Příčiny islamizace Západu

G. Sidorov

Ani ve Vatikáně, Kolumbii nebo londýnském City analytici nechápou jednu věc: v tradičních křesťanských zemích Evropy a Ameriky se započal proces plíživé islamizace. Mnozí žurnalisté v USA, Kanadě i EU panikaří: tisk od nich potřebuje vysvětlení, k čemu teď dochází v křesťanském, přece ještě nedávno v tak stabilním z hlediska náboženství, světě?  Demokraticky smýšlející žurnalisté ho ale nemají a také ho ani mít nemohou. Protože jim nedochází to hlavní: tisíce a tisíce evropanů dobrovolně přechází na islám, a nikoli islám historický, šiitský nebo sunnitský, ale islám původní, prvotní. Ten který je obsažen v Koránu. Přičemž tento proces je spontánní, bez ovlivňování evropanů nějakými misionáři z Arábie, Afriky nebo Turecka. Nakonec takoví kazatelé a šiřitelé učení Koránu v Americe a Evropě být ani nemohou. Protože na východě původní islám ve své čisté podobě v podstatě zdegeneroval. Takže proč právě ten nereformovaný, původní, prezentovaný Mohamedem si získal duše mnohých evropanů?

Na tuto otázku západní analytici ani liberálně orientovaní novináři odpovědět nechtějí. Protože seriozním vysvětlením tohoto problému by bylo vážné odsouzení celé vychvalované západní společnosti. Zde je zajímavá jedna věc: Západ svého času (10.-17. stol.) vynaložil nemalé úsilí na rozložení a zničení tehdejšího islámského světa a v jeho troskách tak pohřbít ten pravdivý islám, původně obsažený v Koránu. A to se mu podařilo. Ale najednou, v polovivě 20. stol. toto mrtvé učení povstalo z popela a navíc přímo v srdci křesťanského světa – v Evropě a Americe. Takže vzniká otázka: proč se to stalo? Díky jaké síle se v duši křesťanstvím zklamaného obyvatelstva Evropy a Ameriky toto v podstatě mrtvé učení znovu zrodilo? Toto tvrzení lze nakonec zpochybnit, ale západní země se dnes skutečně stávají světovým centrem původního islámu, toho samého, o jehož vítězství tehdy snil jeho zakladatel Mohamed. Je pochopitelné, že vlivní a mocní okamžitě zareagovali. Jejich pokus o reformování pod jejich nosem se rodící nebezpečné ideologie vyvolal masivní kolonizaci Evropy i Severní Ameriky muslimskými přistěhovalci z Přední Azie, Afriky a Arábie. Těmto cílům dobře slouží zákulisně vytvořená a už nejednou vyzkoušená liberálně-demokratická filozofie. Avšak pokus rozpustit evropské muslimy v záplavě přistěhovalců se v Evropě ani v Americe nezdařil. Novopečení bílí a modroocí islamisté se ve velké většině nehlásí ani k šiitům, ani k sunnitům, natožpak k ma-likitům (partyzáni??, militantní islamisté??). Naopak, přiklánějí se ke svým souvěrcům wahhábistům, kteří na Arabském poloostrově a v dalších islámských zemích uznávají pouze původní, pravdivé a nezkažené učení Koránu. Právě kvůli tomu jsou nenáviděni celým západním světem. Považuje je za násilníky a teroristy. Co vadí civilizovanému Západu utápějícímu se v luxusu a požitcích právě na tomto islámském učení, navíc u jeho věrného spojence? A proč právě prvotní Mohamedovo učení a žádné jiné si našlo cestu na Západ?

Je to velmi jednoduché, ale aby bylo možné tomu porozumět, je potřeba si připomenout jeden zvláštní fakt. Ortodoxní historici nejsou schopni objasnit, proč v starověké, předkřesťanské Rusi vojenský stav i mnozí obyvatelé měst, především ti, kteří provozovali obchod, uměli dobře arabsky. Toto potvrzují mnohá fakta: velmi častý výskyt, i společných, ruských a arabských nápisů na zbraních, přilbách, mečích, drátěných košilích, brněních a šavlích, které měly funkci ochranných amuletů. Nikoli křesťanské, ale islámské! Vědci-historici se snaží vysvětlit tento fenomén pomocí pohádky, dle níž se všechy staroruské zbraně prý vyráběly na Východě: v Damašku, Gurganu (ve středním Íránu), Samarkandu, Chivě a dokonce v Maghribu (arabské země v SZ Africe). Ve skutečnosti chemické analýzy oceli prokázaly, že zbraně s arabskými nápisy byly vyrobeny hlavně v Rusku, v některých případech v západní Evropě. Takže vzniká orázka: odkud se vzaly tak úzké vztahy mezi arabským světem a předkřesťanskou a dále i křesťanskou Rusí až do 17. stol.? Brnění popsaná arabsky se na Rusi vyskytovala až do 17. stol. Arabové jsou národem jižním a nehraničil se severní ruskou konfederací, ale přesto s ní měl velmi úzké styky, navíc i jazykové. Proč? Možnou odpověď lze hledat v 7.stol. pnl., kdy Skytové táhli na jih, ale je to přece jenom vzdálená doba. Skytové tehdy žili v sousedství severních semitů více než 20 let, ale to asi sotva stačilo na to, aby se tehdejší znalost arabštiny uchovala na Rusi až do 17. stol. Zde se jedná o podstatně pozdější těsné vztahy. Pokud většina ruské elity ovládala dobře jazyk Arabské pouště a později i Přední Azie, co to bylo za vztahy? Byly vymezeny pouze obchodními zájmy? Samozřejmě, že ne. Pro účely obchodu není nutné se učit jazyk svého partnera, tím spíše jej ovládat jako druhý národní jazyk. Odpověď je, jak jsme si už řekli výše,  celkem jednoduchá, ale spočívá v poněkud jiné úrovni. A tou je především nábožensko-ideologická.

