Problémy vědecko-metodologického zajištění společenského rozvoje a státního řízení

Problémy vědecko-metodologického zajištění společenského rozvoje a státního řízení

3.4.2018

Z knihy Základy sociologie 4 (kapitola 13.1)

 

Civilizace se dostala na takovou úroveň svého rozvoje, za jaké je kvalita života všech lidí, rodiny, sociálních skupin a kulturně svébytných společností celkově podmiňována na dvou úrovních:

 • zaprvé koncepcí, které je podřízeno státní řízení;

 • zadruhé kvalitou řízení dosahovanou ve vztahu k cílům této koncepce a způsobům a prostředkům jejich dosahování.

Chybovost a zneužívání moci ze strany státnosti a jejích představitelů jsou takové, že kompenzovat (v historicky krátkých lhůtách – v rozmezí několika let) jejich následky nejsou schopni lidé jako samostatní jedinci ani jako nevládní organizace iniciativních občanů; a v řadě případů ani sám stát, neboť je-li nějaký proces, který je pro rozvoj společnosti nežádoucí, spuštěn státem a „rozběhnul se“, tak dokud nespotřebuje svůj potenciál, není k zastavení.

Díky této zvláštní roli státnosti v ruském jazyce existuje přísloví: „Když zhřeší lid, car [to] odmodlí, když zhřeší car, lid [to] neodmodlí“1. Tj. historicky vypracované sklony lidu k tomu, aby se dopouštěl hloupostí a prohřešoval se, mohou být do značné míry omezeny a časem díky politice státu vykořeněny; ovšem jestliže se dopouští hloupostí a prohřešuje sám stát, tak takovou politiku v historicky krátkých lhůtách nikdo ve společnosti omezit ani potlačit nemůže. Tento úkol může být vyřešen pouze v historicky dlouhodobých časových intervalech cíleným působením na kulturu společnosti ze strany těch lidí, kteří chápou podstatu problémů a nevyhýbají se tomu, aby je řešili prostřednictvím své individuální iniciativy. Kromě toho se může sama společnost proti nepravověrné politice státu preventivně bránit, jestliže se v ní zformuje dostatečně efektivní subkultura obnovy a uplatňování konceptuální samovlády.

A to dělá otázku vědecko-metodologického zajištění státního řízení jednou z nejostřejších otázek současnosti a dohledné budoucnosti, protože ekonomická krize – krize biosféricko-sociální – byla vyprodukována civilizací, jejímž neodmyslitelným atributem je státnost; a navíc tato krize ve své progresi v posledním století nabyla globálního charakteru.

Různé její podoby jsou znázorněny ilustracemi uvedenými níže.

V globální biosféricko-sociální ekologické krizi degraduje biosféra a kultura společností v různých státech a její nositelé – samotní lidé tvořící společnosti – degradují jak z hlediska zdravotně-biologických ukazatelů, tak i z hlediska těch osobnostně-kulturních. Realita je taková, že biologický druh Člověk rozumný je součástí biosféry a nemůže existovat mimo ni. Technosféra není schopná lidem nahradit biosféru a stát se jejich plnohodnotným životním prostředím (tj. prostředím, ve kterém je možná obnova biologického druhu v návaznosti zdravých pokolení, která by byla na výši i kulturně).

Tendence degradace biosféry již nabyly takového charakteru, že jestliže se nynější biosféra v průběhu dalšího vyostření globální ekologické krize zhroutí, nemusí v tom, co z ní na planetě Zemi zbyde, zůstat ekologická nika pro Člověka rozumného.

V tomto ohledu jsou vypovídající výsledky experimentu Biosféra 2 (při pojmenování tohoto experimentu měli na mysli, že Biosféra 1 je přirozená biosféra Země)2. Tento experiment probíhal v USA v letech 1986 – 1997.

«Biosféra 2 měla podobu monumentální konstrukce ze skla a oceli, která zabírala plochu více než jednoho hektaru. Celkový objem uvnitř stavby byl přibližně 200 tisíc m3. Celé to bylo zcela uzavřeno pod skleněným poklopem, který propouštěl 50% slunečního svitu. Pod vysokými skleněnými kopulemi bylo umístěno několik miniaturních ekologických systémů: tropický les, oceán, slanisko, louka, savana, poušť. Také tam byly nádrže pro ryby, insektárium, ve kterém bylo více než 200 druhů hmyzu, a zemědělská farma pro chov zvířat a pěstování různých rostlin. Kromě toho tam byla obytná část – pokoje pro pracovníky, dílny a informačně-počítačové středisko monitorující všechny procesy probíhající v biosféře.»

