Purim, alebo Ako zničiť nepriateľa jeho vlastnými rukami

Purim, alebo Ako zničiť nepriateľa jeho vlastnými rukami

11.3.2017

inance.ru

 

Židovský sviatok Purim v tomto roku pripadá na 5. marca (2015, v r. 2017 – 12. marca). Je venovaný hrdinskému činu Ester, ktorá rukami perzského kráľa, svojho milenca, zlikvidovala vládnucu národnú elitu starej Perzie. Židia si tento sviatok veľmi cenia. My sa s využitím tohto prípadu zameriame na technológiu, ako sa práve Ester v podstate stala zbraňou hromadného ničenia a dokázala zlikvidovať nepriateľa jeho vlastnými rukami.

O BIOLÓGII NÁŠHO DRUHU

Rozloženie technológie reprodukcie pokolení biologického druhu «Človek rozumný» podľa inštinktov mužov a žien je také, že muž je pudovo podriadený žene. Jeho úlohou je obsluhovať matku, pokým ona opatruje dieťa, a žena je inštinktívne podriadená úlohe obsluhovania dieťaťa, pokiaľ nedosiahne vek, v ktorom je schopné riešiť svoje problémy samostatne. Z tejto biológie vyplývajú všetky prípady zneužitia «ženskej moci» vo vzťahu k mužom, čo poznajú mnohí zo života, a všetci — z rozprávok «O Zlatej rybke», «Mrázik», «Popoluška». Známa je jedna z najstarších skalných kresieb, symbolizujúca možnosť riadenia muža na diaľku prostredníctvom ženy, obídením jeho vedomia cez pohlavný pud.

 

Podstata je v tom, že štruktúra psychiky ľubovoľného jednotlivca je taká, že nie je naprogramovaná jednoznačne, môže byť rozdielna, a formuje sa pod vplyvom výchovy. Týmto sa človek odlišuje od iných biologických druhov na Zemi. Nezávisle na rasovej a národnostnej príslušnosti môže byť jednotlivec:

  • podobný zvieraťu, ak je celé jeho správanie úplne a bezvýhradne podriadené inštinktom, skrytým pod obálkami rôzneho druhu, vzniknutými v kultúre;
  • podobný automatu, ktorý sám nie je schopný vyjsť za hranice programu, ktorý do neho vložila kultúra;
  • podobný démonovi, konajúcemu podľa svojho chápania bez akýchkoľvek morálno-etických obmedzení, podľa princípu «čo chcem, to aj dostanem» v rámci tých možností, ktoré mu umožňujú realizovať jemu nepodriadené sociálne a prírodné faktory. Nositelia práve tohto usporiadania psychiky skúšajú od nepamäti realizovať globálne «elitárno»-otrokárske zriadenie, v ktorom sú všetci spútaní hierarchiou vzájomného parazitizmu.
  • skutočným Človekom je len ten predstaviteľ biologického druhu «Človek rozumný», ktorý sa zamýšľa nad objektívnou podstatou Dobra a Zla v ich konkrétnych prejavoch v živote, a uskutočňuje svoj uvedomelý výber v prospech Dobra, a svojmu výberu zostáva verný za akýchkoľvek okolností, vedomým prejavom svojej vôle. Takto skutočný Človek — je jednotlivec, ktorý žije pod diktatúrou svedomia a nikdy neklame.

Uvedené rozdelenie podľa typov psychiky nepredpokladá žiadnu certifikáciu, pretože každému jednotlivcovi, ľubovoľnej rasy, pohlavia, národnosti, je nezávisle od typu usporiadania psychiky, v ktorom sa nachádza, poskytnutá možnosť stať sa Človekom a naučiť sa vždy a všade konať podľa svedomia. Len samotný človek môže hodnotiť, v akom type psychiky žije a koná v rôznych okolnostiach, pretože práca svedomia je vnútornou záležitosťou a nepodlieha žiadnej vonkajšej certifikácii.

Rozdielnosť dospelých v typoch režimu psychiky je výsledkom prerušenia alebo zvrátenia rozvoja osobnosti v procese dospievania, v dôsledku nesprávnej výchovy v rodine a vplyvu nesprávnej historicky vzniknutej kultúry spoločnosti.

