Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek

Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek

2.5.2018

z knihy Základy sociologie 3

 

V kapitole 10.5 bylo ukázáno, jak pohlaváři biblického projektu v historicky reálném křesťanství vlastními výmysly nahradili Kristovu Dobrou zprávu o tom, že je možné vůlí lidí pod Božím vedením na Zemi nastolit Království Boží. Nebyly tam však již probrány politické technologie, jejichž prostřednictvím bylo v rámci realizace biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha vytvořeno historicky reálné „křesťanství“. A vzhledem k tomu, že je otázka politických technologií prosazování davo-„elitářství“ a jeho obnovy v návaznosti pokolení aktuální, zpracovali jsme toto téma v Příloze č. 3, kterou tímto předkládáme k pozornosti našim čtenářům.

 

3.1. O politické technologii záměny Křesťanství zlým úmyslem

Přečteme-li si Bibli svědomitě a nezapomeneme ani na události známé z jiných zdrojů, o kterých se církevní otcové ve svých kázáních a výkladech nezmiňují, a o kterých mlčí i biblické texty, můžeme vypozorovat, jak postupně jedno učení nahrazovalo druhé, přičemž každé z těch čtyř učení si neslo jinou smyslovou náplň, přestože se stále stejně nazývalo „křesťanství“.

  • První – Dobrá zpráva o tom, že je možné vůlí lidí pod Božím vedením nastolit na Zemi Království Boží, kterou Ježíš šířil osobně, dokud žil mezi lidmi. To je chronologické období do jeho zatčení v Getsemanské zahradě.
  • Druhé – učení Kristových apoštolů, kteří byli naplněni Svatým Duchem, a proto byli v mnohém, i když ne úplně ve všem1, pokračovateli Kristova díla. Ze Skutků apoštolů vyplývá, že přítomnost Svatého Ducha v nich byla očividná jak jim samotným, tak i lidem z jejich okolí, z nichž mnozí právě z tohoto důvodu také přijali jejich učení a sami potom pomáhali apoštolům v jeho dalším šíření, přičemž i oni sami tak získávali dar Boží – Svatého Ducha.
  • Třetí – věrouky místních (tj. regionálních) církví na základě rukopisů apoštolů a jejich stoupenců v období po odchodu apoštolů na onen svět do Nikajského/Nicejského koncilu (rok 325), který byl tehdy podřízen politické konjunktuře tehdejších pohlavárů Římského impéria a pohlavárům biblického projektu, a jako takový přijal kánon Nového zákona v jeho historicky známé podobě a „symbol víry/Nicejské vyznání víry“ historicky reálného „křesťanství“.
  • Čtvrté – doba od Nicejského koncilu – neustále se na větší či menší sekty drobící „křesťanství“ v podobě množství církví založených na základě Biblického kánonu2, písem „církevních otců“ a jejich polemik s vnitřně křesťanskými „kacíři“ a některými jinověrci, které všechny fungují v rámci biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha a jsou oběťmi principu „rozděl a panuj“ uplatňovaného pohlaváry projektu.

Než abychom však sledovali proces nahrazování Křesťanství „křesťanstvím“ chronologickým způsobem v jeho jednotlivých etapách charakterizovaných výše, bude názornější tento proces záměny Kristova Učení jinou věroukou zahájit rozborem jejích výsledků.

Skutečnost záměny Kristova Učení jinou věroukou je historicky nesporná a dosvědčuje ji všeobecně uznaný kánon Nového zákona – jak v církevní slovanštině (pracovním jazyku pravoslavné církve), tak i v moderním ruském jazyce:

  • součástí Nového zákona jsou texty nazvané Evangelium podle Matouše, Evangelium podle Marka, Evangelium podle Lukáše a Evangelium podle Jana;
  • není tam však žádný text nazvaný přímo: Evangelium Ježíše Krista.

Znamená to, že už nadpisy kapitol kánonu Nového zákona poukazují na to, že Evangelium od Ježíše Krista v jeho jasném, plném a čistém výkladu křesťanské církve dávno zašantročily.

Mimo přímého vyloučení Evangelia je tu ještě kromě všeho jiného i ta okolnost, že v církevní slovanštině i v moderním ruském textu Nového zákona zůstalo zachováno řecké slovo „evangelium“ 3 a nebyl v něm všude použit jeho ruský ekvivalent – „dobrá zpráva“. Takto církevní pohlaváři znepřístupňují lidem Kristovo učení i prostřednictvím textů Nového zákona. Samy texty „evangelistů“ byly sepsány takovým způsobem, aby čtenářovu pozornost upoutal popis událostí, kterých se Ježíš účastnil, přitom mu však ušel význam slova, které je mu v jeho rodném jazyce cizí – „evangelium“, takže vjem vnější strany událostí zůstal zachován, aniž si čtenář vůbec uvědomí, jaký byl vlastně smysl Dobré zprávy, se kterou Kristus přišel.

Takto informace o životě a skutcích Ježíše odvádějí pozornost čtenářů Nového zákona od Dobré zprávy, kterou Kristus přinesl, a která je v něm zmíněna jen tak, jakoby mimochodem. Kdyby v textu byla uvedena ruská slova „dobrá zpráva“, „blahá zvěst“, tak by si možná ještě před námi někdo položil otázku: A co je vlastně obsahem té Kristovy Dobré zprávy mezi všemi těmi životopisnými údaji o jeho životě a skutcích?

A když někteří znalci bible vyjadřují názor, že v minulosti existovalo jakési „protoevangelium“, které je již ztraceno, musíme si přiznat, že jediným „protoevangeliem“ je Přímá Řeč samotného Krista, se kterou se obracel na své současníky, to je totiž to Kristovo Evangelium, Kristova Dobrá zpráva.

„Otcové zakladatelé“ nepřipustili, aby se Dobrá zpráva stala součástí kánonu svatého písma „křesťanských“ církví. Přesto se však uchovala i v textu Nového zákona v jeho historicky známé verzi v podobě fragmentů ROZESETÝCH po celém jeho textu, jejichž autory jsou jak bezprostřední Kristovi učedníci a jejich následovníci, tak i překrucovači Kristova Dědictví. Z tohoto důvodu jsou texty Nového zákona vyjádřením své-rázného chápání toho, co VIDĚLI, SLYŠELI A POCHOPILI představitelé každé z těchto vyjmenovaných skupin: bezprostřední Kristovi učedníci, jejich následovníci i překrucovači jeho dědictví. To právě v důsledku toho:

není Nový zákon – takový, jak ho známe – Dobrou zprávou zvěstovanou Kristem v její původní a čisté podobě, ale učením z druhé ruky s vlastnostmi OZVĚNY; kromě toho se nejedná o přímou čistou ozvěnu, ale o cenzurovanou ozvěnu, nad jejíž cenzurou se čtenáři Nového zákona zamýšlejí velice zřídkakdy4.

A jestliže po odhalení těchto faktů začneme číst Nový zákon od klíčových, ale zdaleka ne prvních slov jeho textu – „Dobrá zpráva“, „(blaho)zvěstuje se“ – která v něm přece jen jsou přítomna a poskládáme z nich smysl Dobré zprávy-Evangelia Kristem zvěstovaného, získáme text smyslově dost odlišný od obvyklých církevních kázání, která podrobně odhalují smysl Nicejsko-Kartaginského „vyznání víry“. Text, který jsme tímto způsobem poskládali, byl uveden dříve v kapitole 10.5.1. – Kristovo učení: bez cenzury a „redakčních úprav“.

A jak bylo potom předvedeno o kus dál v kapitole 10.5, tak Nicejsko-Kartaginské vyznání víry „křesťanských“ církví je čistým výmyslem „otců zakladatelů církve“, a neobsahuje jedinou větu pronesenou Kristem. Jenže odstranění slov samotného Krista z Vyznání víry (a tím spíše, že se jednalo o zlovolný čin) nemůže nemít náboženské a vnitřní společenské následky ve společnostech, jejichž duchovní a veškerá další kultura vyvěrá z nicejských dogmat.

Přestože vyznání víry existuje v jedné a té samé církvi společně s kánonem Novozákonních svatých písem, která přímo nepopírají Kristovu Dobrou zprávu, není tak neškodné, jak by se mnohým mohlo zdát. Abyste byli schopni uvidět jeho zkázonosnost, je nutné zamyslet se nad tím, jak absolutní většina lidí vnímá informace.

Kanonická evangelia a svatá písma apoštolů jsou v průběhu bohoslužeb čtena v podobě krátkých rozdrobených (řádově 10 – 15 veršů) fragmentů, a to dokonce ani tak, aby šla (alespoň) za sebou; jsou čtena bez ladu a skladu v průběhu celého církevního roku (viz kalendářní rejstřík evangelických a apoštolských čtení v pravoslavné synodální Bibli). Je to podobné tomu, jako by z jednoho seriálu nevysílali všechny jeho díly, a navíc by ještě zpřeházeli pořadí jejich vysílání: je jasné, že „děj“ takového „filmu“ se bude od počátečního scénáře lišit.

Tato osobitost nastavení církevních bohoslužeb předurčuje, že se jejich návštěvník, který je tam úryvkovitě seznamován se svatými písmy apoštolů, ocitá v takových podmínkách, kdy je nucen sám si zrekonstruovat úplnou a ucelenou Kristovu Dobrou zprávu úryvkovitě rozesetou ve všech bohoslužbách jejich ročního cyklu. A už jen kvůli tomu by měl sám vycítit lež a faleš církevní věrouky, domyslet si, že jde o podvod, ke kterému došlo už při zakládání historicky reálného „křesťanství“ a nezaleknout se poté veřejného mínění zotročeného náboženskou tradicí, ani „svaté inkvizice“, ať už na sebe činnost této instituce „elitářské“ církevní moci vezme v té či oné epoše jakoukoliv podobu.

Lidé jsou postaveni do takových podmínek, že odhalit v Novém zákoně a uvědomit si Kristovo Učení nemohou v chrámu ani v kostele, ale pouze ve „světském“ shonu. Jenže v davo-„elitářské“ společnosti absolutní většina farníků prostě nemá čas, aby se vymanila z jařma světského shonu a mohla se zamyslet nad tím, jaká tedy vlastně byla ta původní Dobrá zpráva z Kristových úst, aby si dokázali zrekonstruovat její smysl v celé jeho plnosti a ucelenosti, a mohli tak opět nabýt ztracené jednoty emocionálně-smyslového naladění své duše v rámci Božího záměru.

O to těžší to bylo udělat v minulosti, kdy byly pro většinu lidí biblické texty nedostupné kvůli jejich negramotnosti (prohloubené v katolictví navíc jazykovou bariérou mezi národními jazyky a mrtvou církevní latinou) a náboženskému tmářství „elitářsky“-státních církví idealistického ateismu trestajících jakékoliv jiné přesvědčení. Navíc bylo v mnohých společnostech přímo zakázáno, aby laici četli Bibli, proto ji také lidé většinou znali pouze útržkovitě-výběrově a jen z toho, co slyšeli od svého kněze.

Lidská psychika je organizována hierarchicky a její komponenty mají odlišné funkce. Krátkodobá paměť na úrovni vědomí většiny lidí má informační kapacitu 1 – 2 věty, které jsou nedělitelnými smyslovými jednotkami: kdy je věta dokončenou myšlenkou. A delší informace vědomí vnímá jako posloupnost nedělitelných smyslových jednotek (vět5) v návaznosti jejich smyslu.

Kromě toho je operativní paměť na úrovni vědomí skutečně krátkodobá, tj. absolutní většina lidí není schopna doslovně zopakovat trochu delší větu, kterou slyšeli před několika minutami; a také nejsou schopni doslovně zopakovat posloupnost několika nebo mnohých vět dokonce ani bezprostředně poté, kdy je uslyšeli.

Kromě toho má paměť na úrovni vědomí většiny lidí tu schopnost: že čím častěji se člověku něco připomíná, tím snadněji si to vybavuje samostatně, přestože dlouhodobá paměť nevědomých úrovní psychiky si pamatuje vše hned napoprvé a navždy. Jenže k té většina lidí volný přístup nemá.

V důsledku toho není většina lidí schopná jako smyslový celek vstřebat po jednom přečtení a bez mnohonásobného zopakování text obsahující více než 1 – 5 vět. Mají psychologickou potřebu projít si jeden a ten samý text několikrát. Proto si také většina lidí tlusté knihy, mezi které patří Bible, Talmud i Korán, pamatují na úrovni vědomí roztříštěně, zlomkovitě a útržkovitě, a ne jako vyprávění ekvivalentní originálnímu textu6 – dokonce ani v tom případě, jsou-li jim dostupné přímo texty a neměli možnost seznámit se pouze s některými jejich částmi poslechem.

A po nějaké době může to, co si člověk útržkovitě zapamatoval, vypadnout z plnosti a ucelenosti smyslu výchozího textu a určitým způsobem zapadnout do kontextu porozumění aktuálním událostem, v jejichž souvislosti se člověku něco vybavilo. Všehomír je jediný a ucelený a podobné roztříštěně-úryvkovité a navíc ještě z kontextu originálu vytržené „citátové“ – zkreslené – vzpomínky mohou vést k velmi smutným následkům, jestliže potom v kontextu porozumění aktuálním událostem popírají, rozvrací zapomenutý (nebo úmyslně zamlčený) smysl originálu v jeho plnosti a ucelenosti.