Už jsme si připomněli, že úzké vztahy Rusi s arabským světem započaly na konci 6. stol., kdy v Mekce prorok Mohamed intenzívně pracoval na zavedení spravedlivé náboženské ideologie. Pro pochopení jeho hlubokého vztahu k védickému světu Rusi je nutné připomenout, že v islámu Ježíš-Issa vystupuje nikoli jako syn boží nebo vtělení boha samého, ale jako všestranně vzdělaná a duchovně velmi vyspělá osobnost. Přesně jako ve védickém učení předkřesťanských rusů, z tohoto pohledu se jedná o absolutní analogii.

Ukazuje se, že zde existuje příbuznost v učení Koránu s jinými zákony ruského védismu. V případě Krista je jednoznačná: Korán zakazuje alkohol a narkotika, stejně tak Ruská předkřesťanská náboženská tradice. Starověcí védičtí rusové o svátcích místo vína pili pouze kvas a nic silnějšího. Korán vylučije jakoukoli formu lži. Lež, jak známo, se jevila jako jedním z nejvíce odsouzeníhodných činů i v předkřesťanské Rusi. Korán povoluje obchod, ale zakazuje lichvu. Tato koncepce se shoduje se všemi zákony, které platily do konce 14. stol ve včech ruských knížectvích. Za Mohameda v 7. st. a Světoslava v 10. st. se usekávala ruka lidem, kteří půjčovali na dluh s úroky.

Podivná náhoda, že? Korán krutě trestá za krádež a podvod, ty se stejně jako u védických rusů považovaly za těžký hřích. To samé lze říci o úkladné vraždě. Udivuje i dokonalá shoda védického světonázoru starých rusů s učením Koránu v tom, že v předkřesťanské Rusi se tělo člověka považovalo za chrám jeho duše, a tudíž  muselo být perfektní, jak u muže, tak u ženy. V obou tradicích bylo nutné tělo trénovat ke zdatnosti, zdraví a dbát na jeho krásu, ale nikoli formou zdobného krášlení, jak to později vyžadovalo křesťanství. Samotný Mohamed byl prý velký sportovec. Velmi dobře ovládal míčové hry, běhal rychle jako kůň a proslul jako jeden z nejlepších šermířů. Ve védické předkřesťanské Rusi se vždy o svátcích pořádaly koňské dostihy. Je pravděpodobné, že arabové okopírovali od našich védických předků nejen severní arijskou tradici, ale převzali a provozovali i naše národní hry. „Ale u muslimů existuje právo mnohoženství, který se zrodil v islámu – díky Koránu“ - může namítnout skeptik. Musím ho ale zklamat. Islám si ve svém Koránu něco svého vlastního vůbec nevytvořil. To znamená ani mnohoženství. Všechna jeho hlavní přikázání pro život v něm obsažená, jak bylo už uvedeno výše, byla přenesena do Arábie z ruského védického severu. Zároveň i ono křesťanstvím nenáviděné právo mnohoženství. Stačí si přečíst libovolnou védickou literaturu: indickou, íránskou nebo naši, nikoli tu oficiální, ruskou, a vše se potvrzuje.

