Putin: paradox Vůdce (dokončení)

Putin: paradox Vůdce (dokončení)

11.2.2016

předchozí část

 

Uvedená historická fakta, demonstrující proces uzurpace moci, v sobě obsahují exemplární příklad jevu, velmi důležitého pro společnost, který bychom chtěli popsat podrobněji.

V podmínkách davově-“elitární“ společnosti, kde jsou záměrně vytvořeny mechanismy rozdělení lidí na parazitickou „elitu“ a davy s otrockou mentalitou, ve všech dobách existovali lidé, které je možné nazvat lepšími představiteli lidstva. Když se dostávali k řízení, usilovně vedli společnost k rozvoji, rokvětu a stabilitě, s cílem likvidovat davo-“elitarismus“. Takoví lidé ať chtěli nebo ne, získávali status otců národa, Vůdců.

Libovolný Vůdce, který řeší úkol zabezpečení stability společnosti do budoucna při chápání toho, že společnost je davově-“elitární“, začíná realizovat mechanismus automatického naladění řídícího korpusu na samoobnovování v souladu s úkoly řízení. Dané kroky Vůdce jsou přímým útokem na celý systém davo-“elitarismu“, panující na planetě tisíce let. Díky tomu se Vůdce stává cílem č.1 pro všechny elementy, realizující davo-“elitarismus“ ve společnosti.

Zde se projevuje nejdůležitější a nejparadoxnější jev, který je dnes důležitý pro pochopení ze strany naší společnosti. Vůdce stojící v čele hierarchie je jejím nejsilnějším představitelem, zabezpečujícím její bezpečnost, ale zároveň je nejzranitelnějším místem té hierarchie. To znamená že existence Vůdce, jako garanta národní bezpečnosti, je zároveň největším nebezpečím pro národní bezpečnost.

Na příkladu Stalina se to projevilo v tom, že on, disponuje neomezenou mocí a opíraje se na podporu milionů lidí, kteří mu naprosto věřili, čestně pracoval na blaho všeho národa a nesl mu s ničím nesrovnatelný úžitek, ale zároveň se stal nejslabším místem, kdy odstranění jednoho člověka stačí na převzetí kompletní kontroly nad státem.

Daný jev navrhujeme nazvat „paradox Vůdce“.

Jediným způsobem pro Vůdce osvobodit se od toho jevu, zabezpečit i sebe, i celou mocenskou hierarchii, je otevřená a čitelná pozice ohledně veškeré jeho činnosti pro celou společnost. Pro zabezpečení toho je národ bez výjimek, na všech stupních řídících struktur, zavázán chápat, co Vůdce dělá.

V událostech se Stalinem to tak nebylo. Nejdůležitější poznatek zde je, že národ SSSR nic nepochopil. Národ jednoduše nic neznal. Stalin si nepřál prát špinavé prádlo na veřejnosti, aby nepodrýval autoritu strany v zemi i ve světě, a držel stranou od publika všechny problémy moci uvnitř státu a s tím spojené změny. Jen to dovolilo stranickým funkcionářům ovlivnit procesy přenosu moci tak, že mnohamilionový národ SSSR si prostě ničeho nevšiml.

Někdo obviní národ z toho, že sám propil své štěstí kvůli své negramotnosti, což je zčásti pravda – většina společnosti SSSR byla zaujata problémy kořistného nebo malého významu a jednoduše je nezajímaly otázky státního řízení. Ale izolace národa od informací, týkajících se procesů v řídící a mocenské struktuře, je základní příčinou pasivity národa v otázkách řízení státu.

Je velmi sporné, že otevřené vystoupení Stalina v médiích, kde by otevřeně popsal všechny procesy uzurpace moci parazity, by způsobilo větší škody, než utajení této, pro národ strategicky významné informace, což v důsledku zahubilo zemi a celý socialistický blok. Ale otevřené popsání procesů by jednoznačně odseklo všechny cesty prohnilé stranické „elitě“ protlačit nějaké mocenské machinace, a proces samoobnovy řídících kádrů by se nastartoval v té podobě, jak byl naplánován Stalinem, i tehdy, pokud by Stalin už nebyl.

Pro spuštění mechanismu samoobnovy řídící hierarchie stačilo už jen vnést úpravu do Ústavy, zavádějící alternativní a tajné volby, což nebylo uděláno. Proto pokračovalo „vybírání“ jen z jednoho kandidáta při otevřeném hlasování.

Zpět do současnosti. Je možné říct, že před Putinem stojí přesně stejný úkol, jako stál před Stalinem – vytvořit a odladit mechanismus samoobnovy řídícího korpusu takovým způsobem, aby se do něj dostávali nejkompetentnější lidé. Jen tehdy je možné mluvit o stabilitě Ruska, a to se stane začátkem konce davo-“elitarismu“ na celé Zemi.

Nad Putinem dnes přesně stejně visí hrozba realizace „paradoxu Vůdce“, globální zákulisí ho chce zahnat do scénáře Stalina. Potvrzením tomu slouží činnost hnutí NOD (Národně-osvoboditelné hnutí poslance Fjodorova, pozn.), jehož hlavním požadavkem je udělení Putinovi mimořádných pravomocí. Dělá se to za tím účelem, dát mu možnost udělat pořádek, spustit pozitivní procesy, jako tomu bylo v historii nejednou, a v případě, že by začal „destruktivní“ činnost proti davo-“elitarismu“, odstranit ho převzetím řízení a nahradit ho novým „vůdcem“ s mimořádnými pravomocemi. To je nejpohodlnější způsob kontroly moci.

Zde je na místě vzpomenout frázi, řečenou prezidentem na vědecké radě, na kterou nikdo neobrátil pozornost: „ a světová revoluce nám nebyla zapotřebí“. Ta fráze je z našeho pohledu klíčem ke všem diskutovaným vyjádřením prezidenta.

Lenin zastavil rozhořívání požáru světové revoluce (brestským mírem, pozn.) a tím zablokoval projekt globální moci, řešící úlohu organizace nového světového systému otrokářství na základě marxismu. To se stalo ohromnou zásluhou Lenina před Ruskem a jeho národy, protože je nenechal jít na porážku, a zároveň se to stalo zločinem Lenina v očích globálního zákulisí, kteří na něho ten úkol vložili, ve výsledku byl odstraněn.

Fráze prezidenta, vyřčená na to téma, dokazuje, že velmi dobře zná skutečnou roli Lenina v historii, a z toho vyplývá, že všechna ostatní obviněním jím vyřčená jsou všeho všudy signály (vzruchy) národu, aby se samostatně zorientoval v otázkách: jak odlišit trockistu od bolševika? Čím se plody činnosti prvního odlišují od plodů činnosti druhého? Navíc, ta fráze hovoří o chápání Putinem scénáře „paradoxu Vůdce“, který je mu v současné době vnucován globalisty. Účastnit se toho scénáře nemá v úmyslu, maje před očima historické paralely.