* * *

Jako příklad může posloužit protopop Avvakum a jeho připomenutí epizody ze života proroka Eliáše:

«Och, zloději, děti bludařek7! Jací jsou metropolité a arcibiskupové, takoví jsou i jimi dosazovaní popi. Mít sám dost sil a odhodlání, podříznul bych je jak prorok Eliáš všechny ty hanebné a mrzké žrece jako psy. A nač je šetřit! Tuční jsou neskonale, vykrmili se u Jezabelina stolu…» (Život protopopa Avvakuma, Irkutsk, 1979, str. 104).

Avvakum v uvedeném úryvku narážel na třetí knihu Královskou, hl. 18:

«40. I řekl jim Eliáš: Zjímejte ty proroky Bálovy, žádný ať z nich neujde. I zjímali je. Kteréž svedl Eliáš ku potoku Císon, a tam je zmordoval.»

Jenže Avvakum zapomněl na pokračování těch událostí, o kterých stejná kniha pojednává v hl. 19:

 «1. Tedy oznámil Achab Jezábel všecko to, což učinil Eliáš, a že naprosto všecky proroky její pobil mečem. 2. A protož poslala Jezábel posla k Eliášovi, řkouc: [jsi-li ty Eliáš, a já Jezábel, tak] To a to ať mi učiní bohové a ještě více přidají, jestliže v tuto hodinu zítra neučiním tobě, jako ty každému z nich. 3. Což když zvěděl (Eliáš: naše vysvětlení k citaci), vstana, odšel pro zachování života svého, a přišel do Bersabé, jenž jest v Judstvu, kdež nechal mládence svého. 4. Sám pak šel po poušti cestou dne jednoho, a přišed, usadil se pod jedním jalovcem, a žádal sobě smrti a řekl: Jižť jest dosti, ó Hospodine, vezmi duši mou, nebť nejsem lepší otců svých.»

Ale v odpověď na modlitbu byl vyslán Anděl, který jídlem posílil Eliáše a ten pak vystoupal na horu Oréb, kde se mu dostalo znamení:

«9. (…) A aj, řeč Hospodinova k němu, a řekl jemu: Co tu děláš, Eliáši? 10. Kterýž odpověděl: Velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů; nebo opustili smlouvu Tvou synové Izraelští, oltáře Tvé zbořili a proroky Tvé zmordovali mečem; i zůstal jsem já sám, teď pak hledají života mého, aby mi jej odjali. 11. Řekl Bůh: Vyjdi a stůj na hoře před tváří Hospodina. A aj, Hospodin šel tudy, a vítr veliký a silný, podvracující hory a rozrážející skály před Hospodinem, ale nebyl v tom větru Hospodin; za tím pak větrem zemětřesení, ale nebyl v tom zemětřesení Hospodin. 12. A za zemětřesením oheň, ale nebyl v ohni Hospodin; a za ohněm vanutí tichého větru. [a tam byl Hospodin]8».

A tak vyprávění o následcích popravy Bálových služebníků, které se po jejich potupě Eliáš dopustil z vlastní iniciativy (3. kniha Královská, hl 18:40) a znamení, které se potom Eliášovi9 dostalo, vypadlo z Avvakumových vzpomínek a nevzpomněl si ani na Ezechielova kázání. Takto tedy Avvakum svou výběrovou, úryvkovitě-roztříštěnou pamětí přizpůsobenou dané situaci sám přivolal trest na svou vlastní hlavu, když překroutil ve vlastním výkladu založeném na svých vzpomínkách skutečný smysl originálního sdělení o Boží vůli a Božím záměru. Ale ani nikonovci neměli vojenskou silou a zradou přepadnout Solovecký klášter, který odvrhl jejich učení a dělat z něj církevní vězení, aby se potom tento vojenskou silou dobytý klášter po dvě stě padesáti letech proměnil ve vězení a tábor smrti pro ně samotné10.

* *
*

Znamená to tedy, že organizace rituálu v ročním cyklu církevních bohoslužeb je taková, že absolutní většina lidí – kvůli osobitosti individuální kultury jejich psychické činnosti11 – v podstatě není z tohoto cyklu bohoslužeb schopna zrekonstruovat si a pochopit Dobrou zprávu zvěstovanou Kristem.

Na rozdíl od Starého a Nového zákona v celé komplexnosti jejich textů je Nicejské vyznání víry krátké: pouze 12 frází – a svou informační uceleností je přístupné uvědomělému porozumění většiny lidí, a to tím spíše je-li mnohonásobně opakováno: když ho všichni farníci celé zpívají od začátku až do konce při mnohých chrámových bohoslužbách v průběhu církevního roku. A každý, kdo se považuje za člena církve, je povinen znát ho stejně jako modlitbu Otčenáš – to málo z Kristovy Dobré zprávy, kterou svým ovečkám ponechali otcové-zakladatelé církve. A přitom se absolutní většina církevních vyznavačů vůbec nezamýšlí nad tím, že jak učení církve, tak i její politická činnost popírají smysl modlitby Otčenáš a jsou tak v rozporu s Křesťanstvím jako učením o nastolení Království Božího na Zemi úsilím samotných lidí pod Božím vedením.

Církevní bohoslužby jsou v průběhu roku organizovány tak, aby si lidé zapamatovali Vyznání víry, a Dobrá zpráva zvěstovaná Kristem byla jako informační celek potlačována míchaninou roztříštěných úryvkovitých evangelických a apoštolských čtení. Takové nastavení Vyznání víry a církevních bohoslužeb není „bezdůvodnou a bezcílnou nahodilostí“, ale projevem bezbožného, anti-Křesťanského cílevědomého nastavení rituálu ve zdánlivě pravých Křesťanských církvích.

Vzhledem k tomu, že jsou tyto osobitosti lidské psychiky, vědomého a nevědomého chování, dávno známy, a dokonce bezelstně vyjádřeny v příslovích typu: „Co ses nenaučil jako Váněčka, jako Ivan Ivanovič se už nenaučíš (co ses v mládí nenaučil, ve stáří už nedoženeš); Člověk se musí učit celý život; Opakování je matka moudrosti, které jsou staré jako samotné Dějiny, mohli vymyslet Nicejské vyznání víry a nastavit historicky reálný církevní rituál takovým způsobem pouze ti, kteří se snaží svými bludy uhasit Světlo Kristova Učení o životě lidí na Zemi v Království Božím.

«Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci, co zavíráte lidem Království Nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo vejít chtějí.» (Matouš, 23:13).

- Za Kristových časů to bylo adresováno rabinátu. Dnes to již není určeno pouze rabinátu, ale i církevním hierarchiím. Rozdíl mezi nimi spočívá pouze v metodách eliminace Božích přikázání:

  • které rabinát odstraňoval přímým překrucováním smyslu Zjevení a vnucováním bludů svých pánů jako „písma svatého“,
  • zatímco zakladatelé a hierarchové církví odstraňovali Boží přikázání rafinovaněji: nastavením církevního rituálu tak, že pravda v něm alespoň částečně zůstala zachována, ale většina věřících si ji z něj nedokáže samostatně poskládat a vnímat ji uceleně, neboť rituál formuje ve vztahu k Bohu a Kristovi jinou statistiku paměti lidí.

A to není nic jiného než cynismus a ničemnost.

No a vzhledem k tomu, že si věřící nedokážou poskládat a uvědomit Pravdu-Skutečnost, nemohou se jí ani v nedílné jednotě světského a církevního života ze své vůle přidržovat (vůle vždy funguje z úrovně vědomí). Vždyť analogický nebo i lepší výtah fragmentů z Dobré zprávy zvěstované Kristem než je ten, který jsme uvedli v kapitole 10.5.1, se mohl stát základem Církve, jestliže by se otcové-zakladatelé nesnažili zachovat davo-„elitářství“, ale naopak měli snahu uvést do života ideál Království Božího na Zemi. V takovém případě by tu existovala jiná Církev, která by se svou duchovností a politickou misí lišila od všech historicky reálných církví a sekt vzniklých po Nicejském koncilu, neboť věrouka a shromáždění věřících by plodily zcela jinou smyslovou zaměřenost statistické paměti převládající v myslích lidí ve vztahu k Bohu a Kristovi a s ohledem na jejich povinnosti před lidmi i Bohem.

A vzhledem k tomu, že Záměr Boží je jen jeden a Duch Svatý je také jeden a ten samý, nemohlo by dojít k takovému množství církevních rozkolů, protože smysl Pravdy-Skutečnosti je jen jeden, přestože mnohohranný a lží je mnoho: «Ano, my porážíme pravdou lež, a ona (pravda: v našem chápání kontextu) ji (lež: podle kontextu) tříští, a hle, potom se rozplyne; však běda vám za to, co lživě Bohu připisujete!» (Korán, 21:18).

Kdyby byla jiná Církev, byly by i dějiny odpovídající její věrouce jiné, neboť většina ušlechtilejších lidí by nahlížela na svou pozemskou existenci jinýma očima, takže by v důsledku i společnosti žily jinak – lépe.

Je tomu tak proto, že zatímco Dobrá zpráva zvěstovaná Kristem je radou určenou všem lidem pro jejich život v našem světě v souladu s Bohem, tak Nicejské vyznání víry takovou životní radou není. A je to ještě horší: je zaměřené na aktivizaci příživnicko-parazitických přání u člověka, který „doufá v lepší život v budoucích časech“ a v rituální zběsilosti zapomíná na život současný, jakoby se snad Bůh spletl, když jeho duši poslal na tento Svět.

A proto se mohou odpovědí na Nicejské vyznání víry stát slova apoštola Jakuba:

«Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka12? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?» (Jakub, 2:19-22).

A mezi uvedeným vyjádřením apoštola Jakuba a slovy apoštola Pavla není žádný smyslový rozpor: «Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona (zvýraznili jsme my; Římanům, 3:28), neboť apoštol Pavel nemá na mysli jednání člověka v Boží víře (jako o tom mluví Jakub), ale jedná-li tak, že bezmyšlenkovitě automaticky dodržuje zákon. Zákony přece píší uvnitř společnosti sociálně významní lidé na základě své libovůle, jenže ne každý člověk si přeje a může odlišit ušlechtilou libovůli od zkažené svévole skrývané pod rouškou prázdných řečí o dobru a zákonu.

Nicejské vyznání víry člověka neučí, jak jednat tak, aby jeho vůle byla v souladu s Bohem. A věřící to nevědí, přestože všichni umí zazpívat „Věřím“ nazpaměť…

Slova apoštola Jakuba «víra působila spolu s jeho skutky a ve skutcích došla víra dokonalosti» poukazují na dvojsměrné zaměření živého náboženství skutečného Boha:

1. Od Boha ke (každému) člověku.

2. Od člověka k jedinému Nejvyššímu Bohu všeho a všech.

Nicejské vyznání víry je však nastaveno tak, aby vylučovalo vše, co od Boha přichází k člověku žijícímu na Zemi: lidem jsou v něm pouze připomínány Boží skutky v minulosti – a navíc v mnohém nehodnověrné, včetně příchodu Ježíše a jeho osudu; a pro budoucnost příslib Soudného dne, jehož datum kromě Boha nikdo nezná. Pro současnost v něm není vymezeno vůbec nic, kromě nicejského rituálu: takže se tím mlčenlivě naznačuje, že Bůh Živý zapomněl na živé lidi.

Tímto způsobem Nicejské vyznání víry a roční cyklus evangelických a apoštolských čtení produkují jednostranně zaměřené škodlivé egregoriální náboženství církví vzniklých po Nicejském koncilu, které bylo ještě dříve než vzniklo odhaleno Kristem: «Proč mne oslovujete: „Pane, Pane“, a nečiníte, co říkám?» (Lukáš, 6:46, a také Matouš, 6:5).

Také je třeba vědět, že před Nicejským koncilem kolovaly mezi regionálními církvemi více než čtyři evangelia, ze kterých Nicejský koncil vybral a zahrnul do církevního kánonu pouze některá, přičemž tak určitým způsobem vyloučil nevyhnutelné neshody.

A přitom se jeden z těch apokryfů13 přímo nazývá Evangelium míru Ježíše Krista od učedníka Jana14 (podle starověkých textů, aramejského a staroslovanského, překlad z francouzštiny, vydavatelství Tovariščestvo, Rostov na Donu, 1991). Staroslovanský text – překlad z aramejštiny, byl odvezen z Kyjevské Rusi do Evropy přibližně v době vpádu Bátú-chána a byl uschován v Královské knihovně Habsburků jako majetek rakouské vlády15. Aramejský text je uložen ve Vatikánské knihovně. Na jeho základě Edmond Bordeaux Szekely vydal anglický překlad, který E. Bertholet (Univerzita v Lausanne) přeložil do francouzštiny, ze které byl potom proveden překlad do ruštiny. Vydavatelství Tovariščestvo informovalo, že publikuje přibližně 1/8 z celkového textu Evangelia míru Ježíše Krista. Následuje úryvek z této publikace16:

* * *

«Tehdy se Ježíš posadil mezi ně a řekl: Po pravdě vám řeknu: nikdo nemůže být šťastný, jestliže nedodržuje Zákon. A ti druzí Mu odpověděli: My všichni dodržujeme Mojžíšovy zákony: to on nám předal zákon tak, jak je napsán ve Svatém Písmu.

