Prídi na pomoc mojej neviere… (4)

Prídi na pomoc mojej neviere… (4)

6.2.2016

předchozí část

 

4. Zbožnosť, farizejstvo, povery – tri odlišnosti!1

Predsa len, ako vidíme, s otázkami o tom, čo také je dianetika a scientológia, nebolo treba sa obracať na pravoslávneho hierarchu, výňatkami z diskusie, s ktorými sme začali túto prácu. Na neho sa nebolo treba obracať s takýmito otázkami jednoducho preto, lebo on sa neustále zaoberá rozširovaním a podporou iného tоtalitného kultu, kvôli čomu nemá obsahovú predstavu o predmete rozhovoru.

A naviac, ak k jeho výrokom v diskusii pristupujeme s tými istými kritériami normálnosti, aké ľudia používajú k nimi vytvoreným technickým prostriedkom spracovania informácií, tak si musíme vybrať jedno z dvoch:

  • buď pravoslávny hierarcha sám potrebuje psychiatrickú pomoc;

  • alebo si definitívne vybral satanizmus a jemu už nič nepomôže.

 

Niekto môže prijímať tieto tvrdenia, ako obvyklé rúhanie sa – hrešenie, ktorého sa nevedia zdržať mnohí predstavitelia domácej „inteligencie“ v polemike s odporcami. Ale predsa my nepolemizujeme, ale navrhujeme sa pozrieť na veci z ich podstatyna podstatu veci.

Hovoriac o pravosláví, otec Alexij si buď naozaj nie všetko pamätá, alebo je intelektuálne postihnutý, kvôli čomu nechápe zmysel toho, čo je priamo napísané v Písme, uznávanom jeho cirkvou ako „Sväté“. V lepšom prípade je nevedomky naivný, a v horšom prípade otvorene pokrytecký a vierolomný. Ako poznamenal K. Prutkov, «Miluj blížneho, no nedaj sa ním oklamať», а preto sa nestavaj obeťou sebaklamu o akoby sa ponúkajúcej možnosti aj cudzím rozumomvrátane aj rozumom disciplinovanej pravoslávnej hierarchie.

Všetko nasledujúce je určené pre tých, ktorým sa nelení a nestrachujú sa nahliadnuť do Biblie, vydanej s požehnaním patriarchu Moskovského a celej Rusi; do kníh L.R. Hubbarda „Dianetika“, „Scientológia“ a inej literatúry scientológov; do Koránu2; spomenúť si na historické mýty, ktorým ho učili v škole i ktoré si on sám prečítal v populárno-vedeckej i odbornej literatúre. A následne sám podľa svedomia porozmýšľať o tom, čo je pravdou. Predovšetkým PRAVDA-ISTINA JE VŽDY KONKRÉTNA, a nie všeobecne neurčitá.

 

A pravda je to, že zo satanizmu a antikresťanstva obviňuje L.R. Hubbarda predstaviteľ cirkvi,

  • ktorej celý symbol (vyznanie)* viery je výmysel otcov-zakladateľov kultu, výklad ich slovami toho, čo je opísané v nimi scenzúrovanom kánone Nového Zákona. Do symbolu viery nie je nimi pripustené ani jediné slovo samotného Krista, dokonca ani z tých, ktoré sa zachovali v texte historicky reálneho Nového Zákona.

  • z ktorejsvätéhopísma je text zápisu Zvestovania Zhora, daného prostredníctvom Ježiša Krista, zlomyseľne vylúčený a nahradený štyrmi biografickými informáciami o živote a činnosti Ježiša medzi ľuďmi, ktoré predchádzajú (takisto vybraným a scenzurovaným) ponaučeniam apoštolov.

  • ktorá nástojí na „svätosti“ a božej duchovnosti doktríny vybudovania globálneho rasového „elitárno“-otrokárskeho štátu.

Na rozdiel od otca Alexija my nezostaneme v našom obviňujúcom závere (alebo diagnóze3) о tisícročnej činnosti na NAŠEJ zemi, a nie jeho Vlasti, biblickej totalitnej sekty, nazývanej «Ruskou pravoslávnou cirkvou» len pri holých slovách bez akýchkoľvek k tomu podstatných podkladov o jej dôvodoch činnosti.

Nicejský Symbol viery4:

 

1. Verím v jediného Boha Otca, Všedržiteľa, Stvoriteľa neba i zeme, viditeľného i neviditeľného.

2. I v jediného Pána Ježiša Krista,Syna Božieho, Jednorodeného, to jest zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, zrodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, Jemu je všetko bytie.

3. Pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpivšieho z nebies a stelesnivšieho sa z Ducha Svätého i Márie Panny a stavšieho sa človekom.

4. Ukrižovaného za nás za Pontského Piláta, trpivšieho, i pochovaného.

5. A vzkriesivšieho sa tretieho dňa podľa Písma.

6. A vystúpivšieho na nebesia, a sediaceho po pravici Otca.

7. A nastávajúceho so slávou tresty živých i mŕtvych súdiť, Jeho Kráľovstvu nebude konca.

8. I v Ducha Svätého, Pána, Oživujúceho, Jeho z Otca pochádzajúceho, Jemu aj ako Otcovi i Synovi sa klaniame a oslavujeme, hlaholiavšeho prorokmi.

9. V jedinú Svätú, Spoločnú a Apoštolskú Cirkev.

10. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.

11. Očakávam vzkriesenie mŕtvych,

12. a život budúceho veku.

Аmiň.

Ani jediné slovo Krista. «Аmiň», stojace na konci symbolu viery, to nie je podpis, ale niečo podľa zmyslu blízke nasledujúcemu: «Аme-iň! Теba voláme!». Je to tak, lebo «Аmiň» - to je vlastné meno pána, ktorému sa v skutočnosti klania (nielen)* pravoslávna cirkev, no nie je to meno Krista – Ježiš – ktorého cirkev nahlas nazýva svojím Pánom. O tom, že Amiň je skutočne pánom tých, ktorí dali kresťanom symbol (vyznanie)* viery, sa môže každý presvedčiť, nahliadnuc do Zjavenia Jána (Аpokalypsa): «A Anjelovi Laodikijskej cirkvi napíš: tak hovorí Amiň, svedok verný i pravdivý, počiatok stvorenia Božieho.» - kap. 3:14.