Nyní Putin potřebuje neutralizovat „paradox Vůdce“ veřejnou pravdou. Říkaje pravdu, otevřeně popisuje příčinno-důsledkové vazby v řízení a negativní scénáře, do kterých někdo chce zavléct jeho nebo zemi, nutíce na zákonodárné úrovni říkat pravdu druhé, Putin má poprvé v historii reálnou šanci zasadit podstatný úder davo-“elitarismu“ s cílem jeho vykořenění v Rusku, nenechávaje parazitům prostor pro manévry a intriky.

Fakt, že ke škodě své autority nutí obyvatelstvo nesouhlasit s ním a samostatně hledat pravdu, hovoří o mnohém. Pro národ je to signál k tomu, že ho nechce vidět s otrockou mentalitou nebo v zajetí autorit. Putin potřebuje oporu v podobě svobodných a gramotných lidí, kteří ho budou podporovat v budoucích procesech řízení. Nechce získávat status Vůdce, chápaje nebezpečí s tím spojená.

Na tomto pozadí je podivné vidět analytiky, kývající na každé slovo prezidenta, odečítající mu ze rtů a hledající v každém jeho kroku genialitu. Je podivné vidět prosté lidi, začínající se modlit na Putina, jako na ikonu, a slepě ho chválící ze všech stran. Je třeba chápat, že to je nedůstojné Člověka, je to v rozporu s jeho podstatou. Skuteční Vůdci to jsou ti lidé, kteří jsou nejméně ze všech zainteresováni ve svém vůdcovství. A nekonečně budovat aureolu Vůdce a připomínat o své úslužnosti mohou jen lidé s otrockým vnímáním světa, nebo parazité. To je třeba ze společnosti vykořenit.

Současný svět je na sklonku velkých změn. Příští rok budeme slavit 100. výročí Říjnové revoluce. Začíná nový cykl života. Nikoliv revoluční, ale evoluční. Společnost budoucnosti se formuje už nyní, a utlačování jedněch lidí druhými v něm nemá místo. Doba parazitů se blíží ke konci. Dobá Vůdců také. Nastupuje epocha vůle a svědomí – epocha Lidskosti.

Historické údaje jsou vzaty z knih Jurije Muchina.

zakonvremeni.ru

 

Diskusní téma: Putin: paradox Vůdce (dokončení)

Dotaz pro moudřejší

Merit | 18.02.2016

Kdysi jsem se dostal, coby zpravodajec, k ověřené informaci o existenci řídícího výboru našeho světa, v kterém 12 členů přebírá členství z generace na generaci. Lepidlo vázající není rasa, ale starobylost rodů a kontrola měn/tvorba peněz a moc z toho vycházející. Např. Číňany representující rodina Li jsou potomci strážce pokladu/min.financí posledního čínského císaře. Scházejí se jednou ročně a dělají dějiny, Bilderberg pak jen ověřuje průchodnost záměrů v širším plénu. Název : THE MAJESTY´S TWELVE. Rozumím tomu správně, že Výbor 12 globálních velmožů = GP ? - Jinak diskuze jako víno. Útočiště se světě podvodů, klamu, lží a absence morálky a talentu. -
Klony Putina u nás zatím jsou, i když málo. Tak 15 let a nebude jediný. Oni nešli přes Sinaj 40 let pro nic za nic. Ti normální museli vymřít, aniž by předali lidské hodnoty v nich.

->Pe-tri

Přemek | 16.02.2016

Svělý postřeh, který současně kouzlem nechtěného připomíná, že GP si uvědomuje právě toto, pokud ne něco více. Ovšem míra krvavosti ve scénáři GP značně převyšuje tu ve scénáři strategicky řízeného přechodu. Všimněme si, že se dramaticky liší doba nezbytná k navázání systémově kooperativních vztahů od doby nezbytné k elementárnímu nutnému posunu poznání současného davu. Proto se součástí řízené přechodové strategie stává vybalancování pozice k GP na jedné a budování více či méně strategických aliancí současně s upevňováním vlastní zdrojové stability na straně druhé. Je dobré si povšimnout toho, s kým vším vede současné Rusko rozhovory a uzavírá dohody a o čem jsou.

Vzdělání, mravnost a DES

Přemek | 16.02.2016

Patrně nikoho neohromím konstatováním faktu, že demokracie je poměrně úspěšný projekt zakrývání tvrdě davově-elitářské společnosti. Důvodem je skutečnost, že vláda lidu není podmíněna vysokou úrovní obecné vzdělanosti nutné k pochopení tohop, jak epolečnost funguje a jak může být řízena. Jak jistě je známo, schopnost společněnské autoregulace vyžaduje excelentní intelektuální, znalostní a mravní výbavu. Totéž méně excelentní je ovšem podmínkou i vlády lidu tak, aby nešlo o škrabošku, ale o reálnou demokracii. Tak či onak, klíčová je otázka vzdělání bez ohledu na genetické predispozice. Pokud vzdělávací systém systematicky nevede k pochopení fungování lidské společnosti v systémovém uspořádání, podporuje setrvávání v oddělení davu od elit. Nepočetné elity lze nejen snadno vybrat dle predispozic, ale také je příslušným způsobem indoktrinovat, aby lépe sloužily vyššímu zájmu. Pokud je ale výběr elit směrován k podpoře vzdělání davu na nedavové občanstvo, pak jde o konvergenční proces se silnou koherentní vazbou členů takové společnosti. Taková posádka pak má dost vlastních schopností vykonávat nezbytné systémoévě podmíněné a takto pochopené činnosti a elita je pak více v roli kormidelníka než kapitána, je-li cíl plavby obecně znám a sdílen. To je o idejích a o schopnosti jimi prodchnout duše i mozky nás, lidských jedinců schopných a ochotných nést kůži na trh.

Re: Vzdělání, mravnost a DES

Přemek | 16.02.2016

Omluva za více překlepů než jsem ochoten u sebe tolerovat...