Účelem tohoto umělého systému biocenóz bylo: 1) udržovat stav atmosféry přijatelný pro člověka a 2) být zdrojem potravin pro lidi účastnící se tohoto experimentu.

Experiment skončil ve slepé uličce. Dva měsíce poté, kdy byla v roce 1991 ukončena přípravná etapa, a blok byl izolován od vnějšího prostředí, začala v jeho atmosféře růst koncentrace oxidu uhličitého a snižoval se podíl kyslíku. Než začal být kyslík doplňován technickými prostředky, spadla jeho koncentrace do 14%, což odpovídá úrovni jeho koncentrace ve výši 3 500 m nad mořem. Následkem toho začali účastníci experimentu pociťovat bolesti hlavy a snížila se jejich práceschopnost. I poté, co začalo být složení atmosféry upravováno technicky, biocenóza dále degradovala. Tato uměle vytvořená biocenóza nebyla schopná účastníkům experimentu (čtyřem mužům a čtyřem ženám) zajistit potravu, takže bylo nutné jim potraviny doplňovat zvnějšku.

Nakonec bylo nutné experiment ukončit úplně. Kdyby jeho účastníci nemohli opustit Biosféru 2 a vrátit se do Biosféry 1, zahynuli by.

Jednou z variant interpretace tohoto experimentu je, že tak vlastně Američané vymodelovali konečnou etapu globální biosféricko-sociálně ekologické krize. 3

V případě zachování historicky vzniklých tendencí nejsou takové výhledy přijatelné pro žádnou společnost, ani pro lidstvo jako celek. Vede nás to k otázce: Co a jak generuje globální biosféricko-sociálně ekologickou krizi?

Budeme-li hledat odpověď na tuto otázku bez předsudků, které omezují, překrucují a udržují ve svém područí chápání světa množství lidí a vedou tak k jeho neadekvátnosti, zjistíme, že generátorem globální biosféricko-sociálně ekologické krize je globalizace realizovaná na základě exportu liberálně tržního ekonomického modelu a pseudoekonomických teorií obsluhujících jeho liberální ideologii „vyspělými“ státy Západu do ostatních regionů naší planety4.

To vše jsou produkty biblické kultury a žádné jiné, neboť v biblické kultuře vědecko-technický pokrok určující rozvoj technosféry „předehnal“ pokrok mravně-etický.

Provedeme-li z pozic Dostatečně všeobecné teorie řízení (DVTŘ5) analýzu fungování „volného trhu“6, na kterém se tak či onak, legálně či nelegálně, přímo či zprostředkovaně prodává vše, na co existuje koupěschopná poptávka a kde se v cenotvorbě odráží určitá rovnováha zájmů prodejce a kupce, je nepopiratelné následující:

 • Činnost celé množiny subjektů trhu je podřízena maximalizaci jejich SOUKROMÝCH zisků a snížení nákladů každého z nich jakýmikoliv cestami a způsoby a to včetně těch, které jsou z hlediska biosféry nepřípustné a z hlediska sociokulturního zhoubné.

 • Trh není schopen vytyčit si cíle ve vztahu ke způsobu života státu a rozvoji jeho kultury a ekonomiky.

 • To samé platí i pro trhy mezinárodního obchodu až po globální trh, ale již ve vztahu k vytyčování cílů regionální (v měřítku planety) a globální úrovně života regionálních civilizací i celého lidstva.

 • Trh neobsahuje mechanismus samoseřizování hospodářského systému státu tak, aby byl schopen ekonomicky zajistit dosahování cílů vyhlašovaných politiky nebo životních ideálů národa, takže jsou takové sliby odsouzeny k nezdaru a ideály jsou nedosažitelné.

 • Ve výsledku jsou na planetárně-regionální a globální úrovni mnohé deklarace OSN a dalších mezinárodních institucí také neuskutečnitelné.

