Prídi na pomoc mojej neviere… (o podstate dianetiky a scientológie) (17). «Islamský fundamentalizmus» a proste Islam

Prídi na pomoc mojej neviere… (o podstate dianetiky a scientológie) (17). «Islamský fundamentalizmus» a proste Islam

28.5.2016

předchozí část

 

Časť II.
Koránický fundamentalizmus:
Mozaika rozumu v starostlivej Ľúbosti

9. «Islamský fundamentalizmus» a proste Islam

Slovné spojenie «islamský fundamentalizmus» je umelý výtvor prostriedkov masovej informácie – médií, nemajúci základ v živých jazykoch. Z toho dôvodu neexistuje v spoločnosti jeho jednoznačné, dejinne objektívne «samo sebou sa rozumie». A subjektivizmus chápania tohto termínu v spoločnosti, potrebný pre objednávateľov, sa cielene vytvára médiami. Z toho radu videí a komentárov, ktorými médiá sprevádzajú tieto slová, je vytváraný dojem, že «islamský fundamentalizmus» v súčastnosti – to je predovšetkým terorizmus proti civilistom všetkých krajín; а v perspektíve – svetová vojna kvôli tomu, aby:

  • prinútili všetkých – bezmyšlienkovite a rituálne – päťkrát do dňa sa klaňať modlitebnému koberčeku počas čítania Koránu v pre nich nezrozumiteľnom arabskom jazyku;

  • ponížili ženy do stavu veci a vlastníctva muža a púšťali ich z domu len zahalené v jednotvárnych vreciach, zakrývajúcich ich od hlavy po päty;

  • vrátili spoločnosť, ak nie k normám doby kamennej s rodovo-kmeňovými vzťahmi, tak aspoň do feudalizmu;

  • vykorenili vedu a systém vzdelávania ako odvetvia spoločenskej činnosti a pod.

 

Vo videách, ilustrujúcich «islamský fundamentalizmus v akcii», vo všeobecnosti nie je nič vymyslené, pretože svet historicky reálneho islamu dáva viac, než dostatok faktov pre uspokojenie požiadaviek majiteľov tohto abstraktno-filozofického strašiaka.

No otázka o tom, nakoľko toto všetko zodpovedá zmyslu Koránu a zmyslu výrokov proroka Mohammeda, zozbieraných v Sune, u obyvateľa, ODVYKNUTÉHO POUŽÍVAŤ VLASTNÝ ROZUM, stretávajúceho sa s «islamským fundamentalizmom» na obrazovke alebo stránkach tlače, nevyvstane. Nevyvstane tým viac, že vo svojom živote sa obyvateľ stretáva prakticky s banditizmom, zobrazujúcim v sebe privŕženosť k islamu v jeho akoby čistej podobe, zvestovanej ľuďom skrze Mohammeda.

Ak sa obrátime k textom Koránu, skúmajúc ich bez slepoty fanatizmu, odsudzujúceho k nezmyselnému klaňaniu sa modlitebnému koberčeku takisto Arabov, pre ktorých jazyk Koránu je rodným jazykom; i bez nihilistickej predpojatosti o tom, že Korán je zbierkou lží a blúznení, majúcich máločo spoločné so životom ľudí a Vesmíru; аle sa pozrieme na Korán, ako na jeden z mnohých zdrojov informácie v kultúre ľudstva, informácie, podávanej ozmyslene a premyslene, tak uvidíme niečo úplne iné.

Korán obsahuje kľúče k masívu informácií širokánskeho tématického spektra, ale všetkú v ňom dotknutú problematiku osvetľuje iba v tých prípadoch, keď úroveň rozvoja kultúry súčasníkov Mohammeda (VII. storočie) to umožňuje. Ak dotknuté problémy presahujú hranice možností ich chápania na základe vtedajšej úrovne kultúry, tak výklad je vedený v alegorickej, inotajovej symbolicko-obraznej forme. To podľa miery rozvoja kultúry dovoľuje jednoznačne uvádzať do vzťahu staroveké inotaje a následné výdobytky vedy, samozrejme, ak u človeka pracuje nielen doslovne-jednoznačné (logicko-verbálne) myslenie, ale aj obrazné myslenie a asociatívne (stanovujúce vzájomný súvis medzi „porciami informácií“, ktorými jedinec myslí).

Je to tak, aj keď oznam o tejto osobitosti koránických textov je schopný zarmútiť mnohých, nazerajúcich na Korán, ako na nepatriaci do našej epochy, a o to viac snívajúcich o budúcom „novom svetovom poriadku“ (NWO)*, ako na prežitok minulosti, zdržiavajúci v islamských krajinách spoločenský progres (v jeho subjektívnom chápaní týmito mnohými) a prekážajúci uskutočneniu v nich «ľudských práv» v súlade so zamlčaniami a pokrytectvom biblickej doktríny v jej nábožensko-kultových i svetských variantoch.

V Koráne sa nám nepodarilo objaviť zamlčania, potláčajúce v ňom priamo povedané, čo ho kvalitatívne odlišuje od celého biblického dedičstva i marxistických spisov. То jest, Korán je výtvorom a vyjadrením inej Osobnostnej psychickej kultúry, slobodnej od prejavov psychického trockizmu.