11 hierofantů - pokračování

Sio | 14.02.2016

Díval jsem se na reakce a musím říct, že mě překvapily. Možná, že jde prostě o různý okruh pojmů.
K číslu 11. nehledám v něm nic magického, myšlenka, kterou jsem chtěl vyjádřit by byla stejná, i kdyby to bylo 9 nebo 13. Vzhledem k hlasování, pravda, je lepší liché číslo.
Rozebíral jsem to čistě z hlediska DVTŘ - tedy hledá se model zajišťující stabilitu systému, tady státu, Egypta. Mnohokrát jsem slyšel obavy typu - co bude po Putinovi, najde se následník nebo se to otočí zase všechno zpátky. No a teď si dosaďte namísto Putina kolektiv 11 kněží. Kněží, to znamená, že nežijí rodinami, konzumem, honbou za osobním bohatstvím. Žijí pro ideu - stát. Takže tu máme 11 Putinů, chápete? Podle mého názoru je takový systém řízení mnohokrát stabilnější. Ano, faraón může být výkonná moc, ale konceptuální moc je v pozadí.
Mimochodem - GP to dnes dělá podobně. Nikdo neví, kdo jsou, jak žijí a co je spojuje ani kolik jich je. Jaká je jejich koncepce - řídící idea?
Politikové, včetně třeba amerického prezidenta jsou jen výkonná složka, servisní elita.
Jedno je jisté. GP má staletou a možná i tu tisíciletou kontinuitu, zatímco různí vládcové a dynastie ne. Není zaručeno, že syn bude řídit jako otec ani že se udrží u moci. Příkladů je spousta, třeba Karel IV. - Václav IV
Víte, že římští císařové několi století nejmenovali za následníky příme potomky? Vybrali si schopného mladíka, naučili ho, co bylo třeba a adoptovali ho.
Čili co mě zajímá (a nejde o hierofanty, kolik jich bylo atd) je způsob dosažení stability státu a tím i jeho řízení
Co tu máme dnes? Volební období 4 roky. Co se dá za tu dobu stihnout? Každý politik je potenciálně zkorumpovaný nebo vydíratelný vyhrožováním přímo jemu nebo jeho rodině. Dokonce je vysoce pravděpodobné, že 99% politiků nějak zkorumpováno nebo vydíráno je. Co to znamená? Chaos, nizkou kvalitu řízení. A proč? No pro ty, co jsou v pozadí ideální stav. Vyřadí z provozu (nebo podčiní si) oficiální struktury řízení a pak konceptuálně řídí místo nich. Říká se tomu demokracie. Kdyby měl národ v čele nezkorumpovatelný řád jakýchsi kněžích (jednou po majetku, nemají rodiny, nebo je kladou až za povinnosti) v pozadí, kteří by pracovali v jeho zájmu a dohlíželi na politiky, byl by takřka neporazitelný.

Re: 11 hierofantů - pokračování

Přemek | 16.02.2016

A opět: Kdo (co) určuje, jakou ideu oněch 11 hierofantů přijme, aby se jinak logický předpoklad o vyšším stabilizačním potenciálu takového systému řízení reálně projevil? Existují dva zdroje: Prvním je Mýtus jako deux ex machina, zjevení, procitnutí - zkrátka externí ideový spouštěč s externě definovaným obsahem. Druhým je pak v sociálních interakcích otestovaná osobní představa jako interní hybatel přijatých, doslova vymyšlených idejí. I tým VP SSSR se ona základě své sběratelské, záznamní a lexikografické práce dopracoval k poznání těchto dvou zdrojů, z nichž každý má své opodstatnění i rizika. V dnešních podmínkách je lépe než o personifikovaných 11 hierofantech hovořit o kybernetické entitě o jedenácti programově propojených, avšak autonomně kontrolujících segmentech řídícího systému. Člověku nelze upírat to, co jej činí člověkem a redukovat jej na jakousi éterickou duchovní bytost. Od toho tu je kybenetika a umělá inteligence s predefinovanou ideově programovou výbavou. Pochopitelně že klíčovou podmínkou funkční stability kybernetického řízení je zabezpečení takové řídící entity proti manipulaci zvenčí i nežádoucí fukční evoluci zevnitř. Ve vší úctě, ale VP SSSR se umělou inteligencí a kybernetikou zabývat nemohl a patrně ani nechtěl...

jedna zpráva mimo téma

M.C. | 12.02.2016

Když tak to přehoďte do Krátkých zpráv:

12.02.2016 15:56
Яценюк рассказал о первой в истории Украины зиме без российского газаУкраина сможет завершить отопительный сезон без закупок российского газа, заявил премьер-министр Арсений Яценюк, сообщает Интерфакс.

«Хотел бы сообщить: впервые за всю историю Украины мы пройдем зиму без российского газа», — сказал Яценюк, отметив, что это удалось сделать, благодаря реформе компании «Нафтогаз».

Он поблагодарил Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк за то, что они помогли Киеву добиться «реальной энергетической независимости».

Напомним, в ноябре 2015 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Россия прекращает поставки газа на Украину до поступления новых платежей. После этого министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что стране зимой хватит запасов газа, накопленных в хранилищах, и поставок топлива из Евросоюза.

Úžasné – a můžu se zeptat, kdo ten plyn z Eurosojuzu zaplatil?
Už za rok 2014 udával Gazprom množství tranzitního plynu přes Ukrajinu do Evropy jako 0 m3.

Re: jedna zpráva mimo téma

Přemek | 16.02.2016

Slova vyřčená některými lidmi mají prakticky nulovou informační hodnotu. Jaceňuka vskutku netřeba alespoň v neměnných podmínkách citovat.

Operace paradox vůdce

Jura | 12.02.2016

Takže Putin si vybudoval podporu obyvatel 89,9% (škoda, že se neuvádí jeho podpora v Moskvě, ta je totiž z hlediska možnosti provedení převratu nejdůležitější .... očekávám tak 60-70%) aby mohl začít lidem říkat pravdu (a tím na chvíli jeho popularita poklesla).

Tak to držím palce, ať se mu operace s probuzemím přemýšlení lidí povede.

Re: Operace paradox vůdce

Přemek | 16.02.2016

Nelze jen čekat, že se někomu (zde Putinovi) operace s probuzením přemýšlení lidí provede. My sami, nechceme-li zůstat součástí davu, musíme činit kroky naproti takovým snahám pozitivních voždů a pracovat na tom, čemu se říká osvěta v našem osobním širokém okolí. Jinak dav zůstane davem navzdory několika kverulantům...

Stalin.