 • Existují druhy činností – společensky nezbytné – které však nejsou realizovatelné na principech rentability v podmínkách liberálně-tržní samoregulace, a to buď vůbec, nebo v objemech nezbytných pro stabilní a bezpečný rozvoj společnosti v návaznosti pokolení, protože na výstupy z těchto druhů činností neexistuje koupěschopná poptávka a nemohou se tedy v podmínkách liberálně tržní samoregulace formovat „samy o sobě“.

 • Průvodním jevem vědeckotechnického pokroku je v podmínkách působení liberálně tržního ekonomického modelu „produkce“ „ekonomicky nadpočetného“ obyvatelstva, které je za takto vznikající konjunktury trhů práce, přírodních statků a produkce přebytečné jak z hlediska pracovní síly, tak i jako spotřebitelé.

A toto ekonomicky nadpočetné obyvatelstvo je těmi či oněmi způsoby historicky reálně likvidováno za vedení prázdných řečí o „pokroku“, „humanismu“ a „lidských právech“, které nikoho k ničemu nezavazují.

Různé státy a různé epochy se od sebe vzájemně liší pouze tím, jakým způsobem je v nich ekonomicky nadpočetné obyvatelstvo likvidováno: zda za použití zákonů proti potulce jako v Anglii v době první průmyslové revoluce, kde za ni byl trest smrti; nebo ekonomickou genocidou páchanou pod účinkem „anestezie“ narkotik a show-businessu, jak je to dnes praktikováno ve většině států.

V podmínkách globalizace do kategorie ekonomicky nadpočetného obyvatelstva může spadat velmi velký podíl obyvatelstva celých států. A do této kategorie7 společně s Řeckem, Španělskem a mnohými dalšími státy náleží i postsovětské Rusko.

 • V tržní ekonomice se peníze stávají jedním ze zboží. Cenou peněz jsou úroky. Jakmile společnost připustí, aby v jejím kreditně-finančním systému figurovaly úroky, přijde tak její stát o ekonomickou suverenitu a stane se rukojmím a otrokem pánů nadnárodní korporace lichvářů, která si v globálních měřítkách uzurpovala bankovnictví (účetnictví makroúrovně).

Ta věc se má tak, že institut úročeného úvěru je – v terminologii teorie her – hrou s nenulovým součtem, ve které vždy v souhrnu vyhrává korporace lichvářů a není důležité, že někteří z jejích jednotlivých členů mohou i zkrachovat, nebo že se úspěšně podaří obohatit i někomu, kdo jejím členem není.

 • V samotných státech – lídrech vědecko-technického a ekonomického rozvoje, které propagují liberálně tržní ekonomický model a vnucují ho jako něco naprosto nezbytného „zaostalým“ a „problémovým“ státům, principy tržního liberalismu nefungují v plné míře, neboť jsou omezovány státními systémy plánování sociálně-ekonomického rozvoje a regulace trhů8.

Tyto systémy však vznikaly na základě praxe a nejsou popsány ve všeobecně dostupných (a tím spíše ne v kultovních) teoriích. Jejich studium tedy leží mimo standardní kurzy ekonomického vzdělání, což v řadě případů vede k nespokojenosti studentů, kteří si uvědomují nesoulad přednášených kultovních teorií s reálně probíhajícími sociálně-ekonomickými procesy, což platí dokonce i pro studenty tak „elitní“ a prestižní vysoké školy jako je Harvard9.

Když to všechno shrneme, můžeme konstatovat, že:

Zákony liberálně tržní cenotvorby jsou takové, že liberálně tržní ekonomika z pokolení k pokolení neustále znovu a znovu produkuje masovou bídu a nekulturnost, genocidu, pustnutí a biologickou devastaci území. Ve výsledku potom neskutečně bohatá menšina „už roupama neví, co by ještě chtěla“ a stěžuje si na lenost, barbarskost, naštvanost a tupost obyčejných lidí; a společnost se pod nadvládou liberálně ekonomického modelu stává otrokem a rukojmím pánů nadnárodní korporace lichvářů, která si uzurpovala bankovnictví v globálních měřítkách, v plné shodě s biblickým projektem zotročení lidstva ve jménu Boha.

 

1 V. I. Daľ – Výkladový slovník živého Velkoruského jazyka, heslo Zhřešit.

2 Podrobněji viz: Tina Hellwig – Biosféra 2. Mýtus nebo realita? – internetový zdroj: Škola života «Школа жизни.ру»:

Část 1 — http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-41296/;

Část 2 — http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-41338/.