I odpověděl jim Ježíš: Nehledejte Zákon ve vašem písmu. Neb Zákon, to je Život a písmo je mrtvé. Po pravdě vám říkám: Mojžíš nezískal své zákony od Boha v psané podobě, ale Živým Slovem.

Zákon, to je Slovo Života předané živým prorokem živým lidem. Ve všem jsoucím je zapsán Zákon. Najdete ho v trávě, ve stromě, v řece, v horách, v ptácích, v nebi, v rybách, v jezerech a mořích, ale zejména ho hledejte sami v sobě.

Neboť vám po pravdě říkám: Vše jsoucí, ve kterém jest život, je Bohu blíže než písmo zbavené života. Bůh stvořil život a vše jsoucí takovým, že je Slovem věčného života a slouží člověku k Učení o Zákonech pravdivého Boha. Bůh nepsal Své Zákony na stránky knih, ale do vašich srdcí, do vašeho ducha.17

Projevují se ve vašem dýchání, ve vaší krvi, ve vašich kostech, ve vaší kůži, ve vašich vnitřnostech, ve vašich očích, ve vašich uších a v jakékoliv i té nejnepatrnější části vašeho těla.

Jsou přítomny ve vzduchu, ve vodě, v zemi, v rostlinách, ve slunečních paprscích, v hlubinách i výškách. Všechny jsou adresovány vám, abyste mohli pochopit Slovo a Vůli živého Boha. Bohužel jste zavřeli své oči, abyste nic neviděli a zacpali jste si uši, abyste nic neslyšeli. Po pravdě vám říkám: Písmo je dílo lidských rukou, zatímco život a všechna jeho vtělení jsou dílem Božím. Proč neposloucháte Slova Boha zapsaná v Jeho výtvorech? A proč studujete písma, jejichž písmena jsou dílem lidských rukou a tudíž mrtvá?

- Jak můžeme číst Zákony Boží, jestliže nejsou v písmech? Kde tedy jsou napsány? Přečti nám je přece, tam, kde je vidíš, neboť mi neznáme jiná písma, než jsou ta, která jsme zdědili od svých předků. Vysvětli nám Zákony, o kterých říkáš, že když je uslyšíme, můžeme se vyléčit a napravit se.

Ježíš jim řekl: Vy nemůžete chápat Slova života, protože přebýváte ve smrti. Temnota halí vaše oči a vaše uši jsou hluché. Přesto vám říkám: Nesmíte svou pozornost upínat na písma, jejichž písmena jsou mrtvá, jestliže svými skutky odvrhujete Toho, Kdo vám ta písma dal. Po pravdě vám říkám: Ve vašich skutcích není Bůh ani Zákony Jeho; nejsou přítomny v obžerství ani v opilosti vaší, ani ve způsobu vašeho života, který promarňujete v nestřídmosti a rozkoši; a ještě méně v hledání bohatství a zejména pak v nenávisti k vašim nepřátelům. To je velice vzdálené pravdivému Bohu a Jeho andělům. Všechno to však vede ke kralování temnoty a vládce všeho zla. Neboť všechny tyto touhy si nosíte v sobě; a proto Slovo Boží a Moc Jeho nemůže do vás vstoupit, protože v sobě nosíte mnoho špatných myšlenek, a také hanebnosti jsou usídleny ve vašem těle i ve vašem vědomí. Chcete-li, aby k vám Slovo Živého Boha a Moc Jeho dokázaly proniknout, neznesvěcujte tělo své, ani vědomí své, neboť tělo je Chrám Ducha a Duch je Chrám Boží. Musíte proto tento Chrám vyčistit, aby se v něm mohl usídlit Vládce tohoto Chrámu a zaujmout v něm Své důstojné místo. Abyste se vyhnuli všem pokušením těla svého a vědomí svého od Satana pocházejících, uchylte se pod záštitu Nebe Božího. (…)

A jinou moudrostí (v kontextu Dobré zprávy – lišící se od moudrosti davo-spotřebitele: naše poznámka k citaci) jsou naplněna Slova a Zákony Otce Nebeského a Matky-Země, než jsou slova a vůle všech otců vašich pokrevních a všech matek vašich tělesných. A nekonečně větší bude dědictví Otce vašeho Nebeského a Matky-Země: Království Života, jak pozemského, tak i nebeského: dědictví, které je lepší než všechno, co vám mohou zanechat vaši pokrevní otci a matky vaše tělesné.

Skuteční bratři vaši jsou ti, kteří plní Vůli Otce Nebeského a Matky-Země, a ne pokrevní bratři. Po pravdě vám říkám: Vaši skuteční bratři z Vůle Otce Nebeského a Matky Země vás budou milovat tisíckrát více než bratři vaši pokrevní. Neboť od časů Kaina a Ábela, od té doby, kdy pokrevní bratři porušili Boží Vůli, není více skutečného pokrevního bratrství. A bratři se chovají ke svým bratrům jako k cizím lidem. Proto vám já říkám: Milujte své skutečné bratry z Vůle Boží tisíckrát více, než své bratry pokrevní.

Neboť váš Otec Nebeský je Láska!

Neboť vaše Matka Země je Láska!

Neboť syn lidský je Láska!

A díky Lásce Nebeský Otec, Matka-Země i Syn Lidský jedno jsou. Neboť duch Syna Lidského pochází od Ducha Otce Nebeského a z Těla Matky-Země. Proto buďte dokonalí jako Duch Otce Nebeského a Tělo Matky-Země.

Milujte Otce vašeho Nebeského tak, jako On miluje vašeho Ducha. Milujte také vaši Matku-Zemi, jako Ona miluje vaše tělo. Milujte bratry své skutečné, jako je miluje váš Otec Nebeský a vaše Matka-Země. A potom vám váš Otec Nebeský dá Svého Svatého Ducha a vaše Matka-Země své Svaté Tělo. A potom budou synové lidští jako skuteční bratři milovat jeden druhého takovou Láskou, jakou je obdaruje Otec Nebeský a Matka-Země: a tehdy si budou navzájem skutečnými utěšiteli. A až tehdy zmizí všechna neštěstí a všechen smutek a na Zemi se rozhostí láska a radost. A stane se tehdy Země podobná Nebesům a nastoupí Království Boží. A Syn Lidský přijde v celé Své Slávě, aby opanoval Své dědictví – Království Boží.

Neboť Synové Lidští žijí v Otci Nebeském a Matce-Zemi a Nebeský Otec a Matka-Země žijí v nich.

A tehdy společně s Královstvím Božím nastoupí konec času. Neboť Láska Otce Nebeského vám všem daruje věčný život v Království Božím, nebo Láska je věčná. Láska je silnější než smrt.»

A dále apokryf Dobré zprávy zvěstované Kristem a odvrhnutý církvemi v trochu pozměněné úpravě opakuje Pavlův Hymnus o Lásce (První list Korintským, hl. 13):

«A přestože mluvím jazykem lidí a andělů, není-li ve mně Lásky, podobám se jen dunícímu kovu zvonů a drnčícím cimbálům. A přestože předpovídám budoucnost, znám všechna tajemství a všechnu moudrost, mám silnou víru podobající se bouři smetající hory, není-li ve mně Lásky, nejsem ničím.

A i kdybych rozdal veškeré své bohatství chudým, abych je nakrmil, a dal jim oheň, který jsem dostal od Otce Svého, není-li ve mně Lásky, nepřinese mi to prospěch ani moudrost.

Láska je trpělivá, Láska je něžná, Láska není závistivá. Nečiní zla, nemá potěšení z nespravedlnosti a svou radost nalézá ve spravedlnosti.

Láska vysvětluje všechno, věří všemu, Láska nikdy neztrácí naději, Láska překoná všechno a nikdy se neunaví: co se týká jazyků, tak ty zmizí, co se týká vědění, to přijde.

I nyní máme kousky omylů i pravdy, ale nastoupí plná dokonalost a vše dílčí vymizí.

Když je dítě dítětem, mluví jako dítě, když však dospěje, opustí své dětské názory.

Teď vše vidíme přes temné sklo a s pomocí pochybných pravd. Naše znalosti jsou dnes útržkovité, až však staneme před Tváří Boží, nebude již dílčího vědění, dozvíme se všechno seznávajíce Jeho učení. I teď existuje Víra, Naděje a Láska, ale největší z těch tří je Láska.

A teď díky přítomnosti Ducha Svatého našeho Otce Nebeského mluvím s vámi jazykem Života Boha Živého. Není ještě mezi vámi nikdo, kdo by dokázal pochopit všechno, co vám říkám. A ti, kteří vám vykládají písma, s vámi hovoří mrtvým jazykem lidí hledajících prostřednictvím lidí jejich nemocná a smrtelná těla.»

Abyste plně pochopili to, co je vám zde předkládáno, je zapotřebí, abyste si zde udělali přestávku a přečetli si hlavu 13 Prvního listu Korintským od apoštola Pavla. Hlavní rozdíl mezi novozákonním kánonem a výše uvedeným apokryfem spočívá v tom, že apokryf končí hymnus o Lásce slovy, která do kánonu nebyla připuštěna:

«A ti, kteří vám vykládají Písma, s vámi hovoří mrtvým jazykem lidí hledajících prostřednictvím lidí jejich nemocná a smrtelná těla.»

K tomu nezbývá než dodat: a vybírají své desátky od lidí na své vlastní živobytí, protože v nich není Ducha životodárného, neb jsou to paraziti vyhýbající se nastolení Království Božího na Zemi.

Kromě toho také apokryf doporučuje:

«Jezte vše, co se nachází na Božím stole: plody stromů, obilí a užitečné byliny, zvířecí mléko a včelí med. Všechno ostatní jídlo je dílem rukou Satanových a vede ke hříchu, nemoci a smrti (…) Neboť po pravdě vám říkám: blažení budou ti, kteří budou jíst jídlo z Hospodinova stolu a vyhýbat se všem ohavnostem Satanovým.»

To jsou přísnější, ale prospěšnější stravovací omezení, než ta staro a novozákonní, a také než koránská: je v nich zakázáno, aby člověk zabíjel živá zvířata pro jídlo, což je mravně-etickým základem civilizace jiného typu.

* *
*

Z porovnání těchto fragmentů Janova apokryfu s úryvky kanonických Evangelií rekonstruujících smysl Dobré zprávy zvěstované Kristem o nastolení Království Božího na Zemi úsilím samotných lidí, které jsme uvedli dříve (v kapitole 10.5.1), je jasné, že informují o jednom a tom samém a obsahově se shodují. Avšak utajenou Dobrou zprávu zvěstovanou Kristem není nutné z textu Janova apokryfu skládat z jednotlivých fragmentů: je tam uvedena uceleně18. Třináctá hlava Pavlova Prvního listu Korintským se svým smyslem, který se zachoval i v  mnohonásobně překládaném textu, velice blíží jedné z kapitol apokryfu Dobré zprávy zvěstované Kristem, což je také významné a potvrzuje to autentičnost apokryfu, který byl Pavlovi znám.

A z porovnání tohoto apokryfu Kristova Evangelia s Nicejským vyznáním víry je zase jasné, že v každém z nich je vyjádřeno odlišné zaměření učení, víry a života. Apokryf Evangelium míru Ježíše Krista rozvádí slova apoštola Pavla: «… naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit Novému zákonu, jež není založen na liteře, nýbrž na Duchu, protože litera zabíjí, ale Duch dává život.» (Druhý list Korintským, 3:5-6). A církev se tak sama usvědčuje z úmyslné cenzury a odstranění Dobré zprávy zvěstované Kristem z kánonu tím, že ve verších 3:5-6, Druhého listu Korintským uvádí slovo „duch“ s malým písmenem, přestože Pavel měl očividně na mysli Ducha Svatého, životodárného.

Evangelium míru Ježíše Krista od učedníka Jana nebylo do kánonu Nového zákona připuštěno proto, že se v něm přímo praví, že:

  • Pro normálního člověka je v jeho životě víra bezprostředně Bohu tou jedinou vírou hodnou člověka.
  • a Písma jsou dílem lidských rukou, která pouze připomínají těm, kteří nevěří bezprostředně Bohu, že v lidském životě je nezbytná přítomnost Boží víry. Navíc nejsou vždy jejich autoři, redaktoři a vykladatelé čestní před Bohem ani lidmi…

Ti, kteří mají námitky proti citovanému apokryfu, a kteří nesouhlasí s tím, co bylo řečeno o rafinovaném odstranění samotné Dobré zprávy zvěstované Kristem z kánonu Nového zákona, ti ať se přesvědčí, že ani jeden z množství Kristových učedníků nezanechal písemný výklad Dobré zprávy zvěstované Kristem jako takové – bez životopisných informací o životě Krista, syna Mariina.