Je pravda, že na Rusi v průběhu mnoha tisíců let existovaly v rodinách polygamní vztahy. Ne však z iniciativy mužů, ale z iniciativy ženy. Pochopit jemnost takových vztahů arabové nedokázali. Zřejmě jim to nedovolovala jejich vnitřní klanová kultura. Volba ženy totiž umožňovala odfiltrovat ze společnosti množství degenerovaných pro reproduktivní proces nevhodných mužů. Ano, jednoho muže si mohly vybrat a vdát se za něj dvě, tři i více žen. Ostatní muži zůstali sami a neměli tudíž potomky. Ale to už je jiné téma. Týká se evoluce sociálního vědomí a nikoliv vztahu islámského světa k védickému. Jaký závěr lze z výšeuvedeného vyvodit? Pouze jeden. Islám do svého Koránu doslova zkopíroval naši árijskou, boreálskou ideologii. A v určité míře i náboženství. Ano, i religii a není třeba se divit. Například „Alláh“ pochází ze starosemitského „Elohim“, což je množné číslo od slova bůh, tedy mnohobožství. Prostě se časem danému slovu určil jiný význam, poznání a poznatky byly zkresleny a pokřiveny díky úplně jiné jižní kultuře pouštních kmenů. Díky tomu pro evropany na první pohled vyhlížejí poněkud exoticky a cizorodě, ale zdaleka ne pro všechny. Proto bývalí křesťané – potomci árijců-boreálů - přijímají tyto zákony jako něco svého a nikoli cizího i přesto, že se jedná o zákony islámského Koránu. Přijímají to, co kdysi bylo vytvořeno a během tisícíletí zakořenilo v jejich hlubokém podvědomí. A umožnilo jim tak formou tradičního islámu strhnout pancíř žido-křesťanství. Tak se stalo, že za posledních 20 let v Británii přijalo islám více než 100 tis. jejích občanů, kde 60% tvoří běloši, v Německu kolem 30 tis., v Holandsku 60 tis., ve Francii asi 200 tis., ještě více v Itálii a ve Španělsku. A teď se šíří i do východní Evropy. Ale je pro to, abychom se vrátili k životním zákonům upevňující spravedlnost a mravní normy, nutné jít cestou islamizace? Není mnohem jednodušší vrátit se k našim vlastním védickým kořenům, z nichž právě vyrostl v 7. stol. islámský Korán?

Skeptik čtoucí tuto stať může vznést vůči autorovi několik přirozených otázek: „lze souhlasit s tím, že hlavní zákony islámského Koránu vyrostly z naší severní předkřesťanské tradice, tudíž tato tradice dala vzniknout i zákonu obřízky? Na Rusi přece nikdy nebyla“. Ano na Rusi zákon obřízky nepraktikovali. A ne jenom na Rusi, ale i v Centrální a Východní Azii i v Evropě. Tradice obřízky je vynález čistě semito-hamitský a zpočátku neměla žádný religiozní status. Súfijští asketové,  derviši a ochránci islámského Koránu vysvětlují, že obřad odstranění předkožky vznikl na základě nedostatku pitné vody v pouštích Arábie, která často obsahovala velké množství prachu a choroboplodných mikroorganismů.

Až později v 17. stol. se tato hygienická procedura zvrátila v náboženský rituál, bez něhož si žádný pravověrný muslim svoji existenci nedovede představit. Je faktem, že nejenom obřízka v islámu má svůj jižní původ. Čistě arabskou tradicí je i zákaz mužům spatřit odhalené ženské tělo. Na Rusi tento zákaz nikdy neexistoval. U slovanských kmenů byly běžné veřejné parní  lázně společné pro muže, ženy i děti, lidé se nestyděli za svoji nahotu.