V našich iných prácach už bolo poukázené, že sociológia, vyjadrená v Koráne, je dlhodobá doktrína vykorenenia otrokárstva v globálnych rozmeroch vo všetkých jeho (v kapitole 7 spomenutých) dejinne známych druhoch: počínajúc prinútením silou a končiac ideologickou totalitou. No odhalenie špecifík v dianetike a scientológii, umožňujúcich ich použiť ako prostriedky realizácie každodenného globálneho otroctva na osnove zavedenia jednotnej organizácie psychiky, ak nie celej spoločnosti, tak vládnucej „elity“ (dozorcov nad otrokmi), privádza k otázke o hľadaní efektívnych prostriedkov prekonania spôsobu realizácie otrokárstva na osnove unifikácie organizácie psychiky. Preto preskúmame koránické názory na normálnu psychiku človeka i na odchýlky od nej s cieľom vyjasniť, či je Koránický fundamentalizmus človečou, a preto efektívnou alternatívou voči úkladom nastoliť globálne otrokárstvo na Zemi, nech by za nimi stál ktokoľvek, a nech by to bolo v akejkoľvek forme.

Rozdiel medzi psychickou normou a odchýlkami od nej je v Koráne definovaný a samotný Korán obsahuje učenie o živote človeka v súlade s v ňom vyjadrenou psychickou normou. Inými slovami, to značí, že pri ozmyslenom vzťahu jedinca k v Koráne povedanému sa pred ním otvára možnosť cieľavedome zostrojiť svoju osobnú psychickú kultúru tak, že sa bude odlišovať od bezcieľne bezmyšlienkovite sa vyskladavšej osobnostnej psychickej kultúry, vlastnej väčšine našich súčasníkov, aj vrátane tých, ktorí vyrástli v krajinách historicky reálneho (аle nie ozmysleného koránického) islamu.

A táto osobnostná psychická kultúra predpokladá zjednotenie svetského a religiózneho života, „mystiky“ i „reality“. Je výlučne praktická v tom zmysle, že všetky svoje tézy, poučky, ustanovenia potvrdzuje každodenným životom jedinca v spoločnosti. No prv, než prejdeme k rozobratiu v Koráne povedaného, je nutné spraviť niektoré vysvetlenia, pretože žijeme v nie arabskej kultúre.

Koránické učenie karhá – ako zlomyseľne zvrátené - celú biblickú sociológiu, bohoslovecké i démonologické doktríny všetkých biblických kultov. Ale keďže ľudstvo je jediné, nehľadiac na rozličnosť kultúr, tak existuje kultúrna výmena, kvôli čomu sa nebolo možné vyhnúť prekladom Koránu do jazyka národov s inými vierovyznaniami. А okrem toho, pre pohlavárov biblickej civilizácie bolo potrebné študovať svetonázor svojich protivníkov a predstaviť ho svojim nevoľníkom v jeho neprimeranom obraze. Tieto skutočnosti vyžadujú rozobratie rady zvláštností kultúrnej výmeny medzi biblickou a koránickou civilizáciou.

Аrabské slovo «Аllah», «Аlla» - to je ekvivalent ruského slova «Бог», аnglického «God» (slovenského «Boh», českého «Bůh»)* a pod. Variácie znenia «Аllah», «Аlla» sú podmienené tým, že zvuk arabskej reči, predstavujúci sebou svojrázne «H pri výdychu», ako samostatný zvuk, odlíšený od iných vyslovovaní «H», sa vyskytuje nie vo všetkých jazykoch. Оdtiaľto v niektorých transliteráciách arabskej reči inými abecedami sa toto slovo píše ako «Аllah», а v niektorých «Аlla»1, i tomu primerane sa číta, hoci v originálnom znení je to niečo medzi nimi.

Je jasné, že slovo «Boh» v každom pozemskom jazyku nie je samotným Bohom, ale len poukázanie na Neho, pripomenutie Boha, ako Takého. Kvôli neprijatiu koránického učenia v kultúrach s panovaním biblických vieroúk a rozvíjajúcich sa na základe Biblie, pri styku so životom koránickej civilizácie nebolo možné používať svoje rodné ekvivalenty arabského slova «Аllah». To preto, lebo v tomto prípade stáročný rozmanitý konflikt civilizácie Západa so svetom islamu by sa vnímal úplne inak: slovo «Boh» rodného jazyka, zúčastniac sa kultúrnej výmeny s koránickou civilizáciou, by podrývalo pestované na Západe panujúce vieroučenie; postavilo by učiteľov vierouky panujúceho kultu pred otázky, na ktoré by nedokázali odpovedať, zostávajúc v zajatí im vlastných doktrín a boli by nútení samostatne a podľa svedomia rozmýšľať, čo by búralo systém realizácie otrokárstva na osnove totalitnej vierouky a jej zodpovedajúceho kultu. Táto okolnosť zanechala pečať aj na prekladoch Koránu z arabského jazyka do jazykov biblického Západu i Ruska2.

Ale nazvať «Аllaha» doslova «lžibohom, falošným bohom» niečo bránilo: existovali určité hlboké psychologické bariéry, cez ktoré nebolo možné prejsť; a aj, ak sa i niekto na to osmelil3, tak kultúra spoločenstiev takéto preklady neprijala. Označiť «Аllaha» za jeden zo pseudonymov Satana, takisto nebolo úplne výhodné, a pretože v Koráne sa satan spomína a karhá nie jedenkrát, tak by vznikоl zmätok. Preto arabské slovo «Аllah» preniesli do iných jazykov bez prekladu, rozumejúc pod ním približne nasledovné:

«Моžno aj existuje nejaký duch menom Allah. Коrán? — Či tо je od Allaha, či výmysel Mohammeda, z pýchy nazvavšieho seba prorokom skutočného Boha; а kto je tento Allah — to nie je naša vec, my máme našťastie skutočnú vieru, a my, sláva Bohu, žijeme bez Allaha.» А rečové zvraty typu «jedine Allah vie», «Аllah s ním» stáročia ležia v neurčitosti: čert to vie, alebo Boh ho vie, či to čert s ním, alebo Boh je s ním a pod. Ak takéto rečové zvraty sa vyjadria v lexike jedného jazyka, tak z toho vznikne buď hlúposť, alebo prejav démonizmu. A tak, «my, sláva Bohu, žijeme bez Allaha» je ekvivalentné nasledujúcemu: «my, sláva Bohu, žijeme bez Boha», t.j. neprijímame Boha a chceme podporovať takýto démonický spôsob existencie i naďalej, ale s Božím požehnaním.