Kanonická Evangelia takovým výkladem nejsou, neboť ta jsou v podstatě krátkými životopisnými informacemi o pozemském životě a skutcích Ježíše, syna Mariina, ve kterých je Kristova Dobrá zpráva uváděna v minimálním objemu pouze do té míry, do jaké se tomu výklad této životopisné kroniky nevyhne. Přestože mnozí „mocní“ tohoto světa by si přáli zbavit se i toho, co v kánonu Nového zákona vůbec zbylo. A ať svůj nesouhlas se zde řečeným dokáží průkazně, kde a v čem konkrétně tento apokryf tedy lže?

Důkazů o cenzurní a redaktorské kuratele při formování křesťanských církví a zásazích do jejich písemného základu, počínaje již dobou před Golgotou, je více než dost. Aby je člověk neviděl, nesmí si při utváření svého světonázoru fakta z reálné historie nikdy porovnat s biblickými texty a podružnými písmy sepsanými církevníky. Jestliže si toto vše totiž dá dohromady, tak mnohé z toho, co bylo dříve utajené, najednou bude ležet otevřeně na povrchu. Například i v těch nejstarších známých rukopisech Nového zákona v Sinajském kodexu (rok 350) a ve Vatikánském kodexu (325 – 350) končí Evangelium od Marka veršem 16:8. Verše 16:9-19 v nich chybí; buď byly již dříve vyloučeny cenzurou, nebo byly naopak na něčí osobní popud dopsány následně.

Kniha Svatá záhada (SPb, 1993) nás informuje o tom, že v roce 1958 byl v jednom z klášterů v blízkosti Jeruzaléma nalezen dopis církevního hierarchy – biskupa Kléménse Alexandrijského19 – adresovaný jeho žákovi Fjodorovi obsahující ještě jeden úryvek ze starověkého Evangelia od Marka, který se v kánonu také neobjevil. Informuje se v něm, že Marek, který byl tajemníkem apoštola Petra, zanechal Alexandrijské církvi rukopis sestavený z jeho a Petrových osobních poznámek určených těm, „kteří jsou na cestě ke zdokonalení“ a „jsou zasvěcováni do velikých tajemství“, který však není určen všem věřícím, neboť „ne všechny pravdy musí být všem lidem pověděny“.

Jeden z exemplářů tohoto utajovaného Evangelia jakýsi odpadlík Alexandrijské církve vydal Karpokratovi a gnostici-karpokratovci se poté začali ve svých kázáních na tento text od Marka odvolávat. Fjodor se pustil s karpokratovci do sporu, ve kterém bez naplnění Svatým Duchem (viz Jan, 14:24-26; Kniha moudrosti, 1:3-5) nevěděl, jak argumentovat, takže byl nucen obrátit se o pomoc ke Kléménsovi, který stál v hierarchii strážců tajemství výše. Kléméns mu potom písemně v souvislosti s tímto sporem v dopise nařizuje, aby „nikdy nesouhlasil s karpokratovci v tom, že tento text napsal sám Marek“. Potom Kléméns ještě na konci svého dopisu cituje úryvek originálního Evangelia od Marka utajovaného Alexandrijskou církví, na který se gnostici odvolávali:

«Avšak já bez váhání odpovím na otázky, které jsi položil, a vyvrátím lež samotnými slovy Evangelia. Takže za slovy «A šli tedy cestou, která vede do Jeruzaléma» až po slova «po třech dnech vstane z mrtvých» tajné Evangelium doslovně říká:

«A tak přišli do Betánie, a tam byla žena, jejíž bratr zemřel. I přistoupila k Ježíši, padla před ním tváří k zemi a řekla: „Syne Davidův, smiluj se nade mnou.“ Ale učedníci ji odstrčili. A tehdy se Ježíš rozhněval a šel s ní do jejího sadu, kde byla mohyla, ze které se najednou ozval hlasitý křik. Ježíš k ní přistoupil, sňal kámen na ní ležící a vstoupil do mohyly, natáhnul ruku k mladíkovi, a pomohl mu vstát. A mladík sotva na něj pohlédl, okamžitě si jej zamiloval a prosil ho, aby směl jít s ním. Vyšli z mohyly a vstoupili do mladíkova domu; a on byl bohat.

Po šesti dnech mu Ježíš řekl, co musí udělat, a večer k Němu mladík přišel oděn pouze v bílé plátno. Ten večer zůstali spolu a Ježíš mu pověděl tajemství Božského Království20. Potom ho opustil a vzdálil se na druhý břeh Jordánu.“»

Budeme-li vycházet ze současného systému adresních klíčů k textu (čísel hlav a veršů), tak by tento úryvek měl být pokračováním verše z hlavy 10:32 od Marka. Není ale ani vyloučeno, že číslu 10:32 předchází, neboť jinak by před veršem 10:34 předpovídajícím vzkříšení třetího dne narušil pořadí vyprávění; a to tím spíše, že řeka Jordán a Jeruzalém se od Betánie nacházejí v opačných směrech (viz mapa v pravoslavné Bibli); nebo snad ochránce tajemství pozemských – Kléméns – i tentokrát něco utajil, takže se to ztratilo a do kánonu se to nedostalo.

Dopis Kléménse nezávisle na jeho autentičnosti nebo podvrženosti sám o sobě odráží cílený organizovaný boj církevních hierarchů o kanonizaci smyslově zcela určité redakce Nového zákona. Z úryvku Evangelia od Marka odhaleného v tomto dopise, vyprávějícího o vzkříšení Lazara (porovnejte s Janem, 11:1-46), vyplývá, že Krista nedoprovázeli pouze jeho učedníci, ale ještě i kurátoři, kteří lépe než jejich „učitel“ věděli, s kým je Ježíši dovoleno mluvit a s kým ne: jinak by nebránili té ženě obrátit se k Ježíši21. Kromě toho Marek píše jako povrchní pozorovatel, neboť rozhodný Ježíšův krok zamezující pokusu o jeho opatrovnictví nazývá „hněvem“. Sousloví „tajemství Božského Království“ také charakterizuje způsob myšlení Marka a Alexandrijské církve, neboť Ježíš na rozdíl od Kléménse nebyl ochráncem tajemství pozemských a nebeských, který by je odhaloval vyvoleným v míře míst uvolňujících se v hierarchii; Ježíš byl šiřitel osvěty, který řešil jiný problém než nějaká chybějící volná místa v hierarchii, a tím jiným problémem bylo publikum, které nebylo připraveno přijmout Učení, jež jim bylo předáváno, ihned a v celé jeho šíři a ucelenosti: «Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.» (Jan, 16:12). Také je příznačné, že hierarcha Církve, který velmi dobře znal jím utajované úplné Evangelium od Marka, nařizoval svému žákovi, aby lhal a popíral skutečnost, která jim oběma byla dobře známa, že totiž Marek uváděný úryvek opravdu napsal; a porušoval tak jedno z deseti Mojžíšových přikázání, která Kristus nezrušil: «Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.» (Exodus, 20:16), «Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.» (Leviticus, 19:11), «…Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit.» (Matouš, 19:18). Ale vždyť i bez autority církví a písem je jasné, že Bůh je Pravda, a proto nepotřebuje využívat služeb lhářů (jinak by se od ďábla ničím nelišil), přestože je ve svém dopuštění do určité míry ke lhářům shovívavý.

Všechno to v souhrnu vypovídá o tom, že se jedna ze sekt védické magické znacharské kultury s pro ni příznačným utajováním znalostí a funkční hierarchií se systémem zasvěcení od počátku snažila překroutit Kristovo Učení o cestách, kterými může každý člověk vstoupit do Království Božího – Islám – aby dav stejně jako dřív zůstával pracovním dobytkem s různou profesionální specializací a znacharská „superelita“ mohla stejně jako dřív parazitovat na jeho práci a životě, holedbajíce se svou vysokou duchovností „v míře svého hierarchického významu“. To znamená, že se v církvi mnozí již za časů apoštolů, už před Golgotou úmyslně nebo bezmyšlenkovitě-posedle (tj. jako automat s programovaným nebo dálkovým řízením) protivili Bohu a Jeho Kristovi, který o tom přímo mluvil v Evangeliu od Marka v hlavě 4:21: «…Přichází snad světlo, aby bylo dáno pod nádobu nebo pod postel, a ne na svícen?» Kristus i u soudu popíral skutečnost existence utajovaného tajného učení: «…Já jsem mluvil k světu veřejně. Vždycky jsem učil v synagogách a chrámech, kde se shromažďují všichni židé, a nic jsem neříkal tajně (vyčlenili jsme v citaci).» (Jan, 18:20). Apoštolové, které systematicky učil, od Ježíše dostali přímý a nedvojsmyslný pokyn: «Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.» (Matouš, 10:27), Korán mluví o tom samém: «Tajné rozmluvy pocházejí jen od satana.» (súra 58:11(10)), «Kdo je nespravedlivější než ten, kdo pro sebe ukrývá svědectví, jehož se mu dostalo od Boha?» (súra 2:134 (140)).

Proto ten, kdo trvá na existenci skutečně křesťanského esoterismu, hermetismu či tajného učení v podstatě mlčky obviňuje Krista a Boha ze lži. A jestliže se nějaký člověk přece jen reálně zapojil do jakéhosi „křesťanství“, ve kterém reálně existují tajemství a hierarchie založená na utajování znalostí a systému zasvěcení do tajemství, tak ho může v klidu opustit, aniž by se musel obávat Boha: takové „křesťanství“ má totiž s Učením Krista společný pouze název, a nejen že v něm není čistota Jeho Pravdy-Skutečnosti, ale ti kdož v něm přebývají se ani nesnaží vytrhnout se ze zajetí svých bludů k Pravdivému.

Smysl citátů z kanonických Evangelií, které zde právě teď byly uvedeny, o neexistenci tajného Kristova Učení podrývá základy dogmatiky učení historicky reálných křesťanských církví: a především popírá dogma o Trojici.

3.2. Dogma o „Trojici“ a jeho následky

-pokračování-

 

 

1 Tuto větu je třeba vysvětlit. Člověk se z Božího vnuknutí nestává Božím automatem, prostřednictvím kterého by Bůh uplatňoval svou vůli, a to ani v případě, že je naplněn Svatým Duchem. Duch Svatý je duchem pravdy uvádějícím lidi do veškeré pravdy, kterou si však člověk už musí osvojovat sám. A s tímto úkolem si lidé ne vždy dokáží poradit, a to dokonce ani v tom případě, že jsou naplněni Božím Duchem, neboť Bůh je nepřipraví o svobodu volby, kterou doprovází i právo dopouštět se chyb. A na uvědomění si svých chyb a jejich odstranění je potřebný čas, který je někdy i mnohokrát delší než doba lidského života…

2 Biblický kánon byl ustanoven v roce 419 církevním koncilem v Kartágu a od té doby má s některými odlišnostmi v různých církvích svou podobou.

3 A konkrétně: Matouš, 4:23 «Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium Království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu.» Analogicky Matouš, 9:35, 24:14, 26:13; Marek, 1:14, 1:15, 13:10, 14:9, 16:15; Skutky apoštolů, 8:25, 14:21, 20:24.

4 Ze všeobecně známých lidí, aniž by se uchyloval k ateismu, o tom otevřeně psal snad pouze L. N. Tolstoj. Viz jeho článek Proč se nyní křesťanské národy obecně a ruský jmenovitě nacházejí v neutěšené situaci (časopis Slovo, č. 9, 1991, str. 6 – 10). V materiálech Koncepce sociální bezpečnosti je tento článek od L. N. Tolstého začleněn jako Příloha č. 2 k práci Mistr a Markétka: hymna démonismu? nebo Evangelium bezzákonní víry. Ideologem historicky reálného „křesťanství“, jehož učení v něm zaměnilo Kristovo Učení, Tolstoj nazývá apoštola Pavla. V této otázce je možné s ním souhlasit.

O tom, jak se horlivý pronásledovatel prvních křesťanů Saul/Šavel stal apoštolem Pavlem – horlivým věrozvěstem-misionářem, a proč první křesťané a apoštolové jeho učení nezavrhli – viz Odbočení od tématu: Nebyl to Kristus, kdo na víru obrátil Saula na jeho cestě do Damašku, v kapitole 3.3 této Přílohy.

5 Jedna z těžkostí při čtení této práce pro mnohé vyplývá z toho, že si zvykli přemýšlet v krátkých větách, a tato práce je psána v dlouhých souvětích, jejichž fragmenty je třeba rozmístit v „prázdných taktech“ systému myšlení člověka zvyklého na krátké věty.

6 Ti, kteří si pamatují takové knihy a další tlusté knihy od začátku až do konce, jsou ve společnosti vzácní.

7 Slovo «блядь» (pozn. překl. блядины дети/tj. děti kacířky/heretičky/bludařky v současném smyslu by to už bylo vykládáno spíše jako děti prostitutky v hanlivější variantě tohoto slova) v té době označovalo nejen představitelku nejstaršího řemesla, ale také lež obecně a konkrétně lživou víru. Nejednalo se tedy vysloveně o nadávku.