Putinovec | 12.02.2016

Díky za článek.Je potřeba mluvit o historii pravdivě a nahlas,aby se přehlušili letité lži.Čím více lidí se začne zamýšlet nad tím,v čem Nám ještě lhali a lžou,tím dříve všichni prohlédneme tu protilidskou Atlantskou manipulaci.Ještě jednou ,díky za článek a více takových.

můj názor

pun | 12.02.2016

Mám čím dál tím větší dojem, že celá koncepce KOB obsahuje záměrně jednak mechanismy jakéhosi oddělení "zrna od plev" a snaží se oslovit i ty části společenstva, které jsou typu "zvíře" či "zombie" a asi z principu vzhledem ke své intelektuální podstatě či vrozené úrovni inteligence nedokážou vstřebat celou šíři záběru KOB, i když to samozřejmě pro tuto část společenstva nemusí platit všeobecně. V KOB se objevují jakési "berličky", které umožňují misto "chápat" prostě "věřit". Hlavním cílem KOB bude podle mého názoru jednak snaha o omezení živné půdy pro osobnosti typu "démon", případně o jejich převedení do kategorie "člověk" a samozřejmě i výchova k typologii "člověk" u těch, kteří jsou tohoto procesu schopni a vytváření podpory u zbytku společenstva, které má s tímto přechodem problém.
Druhak vzhledem k tomu, že GP má opravdu velmi letitou praxi v řízení společnosti a o mechanismy jejího řízení se z pochopitelných příčin s nikým nedělí, navíc se v jeho strukturách myslím nemůže objevit nikdo, kdo není intelektuálně a inteligenčně na té nejvyšší úrovni, KOB vlastně zámysly GP aproximuje z výsledků jeho konání, přičemž zcela zásadní je určení cílů GP a zde můžeme jen doufat, že tvůrci a pracovníci KOB jsou na takové úrovni, aby tyto cíle dokázali správně pochopit a také najít způsoby, jak tyto cíle změnit, pokud neodpovídají z pohledu KOB prospěchu lidstva jako takového.
V neposlední řadě nelze zapomínat na to, že KOB je určena především do "ruského světa", i když mechanismy DOTU mají všeobecnou platnost. Z tohoto musí plynout nezbytné kontradikce s mentalitou jiných, zejména neslovanských národů.
Z tohoto pohledu se dá posuzovat jak osobnost J.V.Stalina, tak i V.V.Putina a můj názor je, že bych s žádným z nich ani náhodou neměnil, neb to neměli a V.V.Putin v současné době ani nemá lehké. Mohu jen doufat, že to ustojí on i "ruský svět", protože v tom je naděje i pro celé lidstvo.

Re: můj názor

Popleta Matěj | 12.02.2016

Z GP hlavně vnímám (byť ho považuji rovněž za projev Bílé Rasy), elitářství. To, že jeho řídící systém má většinovou tendenci k čisté, kruté a bezcitné matematice bez svědomí je zřejmé. Rozhodl se tak z důvodů přesnosti. Proto má věky takovou razanci a úspěšnost.
To, co dělají Rusové a Putin je však obohaceno tím, co naprosto GP chybí. Svědomí! A svědomí v procesu na úrovni té nejvyšší efektivity řízení byl a je (doufejme, že to nebude platit na věky) vždy problém. Ale mám pocit, že právě toto je projevem pokročilejší evoluce, jak lidského druhu, tak samozřejmě i forem řízení. Což možná signalizuje i jistý inteligenční a tvůrčí pokles u aktivit GP. A vzhledem k tomu, že se lidé budí z limbu a začínají vnímat a chápat, tak se v tomto duchu vytváří i nová uskupení energeticko-informačních polí. A to je pro nás povzbudivé, ne? Matěj

Re: Re: můj názor

pun | 12.02.2016

No doufejme, doufejme.

Re: Re: můj názor

Přemek | 16.02.2016

Terminologická lexikografie rozhodně nemůže obsahovat svědomí, neb nejde o člověka. Teprve lidé aplikující tyto informace mohou, ale nemusí mít svědomí. GP zjevně DVTR ani KSB nestudoval, protože se chová jako předčasně dospělé dítě, mnohdy kruté bez příčiny. Lze totiž usuzovat na to, že GP reprezentují entity, jež lze charakterizovat jako psychologicky nevyrovnané s hypertrofií jednoho sklonu na úkor jiného korekčního sklonu. Které sklony to jsou, si lze snadno domyslet...

Re: Re: Re: můj názor

Matěj Popleta | 16.02.2016

Přemku,
nebyl bych si tak jist tím, že GP reprezentují entity pouze a přesně podle Tvé charakteristiky, jež mi trochu připomíná psychologický obraz skutečné duševní poruchy, která má název Trockismus. Protože v dějinách jsou okamžiky (nikterak dlouhé, neřkuli dominující), kdy planeta byla řízena se svědomím a ohleduplně.
V poslední době mám však zvláštní pocit, že se v doposud konzistentním, ledově chladném řízení planety GP projevují náznaky jakési nerozhodnosti, snad záblesky citu a možná dokonce i svědomí. Mohl to sice způsobit jeho nekvalitní projekt řízení současného dění, jež i pro GP může být příliš velkým soustem. Mimo jiné i díky jiné profilaci Ruska a nových planetárních uskupení, které vytvořilo. Může to být rovněž projev už netvůrčí his-tory-senility, atd.. Ale je to tu!
Netuším sice, co se z toho vyvine, ale ta Tvá úvodní věta článku postrádá významný doplněk ve smysli, že člověk není jediná bytost ve vesmíru, jež vládne svědomím. Matěj

Putin: paradox Vůdce

Matěj Popleta | 11.02.2016

No,
mám pocit, že srovnávání těchto dvou osobností ve zdánlivě podobné situaci nedává příliš velkou šanci posoudit budoucí vývoj. Byť tomu mnohé nahrává. Protože když vezmete v potaz některá Putinova nedávná a současná rozhodnutí, tak působí s ohledem na okolnosti velice avantgardně a průkopnicky, jakoby opravdu chtěl (jak uvádí Vitoslav) ... ne válčit se systémem, který je zde dlouhé věky, ale vytvořit a prosadit se svým týmem něco naprosto nového. Tedy jakési velmi nečekané futurum, jež ten současný projekt elegantně, velmi účelně přeskočí a převálcuje. Samozřejmě to načasování musí být synchronní s masivní důkladnou podporou lidu, soudržného týmu a tím i Univerza. Matěj

Re: Putin: paradox Vůdce

Lin | 11.02.2016

Samozřejmě - budoucí vývoj nezáleží na srovnání dvou výše uvedených osobností, ale na nás všech. Článek se jen snažil objasnit, že Putin, který velmi dobře zná dějiny, nechce našlapovat na stejné hrábě. Otázka budoucího vývoje tedy zní: jak dalece známe dějiny a jak moc jsme schopní nešlapat opakovaně na tytéž hrábě?
V naší zemi to totiž moc růžově nevypadá a obávám se, že většina je schopná po tisící šlápnout na stejné místo, z kterého přijde úder rovnou mezi oči.