Avšak všetci, ktorí žijú v kultúre s takou dvojjazyčnou zmyslovou neurčitosťou, musia vedieť, že ľudské požehnanie, аdresované inému človeku, sprevádzané znamením kríža a slovami v ruskej reči «V mene Alaha, Milostivého, Milosrdného...» nie je hlúposťou, akokoľvek bizarnou na prvý pohľad, zdalo by sa takýmto spojením: Issa – Ježiš je jeden z prorokov Islamu, jediný v Koráne pomenovaný Mesiáš, a Boh skutočne vie všetko, a On je s tými, čo žijú podľa svedomia a vrúcne Ho privolávajú.

То isté sa týka aj arabského slova «islam», ktorého zmysel si prekladatelia neželali objasniť slovami iných jazykov. Ak máme zmysel tohto arabského slova vyjadriť v ruskej reči, tak najpresnejším ekvivalentom je «Kráľovstvo Božie na Zemi, prijaté ľuďmi z ich slobodnej vôle». Аrabské slovo, od ktorého v iných jazykoch vzišli slová «musulman» a slová s rovnakým koreňom, sú v arabskej gramatike slová s tým istým koreňom, ako aj slovo «islam»4. V súlade s tým musulman – to je človek, vrúcne sa snažiaci uskutočniť Kráľovstvo Božie na Zemi. A preto je tu potrebné spomenúť chiliazmus.

«Chiliazmus (z gréckeho chiliás — tisíce), viera v „tisícročné kráľovstvo“ boha a spravodlivých na zemi, t.j. viera v uskutočnenie mysticky jasného ideálu spravodlivosti ešte do konca sveta» („Sovietsky encyklopedický slovník“. 1986).5 Iný názov chiliazmu - «millenarizmus» - pochádza z latinského slova tisíce. Chiliazmus a millinarizmus od momentu ich objavenia sa v gréko- a latinojazyčných regiónoch Rímskeho impéria sú skúmané panujúcimi cirkvami, považujúcimi sa za kresťanské, ako heréza, t.j. falošné učenie. A v tomto niet rozdielu medzi pravoslávím a katolicizmom. A chiliazmus je cirkvami karhaný napriek zmyslu Kristovej modlitby: «Оtče náš, ktorý si na nebesiach! Nech sa svätí meno Tvoje; nech príde Kráľovstvo Tvoje; nech bude Tvoja vôľa aj na zemi, ako na nebi…»

Ale ak sa slovo «Аllah» v už existujúcich prekladoch Koránu zamení za slovo «Boh» každého z jazykov a nebude sa zabúdať pri ich čítaní na pôvodný význam slov «musulman», «islam» a im podobných, tak Korán v jeho prekladoch získava úplne iný zmysel. Následne príde podľa svedomia a podstaty odpovedať na otázku:

Je pravdivé učenie o púti vstúpenia ľudstva do Kráľovstva Božieho na Zemi, v ňom vysvetleného, alebo je to imitácia Zvestovania Boha skutočného s ďaleko siahajúcimi démonickými zámermi? avšak práve z tejto otázky počas viac než 1300 rokov existencie historicky reálneho islamu, v mnohom sa odlišujúceho od koránického, sa odchyľujú všetci nepripúšťajúci Kráľovstvo Božie na Zemi - Islam.

 

-pokračování-

 

 

1Okrem toho, treba mať na zreteli aj to, že v arabskej abecede niet rozdelenia písmen na počiatočné (veľké) a obyčajné malé. Ak túto zvláštnosť arabského textu máme predať pomocou inej abecedy, tak je potrebné všetko písať buď malými, alebo veľkými písmenami..

2Z najrozšírenejších prekladov Koránu do ruštiny, jediným, v ktorom je slovo «Аllah» preložené ako «Boh», je preklad G.S. Sablukova, vyšedší na svetlo sveta až koncom XIX. storočia, ku ktorému ruská vládna „elita“ i ostatná „inteligencia“ zostala hluchá.

3Ako Salman Rushdie, ktorý ocharakterizoval Korán slovami «Satanské verše» („Satanské básne“ v inom preklade originálneho názvu) v diele s rovnakým názvom.

4Niektorí, predovšetkým matematici Moskovskej štátnej univerzity Lomonosova A.T. Fomenko a G.V. Nosovskij, zaoberajúci sa analýzou historických kroník použitím aparátu teórie pravdepodobností a matematickej štatistiky tvrdia, že slovo «musulman» a slová s rovnakým slovným koreňom pochádzajú od názvu mesta Musul v malej Ázii, kde v 13. storočí bolo jedno z centier nestoriánskej herézy, z ktorej podľa ich názoru sa vyvinul historicky reálny islam (viď. „Metódy štatistickej analýzy textov a aplikácie v chronológii“. Vydanie MŠU, 1990. str. 565). Inými slovami, ich tvrdenie v podstate znamená, že v tom svete, v ktorom oni žijú, arabský jazyk neexistuje alebo je to nezmysel, a z tohto dôvodu jeho morfológiu, gramatiku a etymológiu («Odbor jazykovedy, zaoberajúci sa štúdiom prvotnej slovovýznamovej štruktúry slova a zisťovaním prvkov jeho pôvodného významu». — „Sovietsky encyklopedický slovník“. 1986) možno ignorovať.