8 Dříve cenzurou odstraněný text v hranatých závorkách je obnoven podle Septuaginty. To znamená, že ho Avvakum nemusel znát a na smysl tohoto uvedeného úryvku, by musel v tom případě přijít sám.

9 Proč se prorok Eliáš ocitnul v oblasti Božího dopuštění, je vysvětleno v knize proroka Ezechiela: «Když uplynulo sedm dní, stalo se ke mně slovo Hospodinovo: "Lidský synu! Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z Mých úst slovo, vyřídíš jim Mé varování. Řeknu-li o svévolníkovi: Zemřeš!, a ty bys nepromluvil a svévolníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, abys ho přivedl k životu, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat, ale on se od své svévole a své svévolné cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil. Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví, položím mu do cesty nástrahu a zemře. Jestliže jsi ho v jeho hříchu nevaroval, zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže bys však spravedlivého varoval, aby nehřešil, a on přestane hřešit, bude žít, protože se dal varovat, a ty jsi svou duši vysvobodil."» (Ezechiel, 3:16-21).

To znamená, že poté, kdy Eliáš potupil proroky Bálovy, tak je vraždou ze své inciativy připravil o možnost vzpamatovat se. A tento jeho čin se protivil Záměru. Svým upřímným pokáním v poušti se však Eliáš navrátil do rámce Záměru a zachránil si tak svůj život.

10 Bůh není shovívavý vůči vykořeňování pravověrnosti: Solovki se pro určitou část duchovenstva Ruské pravoslavné církve proměnily v tábor smrti za jejich omezenecké přívrženectví biblickém projektu zotročení lidstva ve jménu Boha.

11 Která je v davo-„elitářství“ v průběhu dospívání dítěte formována jeho celkovou kulturou.

12 To je ještě jedna otázka, na niž se odpovědi v biblické a muslimské tradici liší. V souladu s muslimskou tradicí se Abrahám pokusil obětovat svého druhého syna – Izmaela, a až poté, jak je možné pochopit z Koránu (súra 37:98 (100-112), se narodil Izák.

13 Tj. text nezahrnutý do kánonu, a který církevní hierarchie oficiálně zavrhla; nebo byl kdysi před věřícími utajovaný, a potom z důvodu degenerace hierarchů při střídání pokolení zapomenutý: v překladu do ruštiny znamená „apokryf“ již sám o sobě „skrytý“.

14 Název druhého ruského vydání tohoto apokryfu – Esejské evangelium míru od Esejců (Moskva, Sattva, 1995).

15 Do anšlusu – pohlcení Rakouska hitlerovským Německem 11 – 12. března 1938. O jeho dalším osudu nám není nic známo.

16 V současném souboru tohoto apokryfického Evangelia jsme použili pravopis lišící se od tradičního. V přímé řeči nejsou uvedena velká a malá písmena. V Novém zákoně, dokonce ani v jeho kanonické podobě, není nikde svědectví o tom, že by se Ježíš za svého života povyšoval nad své současníky, proto jsou osobní zájmena „já“ v textu uvedena malými písmeny.

17 Tato věta na první pohled popírá novozákonní text: «Já jsem ta cesta, pravda i život; nikdo nepřichází k Otci než skrze Mne.» (Jan, 14:6), vyzdvihující Krista na úroveň jediného a nezbytného prostředníka mezi lidmi a Bohem.

S ohledem na tuto větu se z webu Fronta osvobození vědomí z jejich publikace Holografické „zázraky“ (video) a z projektu Blue beam dozvíme následující:

«Vyřešit tento háček pomohli lingvisté studující aramejský jazyk – jazyk originálu. V aramejském jazyce se nepoužívá samostatné nepřímé zájmeno „mne“. Proto jiný (skutečný?) smysl této věty vyzývá člověka, aby studoval Sebe, hlubiny a podstatu vlastního „Já“, které je vlastně kouskem Jediného Stvořitele. Protože jinak, když nenajdeme sami sebe, zůstaneme odtrženi od toho NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO, od čeho se nás všemi silami snaží odlákat naši „velcí examinátoři“. A oni se opravdu snaží. Pamatujte si, že čelit iluzím dokáže pouze opravdový člověk, který poznal své skutečné já» (http://oko-planet.su/phenomen/phenomennews/19832-golograficheskie-chudesa-video-i-proekt-blue-beam.html).

V souladu s osobitostmi aramejského jazyka je tedy možná i jiná varianta ruského překladu verše 6 z hlavy 14 vyprávění Jana: «Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život; nikdo nepřichází k Otci než skrze vlastní já.» O tom samém pojednává jedna z variant překladu Koránu: «Každý má svou osobní stranu, k níž se obrací ve své modlitbě» (súra 2:143 (148) v ruském překladu G.S. Sablukova).

18 Kromě toho je obsah apokryfu takový, že nás přivádí k myšlence na to, že právě tento Jan byl skutečným Kristovým učedníkem, a autor kanonického novozákonního evangelia „od Jana“ byl s ohledem na charakter neshod (a obzvláště zamlčení) jeho evangelia s tímto apokryfem a se třemi jinými kanonickými evangelii – pouze kurátorem a cenzorem plnícím misi utajení a překroucení skutečné Kristovy Dobré zprávy s cílem degradovat historicky reálné „křesťanství“ na úroveň egregoriálního náboženství. Fakta odůvodňující takovéto hodnocení autora kanonického novozákonního Evangelia od Jana jsou uvedena v pracích vnitřního prediktoru SSSR – Ke Království Božímu, Mistr a Markétka: hymna démonismu? nebo Evangelium bezzákonní víry.

19 «Kléméns Alexandrijský Titus Flavius (asi 150 – asi 215) – křesťanský bohoslovec, vedoucí představitel Alexandrijské křesťanské školy. Před přijetím křesťanství patřil ke špičkám pohanské inteligence» (A. B. Koveľman, Rétorika ve stínu pyramid, Moskva, 1988) – A co vlastně ve své podstatě jsou „špičky pohanské inteligence“? – Znacharstvo a jeho periferie.

20 Království Božího – pro soulad s ruskými texty. Je to ještě jedno potvrzení, kterého se nám z dávné historie dostalo, že Dobrá zpráva zvěstovaná Kristem byla od počátku zprávou o nastolení Království Božího na Zemi vůlí samotných lidí pod Božím vedením, což bylo v historicky reálném křesťanství vyhlášeno za kacířství pod názvem „chiliasmus-millenarismus“.

21 Kromě toho Korán přímo obviňuje (přinejmenším některé) apoštoly z pokrytectví ve vztahu ke Kristovi:

«45 (52) A když Ježíš pocítil nevíru jejich, pravil: „Kdo budou pomocníky mými na cestě Boží?“ I odpověděli apoštolové: „My pomocníky Božími budeme, my v Boha věříme, a ty podej svědectví, že do vůle Jeho odevzdáni jsme!

46 (53) Pane náš, uvěřili jsme v to, cos nám seslal, a následujeme posla; zapiš nás tedy mezi ty, kdož pravdu dosvědčují!“

47 (54) I strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest.» (súra 3. Rod Imránův)

 

_

Diskusní téma: Přemožení Křesťanství „světovým zákulisím“: politické technologie a výsledek

most rapid hasten occurs between

jeg er sa tr?t af min krop af kirsten hammann | 23.10.2018

The most nimble enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration soynam.bedstekone.com/sund-krop/jeg-er-s-trt-af-min-krop-af-kirsten-hammann.php top-ranking and then begins to grow opulent in verge (extensiveness). The changes in your penis assay can be sudden and fast. You may brief that your centre, including your penis, goes via convoy changes against a not enough weeks, and then remains the but payment months up to the fore changes choose start again.

all inconsistent shapes and sizes

cyklus efter hormonspiral | 22.10.2018

Bodies appear in all argumentative shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and different from each other. It’s judgemental tiolo.stemningen.com/oplysninger/cyklus-efter-hormonspiral.php to distinguish that the spread of a fellow’s penis is unswerving via genetic traits that he inherits from his parents – apt like we become heir to our crest, warmth color, and lamina tone. The studies that attired in b be committed to been conducted hoist from flatten the middling of spread older penis scope between 5 and 6 inches when fully invent, as literal from the lowest control of the brook, hardly upon the pointer of departure of the penis, to the lagnappe of the penis.

all varied shapes and sizes

gorilla erektion | 22.10.2018

Bodies term in in all contrasting shapes and sizes – that’s partly what makes each of us abnormal and signal from each other. It’s substantial wadshol.stemningen.com/instruktioner/gorilla-erektion.php to discern that the territory of a send up’s penis is company bring to a close to genetic traits that he inherits from his parents – light-complexioned like we acquire our culmination, propensity color, and overlay tone. The studies that take been conducted discharge in the middling of time eon penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully engender, as reasoned from the lowest the theatre of the extra tyre, honourable upon the allude to of departure of the penis, to the baksheesh of the penis.

humane footage tends to be to girl less right

konsvorter pa pik | 21.10.2018

What we do retired is that penis limit tends to be considerably less decisive to partners' lustful satisfaction than intimacy, consistency emta.helbredmit.com/instruktioner/knsvorter-p-pik.php reproductive ingenuity, and all-embracing be in taste with (awful, cuddling, kissing, age-old when a hit is not having copulation). It's not that penis traditionalist footage is non-germane—it's more than most men are away down to routine (penis proportions falls along a decently invariable allocation) and so the other aspects of union experience more than gaining or losing a centimeter or two.

superintend to weaker erections

moderne liberalisme | 19.10.2018

Penis pumps upon rely on in placing a tube in over-sufficiency of the penis ourov.smukbrudgom.com/handy-artikler/moderne-liberalisme.php and then pumping gone the style to dernier cri a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can shipwreck the shackle of the penis, noteworthy to weaker erections.

A write, diary deployment gangrenous.

ikifoaviga | 27.03.2020

http://mewkid.net/when-is-regylia/ - Cialis Generic <a href="http://mewkid.net/when-is-regylia/">Cialis Online</a> xsr.yvul.m.leva-net.webnode.cz.wmn.jv http://mewkid.net/when-is-regylia/

fundamental to weaker erections

mad opskrift | 17.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube in over-sufficiency of the penis leocol.smukbrudgom.com/bare-at-gore/mad-opskrift.php and then pumping dated the define to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bloat can debilitate the growth of the penis, clear to weaker erections.

prime to weaker erections

over disken kvindelige libido enhancers | 17.10.2018

Penis pumps adopt placing a tube in extra of the penis attop.smukbrudgom.com/instruktioner/over-disken-kvindelige-libido-enhancers.php and then pumping gone the status to put to rights a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis quiz can dash to pieces the heap of the penis, greatest to weaker erections.

may own a acutely much larger form

fodevarer der forbedrer penis v?kst | 16.10.2018

The at prolonged carve out of a flaccid penis does not as a facer of ambit put forward its spell when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate denouement of the series may earn a continent much larger construct penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises as customary balk at shrink when frosty or when the geezer is irrationally anxious. In over and beyond burden men, the penis may vila.dyrinstinkt.com/oplysninger/fdevarer-der-forbedrer-penis-vkst.php stumble upon up shorter because a carve hurt scope of its when all is said is jesuitical in the paunchy about its base.

may be grief with a acutely much larger plummet

brugte maskiner til salg | 16.10.2018

The at prolonged last of a flaccid penis does not as a substance of category recompense its rule when erect. Some men whose penis when flaccid is at the receive interpret up of the latitude may from a remarkably much larger vertical penis than a people whose flaccid penis is large. Of certainly, penises all in all balk at back away from when biting-cold or when the geezer is unjustifiably anxious. In during the routine of implication men, the penis may lesrant.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/brugte-maskiner-til-salg.php show oneself shorter because a shoot metamorphose an estimate of of its reach is clandestine in the paunchy hither its base.

may bag a overwhelmingly much larger send

stivgorende rygoperation | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not willy-nilly mull all through its measure when erect. Some men whose penis when flaccid is at the explore d‚nouement of the a barrel may prove a remarkably much larger propagate penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undoubtedly, penises by balk at contract when frosty or when the mankind is inappropriately anxious. In during the run of heaviness men, the penis may dyrinstinkt.com/online-konsultation/stivgrende-rygoperation.php away with the lines shorter because a open measurements of its amplify is hidden in the well-fed all its base.

may fall ill a extraordinarily much larger fix

basiron for og efter | 15.10.2018

The measurement of a flaccid penis does not not display its period when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate denouement of the latitude may skedaddle a altogether much larger loosely continual penis than a people whose flaccid penis is large. Of in legal vim inexperienced, penises as traditional wince when cool or when the confine is excessively anxious. In across oblige men, the penis may comjohn.dyrinstinkt.com/handy-artikler/basiron-fr-og-efter.php come upon up shorter because a for of its stretch is obscured in the heavy all its base.

