2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (3)

2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (3)

14.2.2014

 

-předchozí  část-

 

...

V knihe “Žena v starovekom svete” (E. Vardiman. М., «Veda», 1990, str. 15) je publikovaná reprodukcia skalnej kresby na tému život spoločnosti v matriarcháte, nájdenej v jaskyni v Afrike na území dnešného Alžírska:

 

Muž na love s kopijou a štítom, resp.lukom.. Jeho žena „ochraňuje zázemie“. Zdalo by sa, že sa zaoberajú každý svojou prácou. Ale dlhočizný hadovitý úd muža (vlastneného zobrazenou ženou) je jej vložený tam, kam treba a je podobný potápačskej hadici, alebo presnejšie káblu ovládania robota na diaľku (eng. RC = remote control), ťahajúci sa od ženy k miestu činnosti jej muža.

 

V komentári autora uvedenej knihy k tejto kresbe sa hovorí:

«Zdvihnutie rúk ženy treba nepochybne chápať ako rituálne gesto. Ženino prirodzenie zjavne súvisí s funkciou čaroDejníctva. Žena vzýva vyššie sily o dar bohatých lovísk».

 

Je možné, že staroveký autor kresby sa naozaj snažil vyjadriť túto myšlienku ako «ženu-prostredníčku (proxy) kontaktu s vyššími silami». Nie je však vylúče, že aj vtedy to bola karikatúra na «vaginokraciu»1, v ktorej "žena" takmer vždy (v priamom styku a aj na diaľku) riadi "muža", ako svojho biorobota. Zároveň môže byť ale aj ona (pod)vedome pri takej činnosti «nie vlastnou paňou» a nachádzať sa v moci toho istého, ktorý ovláda jej "muža".

 

Každopádne je umenie jedným zo spôsobov spoznávania a opisu Života. Dôsledkom toho je umelec schopný objektívne zobraziť (aj hudobne) to, čo presahuje jeho vlastné pochopenie alebo je dokonca v rozpore s jeho vlastnými názormi, presvedčením2. Myšlienku (ideu) matriarchátu a vaginokracie na základe prevahy živočíšneho stroja psychiky v spoločnosti, sa zjavne asi ani nedá lepšie vyjadriť, ako to spravil ľuďmi zabudnutý autor-umelec uvedenej skalnej kresby.

 

V praktickom politickom živote súčasného sveta (predstierajúceho, že žije v zjavnom patriarcháte) nám treba už len dať do vzťahu s hore popísanou úlohou "rodiny" a "prvých dám". Mnoho dosiaľ nechápaného tak prirodzene vyjde na povrch, obnaží, stane sa ľahko zrozumiteľným a predvídateľným. T.j., ako náhle vyššie uvedené javy porovnáme s rôznymi typmi stroja psychiky mužov v úradných (štát) a ostatných riadiacich (manažérskych) funkciách nadnárodných káporácií a ich sprevádzajúcimi ženami (milenkami, zákonnými manželkami rozkazujúcimi mužom), ktoré:

  1. zo svojej pozície velia chlapčekmi v domácej "dozornej rade". Prípadne v 

  2. variante – s odrastenými deťmi (puberťákmi) psychologicky uviaznutými v detstve a riadených matkami, prevracajúc život svojich matiek v peklo; a takisto s

  3. «mamičkinými» synáčikmi a dcéruškami, ktorí/é aj ak z detstva vyrástli, no aj tak zostali v detstve a vo všetkom závislí na svojich matkách, ktoré prevrátili životy svojich detí v nikdy nekončiace otroctvo.

Ak je žena nositeľkou živočíšneho stroja psychiky alebo deámonického, tak si veľmi zakladá na vzťahoch, postavených na hore uvedenom základe. Ak sa muž od nej oslobodí, je to pre ňu oveľa nepríjemnejšie, ako podvádzanie s inou babou fungujúcou na rovnakom inštinktívno-démonickom princípe. Je to pre ňu životná tragédia, osudový krach, atď.. Až dovtedy, kým sa ona sama neoslobodí od diktátu inštinktov, automatizmov kultúry, vlastného démonizmu a slepej oddanosti (= posadnutosti).

Pre dospelých nachádzajúcich sa v područí inštinktívnych vzťahov (hoc aj kultúrne zaobalených), je lákavý samotný proces súloženia. Avšak tehotenstvo, ktoré môže nasledovať po súloži ako sprievodný efekt, môže byť tak vyhodnotené ako bremeno «nechcené tehotenstvo». Vzhľadom k tomu je spoločnosť s dominanciou neľudských typov stroja psychiky znepokojená problémom „bezpečného sexu“. Táto spoloNEctnosť dovoľuje (pripúšťa) súložiť bez obmedzenia a nebezpečenstva, vrátane "nebezpečenstva" otehotnenia, v prípade jeho "neželania", zdegradovaného takmer na úroveň infekcií prenášaných pohlavným stykom3.

 

Pri ľudskom stroji psychiky (silou emocionálnej sebedostatočnosti jednotlivca, bez ohľadu na pohlavie) prestáva byť sex prostriedkom emocionálneho vybíjania a dobíjania a každý pohlavný akt (súlož) za cieľ počatie Človeka námestníka Božieho na Zemi. Tak je sám/a o sebe posvätným aktom, ktorý v dôsledku podmienenosti jeho cieľom (pôrodom a výchovou Človeka), nemôže byť vykonávaný postupom v rytme "bezpečného sexu", obmedzeného iba na "smäd" po rozkoši, po potencii partnerov, po voľnom čase.

 

Primerane tomu je "relax" biznismenov a vládnych funkcionárov od svojej práce sexom mimo rodinu, zjavným prejavom živočíšneho stroja psychiky, alebo démonizmu.

 

Škandál v USA s Monikou Lewinskou4 a prezidentom B. Clintonom ukázal, že v danej dobe (r. 1999) stojí na čele štátnosti USA hovoriaci, nejakou civilizáciou - kultom vydrezúrovaný "opičák". Počas oficiálneho vyšetrovania sa hlavná pozornosť americkej verejnosti zameriavala na to, či Clinton klamal pod prísahou alebo nie. Hoci v tejto epizóde hlavným poučným momentom je to, či spoločnosť priklepne právo nositeľom zvieracieho alebo démonického stroja psychiky zastávať vysoké vládnych funkcie, alebo vyhodnotí odhalenie tohto faktu ako dostatočný dôvod na vyjadrenie nedôvery takémuto subjektu a odňatie práva zastávať vysoké štátne funkcie.

 

"Znepokojená verejnosť" USA nerozpoznala podstatu hlavnej otázky tohto prípadu, pred ktorou Amerika stála, týkajúcu sa rozdielu medzi typmi stroja psychiky. Mnohí dokonca považovali upútanie pozornosti Ameriky na sex Clintona za spolitizovaný akt, prinášajúci ohrozenie politickej bezpečnosti USA. Z ich pohľadu totiž sexuálne zábavky prezidenta Billa Clintona nemajú žiadny vzťah k výkonu jeho úradných povinností. Dôsledkom takéhoto prístupu k nerozpoznanému problému ohľadom štruktúry stroja psychiky, ostáva USA iba sa k nej ešte raz vrátiť v nejakej, možno inej forme a presvedčiť sa, že nejde o malichernosť, nehodnú pozornosti štátnej správy a verejnosti..

 

To, že v Rusku je tento problém identifikovaný a v jadre spoločnosti sa formuje k nemu jednoznačný postoj, je výhodou pri porovnaní Ruska s "pokrokovým" Západom.

 

Spoločnosť je však tvorená jednotlivcami, ktorí sú nositeľmi rôznych typov stroja psychiky. Mnohí z nich kolíšu medzi viacerými typmi stroja psychiky. Striedavo prebývajú viac- či menej dlhý časový interval v jednej a potom zasa v inej „nálade“ (stroji psychiky). Nejaká časť degraduje5 a nejaká časť sa nezvratne rozvíja smerom k ľudskému sTroju psychiky. Všetci títo jedinci, spolu tvoriaci spoločnosť, nejakým spôsobom na seba vzájomne pôsobia. Táto interakcia vytvára nielen zjavný, hmotný prejav. K takémuto typu „nehmotných“6 prejavov patrí kolektívna psychika, vytváraná jednotlivcami ako celkom.

 

Existencia individuálneho (jednotlivého), t.j. charakterizovaného zvláštnosťou osobnosti -vedomia a podvedomia, je pocitovo (vnemovo) viac-, či menej jasné každému človeku7. Zložitejšie je to už s vnímaním a pochopením faktu objektívnej existencie kolektívneho podvedomia (nevedomia), a o to viac zmyslu ním nesenej informácie. Každý z jedincov má totiž logicky vo svojej psychike len nejaký veľmi malý dielik kolektívneho podvedomia, uvedomujúc si (chápajúc) len nejakú jeho časť..

 

Napriek tomu nesie v sebe každá množina ľudí (vrátane národa i davu) kolektívne podvedomie a riadi sa ním. V podstate nesie v sebe informačné moduly určeného (účelového) významu, rozprestreté svojimi rôznymi fragmentami v rámci hierarchicky organizovanej psychiky8 každého z množiny rôznych ľudí9. Tieto moduly predurčujú proces samoriadenia kolektívu, nakoľko ľuďom v skupine (množine jedinečných indivíduí), je vlastná jednota:

1. kultúry a

2. charakteristík nimi vyžarovaných biopolí.

 

To znamená, že informačná výmena, ktorá je podstatou procesov riadenia a samoriadenia, má v spoločnosti minimálne dvojúrovňový charakter:

  1. úroveň biopoľa a 

  2. prostredníctvom kultúry (rôzne druhy umenia, mediálne prostriedky, „náboženstvá“, veda a vzdelávanie).

 

Kolektívne podvedomie v takomto ponímaní (ako objektívny informačný proces) podlieha cielenému systematickému skenovaniu (prehliadaniu, prezeraniu) a analýze, nakoľko útržky informačných modulov vždy nachádzajú tak- či onak svoje ​​vyjadrenie v dielach rôznych druhov kultúry. Od novinovo-toaletnej publicistiky, až po fundamentálne (bazálno-primárne) vedecké monografie, zrozumiteľné často iba samotným autorom a niekoľkým ich kolegom. Jedna osoba alebo analytická skupina je schopná systematicky skenovať (prehľadávať, prezerať... skúmať) množstvo publikácií a vyhlásení rôznych ľudí k rôznym otázkam, vyberajúc z nich podľa tématických kľúčov fragmenty funkčne celostných (kompaktných) informačných modulov, patriacich kolektívnemu podvedomiu. Tak aj činnosť, alebo nečinnosť jednotlivcov a kolektívov v určitých situáciách, nezviazaných s daným druhom zverejnenia ich názorov, predstavujú frázy "reči života", podľa ktorých môže byť tiež zistený význam toho, čo obsahuje ich kolektívne podvedomie. Klartext: Hodnotenie zachovania sa skúmanej osoby (alebo skupiny osôb) pri nejakej situácii, resp. pri príchode infomácie o nejakej zmene okolností k skúmanej osobe. Príklad: Aká bude pravdepodobne profilová reakcia skúmanej osoby (príp. kolektívnej), ak v jej prítomnosti vyhlásime vojnu, bude prítomná v konflikte, alebo sa o ňom dopočuje z druhej... tretej ruky... a pod.. 

 

-pokračování-

 

poznámky

1 Оd «vagína» = pošva, a «kracia, kratio» — gr..hellénsky = moc.

2 Ako veľa tzv. umelcov, proste ide do svojho podvedomia (kolektívneho a/alebo individuálneho) a zobrazuje počas “inšpirácie” (istého druhu “tranzu”..či chytenia múzou... gReHorom) to, čo “vidí”, cíti, no čo veľmi často vôbec, alebo len veľmi obmedzene vie ovladať... oblasť “mystiky”. Populu zatiaľ stále ešte pomerne skrytých javov (a)sociálnej mágie... praktického socio-kultúrneho inžinierstva z oblasti tzv. konceptuálnych technológií...

3 Cynický názov istého filmu, oceneného prémiou na jednom z prestížnych filmových festivalov zo začiatku 21.storočia: “Život ako smrteľná nemoc, prenášaná pohlavnou cestou”.

4 Mladučká spolupracovníčka aparátu Bieleho domu, ktorá buď zviedla prezidenta USA Billa Clintona, alebo ju v nastavenej situácii zviedol on. Ich vzťah sa stal predmetom prejednávania spoločnosti, médií, vlády a súdneho systému USA

5 Vrátane pod vplyvom závislosti na alkohole, tabaku, drogách, pohlavnej nestriedmosti a pohlavných zvráteností , v čom sa tiež prejavuje štruktúra psychiky, analogická (podobná) živočíšnemu stroju. Akurát s tým rozdielom, že namiesto závislosti na inštinktoch vzniká podriadenosť drogám a zvrátenostiam... deviáciám

6 „Nehmotný“ v starom, objektívnejšie deFormovanom ponímaní kaleidoskopu sveta blízkovýchodných kultov HEČP - hmota, energia, čas, priestor (eng. METS), transformovaná dnes do deMagógizovaných pojmov časo-priestor a iných obrazov „Ajnštajnovskej“ relativity, či pseudonáboženských, myslenie samotného inDiviDua deliacich (DEI-divide et impera), paralyzujúcich pojmov „hmotna“ a „duchovna“ rôznych biblických kultov. Bo v Pravde „Duch a telo, jedno jest!“ ...toľko k rozlišovaniu zrna od pliev, pravdy a lži v samotnej Biblii. V kategorizácii býv. hermeneutického systému Sefirot (MIM) je rozdiel medzi „hmotnom“ a „duchovnom“, ako medzi svetom viditeľným (poznaným) a neviditeľným (ZATIAĽ nepoznaným). JEDEN SVET... Tak, ako netopiere, či delfíny, včely, rastliny... tzv. autisti a iné posuvy vnímania vidia mnohé, čo väčšina z druhu Homo sapiens sapiens nevidí. Resp. niekedy aj vidí, no stále zatiaľ dostatočne nechápe..

7 Mnohí súhlasia s existenciou kolektívneho vedomia - «spoločenského vedomia» napr. v rámci starej marxistickej terminológie, pod ktorým možno rozumieť celkový súhrn informácií v spoločnosti, vnímaných celou množinou ľudí. Problémom je však v tomto zmysle to, že takýto spôsob chápania v podstate na úrovni podvedomia individuálneho (medzi riadkami = potichu podsúva, „mentálne očkuje“) definuje "spoločenské vedomie" ako fikciu - termín, ktorý definuje objektívne neexistujúci jav.

8 v zmysle riaditeľných prúdov štatisticky pravdepodobnostnej predurčenosti strojov psychiky zvoleného objektu v každom okamihu uvažovaného časového intervalu

9 Pri tom môže byť nejaký funkcionálne-ucelený informačný modul (IM) sústredený nie v psychike jedného človeka, ale rozptýlený svojimi fragmentami v psychike množstva ľudí. V tomto prípade je daný IM ako informačný celok nedostupný (bežne rozšírenými prostriedkami) vedomému vnímaniu oddeleného jednotlivca. Ak sa ale všetci jeho nositelia stretnú a vyčleniac jeho fragmenty v svojej individuálnej psychike, vyjadria ich na úrovni vedomia, tak sa stane dostupným vedomému vnímaniu v jeho celosti aj pre individuálne vedomie. (to je aj jedným z dôvodov až do extrému presadzovaného individualizmu v západnej spoločnosti a ad absurdum plánovane zavedenej, naočkovanej hystérie ohľadom kolektivizmu. Včítane snahy o davovú oficiálnu diskreditáciu ideálnej formy družstevného podnikania, popierania štandardného západného plánovania burzových operácii, politickej ekonomiky cyklov trhovej konjuktúry, „kríz“ a pod.. v bývalom východnom, i západnom konglomeráte.., či diskreditácie samotného pojmu politická ekonomika marxizmom, vytvárania ilúzie oddelenia foriem mocí, atď, atď.. pozn. prekladateľov).

 

Diskusní téma: Psychologické základy samoriadenia spoločnosti (3)

Jen terminologie, jinak u mě OK

Pe-tri | 18.02.2014

Z hlediska obrazotvornosti a v návaznosti na pojem "informační výměna" je rovněž možné namísto pojmu "nést v sobě kolektivní podvědomí" říci "býti obousměrně napojen na kolektivní podvědomí (respektive jednotlivé jeho funkčně specializované moduly či egregory)" ...

Poškodený súbor?

Slovan | 17.02.2014

HOX - poprosím Ťa pozri či súbor .doc nie je poškodený. Nedá sa mi otvoriť.Ďakujem.

Re: Poškodený súbor?

Hox | 17.02.2014

Mě funguje, pokud si ale zkopíruješ link a na konci přepíšeš doc na pdf, hodil jsem tam pro jistotu PDF verzi.

Re: Re: Poškodený súbor?

Slovan | 18.02.2014

Ďakujem za snahu. Problém bol v nekompatibilte verzii WORDU.
Vďaka. Už je to v poriadku.

Hm

Dusan | 15.02.2014

Som presvedčený že podiel žien s "žena nositeľkou živočíšneho stroja psychiky alebo deámonického" je už principiálne (geneticky) u Slovaniek minimálny. Dokonca aj teraz keď máme kapitalizmus/demon-kraciu (zvierací tip kulturno politickéo ekonomického zriadenia).

Bohužiaľ genetická degenerácia (pôsobením "kultúry" a zničeného životného prostredia (pri-rode)) postupuje.

Príklad zrady vodcu na rodoch poľanov ovládaného cudzou ženou od nemcov (nemých) je pekne zobrazený vo filme "Stare baje vikingu" (ak si dobre pamätám).

Nie nadarmo sa hovorí "Kam nemôže prísť diabol tak pošle ženu." Za diabla môžte dosadiť psychopata (človeka bez spoločného vedomia=svedomia)

Přidat nový příspěvek