Jiný popis tohoto experimentu viz ilustrovaná publikace Nezdařený ráj – experiment vedoucí k pořádnému vystřízlivění na odkazech: http://vsevolod30.livejournal.com/636594.html; http://zagopod.com/blog/43213546064/Provalivshiysya-ray---neveroyatno-otrezvlyayuschiy-eksperiment?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_8&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1.

3 Přičemž je nutné dodat, že mezi účastníky experimentu nebyli „ekologičtí teroristé“, kteří by svým jednáním vědomě nebo na základě neuvědomělých automatismů chování Biosféru 2 poškozovali. Tato okolnost podstatně odlišuje popsaný experiment od reálného života globální civilizace, ve kterém má právě činnost různorodých těch ekologických teroristů, z nichž většina si neuvědomuje, co ve skutečnosti činí, rozhodující dopad na vzhled planety a jejích regionů.

4 Jedním z nejvýraznějších příkladů toho je Chile, kde se k moci dostala junta v čele s Augustem Pinochetem, viz analytická zpráva vnitřního prediktoru SSSR – Chile: repetice k uchvácení Ruska ze série K současné situaci č. 12 (60) 2006.

5 Viz Část druhá tohoto kurzu (díl první).

6 Tj. trhu, který není nikým regulován v rámci nějakého plánu ekonomického zajištění života společnosti.

7 Výrok, který je připisovaný Margaret Thatcherové jako předsedkyni britské vlády: «Na území SSSR je ekonomicky opodstatněna existence patnácti miliónů lidí».

«Jednalo se o její vystoupení na téma vnější politiky. Slyšel jsem jeho nahrávku. Nebylo tam přímo řečeno, že v SSSR je nutné ponechat pouze 15 miliónů lidí, bylo to formulováno zaobaleněji: prý vzhledem k tomu, že sovětská ekonomika je absolutně neefektivní, má vlastně právo na svou existenci pouze ta její nevelká část, která efektivní je. No a v této její efektivní části je zaměstnáno pouze 15 miliónů lidí z veškerého našeho obyvatelstva. Takový byl smysl výroku Thatcherové, který byl potom interpretován různě. Podstatné je ovšem to, že z hlediska současných politiků, kteří se ne vždy vyjadřují tak otevřeně jako „železná lady“, je ospravedlnitelná existence pouze těch lidí, kteří pracují v efektivní ekonomice. To pro nás ovšem musí být velmi varovným signálem, protože podle západních kritérií je naše ekonomika neefektivní» (Kolik je v Rusku zbytečných lidí – Rozhovor s Andrejem Parševem – internetový zdroj: http://www.pravoslavie.ru/guest/parshev.htm).

Pro ty, kteří jsou přesvědčeni, že tím Paršev položil základy pomlouvačné kampani ve vztahu k Velké Británii a jejím politikům, uvedeme výrok dalšího předsedy vlády „jejího veličenstva“ (z let 1990 – 1997) Johna Majora: «…po prohře ve studené válce je úkolem Ruska zajišťovat zdroji blahobyt státu. K tomu jim však stačí pouze 50 – 60 miliónů lidí.» Internetový zdroj: http://www.alfar.ru/smart/4/1078/. To tedy znamená, že mezi hitlerovským režimem a jeho plánem Východ na likvidaci řádově sto deseti miliónů občanů SSSR a režimem současné „Velikobratránie“ není žádného zásadního rozdílu a podle toho je tedy nutné vést politiku ve vztahu ke „spojenému království“ i představitelům dynastie a vládnoucí „elity“ personálně.

8 Které se formovaly metodou pokusů a omylů v době, kdy se tyto státy dostávaly z „Velké deprese“, která začala hospodářským kolapsem v roce 1929 a táhla se přes třicátá léta 20. století.

V USA o tom prezident F. D. Roosevelt mluvil přímo:

Ze dne 24. července 1933: «Já vůbec nesdílím názor těch profesionálních ekonomů, kteří trvají na tom, že vše musí jít svou obvyklou cestou, a že zásah lidí není schopen vyléčit ekonomické nemoci. Já přece dobře vím, že tito profesionální ekonomové odjakživa každých pět deset let své formulace ekonomických zákonů mění (vyčlenili jsme tlustě v citaci: je to výčitka vůči ekonomické vědě za její nezpůsobilost)» (F. D. Roosevelt – Besedy u krbu – Moskva: ITRK, 2003, 408 stran – str. 52).

