Přepis zasedaní Rady bezpečnosti RF 22.7.2014

Přepis zasedaní Rady bezpečnosti RF 22.7.2014

23.7.2014

převzato z kremlin.ru/news/46305

 

Úvodní slovo na zasedání Bezpečnostního výboru

V. Putin: Dobrý den, vážení kolegové

Vypadá to následovně:

Dnes společně pohovoříme o základních otázkách o zabezpečení suverenity a teritoriální celistvosti našeho státu. Velmi dobře chápeme, kolik politických, národních, právních, sociálně ekonomických i jiných aspektů obsahuje toto téma.

Suverenita a teritoriální celistvost jsou základní, jak jsem již řekl, hodnoty. Řeč je o zabezpečení nezávislosti a jednoty našeho státu, spolehlivé ochraně teritoria, ústavního zřízení, včasné neutralizaci vnitřních i vnějších hrozeb. A v dnešním světě jich je dost. Musím hned poukázat na to, že rozumí se, přímá vojenská hrozba suverenity a teritoriální celosti našeho státu, ovšem, dnes není. Garance toho je především strategická rovnováha sil ve světě.

My z naší strany přísně dodržujeme normy mezinárodního práva, své závazky před partnery a počítáme, že jiné státy, svazky států, vojensko-politické aliance, (a Rusko, sláva Bohu, nevstupuje do takových aliancí. V tomto také je určitá míra záruky naší suverenity. Libovolný stát, který vstoupí do aliance, ihned odevzdává část své suverenity. A zdaleka ne vždy to odráží národní zájmy toho kterého státu, ale je to jejich vlastní rozhodnutí.), věříme tedy, že i naše oprávněné národní zájmy se budou brát v úvahu, a sporné otázky, které bezpochyby mají své místo a vždy vznikají, budou řešeny obzvláště diplomatickou cestou, cestou rozhovorů. Nikdo se nebude vměšovat do našich vnitřních záležitostí.

A přeci dnes ve světě častěji zní jazyk ultimát a sankcí. Sám pojem státní suverenity se rozmývá. Nepohodlné režimy, státy, které provádějí nezávislou politiku nebo prostě stojí v cestě něčích zájmů, se destabilizují. Proto se daly do pohybu tzv. barevné revoluce, a pokud budeme nazývat věci pravými jmény, tedy státní převraty vyprovokované a financované z vnějšku.

Ovšem opírají se o problémy uvnitř států. Problémů je vždy dost, obzvlášť v nestabilních státech, v nepevných státech, státech se složitým režimem. Samozřejmě, vždy jsou problémy, jen je nepochopitelné, proč je využívat k plné destabilizaci i rozvratu států, což opakovaně poslední dobou vidíme v různých regionech světa.

Často se sází na radikální, nacionalistické, ale i neofašistické, fundamentalistické síly, stejně jak se to stalo, bohužel, v mnoha státech post-sovětského prostoru, a na Ukrajině, jak nyní vidíme, se děje to samé.

Lidé přišli k moci ozbrojenou nekoncepční cestou. Ano, po převratu provedli volby, ale zvláštním způsobem, proč se v čele vlády opět ukázali ti, kteří financovali nebo realizovali tento převrat. A část obyvatelstva státu, která nesouhlasí s tímto vývojem událostí, se ubírá násilnou cestou beze snahy o jakákoliv jednání.

A před Rusko hned staví ultimáta: dovolte nám část toho obyvatelstva, která je etnicky a kulturně a historicky blízká Rusku vyhubit nebo na vás uvrhneme nějaké sankce. Zvláštní logika. A, samozřejmě, nepřijatelná.

Co se při této příležitosti týká událostí, které souvisí s hroznou tragédií, která se stala na nebi nad Doněckem, pochopitelně my ještě jednou vyjadřujeme soustrast rodinám zemřelých. Je to hrozná tragédie. Rusko bude dělat vše, co na něm závisí pro plné mezinárodní, hloubkové a transparentní vyšetření. Vyzývají nás, abychom ukázali náš vliv na jihovýchodní domobranu. Vše, co je v našich silách, opakuji, budeme samozřejmě dělat. Ale to všechno nestačí.