Na severu Východní Evropy tato lázeňská praxe či obřad byl prostředkem k poznávání svého těla, tedy i jeho nedostatků, a pomáhala tak k jeho zdokonalování. Až v 17. stol. se popům podařilo vymýtit tuto tradici, především ve městech. Na vesnicích ale žije až do dneška, například v oblasti Belomor'je. Zůstává hádankou, proč zakladatelé a šiřitelé islámského Koránu, lidé, kteří podle současné vědy měli úzké kontakty s tehdejší védickou Rusí, se od podstaty lidského obnaženého těla a vztahu k němu odvrátili. Korán navíc zakazuje na freskách, obrazech, skulpturách jakékoli zobrazování člověka. Toto dosud nikdo neobjasnil. Pravděpodobně tak chtěli zakladatelé islámu vyhovět mentalitě arabů. Je známo, že obyvatelé Arábie jsou horkokrevní a vznětliví a pohled na obnažené tělo u nich může vyvolat nežádoucí asociace. Proto také tento zákon nemá severní, ale jižní původ. K jižní arabské tradici se vztahuje také zákaz chovu vepřů požívaní jejich masa, na rozdíl od jiho-východní Asie a Číny. Z výšeuvedeného vyplývá, že v Koránu jsou věci, které jsou vzdálené chápání západního člověka. Přesto, nehledě na tuto skutečnost, se v Americe i v Evropě dost lidí rozhodlo stát se muslimy. Co z toho vyplývá? Závěr je jeden. A ten, že tradiční křesťanské hodnoty přestávají evropanům vyhovovat. Otázka zní proč? Protože tyto hodnoty je nechrání před dluhy, úvěry z půjček, alkoholem a drogami a před morálním úpadkem. Podstatné je i to, že pod záštitu tradičního islámu se uchylují ani ne tak západní muži jako spíše ženy, statisticky až 70%. Proč? Opravdu chtějí emancipované evropské krásky zahalit své tělo do dlouhých tmavých šatů a obličej skrýt pod závoj? A možná se stát ženou v harému? Pokud západní ženy přijímají islám, tak jim jedno ani druhé asi moc nevadí. Vypadá to, že příčina je mnohem závažnější. Jak ukázal dotazník, evropské ženy v tradičním islámu hledají ochranu před degenerativními procesy šířícími se v západní civilizaci. Pochopily, že takzvaná svoboda ženy, kterou hlásá žido-křesťanská tradice, se projevuje v krajní formě nemravnosti.  Západní evropská žena je svobodná pouze na papíře a jen ve vztahu ke svému muži. V podstatě amorální a nemravná společnost ji z manželky a matky obrátila ve smyslnou ženštinu, která svého muže používá jako nástroj k dosažení svojí kariéry a děti chápe jako nutné a otravné zlo. Přijetím islámu tato žena opět nalezne své původní místo a poslání. Tradice Koránu jí vrací status plnohodnotné ženy a matky. Pro normální, psychicky zdravé ženy je to podstatné. Harém a závoje jsou ve srovnání se statusem poživačné dobyvatelky pro ni více přijatelnější. Dobrou zprávou je, že jsou na západě ještě ženy, které rozlišují opravdové životní hodnoty a bojují za ně jak mohou, třeba i za cenu přijetí cizí náboženské víry. A čím přitahuje islám západní muže? Je jasné, že nejde o obřízku.  Ale o to, že zákon nepovoluje alkohol a narkotika, odmítá v jakékoliv formě lichvu a ženě umožňuje být milující manželkou a matkou nezasahující do mužských záležitostí. Je ale škoda, že vzpoura v Evropě a v Americe proti biblickým hodnotám západní civilizace se neprojevila v obratu k vlastním severním védickým kořenům, ale prostřednictvím přijetí tradičního islámu umožňující jen částečně uspokojit požadavky potomků árijců. Jak je uvedeno výše, v islámském Koránu jsou takové návody a omezení, které jsou těžko slučitelné s psychikou evropana. Nebudu je znova vyjmenovávat, vážnější je, že existují. K takovému přijetí kompletní islámské kultury evropany by nemělo dojít. Ale tento proces již nastal, šíří se po celém západním světě. Otázka zní – co dělat? Jak obrátit  pozornost bouřících se proti biblickým hodnotám ke svým vlastním kořenům? Zbývá jediné, dát jim místo odporu proti křesťanům a židům to, co potomkům boreálů bylo před tisíci lety násilím odebráno. To znamená, nevyhnutelně seznámit evropskou civilizaci s její ztracenou orianskou severní tradicí. Díky níž i v 7. stol. vznikl islámský Korán.  Proč se bránit tím, co bylo přizpůsobeno jižním semitským národům a nikoli severním? Proč převracejí sami sebe etničtí britové, francouzi, němci, holanďané, poláci i rusové v poloaraby? Je to hloupé a nepřípustné. Východiskem je pouze navrácení se k našim severním boreálským védickým základům. K tomu mají evropané vše potřebné: především na teritoriích Ruska zachovaný odkaz védických předků ve formě pohádek a letopisů a dále védských sanskrtských textů  uchované do současné doby v Indii.

Překlad Sylva, zdroj

 

Diskusní téma: Příčiny islamizace Západu

.

Cico Ciciak | 02.10.2016

Ja to nepochopím! Tu sa chce každý stále len k niečomu starému (asi z nostalgie) vracať, čo už dávno zlyhalo a stroskotalo! Staro-slovanská kultúra zlyhala a (zaslúžene) neprežila svoj boj s reálnym historicky z(de)formovaným (pseudo)kresťanstvom, ktoré to následne rovnako nezvládlo (= biblický projekt GP), hoci je obecne stále najbližšie k Zámeru Boha-Tvorcu než všetky tie ostatné relígie/sekty/kulty (tým pseudo-kresťanstvo vôbec ho neobjahujem!); ďalej, pseudo-socík potom riadene rachnul (lebo bol objektívne skazený a väčšina ľudí ho zákonite/objektívne nepodporila) a kapitalizmus (otroctvo peňazí) taktiež onedlho skončí na smetisku dejín - tam, kam už dnes objektívne patrí! Vracať sa k niečomu z tohto by bolo obrovským krokom späť - do záhuby a stratou nášho drahocenného času (ono to popravde ani nie je možné - totižto dnešný západný človek má úplne inú štruktúru psychiky než mal v minulosti)! My musíme ísť dopredu a nie žiť z minulosti (= začarovaný kruh!), z ktorej sa nenajeme (inak nemám nič proti odkrývaniu našich pravých slovanských dejín)! Takže sú len 2 reálne možnosti: buď z týchto trosiek pozbierame ešte tie funkčné a objektívne dobré veci, opucujeme ich, prípadne vylepšíme (odstránime kazy), poučíme sa z chýb minulých a neskôr sa uvidí; alebo vybudujeme od piky niečo úplne nové - lepšie!

.

Cico Ciciak | 02.10.2016

Blábol!