5Chiliazmus - očakávanie skorého príchodu spasiteľa a jeho tisícročného kráľovstva, stredoveké učenie o príchode tisícročného kráľovstva Božieho na Zemi. (slovník cudzích slov) – pozn. prekl..

 

Diskusní téma: Prídi na pomoc mojej neviere… (17)

:klidek panove ;-)

PESS | 30.05.2016

CICIAK & SIO ..Vasa vzajomna diskusia sa zda byt pre oboch velmi plodnou...Tu si vymenite par stavnatych vyrazou,tam si vzajomne vymenite a doplnite svoje znalosti..pozrete dake to video..Vy iste raz spolu aj na pivko skocite ...Hlavne to chce KLID ,panove ;-)

Re: :klidek panove ;-)

Cico Ciciak | 31.05.2016

Hoci sa dokážem poriadne na*rať, tak aj rýchlo zabúdať. Jednoduché slovko sorry je ťažké vysloviť, ale už som to pár krát zvládnul, takže nič nemožné. Až ako starší som napríklad dokázal oceniť tie naivné americké seriály pre puberťákov typu BH90210 a to ich: nechceš si vo tom promluvit Brendno; promiň Dylane, je mi to líto... Minimálne v tomto mali prínos, častými striedaniami partnerov už nie. :DD

Re: Re: :klidek panove ;-)

Sio | 02.06.2016

Nejen v informatice, ale i ve společnosti existuje něco jako "komunikační protokol". V informatice je to v rámci síťařiny propracováno do detailu a je tu mnoho analogií s tím, jak by měl vypadat takový protokol mezi lidmi.
Takový protokol (znalci počítačových sítí ho znají) obecně je strukturován do několika vrstev.
***
Ta nejnižší je fyzická.
Přirovnal bych ji k tomu, že člověk komunikuje s člověkem, což je vyšší stupeň kompatibility a umožňuje to bohatší protokol, než pokud třeba člověk komunikuje se psem. Oba (lidé) umí mluvit (psát), poslouchat (číst) atd. Pes to neumí, reaguje na jednodušší signály.
U počítačové komunikace to odpovídá typu síťových karet, aby například obě počítaly s tím, že 5V (a ne 15V) je jednička a 0 V je 0. Lze to totiž udělat různě, ale pokud to není stejné u obou karet "nedomluví se"
Takže patří sem lidská řeč (psaná nebo mluvená) a také použitý jazyk (třeba angličtina). Ale pouze jednotlivá slova.
***
Další úroveň je linková.
Odpovídá v lidském protokolu schopnost skládat slova do vět podle určitých pravidel srozumitelných pro obě strany. A také informaci o tom, s kým mluvím, pro koho píši ... nemusím ho znát jménem ani znát jeho nacionálie, třeba adresu. Podívám se, vidím.
V počítačovém protokolu se jedná o sestavování informace do rámců (frames). Asi nejpodstatnější je, že obsahují fyzickou adresu druhé strany (ethernetovou).
***
Síťová vrstva obsahuje síťovou adresu (např IP), dalo by se to přirovnat k poštovní adrese, která určuje jednoznačně, s kým komunikuji a přitom jsem abstrahován od jeho vzhledu.
***
Transportní vrstva se stará o to, aby nedocházelo ke ztrátě informací. Pokud není některý z paketů rozpoznan a chybí v řetězci paketů, požádá SW odpovídající síťové vrstvě jeho znovuodeslání.
V lidském protokolu to odpovídá otázce "Promiňte, nerozuměl jsem, můžete tu větu zopakovat?"
***
A pak jsou tu další, jako relační, prezentační a aplikační vrstva. Jejich popis je možno najít pod názvem "OSI model" na wiki a každý se může pokusit najít analogii s lidským protokolem.
***
Proč o tom mluvím? Některé protokoly, jako třeba UDP mohou některé vrstvy postrádat, například transportní vrstva postrádá zpětnou vazbu. Takový protokol prostě vyskládá celou informaci a nezajímá se o to, jak ji druhá strana přijala. Stačí chybička a celé je to nanic. Proto i lidé by měli používat pokud možno kompletní komunikační protokol. Pokud začnou komunikaci nadávkami, většinou to nevede k další plodné diskusi. Na druhé straně to závisí na míře tolerance protistrany a je možno nějak navázat třeba v následném pokusu.

.

Cico Ciciak | 29.05.2016

Raz som sa jedneho kolegu v práci na obede pýtal, že prečo si o scientológii myslí, že je to sekta, prečo sú podľa neho scientológovia "satanisti" a v čom konkrétne! Na otázky my odpovedal, že mu to tak bolo povedané v kostole od farára (a ten černo-prdelník to zase určite dostal v notách zo "Svätej" stolice :DD)! V ďalšej časti rozhovoru samozrejme vysvitlo, že jeho znalosti o danej téme sú tak maximálne na úrovni toho názvu! :DD Ale hlavne, že mu pán farár v kostole povedali, že scientológia je "satanizmom" najhrubšieho zrna a scientológovia "satanisti" jak remeň (ďalšie podrobnosti a dôkazy samozrejme ovca mať nepotrebuje, tá má len slepo veriť v dogmy RKC)! (Ja pod pojmom "satanizmus" chápem stav mysle, respektíve rôznym spôsobom /od narodenia, výchovou, "kultúrou", dogmami, relígiami.../ poškodenú psychiku/"dušu" u človeka, hlavne na podvedomej úrovni, ktorá mu zabraňuje zdravo a triezvo uvažovať a konať a dosiahnúť skutočne Ľudskú úroveň!) Myslím si, že podobný názor prevzal aj voči Koránu, islamu a moslimom, hoci toto nebolo témou nášho rozhovoru (ale na základe jeho defektných podvedomých stereotypov a vzorcov myslenia prevzatých zo zvrátenej biblickej "kultúry", ktoré som u neho identifikoval, je to veľmi pravdepodobné)!