Včera, když domobrana předávala tzv. černé skříňky, ozbrojené síly Ukrajiny uspořádaly tankový útok na Doněck. Tanky se prodrali k nádraží, které ostřelovaly. Mezinárodní specialisté, kteří přijeli na místo tragédie, nemohli vystrčit hlavu. Domobranci těžko budou sami na sebe střílet.

Je třeba, koneckonců, přinutit i kyjevskou vládu k dodržování základních norem pořádku, vést k nějakému krátkému času pro vyšetřování a ukončení palby. Rozumí se, že budeme dělat vše pro to, aby vyšetřování bylo úplné.

Zvláště proto Rusko podpořilo Australskou rezoluci v Radě bezpečnosti OSN. Budeme i nadále v kontaktu se všemi partnery řešit úkoly pro úplné mezinárodní vyšetření. Ale pokud se vrátí ke scénářům v původní podobě, jak jsem už řekl, to je rozhodně absolutně nepřijatelné a kontraproduktivní. Narušuje to současný mezinárodní pořádek.

Bezpodmínečně, s podobnými metodami v Rusku neprorazí. Recepty, které fungují ve vztahu k slabým, nepevným státům, poražených vnitřními protiklady, konflikty, u nás nezafungují. Naši lidé, občané Ruska to nikdy nepřipustí a nepřijmou.

Ale pokusy znestabilnit občansko-politickou situaci, tím nebo oním způsobem oslabit Rusko, zaútočit na křehká, problematická místa, se rozhodně dějí a budou dít, a především s tím, aby nás učinili více poddajnými při řešení otázek v zájmu jiných států v mezinárodní aréně.

Budou se používat tzv. mechanismy v konkurenčním boji v mezinárodní aréně (to se týká jak ekonomické, tak politické sféry), proto v té době bude vyšší nasazení speciálních služeb; používají se současné informační a komunikační technologie, kanály podřízených nevládních organizací. Mechanismy, které nazýváme měkkou silou. Vše toto se, zřejmě, v některých státech chápe jako demokracie.

Musíme adekvátně reagovat na tyto výzvy, a hlavně systematicky pracovat, řešit problémy, které obsahují potenciální rizika pro jednotu našeho státu a společnosti.

Za poslední roky jsme vážně upevnili naše vládní a občanské instituty, základy ruského federalismu, postoupili v regionálním rozvoji, v řešení ekonomických a sociálních úkolů; vzrostla efektivita vyšetřovacích a speciálních služeb bojujících proti terorismu a extremismu; utvářejí se současné principy národní politiky, korigují se postoje ve sféře vzdělávání a výchovy; probíhá trvalý boj s korupcí. To vše je garancí naší bezpečnosti a suverenity.

Spolu s tím nesmíme oslabovat soustředění na tyto otázky. V případně nezbytnosti musíme operativně vyrábět a realizovat doplňková nařízení. A u všech jmenovaných směrů musíme mít dlouhodobý program činností, strategických, zaměřených na prokazatelné výsledky.

Při této příležitosti bych chtěl upozornit na několik prioritních úkolů.

Za prvé – postupná práce k upevnění mezinárodního přátelství, gramotná migrační politika, tvrdá reakce na pasivitu úředníků nebo přestupky, které mohou být vyprovokované na mezinárodní půdě.

To jsou úkoly pro všechny úrovně státní správy: od federální po místní samosprávu. A velmi vážně, aby aktivní pozici zaujímala naše občanská společnost. Reagovala na porušování práva a svobod člověka a přispěla k prevenci radikalismu a extremismu.

Jmenovitě od občanské společnosti očekáváme pomoc se zdokonalováním systému řízení státu ve sféře nacionální/národní politiky a, co je obzvlášť důležité, ve výchově mladých lidí v duchu patriotismu a odpovědnosti za osud vlasti. O to jsme podrobně hovořili nedávno na zasedání Výboru pro mezinárodní záležitosti.

Druhý vážný úkol – to je obrana konstitučního zřízení. Na celém území Ruska musí být zabezpečena svrchovanost ústavy, jednota ekonomického a právního prostoru. Určité neměnné ústavní federální normy a nikdo nemá právo porušovat zákon a popírat práva občanů.

