3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (4)

3. Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (4)

10.3.2014

 

-předchozí čá st-

 

Kolektívna konzumácia alkoholických nápojov, no aj niektorých iných drog včítane fajčenia, sa málo čím odlišuje od podobnej činnosti v individuálnom prevedení1. Vytvára totiž kolektívne podvedomie na princípe jednotného zvrátenia geneticky normálneho nastavenia fyziológie tela a biopolí všetkých zúčastnených. Rozdiel medzi kolektívnymi a individuálnymi „chľastačkami“ je iba v tom, že v kolektíve sa prepájajú komponenty biopolí „blízkeho pôsobenia“ a pri individuálnej konzumácii sa prepájajú iba komponenty biopolí „diaľkového pôsobenia“2 Pričom pokiaľ sú v kolektíve prítomní ľudia odlišných názorov, prechádza informačný tok podvedome cez biopolia podobne, ako v prípade sexuálnych uspokojovaní s partnermi odlišných bazálnych názorov. T.j. kolektívna chľastačka a kolektívne fajčiarske(prestávky) sú schopné iba prehĺbiť tú škodu, ktorú do sféry riadenia vnášajú individuálne popíjanie a fajčenie.

 

Avšak v realite je situácia ešte krutejšia: Nositelia živočíšneho sTroja psychiky, u ktorých v psychike dominujú pri formovaní línie správania sa inštinktívne pudy, a taktiež tí, ktorí sú kultúrou umelo stiahnutí(zvedení) do živočíšneho stroja psychiky fajčením, konzumáciou silno- a slaboalkoholických nápojov a iných narkotík, sú nie len že vplyvom každodenných okolností automaticky prirodzene vylučovaní zo sféry riadenia nízkofrekvenčných procesov, no prakticky sa v skutočnosti ani nemôžu priblížiť k riadeniu niektorých procesov.

 

Posledné tvrdenie je spravodlivé pre každý typ stroja psychiky, ktorému je vlastná logika dávania bezpodmienečnej prednosti procesom s vyššou frekvenciou. Rozdiel medzi typmi stroja psychiky je vzhľadom k tomuto parametru iba vo frekvenčných pásmach, k riadeniu v ktorých sa jednotliví nosiči nimi aktuálne (pod)vedome preferovanej charakteristike nemôžu ani priblížiť a už vôbec nie ich riadiť.

 

Pri takomto pohľade, ktorý je možné zavrhnúť, iba ak by sme sa vzdali všeobecných fyzikálnych zákonov zachovania a premeny(transformácie) matérie, s ňou vždy previazanej energie a in-Formácie(prenosu formy a jej konrétnych mier).. Takmer celý RIADIACI3 korpus(až na malé výnimky) v sfére riadenia privátneho podnikania korporácii a štátu4 zneužíva svoj „služobný stav“ (funkciu) na pofajčievanie, popíjanie, sexuálne ukájanie a rôzne iné, „modernejšie“ formy narkomanstva..

 

Následky tohto prístupu je donútený začať hodnotiť ako prvý zväčša ten, koho životné okolnosti (a občas aj samotný život), závisí od kvality riadenia, zabezpečovaného dotyčnými manažérmi.5 Preto vznikajú u väčšiny ne-manažérov ohľadom hodnotenia činnosti populačnej „kasty manažérov-profesionálov“ tak v korporátnej, ako aj štátnej (resp. dnes už takmer otvorene tzv. korporátno-štátnej) oblasti, iba samé vulgárne nadávky a najkrutejšie želania ohľadom budúcnosti z reťaze utrhnutých zvrhlíkov.

 

NaDávanie a drsné želania budúcnosti sú taktiež objektívnou informáciou, ktorá sa ukladá do kolektívneho podvedomia. Cez materiálne informačné nosiče, vlastné ľudstvu(biopolia, fyzické nosiče,..), sa následne nevyhnutne stávajú tieto projekcie adresnými a dobiehajú tých, ku ktorým sú svojou emocnou konštrukciou namierené, čo zároveň nachádza vyjadrenie v príslušných štatistikách.