Re: .

Spektátor Čumilovič Puk | 20.12.2016

Já se ŘKC zde musím zastat. Kdysi jsem viděl na netu nějaké pojednání o Scientologii od italského spisovatele, prý svobodozednáře, a religionisty, prý poradce papeže Jana Pavla II. Umberta Eca, na téma Scientologie. U.E. do doslova nazval Opravdové náboženství. O satanismu ani ň. Byl to podklad asi pro Papeže. Od Papeže jsem na to téma také nikdy neslyšel nic v tom smyslu, že by si myslel něco o satanismu. Mám dojem, že lidé si někdy vytvářejí mýty, a ty šíří dále a dále...

.

Cico Ciciak | 29.05.2016

Celkom ma zaujíma táto téma, ktorá si rozhodne zaslúži pozornosť, pretože cez jej rozšifrovanie sa nám otvárajú nové obzory! V tomto smere som skutočným ne-fašistickým liberálom (ne-západného typu)! To znamená, že som rád za to, že VP ZSSR/Ruska práve aj prostredníctvom analyzovania Koránu, pôvodného Koránického Islamu a súčasného (pseudo)islamu, respektíve biblie a (pseudo)kresťanstva, ktoré nemá nič spoločné s pôvodnou, skutočne Bohabojnou filozofiou života autentického (ne-mytologického) (ne)obyčajného Človeka Issu, sa snaží (proto-dialekticky) približovať k objektívnej pravde! Vzniká tak šanca na skutočnú konvergenciu a porozumenie medzi všetkými troma "abrahámovskými" relígiami a hlavne šanca na vyslobodenie sa ľudí z pod pseudo-božieho egregoru GP! Vďaka za to! Takže pre všetkých: buď berte, príďte s niečim ešte lepším, alebo choďte...!

Re: .

Cico Ciciak | 29.05.2016

Treba si uvedomiť jednu vec a síce, Európe reálne hrozí, že v nej v budúcnosti bude zavedený určitý typ (forma) fašistického šariátu a preto skutočne nebude na škodu, ak budú ľudia v Európe, vrátane moslimov, dostatočne informovaní a uvedomelí k tomu, aby dokázali odlíšiť pravý islam od toho nepravého pseudo-islamu, ktorý by tu GP chcel zaviesť! Len vtedy bude existovať lepšia šanca na väčšiu mieru ne-krvavosti počas chystajúcej sa transformácie Európy a celej západnej buržoázne-liberálnej (kapitalistickej) "kultúry", ktorá je z hľadiska prežitia súčasnej globálnej civilizácie proste nevyhnutná!

Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Je snad KSB ideologii, která se plíživě snaží lidem plíživě podstrčit islám?

Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Pe-tri | 29.05.2016

Kdo začlení do svého světonázoru koncept Boha, umí si na tvoji otázku odpovědět sám.
P.

Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Bůh ano, ale proč zrovna Alláh?

Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Pe-tri | 29.05.2016

Copak není v článku napsáno jak je vhodné chápat slovo Alláh? Bůh a jeho jména jsou různé záležitosti. Kdo bytostně hledá Boží vůli IMHO neignoruje snahy a výsledky těchto snah druhých.
P.

Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Jistě, je jedno, jak si ho to které náboženství pojmenuje. Můj Bůh se do žádného zavedeného systému nevejde a to už z jeho podstaty. Nikdo nemá právo vstupovat do dialogu mezi mnou a Ním. Ale mi nešlo o jméno, ptám se - proč se tu probírá islám?

Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Pe-tri | 29.05.2016

Protože to je objektivněji vyjádřené chápání Boha než tvé subjektivně individuální.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Jak tohle můžeš vědět? Ty jsi arbitr objektivnosti vyjádření Boha? Ale proč ne třeba hinduismus? Islám je to nejvíce objektivní vyjádření Boha?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Pe-tri | 29.05.2016

Alternativou k chápání Boha v islámu bylo tvé chápání a i vůči němu došlo k vymezení. Tedy opakuji - islám je objektivnější chápání Boha než chápání tvoje. Vůči chápání Boha v jiných světonázorech ani o míře jejich objektivity se ani nevymezuji ani nevyjadřuji.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Naopak, nejde prvotně o mé nebo islámské chápání Boha.
Otázka zní : proč se diskutuje a obhajuje Islám, když tu máne i jiná náboženství?
Podotázka: Má snad KSB nějaký speciální příznivý vztah k islámu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Cico Ciciak | 29.05.2016

http://pastebin.com/PF5xcihj

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Hox | 29.05.2016

Nikde v KSB obhajoba islámu není, to co tam je, je analýza některých věcí z Koránu.
Jestli chceš tvrdit, že tam obhajoba dnešního islámu je, uveď konkrétní citace kde.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Nechci a ani nemohu nic takového tvrdit, na to KSB neznám dost dobře. Ale říkal jsem si, od čeho jsou tu ti, kdo to znají lépe. Bezelstně jsem se zeptal, jen to asi nebylo pochopeno jako obyčejný dotaz. Chtěl jsem jednoznačnou odpověď a teď jsi mi ji dal.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Kolodej | 31.05.2016