Důstojně, aby u všech Rusů (zřejmě myšleno občanů Ruska), bez ohledu na místo, odkud pocházejí, byla stejná práva a stejné možnosti. To je základ demokratického zřízení. Je nutné bezpodmínečně dodržovat tyto ústavní principy, a pro toto dobudovávat srozumitelný systém státní správy. Usilovat, aby všechny jeho části pracovaly jako jeden celek, zřetelně a systematicky. Tedy posilovat místní správu, jako část celého vládního mechanismu Ruska. A samozřejmě, upevnění ruské státnosti je nutno napomáhat zvýšení efektivnosti práce soudního systému, prokuratury, kontrolních a dozorových orgánů.

Třetí klíčový směr – pevný a vybalancovaný ekonomický a sociální rozvoj. Při tom je principiálně důležité brát v úvahu teritoriální a regionální faktor. O čem hovoříme: potřebujeme zabezpečit rychlý rozvoj strategicky důležitých regionů, nyní hlavně na Dálném východě a jiných teritoriích; současně se snažit o zkracování prudkých nesouladů mezi subjekty federace na ekonomickém základě, ve smyslu životní úrovně. Toto vše je potřeba brát v úvahu při přípravě federálních a rezortních programů, při zlepšování využití rozpočtů, přípravě plánů k rozvoji infrastruktury, rozmístění nových výrobních kapacit a současně vytváření pracovních míst.

Mám také za to, že je třeba se zamyslet nad doplňkovými kroky ke snížení závislosti národní ekonomiky a jejího finančního systému před nepříznivými vnějšími faktory. Nemám na zřeteli jen nestabilitu na mezinárodních trzích, ale i možná politická rizika.

Za čtvrté. Důležitým garantem suverenity a teritoriální celistvosti Ruska zůstávají naše ozbrojené síly. Budeme přiměřeně a úměrně reagovat na přiblížení armádní struktury NATO k našim hranicím. Nenecháme bez pozornosti roztahování globální protiraketové obrany a zvyšování zásob strategických, nejaderných, vysoce přesných zbraní.

Často nám říkají, že systém protiraketové obrany, je obranný systém. Nic takového, je to útočný systém. Je to část útočného obranného systému Spojených států, vyneseného na periferii. Aby neříkali naši zahraniční kolegové, my dobře vidíme, co se děje: fakticky seskupení vojsk NATO na území východoevropských zemí demonstrativně posilují, kdy nyní ve vodách Černého a Baltského moře narůstá množství a zintenzivňuje se operativní a vojenská příprava. Ve spojení s tím je nezbytné plně a v termínu realizovat všechna naplánovaná opatření k upevnění obranyschopnosti státu, kdy nyní na Krymu i v Sevastopolu musíme znovu obnovit vojenskou infrastrukturu.

 

překlad Vávlav

 

Diskusní téma: Přepis zasedaní Rady bezpečnosti RF 22.7.2014

Putin se mýlí

Lin | 24.07.2014

Tentokrát musím říci, že Putin se mýlí. V čem? V úsudku, že "domobranci budou těžko bojovat sami proti sobě".
Již před několika dny některá naše "velmi aktuální" (a zajisté pravdivá - jak jinak) média přinesla zprávu, že "na východní UA bojuje několk skupin, mezi kterými panuje vzájemná nevraživost".
To asi Putin nečetl... :)
Prostě - jak jinak vysvětlit členům různých mezinárodních skupin pozorovatelů, že jsou pod palbou a zachraňují je "separatisté", když Porošenko (a ten nikdy nelže!) tvrdí, že "nařídil nestřílet"?

http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nova-rus-a-lidove-republiky-separatiste-bojuji-mezi-sebou/r~d94aca36f6c211e38c54002590604f2e/;sid=0006344F14F4F8E30B031D8FDCFDDE84

Re: Putin se mýlí

vld | 24.07.2014

irónia? :)

Re: Re: Putin se mýlí

Lin | 26.07.2014

Ano. :-)
Po přečtení jsem si uvědomila, že tento logický vývod je logický jen pro některé. Ti druzí se pokoušejí o obrázek jakési "kmenové války mezi separatisty" (= že na JV mezi sebou bojuje snad každá vesnice).

Přidat nový příspěvek