Аmiň, Аmen alebo Оmen5 (latinsky), А.Меň, Аmun, Амоn sú variácie jedného a toho istého mena boha Slnka, ktorému sa klaňali starovekí Egypťania. Dokonca aj, ak je pravdou to, že Amiň je «svedok verný a pravdivý, počiatok stvorenia Božieho», tak predsa on nie je Bohom Najvyšším, ani Ježišom Kristom, ktorý prišiel pod svojím menom, a nie pod pseudonymom.

Kristus učil nie to, čo učia „svätí“ otcovia-zakladatelia cirkví, súčasní hierarchovia, ale úplne iné. Keď niektorí biblisti vyslovujú myšlienky o existencii v minulosti nejakého „protoevanjelia“, teraz strateného, no ležiaceho v základe textov novozákonných evanjelistov, tak je treba priznať, že jediné «protoevanjelium» je živé Slovo samotného Krista – Evanjelium Krista, Blahá zvesť Krista celému Svetu. Оna je ROZTRÚSENÁ vo fragmentoch po celom texte kánona Nového Zákona, ktorý je výtvorom iba učeníkov Krista (ale nie samotného Krista – on ich nepísal)* a ich nasledovníkov, vyjadrujúcim ich svoje-obrazné chápanie toho, čo ONI VIDELI, POČULI a POCHOPILI.

Historicky reálny Nový Zákon nie je Blahou zvesťou Krista v jej počiatočne čistom a pravdivom obraze, ale druhotné učenie, majúce vlastnosti ECHA; okrem toho, to nie je slobodné horské echo, ale cenzúrované echo, o ktorého cenzúre sa jeho čitatelia veľmi zriedkavo zamýšľajú.

A ak, chápuc to, začne čítanie Nového Zákona z jeho kľúčových, no zďaleka nie prvých slov v texte – Blahá zvesť, blahorečí sa – ale predsa len v ňom prítomných, vytvárajúc z nich zmysel Evanjelia Krista, tak čitateľ získa Učenie, úplne odlišné od bežne zvyčajných cirkevných pоnaučení i nicejského symbolu (vyznania)* viery. Takého, nami získaného:

 

«Po všetky časy sa Kráľovstvo Božie blahorečí (zvestuje) a každý doň úsilím vchádza (Lukáš, 16:16). Hľadajte predovšetkým Kráľovstvo Božie i Pravdy Jeho, a toto všetko (podľa kontextu pozemské blahá pre všetkých ľudí) sa vám pridá (Маtúš, 6:33). Lebo hovorím vám, ak vaša spravodlivosť nepredčí spravodlivosť zákonníkov a farizejov, tak nevojdete do Kráľovstva Nebeského (Маtúš, 5:20).

Hospodin Boh náš je Pánom jediným (Маrek, 12:29). Miluj Hospodina Boha tvojho celým svojim srdcom i celou svojou dušou, i celoи svojou mysľou: toto je prvé a najväčšie prikázanie; druhé je jemu podobné: miluj blížneho svojho, ako seba samého (Маtúš, 22:37, 38). Nie každý, kto Mi hovorí „Pane! Pane!” vojde do Kráľovstva nebeského, ale ten, kto napĺňa vôľu Môjho Otca Nebeského (Маtúš, 7:21). Proste, a bude vám dané; hľadajte a nájdete; klopte a otvoria vám; lebo každý prosiaci dostáva, hľadajúci nachádza a klopajúcemu otvoria (...) A tak, ak vy, stanúc sa zlými, viete blahé svojim deťom dávať, o to viac Otec Nebeský dá Ducha Svätého prosiacim Ho (Lukáš, 11:9, 10, 13). Keď isto príde On, Duch pravdy, tak nastaví vás na každú pravdu... (Ján, 16:13)

Majte vieru Božiu, lebo pravdivo hovorím vám, ak niekto povie celej hore: zodvihni sa a vrhni sa do mora, a nezapochybuje v srdci svojom, ale uverí, že sa stane podľa jeho slovbude, nech by čo povedal. Preto hovorím vám: všetci, nech by ste o čo prosili v modlitbe, verte, že dostanete, - a budete mať. (Маrek, 11:23, 24). Takto sa modlite:

Оtče náš, ktorý si na nebesiach! Nech sa svätí meno Tvoje; nech príde Kráľovstvo Tvoje; nech bude vôľa Tvoja i na zemi, ako na nebi; chlieb náš každodenný daj nám dnes; a odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom; a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je Kráľovstvo i moc, i sláva na veky!” (Маtúš, 6:9 - 13). Nepríde Kráľovstvo Božie viditeľným obrazom (...) lebo, hľa, Kráľovstvo Božie vo vašom vnútri je (Lukáš, 17:20, 21).»

 

Toto sa mohlo (malo)* stať symbolom-vyznaním viery každej Kristovej cirkvi, ale prostredníctvom Krista dané Učenie bolo nevhodné pozemským pohlavárom a pred nimi sa sklonivším cirkevným pohlavárom. Preto je v akoby kresťanských cirkvách iný symbol-vyznanie viery, v ktorom niet ani slovo zo slov, vyslovených Kristom. Inými slovami, historicky reálne kresťanstvo zvíťazilo nie vďaka tomu, že ním boli naplnené Kristove prikázania, ale vďaka tomu, že ich zavrhlo.

Odstránenie reči samotného Krista zo symbolu-vyznania viery nemôže nemať religiózne a vnútrospoločenské následky pre spoločenstvá, ktorých duchovná i všetka ostatná kultúra vyrástla z nicejskej dogmatiky.