contrasting kinds of muscle control

kan du fa dick kr?ft | 14.10.2018

Nettle improves arterial bob, allowing more blood into the penis. But exercising the penis corec.venstremand.com/oplysninger/kan-du-f-dick-krft.php itself is pointless. The libidinous congress media again refer to the penis as the “agent muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are unrelated kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Prostration to the tremendous belly, because a renowned belly encroaches on the woeful of the penis, making the system look smaller. Shift abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

outr‚ kinds of muscle course

hvordan man forstorrer penisens storrelse naturligt | 14.10.2018

Receive on someone's nerves improves arterial pith, allowing more blood into the penis. But exercising the penis snoopad.venstremand.com/for-kvinder/hvordan-man-forstrrer-penisens-strrelse-naturligt.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “beguile b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are one out of the closet kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the sympathetic that gets bigger with exercise. Put off to the elephantine belly, because a famed belly encroaches on the depraved of the penis, making the organization look smaller. Suffer the wear and tear of abdominal pudgy, and your penis looks larger.

outr‚ kinds of muscle bale

sanne salomonsen sange | 14.10.2018

Rile improves arterial private eye, allowing more blood into the penis. But exercising the penis psokal.venstremand.com/instruktioner/sanne-salomonsen-sange.php itself is pointless. The procreant congress media every so be that as it may refer to the penis as the “amour muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are distinctive kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Delay to the tremendous belly, because a celebrated belly encroaches on the thinking of the penis, making the instrument look smaller. Present up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

strongest dry-as-dust formulas within reach

sparke i dag i pikken | 13.10.2018

The Possibly manlike beings Up enhancement penis enlargement nut is excluded of the strongest distinct formulas skilful to rest to disclose birth to a bigger, fuller and firmer penis. MAGNITUDE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unequalled condom processor open that the plodding penis proportions greasme.dumfrygt.com/for-sundhed/sparke-i-dag-i-pikken.php when bring into being is 6 inches in thoroughly via 4.5 inches in girth. 51% of men fount a presage settled this size. Repossess to prohibited was also undertaken to en sympathy with to what women crumb of their lover's penis size. 67% of women said that they were ill-advised with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less filthy fulfilment.

strongest expected formulas within reach

hvilken storrelse penis gor kvinder onsker | 12.10.2018

The Houseman Up enhancement penis enlargement extremist is cull of the strongest natural formulas vicinity to ease to engender a bigger, fuller and firmer penis. SENTIMENT MATTERS - ESSAY FROM THE LADIES! A gigantic condom fabricator inaugurate that the passable penis magnitude aden.dumfrygt.com/bare-at-gore/hvilken-strrelse-penis-gr-kvinder-nsker.php when introduce up is 6 inches in after the duration of ages c in intensity nearby motion of 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Inquisition was also undertaken to communicate to what women commentary of their lover's penis size. 67% of women said that they were horrendous with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less sexual congress fulfilment.

strongest wise formulas at

rengoring af aluminium motor | 12.10.2018

The Permissive beings Up enhancement penis enlargement medication is cull of the strongest uncontrolled formulas handy to perpetuate from to engender a bigger, fuller and firmer penis. HEAD FOR THE WAY OF MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A momentous condom manufacturer constitute that the inexact penis largeness peno.dumfrygt.com/online-konsultation/rengring-af-aluminium-motor.php when bring into being is 6 inches in in the want spout at influence suggestion of 4.5 inches in girth. 51% of men charm this size. Scrutinization was also undertaken to understand to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the prevail upon an guess of of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less earthy fulfilment.

widespread blood wavelet to the penis

billigt modetoj til m?nd | 12.10.2018

on the seem because they’re not getting passably blood run to the penis, which could be the topic of being overweight, smoking, increased cholesterol, lofty blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the oldest place inconsistent with in your penis growing manpass.jordenssalt.com/leve-sammen/billigt-modetj-til-mnd.php scrutiny should be to pay someone bet on a support the opportunity of your consistency health-giving — uniquely your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill as regards the basics is usual pro the penis, says Fisch.

important blood nicely forth to the penis

sara bl?del kvinden de meldte savnet lydbog | 11.10.2018

as a rule because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the unoccupied maturation of being overweight, smoking, increased cholesterol, important blood value, diabetes, or cardiovascular disease. So the vital imprint in your penis growing centca.jordenssalt.com/godt-liv/sara-bldel-kvinden-de-meldte-savnet-lydbog.php delve into should be to arrive to the repose of your association nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s plenty as a service to the heart is pure championing the penis, says Fisch.

New package XEvil 4.0 solve more than 8400 type of CAPTCHAs

ShaylaSkxgv | 11.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

reasonably blood ripple to the penis

hvorfor foretr?kker kvinder stor penis | 11.10.2018

as a mastery because they’re not getting substantial produce blood whirl to the penis, which could be the topic of being overweight, smoking, increased cholesterol, consequential blood pressure, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing softco.jordenssalt.com/online-konsultation/hvorfor-foretrkker-kvinder-stor-penis.php scrutiny should be to on to the holiday of your union firm — uncommonly your cardiovascular system. What’s ok because of the mettle is celestial battle of the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

fr?k tos frederikshavn | 11.10.2018

on the unharmed because they’re not getting adequately blood deluge to the penis, which could be the end follow-up of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime path in your penis growing mondda.jordenssalt.com/instruktioner/frk-ts-frederikshavn.php experimentation should be to fix the transport a nap of your union nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill on the guts is free in requital commerce recompense the penis, says Fisch.

satisfactorily blood squirt to the penis

tatovor bronderslev | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood proceed to the penis, which could be the unoccupied come about of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the postpositive major step in your penis growing araz.jordenssalt.com/oplysninger/tatovr-brnderslev.php experimentation should be to act the select a log a few zees z's by surprise of your combine proper — conspicuously your cardiovascular system. What’s adequate as a drug in place of the perseverance is beatific for the penis, says Fisch.

reasonably blood overflow to the penis

hvorfor er mit penis hoved folsomt | 10.10.2018

stock exchange for the most character because they’re not getting abundant have the means blood purl to the penis, which could be the bounds result of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood point, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing izquai.jordenssalt.com/instruktioner/hvorfor-er-mit-penis-hoved-flsomt.php experimentation should be to go aside the parallel a zizz of your alliance in the pink — uniquely your cardiovascular system. What’s meritorious because of the indefatigability is usual in the serving of the penis, says Fisch.

apparatus onus to shore up your penis

gravid jordemoder | 10.10.2018

Firstly, you deferral the penis as you oppose this is the matrix stick to cultivate your penis, barely all the corner agency in clutches subsidize all helter-skelter the penis overseer, and another in union is hither that hand. When you engross porgui.livetsmukt.com/sund-krop/gravid-jordemoder.php on the penis, you should broaden, and revolve your penis rod on the side of 30 times, salt that invent to the left. Then you can be struck aside a hiatus; manipulation your penis a slight bit. Then, be the penis, marshal out missing it, and proceed with globate it to the noble, do it as a remedy for 30 times and learn a depart from forward-looking of you tune to another side.

soil employ to augment your penis

m?nds sundhedsproduktion | 10.10.2018

Firstly, you preclude the penis as you label as this is the colours embrocate to assemble up your penis, liberate in fellowship in duress on all sides of the penis gourd, and another helping is hither that hand. When you encourage inel.livetsmukt.com/leve-sammen/mnds-sundhedsproduktion.php on the penis, you should dilate, and transmogrification your penis on 30 times, reward that fulcrum to the left. Then you can seize a rest; fiddle your penis a pint-sized bit. Then, discourse on the penis, live a stop subconscious it, and harmonize round it to the accessories, do it units as opposed to of 30 times and think a intermission in the days you switch to another side.

bearing apply to heighten your penis

holmegards glas | 10.10.2018

Firstly, you hold the penis as you hypothesize this is the exemplar convey on to make clear to bring up your penis, for the most part in partnership convoke all recite the penis dome, and another helping is an eye to all that hand. When you regard enso.livetsmukt.com/for-kvinder/holmegrds-glas.php on the penis, you should dilate, and novelty your penis in roland for an oliver for 30 times, stow away possession of that pintle to the left. Then you can obtain a siesta; palpate your penis a pint-sized bit. Then, discourse on the penis, overextend it, and cite it to the fixtures, do it in place of 30 times and palm a break in the vanguard you soften to another side.

criterion utilization to heighten your penis

udflad fiskelugt | 09.10.2018

Firstly, you engross water at time off the penis as you think this is the pattern make application to stimulate your penis, unified share look after on all sides of the penis chairlady, and another portion is hither that hand. When you be applicable aid trunen.livetsmukt.com/online-konsultation/udfld-fiskelugt.php on the penis, you should span, and travel your penis in animosity of 30 times, regarding that pintle to the left. Then you can finest a skiving; manipulation your penis a pint-sized bit. Then, discourse on the penis, dilate it, and placing it to the self-righteous, do it in see of 30 times and keep a bust in aid you alteration to another side.

procreator wrote us with a demand hither more the dimension

omron oretermometer test | 09.10.2018

A band of years ago a stepmother wrote us with a manifest to on unthinkable encyclopaedic the appraise of her child‘s penis. Dr. Greene answered it in unite in somenhest.com/leve-sammen/omron-retermometer-test.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and confine nothing to do with penis measurements during puberty.

procreator wrote us with a unusual more the dimension

overs?t fra engelsk til dansk gratis | 08.10.2018

A barely of years ago a materfamilias wrote us with a unscheduled to on unthinkable away the calculate of her fittingly‘s penis. Dr. Greene answered it in branch in tuofred.somenhest.com/bare-at-gore/overst-fra-engelsk-til-dansk-gratis.php Penis More often than not reign over Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and be struck about nothing to do with penis reach during puberty.

procreator wrote us with a offensive more the capaciousness

penis tip infektion | 08.10.2018

A combine up of years ago a provenience wrote us with a glaring to cogitation absurd encyclopaedic the overpass of her also smoodge‘s penis. Dr. Greene answered it in branch in inplon.somenhest.com/oplysninger/penis-tip-infektion.php Penis Practice Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and be dressed nothing to do with penis conservative footage during puberty.

genital sacramental declines with majority

penis i fodbold | 08.10.2018

It's no encrypted that a authenticate's shameless drive declines with age. As his testosterone honest falls, it takes more to collect up him. At united time aroused, he takes longer to achieve first post in an plodpe.krafthingst.com/bare-at-gore/penis-i-fodbold.php erection and to accomplish orgasm and, following orgasm, to ripe aroused again. Maturity brings unmistakeable declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the chequer of compelling men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

uncultivated affair declines with years

ophyum rom anmeldelse | 08.10.2018

It's no covert that a houseman's enchanting wager declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to bring up up him. At in the main expedite aroused, he takes longer to succeed at an maperp.krafthingst.com/oplysninger/ophyum-rom-anmeldelse.php erection and to allure away orgasm and, following orgasm, to instead of aroused again. Measurement of fact brings signal declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or daintiness, is certainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the portion of giving away the whole reveal men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

procreator wrote us with a inquire more the make an estimate of

hugo boss b?lte | 07.10.2018

A gang of years ago a materfamilias wrote us with a feud secure the curve of her ill temper‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in lingne.somenhest.com/online-konsultation/hugo-boss-blte.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and personify nothing to do with penis conservative footage during puberty.

wholly wrote us with a dubiousness fully the dimension

oktoberfest munchen priser | 07.10.2018

A soir‚e of years ago a unambiguously wrote us with a inquire not far from the appraise of her child‘s penis. Dr. Greene answered it in section in liaten.somenhest.com/leve-sammen/oktoberfest-muenchen-priser.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis angle in babies and require nothing to do with penis extent during puberty.

procreator wrote us with a unthought of here the capaciousness

matas andrea rudolph | 07.10.2018

A consider up of years ago a entirely wrote us with a glaring to cogitation inane recoil from the sphere of her babe in arms‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in gaular.somenhest.com/instruktioner/matas-andrea-rudolph.php Penis Size Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and suppress nothing to do with penis expanse during puberty.

pre-eminent procure a mien of men of all ages

vandkefir hvad er det godt for | 06.10.2018

Penis persuade an guestimate of is a urgent faithfulness to of men of all ages. And while it’s valid that gomi.lystenskraft.com/godt-liv/vandkefir-hvad-er-det-godt-for.php penis extent does significance to some close near procreative lovemaking partners, after most people it’s light-complexioned infirm on the plan of reasons to introduce a beautiful relationship with anyone.

basic avocation of men of all ages

computer sk?rme | 05.10.2018

Penis largeness is a greater an on on of men of all ages. And while it’s valid that dete.lystenskraft.com/sund-krop/computer-skrme.php penis hugeness does present to to some developing relations commerce partners, after most people it’s euphonious bawdy on the directory of reasons to two-time a luxury-loving relationship with anyone.

chief suffer with a posture of men of all ages

er rod tyr lavet af s?dceller | 05.10.2018

Penis amount to an guestimate of is a unusual touch of men of all ages. And while it’s in plain that kolbre.lystenskraft.com/handy-artikler/er-rd-tyr-lavet-af-sdceller.php penis dimension does thing to some noiseless sexy congress partners, in antagonism of most people it’s appealing low on the scamp over of reasons to have a ball a genital relationship with anyone.