 

Preto, ak niekto vstupujúci do riadiacej činnosti náhle zistí, že u neho osobne, alebo u jeho blízkych vznikli zdravotné problémy, alebo nejaké nepríjemnosti, nech sa zamyslí v prvom rade na tým: kam a ako „kormidluje“, aké procesy svojou činnosťou podporuje a aké procesy potláča. Zároveň by si mal spomenúť aj na detstvo a rozprávku: „I prišiel drobček k otcovi a spýtal sa trpaslíka: A čože takého sa stalo?..Čože je to dobro a čo zlo?“ Od postavenia práve týchto otázok sa začína vstup do riadenia..dnes eng. tzv. manažmentu.

 

-pokračování-

 

 

poznámky

1 Krásny spoločný večer s názvom „Fľaša a ja“

2 Vyššie spomínané dištančné riadenie – eng. RM = remote control príslušnej palety tzv. psychotechník. T.j. väčšinou napojenie sa na príslušný agregátny modul kolektívneho podvedomie s jeho charakteristickými normami myslenia a správania sa. Hlavne cez kľúče sekvencíi jednotlivých prepojených obrazov, tzv. vzorcov a rituálov napr. jednoDucho od spôsobu zapálenia si a držania cigarety, nápadu príslušnej „haluze“(kombinácie myšlienok s charakteristickou asociáciou), až po tzv. „kolektívne haluze“ potenciálne ústiace do kolektívnej psychózy, „vlastného sveta“ = kultologicky špecifického spôsobu interpretácie objektívnej reality podliehajúceho lokálne a/alebo globálne dominantným „osobnostiam“, resp. „guru-skupinám“ a ďalšie „nadčasové“ veľmi komplexne a robustne štruktúrované moduly samoriadenia podvedomia, niekedy ezoterikmi nazývané aj „duchmi“. Svoje miesto v daných operáciách s otvoreným(tzv. „psychotropná sekcia, rez“) podvedomím majú ďalej napr. praktická systematicky nacvičená telepatia, hypnózy: chemická, šokovo-invazívna, štatistická masovo-kultová, individuálna manipulatívno-autoritatívna, konsenzuálne nacvičená a pod., tzv. veštenie(programovanie sekvencie následných dejov Ad Hoc), atď..atď

3 Z dôvodu vyššie spomenutej zámernej dlhodobej, už niekoľko posledných režimov trvajúcej tichej politiky personálneho manažmentu(kritérii výberu pri obsadzovaní kľúčových postov). Bežní úradníci sú v drvivej väčšine naopak slušní ľudia hnaní vybranými grázlami a sociopatmi systematicky cieľavedome do prakticky neriešiteľných situácii z dôvodu vytvorenia stresového prostredia, ako predpokladu manipulácie davu úradníkov a hlavne diskreditácie štátneho zriadenia. Ide o známy tzv. „Štát v štáte“. Nemecky „Der tiefe Staat“, resp. jednu zo základných nízkofrekvenčných technológii ovládnutia štátu najstaršou odborne známou mafiou.

4 Poradie nie je zvolené náhodne, keďže dnes už reálne veľké globálne korporátne kluby(združujú konglomeráty širokého spektra podnikateľských subjektov) určujú osudy štátov-objektov a nie naopak, ako tomu bolo čiastočne v začiatkoch éry „BAankhových domov“. Staré tzv. súkromné klanové „trusty“ rozpočtovo mnohonásobne prevyšujú HDP aj najväčších štátnych útvarov, ktoré sú dnes reálne podľa aktuálnej interpretácie koncepcie(neootrokárskej) právneho stavu dlhodobo zatiaľ v ich tichom, alebo oficiálnom vlastníctve. Viď „štát právnikov miesto právneho štátu“..aj keď skutočná moc sa nachádza ako vždy, v rukách inžinierov so všeObecným technicko-prírodovedným vzdelaním a nevedecké (tzv. humanitárne) odbory pseudovzdelávania hľadajúce produkty subjektivity, miesto rozpoznávania objektívnej reality, slúžia v celosvetovom merítku ako proxy mechanizmi riadenia kreditno-finančného segmentu a ešte nižšie „úzko“-technických špecialistov, nechápajúcich celkové súvislosti „samo“riadenia..objektívneho tvorenia spolocnosti..socio-kultúrneho inžinierstva.