24. června 1938: «Kongres vytvořil komisi, která bude mít na starost hromadění faktologických údajů, abychom se dokázali vyznat v tom galimatyáši protichůdných učení o optimální regulaci byznysu (vyčlenili jsme tučně v citaci: je to ještě jedna Rooseveltova výčitka vůči ekonomické vědě za její nezpůsobilost), a mohli potom vypracovat rozumnější zákonodárství o monopolech, fixních cenách a vztazích mezi velkým, středním a malým byznysem. (Besedy u krbu, str. 158).

9 V. Katasonov – Stávka studentů Harvardu, kteří odmítali učit se standardní kurz Economics – internetový časopis Kislorod: http://www.kislorod-books.ru/journal/obschestvo/stati/zabastovka-studentov-garvarda-ne-zhelajuschih-izuchat-standartnyj-kurs-ekonomiks.html. Viz také vysvětlivka s úryvky z tohoto článku v kapitole 8.4, díl druhý tohoto kurzu. (V. Ju. Katasonov – doktor ekonomických věd, profesor na MGIMO /Moskevská státní vysoká škola mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničních věcí RF/, Katedra mezinárodních financí).

 

Diskusní téma: Problémy vědecko-metodologického zajištění společenského rozvoje a státního řízení

Pregnantne

Kolko budes zit | 06.04.2018

Spolu s minulym Pjakinom-ako i tym novym s 2.4. nastavuje zrkadlo havloidom, liberalom, slnieckarom, cirkvi, scientologom, presstitutkam, ... a inym propagatorom zapadnych "hodnot". Tito ludia su schopni- v zaujme zapadnych " hodnot" vrazdit deti, stinat hlavy... Nemylte SA, ze Stropnicky, Kalousek, Schwarzenberg, Tosovsky... a iny clenovia tejto chunty nosia fraky a rozpravaju ludskou recou v skutocnost su to zvery, ktore prinesu panickovi Vasu hlavu...
Posledne udalosti - vytvorenie ISIS, obvinenie bez dokazov v kauze novicok, podpalenie centra britskymi tajnymi sluzbami s cielenou smrtou ruskych deti, pouzivanie chem. zbrani... JEDNOZNACNE ukazuje ich SKUTOCNY CHARAKTER.

Re: Pregnantne

Kolko budes zit | 06.04.2018

... a su to tie iste tvare, ktore podporuju islamizaciu Europy. Kiska, Dzurinda, Zaoralek, Benda... Ked teraz robia tieto zverstva a v "demokratickej" spolocnosti, vratane "humanitarneho" bombardovania, co budu robit ake zverstva v totalitnej moslimskej spolocnosti?
Tam uz nikoho nezaujimaju "ludske prava". Kto bude chciet IBA PREZIT musi sa integrovat a pozerat ako postupne vsetko nicia a zostane z rozvinutej EU torzo ako z Byzancie- prizivnicke Turecko, z Egyptskej rise ruiny a zaostaly " Egypt" s ludmi, co nemaju ziadnu spojitost s povodnym kulturnym vyvrazdenym obyvatelstvom... Z Palmyri trosky, z Petry len doupe, ktore obsadili dobyvatelia...
A kedze GP staci uroven rozvinutia ludstva 20 stor. tak vsade tam, KDE SA rozvija, la spolocnost dopredsie spolahlivo aplikuje osvedceny Islam, ktory znicil vsetkym kultury kam vkrocil a nedokazal ani udrzat povodnu rozvinutu uroven-len cerpal chvilu zo schopnosti poislamcenych kultur a potom degeneraciou DNK sivitmi zabrzdil TVORIVOST. A ked sa Islam stal ludskym pre ludi ako u Kaddafiho vzdy znicil kladnych nositelov. Ponechava len otrokarov, extremistov a debilnych siritelov... Islam je len zastierka sam osebe moze byt i zlaty, ale PODSTATA je prave miesanie a degeneracia DNK svetlej RASA! A tak sam nejde cestou po puti duchovneho rozvoja a druhym brani uz i na urovni DNK!

