa tu má živatma naučiť? Na základe vyššie uvedeného, je nám už jasné, že človek chodí do hmotného sveta, aby sa učil a zdokonaľoval, aby sa rozvíjal a získaval skúsenosti. A ktoré sú to skúsenosti? Čomu sa tu máme naučiť? Uvedomme si, že zatiaľ máme len skúsenosti zo živočíšneho sveta. A čím je človek odlišný od zvierat? V prvom rade, všetky veci, ktorým sa živatma naučila v živočíšnom svete môže v ľudskom tele rozvíjať a využívať naplno. Tým máme na mysli pamäť, rozum, schopnosť učiť sa, cítiť.... Dôležité je uvedomiť si, že človeku je daná slobodná vôľa, a preto zo začiatku vývoja vo svete Javi je pre živatmu dôležité, aby bola vychovávaná správne. Ale ako vie, čo je to správne? Zatiaľ sa nezískala takúto skúsenosť. A preto Bohovia dávajú človeku Svedomie (spojenie s vyšším svetom Pravi, Svedomie, po rusky СОВЕСТЬ – savjesť, alebo savméstnaja vesť dúši čilavjéka a svjetlych bógov/saviedánie tavó što jesť). Je veľmi dôležité pozamenať, že človek už sa nemá prírodnými zákonmi iba riadiť, ale má ich i pochopiť! A na základe ich chápania môže tvoriť a budovať na Slávu svojho Rodu i Svetlých Bohov! Každý človek má slobodnú vôľu a sám si vyberá, ktorou cestou sa vyberie! (Káždij čilavjék svoj puť vybirájeť, svojími dejánijami vráta otevírajeť.)

Ak sa živatma v ľudskom svete nenaučí to, čo sa má, tak sa do sveta ľudí musí opätovne vracať! A ak nebodaj nebude rešpektovať zákony evolúcie/zákony Bohyne Karny (pretože má slobodnú vôľu, môže si vybrať) a začne sa uberať opačnou cestou, tak o takejto živatme hovoríme, že si zvolila temnú cestu. Preto sa môže stať, že živatma nestúpne na svojej evolučnej ceste, ale dokonca poklesne! Toto je veľmi dôležité mať na pamäti! Na to, aby sme sa tomu vyhli nám naši Múdry Predkovia zanechali takýto odkaz: Sväto ctiť Bohov i Predkov svojich, vždy žiť v súlade so Svedomím a v lade s Prírodou (Svjato ctiť Bógov i Priedkov svajich, vsigdá žiť pa savjésti v ládu s Priródoj). Taktiež nám Bohovia zanechali zápovede. (nie prikázania, ale zápovede! tzn. rady. A každý vie čo znamená slovo rada. Môžeme, sa ňou riadiť, ale nemusíme, no je lepšie, ak sa ňou riadime!)

Táto téma je veľmi obšírna, a dalo by sa o každej a jednej veci písať podrobnejšie. Ale to už nechám na každom z vás. Klaďte si otázky a hľadajte na nich odpovede.

Keďže som celé svoje vysvetlenie postavil a odvodil od energie, tak na záver by sa patrilo vyjadriť k otázkam „A čo je to vlastne tá energia?“ „Odkiaľ sa zobrala?“

Na pomoc si vezmem náš starodávny jazyk chárijskú karúnu:

  

Toto slovo môžeme foneticky prepísať do ruštiny ako СВЕТ čo v slovenčine znamená svetlo, no v tejto forme zápisu to vyjadruje energiu. Rozoberme to teraz na základe slov a obrazov:

Runa SIG – okamžité premiestnenie sa v priestore

Runa Vjedy – védať múdrosť; poznať, spoznávať podstaty troch svetov (Javi, Navi, Pravi). Vyjadruje aj úsilie poznávať niečo doteraz nepoznaného. Taktiež aj poznanie, ktoré dokáže zjednotiť dve štruktúry (Nebesnú a zemnú) do jedného celku.

Runa Jesť – prejavujúce sa v nastávajúcej (budúcej) existencii konkrétnej živej bytosti (vnútornej podstaty, suščnosti) Poukazuje na nevyhnutné (neodvratné) prejavenie sa, na to, čo sa prenáša v samotnej podstate (napr. genetický kód, Obraz Ducha a Krvi)

  Runa Tvierdo – splynutie (zjednotenie) dvoch začiatkov privodiacich systém do stabilného vyrovnaného rovnovážneho režimu. Prejavenie vo svete Javi toho, čo bolo sformované vo svete Navi (navný, nový) a vytvorené vo svete Pravi, a tým tvoriace trojjednotnú štruktúru (Jav-Nav-Prav, Telo-Duša-Duch atď.) Schopnosť budovať, tvoriť.

Z tohto dostávame takýto význam slova Energia: okamžité premiestnenie sa v priestore informácie (úsilia poznávať, nadobúdať skúsenosť, spájať Nebesné so zemným do jedného celku)/múdrosti, ktorá sa prejavuje v budúcej existencii konkrétnej živej bytosti (živatmy) v stabilnom vyváženom rovnovážnom systéme vo všetkých troch svetoch (Jav-Nav-Prav) a schopnom ďalej budovať a tvoriť!

A odkiaľ sa zobrala táto energia (resp. živatmy)? Znovu si na pomoc vezmime slovasko-árijské védy, konkréte Knihu Svetla:

Некогда, вернее тогда,
когда еще не было времен,
не было Миров и Реальностей,
нами, людьми, воспринимаемых,
был, не воплощаясь,
один только Великий Ра-М-Ха
7.
Он проявился в Новую Действительность
и от восприятия Новой
Безкрайней Безконечности
озарился Великим Светом Радости.
И тогда появилась
Безконечная Новая Вечность
в Новой Действительности родившаяся,
и безконечное число ее проявлений появилось.
Так появилось то, что мы, люди,
как пространства Миров
Яви, Нави и Прави воспринимаем.

Toto je len úryvok z prvej Charátie Knihy Svetla, môžeme povedať iba odsek. Uviedol som iba fonetický preklad z chárijskej karúny do ruštiny. A keď sa pozrieme na to, ako sa iba slovo Energia dá vysvetliť pomocou OBRAZOV, tak nám je všetkým jasné, aká informácia sa nachádza v tomto odseku. (nehovoriac o celej knihe). Ak by sme obrazne rozobrali celú knihu runu po rune, dozvedeli by sme sa mnohonásobne viac o tom, ako vznikol náš svet a aké pravidlá v ňom platia.

Nakoniec chcem zdôrazniť jednu dôležitú informáciu: Obsah tohto článku nevychádza priamo zo slovansko-árijských véd. Celý článok je iba subjektívny názor autora, lepšie povedané jeho vnímanie danej problematiky. Je to iba subjektívne stanovisko!!!

Autor: Ratimír

 

Diskusní téma: Ratimírova teória evolúcie

Živatma

Javen | 01.04.2012

Ano je to tak. Odněkud to znám...ale odkud..?

Energia, orchydea

bjatěc | 01.04.2012

Je veľmi dobré, že autor tu uviedol, čo sa má na mysli pod energiou, lebo slovo energia sa používa aj vo fyzike kde ide o veličinu v istom zmysle súvisiacu s časovou invariantnosťou fyzikálneho systému, alebo číslo popisujúce nedegenerovaný stav kvantového systému. Každý teda uzná, že energia vo fyzike je niečo úplne iné ako energia v prapôvodnom význame slova. Som preto vďačný za to, že sa tu objasnil naozajstný význam slova energia.
Inak nie je dobré hovoriť, že nejaká častica sa skladá z iných "menších" častíc. V skutočnosti je správne hovoriť, že "zložená" častica je tenzorovým súčinom "menších" častíc v zmysle reprezentácie nejakej Lieovej grupy na Hilbertovom lineárnom priestore (teda tenzorovom súčine takýchto priestorov). To píšem len pre prípad, že by tomu niekto náhodou aspoň čiastočne rozumel a matematická štruktúra pojmu "skladať sa z" by ho inšpirovala k odhaleniu pravej podstaty tohoto pojmu v súlade s Védickou filozofiou.
A ešte jedna drobnosť. Aj tu a aj inde som už čítal, že orchydea je najvyšším stupňom rastlinstva v zmysle evolúcie živatmy. Biologicky je však orchydea parazitickou rastlinou, tj. žije v korunách stromov, ktoré oberá o živiny. Aspoň toľko si pamätám z biológie, ale možno sa mýlim. Nevadí potom, že najvyšší stupeň rastlinnej ríše je parazit? Mal alebo nemal by som s tým mať problém?

Re: Energia, orchydea

RUSKIJ | 02.04.2012

Mne to s tými najvyššími formami v rastlinnom svete tiež nie je úplne jasné. Budem sa snažiť nájsť k tomu vysvetlenie. Mimochodom, orchidea mi rastie doma v byte, dokonca až dve. Takže nemá na čom parazitovať. Dokonca potrebuje veľmi málo vody a taktiež jej netreba prudké slnko. Zaujímavá je aj konzistencia pôdy v ktorej sa nachádza. (nie som odborník na rastliny, ale tieto atribúty som si všimol). Možno iba niektoré druhy orchideí sú parazitické. Chcelo by to niekoho, kto sa do biológie vyzná.

Re: Energia, orchydea

iejbôoiutjblifnentfgvbvgndrj | 05.04.2013

áno, ale aj napríklad imelo bolo u druidov považované za naj posvätnejšiu rastlinu čo je mimochodom poloparazit (je schopný aj fotosyntézy ale časť živín čerpá z napadnutého organizmu preto ten výraz poloparazit ) osobne ale nemám dojem alebo akýsi pocit, že by orchidea bola na najvyššom vývojovom stupni rastlín... s pozdravom.

Přidat nový příspěvek