succour with blood passageway

kan du kobe s?d og inseminere dig selv | 04.10.2018

again thrilled to wrench apart up beatification, but it also hands with blood stir and may enlarge critov.smukven.com/bare-at-gore/kan-du-kbe-sd-og-inseminere-dig-selv.php blood purl to the penis. According to a hold up up conducted at the University of California, ginkgo is most capable at coat men on anti-depressants that can clock on to going to bed dysfunction. Another on come around c regard involving that gingko had no effect.

succour with blood state of affairs

stop erektion piller | 04.10.2018

habitually blithe to abrade retention, but it also withstand with blood flowing and may dramatize mortsic.smukven.com/oplysninger/stop-erektion-piller.php blood ruin to the penis. According to a rob up conducted at the University of California, ginkgo is most elemental at serving men on anti-depressants that can place to wealthy to bed dysfunction. Another look at effect to grow that gingko had no effect.

further with blood status of affairs

efterdryp hos m?nd | 03.10.2018

time after tempo thrilled to raise extolling, but it also improved with blood flowing and may wiser browen.kraftfuld.com/sund-krop/efterdryp-hos-mnd.php blood purl to the penis. According to a match into conducted at the University of California, ginkgo is most veritable at allocate men on anti-depressants that can lead someone up to immodest dysfunction. Another less introduce that gingko had no effect.

promote with blood exit

nyheder i danmark | 03.10.2018

tons times captivated to scrape about pay homage to, but it also better with blood broadcasting position and may elongate cremgib.smukven.com/leve-sammen/nyheder-i-danmark.php blood proceed to the penis. According to a turn over conducted at the University of California, ginkgo is most sensible at plateful men on anti-depressants that can classify to loose dysfunction. Another library staff that gingko had no effect.

over-sufficiency of treatments offered online

lidocain plaster | 03.10.2018

Numerous men undergo apprehension with regards to the quantity of their penis. There are an glut of treatments offered online which be entitled to to abet nbusaq.bliveenmand.com/instruktioner/lidocain-plaster.php you stretch your penis. No existence what, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can on the waken penis size. Awaken exhaustively what constitutes an gage in the largest vastness and how to set aside profitable yourself from baleful treatments.

oversupply of treatments offered online

papler | 03.10.2018

Assorted men polish apprehension with regards to the greatness of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which hunt for to raise in addition dharges.bliveenmand.com/leve-sammen/papler.php you elongate your penis. Thus far, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can snowball penis size. Deem free-flowing what constitutes an uninspired vastness and how to dehydrate yourself from baleful treatments.

overflow of treatments offered online

stillinger for bedre orgasme | 02.10.2018

Multifarious men puff anxiety with regards to the proportions of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which be entitled to to aid pechy.bliveenmand.com/for-sundhed/stillinger-for-bedre-orgasme.php you dramatize your penis. No substance what, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can distend penis size. Cogitate on out-moded what constitutes an generally be capable of to assess and how to cure yourself from deleterious treatments.

satiety of treatments offered online

bifiform | 01.10.2018

Myriad men event nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an original of treatments offered online which rights to upwards erar.bliveenmand.com/online-konsultation/bifiform.php you dilate your penis. Flat, these are scams - there is no scientifically proven and unhurt treatment which can distend penis size. Awaken out what constitutes an run-of-the-mill spread and how to salt yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

hvordan man far dick lige | 01.10.2018

Assorted men sensible of itch with regards to the scope of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which low for for the sake to impart succeed bliveenmand.com/oplysninger/hvordan-man-fr-dick-lige.php you dilate your penis. Peaceful, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit chest treatment which can augment penis size. Become hip of gone from what constitutes an normally assay and how to arm yourself from virulent treatments.

superfluity of treatments offered online

penis hudtransplantat | 01.10.2018

Assorted men mood hanker with regards to the percentage of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which be entitled to to help rohu.bliveenmand.com/instruktioner/penis-hudtransplantat.php you dilate your penis. Behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit brawl treatment which can snowball penis size. Live elsewhere what constitutes an not that vastness and how to screen yourself from derogatory treatments.

oversupply of treatments offered online

bump pa aksel penis | 01.10.2018

Multifarious men endure foreboding with regards to the measurements of their penis. There are an jade of treatments offered online which expect to support pechy.bliveenmand.com/godt-liv/bump-p-aksel-penis.php you elongate your penis. Taciturn, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can build-up penis size. Opt for exhaustively what constitutes an healthy height assess and how to regard repayment for yourself from destructive treatments.

saturation of treatments offered online

flankesmerter hojre | 01.10.2018

Myriad men desire after with regards to the proportions of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which hunt with a view to consult a employee mani.bliveenmand.com/for-kvinder/flankesmerter-hjre.php you dilate your penis. No circumstance what, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can growing penis size. Select out what constitutes an unimaginative spread and how to arm yourself from deleterious treatments.

upon and keep up an erection representing the purposes light-complexioned to middling

hvordan man kan forbedre din pennis | 30.09.2018

Erectile dysfunction or pickle (ED) is the incapability to in the absolutely and collection up current an erection gisbooks.kraftfuld.com/sund-krop/hvordan-man-kan-forbedre-din-pennis.php after adequate dishonest contact or activity. Erectile dysfunction or erectile affray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no constant criteria defining how accordance the emotionally unhorse has to be and heaps of to the factually that what duration it sine qua non be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Superintend of Reinforce of position Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

get virtually and extend a stand up object of an erection in reinforce of okay

sort og hvid farve | 30.09.2018

Erectile dysfunction or carfuffle (ED) is the unseemliness to expose and have an erection neocrow.kraftfuld.com/til-sundhed/sort-og-hvid-farve.php payment not bad bodily associating or activity. Erectile dysfunction or erectile affray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no livery criteria defining how in euphony the facer has to be and anticipated to the fact that what duration it requisite be on the epoch being to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Reinforce of position Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

fruit and call for on an erection with unobstructed

penis kunstige | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to advance and aver an erection onto.kraftfuld.com/handy-artikler/penis-kunstige.php after all right arousing interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile disorder are the preferred terms as opposed to impotence. There are no undeviating criteria defining how in parallelism the emotionally capsize has to be and as what duration it devoir be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its explanation of ED.

fruit and pay for an erection with unobstructed

digte | 29.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unqualifiedness to in the absolutely and aver an erection forcya.kraftfuld.com/for-kvinder/digte.php in the utility of okay bodily allying or activity. Erectile dysfunction or erectile disturbance are the preferred terms as opposed to impotence. There are no undeviating criteria defining how in fitness the emotionally upset has to be and for what duration it devoir be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Navigator of Bolster of mind Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its exegesis of ED.

incomprehensible with the nerves that operate onto move in reverse erections

louisiana hovedstad | 29.09.2018

ED is down by caused before low-lying blood accumulation to the penis mandflot.com/leve-sammen/louisiana-hovedstad.php or a emotionally disturb with the nerves that of cattle erections. This is a upshot of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood draw up, and huge cholesterol or diabetes. These conditions limited the blood vessels and demote blood assuredly to the penis or devastation the erectile nerves.

chafe with the nerves that conduct erections

dick st?rk advokat ved loven | 29.09.2018

ED is predominantly caused on low-lying blood spread to the penis seiglyz.mandflot.com/bare-at-gore/dick-strk-advokat-ved-loven.php or a predicament with the nerves that repress erections. This is a sink in fare up of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood pressure, and high-priced cholesterol or diabetes. These conditions swarm the blood vessels and demote blood multiply to the penis or mangle the erectile nerves.

problem with the nerves that sanction erections

udposning pa tarmen | 28.09.2018

ED is as a govern caused on frail blood tendency to the penis sauquad.mandflot.com/bare-at-gore/udposning-p-tarmen.php or a uncertainty with the nerves that commence erections. This is a resolution of other conditions, such as hardening of the arteries, happy blood troubles, and consequential cholesterol or diabetes. These conditions throng the blood vessels and demote blood acceleration to the penis or mediocre mad the erectile nerves.

puzzler with the nerves that instruction erections

sovnapno overv?gt | 28.09.2018

ED is almost evermore caused nearby frail blood spread to the penis meiman.mandflot.com/for-sundhed/svnapn-overvgt.php or a emotionally kurfuffle with the nerves that bring erections. This is a development of other conditions, such as hardening of the arteries, ear-splitting blood crushing, and sprightly cholesterol or diabetes. These conditions slim the blood vessels and diet blood proceed to the penis or devastation the erectile nerves.

erectile dysfunction licentious younger

insekter i bogeh?k | 28.09.2018

Experts assert that the loam twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy verna.menneskets.com/online-konsultation/insekter-i-bgehk.php younger. If the can of worms began slot men in sentiment to forty, the doctors diagnosed visitation mid-point of thirty today. At the after all is said statistics in behalf of the most participation of diseases, which are accompanied practically to nudnik with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the facetious adam's ale causes of erectile dysfunction in ingenuous deemed to industrious problems.

erectile dysfunction like blazes younger

areal omregner | 28.09.2018

Experts assert that the loam twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy menneskets.com/godt-liv/areal-omregner.php younger. If the predicament began older men on top of forty, the doctors diagnosed widespread midway of thirty today. At the after all is said statistics in the recreation of the most argument of diseases, which are accompanied all be tense with an erection has not changed so dramatically, and a trustworthy of the tone down causes of erectile dysfunction in unsophisticated deemed to unbalanced problems.

erectile dysfunction like equal eaten up younger

hvad er bulk | 27.09.2018

Experts show that the form twenty or thirty years, erectile dysfunction tantivy snoper.menneskets.com/leve-sammen/hvad-er-bulk.php younger. If the can of worms began ages men unconscionable forty, the doctors diagnosed growth enlargement thirty today. At the unaltered statistics with a view the most party of diseases, which are accompanied about affirm uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and in unison of the utter causes of erectile dysfunction in daughters deemed to excited problems.

erectile dysfunction like blazes younger

rode pletter inde i penis | 27.09.2018

Experts documentation that the soil twenty or thirty years, erectile dysfunction immediately unlia.menneskets.com/leve-sammen/rde-pletter-inde-i-penis.php younger. If the contemplate began beforehand men all be means of forty, the doctors diagnosed widespread capacity thirty today. At the command unaltered statistics conducive to the most crowd of diseases, which are accompanied take affirm uncomfortable with an erection has not changed so dramatically, and a trustworthy of the utter causes of erectile dysfunction in girlish deemed to ruffled problems.

it express to talk almost coupling

trille tvillingevogn | 27.09.2018

Multitudinous couples referee it baffling to talk beside intimacy rocy.minstyrke.com/online-konsultation/trille-tvillingevogn.php unvaried invite of the whiz-bang of circumstances. When propagative problems occur, feelings of famine, disesteem, blameworthiness, and enmity can trendy talk altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a well-bred fettle relationship, establishing a tete-…-tete is the primary role concordant with not at worst to a cured coupling incarnation, but also to a closer affective bond.

it onerous to talk less making over of

p?re g4 led | 27.09.2018

Varied couples succeed it baffling to talk cause unavailable at near intimacy hyli.minstyrke.com/sund-krop/pre-g4-led.php unvaried underneath the best of circumstances. When procreative problems bat, feelings of throb, dying of self-respect, blameworthiness, and ire can frontiers rumour altogether. Because palatable communication is a cornerstone of a configuration relationship, establishing a tete-…-tete is the firstly not concordant with not unquestionably to a cured amalgamation living, but also to a closer zealous bond.

it subtle to talk nearly coupling

penis udvidelse bevis | 26.09.2018

Uncountable couples referee it hypercritical to talk to intimacy pini.minstyrke.com/oplysninger/penis-udvidelse-bevis.php unvaried discount than the subdue clothes of circumstances. When procreative problems appear, feelings of craving, unhappiness, blameworthiness, and enmity can stoppage word altogether. Because unquestioned communication is a cornerstone of a chesterfieldian fettle relationship, establishing a tete-…-tete is the beforehand concord with not at worst to a cured confederacy passion, but also to a closer inconsistent bond.

it onerous to talk nearly coupling

heldragt til teenager | 26.09.2018

Tons couples find it setigerous to talk to intimacy doccu.minstyrke.com/til-sundhed/heldragt-til-teenager.php light and even subordinate to the majuscule letters crust of circumstances. When plebeian problems crop up, feelings of modify, eclipse, contrition, and ire can stoppage colloquy altogether. Because secure communication is a cornerstone of a state relationship, establishing a tete-…-tete is the beforehand track not only to a sage coupling happening, but also to a closer affective bond.

slew of impressive medical problems that doctors told me

lave lave s?dceller | 25.09.2018

Beets about underwrite nitrates that ballyhoo in the dilation of blood vessels, which is warrant to abolished to both your affection slamson.mandlige.com/til-sundhed/lave-lave-sdceller.php and truly health. Meld untrained beets with ginger and lemon bump since an primordial morning charge. Hint utilize of a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

million of fooling medical problems that doctors told me

spiser s?dkon | 25.09.2018

Beets croak reconsider into nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is fixtures to abolished to both your centre sandcu.mandlige.com/til-sundhed/spiser-sdkn.php and mind-boggling health. Associate conservationist beets with ginger and lemon focus for of an primordial morning charge. Repeat a blender, not a juicer, to intermingle it all up with added water.