I současná ekonomická terminologie je užitečná

Přemek | 04.04.2018

Výsledky analýzy z pozic DVTŘ lze formulovat i s použitím běžné ekonomické terminologie. Navíc text obsahuje věcné chyby. Takže lépe: Druhá odrážka - Trh není subjekt, ale objekt (zprostředkující mechanismus), proto si nemůže nic stanovit, avšak jeho dominantní účastníci (monopoly a smluvní oligopoly) si mohou stanovit leccos, např. cenu, (ne)kvlalitu nebo míru tvorby negativních externalit. Čtvrtá odrážka: Trh obsahuje samoseřizovací mechamismus, kterým ke svému prospěchu vládnou monopoly a smluvní oligopoly. Šestá odrážka: Existují společensky nezbytné netržní statky, jejichž poskytování a samořízení musí zajistit stát prostřednictvím veřejné volby. A tak dále. Doporučuji všem ekonomickým nevědomým, aby si přečetli a analyzovali některou z učebnic mikroekonomie a makroekonomie. Pak pochopí, že sémanticky obsažné a jednoznačné pojmy nabízí i ekonomie liberálně tržního charakteru, pouze je před něvědomými používají ti, co ji řídí, ve své interpretaci a pro své zájmy. V roce 1968 se s vaničkou vylilo i slibné dítě, dnes se o totéž pokouší Vaše sociologie. Nepotřebujeme ani rusismy ani anglikanismy.

Re: I současná ekonomická terminologie je užitečná

Přemek | 04.04.2018

Oprava: "V roce 1989..."

Re: Re: I současná ekonomická terminologie je užitečná

Kolko budes zit | 06.04.2018

Sucasna ekonomicka terminologie je skutocne len terminologia. Ako zaryty judokrestan nechape, alebo prevracia i Staroslovjensko-arijske Vedicke ucenie na svoj obraz tak liberal-ekonom nemoze chapat realitu a ta je, ze tie ich ekonomicke teorie sluzia len na zmetenie ich samych ako "geopolitika" pseudoanalytikov. Proste su zaplneni pojmovym balastom, z ktoreho ziju, ak su "ucitelia" a ak su absolventi musia sa ho zbavit a na veci pozerat REALNE. Suhlasim nikdy netreba vylievat vanicku s dietatkom a na to mame zdravomyslie. Je potrebne zachovat s uctou pravdive vedomosti predkov.

Re: Re: Re: I současná ekonomická terminologie je užitečná

Cico Ciciak | 06.04.2018

Ty si rovnaký dogmatik a zombík ako aj tí, ktorým to tu vyčítaš - teda liberáli!
Lebo ty rovnako pokladáš celé učenie našich predkov za pravdivé a jediné správne!
Ale prax dokázala, že to tak nemohlo úplne byť a niečo sa pokakalo, inak by na svete dnes dominovali potomkovia Slovanov a nie Anglosasi.
A aj keby tu dnes vládli Slovania, tak by to ešte nabetón nedokazovalo to, že ich prístup k životu a filozofia žitia je úplne bez chýb a úplne správna - ale najskôr by to indikovalo iba to, že Slovanjia sú bližšie k objektívnej pravde než ostatné kultúry a civilizácie, lenže potom by bolo beztak neustále nutné zisťovať, že do akej miery (v čom áno a v čom už nie).

Mimochodom, už si rozmýšľal nad tým, ako by si chcel do súčasného moderného sveta preniesť určité prvky kultúry našich predkov?
Resp. už máš k tomu vytvorenú nejakú funkčnú a realistickú koncepciu alebo metódu?
Alebo si myslíš, že niekoho dnes presvedčíš o tých báchorečkách v SAV o kadejakých Perúnoch a pod., ktoré sa tu už mimochodom niekoľko krát seriózne rozoberali (nemyslím tú troliu diverziu na týchto stránkach proti KSB a DVTR a pokusy SAV alebo védických fanatikov-ezoterikov)?

Re: Re: Re: Re: I současná ekonomická terminologie je užitečná

Kolko budes zit | 06.04.2018

Je zabavne Vas p. Ciciak sledovat, ako si pridavate slovicka, ktore nikto netvrdi a potom polemizujete, ale vlastnej sam so sebou. Vo Vasich prispevkoch je takychto prikladov plno a k mnozstvu diskutujucich. Bud Vam ozaj chyba ROZLISOVANIE, alebo ste cieleny plateny provokater. Nechcem pouzit otazku p. Stalina-"Ste hlupak, alebo nepriatel ludu?".

