Putin: paradox Vůdce

Putin: paradox Vůdce

8.2.2016

zakonvremeni.ru

 

Nedávné vystoupení V. Putina, ve kterém se dotkl role Lenina a bolševiků v historii, vyvolalo bouřlivou reakci ve společnosti. Avšak z celého spektra námi zachycených názorů jsme nenašli ani jednu adekvátní odpověď na otázku: proč Putin to téma nastolil? V této souvislosti si bereme slovo.

První interview Putina v 90. letech, tehdy ještě zástupce Sobčaka, obsahovalo mínění budoucího prezidenta o negativní roli Lenina v krachu SSSR. Tehdy, jsa malým úředníkem, Vladimír Putin jednoduše vyjádřil své mínění na tuto otázku. Ono mínění se nacházelo v rámci tehdy panujícího obecného diskursu elity, médií a liberální části společnosti, jejíž čas tehdy nastoupil. Od té doby se Putin onoho názoru držel a periodicky ho opakoval, když se někdo zeptal.

Je známo, že jako premiér a prezident, Putin se vždy snažil zůstávat neutrální v otázkách historie, které rozdělují společnost, a vždy se omezil na obecně přiznané liberální fráze. Příčina neutrality je pochopitelná. Využívaje historicky zformované rozpory, je velmi lehké rozdělit společnost v ten okamžik, kdy naopak potřebuje sjednocení. Dotýkat se bolavých témat v podmínkách obnovování státu by bylo kontraproduktivní.

Fakt, že Putin samostatně a veřejně nastolil téma viny Lenina, otázku, týkající se historie vzniku Sovětského státu, čímž vyvolal bouřlivé reakce, je sám o sobě neobvyklý. Neobvyklý je tím, že prezident nic podobného nikdy nedělal. Především to navozuje myšlenku o tom, že se něco změnilo, „přišel čas“.

Upřímnost Putina ve vyjádřeních o Leninovi a bolševicích vyvolává z následujících důvodů pochybnosti. Vladimír Putin má obrovkou zkušenost řízení a je člověkem, který osobně ručně sbíral po kouskách zemi. Za svůj život vyřešil množství hospodářkých, kádrových, ekonomických, právních a dalších výzev. Je člověkem, který reálně zná cenu přijatých globálních rozhodnutí, ten, na jehož slovech závisí osudy milionů, a jehož osobní reputace je zároveň reputací celé země. Ví, co je to reálné řízení, disponuje největší kompletností vědění v mnohých oblastech činnosti, včetně historie, nese kolosální odpovědnost, a proto váží svá slova.

A najednou veřejně nastoluje následující otázky:

  • Lenin je vinen v tom, že se SSSR nakonec rozpadl.

  • SSSR se rozpadl také proto, že Lenin zvolil špatný princip sjednocení subjektů;

  • (bolševici) prohráli válku straně, která prohrála válku, kvůli boji o moc;

  • plánovaná ekonomika je dobrá věc, protože zachránila ruskou státnost, ale vedla ke kolapsu ekonomiky, kvůli čemuž se poté rozpadla i státnost;

  • (bolševici) začali budování státu z represí, popravy carské rodiny a kněží, a vše na popud Lenina;

Něco takového by si mohl dovolit blogger, amatérský historik, gaučový voják nebo podobná osoba, která nenese žádnou odpovědnost za svá slova. Ale hlava ruského státu nemůže taková obvinění ohlašovat už jen proto, že to není jeho úroveň.

Zvláštní pozornost ve výrocích prezidenta zasluhuje fráze, vyřčená na vědecké radě, které si nikdo nevšiml: „... a světová revoluce nám nebyla zapotřebí“. Daná fráze má z našeho pohledu velký význam, ale o tom později.

Všechna ostatní obvinění Putina na adresu vedení SSSR jsou krajně sporná a ve své podstatě nemají smysl. Libovolný gramotný historik nepostižený liberálními dogmaty je může argumentovaně vyvrátit. Například (odkazy vedou na ruskojazyčné materiály, pozn.):

О autonomizaci

О brestském míru

О plánované ekonomice

О popravách kněží

To hovoří o tom, že Putin se danými výroky záměrně před společností vystavil jako terč, což je mu zcela nevlastní. Kroky, jemu nevlastní, hovoří o tom, že podobné výpady na Lenina a bolševiky nejsou přirozené a upřímné.

Vzniká otázka: k čemu je potom prezident potřebuje? K čemu byl vytvořen problém na prázdném místě?

Je známo, že prezident se vždy velmi vnímavě stavěl ke svým slovům a krokům a nikdy nepodnikal nepromyšlené kroky. Pak se stává jasným to, že prezident svým vystoupením sledoval konkrétní cíle, a ve vystoupení je nějaký podtext, druhá smyslová rovina.

Z našeho pohledu Putin svými kroky záměrně brnká národu na strunu nespravedlivosti, hází neospravedlněné výtky na adresu Lenina a bolševiků. S velmi dobrou znalostí bolestivé reakce ruských lidí na nepravdu, zároveň s vědomím stupně důvěry národa v něj, vyvolal vlnu upřímného zájmu k otázce, s tím, aby se lidé sami zorientovali kde je pravda a ukončili liberální lži. Druhou smyslovou rovinou svých výroků staví před společností otázky: Kdo jsou to bolševici? Proč se SSSR rozpadl?

Zodpovězením těchto otázek je společnost dlužna rozpoznat subjekty řízení, uvědomit si algoritmiku rozpadu země, příčinno-důsledkové vazby, a ve výsledku, automaticky pochopí, jak něco podobného nedovolit v budoucnosti.

Pro pochopení toho, proč to Putin dělá, je nutné opět vzpomenout na to, proč Sovětský svaz, jsa ve stalinském období efektivně řízen, dosahujíce ohromujících hospodářských úspěchů, začal po roce 1953 tak prudký propad, vedoucí ke krachu roku 1991.

K roku 1952 se v SSSR složila situace, kdy v zemi byly dvě paralelní hierarchie řízení: sovětská vláda a komunistická strana.

Struktura sovětské moci byla zakotvena v Ústavě a vypadala následovně: Sověty všech úrovní → Nejvyšší sovět ( = parlament, scházel se 2x do roka) → Prezídium nejvyššího sovětu → Rada ministrů (vláda) → ministerstva.

O řídící nebo vedoucí roli strany nebylo v Ústavě ani slova, v právním smyslu neměla žádné výkonné pravomoci a otěže řízení. Avšak řízení státu bylo v realitě orientováno na stranu. Řídící struktura VKS(b) vypadala následovně: stranické výbory všech úrovní → Ústřední výbor VKS(b) → Politbyro.

Politbyro fakticky bylo orgánem řízení celého státu. Jeho členy byli zároveň předseda prezídia Nejvyššího sovětu (parlamentu), předseda vlády, jeho zástupce, ministři, a také tajemníci strany, z nichž jeden byl generálním. Celkem 11 lidí (1952). To znamená že Politbyro, jsa stranickým orgánem, ale maje ve svých řadách první osoby sovětské vlády, se měnilo v centrum řízení celé země, což formálně nebylo v rozporu s Ústavou.

Strana také určovala kádrovou politiku sovětské vlády na všech jejích úrovních, protože fakticky určovala kandidáty do voleb, určovala sestavu veškeré mocenské hierarchie sovětů a zaujímala tam všechny významné funkce. To bylo realizováno navzdory původnímu smyslu ústavního mechanismu voleb.

Zhoubnost zformované situace spočívala v tom, že struktura samotné strany, na rozdíl od sovětské moci, neměla systémové mechanismy samoregulace a obnovování a výběru kompetentních kádrů na vedoucí pozice. Byla atraktivní pro kariéristy a parazity a k roku 1952 se zformovala jako zkostnatělá pyramida stranických funkcionářů, kteří nadlouho uzurpovali koryta a moc. Díky tomu přestala adekvátně plnit svoji původní ideologickou funkci a proměnila se v brzdu hospodářského rozvoje země.

Řešíc úkol budování komunistické společnosti, Stalin chápal, že daný stav je špatný. Jediná cesta rozvoje a pohybu vpřed pro libovolný stát vždy spočívá ve schopnosti zajistit zaujímání řídících pozic nejvíce kompetentními lidmi, a strana se tomu stala překážkou.

Jsa obecně přiznaným Vůdcem a zároveň předsedou vlády a generálním tajemníkem politbyra, to znamená hlavou jak sovětské vlády, tak i strany, Stalin se rozhodl odseknout destruktivní masu stranické nomenklatury od řízení. Na 19. sjezdu strany, který probíhal v říjnu 1952, zajišťuje schválení změny stanov. Změnami ve stanovách likviduje politbyro a formuje prezídium ÚV KSSS. Prezídium získává strukturu 25 pozic, na 16 z nich Stalin dosazuje lidi z orgánů sovětské vlády, které má pod kontrolou, a zbývajících 9 míst získávají straničtí funkcionáři. Tím Stalin likviduje orgán řízení strany – politbyro, a orientuje moc na sověty (volené orgány), a také přebírá řízení u stranické nomenklatury v samotné straně, stranická nomenklatura získává jen menšinu v nejvyšším stranickém orgánu.

Také vylučuje možnost jmenování nového vůdce od strany. Za tím účelem v prezídiu ÚV zavádí sekretariát z 10 rovnoprávných členů. Na plénu ÚV 2 dny pro 19. sjezdu rozbíjí kritikou Molotova, Mikojana a Vorošilova – služebně nejstarší stranické funkcionáře, s největší autoritou. Molotova, Vorošilova a Kaganoviče odvolává z vládních postů, tím těm osobám odebírá možnost stát se v budoucnosti novým vůdcem strany a sovětské vlády zároveň.

Tím odsekl stranu od moci a stal se v tom okamžiku jediným spojujícím článkem mezi stranou a vládou, protože byl zároveň hlavou vlády a vůdcem strany.

Se záměrem přetrhnout i tuto poslední vazbu Stalin na plénu 19. sjezdu zavádí bod o svém vyloučení ze sekretariátu ÚV z důvodu stáří a neschopnosti účastnit se stranické činnosti. Ale nepovedlo se mu to. Stranická nomenklatura, chápaje že odchod Stalina by je zbavil moci a nechal je samé sebou se stranou v roli všeho všudy ideologického aparátu, jehož funkci už nejsou schopni plnit, se postavila rozhodně proti. Plénum odmítl Stalinovu prosbu.

Od toho okamžiku stranická nomenklatura pro přežití musela odstranit Stalina. Přičemž musel zemřít, ještě když byl zároveň hlavou vlády i vůdcem strany, aby jeho nástupce mohl pokračovat v „tradici“. To se také stalo: Stalin umírá za podivných okolností o 4 měsíce později.

Je hodné pozornosti, že zatímco Stalin ještě umíral, stranické špičky už obrodily Politbyro v předchozí podobě, navzdory přijatým stanovám Strany, čímž zahodily do koše rozhodnutí 19. sjezdu.

Malenkov, jsa zástupcem Stalina od vlády a členem prezídia strany, byl urychleně jmenován na Stalinovo místo a tím opět přeorientoval moc ve státě na stranu. Z toho okamžiku byl spuštěn proces rozpadu země, protože vláda fakticky přestala být národní a přešla do rukou elitarizované vrstvy stranických funkcionářů, kteří už dávno degradovali od absence odpovědnosti a neodstranitelnosti ze svých pozic, kteří nebyli schopni zajistit efektivní řízení. Daný okamžik v historii se stal pro SSSR osudným, naprogramoval katastrofu roku 1991.

Sovětský svaz se rozpadl kvůli uzurpaci moci lidmi, kteří se starali jen o vlastní zájmy a sociální status, ale nikoliv o národní blaho, a kryli svou činnosti hlasitými slovy o správnosti svého jednání a spravedlivosti. Řízení SSSR od roku 1953 už neodpovídalo úkolům, stojícím před státem, a o mechanismech obnovování stranických špiček a řídícího korpusu se nikdo dokonce ani nezamýšlel. Důsledkem bylo snížení kvality řízení, vedoucí k rozpadu země.

Uvedená historická fakta, demonstrující proces uzurpace moci, v sobě obsahují exemplární příklad jevu, velmi důležitého pro společnost, který bychom chtěli popsat podrobněji.

 

-pokračování-

 

 

Diskusní téma: Putin: paradox Vůdce

Procitli jsme a zjistili jsme, do čeho vlastně, musí být nový restart

JaŠ | 28.02.2016

Čemu se divíte? Nikdo si už nepamatuje, jako to doopravdy s Leninem bylo, všade ho komunisti vychvalovali, třeba to byl gauner. Putin to asi ví, když cestuje v čase, stejné jako Obama a ostatní reptiliáni a ilumináti. To nevíme jenom my otroci, ještě se budeme moc divit :D

Re: Procitli jsme a zjistili jsme, do čeho vlastně, musí být nový restart

Tydýt | 02.12.2016

Jestli je to nadsázka, tak to ani lépe nešlo napsat.

Putin se snaží jen vybudovat neocarské Rusko a sebe jako jeho hlavu pomazanou. On učil i supermana létat.

Paradox vúdce?

GrandTour | 10.02.2016

...nadišiel čas upriamiť pozornosť na seba,ako vedúcu osobnosť a tvorcu-realizátora novej spoločnosti so základmi v Rusku a podporou svojho národa.Perfektný strategický krok ktorý v sebe spája obranu aj útok zároveň. Je len logickým doplnením a vyústením všetkých doterajších snáh a skutkov Putina a spol.
Vsjo jasno,začem bukvy!?
PS: a to je len začiatok ...

Tak tedy nevím...

VladimírV | 09.02.2016

Já nevím... Ve 2. sv.v. umírali prostí Rusové na frontě války, kterou vyvolal německý imperialismus a ten samý imperialismus do válkou těžce zkoušeného Ruska posílal žido-intelektuály ruského původu, kteří prostému Rusovi na frontě valil do hlavy: "podívej, dělníku, jak tě car posílá krvácet na frontu v zájmu carského impéria". Neumím si tak nahonem v hlavě porovnat, že tito internacionální bolševici byli perspektivou Ruska. Doufám, že Putin nehovoří v žádné druhé smyslové rovině, ale s vědomím silné pozice začíná národu odkrývat pravdivé dějiny. Tím nechci říci, že carské Rusko bylo ideální (však také Romanovci byli do čela impéria dosazeni předky těch, kteří nakonec poslední carskou rodinu bestiálně vyvraždili. ONI to tak dělají a jak vidno, dělali vždy...), ale rozhodně bylo lepší než to, co následovalo. Rovnat to začal až Stalin a stálo jej to život.

Re: Tak tedy nevím...

Hox | 09.02.2016

> rozhodně bylo lepší než to, co následovalo.

ve skutečnosti mýtus. V roce 37 se dělal tajný průzkum, 97% procent lidí nevyjádřilo ani nejmenší nostalgii po carském rusku. Je třeba si uvědomit, že carské rusko = 100.000 členů privilegované vrstvy, z nich většina už morálně zdegenerovaných, a na rozmary těchto 100.000 otročilo pár desítek milionů v podmínkách, které by dnešní člověk nepřežil ani měsíc.

Re: Re: Tak tedy nevím...

ph4rmy | 10.02.2016

ten prieskum vypovedá akurát tak o tom, že 3% dotazovaných nemalo pud sebazáchovy...

Re: Re: Re: Tak tedy nevím...

Hox | 10.02.2016

tato reakce vypovídá jen o tom, že někteří nejsou ochotní dobrat se ke skutečnosti a korigovat své stereotypy, ani když k tomu mají možnost.

Re: Re: Tak tedy nevím...

VladimírV | 10.02.2016

Neobhajuji carské Rusko za Romanovců, jak zmiňuji výše, ti byli JIMI dosazeni, poslušně Rusko zubožili a zadlužili a pak je ONI jako posmrkaný kapesník zmuchlali... Jejich problém. Mně jde o to, že se neumím srovnat s adorací bolševiků a jejich vedení, obávám se, že se ženete do slepé uličky.

Re: Re: Re: Tak tedy nevím...

Hox | 10.02.2016

Adorace bolševiků se nekoná, jde o pochopení souvilostí. Bolševismus jako sociální jev existoval v Rusku a po celé planetě dávno před Marxem a spol. Je ale třeba chápat a oddělovat pojmy bolševik, marxista, trockista.
Ve skutečnosti je to celkem prosté: pokud bojujete za zájmy "elitní" parazitující menšiny, jste menševik. Pokud bojujete za dlouhodobé strategické zájmy většiny, jste bolševik. To je původní význam toho termínu. Dnes většina lidí, pokud říká bolševik, ve skutečnosti mluví o trockistech.
Dnes je situace objektivně taková, zvlášť v našem informačním prostoru, že výsledkem 60 let informační války je většina toho, co lidé "ví" o Stalinovi, bolševicích a té epoše, mýtem, nemajícím nic společného s realitou.

Re: Re: Tak tedy nevím...

Vas | 23.02.2016

Zdravím všechny diskutující ! Tento příspěvek mne velmi zaujal a neodolal jsem jej přejít opomenutím, z jednoho prostého důvodu:tím je vzpomínka na mého dědu, se kterým jsem velmi často diskutoval o jeho zážitcích z první světové války. Děda se narodil v roce 1994 a v době vzniku První svět.války měl necelých 20 let, když musel on, stejně jako všichni ostatní mladí muži okamžitě narukovat, a po krátkém výcviku byli všichni posláni na frontu, přímo do bojových akcí. Nevím už přesně, kolik měsíců válečných útrap prožil, ale vzpomínám si, že mně vyprávěl, že někdy v zimě prvního roku války zůstali na frontě, pro neustálé ostřelování frontové linie bez jakéhokoliv zabezpečení proviantem...koňský potah přivezl jídlo do zákopů až pozdě večer. Posléze začalo silně sněžit, teplota prudce klesla, povoz s koňmi už nemohl odjet a do rána....byli koně u toho povozu umrzlí a zavátí sněhem!!Tak válčili do jara.Fronta se nepohla v té době ani o píď. Na jaře, až se zlepšilo počasí, počalo se stupňovat úsilí obou znepřátelených stran o dobytí obsazeného prostoru. Při jednom takovém protiútoku ruských vojsk padl děda do zajetí...!Stalo se to údajně v oblasti..."Podolská gubernia"...vzpomínám si i na dědinku.. "Děrážná" (foneticky).V ní byl velký zajatecký tábor!Zajatci museli tvrdě pracovat, byla bída o jídlo, o šatstvo..o přikrývky...a.t.d. Protože zajatci museli i zajišťovat materiál a suroviny z širokého okolí, jezdili koňským potahem i do vzdálených dědin, na naše poměry nepředstavitelné cestování, například...dva dny cesty tam(do druhé dědiny), pak zase zpět. Při této příležitosti se údajně poprvé setkali s místními obyvateli, kteří bydleli po různých osamocených staveních.Tak se stalo, že když se blížil večer cestou...tam, dodali si odvahy(děda se svým zajatým přítelem, spolubojovníkem) a zaklepali na osaměle stojící stavení, kde požádali o nocleh. Po počátečních rozpacích byli pozváni dovnitř stavení. Děda popisoval, že vešli do prostorné místnosti, ve které společně žilo několik generací jejích členů. Nejstarší, děda, ležel na pryčně za pecí...bylo mu údajně téměř 120 let. Žili velice skromně, ale přesto se s těmito dvěma zajatci z nepřátelské armády o všechno podělili, jak pro lidi, tak i pro koně...!Dlouho do noci si společně povídali a teď navazuji na původní téma /život v carském Rusku/...téměř veškerou moc v každé takovéto oblasti měli statkáři, vlastnící převážnou většinu půdy a církevní hodnostáři /.Těmto činitelům museli obyčejní občané, jednak posluhovat na jejich půdě a církvi museli odevzdávat navíc různé poplatky. Málokdo v širokém okolí uměl číst, nebo psát! Přesto, že žili v takové bídě, našli se jednotlivci, převážně staré ženy, které i z toho mála, co měly, upekly nějakou placku a shodily ji, například z mostu na pochodující zajatce, za což byly okamžitě od hlídky fyzicky týrány,...ale za nějaký krátký čas to udělaly znovu. Postupně, s přibývajícími měsíci v zajetí se tato přátelství, zejména mezi muži a ženami značně rozšiřovala. Umožňoval to průběh válečných událostí...marnost útoků na obou stranách bojujících stran. Docházelo tam /na frontě/při vzájemných útocích i k takovým situacím, kdy byl zahájen útok rakouských vojsk, a z protistrany nevyšel...jediný výstřel. Útočící rakouští vojáci už měli pocit, že bitvu vyhrají, když vtom se vyhrnuly ze zákopů řady ruských vojáků a zahnali rakouské vojáky svýma ...bodákama, v boji muže proti muži!!!Ovšem, to nebyla "mazaná" strategie, ale ruští vojáci...neměli čím střílet!!!Carské velitelské kádry ale nechtěly o ukončení bojů ani slyšet,..a v takovéto situaci nadcházel rok 1918, ve kterém Lenin se svými přívrženci, agitovali i na frontě mezi vojáky za ukončení války. Toho bylo nakonec dosaženo! Zajatecký tábor byl...rozpuštěn!!Teď se, prosím, přátelé diskutující zamyslete, že se to stalo VÁM!!Dostali jste SVOBODU, daleko od domova, kdy máte jen to, v čem jste oblečeni...a VY se chcete vrátit domů, ke své rodině!!Tady bych chtěl skončit s popisováním tohoto dědova vyprávění, při kterém jsem tenkrát hltal slovo od slova a žadonil jsem několikrát po sobě, aby mně to děda znovu a znovu vyprávěl...!Skončím popisem událostí, které následovaly bezprostředně po zrušení zajateckého tábora /z dědova vyprávění/.Se svým kamarádem Kláskem, rychle se rozhodli obstarat si věci nezbytné pro nejbližší přežití, to je proviant, oblečení, přikrývky...!Situace se vyvinula tak, že nastalo obrovské" pozdvižení " v té obci??Děrážná! Proudy lidí, jak místních, tak i těch zajatců se řítily do jednoho místa. Tím místem byl statek místního "paměštika"(statkáře).Dav přepadl usedlost, vloupal se dovnitř, kde vylámali zámky ve všech místnostech i ve sklepeních....a nestačili se divit:..všude zásoby proviantu, nápojů ,látek, nádobí, obilí, brambor, mouky...postroje na dobytek....a místní občané...zápasili o holé přežití.Místní lidé jevili zájem o nalezení tohoto statkáře...se kterým hodlali provést to stejné, co se stalo carovi. Tento statkář s celou svou rodinou zmizel z místa již několik dní předem...jestli si život zachránil, nikdo neví! V takovéto atmosféře vznikaly první legie...komunisté....bolševici...menševici...bělogvardějci, ....Lenin...Stalin...Trockij a další a další vůdcové se svými přívrženci...no a nakonec....v té hrozné době vyhráli...bolševici! Upevnili svou moc, likvidovali své odpůrce, stejně, jako by odpůrci zlikvidovali je...zlikvidovali kláštery a jejich majetky, zlikvidovali statkáře...rozdali půdu lidem, kterou pak následně donucením scelovali do kolchozů, vyhlásili plán GOELRO, započali budovat velké stavby, přehrady, přebudovávat školství...!Pro toho, kdo by se chtěl trochu "pohrabat" v historii, mám tip. Je to kniha od nějakého, tuším britského spisovatele a její název zní:VZESTUP A PÁD KOMUNISMU . Zdraví Vas

Re: Tak tedy nevím...

Cico Ciciak | 10.02.2016

"rozhodne"?! O boľševizme vieš pravdepodobne málo! Nedávno tu bežal jeden seriál v článkoch, kde sa aj boľševizmus a iné veci s tým spojené, rozoberali celkom podrobne a povedal by som, že z nadhľadu!

Jidášův hřích 20. sjezdu - Aj o Stalinovi, revolúcii v Rusku...
---------------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/jidasuv-hrich-20-sjezdu-1

Re: Re: Tak tedy nevím...

VladimírV | 10.02.2016

Cico, ty to semeleš páté přes deváté, mám dojem, že mlátíš pojmy, kterým sám příliš nerozumíš. Lživé poslání bible jsem pochopil, ještě než jsem se setkal s DVTR, o bolševismu také nevím úplně málo. Nemohu si pomoci, bolševici byli brutálně zneužiti západními žido-sionisty jako nástroj k vyvražďování vlastní krve. Zatím se o tom chodí jako kolem horké kaše. Stejně jako o Leninovo bolševicích, tak i o pravoslavné církvi čeká Rusy trpký pohled pravdě do očí, ale oni to zvládnou, jsou na správné cestě. Líbí, nelíbí, pravda je jenom jedna...


Ve vsem co Putin udela se snazite videt jen to dobre?

Fridrich a fridrich | 09.02.2016

A proc to putin udelal zpusobem, ze kdyby to dopadlo tak, ze lidi za 10 az 50 let zjisti, ze Stalin byl hrdina, tak reknou, ze Putin lhal. Proc na to sel takhle.

Re: Ve vsem co Putin udela se snazite videt jen to dobre?

Hox | 09.02.2016

Jde o to chápat, nikoliv "vidět jen to dobré". Nic takové v článku nicméně není, výtka směřuje mimo.

Putin dal na přímou otázku přímou lehce diplomatickou odpověď

Sio | 09.02.2016

Ptal se ho na to nějaký učitel historie, pokud si pamatuji. Odpověděl ve smyslu - Lenin udělal chyby, ale byl tvůrcem myšlenkového proudu a udělal i hodně dobrého
Plánované hospodářství je fajn, protože se dají zkoncentrovat zdroje, na druhé straně má své slabiny.
Atd.. ano ... ale. Dialektika, pánové. Jen si nevzpomínám, že by do toho tahal nějaký idealismus. Tedy pokud za to nepočítám zmínku o zabíjení popů. Přiznal se že byl komunistou 20 let a zároveň dodal, že jeho knížka "kdesi" doma leží, tedy že nepřevlékal kabáty. V podstatě každému ovčanovi dal jednu za ucho a hned na to ho pohladil. Nebo obráceně.
Nějaké sáhodlouhé interpretaci dějin se v podstatě vyhnul.

Re: Putin dal na přímou otázku přímou lehce diplomatickou odpověď

koloděj | 09.02.2016

Sio, jestli můžu vlastní výklad. Pokud buduješ nějakou sjednocující ideu pro stát, národ atd .. nesmí být v té idei "časovaná bomba" .. nějaká lež, bájný výmysl, idealizace. Ta by se později mohla stát semínkem rozkladu.

Možná proto, že jsou v současné době Rusové docela sjednocení, dovolil si "vymést pavouky" z historie Ruska a otevřeně promluvit o slabých chvilkách Ruské historie a jejich hrdinů.

Jistě dějiny Ruska studoval lépe než my a když už vyslovil takovéto nepřikrášlené hodnocení, ví, proč to dělá.

Dalo by se opět říct : Udeřil první. .Možnost, že falešné mýty Ruska budou v blízké budoucnosti použiy pro jeho rozklad je asi reálná, a tak odstraňuje vředy dříve, než puknou a otráví společnost.

Re: Re: Putin dal na přímou otázku přímou lehce diplomatickou odpověď

Sio | 10.02.2016

Já nijak zvlášť Putinův výrok o časované bombě neodsuzuji ani neschvaluji. Lidi si toho všimli hlavně proto, že byl vztažen k Leninovi, jehož kritika jaksi dříve nebývala zvykem. Přidal ještě "tu o carské rodině".
Ono je poměrně snadné hodnotit dějiny z pohledu skoro 100 let zpátky a Putin to samozřejmě ví. Putinova vnitropolitická doktrína je vlastenectví a tradiční ruské hodnoty, včetně pravoslaví. To samozřejmě vůbec neznamená, že by byl sám nějakým fanatikem toho či onoho. Jen si uvědomuje, že mu to dává do ruky mocné nástroje k udržení stability státu. A ta je teď jeho prvořadým cílem. Svými výroky nenaštval ani odpůrce Lenina ani příznivce. A odpovědi se nevyhnul. Tak to vidím.
Jinak - samozřejmě, že Lenin dělal chyby. Dělá je každý. Dělal je i Stalin a dělá je i Putin. Lenin mimochodem vládl fakticky jen 5 let a to v těch nejtěžších podmínkách občanské války. Poslední dva roky už byl vážně nemocný.

Re: Re: Putin dal na přímou otázku přímou lehce diplomatickou odpověď

Lumír | 10.02.2016

Tak to je přesné, Koloději. Balzamovaný Lenin nemůže projít do "nové" doby. Ani kdyby byl dávno z vosku. Vzestupující Rusko také není jen Putin. Jistě má za sebou zázemí, které má na zřeteli více rovin, než bychom vymysleli. L

neobjektivni hodnoceni informaci

max | 09.02.2016

dam jeden bod autorovi clanku za tema k debate jinak odpovedi na otazky ohledne Putina at si kazdy dosadi svyma moznostma chapani podstaty SLOVANU! ne nejakych negramotnych anglicanu ,nemych nemcu ,nacistickych krestanu ,zidu a jim podobnym vyvolenym rasam co prinaseji genocidu ,zanik kultury ,materialni konzumni spolecnost bez jakychkoliv vazeb na svou vlast a moralni hodnoty,spravedlnost ,uctu k zenam. Prestatnte lezt do zadku zapadu a radsi se zamerte na rozvoj nasi vlastni zeme a tradic a bojujte za udrzeni . zatim to jde s nama od 10 k 5 a vubec mi nepripada ze by lide meli vztah k sve identite ..ne te z televize nebo reklamy a lzive historie. Na Putina se bude dlouho hledat lepsi frajer kterej by ho zastoupil .Doufam ze Rusy ocisti od spiny kterou na ni nakydali mnou vyse uvedeni satanisticti zaprodanci .

neobjektivni hodnoceni informaci

max | 09.02.2016

marx, engels ,myslenka komunismu a prohlaseni o genocide slovanu
lenin ,stalin podporovani a placeni nemeckem
geblsovo prirovnavani hitlera k leninovi a stejne zhoubne myslenky
hitler ,loutka anglicanu a vatikanu
co dodat? asi to ze vsichni zminovani meli zidovkse koreny a zidozednari byli ti co meli moc skrz sve loze ve vsech statech evropy ale hlavne v nemecku a anglii,americe ovsem take..
o cem chcete polemizovat? asi se vas to osobne dotyka ..nebudu se vyjadrovat k Putinovi ostatne mate svuj rozum nebo vam ho tam nalili zidaci?

Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Hox | 09.02.2016

O tvé schopnosti myslet by se dalo úspěšně polemizovat. Goebbels je pro tebe hodnověrný zdroj informací? A vskutku, tvoje příspěvky jeho styl připomínají.

Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

max | 10.02.2016

nemam cas se rozepisovat ,delsi dobu uz cestinu nepouzivam ale to je moje vec a to co pisu ostatne take,,nekomentuj kdyz nemas podlozitelne argumenty.ja si z tebe nic nedelam ,nejsem totiz na diskuzich mam lepsi veci na praci tak kdyz si neco napisu a kritizuju tak komu to vadi? verim ze gebblesovi uz take ne lool
gebblesuv komentar byl zverejnen v americkem tisku ,byl to on kdo hitlerovi zarizoval medialni propagandu. byl to on kdo zkopiroval komunistickou medialni kampan skoro na sto pro.
tak zatim ...tvuj komentar je vytrzeny z kontextu...to co pisu te na hodinach dejepisu nenauci ale treba jsem ti nasadil brouka do hlavy a zacnes se zajimat o sebe vice ...v cestine je na netu zlomek toho co v jinych jazycich

Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Hox | 10.02.2016

S někým, kdo zachází s pojmy velmi svévolně a je schopný vyplodit perlu jako "židozednář-bolševik Stalin", nemá diskuse smysl. Skus si přečíst níže doporučenou literaturu, možná pochopíš jak se věci mají. A nebo ne a zůstaň ve své bublině, je to na tobě.

Re: Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

max | 12.02.2016

nemam rovna se tak proto ta pomlcka ..
stalin byl z krestanske rodiny a pak se zaprodal zidum ,nemcum.
sionisti jsou fanaticti zide a krestani.. tak co nechapete?
v podstate kazdy kdo prizivuje rozkol ve vlastni spolecnosti tak prispiva k planu zidovsta rozbit narodnosti,staty,promychat rasy,vyhladit ,zotrocit atd.. lide ztraceji uctu k vlastni zemi a jsou nuceni zapominat na sve hodnoty,kulturu,identitu..
doba pokrocila a Putin se dokazal rozumne postavit k jejim pozadavkum a neda zapomenout .kdyby chtel tak by mohl vymazat z mapy celou zapadni evropu a s pomoci ciny i ameriku,australii ..bohuzel by to nedopadlo dobre a take proc by se mel obetovat pro vlastni ego? myslim ze je vice dusevne vyspeli ..stejne tak jako jsme my-vychod a tak to proste je ...stavejte si hlavu jak chcete a klidne me chytejte za slovicka me to nevadi ...kdybych se mel zajimat o kazdeho cloveka s kterym prijdu do kontaktu?
jsou zde mliliardy lidi a kazdy je sam sobe ale i ostatnim ....
to je ta pointa ..zidi,islamisti,krestani amici,vatikan,anglicani ,nemci jsou jen sami pro sebe ..jsou sami sobe vyvolenou rasou ci nabozenstvim.... bohuzel v jejich satanistickych hratkach umiraji nevinni lide

Re: Re: Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Hox | 12.02.2016

"stalin byl z krestanske rodiny a pak se zaprodal zidum ,nemcum."

Hrubě neodpovídá realitě. Netrápí tě, že na Stalina máš podobný názor jako zednáři a spol.?

Re: Re: Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Valduk | 18.02.2016

Musel s nimi výt! A to je sakra rozdíl, nechápeš? Když chtěl ovlivnit dějiny ve prospěch Ruska ("jsem ruský člověk gruzínského původu" - sebedefinoval se), musel celá desetiletí předstírat oddanost idejím kterým sám nevěřil (později to popsal v Otázkách leninismu), tedy tzv. marxismu-leninismu. Ovšem i tak se mu to nepodařilo, ONI věděli že není jedním z nich! Ale on měl podporu sdola a taky partu sobě podobných vlastenců, kteří odnikud nepřišli, nikdy si nenechali platit tučný kapesný od Schiffa a podobných darebáků z Wall streetu, ale kteří celou dobu žili v Rusku s ruským lidem! Trvalo mu celých 15 let, než tyhle šmejdy zlikvidoval, ale vznikli noví, jejich nástupci a ti mu nakonec zlomili vaz ...

Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

jana123 | 10.02.2016

ak by si mal nastudovane dejiny a nie skolsku his-TORIU ,
tak by si nemohol napisat
,,O tvé schopnosti myslet by se dalo úspěšně polemizovat,,
/ precitaj si Solzenicyna:Dvesto rokov spolu,nastuduj si dejiny Ruska a porovnaj Petra ,, velkeho,, ,
Katarinu ,,velku,, a Ivana ,,hrozneho,, a pochopis KTO urobil z Lenina MODLU a PRECO a KTO urobil zo Stalina ,,diktatora,, a preco.
KTO NEPOZNA DEJINY, KRACA ZIVOTOM SLEPY - a mozno prave
o to ide VIDIET A BYT VEDOMY A VIDOMY

Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Hox | 10.02.2016

So-LŽE-nicina - děkuji nechci. Sedmilháře Rezuna-Suvorova mi nedoporučíš?

Co se týká těch otázek, vzhledem k tomu, že to byl max, kdo označil Stalina za židozednáře, pracujícího na likvidaci Ruska, ty jsou asi tedy pro něj? Přidávám se, jen u Solženicina na ně odpovědi nikdo nenajde.

Je celkově příznačné, že max, mluvící o Stalinovi, má na něj z nějakých důvodů přesně stejný názor, jako někteří dnešní židé a zednáři, scientologové, liberálové a další, nenávidící Stalina a bojící se ho i po smrti, protože Stalin několikrát překazil plány světového zákulisí, jehož jsou zednáři a židé výkonnými strukturami, což se v této zákulisní mafii neodpouští. Odtud i 60-ti letá informační válka proti Stalinovi a epoše, kterou symbolizoval.

Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Cico Ciciak | 10.02.2016

Ty ma stále udivuješ o svojej gradujúcej tupote! :DD

Re: Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

VladimírV | 10.02.2016

Cico, jsi tady jediný, kdo útočí a druhé uráží. Ani si to neuvědomuješ, ale chováš se jako ti Leninovo bolševici, kteří si také mysleli, že mají patent na rozum, jenom papouškovali cizí učení a ani nezpozorovali, že byli a kým byli zneužiti. V.

Re: Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

popolvár | 10.02.2016

cico ciciak, prosím, váz slová, ak nesúhlasís, daj to najavo, ale zvol vhodnú formu a podloz aj fakty, argumenty, prípadne odkazy na ne. Následne si kazdý, kto uzíva vlastný rozum, dokáze na ich základe vyvodit svoje videnie danej veci, javu...

Žiaden paradox

ondrej | 08.02.2016

No, problém je ten, že táto téma, tento vývoj v Rusku je v našich podmienkach a končinách fakticky neprebádateľná. Dokonca aj Rusi v tom majú poriadny guľáš a čo potom my alebo niekto iný. Jeden z našich najväčších problémov je ten, že história už dávno nie je veda a záležitosť pre vedcov, ale históriu určujú tzv. intelektuáli a tzv. novinári, ktorí nám ju dodávajú, resp. upravujú tak, ako sa to hodí vyššej moci. Veď my, ako Slovenský národ nevieme poriadne ani vlastnú históriu. Nevieme ako vznikala prvá ČSR, život Slovákov medzi svetovými vojnami a ani nevieme za akých okolností vznikla prvá SR. Vieme len veľmi hrubé obrysy a inak nič. To čo chceli aby sme vedeli tak vieme.

To isté je aj z Ruskom. Tejto téme, konkrétne Lenina a bomby pod národom sa venoval aj Pjakin vo svojich otázkach a odpovediach a tam to aj jasne vysvetlil. Avšak, keď to zoberieme v celku, celé obdobie v ruských dejinách a to od roku 1914 - 1953, vtedy keď sa lámal chlieb je zahalené rúškom tajomstva.

Putin povedal veci, ktoré normálneho človeka musia donútiť zastaviť sa a pýtať sa čo to znamená čo tým myslel. Lebo odpoveď na každú otázku znamená pochopenie vecí, ktoré sa dejú v súčastnosti a vecí, ktoré môže priniesť budúcnosť. Pevne verím, že Putin tieto slová nepovedal náhodne ale za nejakým účelom - odkrýva minulosť aby ozrejmil prítomnosť a možnú budúcnosť.

Re: Žiaden paradox

Kolkobudeszit | 08.02.2016

Skuška funkčnosti zadávania dikusie

Re: Žiaden paradox

udo | 09.02.2016

Skutočný DejePis je vied veda,
je dokonca, odkonca nad teológiou,
ktorá kedysi ňou bola.
Hystéria, hIsTória je vec úplne iná.

.. a světová revoluce nám nebyla zapotřebí

M.C. | 08.02.2016

Sovětskému svazu na jeho M-L základě světová revoluce zapotřebí byla. Občanům SSSR už ne.
Dnešnímu Rusku ani jeho občanům také zapotřebí není, alespoň ne taková, jako ji plánovali bolševici.
Putin a spol. provádějí světovou revoluci jinak ... asymetricky.
Za 16 Putinova řízení Ruska se svět změnil k nepoznání.
Není to samozřejmě jenom jeho zásluha či vina, ale stopa činnosti putinské kliky v historii tohoto období je nepřehlédnutelná. Výsledky taky.

Re: .. a světová revoluce nám nebyla zapotřebí

Hox | 08.02.2016

Sovětský svaz nepotřeboval světovou revoluci nikdy a nijak, byl zákulisím určena na roli jatečního masa světové revoluce a zánik v ní. Bolševici naopak vynaložili všechny síly, aby scénář světové revoluce zlikvidovali a přesunuli výhybku na budování socialismu s jedné samostatně vzaté zemi. Detaily jsou rozebrány v právě překládané publikaci Jidášův hřích 20. sjezdu.

Re: Re: .. a světová revoluce nám nebyla zapotřebí

VladimírV | 09.02.2016

Nerozumím. Sovětský svaz revolucí vznikl. Otázka je, zda Rusko potřebovalo revoluci, či ne...

Re: Re: Re: .. a světová revoluce nám nebyla zapotřebí

Hox | 09.02.2016

K revoluci byly objektivní příčiny, které určité síly subjektivně zneužily a akcelerovaly... r.1917 byl zaprogramován nejpozději kolem roku 1890 "výnosem u kuchařčiných dětech", který zamezil prostým lidem přístup ke vzdělání a umožnil, že drtivá část vzdělané vrstvy v Rusku, kromě dvořanů, byli židé.
Romanovci v tandemu s církví a postupně degenerující "elitou" (čest vyjímkám) tak pro revoluci 1917 objektivně udělali více, než kdo jiný. Lenin, Trocký a vlaky peněz a hrdlořezů pak byli jen využitím bohatě "kypřené" půdy... jde vždy o okolnosti, a ty byly takové, že revoluce byla po r.1900 nevyhnutelná, jiná otázka je, že jisté síly, nepřátelské Rusku i lidstvu, ty okolnosti "osedlaly" ke svým cílům.
Plánem tohoto zákulisí bylo provést revoluci v Rusku a následně s pomocí SSSR vyvolat světovou marxistickou revoluci, v níž byla Rusku přiřknuta role shoření v ohni té samé revoluce, role kanonenfutter... tomuhle se Leninovi a pak hlavně Stalinovi podařilo zabránit.

Re: Re: Re: Re: .. a světová revoluce nám nebyla zapotřebí

VladimírV | 10.02.2016

Ano, souhlasím, ale tomu co popisuješ, právě bolševici spolu s Leninem sloužili. Rovnal to až Stalin. Nemohu si pomoci, doufám, že Putin začíná pozvolna připravovat národ na pravdu, neboť jenom pravda je cestou z pekla ven...

texty

bigos | 08.02.2016

ludia, tolko tu je novych materialov, ze nestiham citat a spracuvat. Musim aj do roboty chodit, aj zenu mam, aj sportujem .... :D
ale robite skvelu pracu. Len kym prestudujem jeden material, je tu dalsi, dalsie kapitoly a nestiham drzat krok. Nenasiel by sa niekto zbehly, s kym by sa dali niektore veci konzultovat? Myslim nejakou formou cez mejl abo tak nejak...

Re: texty

.T | 08.02.2016

tiež som pozadu čo sa týka prečítavania novo preložených materiálov. a diskusia je už prevažne ukončena.

Re: texty

Hox | 08.02.2016

ok, zpomalíme ..

Re: Re: texty

bigos | 09.02.2016

mozte to robit napr. tak, ze budete zverejnovat jednu pracu a az ked sa zverejni psoledna kapitola, date dalsiu pracu. naprikald teraz je dobra seria Pomoz mojej neviere, len do toho ked prisiel material o Putinovi, uz sa to nestiha. To je moj navrh

Re: Re: Re: texty

popolvár | 09.02.2016

no s tým je problém, lebo prekladom sa doteraz profesionálne nikto nevenuje, a robia sa popri bezných kazdodenných povinnostiach na úkor volného casu... takisto prekladu jednotlivej práce sa venuje jeden prekladatel, a nie celý tím (tímovo sa len koriguje prvotný preklad). Este vydrz, pokial sa doprekladá nosná práca - Voda mrtva - odhadujem do konca tohto roku - tú jednoznacne budeme zverejnovat priebezne podla dostupnosti prelozených kapitol a pomedzi to musíme nieco popridávat.
Ale tvoj návrh je dobrý, a kedze sa uz zapojilo viac ludí do prekladov, tak si myslím, ze postupne prejdeme na zverejnovanie podla tvojho návrhu - bude to ucelenejsie. Ale aj vtedy sa nevyhneme prípadom, kedy VP SSSR vydá prácu k horúcej téme, ktorú bude potrebné prelozit a zverejnit aktuálne aj pomedzi beziacu sériu konkrétneho jedného diela.

Re: Re: Re: Re: texty

popolvár | 09.02.2016

ako konkrétne teraz táto analýza Putinvho výroku na adresu Lenina...

Re: texty

Vitoslav | 09.02.2016

Nikam nespechejte, tohle jsou veci, ktere potrebuji cas na vstrebani. V hlave se musi vytvorit obrazy. Osobne mi trvalo i nekolik tydnu az mesicu, pochopit takove veci. :-) Najednou to prijde a ani nevite odkud. Pochopite jednu vec a jdete na druhou....Chce to cas.

Včerajšia noc u našich bratov.

nic než válka | 08.02.2016

Čo na to garanti dohôd z Minska?
https://www.youtube.com/watch?v=3cuMFzraovo

neobjektivni hodnoceni informaci

max | 08.02.2016

Je jasne ze bolsevici jsou zido-zednari,olygarchove.Lide CHazarskeho,Palestinskeho puvodu infiltrovani do zapadnich monarchii,vlad stejnym zpusobem jako to udelali diky jejich spojenci Leninovi .Zavrazdeni anglicke kralovske rodiny a nahrazeni nemecko-zidovskou "kralovskou" krvi ktera vladne dodnes.Sataniste co prislibily zniceni evropy jako odplatu za Jeruzalem,Osmanskou risi,Chazarii. Jak to jde videt vubec nechapete ze Zeman i Putin svymi vyroky odkryvaji i zbytky tech zarytych vlastizradcu.Vedi ze maji podporu lidu a tak si mohou dovolit tutoo kritiku rezimu nebo vtipky. Prave Ti co nepotrebuji revoluci jsou Ti co v tajnosti kuji pikle k rozkladu Ruska,Ceska a dalsich evropskych zemi..Multikulti nacismus uprednostnovani jedne skupiny pred druhou a nerovna rovnost ..naroky na uzemi ,socialni davky,volebni pravo zadarmo,,,zijeme v hybridu komunismu a kapitalismu kde vydelavaji ti co jsou nejvice lini nebo naopak nezkorumpovanejsi. Tento system zahubi normalni fungovani rodin a statu ,tradic. Opravdu nechapu ze Vy nechapete ze Rockeffeler ia dalsi zido-zednari,sataniste,jezuite stale plni svuj plan.Vytvorit hnedou rasu v evrope ktera bude hloupa aby odporovala vlade ale chytra na to aby pracovala.Potom se to presune do Ruska,nakonec do asie ...amerika je uz v konecne fazi ,australie je opet jen pod kontrolou "britske" kralovny a techto zlocincu ..pedofilu,incestnich rodin,degeneratu ,kanibalu

Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Hox | 08.02.2016

Ukázkový kaleidoskop v hlavě. Skutečně jsou bolševici židozednáři? To by byl židozednář i Putin. Možná, když uvedete své chápání jednotlivých pojmů, budeme se moci od něčeho odpíchnout, vyjasnění pojmů je základ.

Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Fridrich a fridrich | 09.02.2016

Muzete mi tedy vysvetlit kde to vlastne zijeme ? Umite to shrnout na format cca 2x A4 ? Nebo i min. Jde to? Melo by to jit, protoze lidi nebudou cist 10 tlustych knih, ktere odkazuji na dalsich 50 tlustych knih. To zas pochopte vy. Jinak budete krouzek intelektualu. A to nikam nevede. I kdyz jste super samozrejme

Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

jardob | 09.02.2016

Možno si pamätáte z detstva na rozprávky, v ktorých junák prišiel na rázcestie a mohol si vybrať cestu rovnú a ľahkú (kde nič nenašiel) alebo cestu tŕnistú a kľukatú (kde na neho čakal vytúžený cieľ)...
V rozprávkach je zakódovaná múdrosť našich predkov...
Prečo je teda dobrá cesta tŕnistá?
Ide o to že pravdivá filozofia vysvetľuje etiku všetkého čo je. Etika - to je inými slovami zákon Harmónie vesmíru, pochopenie "miery" teda algoritmov prečo vesmír a príroda v svojich detailoch funguje ako celok harmonicky...
Človeku je (v rámci určitých hraníc) daná sloboda výberu, voľby... Očividne nežijeme v harmonickej spoločnosti, tú musíme ešte len dosiahnuť. AVŠAK ak niekto nemá vôľu prečítať tlstú knihu a poradiť si s tŕňmi náročnejšej terminológie (hoci obsah odhliadnuc od terminológie je pomerne jednoduchý), nezvláda cestu junáka z rozprávky - nemá šancu dostať sa do cieľa a prispieť k vybudovaniu spravodlivej spoločnosti...
V zvládnutí tlstej knihy sa odráža morálna kvalita jedinca a jeho spôsobilosť plniť náročnejšie ciele, ktoré sa bez dostatočnej fungujúceho svedomia (morálnych kvalít) zvládnuť nedajú...
Jedinci povrchne znajúci, a morálne nezrelí by napáchali iba viac škody ako úžitku...

Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Hox | 09.02.2016

Pokud se jedná o kontext tématu, shrnout by sice šlo, ale to byste zase byl odkázán jen na důvěru, bez pochopení.
Pokud si přečtete dvě útlé knížky zde přeložené:
- Nastal čas o Stalinovi pohovořit
- Jidášův hřích 20. sjezdu
nebudete potřebovat ničí vysvětlení..

Re: Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

jh | 10.02.2016

hox, nebolo by odveci, aby si to na tie 2 A4 napisal. ten, kto bude chciet ostat v dovere bez pochopenia, ten aj zostane. ten, ktoreho to nakopne, pojde dalej. hm?

Re: Re: Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Hox | 10.02.2016

A k čemu by to bylo dobré?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

jh | 12.02.2016

jj, k nicomu

Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Pe-tri | 10.02.2016

Pravda a lež jsou dvě sestry, jedna ti bude lhát a druhá říkat pravdu. Máš tři otázky na to , umět říct, která je která.
Chápete ? Zvládnete správně odpovědět dnes, zítra, pozítří ?
P.
ps. Některá pohádky stojí za shlédnutí.

Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Ibi | 10.02.2016

Krásne si to povedal..ja im to tu hovorím už dávno...pokial niekto nevie vysvetlit vec tak aby jej porozumela aj moja 80 rocná babka, tak sám tej veci nerozumie, hoci o nej napíše 50 hrubých kníh...a to je aj prípad xxxx:-)))

Re: Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

Cico Ciciak | 10.02.2016

Takým tĺkom, ako si ty, stačia aj jednoduché kotrbovské krčmové populistické drísty o cigánskych príživníkoch "až" za 61 euro a podobne! :DD

Re: Re: Re: neobjektivni hodnoceni informaci

jana123 | 10.02.2016

v postate, ked si precitas ,,Kolaps a jeho dôsledky
od Farlow Andrew,, ci ,,Kapitál v 21. storočí
Piketty Thomas,, dozvies sa ze zijeme v MEGA Lži
v PYRAMIDE - hra ci MEGA SKRUPINKY ?
Cely financny a medzinarodny system je jeden velky obrovsky PODVOD a teoreticky sa nachadzame v bode 19 storocie pred sv. vojnou - len realie - kulisy su trochu ine.
Skrupinkari ci Pyramidaci /GLOBAL ELITA/ zhrna posledne zostatky verejnych narodnych majetkov i tych sukromnych od tych 99%
blizi sa zaverecne kolo falosnych hracov NELUDI

Přidat nový příspěvek