5 Isto..jedinec sa môže snažiť mieru kvality riadenia príslušného manažérskeho korpusu ignorovať a/alebo sa snažiť „iba čestne pracovať“(ako mu vtĺka do hlavy nastavenie mimoelitárneho „školstva pre otrokov“, či kedysi tzv.“náboženstvá“ s „garanciou neba po smrti“).. Na jeho osude, ktorý celkovo závisí takmer výlučne od kvality „samo“riadenia spoločnosti(odchýlky v miere kvality odvedenej bežnej nemanažérskej práce vo vytváraných tovaroch a službách sú proste objektívne v tomto zmysle ako parameter úspešnosti ekonomiky dnes dávno prakticky zanedbateľné), to však v zásade nič nezmení. T.j., ak dnes akýkoľvek jedinec(a/alebo kolektív) pripustí pokračovanie monopolu úzkych skupín za oponou virtuálnej politiky na riadenie osudu svojho, rodiny a spolo(ne)cnosti, spravidla zbytočne predčasne zomiera. Viď uvedené staré známe základné psycho-sociálne technológie delegácie zodpovednosti na obete akéhokoľvek sociálneho inžinierstva. Leninovo „Každá upratovaćka by sa mala UČIŤ byť manažérkou“(nie ňou nevyhnutne byť), stále platí..i keď V.I. zďaleka nebol vo všetkom pre civilizáciu prínosom..mierne povedané..avšak v tomto pravdu isto mal..

 

Diskusní téma: Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (4)

názor 2

stretnutie | 11.03.2014

Zdravím Vasiľ, som vážne bezradná ,prečo VP tak zdôrazňuje význam absolútnej abstinencie. Pritom nie som žiadna vínna muška,zaújma ma to,je to principiálne.. Akoby vedeli niečo naozaj dôležité. Ale to asi ide už mimo našu bežnú realitu 3D, chápeš. Prirodzené je byť zdravým človekom,vektor cieľov je podobať sa Otcovi.zrejme je prirodzené byť trochu nadprirodzený,tak s trochou tej vtipnej kaše odpovedám.

Re: názor 2

Vasiľ | 11.03.2014

pozri si diskusiu ku: Prirodzený poriadok vládnutia (výkonu moci) (3).
Tam je to, myslím, dostatočne uspokojivo objasnené.

Re: Re: názor 2

stretnutie | 11.03.2014

Ďakujem pekne ,toto mi uniklo .....kompletne prečítané....predsa však mám nejasno : sú tu spomínané tri týždne ,keď abstinencia zaberie ako nootropná látka. Mozog ožije. Ďalej však Udo píše,že náboženstvá tolerovali alkohol,dokonca prikazovali jeho konzumáciu (Toto je moja krv)práve z opačného dôvodu,aby sa zabránilo kontaktu s HNR. Nie je to celkom pravda podľa mňa,pretože počas roku Cirkev žiadala od veriacich časté pôsty,práve prebieha ten jarný ,40 dňový.Spomínam si,keď som bola malá,na dedine ženy v čase pôstu dokonca nosili aj tmavé šaty. Piť verejne neexistovalo.Tak to len na doplnenie.

Re: Re: Re: názor 2

udo | 11.03.2014

Dnešná cirkev má mnoho pozitívnych parametrov.
Keď sa očistí od náNosov Adeizmu, je recyklovateľná.

Pôsty a diéta obecne, sú veľmi dôležité a boli tu aj dávno pred dnešným kresťanstvom.
Problémom je jeho adeistické, vykuchané a vymenené jadro.
99% obalu je ok.
Inak na Slovensku boli koncom 19. a zač. 20. stor. mnohí zakladatelia spolkov triezvosti práve kňazi.
Alkohol tu bol hlavne zo zúfalosti nad cielenou asociálnou situáciou prirodzeným problémom dlhodobo..a nie len u nás..