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
--------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Vysvětlení je přímo v Koránu

Hakim | 17.03.2016

Dle Koránu Bůh seslal několik proroků a všichni přinášeli totožné poselství.
Jména některých se zachovala (Noem, Abraham, Izaak, Salamoun, Mojžíš, Ježíš atd.), jiná nikoliv. Ale přišli každému národu a se stejným poselstvím.

Nechapu

Vaclav Lmert | 26.11.2015

To nechapu! Nechapu, proc se teda tolik lidi upina k islamu, jen proto, ze jsou nespokojeni s dluhem, alkoholem, narkotiky, sexistickym vyobrazenim zeny, ktera v zapadni kulture vyuziva muze. To kurva maj tak slabou moralku, odhodlani a vuli, ze kvuli tomu, aby se vyhli dluhum a tomu dalsimu, se upinaj k nejakemu nabozenstvi? Neuznavam zadne nabozenstvi ani viru. Verim jen tomu, co jsem sam zazil, videl, poznal a pocitil. A vse nove co je mi predkladano si overuji a podrobuji zkuskam. Nejsem vedec, ale nejsem ani verici. Jsem skeptik.

Korene povodneho ucenia Islamu a trochu historie

Luboslava | 01.05.2012

563 rokov po narodení Budhu sa v Betleheme narodil Ježiš a 570 rokov po ňom sa narodil v Mekke Mohamed. Po nich už nepríde žiadny prorok, lebo všetko čo bolo treba ľuďom povedať , títo traja už povedali.
Po Atlantídskej katastrófe najstaršou Azijskou kultúrou bola čínska, od nej štafetu prebrali Indovia, potom Chaldejci, Egypťania, Gréci, Rímania, Frankovia, Anglosasi a Germáni. 9 národov. Teraz sa oblúk , ktorý prichádzal z Východu na Západ, znova sa vráti na Východ. Štafetu po Germanoch prevezmú Slovania.
Ušľachtilé myšlienky Budhu aj Ježiša postihol rovnaký osud. Temní mocní tohto sveta ich vyhlásili po ich smrti za bohov a ich výroky, kde obaja zakazujú zabíjanie, klamstvo, krádež a cudzoložstvo, hlásajú lásku k nepriateľovi, odpustenie uprednostňujú pred trestom, prispôsobili mocenským ambíciám.
Obidvaja odmietali zbošťovanie. Je predpoklad, že Ježiš sa inšpiroval Budhismom.
Žiaľ spoločné mali aj vylúčenie ženy z obrazu Boha, čo je proti pôvodnému učeniu Budhu a Ježíša. Potlačením ženského princípu sa dostala k slovu mužská moc, rozum má vačšiu cenu ako srdce, cit a láska sa vytrácajú, do popredia sa dostáva politika, moc, nenávisť. Nenávidieť môže len ten, kto neľúbi ......, kto nebol vychovávaný s láskou. Porušoval sa neustále princíp, že všetko so všetkým súvisí, že všetko má byť spolu v rovnováhe ,v harmónii, všetci sú si rovní, ženy aj muži.
Keď sa narodil Ježiš prišli sa mu pokloniť traja mudrci z Východu, prišli z krajiny, kde pred 5OO rokmi učil o rovnováhe princ SIDHART – Budha. Jeho učiteľom bol Lao-c´, ktorý pôsobil na čínskom dvore v Siane ako archivár a bol najvačším mudrcom vtedajšieho sveta, učil o jednote otca a matky, muža a ženy.
Pozrime, sa na najstaršiu kultúru Čínsku. Hoci vzťah muža a ženy vychádzal z tradičnej konfuciánskej rovnováhy medzi ženským jing a mužským elementom jang, v skutočnom živote to bolo v podstate inak. V roku 1949 komunistický vodca formálne zrovnoprávnil muža a ženu ale v skutočnosti rodina v starovekej Číne až dodnes je organizovaná na nadradenosti starších nad mladšími a na nadradenosti muža nad ženou. Hlavnou úlohou ženy bolo splodiť čo najviac mužských potomkov pre rodinu, narodené dievčatá hneď po narodení buď usmrtili, buď im od 5 rokov zvazovali chodidla, buď ich priviazovali na celý deň v sirotincoch alebo ich utopili.
V Koráne je Ježíš vítaný ako strojca cesty Mohameda(Korán 5,79).
Islam na rozdiel od kresťanstva staval svoje náboženstvo na priamej komunikácii veriaceho s Bohom, tak ako to povodne hlásal Ježiš. Islam nemá církev, kňazov, nemá sviatosti. Islam sa stal príkladom osvietenej tolerancie, rešpektovania, slobody názoru iného a jeho osobnej slobody. Mohamed kázal rešpektovať vieru svojich bližných . židov, kresťanov, budhistov. Kázal rešpektovať ženu a chrániť ju. Vyzýval moslimov, aby pomáhali kresťanom stavať ich kostoly a kláštory. Každý moslim, ktorý zle zaobchádzal s kresťanom , bol označený za odporcu proroka. Mohamedov etický systém opravil viaceré deformácie , ktoré do kresťanstva zaviedli po nicejskom koncile pápeži, odstránil priestor pre klerikalizmus, namiesto celibátu vzdával hold manželstvu, podporoval rozvoj vied a vzdelanosti. Po smrti Mohameda prebral moc klan Umajovcov, ktorý z Mohamedovho náboženstva ponechal len modlitby, pôst a cestu do Mekky a povinnosť poskytnúť almužnu. Cnosti, ktoré vniesol Mohamed do Islamu sa bagatelizovali. Islam sa transformoval na štátne náboženstvo, začal sa rovnako ako kresťanstvo šíriť silou meča, násilia, daňovými a sociálnymi výhodami. Moslimovia dospeli k tomu istému záveru ako židia a kresťania, že najprv bol stvorený muž na obraz Boha a žena bola stvorená až potom mužovi pre potešenie. Tento mýtus sa ďalej rozvíja, aby sa nespochybnila údajná menejcennosť ženy.
Učenie prechádza od Budhizmu ku kresťanstvu, od nich k islamu. Islam je najmladšia učenie, ktoré malo prebrať to najlepšie z 2 predošlých učení vyvarovať sa z chýb minulosti. Nakoniec narazilo na tú istú silu, ktorá celé učenie obrátila naopak.
Čo ďalej ????
Úlohou Slovanskej kultúry je, aby prevzala najkrajšie plody anglosaskogermánskej
kultúry - racionalitu a sebavedomie - a spojila ich s bohatstvom citu
a nezištnou oddanosťou duchovnému svetu a umožnila tak v strede Európy, na
rozhraní germánskej a slovanskej kultúry po prvý raz v dejinách sformovanie
vedomej duchovnej individuality, duchovného ja. Aby našla taký spôsob života, ktorý umožní harmonické spojenie hospodárskeho života s duchovným, zjavenej pravdy čerpanej zvnútra s empirickou pravdou čerpanou zvonka a umožnila tak vznik duchovnej individuality, t.j. človeka, ktorý je aj individualitou aj duchovným zároveň.