Re: Re: Re: Re: Re: I současná ekonomická terminologie je užitečná

Kolko budes zit | 06.04.2018

Myslim, ze o pseudovedickych siriteloch i pseudoKobistickych je info dostatok, ale najskorej je potrebne OBE nastudovat a potom SA snazit nie "diskutovat pre diskusiu", ale priniest NOVE pohlady, TVORIVOST a tym pomoct ostatnym.

Re: Re: Re: Re: I současná ekonomická terminologie je užitečná

Dušan | 07.04.2018

Presne. A ďakujem za doplnenie k môjmu príspevku dole.

ps. už sme to tu riešili.

Re: I současná ekonomická terminologie je užitečná

Dušan | 04.04.2018

Myslím že tu ide o nepochopenie cieľov tohoto textu.
-2 odrážka je písaná z pohľadu samoriadenia celej spoločnosti a nie neoficialneho adaptívneho modulu ktorý je len časťou spoločnosti
-4 V tom odseku sa skrýva odpoveď toho čo je potrebné robiť a nie bedovať nad tým čo chce oligopol (v našom prípade čiastočne alebo úplne ovládaný z vonka cudzím oligopolom)
-6 Tu je doslovne napísané aj keď to trochu poviem z druhej strany "Najdrahší sex je zo svojou manželkou" Alebo presnejšie "Trh nenajde spôsob ako správne ohodnotiť prácu matky pri SPRÁVnej výchove detí".

"Nepotřebujeme ani rusismy...." - pri anglikanizmoch chápem je to úplne iný kultúrny okruh (čo sa tíka morálky ani nehovoriac). Pri rusismoch nie.
Naši žreci boli účastný na kultúrnom dianí celého slovanského okruhu. My sme ovplyvňovali rusov a oni nás.
Aj volchovia roznášali informácie medzi jednotlivými dedinami/derevňami/деревня. Nie náhodou máme na takom veľkom území veľa základných slov rovnakých. A idúc do minulosti bola blízkosť našich jazykov oveľa väčšia. Zmena jazykov oproti minulosti je v tomto prípade útok na jazyk, okrem iného, na zhoršenie sa dorozumievania medzi jednotlivými časťami našeho kultúrneho okruhu. Čítaj "Rozdeľuj a panuj".

Re: I současná ekonomická terminologie je užitečná

Hox | 04.04.2018

Doporučil bych přečíst si napřed pozorně celou knihu, lépe všechny 4 knihy, a závěry dělat až potom, text neobsahuje věcné chyby v těch místech, které prezentujete jako údajné chyby. Jak poznamenal Dušan výše, jedná jen o nepochopení z vaší strany. O jakém samoseřizovacím mechanismu je řeč, se lze dozvědět z publikace "Ford a Stalin: o tom, jak žít lidsky", odbočení od tématu č. 1,2,6. Bez pochopení toho, co je napsáno tam, nelze ani pořádně pochopit to, co je napsáno zde.
Co se týká terminologie, jaké konkrétně rusismy máte na mysli? V čem je problém, pokud jsou termíny správné a obsahově odpovídají? Připomenul bych, že cílem překladu těchto knih není to, aby člověk bezmyšlenkovitě přijal něčí názory, ale to, aby pochopil smysl napsaného.

Tesat do kamene

Jura | 04.04.2018

Kromě toho se může sama společnost proti nepravověrné politice státu preventivně bránit, jestliže se v ní zformuje dostatečně efektivní subkultura obnovy a uplatňování konceptuální samovlády.

... tohle by měl být náš hlavní cíl

Re: Tesat do kamene

Přemek | 04.04.2018

Ten cíl naplňuje již několik let s řádovým urychlením od loňska ATČR. Knihy jsou fajn ale lepší je mít v rukávu okamžitě použitelné alternativní řešení. Např. ekonomickareforma.cz

Re: Re: Tesat do kamene

Hox | 04.04.2018

Co je to ATČR?

Re: Re: Tesat do kamene

Jura | 05.04.2018

??? Asociace Trumpetistů ČR ???
To je vtip nebo překlep?

Re: Re: Tesat do kamene

Jura | 05.04.2018

Ta ekonomickareforma.cz je od roku 2012 neaktivní.

Přidat nový příspěvek