Re: Re: Putin: paradox Vůdce

Matěj Popleta | 11.02.2016

Kdo dneska zná skutečné dějiny v prostředí informační asymetrie té zlo konající pyramidy? Pro běžného člověka není snadné se k těmto údajům dostat, protože pro většinu jsou naprosto neuvěřitelné. Jsou sice k mání třeba zde na Leva-netu. Ale co jejich ověřováním? Na to většinou nestačí kombinační schopnosti, intelekt a ani selský rozum. A protože si myslím, že teď právě nazrává čas účtování s his-tor/a/-ií a seznamováním se s dějinami. Mám za to, že ti, kdo je stráží jsou už povinni postupně otevírat "pro mnohé nepříjemnou třináctou komnatu dějin BÍLÉ RASY". Možná, že to bude jeden z hlavních Putinových úkolů? Zatím zde velice mlží. Snad, jakoby čekal na ten nejvhodnější okamžik. Doufejme, že ho nepropásne, ale dokonale využije, jako všechno netradiční, co zatím použil! Jinak by se paradoxně skutečné dějiny mohly stát oněmi hráběmi mezi jeho i našima očima. Matěj

Re: Re: Re: Putin: paradox Vůdce

M.C. | 12.02.2016

Che, che. Jako kluk jsem na hrábě šlápl a dostal koncem násady ne do čela, ale na kořen nosu. To byla pecka. I ty hvězdičky jsem uviděl.

Re: Re: Re: Putin: paradox Vůdce

Lin | 12.02.2016

Matěji, neměla jsem zrovna na mysli tisícileté dějiny. Úplně stačí dějiny posledních pětadvaceti až sta let. Směrovala jsem to k tomu, zda jsme vůbec schopní po tolika trpkých zkušenostech rozpoznat ty, kteří to s naší zemí myslí dobře a záleží jim na jejím zachování, rozkvětu. Ve smyslu - jsme schopní poznat "našeho Putina"?

Re: Re: Re: Re: Putin: paradox Vůdce

Popleta Matěj | 12.02.2016

Lin,
mechanismus dějin je neustále stejný, pouze frekvence dějů se zrychlují.
A pokud se jedná o Putina, tak nejsem vědma. Ale člověka poznáš hlavně podle toho, co a jak koná. A taky pro koho, a pro co to dělá. Potom co říká a zdali se podle toho řídí a svá zadání plní.
No, a já mám pocit, že svá zadání nejenom plní, ale i završuje. Koná hlavně pro Rusko, potažmo pak pro Slovany a pro celou Bílou Rasu. V konečném důsledku pro planetu a všechny její obyvatele. Nebo ne?
Je světová válka č.3? Přes všechnu západní hysterii, není! A navzdory všem potížím učinil Rusko stabilizátorem planetárního dění, protože donutil GP, "možná jen k dočasné", ale ke spolupráci. A to je oproti roku 2014 naprosto nečekaný a nepředstavitelný posun. Já myslím, že to vypadá nadějné, ne? Matěj

Re: Re: Re: Re: Re: Putin: paradox Vůdce

Lin | 13.02.2016

Nerozumíme si. Píšeš o Putinovi - skutečném, ruském prezidentovi. Já ale píšu o naší zemi. Putin není prezidentem naší země.
Narážela jsem na "bolest", kterou mi nepřímo i potvrzuješ = přílišné spoléhání "zbytku lidského světa" na Putina. "On to vyřeší, on to zvládne, on to splní".
Ano, máš pravdu, že to, co dělá, dělá hlavně pro Rusko a v konečném důsledku pro Slovany a všechny lidsky smýšlející lidi planety. Jenže - on sám jako "rytíř na bílém koni" daleko nedojde.
Jestliže i u nás (potažmo v každé zemi) nebudeme schopní najít své zástupce Putinova typu, rozpoznat je a podpořit, pak skončíme neslavně.
Píšeš, že člověk se pozná podle toho, co dělá - a já souhlasím. Jenže - umíme i my, dneska a v tuto chvíli, sami rozpoznat (bez toho, abychom si někde přečetli názory jiných), která z našich "politických celebrit" koná v náš prospěch, ve prospěch země? Když zabrousím na "lidové diskuse", tak si to nemyslím...
Tedy - svým příspěvkem jsem (nešikovně) položila otázku, zda naše gramotnost je už na takové výši, že poznáme zástupce Putinova typu - nebo budeme jen spoléhat na Putina, že "přijde, pomůže, vyřeší"? Budeme ho jenom obdivovat a věřit, že se jeho dílem "samo od sebe" změní i něco u nás? Nebo budeme pilně pracovat na své gramotnosti, abychom dokázali doma říct jasné "ano, ne" všemožným typům "celebrit", které se nám k vedení nabízejí?
V návaznosti na ukázku ze série "Smutné dědictví Atlantidy" vyjádřím ještě jednu svou obavu.
Scientologové jsou "koncepcí budoucnosti" pro kontrolu lidské psychiky. Obyčejnými slovy - vychovávají se tak lidé, jejichž psychika a způsoby řešení různých životních situací, zadaných úkolů, jsou předvídatelné. Prostě ti lidé se chovají podle určitého "nahraného software". Ono nejde jen o to, kdo se k nim otevřeně hlásí, ale jde o to, že takto jsou vychováváni manažeři pro všechny možné stupně řízení (ve firmách, továrnách, na úřadech...). A nejvíc se obávám, že zbytek "prostého lidu" je stejnými způsoby oblbován "ezozpůsoby", údajně dopomáhajících k duchovnímu rozvoji. Kolik lidí u nás ví, že jejich psychika, způsoby rozhodování, zkoumání světa a reakcí na něj (= "dělání si obrázků" a následné reagování) jsou pod cizí kontrolou a předvídatelné? Budou si vůbec schopní tohle uvědomit a postavit se na "vlastní nohy" svého myšlení, úsudku a reakcí? Našla jsem si, že Atlantida je u nás opěvovaná jako bájný vzor uspořádání lidské společnosti už někde od r. 2012. Kolik dneska tzv. "probuzených" vůbec chápe, k čemu směřují? Jak může takto vedený "duchovní život" reálně vyhodnotit "pozemské" děje a adekvátně na ně reagovat?
Proto si myslím, že způsoby "řešení" mnohých spočívají v "tiše se posaď a z povzdálí sleduj, ty nic nemusíš, ono se to vyřeší".
S těmi dějinami je to tak, že k dobrému obrázku a pochopení stačí poznat posledních cca 100 let vývoje v naší zemi, což nejspíš neodporuje tvému tvrzení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Putin: paradox Vůdce