Tak s védy.

Javen | 28.04.2012

Obyvatele Hyperboreje přišli na planetu Zem již s védickými pravidly života, duchovně nejpokročilejší bytosti na Zemi a až následkem katastrof a potopení jejich území byli nuceni se přemístit. Předávali své vědění s největší možnou tolerancí tam, kde se projevilo tmářství ve formě obětin zvířat a lidí. Proto se tam stěhovala i část jejích rodů. Žili tam a učili. Po nějaké době se navrátili zpět.
Jak jednoduché-proč hledat co není a nebylo. Psal o tom teď náhle nehodící se a zavrhovaný Levašov.

autor propaguje agendu elít

Michal | 28.04.2012

Autor článku propaguje islam v Európe preto, lebo to je súčasná stratégia elít, ktoré na svete vládnu.Cielom elít je zničenie národných štátov a taktiež povodného kresťanstva, na ktorom vyrástla aj európska kultúra. Islamská imigrácia je v Európe nanútená judáškými vládami a politikmi, ktorí slúžia elitám. Vo finále v dosledku toho dojde k rozkladu národných štátov, možno a aj k občianskej vojne. Islam pomože dvojako, rozloží kresťanstvo, čo je hlavný cieľ elít a súčasne aj jednotlivé národy a pomože k vzniku NWO. To je ich konečný cieľ. Urob problém, ten tu už je vďaka nanútenej imigráci a politike, ktorá ničí rodiny, ich ekonomiku a morálne hodnoty spoločnosti a potom navrhni riešenie, NWO. Propagovať islam, kde v povodnom platí šária, súčasne aj rozne zákazy na úrovni stredoveku alebo ešte hlbšie do histórie, nie je zrovna niečo, čo vyspelé štáty Európy potrebujú. Potrebovali by skor odstránenie súčasnej dekadentnej politiky a návrat k priamej demokracií, z toho potom zmenu ekonomiky, odstránenie vlády banksterov a elít, ale to im nebude umožnené. Tak sa radšej robí reklama na multikulturalizmus a podobné nezmysly. Súdny človek dobre vie, čo to sposobuje vo Francúzsku, Anglicku a iných krajiných, aké zvýšenie zločinosti a násilia. Čo sa týka lichvy, tak tá v povodnom kresťanstve neexistovala a súčasne bola potlačovaná až do tých čias, kým nebola RKC zvnútra infiltrovaná a ovládaná práve agentmi elít, čo chcú NWO a odstránenie kresťanstva, čo na rozdiel od islamu v povodnej forme nebolo militantné...