Opäť? Ciže nevieš, nepoznáš - ale podsúvaš tézy a vyjadruješ názor k niečomu, čomu nerozumieš. To si sa rovno mohol opýtať, či KSB sa nesnaží plíživým spôsobom presadiť zoofíliu.
A pri tých svojich tituloch snáď zvládneš rozoznať otázku od podsúvania. Nebola to "bezelstná" otázka. Otázka má veľmi jednoduchú definíciu :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 02.06.2016

Nerozumím, neznám, tak se ptám, chci se poučit. Vy to děláte jinak?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 02.06.2016

Isteže inak. Bez podsúvania odpovede.
Asi takto: Sio, Vy ste kokot?
Podľa Vás úplne bezelstná otázka.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Kolodej | 02.06.2016

To bolo samozrejme moje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 03.06.2016

Nemyslím si to. :-) Prostá odpověď.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Kolodej | 07.06.2016

A to ti príde štandardné? Takto bežne komunikovať? Pani, Vám drbe? a podobne? Alebo to je len teraz dobré/štandardné, aby si pán nemusel pripustiť možné pochybenie :))))
U nás máme také:
Fúú Sio, Vy ste jaký múdry.

Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Hox | 29.05.2016

Ano, skutečně, proč by se měl člověk zajímat o vědomosti? Nechat se stříhat a porážet je jednodušší (do určité doby).

Je Sio troll, který se snaží manipulativně-plíživě lidem podstrčit falešný dojem o KSB?

Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Proč bych měl někomu něco podstrkovat? To tu snad čte na webu nějaký hloupý dobytek, co by si snad zrovna Siem měl nechat něco podstrčit? Mi to připadá, že oponentů mám tady dost a to je jen dobře.
Vědomosti - jistě. Ale proč zrovna islám? Jak souvisí islám s KSB? Dobře, tak Bible ne, to tu bylo objasněno. Proč třeba neprobíráme buddhismus, ten je mnohem sympatičtější? Nebo taoismus, lamaismus, konfuciánství? Tohle mi není jasné. Má to nějaký důvod?

Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Hox | 29.05.2016

Dokud nerozlišuješ pojmy korán, koránický islám a historicky zformovaný islám, nemá diskuse smysl.

Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Myslel jsem, že ani jeden z těch pojmů, nic, co souvisí s islámem nebo jiným náboženským systémem, nesouvisí s KSB. Nebo ano? A já myslel, že KSB má vlastní pojetí Boha, tak jako já. A najednou je tu něco jako
>>Prídi na pomoc mojej neviere… (o podstate dianetiky a scientológie) (17). «Islamský fundamentalizmus» a proste Islam<<
a je to plné islámu. No, asi jsem se spletl. Doteď si neumím dát dohromady Stalina a islám. Tady to jde.

Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Hox | 29.05.2016

Dokud nerozlišuješ pojmy korán, koránický islám a historicky zformovaný islám, nemá diskuse opravdu smysl.

Opravdu je článek "plný islámu"? Co chápeš pod slovem "islám" v tomto tvém výroku?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Bojíš se odpovědět a proto relativizuješ pojmy? Proč je islám lepší, než buddhismus?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Hox | 29.05.2016

Pokud nerozlišuješ zmíněné pojmy, skutečně s tebou není o čem se bavit, byla by to variace na grotesku jak se baví dva hluchoněmí.
Islám je lepší než budhismus? Kde je psáno?
Kromě toho, taky jsi neodpověděl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Myslím tu náboženský systém založený na Koránu, ať už na jeho správně nebo nesprávně interpretaci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Hox | 29.05.2016

Stále nechápeš prostou věc, že dnešní tzv. islám (historicky zformovaný davově-"elitární" systém) nemá s tím, co je v koránu, ABSOLUTNĚ NIC společného, pojmy a dojmy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Ale ano, přikrývá se Koránem, dělá si z něj štít. Nazval bych to "reálný islám", jako jsme měli "reálný socialismus", nevím, co si z něj pamatuješ. A také máme "reálné křesťanství", které má, hlavně a Novým Zákonem také společného jen málo. Řekl bych, že je to obecný princip. Na jedné straně je Zákon a na druhé Realita. Realita nikdy nesleduje důsledně Zákon. Problém je, když se Realita vzdálí příliš.

Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

udo | 29.05.2016

Veľká vlastenecká bola aká?
Sviaščennaja

Z tohto pohľadu bol Stalin vrchný immám :)

Keď formujete nadreligióznu koncepciu
riadenia spoloČnosti,
ako by ste nemohli nevychádzať,
nevyužiť jednotlivých naboźenstiev, filozofii skúsenosti?
..hlavne globálne dominantných

Vieme, źe absolútna nezávislosť neexistuje.
Je to prosto nebezpečná lož, ilúzia.

Samozrejme i v Koráne sú deformácie,
ako sme tu neraz rozoberali.

Podstatné je, čo konkrétne v ktorom "náboźenstve"
vyzerá byť v "PoRiadku", a kde sú uložené míny, bugy, backdoors, prehodenia zmyslov..Mínoove Labrynty..info-zbrane dvojsečné..
Pomôcť ľuďom v onom Rozlíšení.
Iba tak prestanú náboźenské rozpory.
Všetky relígie majú predsa rovnaký podKlad
a veky ide iba o to, Ten odkliať.

Ona šípková.."smerová" ruža
btw..neviem, či kolegovia z SD vedia,
do akej ma3x zaťali..ktorá, kto ich navśtívi(l) :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Cico Ciciak | 29.05.2016

Presne tak!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Jako jsou rozporuplné věty v Bibli, tak jsou i v Koránu, i když sám sebe prohlašuje "za nejlepší literární dílo všech dob, které už nelze nijak vylepšit".

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Cico Ciciak | 29.05.2016

Myslím, že tu už bolo v minulosti x krát povedané, že aj Korán bol do určitej miery (účelovo) na-infikovaný (napríklad princíp neba a pekla), hoci nie až tak, jak biblia, okrem toho, že je to mladšie "Zjavenie", tak aj kvôli jeho zvláštnej veršovanej podobe! Lenže to by si sa musel v tom trochu viac vŕtať, ty psychický trockista (ale nemáš sa za čo hanbiť, kedže je to v biblickej "kultúre", a myslím si, že aj v iných, značne vyskytujúci sa jav)! :DD

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

No, trochu jsem se už povrtal. Pochopil jsem, že jelikož nejsem muslim, Korán na mě nevzhlíží moc laskavě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Cico Ciciak | 29.05.2016

Nikto po tebe nechce, aby si sa stal moslimom, tak tu už konečne prestaň šalieť ako magor! Tiež som ti dal predošlým príspevkom taktne najavo, že tieto veci sa tu už dávno rozoberali a nenapísal si nič nové!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 29.05.2016

Pokud chceš pochopit mé motivace k diskusi, podívej se na mou otázku v kořenu této větve debaty:
"Je snad KSB ideologii, která se plíživě snaží lidem plíživě podstrčit islám?"
Na to se dalo odpovědět jednou nebo několika málo větami, které by to srozumitelně vysvětlily. A bylo by vymalováno.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Cico Ciciak | 30.05.2016

Ešte raz ti hovorím: uveď konkrétne dôkazy, namiesto nejakých tvojich pošahaných dojmov, keď obviňuješ KSB, že plíživo pretláča pseudo-islam! Ja tu nič také nevidím, len asi najlepšiu analýzu Koránu a islamu na nete! Hlupák!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 02.06.2016

Neobviňuji, ptám se.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

udo | 30.05.2016

Každé zvrhnuvšie sa (kým) náboźenstvo, ideológia, filozofia sa deklarujú za najlepśie na svete.

Hlavne chronológia (okrem iného) je u koránu rozbitá,
čo je 2.prioRíta.
Tak zablokovali kurátori prienik islamu na západ.
(Konfliktpotenzial erhalten und aufbauen)
..a získali čas na jeho prevrat vo svoj opak
Hasičom ohňom už do bot tieklo..
Zároveň ním "eli"mínoovali autokefálne cirkvi severnej Afriky
a Blízkeho východu. O.i.

https://wikiislam.net/wiki/Chronological_Order_of_the_Qur'an

vizuálny 2D key k dešifrácii pôvodnej verzie koránu pred deformou kalífa Otmana:
https://dribbble.com/shots/1650246-Timeline-Visualization

Dnešný korán je DMA modul.
Povôdný bol štandardným sekvenčným algoritmom..postupnosťou,
bližšou mysleniu Západnej kultúry

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Sio | 30.05.2016

S tím se dá souhlasit. Osud každého vlivného náboženství. DMA - Direct Memory Access? No, zajímavý způsob vyjádření, připadá mi trefný, pokud to má smysl, jaký si myslím, že to má.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

udo | 30.05.2016

Ano.
DMA je čiastočne prijateľný v Blízkovýchodnej kultúre,
no i tam robí nevyhnutne paseku..
Rozbili chronoLogos pri(e)Behu,
príčinno-dosledkovú následnosť.
No Miera Času ich dobehla..

Akoby Janko s Marienkou najprv
perník-chalúpku s JaGou našli,
a až potom na jahody išli..

U nás by táto forma islamu bola neprijateľná.
Lámalo sa to cca v r. 860 a 1530.
Btw..Práve sme slávili 1150 výročie..
(Pri kompresii referenčného bodu skúmanej ma3x
a prevode na písmená TISO, ktorého by mali ešte v neposlednom rade samotní judaisti príslušne rehabilitovať, bo nemožno budúcnosť na lži budovať..)
..neodbáčajme vśak príliš od témy do previazaných matríc..kulturologických tenzorov..

Predátor teda vedia, že takto to nejde a v pôvodnom znení islam oficiálne neponúknu zo známych dôvodov min. na SK ani dnes.
Preto v tomto zmysle len strašia.
Navyše násilným prístupom iba zbytočne zobudili
lokálnu brutálnu "čierno-bejsku" matricu.
250 rokov bola tá masa stavaná.
Extrémne predimenzovaná lavína.
To je jeden z aspektov mýtu Hory Sitna.
(čiastočne podobne, ako u vás Blaník,
Kriváň-Říp apod.)

Tož buď sú tak blbí, alebo práve toto chceli..
Preto treba hlavy skľudniť,
vo vode z trenčianskej studne schladiť,
mocným duškom sa pomaly, výdatne napiť,
že by sa tA3 (sprava) nemusela príliš budiť..
..a hlavne spiace vulkány jej predhoria..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Ferko | 01.06.2016

Divadelné stvárnenie legendy o rytieroch zo Sitna.
https://uloz.to/xXBbnJ2G/viva-zbor-legenda-o-rytieroch-zo-sitna-2013-mp4

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

udo | 02.06.2016

Zaujímavo to "skombinovali" :D

..Vek prvého zdokladovaného osídlenia niektorých hradísk siaha až do neolitu, či ďalej.
Niekedy aj 6-7 000 rokov dozadu.
Na Sitne je zdokladované obrovské 16 ha hradisko z pred viac, ako 3000 rokov v hodne vyspelej forme.