Popleta Matěj | 13.02.2016

Promiň, Lin,
Popleta se zase předvedl, že? Ještě, že mám několik rezervních a výstižných jmen. Matěj je totiž od základu zmatek.
Pokud se jedná o "našeho Putina", tak ho nikdy mít nebudeme. Protože stejně jako Ty, nebo já jsme v každém smyslu "jedinečné bytosti". Rusko na něho, a hlavně na jeho současnou profilaci čekalo padesát let. Lidé tohoto druhu se nevyskytují za každým rohem. A rovněž nemůžeme nikdy vyloučit jejich selhání.
Může se vyskytnout i u nás. Ale je proto nutné vytvořit informační pole. V současném Rusku k tomu zřejmě, či možná do jisté míry došlo. Tentokrát nejspíš i s přispěním mnohých lidských bytostí z celého světa. Ale nevíme ... jaká bude reakce bytostí ne-lidských? A jaké silné duchovní a energetické klima oni budou schopni vytvořit.
Velmi nepřesně Putina přirovnám k lidem s kristovským posláním, jichž bylo mnoho. Jako např. Ježíš a Magdalena.A téměř nikdy v dějinách se zatím nepotkali s příznivým a podporujícím polem informací. A tohle můžeme změnit pouze MY - obyčejní lidé. A to platí i v tomto případě a i v mnoha jiných podřadnějších záležitostech. Myslím, že už jenom ono podcenění "prostého lidu" není přiměřenou informací, jíž vysíláme. Protože pokud se někdy na planetě událo něco výrazně pozitivního, tak to bylo pouze a jen s přispěním tohoto největšího sociálního segmentu, který je nejvíce nadán intuicí ( viz. Stalin a lid Ruska od r. 1941-1953). V negativním smyslu toto zatím nejlépe a nejdéle dokázal využívat GP.
Možná, že právě toto Putin dokázal zvrátit ve prospěch - promiň, Lin, NEOBYČEJNÉHO LIDU.
Celebrity vytváří systém pouze pro účel scestí. Návod je doslovně vyjádřen v Protokolech Sionských Mudrců, proto to nebudu rozvádět.
Scientismus a scientologie (od slova scientia-vědění) jsou pouze zneužitelná lidská slova, stejně jako ta výše uvedená celebrita. Tedy v těchto konkrétních záměrech, je to pouze zlou vůlí páchnoucí a nechutné bla, bla, bla ... elit. Matěj

U nás zatím nikdo takový není

Re: Re: Re: Re: Putin: paradox Vůdce

Přemek | 16.02.2016

Zdravím Lin, v českých podmínkách je důležité si uvědomit, že jedna část našich "Putinů" (neikonizováno a nevzýváno!) se adaptovala skrytím svého sociálně řídícího potenciálu či jeho nasměrováním mimo sociální sféru a druhá se adaptovala zdánlivým příklonem k hegemonu. Rezonuje mi v hlavě dilema předchozích dob - pracovat skrytě mimo elity nebo se stát jejich součástí a měnit je zevnitř? Jsem si jist, že je mezi námi hned několik (proč ne třeba právě 11) "Putinů", kteří jsou vybaveni pro udržitelné strategické řízení společnosti v globálním značně chybově postiženém a sehávajícím systémovém prostředí.

Re: Re: Re: Re: Re: Putin: paradox Vůdce

Matěj Popleta | 16.02.2016

Náš vesmír je velmi zajímavý svým založením. Možná přesněji strukturou. Je totiž odnikud nikam. Tedy všude.
Rovněž tak "možných Putinů" jsou kvanta, stejně jako Planckových částic. Ale? Není holt částice, jako částice. Matěj

11 hierofantů

Sio | 11.02.2016

Napadlo mě - proč jich asi bylo 11? Měli jsme tu diumviráty, triumviráty ... ale tady 11 členů vlády nesoucích neomezenou moc, přikrytých faraonem. A ještě k tomu 11 záložních (kádrové rezervy? učňi?)
Nejsem sice moc příznivcem té historky uváděné v KSB, ale podle tohoto schématu platí:
- vládne oligarchie v pozadí
(neplést se současnými rychlooligarchy v rusku - prostě vládne víc lidí)
- mají personifikované krytí - faraóna, vůdce, který je poslouchá
- konají v naprostém souladu. Nikdo z nich si nehraje na svém písečku
- jako hierofanti ti lidé mají moc i odpovědnost. Nemají soukromí, jsou nevydiratelní (také proto, že o nich nikdo neví)
- mají krytí ve vůdci
- celý život se učí řídit, vyrůstají v tom
Při takovém způsobu řízení je vláda nezávislá na vůdci. Je závislá na oněch 11. A ty nikdo nemusí znát. Tedy znát ano, ale jejich roli ne.
Otázky:
1. Jak byli hierofanti vybíráni?
2. Jaký vedli život?
3. Má současné Rusko své hierofanty? VP SSSR?
4. Nebo za hierofanty zaskakuje GP?

Re: 11 hierofantů

el | 11.02.2016

Žijeme v systému, jemuž dominuje lež a manipulace. Dokáži si představit, že ani toto číslo není tím, jehož význam hledáte.

Re: 11 hierofantů

Lin | 11.02.2016

Nevím...možná to příliš komplikuješ.
Těch 2x11 bylo pravděpodobně:
- 11 hlavních bohů Egypta (Amon, Anubis, Bastet, Estet/Isis, Hathor, Hor, Ptah, Re, Sobek, Thovt, Usir/Osiris), tedy 11 veleknězů od každého boha, nezapomínej na zvyky Egypta, že každý bůh měl své rituály, své chrámy, svá pole působnosti a své kněží
- 2x = Horní a Dolní Egypt, každá skupina řeší zadaný úkol samostatně

Samozřejmě - pokud platí, že egyptská civilizace byla pokračovatelkou té atlantské, pak může mít svůj skrytý význam i počet hlavních egyptských bohů - ale to nevím.
A jestli jsem tě pochopila správně, pak to trochu motáš, protože - hierofanti=velekněží= temní mágové=GP.
Těch 2x11 není o žádné "záloze", ale jsou dvě křídla (viz výše), která společně řídí. V současné době se křídla nejmenují "Horní a Dolní Egypt", ale "euroasijské a atlantické", z čehož i vyplývá, jakou kdo oblast světa řídí.
Mají své soukromí a myslím si, že dostatečné. Však to nejsou žádné "celebrity", ztrátou soukromí platí za svou "chvilku slávy" či moci jiní, jimi ovládaní. Proč myslíš, že jsou na světě "celebrity"? :)
GP určitě vydíratelný je, i když si dle mého setsakra dává pozor, aby nebyl. Potíž je, že jen pár lidí na světě ví, kdo mezi ně patří. Osobně si myslím, že se ani oni všichni osobně neznají, takže pokud najdeš jednoho, neznamená to, že automaticky najdeš celou síť "dvaadvacítky".
K otázkám (podotýkám, že jde o mé chápání, takže se může lišit od názorů jiných):
1) Potomci původních atlantských veleknězů s věděním, které si předávali jen mezi sebou, později v rodinách
2) Původně velekněží, později šlechtické rody, v dnešní době rodiny s "dlouhým rodokmenem", dnes žijí zcela normální a ničím nápadný život
3) Jestli žije nějaký z "dvaadvacítky" v Rusku, to nevím, možná, že ano (spíš bych hledala v takových státečcích, jako je Lichtenštejnsko, Holandsko, dost možná Itálie a určitě Švýcarsko). VP SSSR nejsou velekněží, i když dost možná pracují s nějakými potomky veleknězů "z druhé strany" (tj. pravděpodobně potomků z Hyperborei, kteří již jednou svou šanci propásli, před tisíciletími neuvolnili své znalosti a nepostavili se "atlantským" a biblické koncepci).
4) viz výše

Re: Re: 11 hierofantů

Vihaj | 12.02.2016

Lin, díky za skvělý rozbor, myslím, že to nemá chybu. Jen bych možná doplnil, že celou tu dlouhou dobu tisíce let by to asi bez podpory podzemní rasy -viz Sidorov - fungovat ať nemohlo.