U cirkevných rituálov ide však o snahu morálnej legalizácie alkoholu ako takého, cez známe póDiové divadlo v chrámoch, odkiaľ Jeho vyhnali, ak chápeš.
Tento jav, technológia sa však využíva v mnohých tzv."náboženstvách" po celom svete.
Čo sa vám inak vyjaví pri modernejśej verzii rovnakého kultu?
Kaviarenskí intoši..
umelci & prognosťáci starých klanov a talentovaných protežantov..najprudkejší z prudkých intelektuálov, ktorí mali našu krajinu po roku ´89 previesť do funkčnejśej spoločnosti.

Chartisti..ciga a žúrky budúcej vo vatičke pripravovanej jelity..
Česť úprimným výnimkám medzi nimi,ktorí tomu fakt verili, no aj tak boli spravidla úplne mimo reality, zámerne objektívne rozhľadovo obmedzení.

Keď sa už jedinec do toho narkomanského kolotoča z podvedomého protestu, zvyku, či zúfalosti dostane, bude si stav podvedome ospravedlňovať tak, že veď aj v tom kostole kňaz(ako morálna autorita) verejne pije. Pred deťmi ide príkladom! Navyše ide doslovne o vypnutie firewallu a okno k manipulácii. Hlavne masovej. Obzvlášť u tejto chemickej zlúčeniny.

Názor

stretnutie | 11.03.2014

Dobre,ak sa máme učiť a súčasne sa zbavovať závislostí,musíme sa naučiť ako prvé zbaviť sa strachu o život. Okamžite po prečítaní tohto článku som si spomenula na scénu z filmu Dvaja muži v meste ,s J.Gabenom a Delonom,spomínate,ako tesne pred vykonaním popravy mu dajú posledný šluk a niečo vypiť? Rovnako je známe ,že vo všetkých armádach pred útokom sa pil alkohol. Podobne odvaha vikingov súvisela s halucinogénnym účikom muchotrávky červenej. Nechcem si ani predstaviť,čo robili gladiátori pred vstupom do arény. Zhrniem: je to tak,strach je prvý a a po ňom prichádza droga. Všetko živé sa však bojí o život a utrpenia. Celé je to v v slepej uličke,o život sa neboja iba "šialenci". Ako odstrániť strach....aby sme stále zostali prirodzení,to je otázka zatial bez odpovede. Riešenie je v evolučnej zmene,so "starým" človekom to zrejme nebude možné.

Re: Názor

Vasiľ | 11.03.2014

"Ako odstrániť strach....aby sme stále zostali PRIRODZENÍ"

Čo považuješ za prirodzené? Strach je emócia, ktorá nám má slúžiť - samozrejme emócie sú síce dobrým sluhom, ale zlým pánom - na to si asi narážala, však? Ale narkotiká to určite neriešia - vhodným spôsobom - majú neúnosne veľa vedľajších nechcených účinkov.

Re: Názor

Vasiľ | 11.03.2014

No hej, a gladiátori, vojaci...
V bežnom živote nás nešťastie nikto nevrháva do arény proti levom, či na nejakom fronte von zo zákopov (v ruskom dokumente o červenej armáde som videl, že napríklad príslušníci tankových divízií dostávali malé prídely alkoholu, ale veliteľ tanku posádke spravidla vždy zakázal vypiť ho pred bojom - pretože to spomaľovalo reakcie a znižovalo šance na prežitie celej posádky - mohli ho vypiť až po bitke.)

Alebo inak: čo si myslíš, ktorý gladiátor mal väčšiu životnosť? Ten ktorý dokázal svoj strach ovládnuť prirodzene vlastnými psychickými silami, alebo ten, ktorý sa otupil nejakým povzbudzovačom? Aj keby mu nejaká látka na čas "zbystrila zmysly" a "zrýchlila reflexy", stále by mala neblahé následky na jeho úsudok - z dlhodobejšieho hľadiska by nakoniec mohol nadobudnúť prílišné sebavedomie a jeho narkotikami zatemnená myseľ by mohla podceniť súpera, situáciu a...

Samozrejme nie sú to štandardné situácie, s akými sa väčšina ľudí dnes bežne stretáva.

Re: Re: Názor

Aleš Krejčí / Brno | 13.03.2014

S tou životností bez povzbudivých prostředků bych si tak nebyl jistý, studenti farmacie by možná tento názor vyvrátili vlastními bohatými zkušenostmi s přípravami na zkoušky.. :o)

Přidat nový příspěvek