Podobne Pustý (kedysy "Starý") hrad nad Zvolenom - ochrana vstupu k strategickým ložiskám, Bratislava a mnohé iné. Vďaka vulkanickému podložiu a množstvu drahých kovov, väčšinou dnes už vyťažených, máme z pohľadu Európy extrémnu hustotu nálezov. Mnohé oblasti sú doslova prešpikované. Masívne opevnenia, kde žilo 15-20 000 ľudí, čo na tú dobu nemá vo svete moc ekvivalentov, ak vôbec. Hlavne "ranný" starovek. Kontinuita osídlenia min. 8 000 rokov. V mnohom viac ako Taliansko, či Grécko. Baníctvo a hutníctvo vždy vyžadovalo top technológie. I keď sa to pred verejnosťou z bezpečnostných dôvodov tají. V neposlednom rade ako ochrana pred tlupami detektorových nájazdníkov s "obdivovaného" Západu.

Viď aj neustále naťahovanie rôznych stavieb,
kde inde bežia oveľa rýchlejśie.
Korupcia je v tomto zmysle naozaj minimálna príčina.

Z príslušných fakúlt a zo SAV platí prísny zákaz zverejňovania.
Čím menej sa o nás vo svete hovorí, tým lepśie pri danom globálnom režime posledných 300-400 rokov.
Získavame čas..na preskupenie.

Preto ich presstitútky tak kvičia
a furt na "propagáciu Slovenska", "turizmus" tlačia.
Vybrakovali a zničili by to do súkromných zbierok.
Peňazí je dosť, len sú všetky odvádzané cez DPH (miesto spotreby-na západe lacnejšie úvery) na Západe.
Za každé Euro z Eurofondov odvedieme minimálne 2x toľko na daniach (podľa rôznych odhadov aj hodne viac), z ktorých si oni svoje vojny a sociálny systém financujú. Z našej práce, času a surovín.

Tam prakticky niet výroby, len fiktívne "služby".
Ani ovce im už nepracujú
..a preto ich aj bačovia sami likvidujú

Príde však čas..len sa nenechať
na čierno-beja vyprovokovať..

Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Cico Ciciak | 31.05.2016

V skutočnosti štát/spoločnosť/svet nemôže existovať bez ideológie! Ideológia (= sveto-názor, systém organizácie/usporiadania, samo-riadenia spoločnosti) nie je vôbec špatná (vo všeobecnosti ani propaganda = šírenie myšlienok, informácií za účelom získania prívržencov), pokiaľ je ľudská, neberie sa absolútne/dogmaticky a nepresadzuje fašisticky (ako napr. súčasná neo-liberálna davo-korporáto-kracia), alebo existuje v rámci metodolgickej, t.j. ne-dogmatickej kultúry, kde Ľudia môžu jednotlivé veci slobodne prehodnocovať a nahrádzať za objektívne lepšie alternatívy!

Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Cico Ciciak | 31.05.2016

Po menšej úprave:

V skutočnosti štát/spoločnosť/svet nemôže existovať bez ideológie, ako sa nás o opaku snažia presvedčiť rôzny "sérešníci" zo sekty "otvorených dverí", teda sami proti-ľudskí ideológovia, fašisti jak remeň! Ideológia (= sveto-názor, systém organizácie/usporiadania, samo-riadenia spoločnosti) nie je vôbec špatná (vo všeobecnosti ani propaganda = šírenie myšlienok, informácií za účelom získania prívržencov), pokiaľ je ľudská, neberie sa absolútne/dogmaticky a nepresadzuje fašisticky (ako napr. súčasná neo-liberálna davo-korporáto-kracia), alebo existuje v rámci metodolgickej, t.j. ne-dogmatickej kultúry, kde Ľudia môžu jednotlivé veci slobodne prehodnocovať a nahrádzať za objektívne lepšie alternatívy!

Re: Re: Re: Proč by se měl člověk zabývající se KSB zajímat o korán?

Cico Ciciak | 31.05.2016

Náboženstvá (dnes skôr relígie) sú tiež len ideológiami!

konštrukcie

udo | 28.05.2016

je to super, ale..
Nebolo by fakt lepśie stavať tie vety..obrazy viac s ohľadom na náš (SK/CZ) spôsob vyjadrovania?

Obávam sa, že prílišné držanie sa pôvodnej predlohy
podvedome odradzuje ľudí od týchto vážnych štúdii,
či?

Re: konštrukcie

Oracle 911 | 28.05.2016

Súhlas, prílišné držanie sa predlohy (aspoň čo sa týka spôsobu vyjadrovania/štruktúr viet a nie zložených viet), je niekedy na škodu. Čitateľa so žiadnym vzťahom k Ruskému jazyku a s SŠ vzdelaním môže odradiť.

Re: konštrukcie

Paulo | 29.05.2016

Mne to až tak neprekáža, číta sa mi to ľahko, možno preto že veľa tú ruštinu pílujem... Skôr mi vadí preklad "historicky reálny" evokuje to vo mne ten skutočny, pravý, nepokrivený, o ktorom je v texte reč a pritom sa myslí ten, ktorý vidíme v TV. Bol by som za "historicky degradovaný/zvrhnutý" alebo hovoria VP vytvorený, ak sa nemýlim. Ten naozaj reálny by som nazval zas pôvodný, hm?

Re: Re: konštrukcie

Hox | 29.05.2016

nejlépe asi "historicky zformovaný"

Re: Re: Re: konštrukcie

Paulo | 29.05.2016

Za mňa súhlas

Re: Re: Re: Re: konštrukcie

udo | 29.05.2016

Na to je to tu.
Na korekcie..česanie.

Áno..raz isto prídu zdatnejší ako my
a napíšu, sformulujú niečo ešte objektívnejšie, oveľa lepśie..
V tom-či onom

Přidat nový příspěvek