Re: autor propaguje agendu elít

TOM | 02.05.2012

Bravo! Konečne tu niekto napisal pravdu. Žijem desat rokov v Londyne a casto navstevujem USA, tu vacsina triezvo mysliacich ludi dobre vie o co ide. Tendencie, o ktorych pises su najsilnejsie v skandinavii a v krajinach, kde EU nema az tak silny politicky a ekonomicky dosah. Prave to je kompenzovane mensim tlakom imigracnych uradov, vacsou kritikou a tlakom na nacionalizmus a roznym prizmurovanim oci v prospech multikulturalizmu co vytvara vybornu klimu pre oslabenie narodnej uvedomelosti, zabudanie na nabozenske, narodne sviatky a tradicie a konecne svoju historiu. Ti co rozhoduju o tom kolko imigrantov sem moze slobodne pricestovat s nimi nemusia zit na jednej ulici alebo sa s nimi stretavat v praci. Oni nas nepotrebuju uvedomelych, pronarodne orientovanych alebo rasisticky naladenych. Nie, pretoze to vsetko stoji strasne peniaze v policii, skolstve, uradoch, konfliktoch, rozvoji...
Potrebuju skrizit gen, unifikovat ucenie a konieckoncov aj farbu pleti. Takouto cervenociernohnedozltobielou masou oviec bez pevnych a casom preverenych pravidiel svojich predkov sa uz da omnoho lepsie manipulovat. Taka masa uveri hocicomu zvlast s prislubom lepsieho zajtrajsku.
Pobavil ma cely clanok a naivne prispevky k tejto teme pisane akoby cez okuliare zamastene od domacej slaniny a s usadenym prachom z ucebnic dejepisu. Ale to bude asi tym ze tyto ludia sa so ziadnym muslimom este v zivote nestretli a nemaju ponatia ako vyzera napriklad muslimska toaleta. Nemajme im to za zle.
Pripajam link http://www.youtube.com/watch?v=_hBXHtQDxOo k videu ´UK Islamic School´ z roku 2007 kedy bolo odhalene co ucia muslimske deti od 5 do 18 rokov na akademii King Fahad vo West London. Ich ucebnice vydane v roku 2006 sa dostali von cez diskriminovaneho anglickeho ucitela, ktoreho prepustili a dali sa prelozit trom nezavislym prekladatelom. Vysledok? Doslova. Krestania, zidia, pravoslavny a vsetci ini co nevyznavaju islam su spinave prasata. Krestania, zidia, pravoslavny a vsetci vyznavaci inych nabozenstiev ako islam, ktory nekonvertuju na islam zhoria v pekelnom ohni. V ucebniciach su aj dalsie sokujuce vety a state. Tak tomu sa hovori institucionalny rasizmus. Poznam linky aj na dalsie videa natocene skrytou kamerou z prednasok pre muslimsku mladez. Niektore su z mesit. V nich prednasajuci vyzyva na utok na europu a cely biely svet paleniu naseho chleba zrovnaniu nasich miest so zemou.
Zijeme v dvadsiatomprvom storoci, tak nechajme vsetkych co chcu konvertovat na islam nech tak urobia, je to ich vola aj ked svojich starych otcov tym asi nepotesia, ale nech sa vzdaju pasu a vyhod statu, ktory im dal vzdelanie, starostlivost a zivot a odidu tam kde sa budu citit lepsie. Ked sa hlasia k nabozenstvu ktore prahne po krvi bieleho muza nemozme ich tu viac tolerovat.
Nie, nie, v korane sa nepise, kto do teba kamenom ty do neho chlebom. Koran hovori jasne. Ty do neho kamenom.

Re: autor propaguje agendu elít

Cico Ciciak | 02.10.2016

Celkom súhlas, ale o (pseudo)kresťanstve vieš tak leda holý prd! :DD A ani ten Islam/Korán nedávaš! Bez urážky!

Súčasný biblický projekt/koncept/koncepcia globalizácie globálneho prediktora
------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
-----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

jak s tema védama

ivanek | 27.04.2012

pěkný článek- ale védy které podle toho handrkování tady jsou hodnověrné jen ty Indické? Pak by mé teda zajímalo zda jsou napsané také v Karunou. . . .jinak bhagavátam a bhagavadgita jsou v češtině od Krišňáku-pár jsem jich přelouskal.. Zajímavé je taky to že třeba Rg védu si česky nepočtem ikdyž v samotné gítě se na ni hrdinové docela odvolávají.

Re: jak s tema védama

Hox | 28.04.2012

Indické jsou v sanskrtu a prasanskrtu (ty nejstarší), kompletní překlady chybí nejen v češtině, ony nejsou moc přeložené obecně. Co se týká písma nevím, ale karuna to určitě není.