Re: Re: Re: 11 hierofantů

Sio | 15.02.2016

Ovšem ke stabilitě moci a řízení ani slovo. A o tom byl příspěvek.

Re: Re: 11 hierofantů

Přemek | 16.02.2016

Domnívám se, Lin, že bezeztrátová kontinuita poznání nosné množiny je v dlouhém čase z principu nemožná, proto je nutné ji obnovovat a doplňovat. Proto je i v Rusku jistě nejen kontinuum z dob Velké Tartárie sahající k Původu, ale i addendum jako nezbytnost v průběhu času. Jinak ale vysoce oceňuji Váš příspěvek.

Re: 11 hierofantů

Hox | 12.02.2016

Nelze ztotožňovat obyčejnou oligarchii s konceptuální mocí, to je nepochopení. Také faraon není "krytí", jednoduše součástí struktury, kdy rozhodnutí a řešení vypracovává tým 2x11, a faraon je odpovědný za realizaci přijatých rozhodnutí, které se pro davy prezentují jako "boží vůle".

Re: Re: 11 hierofantů

el | 12.02.2016

Jenom v krátkosti, včera proběhla světovým tiskem zpráva, která byla č. 1 i na RT.

Tou zprávou je, že se podařilo dokázat existenci gravitačních vln.

V této souvislosti pouze za sebe řeknu, že ony gravitační vlny jsou hmatetelnější než ona 11, ve vztahu k níž nám chybí prožitá osobní zkušenost, v důsledku čehož se vše můžeme jen domnívat.

Re: Re: Re: 11 hierofantů

Hox | 12.02.2016

Ve skutečnosti se nemusíme domnívat, písemných záznamů ze starého egypta se dochovalo abnormální množství. Zbytek je logika + dedukce, schopnost rozlišení. Stejně by šlo napsat, že se můžeme jen domnívaz, zda existoval Napoleon, protože ho nikdo z nás neviděl.

Re: Re: Re: Re: 11 hierofantů

el | 16.02.2016

Nemám problém s Vámi Hoxi souhlasit, nutno však říci, že mne idea 11 hierofantů nikdy vnitřně neoslovila. I to se stává při hrách, které hrajeme za účelem dosažení smyslu......

Re: Re: 11 hierofantů

Sio | 15.02.2016

Také se nejedná o "obyčejnou oligarchii". V obyčejné oligarchii si oligarchové konkurují a podrážejí nohy, jen v jednom se semknou. V boji proti davu.
Původní význam slova oligarchie je vláda více lidí. A hierofanti si, narozdíl od běžných oligarchů, nekonkurují, ale spolupracují. A to je sakra rozdíl. Zkuste si představit tým 11 lidí, každý na úrovni Putina, možná pak moje myšlenka bude jasnější. Na čísle 11 opravdu netrvám.

KONEC: EPOCHA lidskosti :-)

Jan | 11.02.2016

To bychom měli pak pozvat Hutku, aby to doprovodil na kytaru až všichni postižení vylezou ze svých brlohů a s parazity se vezmou kolem ramen a zazpívají si se slzou v oku a se zapalovačem nad hlavou...Jednou půjdem dááál... a taky Marta Kubišovic by mohla z balkónu zahaholit, jak se vláda lide k tobě návrátila... Super.

Stalin a Putin

bigos | 11.02.2016

tu vidím tiež isté podobnosti, ktoré sú asi zrejmé viacerým. Ale oproti Stalinovi má Putin jednu výhodu. Stalin bol viac menej sám, osamotený vo svojom diele. Okrem toho jeho veľká devíza sa stala nevýhodou - nikto z jeho okolia mu nestačil čo sa týka chápania riadenia štátu, smerovania a vecí s tým spojených. Myslím, že to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo po smrti Stalina začína rozklad ZSSR, teda vidíme paradox vodcu. Naproti tomu Putin sa obklopil ľuďmi, ktorých poznal. Viacerí z jeho okolia sú jeho bývalí spolupracovníci z FSB. Hoci má Putin mnoho neprajníkov a odporcov, predsa má okolo seba ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť a ktorí mu kryjú chrbát. U Putina sa mi javí paradox vodcu menšou hrozbou ako to bolo v prípade Stalina.

Re: Stalin a Putin

Oracle 911 | 11.02.2016

Putin systematicky odmieta rolu "veľkého inkvizítora" ( v niektorých prácach VP ZSSR je to vysvetlené).
Putin narozdiel od Stalina to môže robiť, lebo žrecké znalosti resp. časť z nich z predkresťanskej Rusi sa dostali na verejnosť vo forme KOB/DVTR. Stalin ale túto možnosť nemal, lebo v jeho dobách žrecké (či skôr znacharské) štruktúry, ktoré mu dali ucelené poznanie(a zasvätenie) boli v ilegalite.

A teraz neriešim tú otázku, že nakoľko mohol Stalin odmietnuť rolu "veľkého inkvizítora" bez toho aby ohrozil štát A svoju rodinu.

Re: Re: Stalin a Putin

M.C: | 12.02.2016

Stalin prošel v mládí seminářem.
S výbornými známkami. Mám dojem že se učil latinsky i řecky.
Kdo ví, co se v Gruzii, kde je křesťanství od počátku, mohl všechno dozvědět a dočíst.
Stalin byl známý tím, že nebyl líný mluvit s lidmi a tahat z nich informace.

Re: Re: Re: Stalin a Putin

Oracle 911 | 12.02.2016

Málokto spomenie, že Stalin za svoju politickú činnosť bol dvakrát poslaný na Sibír do exilu.
Koho tam stretol a čo sa tam naučil ak vieme, že zauralské žrecstvo bol v podstate zachovaný bez väčších problémov až do čias Kataríny "veľkej". Vtedy totiž "konečne" bola porazená Veľká Tartária t.j. potlačenie Pugačevovho povstania (Hox niekde dal odkaz v Ruskom jazyku). Čo znamená, že štát stratil svoje zdrojové rezervy. Dá sa nad tým polemizovať, nakoľko je to chyba žrecov a vodcov.