Preto je cieľom rozvoja ľudstva na súčasnej historickej etape vybudovanie kultúry, v ktorej bude možné o každom povedať, že je Človek s veľkým písmenom na začiatku. Preto je história ľudstva zatiaľ históriou neľudí, a nie Človekov. V podmienkach dominancie v spoločnosti štatistiky usporiadania psychiky podobnej zvieraťu, sa v súlade so stádovým správaním sformovala v spoločnosti hierarchia mužov.

 

A táto, v spoločnosti viditeľná hierarchia, v priebehu histórie len menila svoje formy, pretože prevládajúca štatistika správania sa v priebehu vekov nemenila.

Ľubovoľnú štruktúru mužov tak či onak sprevádza príslušná štruktúra žien, ktoré riadia mužov prostredníctvom inštinktívnej závislosti muža od ženy. Toto chápali už pred mnohými tisíckami rokov, čo sa odrazilo na vyššie uvedenom obrázku, a stále je aktuálne aj v dnešných dňoch.

O ÚLOHE ŽIEN V POLITIKE

Tak práve o tomto spôsobe riadenia sa preriekol M. S. Gorbačov, keď verejne vyhlásil, že o žiadnej otázke nerozhodol bez toho, aby ju predtým neprebral v kuchyni so svojou ženou. Aj z toho, čo bolo ukázané v televízii, mnohí nadobudli dojem, že «majestátny» názor Raisy Maximovny v mnohom dominoval nad názorom M. S. Gorbačova a prejavil sa v jeho správaní, a následne — v politike strany a štátu, a predovšetkým v kádrovej politike.

A ak máme hodnotiť podľa následkov ŠVMZ (Štátny výbor pre mimoriadne záležitosti), tak mŕtvica postihla Raisu Gorbačovovú a nie Michaila, akoby ŠVMZ privodil krach životných nádejí a túžob práve jej, čo sa u nej prejavilo mŕtvicou; a po Michailovi Sergejevičovi to skĺzlo ako z husi voda: len tára a tára, v Gorbačovom fonde je všetko tak, ako za čias jeho účinkovania ako generálneho sekretára vládnucej strany, akoby sa nič neudialo okrem toho, že jednoduchí obyvatelia už nemusia počúvať a spracovávať jeho bláboly. Analogické scenáre boli charakteristické pre vzájomné vzťahy Jeľcina a jeho druhej polovičky. Možno tento problém stojí za rozvodom Putinovcov.

Za vlády Mikuláša II., bola «verejnosť» presvedčená, že politika Ruska je v mnohom určovaná náladami imperátorovej manželky — Alexandry Fjodorovny. Po roku 1917, keď boli uverejnené fragmenty korešpondencie Mikuláša II. a Alexandry Fjodorovny, získal tento názor aj dokumentačný základ. Hoci niektorí historici namietajú proti názoru o zlom vplyve imperátorky na politiku Ruska, aj tak je jeden nepopierateľný fakt: ak pri Alexandrovi III. vyjadrovala politika Ruska dlhodobé zámery mierového rozvoja samotného Ruska, tak po dosadení na trón Mikuláša II. začala politika Ruska vyjadrovať dlhodobé záujmy Veľkej Británie, ktorá bola fakticky do konca 1. svetovej vojny ХХ. storočia metropolou západnej regionálnej civilizácie.

Alexandra Fjodorovna bola vnučkou kráľovnej Veľkej Británie, a Alexander III., ako je známe, bol proti manželstvu cároviča Mikuláša a princeznej Alice Hesenskej. No práve v dôsledku zmeny politického kurzu Alexandra III. jeho následníkom Mikulášom II. bolo Rusko zatiahnuté do rusko-japonskej vojny a prvej svetovej vojny ХХ. storočia.

Rodový duch imperátorky, ktorá svoje detstvo prežila pri anglickom dvore, v podmienkach psychologického «matriarchátu», mohol v rodine imperátora zohrať ďaleko nie zanedbateľnú úlohu v zmene osudu Ruska po smrti posledného ruského samovládcu — Alexandra III.

Kráľovná Viktória a jej príbuzenstvo. Koburg, apríl 1894. Vedľa kráľovnej sedí jej dcéra Viki so svojou vnučkou Feodorou. Šarlota, matka Feodory, stojí napravo od stredu, tretia sprava od svojho strýka princa z Wellsu (je v bielej blúze). Naľavo od kráľovnej Viktórie je jej vnuk cisár Viliam II., hneď za nimi — cárovič Mikuláš Alexandrovič a jeho nevesta, rodená Alica Hesen-Darmstadtská (o pol roka sa stanú ruským imperátorom a imperátorkou).

V podobných schémach riadenia môže byť stratená stratégia v prospech momentálnych záujmov, ale právo na prijímanie rozhodnutí bolo delegované jemu a nie jeho manželke. A v tom je paradox a popieranie demokracie ako systému volebných procedúr. V demokratických krajinách sú hlavy štátov volené, a zväčša sú to muži, no «prvú dámu» nevolí nikto.

O tomto paradoxe, spojenom s viazanosťou zvolenej hlavy štátu «prvej dáme» v podmienkach demokracie po-západniarsky, je aj jedna anekdota alebo reálny fakt, pochádzajúci z USA. Týždenník «To da sjo» (№ 31, september 1997, str. 7) uvádza:

Na začiatku roku 1993 kolovala po Washingtone zaujímavá historka. Počas jednej zo svojich ciest po krajine sa prezident Bill Clinton a jeho žena Hillary zastavili na malej benzínke. Majiteľ čerpacej stanice sa Clintonovi predstavil ako «priateľ Hillary z mladosti», to jest akoby Billov predchodca. To prezidenta rozveselilo, a začal si potom zo ženy uťahovať: «Kým by si bola, keby si sa vydala za majiteľa benzínky, môjho «predchodcu»? Hillary pokojne odpovedala: «Ženou prezidenta».

ÚLOHA «POSTEĽNEJ POLITIKY» VO SVIATKU PURIM

Ak načrieme z hlbšej minulosti a v celosvetovom meradle zistíme, že neverejná politická aktivita žien, podriaďujúca si verejných politikov mužov, sa akosi tiahne celou históriou a zasahuje prakticky všetky regióny planéty.

V histórii je možné vystopovať, ako v nej ironický pojem «sex-bomba» nadobúda konkrétny význam, ako charakteristiky jedného z druhov zbrane hromadného ničenia. Takto už spomenutá pôvodkyňa dnešnej židovskej oslavy, biblická Ester, rukami perzského kráľa, svojho milenca, ničí vládnucu národnú elitu starej Perzie.

V V. storočí p.n.l. žila väčšina židov na území Perzie, kde boli presídlení počas dobytia Babylonu. V tom čase v Perzii vládol kráľ Artaxerxés (Achašveroš). V meste Šušan (Súsy) si vystavil prepychový palác. Počas jeho vlády bola perzská dŕžava mocným štátom, hranice ktorého siahali až k dolinám Indu, a na západe k Etiópii a Lýbii. Artaxerxés (Achašveroš), druhý kráľ veľkého Perzského impéria, ktoré sa rozprestieralo od Indie po Etiópiu, a zahŕňalo 127 provincií, súhlasil s návrhom svojho ministra Hamana. Podstata a argumentácia tohto návrhu bola nasledovná: je v impériu národ – židia, ktorý má svoje náboženstvo, svoje zvyky, a ktorý hoci aj je rozptýlený po celej krajine, nemieša sa s inými. Pritom sa zaoberá úžerou, ako mu to kážu jeho sväté knihy. Práve preto je tento národ veľmi nebezpečný. Zbaviť sa nebezpečenstva pomôže úplné zničenie židovského národa. V ten deň, ktorý bol známy len gubernátorom provincií, mali špeciálne vojenské oddiely začať pogrom, a dokončiť ho mali «rozzúrení obyvatelia». Haman, najbližší pomocník a radca kráľa Artaxerxésa (Achašveroša), získal kráľov súhlas na vyplnenie toho plánu. Ženou Artaxerxésa (Achašveroša) bola Ester. Meno Ester (Esfir) sa prekladá ako «utajená» — nikto nevedel, že je židovka. Ester, dozvediac sa o Hamanových plánoch, prišla ku kráľovi a presvedčila ho, aby s ním nesúhlasil a aby to nerobil. Presvedčila, ako vidno presvedčivo, lebo šibenice pripravené pre židov boli nahradené výnosom Artaxerxésa (Achašveroša) v zmysle, že židia sa «výnosu o likvidácii židov» môžu brániť. Taký darček mal za následok pohromu, likvidáciu približne 75000 Peržanov, samozrejme vrátane Hamana a jeho desiatich synov.

Názov sviatku pochádza od slova pur, čo znamená «žreb/lós», pretože Haman dátum likvidácie židov v Perzskom kráľovstve vylosoval, ako 13.-ty deň v mesiaci adar. Tak chcel Haman «riešiť židovskú otázku». Adar je posledný mesiac židovského kalendára, ktorý začína mesiacom nisan (tento mesiac oslavujú Pesach). Purim sa vždy, aj v priestupný rok slávi mesiac pred sviatkom Pesach, aby sa zbavenie sa Amana pripojilo k zbaveniu sa Egypta.

ZÁVER

Podobné posteľno-politické zákulisné operácie sú v histórii všeobecne rozšírené. O tom svedčí aj história ruského štátu, špecifická zostava žien cárov, a následne dokonca aj členov Politbyro. K obzvlášť výrazným ilustráciám matriarchátu v súčasnej politike je potrebné zaradiť realizáciu protiruských scenárov prostredníctvom tých prezidentov bývalých spriatelených susedných krajín, ženy ktorých sú zahraničné štátne príslušníčky. Využívanie žien sa v týchto scenároch spravidla uskutočňuje obídením ich vedomia, opierajúc sa na ich prirodzenú inštinktívnu orientáciu na krátke časové úseky.

Takže kvality ľubovoľného riadiaceho pracovníka sú určené predovšetkým typom režimu jeho psychiky. Ktorýkoľvek človek, aj politik, sa s rôznou úrovňou dôležitosti riadi štyrmi skupinami navzájom na seba pôsobiacich faktorov. V závislosti od toho, čo v jeho psychike dominuje, formuje sa jedna alebo druhá línia správania sa – ako vo významných záležitostiach, tak aj v drobnostiach.

Absolútne nechránení pred «posteľnou agresiou» sú politici so zvieracím režimom psychiky, orientovaní predovšetkým na inštinkty a reflexy. A naopak v plnej miere sú od tejto agresie ochránení len politici s psychikou «Človeka rozumného». Problém nie je natoľko v akoby úchylnej a skazenej prirodzenosti mužov a žien, nakoľko v prevládaní nečlovečieho režimu psychiky medzi politikmi vysokej úrovne. Veď nesprávny typ režimu psychiky nie je súčasnými demokratickými procedúrami nijako eliminovaný, nijako ho nemení akákoľvek úroveň vzdelanosti ani nahromadenie ľubovoľných vedomostí a praktických návykov. Vedomosti a návyky sú len «doplnkom» k typu režimu psychiky.

Diskusní téma: Purim, alebo Ako zničiť nepriateľa jeho vlastnými rukami

Žena v polohe extatickej skusenksti

Extaticka skúsenosti | 28.04.2019

Žena na obrazku znázorňuje extaticka polohu, and bola súčasťou ich kultúry , chyba pochopenia odráža psychiku autora, prijatie tato chyba sa akumuluje papuskovanim. Obraz znázorňuje polohu pri ktorej sa zasivaju tzv šamanské zasitky, ktoré boli súčasťou pred kristovym kultúr, všetkých kultúr, a to od nepamäti.

Len pripomeniem.

Dušan | 12.03.2017

Táto technologia bol už tu rozoberaná ale ďakujem za pripomenutie.

Ja zase pripomeniem poľský film "Keď slnko bolo bohom". Všimnite si tú nemkú kňažnú vydatú k jednému kniežaťu. Tipujem že tak nejak sa začala premena Poľanov na Poliakov.

Stačí se podívat .....

Len | 11.03.2017

Když se člověk podívá na oblast blízkého východu, kde muži absolutně nedopřávají sluchu svých žen - podívejme se , kde je celková společnost. Agrese, tupost, nevzdělanost.
Nevyužívat schopností žen je luxus, který si severské národy nedovolily. Proto přežily v drsných podmínkách a myslím,. že jsou na tom celkově lépe , než tam, kde vládnou tvrdě muži.

Re: Stačí se podívat .....

Franta | 11.03.2017

Jenze ono na severu nebyly vzdy drsné prírodní podmínky. Ve stredoveku min. pár století bylo aspon v jizní Skandinávii mírné klima, tak ze tam doslo k premnození obyvatel a museli se odstehovat jinam.

Re: Stačí se podívat .....

Nikdo | 11.03.2017

Opak je pravdou, muži tam vnějškově ovládají ženy, ale to je pouze obálka. Vnitřně zcela převládla žena a výsledek je jaký je. Proto taky může někoho sedmdesát panen dohnat až k sebevraždě. Každý evropský muž ví, že jedna žena je více než dost a že skutečnou lásku může zažít pouze s jednou ženou a že je to dlouhodobý proces (sní se o té pravé, o tom pravém).

Změnu přináší láska, které vyvleče bytosti z pod ovládání pouze instinkty (Vtip z českého seriálu čtvrtá hvězda. Muž podlehne svodům a žena na to: "No co, příroda."). V evropské kultuře a dokonce i filmové tvorbě Holywood(u) je uplatňován správný postup a každému se to líbí (po odevzdání východu už tyto trendy ustupují - západ ukazuje svoji pravou tvář). Kde muž a žena ve spolupráci se snaží využít bohem daný potenciál a pomalu se k sobě přibližují a instinkty v tomto procesu nejsou rozhodující, ale důležitá je vzájemná vnitřní blízkost - souznění duší je důležitější než tělesná přitažlivost.

Re: Re: Stačí se podívat .....

kamila | 13.03.2017

V arabském světě ovládají ženy muže? Co to je za blbost. Ženská energie to je cit, emoce - je to emoce lásky, která nepovožuje samotný akt sexu za důležitý. Naproti tomu muž má vždy lásku spojenou se sexem. V arabském světě utlačují muži ženy přes jejich mužskou zvrácenou podobu lásky - sex. A proto to tam je tak špatné, protože ženská něha je trestána bitím. Až se ženy v arabském světě osvobodí od nadvlády mužů, tak se i tam zlepší životní podmínky.

Re: Re: Re: Stačí se podívat .....

Nikdo | 13.03.2017

Ženo-mužská válka je nesmysl a jestli si myslíte, že mužům jde o sex, tak to nesouhlasí s praxí. Muž se z ukončení vztahu vždy vzpamatovává mnohem hůře a mnoho mužů je na tom po ukončení dlouhodobého vztahu bledě (nevážili si toho co mají). Co se týká reprodukční energie (slovu sex se pokud možno vyhýbám, považuji ho za vulgární), tak ve skutečnosti to ženy vyžadují po muži, aby jim dával energii i když muž by raději šel na ryby. Reprodukční energie se v těle muže hromadí a požaduje vyjádření. U mladého muže se hromadí rychleji u staršího pomaleji. U mladých mužů je tlak velký, neboť život hledá novou cestu. Co se týká něhy, tak ta je určená pro potomstvo a může muže i ponižovat (copak je malé dítě). Často i zatvrzelí muži zjihnou a jsou něžní, když drží děťátko v náručí.

Co se týká utlačování, tak je to vždy spojená nádoba a pokud nevidíte bídné postavení arabského muže (ne vždy a všude), tak nevím jak vám to vysvětlit. Proč jsou hrubí a násilničtí? No protože jsou v podřízeném postavení (agrese je převlečený strach). V každém světě vládnou ženy, o tom je tento článek.


Chyby jsou na obou stranách:

Muž se snaží vyhnout odpovědnosti za svoji reprodukční energii a nechat si pouze to příjemné (pomilovat se a zmizet).

Žena si neváží mužovi energie a snaží se ho přespříliš ovládat (ty mně nemiluješ, když to pro mně neuděláš).


My muži si Vás žen velmi Vážíme a máme Vás rádi a jsme Vám vděční, ale nedejte se tím zmást, že jste lepší než muži, každý tady na světě má své úkoly a bez ohledu na pohlaví se cení to, jak se s danými úkoly vyrovnáme.

Re: Re: Re: Stačí se podívat .....

Pavel | 14.03.2017

Ona ta ženská energie nemusí být až tak pozitivní.

Je to úplně stejné u muže. Ten může projevovat svoji sílu pozitivním způsobem třeba stavbou domu nebo negativním - násilím.