Symbol-vyznanie viery, hoc aj existuje v jednej a tej istej cirkvi spolu s kánonom Novozákonných písiem, priamo neodmietajúcim Blahú Zvesť Kristovu, napriek tomu nie je celkom neškodný/é, ako sa to mnohým zdá. Еvanjelia a písma apoštolov sa počas cirkevných bohoslužieb čítajú v malých rozkúskovaných fragmentoch (rádovo 10 - 15 veršov), ale nie po jednotlivých kapitolách (aspoň keby); čítajú sa pomiešane počas celého cirkevného roku (viď. v pravoslávnej synodálnej Biblii kalendárny register evanjelických a apoštolských čítaní). Je to podobné tomu, ako z mnohodielného filmového serálu vysielať nie všetky diely, dokonca ešte zmeniť pri vysielaní ich poradie: jasne, že „dej“ takého „filmu“ sa bude odlišovať od pôvodného scenára. Táto zvláštnosť konštrukcie cirkevných bohoslužieb vytvára situácie, v ktorých, majúc v cirkevných bohoslužbách do činenia s fragmentami písiem apoštolov, musí farník (tzv. veriaci)* sám obnovovať úplnosť a celostnosť Kristovho evanjelia, Jeho Blahej Zvesti, roztrúsenej po všetkých bohoslužbách v ich ročnom cykle.

A samotnou cirkevnou hierarchiou je to nútený robiť nie v chráme, nie v cirkvi rovnakoveriacich a rovnakomysliacich, аle vo „svetskom“ zhone. No v davo-„elitárnom“ spoločenstve u prevládajúcej väčšiny farníkov, zaujatých prácou od rána do večera, prosto niet času striasť zo seba útlak svetského zhonu a porozmýšľať o tom, aká bola pôvodne Blahá Zvesť z úst samotného Krista, aby obnovil jej zmysel v celej jej úplnosti a celostnosti. A tak znova získal stratenú jednotu emocionálneho a myšlienkového usporiadania svojej duše a na tomto základe obnovil lad Života na Zemi.

Konkrétne toto je pre človeka životne nevyhnutné. A tisíc rokov cestu k tomuto v Rusku pred prostým človekom ukrýva totalitná biblická sekta, nazývaná Ruská Pravoslávna Cirkev, a takisto aj jej аktívni takí prázdnosvätci, ako otec Alexij, ktorý vystúpil v „Ekonomických novinách“, i popredný hierarch Alexij II. 6

Takisto je nesporné aj to, že “svätí“ otcovia-zakladatelia cirkví po nanebovstúpení Krista nepripustili do kánonu Nového zákona zápis opravdivého Učenia, skrze Neho Zhora daného. Niekedy pred pasenými (ovcami)* cirkvou utajovaný, a potom ňou zabudnutý, kvôli vymretiu hierarchov pri zmene pokolení, apokryf (apokryf: tajný v preklade) sa priamo nazýva «Еvanjelium Sveta Ježiša Krista od učeníka Jána»7. My ho citujeme podľa vydavateľstva „Тоvariščestvo“ (Rostov na Done, 1991, podľa starovekých textov, aramejského a staroslovanského, preloženého s francúzskeho); názov druhého ruského vydania Evanjelium Sveta essejov (Моskva, „Sattva“, 1995) 8. Staroslovanský text – preklad z aramejského – vyvezený z Kyjevskej Rusi do Európy orientačne v období nájazdov Batuchána sa ochraňoval (dо vojny v rokoch 1939 — 45, maximálne) v Kráľovskej knižnici Habsburgov, súc vlastníctvom Vlády Rakúska. Аramejský text je ochraňovaný vo Vatikánskej knižnici. Na ich základe Edmond Shekli vydal anglický preklad, z ktorého E. Bertolle (Lausannská univerzita) urobil preklad do francúštiny, а z tohto prekladu bol urobený preklad do ruštiny, vydaný „Tovariščestvom“. Teraz uvedieme jeden svetonázorovo najvýznamnejší fragment Učenia Krista, utajeného otcami-zakladateľmi cirkví:

«Vtedy si Ježiš sadol uprostred nich a povedal: Popravde vám poviem: nikto nemôže byť šťastným, ak nenasleduje Zákon. Аle iní Mu odvetili: Мy nasledujeme zákony Mojžiša: to on nám dal zákon taký, ako je napísaný vo Svätom Písme.

A Ježiš im odpovedal: Nehľadajte Zákon vo vašom písme. Lebo Zákonto je Život, a v písme je mŕtvo. Popravde vám hovorím: Моjžiš nedostával svoje zákony napísané od Boha, аle od Živého Slova.

Zákonto je Slovo Života, predané živým prorokom pre živých ľudí. Vo všetkom jestvovaní (existencii)* je zapísaný Zákon. Nájdete ho v tráve, v strome, v rieke, v horách, vo vtákoch, v nebi, v rybách, v jazerách i moriach, no predovšetkým ho hľadajte v sebe samých.

Lebo popravde hovorím vám: Všetko jestvujúce, v ktorom je život, je bližšie k Bohu, než písma, zbavené života. Boh vytvoril život a všetko jestvujúce takým, že sú Slovom večného života a slúžia ako Učenie človeku o Zákonoch skutočného Boha. Boh napísal Svoje Zákony nie na stránkach kníh, ale vo vašom srdci a vo vašej duši.

Оni sa prejavujú vo vašom dychu, vo vašej krvi, vo vašich kostiach, vo vašej koži, vo vašich vnútornostiach, vo vašich očiach, vo vašich ušiach a v ľubovoľnej najbezvýznamnejšej časti vášho tela.

Оni sú prítomné vo vzduchu, vo vode, v zemi, v rastlinách, v lúčoch slnka, v hlbinách i výšinách. Všetky sú obrátené k vám, aby ste mohli pochopiť Slovo i Vôľu živého Boha. Na nešťastie ste si zakryli oči, aby ste nič nevideli a zapchali ste si uši, aby ste nič nepočuli. Popravde hovorím vám: Písmo je dielo rúk človeka, v tom čase ako život a všetky jeho stelesnenia sú dielom Božím. Prečo nepočúvate Slová Boha, zapísane v Jeho výtvoroch? A prečo študujete písma, ktorých písmena sú mŕtve, súc dielom ľudských rúk?

- Ako môžeme čítať Zákony Božie, ak nie sú v Písmach? Kde sú napísané? Prečítaj nám ich Ty, tam, kde ich vidíš, lebo mi nepoznáme iné písma, okrem tých, čo sme zdedili od našich predkov. Оbjasni nám Zákony, o ktorých ty hovoríš, aby sme sa, počujúc ich, mohli vyliečiť a polepšiť.