Inými slovami žrecské/znacharské klany boli stále aktívne ALE boli nútený ujsť do ilegality a viesť "partizánsku" vojnu. A z času na čas im podarí husársky kúsok napr. Stalin a možno aj KOB a DVTR nepriamym dôsledkom ich činnosti.

Re: Re: Re: Re: Stalin a Putin

Sugar | 16.02.2016

http://m.leva-net.webnode.cz/products/nekolik-slov-o-soso-dzugasvilim/
Tam je par naznaku o tom, zda byl Soso skolen Zrecenstvem.

Lenin a Putin

bigos | 11.02.2016

Mám pár postrehov, zatiaľ nemám úplne vyhranený názor, nestihol som sériu o Judášovom hriechu, ale vidím niekoľko spoločných prvkov medzi Leninom a Putinom.
1. spôsob, ako sa dostali k moci - Lenin, Trocký a celá tá banda vrahov s vlakom plným peňazí boli podporovaní určitými skupinami. Putinovi na ceste k moci pomohli tiež určité skupiny ľudí,spravili mu kampaň, dali mediálny priestor, pracovali s verejnou mienkou, vytvorili mu pozitívny imidž. Celý jeho volebný štáb patril k predstaviteľom tej ideológie, ktorá chce Putina odstrániť a proti ktorej dnes Putin bojuje.
2. Lenin po tom, čo nechal zavraždiť cára s jeho rodinou, uzamyká revolúciu vnútri štátu a začína pracovať v jeho prospech. Aj keď tzv. "elita" je vytváraná z neruských ľudí, známy je disproporčný pomer Židov v riadiacich funkciách krajiny po revolúcii. Keď sa k moci dostáva Putin, jedna z prvých vecí, čo urobil bola, že sa vysporiadal práve s tými, ktorým "vďačil" za svoj úspech. Začína zliepať kúsky krajiny a pracovať v jej prospech. Prvý človek od čias Stalina, ktorému ide o krajinu a národ a reálne za ne bojuje.
3. Postava Stalina, ako Gruzínca, s ktorým nikto nerátal sa vynára v histórii celkom nečakane. Po uchopení moci, tiež sa vysporadúva s tými skupinami ľudí, ktorí boli na svoje miesta dosadení po revolúcii.
Pre mňa je zaujímavá tá skutočnosť, že dosadení lídri krajiny sa neskôr otočili proti nim. O Putinovi to viem povedať s určitosťou, že začal pracovať pre ľud a krajinu, o Leninovi s istými pochybnosťami v kvôli konkrétnym dôvodom

odlahlo mi...

popolvár | 11.02.2016

uz v minulosti sme tu rozoberali riziko zopakovania Putinom Stalinovho paradoxu - so smrtou, odstránením nositela základnej idey, padá aj táto idea a vsetko, co v jej mene vybudoval. Teraz mi odlahlo, lebo Putin jasne chápe,kde a ako Stalin v tejto otázke spravil chybu. A nielen chápe, ale aj krok za krokom koná... A tak, ci Putin bude, alebo nebude - evolúciu to uz nezastaví...
Dakujem za preklad tejto analýzy posledných Putinových výrokov.

vědění

martinT | 11.02.2016

ať děláš co děláš tak se v takové pozici historicky znemožníš u těch, které tvým jednáním byli znemožněni o mnoho dříve...víte kdo píše historické knihy...knihy králů..no vítězové
a opatrně s těmi vědomostmi... vědění také přináší pýchu ega...jsou k ničemu není li to podloženo ochotou se dohodnout s druhým..tedy s mírou pokory

Nová struktura řízení

Vitoslav | 11.02.2016

Přesně tak, pokud bude mít znalosti jeden člověk, tak je to risk pro celý národ. Umře např. za pochybných okolností a v tichosti převezmou moc elitáři a jsem znovu zpátky v bahně. Boj se systémem je marný. Vytvořit vlastní je daleko efektivnější. Školit, učit, informovat lidí, kteří jsou k tomu připravení. Město po městu volit svoje zástupce. 10tis. vyberou 1tis. vyberou 100 vybere 10 vyberou 1,který bude mít obrovskou podporu těchto lidí. Všechno to musí být zástupci rodin starší 30let. Změna musí jít od nás. Politici nemají znalosti k řízení a nevědí, že existuje nějaká globální politika...

Re: Nová struktura řízení

udo | 12.02.2016

Ano, pekné zhrnutie..

A) bojovať ZA niečo,
nikdy nie PROTI niečomu,
to je jeden z kľúčov,
ku komnate ďalśej, šťastnej trinástej..

B) otázka deLegácie zodpovednosti, kompetencii..
Čo je jej cieľ, do akej miery, odkiaľ pokiaľ a teda ako ju uskutočňovať..

Ide o staré známe otázky.
Trápili niektorých z našich predkov uź 3..5 000 rokov (HéSiRé) dozadu.
1..2(?) pokus z dejín aktuálnej civilizácie bola AnchAtonova (cca. 1350 B.C.) ReForma..

PREČO NEVYŠLA?
.. kde urobil hlavnú CHYBU, chyby, okrem vyššie v článku popísanej.
ONA NIE JE JEDINÁ ZÁVAŽNÁ.
Ak sa jej vyvarujete, no niektorých ďalśích pascí nie, nemálo riskujete..

t.j., V.V. (Putin) má minimálne ešte jeden vážny náväzný problém (výzvu, príležitosť), ktorý v článku, analytike VP uvedený nie je.. a doteraz sme ho ani v iných analýzach explicitne (vySlovene) pomenovaný, pokiaľ sa dobre pamätám, nevideli..

Re: Re: Nová struktura řízení

Pe-tri | 13.02.2016

Apropo, AnchAton a nejen on udělal mj. chybu i v tom, a tím reaguji i na otázku ohledně zatím blíže nespecifikované výzvy stojící před Putinem, že podcenil to, co známe pod pojmem Zrada. Na zradu svých spolubojovníků totiž dojelo nejedno upřímné snažení...
P.

Re: Re: Re: Nová struktura řízení

udo | 16.02.2016

Áno, to riziko tu je skoro vždy..
Tu položku možno zaradiť do chybového vektora riadenia situácie, no na nižších položkách.
Sú však aj vážnejśie dôvody neúspechu takých masívnych komunikačno-"vojenských" operácii.
..čas

Pri poriešení vyšších priorít stráca svou rolu, ako hrozba.
Pre oponentov jej aplikácia nemá zmysel a môže im narobiť z dlhodobého hľadiska skôr nemalé problémy..

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek