Příčiny islamizace Západu

G. Sidorov

Ani ve Vatikáně, Kolumbii nebo londýnském City analytici nechápou jednu věc: v tradičních křesťanských zemích Evropy a Ameriky se započal proces plíživé islamizace. Mnozí žurnalisté v USA, Kanadě i EU panikaří: tisk od nich potřebuje vysvětlení, k čemu teď dochází v křesťanském, přece ještě nedávno v tak stabilním z hlediska náboženství, světě?  Demokraticky smýšlející žurnalisté ho ale nemají a také ho ani mít nemohou. Protože jim nedochází to hlavní: tisíce a tisíce evropanů dobrovolně přechází na islám, a nikoli islám historický, šiitský nebo sunnitský, ale islám původní, prvotní. Ten který je obsažen v Koránu. Přičemž tento proces je spontánní, bez ovlivňování evropanů nějakými misionáři z Arábie, Afriky nebo Turecka. Nakonec takoví kazatelé a šiřitelé učení Koránu v Americe a Evropě být ani nemohou. Protože na východě původní islám ve své čisté podobě v podstatě zdegeneroval. Takže proč právě ten nereformovaný, původní, prezentovaný Mohamedem si získal duše mnohých evropanů?

Na tuto otázku západní analytici ani liberálně orientovaní novináři odpovědět nechtějí. Protože seriozním vysvětlením tohoto problému by bylo vážné odsouzení celé vychvalované západní společnosti. Zde je zajímavá jedna věc: Západ svého času (10.-17. stol.) vynaložil nemalé úsilí na rozložení a zničení tehdejšího islámského světa a v jeho troskách tak pohřbít ten pravdivý islám, původně obsažený v Koránu. A to se mu podařilo. Ale najednou, v polovivě 20. stol. toto mrtvé učení povstalo z popela a navíc přímo v srdci křesťanského světa – v Evropě a Americe. Takže vzniká otázka: proč se to stalo? Díky jaké síle se v duši křesťanstvím zklamaného obyvatelstva Evropy a Ameriky toto v podstatě mrtvé učení znovu zrodilo? Toto tvrzení lze nakonec zpochybnit, ale západní země se dnes skutečně stávají světovým centrem původního islámu, toho samého, o jehož vítězství tehdy snil jeho zakladatel Mohamed. Je pochopitelné, že vlivní a mocní okamžitě zareagovali. Jejich pokus o reformování pod jejich nosem se rodící nebezpečné ideologie vyvolal masivní kolonizaci Evropy i Severní Ameriky muslimskými přistěhovalci z Přední Azie, Afriky a Arábie. Těmto cílům dobře slouží zákulisně vytvořená a už nejednou vyzkoušená liberálně-demokratická filozofie. Avšak pokus rozpustit evropské muslimy v záplavě přistěhovalců se v Evropě ani v Americe nezdařil. Novopečení bílí a modroocí islamisté se ve velké většině nehlásí ani k šiitům, ani k sunnitům, natožpak k ma-likitům (partyzáni??, militantní islamisté??). Naopak, přiklánějí se ke svým souvěrcům wahhábistům, kteří na Arabském poloostrově a v dalších islámských zemích uznávají pouze původní, pravdivé a nezkažené učení Koránu. Právě kvůli tomu jsou nenáviděni celým západním světem. Považuje je za násilníky a teroristy. Co vadí civilizovanému Západu utápějícímu se v luxusu a požitcích právě na tomto islámském učení, navíc u jeho věrného spojence? A proč právě prvotní Mohamedovo učení a žádné jiné si našlo cestu na Západ?

Je to velmi jednoduché, ale aby bylo možné tomu porozumět, je potřeba si připomenout jeden zvláštní fakt. Ortodoxní historici nejsou schopni objasnit, proč v starověké, předkřesťanské Rusi vojenský stav i mnozí obyvatelé měst, především ti, kteří provozovali obchod, uměli dobře arabsky. Toto potvrzují mnohá fakta: velmi častý výskyt, i společných, ruských a arabských nápisů na zbraních, přilbách, mečích, drátěných košilích, brněních a šavlích, které měly funkci ochranných amuletů. Nikoli křesťanské, ale islámské! Vědci-historici se snaží vysvětlit tento fenomén pomocí pohádky, dle níž se všechy staroruské zbraně prý vyráběly na Východě: v Damašku, Gurganu (ve středním Íránu), Samarkandu, Chivě a dokonce v Maghribu (arabské země v SZ Africe). Ve skutečnosti chemické analýzy oceli prokázaly, že zbraně s arabskými nápisy byly vyrobeny hlavně v Rusku, v některých případech v západní Evropě. Takže vzniká orázka: odkud se vzaly tak úzké vztahy mezi arabským světem a předkřesťanskou a dále i křesťanskou Rusí až do 17. stol.? Brnění popsaná arabsky se na Rusi vyskytovala až do 17. stol. Arabové jsou národem jižním a nehraničil se severní ruskou konfederací, ale přesto s ní měl velmi úzké styky, navíc i jazykové. Proč? Možnou odpověď lze hledat v 7.stol. pnl., kdy Skytové táhli na jih, ale je to přece jenom vzdálená doba. Skytové tehdy žili v sousedství severních semitů více než 20 let, ale to asi sotva stačilo na to, aby se tehdejší znalost arabštiny uchovala na Rusi až do 17. stol. Zde se jedná o podstatně pozdější těsné vztahy. Pokud většina ruské elity ovládala dobře jazyk Arabské pouště a později i Přední Azie, co to bylo za vztahy? Byly vymezeny pouze obchodními zájmy? Samozřejmě, že ne. Pro účely obchodu není nutné se učit jazyk svého partnera, tím spíše jej ovládat jako druhý národní jazyk. Odpověď je, jak jsme si už řekli výše,  celkem jednoduchá, ale spočívá v poněkud jiné úrovni. A tou je především nábožensko-ideologická.

Už jsme si připomněli, že úzké vztahy Rusi s arabským světem započaly na konci 6. stol., kdy v Mekce prorok Mohamed intenzívně pracoval na zavedení spravedlivé náboženské ideologie. Pro pochopení jeho hlubokého vztahu k védickému světu Rusi je nutné připomenout, že v islámu Ježíš-Issa vystupuje nikoli jako syn boží nebo vtělení boha samého, ale jako všestranně vzdělaná a duchovně velmi vyspělá osobnost. Přesně jako ve védickém učení předkřesťanských rusů, z tohoto pohledu se jedná o absolutní analogii.

Ukazuje se, že zde existuje příbuznost v učení Koránu s jinými zákony ruského védismu. V případě Krista je jednoznačná: Korán zakazuje alkohol a narkotika, stejně tak Ruská předkřesťanská náboženská tradice. Starověcí védičtí rusové o svátcích místo vína pili pouze kvas a nic silnějšího. Korán vylučije jakoukoli formu lži. Lež, jak známo, se jevila jako jedním z nejvíce odsouzeníhodných činů i v předkřesťanské Rusi. Korán povoluje obchod, ale zakazuje lichvu. Tato koncepce se shoduje se všemi zákony, které platily do konce 14. stol ve včech ruských knížectvích. Za Mohameda v 7. st. a Světoslava v 10. st. se usekávala ruka lidem, kteří půjčovali na dluh s úroky.

Podivná náhoda, že? Korán krutě trestá za krádež a podvod, ty se stejně jako u védických rusů považovaly za těžký hřích. To samé lze říci o úkladné vraždě. Udivuje i dokonalá shoda védického světonázoru starých rusů s učením Koránu v tom, že v předkřesťanské Rusi se tělo člověka považovalo za chrám jeho duše, a tudíž  muselo být perfektní, jak u muže, tak u ženy. V obou tradicích bylo nutné tělo trénovat ke zdatnosti, zdraví a dbát na jeho krásu, ale nikoli formou zdobného krášlení, jak to později vyžadovalo křesťanství. Samotný Mohamed byl prý velký sportovec. Velmi dobře ovládal míčové hry, běhal rychle jako kůň a proslul jako jeden z nejlepších šermířů. Ve védické předkřesťanské Rusi se vždy o svátcích pořádaly koňské dostihy. Je pravděpodobné, že arabové okopírovali od našich védických předků nejen severní arijskou tradici, ale převzali a provozovali i naše národní hry. „Ale u muslimů existuje právo mnohoženství, který se zrodil v islámu – díky Koránu“ - může namítnout skeptik. Musím ho ale zklamat. Islám si ve svém Koránu něco svého vlastního vůbec nevytvořil. To znamená ani mnohoženství. Všechna jeho hlavní přikázání pro život v něm obsažená, jak bylo už uvedeno výše, byla přenesena do Arábie z ruského védického severu. Zároveň i ono křesťanstvím nenáviděné právo mnohoženství. Stačí si přečíst libovolnou védickou literaturu: indickou, íránskou nebo naši, nikoli tu oficiální, ruskou, a vše se potvrzuje.

Je pravda, že na Rusi v průběhu mnoha tisíců let existovaly v rodinách polygamní vztahy. Ne však z iniciativy mužů, ale z iniciativy ženy. Pochopit jemnost takových vztahů arabové nedokázali. Zřejmě jim to nedovolovala jejich vnitřní klanová kultura. Volba ženy totiž umožňovala odfiltrovat ze společnosti množství degenerovaných pro reproduktivní proces nevhodných mužů. Ano, jednoho muže si mohly vybrat a vdát se za něj dvě, tři i více žen. Ostatní muži zůstali sami a neměli tudíž potomky. Ale to už je jiné téma. Týká se evoluce sociálního vědomí a nikoliv vztahu islámského světa k védickému. Jaký závěr lze z výšeuvedeného vyvodit? Pouze jeden. Islám do svého Koránu doslova zkopíroval naši árijskou, boreálskou ideologii. A v určité míře i náboženství. Ano, i religii a není třeba se divit. Například „Alláh“ pochází ze starosemitského „Elohim“, což je množné číslo od slova bůh, tedy mnohobožství. Prostě se časem danému slovu určil jiný význam, poznání a poznatky byly zkresleny a pokřiveny díky úplně jiné jižní kultuře pouštních kmenů. Díky tomu pro evropany na první pohled vyhlížejí poněkud exoticky a cizorodě, ale zdaleka ne pro všechny. Proto bývalí křesťané – potomci árijců-boreálů - přijímají tyto zákony jako něco svého a nikoli cizího i přesto, že se jedná o zákony islámského Koránu. Přijímají to, co kdysi bylo vytvořeno a během tisícíletí zakořenilo v jejich hlubokém podvědomí. A umožnilo jim tak formou tradičního islámu strhnout pancíř žido-křesťanství. Tak se stalo, že za posledních 20 let v Británii přijalo islám více než 100 tis. jejích občanů, kde 60% tvoří běloši, v Německu kolem 30 tis., v Holandsku 60 tis., ve Francii asi 200 tis., ještě více v Itálii a ve Španělsku. A teď se šíří i do východní Evropy. Ale je pro to, abychom se vrátili k životním zákonům upevňující spravedlnost a mravní normy, nutné jít cestou islamizace? Není mnohem jednodušší vrátit se k našim vlastním védickým kořenům, z nichž právě vyrostl v 7. stol. islámský Korán?

Skeptik čtoucí tuto stať může vznést vůči autorovi několik přirozených otázek: „lze souhlasit s tím, že hlavní zákony islámského Koránu vyrostly z naší severní předkřesťanské tradice, tudíž tato tradice dala vzniknout i zákonu obřízky? Na Rusi přece nikdy nebyla“. Ano na Rusi zákon obřízky nepraktikovali. A ne jenom na Rusi, ale i v Centrální a Východní Azii i v Evropě. Tradice obřízky je vynález čistě semito-hamitský a zpočátku neměla žádný religiozní status. Súfijští asketové,  derviši a ochránci islámského Koránu vysvětlují, že obřad odstranění předkožky vznikl na základě nedostatku pitné vody v pouštích Arábie, která často obsahovala velké množství prachu a choroboplodných mikroorganismů.

Až později v 17. stol. se tato hygienická procedura zvrátila v náboženský rituál, bez něhož si žádný pravověrný muslim svoji existenci nedovede představit. Je faktem, že nejenom obřízka v islámu má svůj jižní původ. Čistě arabskou tradicí je i zákaz mužům spatřit odhalené ženské tělo. Na Rusi tento zákaz nikdy neexistoval. U slovanských kmenů byly běžné veřejné parní  lázně společné pro muže, ženy i děti, lidé se nestyděli za svoji nahotu.

Na severu Východní Evropy tato lázeňská praxe či obřad byl prostředkem k poznávání svého těla, tedy i jeho nedostatků, a pomáhala tak k jeho zdokonalování. Až v 17. stol. se popům podařilo vymýtit tuto tradici, především ve městech. Na vesnicích ale žije až do dneška, například v oblasti Belomor'je. Zůstává hádankou, proč zakladatelé a šiřitelé islámského Koránu, lidé, kteří podle současné vědy měli úzké kontakty s tehdejší védickou Rusí, se od podstaty lidského obnaženého těla a vztahu k němu odvrátili. Korán navíc zakazuje na freskách, obrazech, skulpturách jakékoli zobrazování člověka. Toto dosud nikdo neobjasnil. Pravděpodobně tak chtěli zakladatelé islámu vyhovět mentalitě arabů. Je známo, že obyvatelé Arábie jsou horkokrevní a vznětliví a pohled na obnažené tělo u nich může vyvolat nežádoucí asociace. Proto také tento zákon nemá severní, ale jižní původ. K jižní arabské tradici se vztahuje také zákaz chovu vepřů požívaní jejich masa, na rozdíl od jiho-východní Asie a Číny. Z výšeuvedeného vyplývá, že v Koránu jsou věci, které jsou vzdálené chápání západního člověka. Přesto, nehledě na tuto skutečnost, se v Americe i v Evropě dost lidí rozhodlo stát se muslimy. Co z toho vyplývá? Závěr je jeden. A ten, že tradiční křesťanské hodnoty přestávají evropanům vyhovovat. Otázka zní proč? Protože tyto hodnoty je nechrání před dluhy, úvěry z půjček, alkoholem a drogami a před morálním úpadkem. Podstatné je i to, že pod záštitu tradičního islámu se uchylují ani ne tak západní muži jako spíše ženy, statisticky až 70%. Proč? Opravdu chtějí emancipované evropské krásky zahalit své tělo do dlouhých tmavých šatů a obličej skrýt pod závoj? A možná se stát ženou v harému? Pokud západní ženy přijímají islám, tak jim jedno ani druhé asi moc nevadí. Vypadá to, že příčina je mnohem závažnější. Jak ukázal dotazník, evropské ženy v tradičním islámu hledají ochranu před degenerativními procesy šířícími se v západní civilizaci. Pochopily, že takzvaná svoboda ženy, kterou hlásá žido-křesťanská tradice, se projevuje v krajní formě nemravnosti.  Západní evropská žena je svobodná pouze na papíře a jen ve vztahu ke svému muži. V podstatě amorální a nemravná společnost ji z manželky a matky obrátila ve smyslnou ženštinu, která svého muže používá jako nástroj k dosažení svojí kariéry a děti chápe jako nutné a otravné zlo. Přijetím islámu tato žena opět nalezne své původní místo a poslání. Tradice Koránu jí vrací status plnohodnotné ženy a matky. Pro normální, psychicky zdravé ženy je to podstatné. Harém a závoje jsou ve srovnání se statusem poživačné dobyvatelky pro ni více přijatelnější. Dobrou zprávou je, že jsou na západě ještě ženy, které rozlišují opravdové životní hodnoty a bojují za ně jak mohou, třeba i za cenu přijetí cizí náboženské víry. A čím přitahuje islám západní muže? Je jasné, že nejde o obřízku.  Ale o to, že zákon nepovoluje alkohol a narkotika, odmítá v jakékoliv formě lichvu a ženě umožňuje být milující manželkou a matkou nezasahující do mužských záležitostí. Je ale škoda, že vzpoura v Evropě a v Americe proti biblickým hodnotám západní civilizace se neprojevila v obratu k vlastním severním védickým kořenům, ale prostřednictvím přijetí tradičního islámu umožňující jen částečně uspokojit požadavky potomků árijců. Jak je uvedeno výše, v islámském Koránu jsou takové návody a omezení, které jsou těžko slučitelné s psychikou evropana. Nebudu je znova vyjmenovávat, vážnější je, že existují. K takovému přijetí kompletní islámské kultury evropany by nemělo dojít. Ale tento proces již nastal, šíří se po celém západním světě. Otázka zní – co dělat? Jak obrátit  pozornost bouřících se proti biblickým hodnotám ke svým vlastním kořenům? Zbývá jediné, dát jim místo odporu proti křesťanům a židům to, co potomkům boreálů bylo před tisíci lety násilím odebráno. To znamená, nevyhnutelně seznámit evropskou civilizaci s její ztracenou orianskou severní tradicí. Díky níž i v 7. stol. vznikl islámský Korán.  Proč se bránit tím, co bylo přizpůsobeno jižním semitským národům a nikoli severním? Proč převracejí sami sebe etničtí britové, francouzi, němci, holanďané, poláci i rusové v poloaraby? Je to hloupé a nepřípustné. Východiskem je pouze navrácení se k našim severním boreálským védickým základům. K tomu mají evropané vše potřebné: především na teritoriích Ruska zachovaný odkaz védických předků ve formě pohádek a letopisů a dále védských sanskrtských textů  uchované do současné doby v Indii.

Překlad Sylva, zdroj

 

Diskusní téma: Příčiny islamizace Západu

.

Cico Ciciak | 02.10.2016

Ja to nepochopím! Tu sa chce každý stále len k niečomu starému (asi z nostalgie) vracať, čo už dávno zlyhalo a stroskotalo! Staro-slovanská kultúra zlyhala a (zaslúžene) neprežila svoj boj s reálnym historicky z(de)formovaným (pseudo)kresťanstvom, ktoré to následne rovnako nezvládlo (= biblický projekt GP), hoci je obecne stále najbližšie k Zámeru Boha-Tvorcu než všetky tie ostatné relígie/sekty/kulty (tým pseudo-kresťanstvo vôbec ho neobjahujem!); ďalej, pseudo-socík potom riadene rachnul (lebo bol objektívne skazený a väčšina ľudí ho zákonite/objektívne nepodporila) a kapitalizmus (otroctvo peňazí) taktiež onedlho skončí na smetisku dejín - tam, kam už dnes objektívne patrí! Vracať sa k niečomu z tohto by bolo obrovským krokom späť - do záhuby a stratou nášho drahocenného času (ono to popravde ani nie je možné - totižto dnešný západný človek má úplne inú štruktúru psychiky než mal v minulosti)! My musíme ísť dopredu a nie žiť z minulosti (= začarovaný kruh!), z ktorej sa nenajeme (inak nemám nič proti odkrývaniu našich pravých slovanských dejín)! Takže sú len 2 reálne možnosti: buď z týchto trosiek pozbierame ešte tie funkčné a objektívne dobré veci, opucujeme ich, prípadne vylepšíme (odstránime kazy), poučíme sa z chýb minulých a neskôr sa uvidí; alebo vybudujeme od piky niečo úplne nové - lepšie!

.

Cico Ciciak | 02.10.2016

Blábol!

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
--------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Vysvětlení je přímo v Koránu

Hakim | 17.03.2016

Dle Koránu Bůh seslal několik proroků a všichni přinášeli totožné poselství.
Jména některých se zachovala (Noem, Abraham, Izaak, Salamoun, Mojžíš, Ježíš atd.), jiná nikoliv. Ale přišli každému národu a se stejným poselstvím.

Nechapu

Vaclav Lmert | 26.11.2015

To nechapu! Nechapu, proc se teda tolik lidi upina k islamu, jen proto, ze jsou nespokojeni s dluhem, alkoholem, narkotiky, sexistickym vyobrazenim zeny, ktera v zapadni kulture vyuziva muze. To kurva maj tak slabou moralku, odhodlani a vuli, ze kvuli tomu, aby se vyhli dluhum a tomu dalsimu, se upinaj k nejakemu nabozenstvi? Neuznavam zadne nabozenstvi ani viru. Verim jen tomu, co jsem sam zazil, videl, poznal a pocitil. A vse nove co je mi predkladano si overuji a podrobuji zkuskam. Nejsem vedec, ale nejsem ani verici. Jsem skeptik.

Přidat nový příspěvek