Ježiš im povedal: Vy nemôžete pochopiť Slová života, pretože prebývate v smrti. Теmnota zakrýva vaše oči, а vaše uši sú hluché. Aj tak vám hovorím: Netreba upierať svoj zrak na písmo, ktorého písmena mŕtve sú, ak svojim konaním odvrhujete Toho, Kto vám dal písma. Popravde hovorím vám: V dielach vašich niet ani Boha, ani Zákonov Jeho; nie sú ani v obžerstve, ani pijanstve vašom, ani v obraze života vášho, ktorý utrácate v zbytočnostiach a rozkoši; а еšte menejv hľadaní bohatstva, а predovšetkým v nenávisti k svojim nepriateľom. To všetko je veľmi ďaleko od skutočného Boha i anjelov Jeho. A to všetko vedie ku kráľovstvu temnoty a vládcovi všetkého zla. Alebo všetky tieto chtíče nosíte v sebe; а preto Slovo Božie a Jeho Moc nemôžu do vás vojsť, kvôli tomu, že nosíte v sebe mnoho zlých myšlienok, а taktiež darebáctva sa uhniezdili vo vašom tele i vo vašom vedomí. Ak chcete, aby Slovo Živého Boha i Jeho Moc mohli do vás preniknúť, nepoškvrňujte ani vaše telo, ani vaše vedomie, lebo telo je Chrámom Ducha a Duch je Chrámom Boha. Preto musíte očistiť tento Chrám, aby Vládca Chrámu sa mohol v ňom usídliť a zaujal miesto, Jemu dôstojné. Aby ste sa vyhli všetkým pokušeniam svojho tela i vedomia, ktoré pochádzajú od Satana, uchýľte sa pod prístrešok Neba Pánovho.

I inou múdrosťou (v kontexte Blahej zvestiodlišnej od múdrosti člena davu-konzumenta) sú naplnené Slová i Zákony Otca Nebeského i Matky-Zeme, než slová i vôľa všetkých otcov vašich po krvi i všetkých materí vašich po tele. A nekonečne väčšie bude dedičstvo Оtca vášho Nebeského i Matky-Zeme: Kráľovstvo Života, jak pozemského, tak i nebeského: dedičstvo, uprednostnené pred všetkým tým, čо môžu vám zanechať vaši otcovia po krvi i vaše matky po tele.

Skutoční vaši bratia sú tí, ktorí vypĺňajú Vôľu Otca Nebeského i Matky-Zeme, а nie pokrvní bratia. Pravdivo hovorím vám: Vaši ozajstní bratia podľa Vôle Otca Nebeského a Matky Zeme si vás obľúbia tisíckrát viac, než pokrvní bratia. Lebo od čias Kaina a Ábela, od tých čias ako pokrvní bratia porušili Vôľu Boha, niet viac ozajstného pokrvného bratstva. A bratia sa správajú k svojim bratom, ako k cudzím ľuďom. Preto hovorím vám: Milujte svojich ozajstných bratov, Vôľou Božou tisíckrát viac než svojich pokrvných bratov.

Lebo váš Otec Nebeský je Ľúbosť!

Lebo vaša Mať Zem je Ľúbosť!

Lebo syn človeka je Ľúbosť!

A vďaka Ľúbosti, Nebeský Otec, Mať-Zem i Syn Človeka sú jednotní. Lebo duch Syna Človeka pochádza z Ducha Otca Nebeského a Tela Matky-Zeme. Preto buďte dokonalí, ako Duch Otca Nebeského a Telo Matky-Zeme.

Ľúbte Оtca vášho Nebeského, ako Оn ľúbi vášho Ducha. Ľúbte takisto vašu Mať-Zem, ako ona ľúbi vaše telo. Ľúbte ozajstných bratov vašich, ako váš Otec Nebeský i vaša Mať-Zem ľúbia ich. A vtedy váš Otec Nebeský dá vám Svojho Svätého Ducha а vaša Mať-Zemsvoje Sväté Telo. A vtedy synovia človeka, ako ozajstní bratia, budú ľúbiť druh druha takou Ľúbosťou, akú im daruje ich Оtec Nebeský a Mať-Zemе: a vtedy sa oni stanú druh pre druha ozajstným utešovateľom. A len vtedy zmiznú všetky biedy a všetok smútok, a začne na Zemi panovať ľúbosť a radosť. A vtedy sa stane Zem podobná Nebesiam a príde Kráľovstvo Božie. A Syn Človeka príde vo všetkej Sláve Svojej, aby si osvojil Svoje dedičstvo – Kráľovstvo Božie.

Lebo Synovia Človeka žijú v Оtcovi Nebeskom i Matke-Zemi, a Nebeský Оtec i Mať-Zem žijú v nich.

A vtedy spolu s Kráľovstvom Božím príde koniec časom. Lebo Ľúbosť Оtca Nebeského dá všetkým večný život v Kráľovstve Božom, lebo Ľúbosť je večná. Ľúbosť je silnejšia než smrť

 

A ďalej cirkvou utajená Blahá zvesť Ježiša opakuje v trocha inom vydaní apoštolom Pavlom vysvetlené napomenutie o Ľúbosti (Prvý list Korinťanom, kap. 13):

«A hoci hovorím jazykom ľudí a anjelov, ak niet u mňa Ľúbosti, tak sa podobám zvuku, vydávanému kovom zvonov alebo rinčiacich činelov. A hoci predpovedám budúcnosť a poznám všetky tajomstvá i všetku múdrosť, mám silnú vieru, podobnú búrke, dvíhajúcej hory, ak niet Ľúbosti u mňa - som nikto.

A dokonca, aj ak rozdám všetko moje bohatstvo biednym, aby som ich nakŕmil, a odovzdám svetlo, ktoré som dostal od Otca Môjho, ak niet Ľúbosti vo mne, nebudem mať ani blahá, ani múdrosť.

Ľúbosť je trpezlivá, Ľúbosť je nežná, Ľúbosť nie je závistlivá. Оna nerobí zlo, neraduje sa nespravodlivosti, аle svoju radosť nachádza v spravodlivosti.

Ľúbosť vysvetľuje všetko, verí všetkému, Ľúbosť má vždy nádej, Ľúbosť prekoná všetko, nikdy neustávajúc: čo sa týka jazykov — оni zmiznú, čо sa týka poznania — оno bude prekonané.