Pozitivní ženská energie je např. láska cit empatie. Zato negativní ženská energie - drby, hašteření, citové vydírání nevypadá na první pohled tak destruktivně, ale ve skutečnosti je možná ještě daleko destruktivnější a zhoubnější.


Kdysi v dávných dobách matriarchátu toho Ženy ovládaly daleko více a posílaly jen z rozmaru své mužské protějšky do zbytečných bitev. Dle zákona karmy se to muselo obrátit a v současné době má navrch negativní mužská energie. A extrém vidíme v arabském světě. To se takto musí vyrovnávat až to dojde do stavu, kdy opět jak muži tak ženy budou moci pokračovat společně na základě pozitivní spolupráce.

Re: Re: Re: Re: Stačí se podívat .....

Moc dobrý vhled | 14.03.2017

Muž je stále podřízen ženě (nebo pod jejím silným a v mnoha případech rozhodujícím vlivem), což krásně ukazuje tento článek, král rozhodl pod nátlakem milenky. Jak, ale pak definovat matriarchát a patriarchát.

matriarchát - žena může "beztrestně" veřejně projevovat negativní energii

patriarchát - muž může "beztrestně" veřejně projevovat negativní energii (v arabských zemích je dokonce nepatřičné neprojevovat vztek a je to považováno za slabost).

My k dobrému životu nepotřebujeme žádné "cháty", ale vzájemné porozumění, pochopení, lásku a podporu, se kterou se vzájemně opracujeme k obrazu božímu na společné cestě životem :)

Re: Re: Re: Re: Re: Stačí se podívat .....

Nikdo | 14.03.2017

Chybka se vloudila (neuvedl jsem Nick a titulek dal místo nicku), je to příspěvek ode mne.

Re: Re: Re: Re: Re: Stačí se podívat .....

Nikdo | 14.03.2017

Ještě poznámečka v patriarchátu, dědí majetek přednostně syn.

Re: Re: Re: Re: Stačí se podívat .....

sarik | 12.07.2017

nie je dôležité či je skrytý matriarchát pozitívny alebo negatívny ale dôležitý je dôvod prečo je natoľko potrebný , že je rozšírený vo večšine ľudskej spoločnosti. Podľa mňa zistenie druhej veci je podstatnejšie a o tom tu článok bohužiaľ neprejednáva.

Sám fenomén

peter1. | 11.03.2017

Sám fenomén, po ktorom sa téma článku kĺže, je viac ako len medzipohlavný kultúrno-spoločenský vzťah muža a ženy. Jeho biologická sila najlepšie vystupuje v období gravidity a jej vyvrcholením - mnoho otcov si ani nieje vedomých akým biologickým zákonitostian, vlastne podliehajú. Stáva sa zdrojom vyšších motivácií ku konaniu nášho Človečenského druhu. Viery a vyznania venujú tejto oblasti človečenstva, značnú časť svojho "nepriameho" korekčného usmernenia a zamerania, ale podstatu odhaluje len máloktoré.
V článku predložené, "vyzbrojuje" obe strany nukleárnej rodiny v možnosti spojenie "zbraní", alebo jej oslabovaní, až samodeštrukcii, ako to je naznačené v pravekom grafickom vyjadrení. Z toho odvodená "vyzbrojenosť" potomstva, je už zrejmejšia kto ako môže mať blízko k Človečenstvu.
Ďakujem za pekné zhrnutie.

Purim

Bynk | 11.03.2017

Sranda že som prvotne čítal Putin- alebo ako zničiť nepriatela jeho vlastnými rukami a došlo mi to až pri čítaní ruského: Purim - i ženskaja politika. :-)

propaganda

Libor Smetana | 11.03.2017

Byl o této události v Perzii natočen propagandistický film "Noc s králem".

Chápu to dobře,

Tom | 11.03.2017

že židé slaví svátek, na počest zničení elit jiného národa? OK, zachránila svůj národ, ale slavit to jako svátek a vysmívat se tak Peršanům do ksichtu? Viděl jsem ten dokument Hashmatsa (už se nedivím ničemu) aj jsem byl v Iránu a viděl tu nenávist k Izraeli. Věřím tedy, že kořeny má právě zde a válka s Irákem ji jen přiživila.

Je to zajímavý článek i v souvislosti s včerejším darem Benajminu Net.

Přidat nový příspěvek