Re: Re: jak s tema védama

ivanek | 29.04.2012

no právě!Nejsou přeloženy obecně! myslím že tady čeká nejedno překvapení,dá se říci přímo pod nosem. . . .

názor

Petr H. | 27.04.2012

Islamizace Evropy a vůbec vyspělých částí světa je z jiných důvodů, než že jsme si vzpomněli a táhne nás to tudy. Je to z největší části dané přistěhovalectvím, že si svou víru přinesou sebou, pak je tu část vlezdoprdelků (víme svoje, jak se otevřely hranice po "převratu" a docházelo k vyrovnávání potenciálu), pak je tu část těch, co přejdou kvůli nějaké idei a pak těch, co jen z "nudy". Dala by se najít ještě řada dalších důvodů.
Autor prostě jen vzal svou vizi a narouboval ji na dějiny. Vůbec se mi nezdá, že by islám vycházel z védické kultury, prolínaly se, to jistě, něco si okopírovaly, ale to je tak asi vše. Islám pochází ze stejné dílny, jako JVHV náboženství, nemá základ ve védické kultuře.

Re: názor

eru24 | 27.04.2012

Autor sa specialne zameriava na konvert Europanov, a tu by sa dalo suhlasit, mnohi su uz unaveni a hladaju nieco ine. Teologovia islamu su velmi presvedcivi, pretoze to vedia, krestanski teologovia sa na sirenie viery, alebo aspon udrzania nezameriavaju.

Re: názor

Karol | 28.04.2012

Souhlasim, taky mam pocit, ze u toho co je zde vydavano od sidorova je stylem vim co chci tak tomu prispusobym vyklad minulosti...

Fascinujici je znalost jazyka na rusi, nevim. Dle me se podivam okolo sebe abych se podival jak to funguje ve svete a zjistim, ze cizi jazyk maji bud podrobene narody jako druhy(cesi meli nemcinu, rustinu a ted anglictinu) nebo jako religiozni jazyk(latina, arabcina, sanskrt). Takze pokud je pravda o "velke znalosti" arabciny, dle me bud byli podrobeni cast casu arabsky mluvicim etnikem nebo prevzali na cas jejich kulturu. Podle naznaku bych rekl, ze tu kulturu prevzalo cast rusu a tak se objevila arabcina-polkygamie u casti populace, zatimco spodina si udrzovala viru otcu at byla jakakoliv.

Re: názor

Cico Ciciak | 02.10.2016

O (pseudo)kresťanstve vieš tak leda holý prd! :DD A ani ten Islam/Korán nedávaš! Bez urážky!

Súčasný biblický projekt/koncept/koncepcia globalizácie globálneho prediktora
------------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/12/sucasny-biblicky-projekt-globalizacie.html

Niečo o Koráne, pôvodnom Koránickom Islame a súčasnom pseudo-"islame"
-----------------------------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2015/09/nieco-o-korane-sucasnom-pseudo-islame.html

Re: názor

Cico Ciciak | 02.10.2016

Ani o Védach, SAV nič nevieš!

Problém védickej viery - Z netu
-----------------
Problém je v tom že prečo prehrala naša kultúra proti historicky reálnemu kresťanstvu. Áno dá sa povedať že ako posledná. Treba si uvedomiť že keď hovoríme v prípade véd tak "bohovia"="naši významný predkovia"

Je pravdepodobné že sme prehrali preto, pretože sme sa blížili k biorobotizmu ale iného smeru. Problém je v tom že naši žreci začali zakrývať plnú funkciu riadenia pred ostatnými členmi rodov a nesformulovali vlastnú verziu globalizácie.
Pričom tí ktorý ovládajú/li historicky reálne kresťanovo a Anglosasov svoju verziu globalizácie sformulovali. Aj keď si myslím že védickosť nebol hlavný smer rozmýšlania našich rodov. Ale zachovala sa jeho vývozová verzia v Indii. Kde je fašistická štruktúra kultúry. t.j. kastový systém sa tam zabetónoval.

Pre hlbšie pochopenie aj našej pred historickej (nedochované sa dokumenty a to alebo pomocou pálení počas "temného stredoveku" alebo nepotrebnosť zápisov svojej kultúry ktorá sa predávala žitím, príkladom a rozprávaním) minulosti odporúčam naštudovať odkaz. Aj keď popisuje analýza ruskú nížinu platí v plnej miere aj o strednej Európe.

Psychologický aspekt historie a perspektiv civilizace
----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/psychologicky-aspekt-historie-a-perspektiv-civilizace/ - Funkčný link na celú knihu

http://leva-net.webnode.cz/products/psychologicky-aspekt-historie-a-perspektiv-civilizace-dokonceni/ - Diskusia

Tzv. "Slovansko-Árijské védy" z pohledu KSB. Malé zamyšlení
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/tzv-slovansko-arijske-vedy-z-pohledu-ksb-male-zamysleni/

Generál Petrov nejen o Slovansko-árijských védách
-------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/general-petrov-nejen-o-slovansko-arijskych-vedach/

Citace z Koránu a KSB - Informácie o relígiách (vlastne sektách)
---------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/citace-z-koranu-a-ksb/

Oznámení (aktualizováno) - Hox - O Védach (Védy), SAV, Levašov...
-----------------------------------
http://leva-net.webnode.cz/products/oznameni/

Přidat nový příspěvek