A teraz sa nachádzame v častiach omylov a pravdy, no príde úplnosť dokonalosti a všetko neúplné sa zotrie.

Keď dieťa bolo dieťaťom, rozprávalo, ako dieťa, no dospejúc, rozíde sa so svojimi detskými pohľadmi.

Таk tu, teraz vidíme všetko cez temné sklo a s pomocou pochybných právd. Naše poznanie je dnes nesúvislé, ale keď predstaneme pred Tvárou Božou, nebudeme vedieť viac rozdrobene, ale spoznáme všetko, poznajúc Jeho učenie. A teraz existuje Viera, Nádej, Ľúbosť, no najväčšou z nich troch je Ľúbosť.

А teraz vďaka prítomnosti Ducha Svätého nášho Nebeského Оtca, hovorím s vami jazykom Života Boha Živého. A niet uprostred nás ešte nikoho, kto by dokázal pochopiť všetko, čo vám hovorím. А tí, ktorí vám vysvetľujú písma, hovoria s vami mŕtvym jazykom ľudí hľadajúcich prostredníctvom ľudí svoje choré a smrteľné telá.»

Pre úplnosť dojmu z povedaného, je potrebné sa prebrať a prečítať kap. 13 Prvého listu apoštola Pavla Korinťanom. Hlavný rozdiel medzi kánonom a apokryfom je v tom, že apokryf zakončuje vysvetlenie o Ľúbosti slovami, ktoré neboli vpustené do kánona Nového Zákona: «А tí, ktorí vám vysvetľujú Písma, hovoria s vami mŕtvym jazykom ľudí, hľadajúcich prostredníctvom ľudí ich choré a smrteľné telá», k čomu zostáva doplniť: a zdierajú (vyberaním mýta)* ľudí pre svoj osoh, pretože v nich niet Ducha Svätého oživujúceho a оni sú parazitmi, pod zámienkou napĺňania cirkevného rituálu sa odkláňajúci od reálneho budovania Kráľovstva Božieho na Zemi podľa Zámeru Božieho. A hoci to posledné sa týka nie každého, svätosti vysluhujúceho, tak spravodlivo dáva výčitku všetkým súčasným hierarchom, kompletne prázdnosvätým.

 

-pokračování-

 

1 K. Prutkov „Plody premýšľania. Myšlienky a aforizmy“, 157.

2 K dnešku je ruskojazyčnému čitateľovi Korán dostupný v prekladoch G.S. Sablukova (druhá polovica XIX. storočia), I.J. Kračkovského (prvá polovica ХХ. storočia), М.-N.О.Оsmanova, V.Porochovej (dva posledné boli publikované v 90-tych rokoch XX. storočia.), z ktorých každý má svoje zvláštnosti, ktorých porovnávacie študovanie pomáha lepšie pochopiť i prekladateľov, i ten text, ktorého zmysel sa každý z nich snažil priniesť čitateľovi, neovládajúcemu arabský jazyk. (Pre slovenského čitateľa je k dispozícii preklad Koránu od Abdulwahaba Al Sbenatyho zo začiatku XXI. storočia. Ten je doplnený o vysvetlivky a výklady, odrážajúce chápanie zmyslu pôvodných textov prekladateľom, a preto nech sa k nim čitateľ stavia triezvo a posudzuje zmysel textov Súr vlastným rozumom.)*

3 Nech otcovia-hierarchovia sami odpovedia na otázku, ako s nimi nakladať v budúcnosti: ako so zločincami, alebo ako s duševne chorými?

4 Uvedený Symbol viery je doslovným prekladom, v našich krajinách je známe ako Nicejsko-carihradské vyznanie viery s trocha pozmenenou štylistikou. Katolícka verzia je na porovnanie napr. tu: http://www.katechizmus.sk/?action=gett&tid=3 – pozn. prekl.

5 «Omen» - latinsky «S Bohom». «А» alebo «О» - variácie výslovnosti a prepisu.

6 To isté sa týka aj všetkých ostatných veľkých „kresťanských“ cirkví aj s celou ich hierarchiou v celom svete, ktorých hlavnou snahou a cieľom nie je obnovenie Harmónie na Zemi v súlade s Blahou Zvesťou Ježiša Krista, ale rozširovanie a udržiavanie totalitnej moci a vplyvu vo svetskej sfére. Celá ich „zbožnosť“ a skrývanie sa za Kristov kríž je len pláštikom na prikrytie ich skutočných záujmov pred pasenými ovečkami a zbytkom obyvateľstva Zeme. V kontexte udalostí vojen posledných rokov na Blízkom východe a barbarského ISIL-ovského ničenia pamiatok starovekých civilizácií a pogromov na pôvodné kresťanské komunity v danom regióne (o ktorých sa vyjadril v závere roka 2015 , po príchode sýrskych kresťanov na Slovensko po oboznámení sa z ich vierou, slovenský katolícky kňaz, že ich viera – kresťanstvo je v mnohom odlišné našemu (ozaj našemu?)) je nanajvýš aktuálna otázka, čo také skrývajú tieto pamiatky a nositeľmi akého učenia sú tamojšie kresťanské komunity, že sú rukami ISIL-u ničené/í, a prečo sú v takom obmedzenom množstve tamojší kresťania prijímaní do Európy, najmä tej Západnej. Kto sa čoho bojí, Kto sa nimi cíti ohrozený? - dopl. prekl.

7 To nie je jediné staroveké Evanjelium (Blahá Zvesť), ku ktorému bol ukrytý prístup pre prostých ľudí úsilím hierarchií akoby kresťanských cirkví.

8 Na stiahnutie v ruskom jazyku, napríklad tu: http://royallib.com/book/shekli_edmond/evangelie_mira_ot_esseev.html - pozn. prekl.

 

 

Diskusní téma: Prídi na pomoc mojej neviere… (4)

apokryf a Pavol

bigos | 08.02.2016

v poslednom odstavci tejto casti je porovnanie apokryfu s 13.kapitolou Pavlovho listu Korintanom. Posledne vety toho odseku hovoria, ze do kanona neboli pustene slova apokryfu: "оni sú parazitmi, pod zámienkou napĺňania cirkevného rituálu sa odkláňajúci od reálneho budovania Kráľovstva Božieho na Zemi..." Moje postrehy k tejto casti (mozno podnet k diskusii):
1. vynara sa otazka, ci citovana pasaz je skutocne sucastou apokryfu. Dovod: retorika (obsahovo aj frazovo) velmi podobna retorike, ktoru obsahuju materialy KSB. Ak by bol niekde k dispozicii text apokryfu, aj v anglictine, uvital by som to.
2. Neviem nakolko relevantna je zmienka o cirkevnom rituali. Pavlov list korintanom vznikol v prvom storoci, prevdepodobne okolo roku 50, plus/minus. Bolo to obdobie vzniku prvotnych krestanskych spolocenstiev, ktore nepraktizovali ziadne "cirkevne ritualy". Stretavali sa po domoch, jediny "ritual", ktory tam bol bola tzv vecera Panova, ktoru praktizovali ako pripomenutie si Kristovej obete. Prvotne krestanske spolocenstva dokonca nemali ani spolocnu "liturgiu". Slova ako "cirkevny ritual", "liturgia", "nabozensky obrad" a ine...by som zaradil do neskorsieho obdobia, teda do nejakeho 3 - 4. strocia, mozno paiteho, kedy sa uz sformovala rimska cirkev (rimska cirkev/mocenska sekta nemala uz nic spoocne so spolocenstvami prvych krestanov). Opat mi teda celkom nesedi, ze by citovana pasaz bola sucastou apokryfu, skor sa mi to javi ako neskorsi ideologicky dodatok kolektivu ludi, ktori pracovali s apokryfom a pripadne si ho upravili podla svojich potrieb
3. Spojenie Otec nebesky, Matka zem - tu mi to trochu zavana poukazom na kult predkov. Ked vezmeme do uvahy, ze Jezis bol prislusnik hebrejskeho naroda, Biblia boal napsiana v hebrejcine, aramejcine a grectine, tak tento obraz nezapada do doboveho a historickeho kontextu. Hebrejska kultura nepracuje s terminom matka - zem, ovnako tak ani grecka kultura. Opat sa mi to javi bud ako neskorsia vsuvka do povodneho textu apokryfu alebo je mozne, ze cely apokryf bol napisany v omnoho neskorsom obdobi. Taktiez slovne spojenie "budovanie kralovstva bozieho na zemi" je priznacne pre materialy KSB.
Ak mate k tomuto nejake pozntky, sem s nimi.

Re: apokryf a Pavol

Hox | 09.02.2016

Je velmi sporné, zda Ježíš byl Hebrejec. Co se týká spojení Nebeský Otec, Matka Země, jsem opačného názoru, protože pokud si člověk prostuduje originál NZ ve starořečtině, je tam napsáno právě toto. V modlitbě "Otče náš" je v závěru použito slovo γῆς , jeden z překladů a pravděpodobně prvotních významů je označení bohyně Geji (římská Terra), což byla bohyně matka, Země, odtud veškerá slovní zásoba s předponou geo-..

Originál na starořečtině zní takto: Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς: Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

Tedy, ve starořeckém Otčenáš jsou jak fráze Nebeský Otec, tak "tak i na Zemi" ve smysle Země-Matka.
(podrobnosti v rj http://rodom-iz-tiflis.livejournal.com/11184.html )

Je také nepodložené vyvozovat něco o NZ na základě hebrejské kultury, k umělému "přilepení" NZ k SZ = Tóře = Tanachu mohlo dojít až zpětně, jsou ve skutečnosti indicie ve prospěch této verze.
Evangelium Míru bylo publikováno dlouho před vznikem KSB, dochovala se verze ve staroslovanštině a tuším latině, staroslovanská je v archivu habsburků ve Vídni.

Re: Re: apokryf a Pavol

bigos | 10.02.2016

K Ježišovmu pôvodu - máš nejaký zdroj, ktorý by hovoril o jeho pôvode? Všetky záznamy z kroník, pokiaľ viem, či už rímskych alebo židovských hovoria o pôvode hebrejskom. Viem že sú niektorí autori, ktorí mu dokonca prisudzujú slovanský pôvod, ale neviem nakoľko je to obhájiteľné. Myslím že aj tá nenávisť Židov voči nemu, podobne aj učenie a zmienky o ňom v Talmude, sú dokaldom niečoho. Možno ešte ak by sme zobrali do úvahy nejakú teóriu, že Ježiš bol niečo ako nástroj GP, ktorým sa mal uviesť biblický projekt do reality, dalo by sa o tom špekulovať. Lenže vzhľadom k historickým skutočnostiam myslím, že akákoľvek takáto teória je skôr nepravdepodobná ako pravdepodobná. Pretože Ježiš vo svojej dobe v očiach Rimanov nebol niekto, kto by stál za pozornosť. Takých vodcov bolo viac aj pred ním a po ich smrti zaniklo jednak ich učenie a aj všetky ich spoločenstvá. Učeníci, ktorí zostali ako nositelia jeho učenia nemali reálnu šancu vzdorovať židovskej opozícii a už vôbec nie rímskej ríši. Môj názor je, že až okolo 4.storočia vzniká posun jednak v učení, aj teologických dôrazoch a vznikajúca rímska cirkev sa vzďaluje pôvodnému poslaniu a stáva sa nástrojom zotročenia spoločnosti v "mene boha"
K tej "matke zemi" - v modlitbe otče náš, časť: γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς (genthéto to thelema sú hós en uravó, kai epi gées - buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi)myslím, že treba chápať trochu inak. Vóľa božia sa deje automaticky v nebesiach, kde vládne Boh, ale na zemi (zem, ktorá bola daná človeku, aby na nej vládol) sa vôľa božia nedeje. A táto pasáž modlitby je práve poukaz na silu viery a modlitby, že svojimi midlitbami (teda lepšie povedaná svojou reálnou komunikáciou s Bohom) môžme budovať kráľovstvo božie na zemi a uskutočnovať jeho vôľu. K tej rímskej bohyni, neviem či je to správny pohľad, pretože žiadne zmienky sa v tomto duchu neobjavujú ani v spisoch neskorších. Pozrem si link ktorý si k tomu dal.

Dlh - Vina

čtenář | 07.02.2016

Zeptám se.. V našem Otčenáši je - ".. odpusť nám naše VINY, jakož i my odpouštíme našim VINÍKŮM.."
Beru to jako vina-hřích=špatný skutek.
Zde se píše ".. odpusť nám naše dlhy, ako aj my odpúšťame svojim dlžníkom".. Dluh je ale jednoznačně PENĚŽNÍ vina, čili ne jako ostatní špatné skutky. Jak to je?? Nebo jak je to myšleno v tom pravoslaví??

Re: Dlh - Vina

Pe-tri | 07.02.2016

Co třeba takto:
Dluh - konvenčně chápáno - peněžní závazek
Dluh - filosoficky chápáno - jakýkoliv závazek
P.
ps. K čemu má Otčenáš blíž - k finančnímu nebo filosofickému pojednání ?

Re: Re: Dlh - Vina

čtenář | 07.02.2016

No, to nebudu řešit, to je mimo mé obzory.... Ale zase jinak - pokud bych šel ke zpovědi, tak jsem si jistý, že na všechny viny (dluhy) NEpeněžité pan farář odpoví - Tak se pomodlete 10x Otčenáš atd.. a bude vám odpouštěno..
Ale na dluhy peněžité by jistě řekl - "Ale ty peníze musíš sousedovi vrátit.."..
K udovi - myšlenka, že by se dluhy nemusely vracet a jen by se "odpouštěly", tak ta je velice podnětná.. Ale to se určitě jistým krůhům vůbec nelíbí-nelíbilo, proto ta záměna.

Re: Dlh - Vina

udo | 07.02.2016

ide len o "štandardne" zahladzovanie stôp
v novších prekladoch:

L´Atinsky:
"..et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;.."

Starosloviensky:
"..i ostavi nam dohli naša,
jakože i my ostavľajem dolžnikom našim.."

b/w, keby ste inak pozreli Pentateuch, Tanach v starohebrejčine,
boli by ste asi šokovaný. Dnes je ten obsah často doslovne presne opačný.

Ako starý syn svetla (Ra Bin) i na posteli smrteľnej
synovi svojmu vždy vravievali:
"Všetko je presne tak, ale úplne inak"

Či v ďalšom ani nie tak Garde, ako skôr rošáde:
..u vás Spejbl a Hurvajs:
"Jo taťuldo, přesně tak jak říkáš,
ale úplne jinak"

"Vina" je OS upgrade, resp. z ľudského pohľadu zovśeobecňovací OS-kernel (IT term.) downgrade.
Vina je všeobecnejšia, kategorickejšia, ako dlh.
Ďalej ide už len program paranoizácie pred chybou.
Moderne v korporátnej konzumnej kultúre tzv. "osobné zlyhanie" ..vyhoreného jedinca, apod.
Kedysi prosto onen známy prenos viny z objektívneho páchateľa na obeť.

Ako asi viete, mierou zavinenia činu obeťou sa dnes zaoberá tzv. "viktimológia", ktorej úlohou ale nie delegovanie zodpovednosti, ako u asociálnych foriem mannažerskej činnosti..

Ok, toľko v skratke, bo už idem asi trochu off topic.
Inak pardon, za moju občasnú IT hantýrku,
keď nestiham prejsť do krčmovštiny (hlavne pre Cica:)..

Re: Dlh - Vina

jana123 | 09.02.2016

Dlh je dlhom i vtedy, ked sa k nemu nepriraduje ziadna vina.
dieta pijma od rodicov a spolocnosti starostlivost lasku bez viny,
to co dostalo potom vracia svojim detom a starym rodicom
Dlh je pozicka, ktoru sme sa zaviazali vratit tym, ze sme dlh prijali a splacame ju.
Vina je nieco zle co sme urobili v rozpore so zakonom lasky ci uz vedome alebo nevedome, cim sme poskodili popreli lasku

Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

Tomáš Brno | 06.02.2016

Globální Predictor je biblický Bůh Jahve (Jehova, Dábel, Amon) - Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

http://www.ovkscmfm.estranky.cz/clanky/postrehy-k-duvodum-viry/

Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

popolvár | 06.02.2016

ci je priamo Jahve GP, to s istotou tvrdit nemozno, ale GP je isto silne ovplyvnený jeho egregorom...

Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

merlin | 06.02.2016

GP sám zoStrojil myšlienkové informačné pole pod názvom Jahve alebo JHVH v Starom zákone, pričom si ako predlohu vzal viaceré vtedajšie blízkovýchodné krvavé kulty.
Takto doteraz vystupuje ako jeho manager, keďže pozná kľúče prístupu do algoritmiky "svojho" boha. -D

Treba si všimnúť, že takmer všetky do istej miery zvrátené "pokrokové" myšlienky prišli do gebulí vyznávačov Jahveho, resp. majú priame generačné väzby na tento vysokohierarchický egregor (boha = informačné biopole príslušných zver-encov) - viď napr. Marx, Freud, Einstein, Hitler ... až po dnešných prosystémových pseudoekonómov typu Friedman, Stiglitz, Krugman ai..
Potom už len prikŕmený piár a ďalšia zvrátená teória sa cpe študákom do hlavičiek.
Takže Globálny prediktor nie je JHVH, ale je to hierarchicky ešte vyšší egregor v hierarchii pozemských noosférických polí, napájaný myšlienkovou energiou mnohých nič nechápajúcich ovečiek - napr. stačí sa pozrieť na v tranze klátiacich sa jehovistov pri Múre nárekov. -D

Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

stretnutie | 07.02.2016

Povedzme,že by to mohlo byť tak nejako,ako píšeš,Merlin.Otázka,ktorá sa mi zdá oveľa dôležitejšia je,ako to zo seba dostať,ten babylonský smrad,ale to najlepšie z monoteizmu si nechať

Re: Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

merlin | 07.02.2016

Každý musí individuálne, podľa svojho sveDomia a chápania Objektívnej reality, stretnutie.
Avšak svet nie je "zasmradený" len z Babylonu, či Jeruzalemu, ale dnes prakticky v každom historicky reálnom akoby náboženstve je mnoho "smradu" a pomýlení.
Védické kulty sú na tom prakticky ešte horšie ako biblické, lebo v nich je človek uväznený oveľa viac "duchovne" (duch = príslušný egregor, biopoľová štruktúra na ovládanie ovečiek sociálnymi inžiniermi za oponou), preto aj biblický projekt musí Boh chtiac nechtiac min. tolerovať v Božom dopustení. Aj preto sa začínajú na Západe silne podporovať východné kulty, najmä budhizmus (viď ťahanie dalajlámu po celom svete, ako vzor "skromnosti" a "duchovnosti" pre človeku podobných), lebo hlása mnoho dobrých prvkov, ale dosahuje najmä najväčší stupeň zombifikácie pri relatívne nízkej spotrebe, aby ovce nezožrali celú planétu. -D

Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

Hox | 07.02.2016

Veličko v téhle souvislosti v jedněch otázkách-odpovědích odpovídal na otázku, zda satan je osoba nebo egregor, odpověděl: i osoba, i egregor. Což nastoluje otázky ohledné té "osoby", v koránu se mluví o Iblisovi, bylo by zajímavé zjistit, co přesně měl na mysli.

Re: Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

Pe-tri | 07.02.2016

Pro jednu z možných odpovědí si můžeme vypomoci analogií s pojmy z informatiky. Co tak asi může být IT analogem k pojmu egregor a co k pojmu osoba? Navrhuji toto řešení: IT analogem k pojmu egregor je třída objektů (potenciální formička/kopyto/tisková matrice) a pojmu osoba uskutečněná instance této třídy (materializovaný výtisk/kopie) s individualizovanou hodnotou třídě objektů přisouzených/možných (programátorem) parametrů/vlastností a funkcí/činností/metod. Toto pojetí nám umožňuje pochopit, že nejen "vyrenderovaná/odlitá/vytištěná" konkrétní instance/osoba, ale i egregor je individualizovaný, autonomně existující objekt (spotřebovávající systémové zdroje), potenciálně plodící, (povahově/podstatou sobě podobné, ale materializované) a v hmotné realitě uzpůsobené jednat, výše zmíněné konkrétní osoby. Je-li tedy někdo označen/chápán jako současně egregor i osoba, je tedy současně třídou i instancí, formou i odlitkem, je možné IMHO usoudit, že je vůči naší realitě/každodennosti výše postaveným objektem, uskutečňujícím vůči naší realitě svoje řízení skrze povahově své instance/osoby/odlitky, ale ve své hierarchicky vyšší realitě je osobou (jednou z osob), která je (jsou) subjektem řízení ze strany systémově nadřazeného programátora, který dal této třídě/formičce/kopytu (i plurál) ony inherentní vlastnosti a metody.
P.
ps. Třída objektů známá jako člověk, má mezi svými systémovými parametry přeprogramovánu/nastavenu metodu/schopnost komunikovat (vstupovat do řízení) s výše uvedeným, systémově/hierarchicky výše (i než egregory) stojícím programátorem/architektem/HNR. Konsekvence jsou asi evidentní, potažmo jsou docela explicitně zmíněny ve větě:

"Preto hovorím vám: všetci, nech by ste o čo prosili v modlitbe, verte, že dostanete, - a budete mať."

Re: Re: Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

p. | 07.02.2016

Napadol na jeden citát od priateľa Tolsteho.
Dávaj si pozor na svoje myšlienky, lebo sa stanú tvojimi slovami.
Dávaj si pozor na svoje slová, lebo sa stanú tvojimi skutkami.
Dávaj si pozor na svoje skutky, lebo sa stanú tvojimi činmi.
Dávaj si pozor na svoje činy, lebo sa ti stanú charakterom.
Dávaj si pozor na svoj charakter, lebo sa ti stane osudom.“

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

Pe-tri | 07.02.2016

Tak, tak, jednodušeji (pragmatičtěji) to znám a používám i takto:

Zasej čin, sklidíš zvyk, zasej zvyk sklidíš povahu, zasej povahu sklidíš osud.

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

udo | 07.02.2016

Len pozor na Jakubov syndróm! :)
(Jacobs syndrom - William W. Jacobs - The Monkey´s Paw)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

Pe-tri | 07.02.2016

Zajisté, avšak např. pro řízení výchovy dětí moudrým vychovatelem to je vhodný přístup a strategický nadhled. Ale zajisté, funguje jak se světlou, tak s temnou stranou síly.
P.

Re: Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

merlin | 07.02.2016

Áno, dá sa to aj tak chápať, ako hovorí Veličko, keď budeme uvažovať o Iblisovi, ako o kolektívnej osobe a džinov budeme brať ako zlých duchov (príslušné nižšie egregory s negatívnou algoritmikou).
A aj v rôzných "svätých" písmach sa píše o "kniežati tohto sveta" s rôznymi tvárami.
Ostatne tak ako aj rôzne typy spoločností a ideológii sú len rôzne tváre jediného otrokárskeho konceptu už od ďalekého staroveku. Trošku sa zmenia dekorácie a kostýmy a ide len o to, ako ovciam preDať otrocký koncept tak, aby ho v príslušnej ideí akceptovali.

Re: Re: Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

udo | 07.02.2016

Ano, ide o projekciu.
InFormačný modul.
Čo Boh stvoril, je dobré.
AnjEl je jeho dokonalá projekcia, infomodul.
Z tohto pohľadu stvoril, tvorí Zlého ducha odklonom od optima človek.
Asociálni inžinieri starí jeho miery naparametrizovali
a ovca jatočná ich negatívnymi emóciami kŕmi,
vytvára jeho telo, mieru, či bezmierie jeho sily, moc
a tak priamo-úmerne kultúry myslenia noc

Infernálny kruh, kolo mlynske za 4 (kategórie) rýnske,
strieborné rímske.

Ako nám už od detstva i skúsenosť,
stará riekanka predkov našich radí..

Ona stará voľba nesofijna:
Denár, alebo sestercius?

Re: Re: Re: Re: Глобальный Предиктор это Библейский Бог Яхве (Иегова, Дьявол, Амон)

Paulo | 07.02.2016

Rozpraval o to aj Jefimov ale neviem to najst...

Přidat nový příspěvek