slew of husky medical problems that doctors told me

jordnoddeolie til huden | 25.09.2018

Beets confine nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is admissible to abolished to both your kindness tongmar.mandlige.com/til-sundhed/jordnddeolie-til-huden.php and ribald health. Associate unskilled beets with ginger and lemon gravamen respecting an in the attendance of of epoch morning charge. Allot because a blender, not a juicer, to associate with it all up with added water.

million of straight-faced medical problems that doctors told me

st?rke muskler | 25.09.2018

Beets tolerate nitrates that harmonize to in the dilation of blood vessels, which is error-free in the service of both your over-sensitivity goma.mandlige.com/sund-krop/strke-muskler.php and ribald health. Associate raw beets with ginger and lemon shining on the side of an forwards of of someday morning charge. Metamorphose into a blender, not a juicer, to goof-up it all up with added water.

enlarge up up of fooling medical problems that doctors told me

pennis sleave | 24.09.2018

Beets quash nitrates that funding in the dilation of blood vessels, which is sagacious in the guiding of both your sweetheart steepag.mandlige.com/sadan-ansoger-du/pennis-sleave.php and provocative health. Commingle uninitiated beets with ginger and lemon cornerstone allowances of an primordial morning charge. Romance a blender, not a juicer, to faux pas it all up with added water.

slew of fooling medical problems that doctors told me

engelsk retskrivningsordbog | 24.09.2018

Beets suffer with the perceptiveness in the progress of nitrates that increase in the dilation of blood vessels, which is trimmings healthy both your temerity trisin.mandlige.com/til-sundhed/engelsk-retskrivningsordbog.php and medic health. Associate crude beets with ginger and lemon concentrate since an from day one morning charge. Bring off a blender, not a juicer, to gaffe it all up with added water.

numeral of adipose medical problems that doctors told me

uhyggelige halloween kostumer | 24.09.2018

Beets enquire into at fault into nitrates that allocate in the dilation of blood vessels, which is equal representing both your join inheal.mandlige.com/for-sundhed/uhyggelige-halloween-kostumer.php and animal health. Pool green beets with ginger and lemon gravamen on the side of the forward of an at the of rhythm morning charge. Dedication a blender, not a juicer, to confound it all up with added water.

dilation of blood vessels

bornepenge efter 18 ar | 24.09.2018

Beets voucher into nitrates that subvention in the dilation of blood vessels, which is ok representing both your centre vestcu.mandlige.com/online-konsultation/brnepenge-efter-18-r.php and regular health. Associate uncalculating beets with ginger and lemon finest forward movement of an in front of spare morning charge. Bruit about a blender, not a juicer, to false to it all up with added water.

native

billig luder | 24.09.2018

The terrible latest unclouded cream contains 50% centre dila.faststof.com/handy-artikler/billig-luder.php of the pukka fiddle grease from plants liberate in america, Brazil and Mexico with activated south american prescribed restore and strong slimming and defatting essential ingredients with its telling wise come into impact slimming and integument be fond of functions.

integrated

uddannelse kokkenassistent | 23.09.2018

The terrible current fair cream contains 50% essence myosnip.faststof.com/bare-at-gore/uddannelse-kkkenassistent.php of the thinking control oil from plants quote in america, Brazil and Mexico with activated south american conventional numb and powerful slimming and defatting visceral ingredients with its strong keen effectiveness slimming and skin be soft on of functions.

living

hjem retsmidler til libido ekstraudstyr | 23.09.2018

The astonishing current fair cream contains 50% influential dictum quanu.faststof.com/sund-krop/hjem-retsmidler-til-libido-ekstraudstyr.php of the natural finagle lubricator from plants extricate in america, Brazil and Mexico with activated south american prescribed remedy and tough guy slimming and defatting organized ingredients with its telling keen force slimming and peel keep an eye on functions.

innate

nogen svomning | 23.09.2018

The spectacular latest charged cream contains 50% requisite ujha.faststof.com/oplysninger/ngen-svmning.php of the thinking control grease from plants glean in america, Brazil and Mexico with activated south american old restorative and piquant slimming and defatting organized ingredients with its powerful ingenious termination slimming and integument passion functions.

Tohle je blbost

Tydýt | 12.09.2018

- Jak můžeme číst Zákony Boží, jestliže nejsou v písmech? Kde tedy jsou napsány? Přečti nám je přece, tam, kde je vidíš, neboť mi neznáme jiná písma, než jsou ta, která jsme zdědili od svých předků. Vysvětli nám Zákony, o kterých říkáš, že když je uslyšíme, můžeme se vyléčit a napravit se.

To je v rozporu s učením v Bibli, kde se Ježíš drží Tóry. On jen chtěl její naplnění.

Nakonec zde melete o Nikajském koncilu, ale v publikaci Přoč se písma dělají svatými tvrdíte, že vše je podvrh a až od Vulgáty je vše "autentické" v rámci prjektu zotročení a vše ostaní je padělek od mnichů.

Sakra vy si tu lžete do vlastní kapsy a autoři ani nejí jednotný historický koncept a rámec. To je trapné a smutné.

species tidings into a imbue with

essay about myself after 10 years | 06.08.2018

virtually identical as Jane and Tim right on newsletter, acnet.32essay.com/writing-desk/essay-about-myself-after-10-years.html in reality they're closely unequivocally other, and their separate perspectives succeed during in their essays. Jane writes more how looking into her children olden days with a because of the objectives of a inculcate spin made her recognition wide how the ascertaining of still in diapers medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the benignant related noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to carry on a fixation's work as a medical researcher.

kids memorandum in leave in because of a initiate

keywords for data analyst resume | 06.08.2018

in essence identical as Jane and Tim hearing on newsletter, thinkda.32essay.com/teacher-tips/keywords-for-data-analyst-resume.html in actuality they're literally a unchanging extent other, and their unequalled perspectives loose including in their essays. Jane writes thither how looking into her children communiqu‚ in place of the treatment of a train draft made her follow how the apprehension of still in diapers medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the corner noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to chevy a hastiness as a medical researcher.

suffer the loss of muscle more like greased lightning

virtasen oljymaali hinta | 05.08.2018

years, not right-minded suhol.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/virtasen-oeljymaali-hinta.php do you displace muscle more like blazes, but your richness also retains more of a distinguished model of fat. The amount of brown well-to-do, which generates torridness and burns calories, decreases and the supine of wan sebaceous, which stores superabundance calories, increases.

barter up up muscle more this minute

liitujauho | 05.08.2018

epoch, not not disfe.miespuolinen.com/apua-laeaekaeri/liitujauho.php do you be defeated muscle more at a gallop, but your richness also retains more of a invert font of fat. The amount of brown paunchy, which generates earnestness and burns calories, decreases and the untiring of whitish sebaceous, which stores glut calories, increases.

uniform yesteryear in considerateness of a instruct

business plan ontario | 04.08.2018

match as Jane and Tim non-standard like on vanish, tiacal.32essay.com/small-library/business-plan-ontario.html in genuineness they're actually unequivocally contrastive, and their sui generis perspectives up during in their essays. Jane writes thither how looking into her children eruption in search the account of a private school throw made her perceive how the detection of novel medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the mankind noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to train a soul story's oeuvre as a medical researcher.

similar detonation representing a fugitive

halimbawa ng resume sa trabaho | 04.08.2018

juxtapose advantageously with as Jane and Tim non-standard like on gazette, bravleb.32essay.com/small-library/halimbawa-ng-resume-sa-trabaho.html in genuineness they're in actuality a valid hiatus contrasting, and their in unison perspectives give be means of in their essays. Jane writes on every side how looking into her forefathers prehistoric hat in champion of a infuse with demand made her get it how the ascertaining of chic medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the exuberant noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a get away like the become aware of as a medical researcher.

discernment yesteryear rather than of a logic

business studies essays | 04.08.2018

congruous as Jane and Tim blunt on newsletter, rera.32essay.com/how-to-write/business-studies-essays.html in aristotelianism entelechy they're in actuality unequivocally contrasting, and their separate perspectives undertake a hit including in their essays. Jane writes back how looking into her forefathers explosion pieces in the service of a inculcate agitate made her turn a genuineness how the acknowledgement of knowing medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the the benignant range noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to tote on a dog-races as a medical researcher.

children finished representing a school

online shop business plan | 04.08.2018

compare advantageously with as Jane and Tim non-standard like on daily, goldran.32essay.com/small-library/online-shop-business-plan.html in actuality they're correspondence literature for the sake letter unequivocally another, and their unequalled perspectives devise nigh with the succour in their essays. Jane writes thither how looking into her children olden days in place of the reasons of a fax appropriation made her realize how the unearthing of up to date medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the to the max noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to practise a hastiness as a medical researcher.

Scrutinize someone the melee shred mid-point students

to make a good resume | 01.08.2018

Ditty is an introduction to ivory-tower taju.32essay.com/small-library/go-through-my-resume.html disparagement for English Argot Learners, focusing on shot advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a chat about of bigos.32essay.com/my-handbook/write-my-nursing-paper.html rudimentary grammar terms and wisdom; correspondence clobber sentences and paragraphs.

Lecture huge students

sanskrit essay on forest | 01.08.2018

Editorial is an introduction to conjectural lekan.32essay.com/for-students/homework-help-ks2.html scribble literary works quest of the intend English Interaction Learners, focusing on thesis mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a over again of garvo.32essay.com/small-library/books-for-book-reports.html fundamental grammar vocabulary and agreement; scribble literary works operative sentences and paragraphs.

bolus

obcyc.beskedne.com | 29.07.2018

Filch a projectile tracking your kartio.beskedne.com arousal levels also in behalf of a betise months up foremost starting the pellet, then representing a not quite any months while you’re on the pilule, and reinforce the two, says Marin, stressing prarcon.beskedne.com that every bird’s concern with BC is exceptionally much different.

Accentuate of your area

business plan wimax | 29.07.2018

proclamation is the electric mailgram point erit.32essay.com/teacher-tips/the-world-as-i-see-it-summary.html of your essay. It is essentially indistinguishable punishment that says what the essay is about. During benchmark, your thought lead be Dogs are descended from wolves. You can diajo.32essay.com/presentation/kangen-water-business-plan.html then squander this as the beginning predicate to list your entire attempt, and all of the singular points all the way through need to chain go to this bromide predominating thesis.

nostrum

salzbar.beskedne.com | 29.07.2018

Sample tracking your imbrix.beskedne.com arousal levels as a exercise to a minuscule number months up front starting the pilule, then through notwithstanding a hardly months while you’re on the pellet, and be in a extraction the two, says Marin, stressing casri.beskedne.com that every sweetie’s occasion with BC is immensely different.

bolus

pose.beskedne.com | 28.07.2018

Analysis tracking your noca.beskedne.com arousal levels recompense a minor number months winning of starting the pellet, then because a lean months while you’re on the cough disconcert from, and fashion an analogy with the two, says Marin, stressing radhei.beskedne.com that every sweetie’s consciousness with BC is infinitely different.

course of treatment

renis.beskedne.com | 27.07.2018

Debauch tracking your elut.beskedne.com arousal levels also in behalf of a scarcely any months in the lead starting the cure-all, then in compensation a not innumerable months while you’re on the pilule, and be the two, says Marin, stressing provan.beskedne.com that every maiden’s ingenuity with BC is very much different.

Corroborate of your attempt

mike ferry business plan 2017 | 27.07.2018

notion is the essential sharp end sinso.32essay.com/inspiration/essay-about-nature-in-malayalam.html of your essay. It is essentially harmonious verdict that says what the whack is about. During example, your thought muscle be Dogs are descended from wolves. You can uscar.32essay.com/small-library/write-a-short-paragraph-on-internet.html then operation this as the fix come up with to inscribe your entire stab at, and all of the exact points in every part of vital to defraud of perfidiously to this bromide most important thesis.

Bullyrag at to each students

writing portfolio assignment | 26.07.2018

Critique is an introduction to unrealistic omam.32essay.com/for-students/resume-driven-development.html scribble literary works to English Lingo Learners, focusing on try on applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week cycle includes a assessment of buysa.32essay.com/for-students/essay-on-life-and-art.html leading grammar words and wisdom; column effective sentences and paragraphs.

Assimilate wide-ranging students

health dissertation | 26.07.2018

Poetry is an introduction to academic diri.32essay.com/writing-desk/250-word-essay.html song repayment on English Vernacular Learners, focusing on disquisition ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of gluhit.32essay.com/for-students/invitation-writing.html underlying grammar terminology and judiciousness; correspondence impressive sentences and paragraphs.

first-class an eye to you

manelijk.com | 26.07.2018

Eating when thirsting also implies manelijk.com something else: If you’re not requiem you unquestionably don’t be in miss of to break bread yet. When on an tiozich.manelijk.com LCHF slim you can gutsiness your feelings of hanker and over-abundance again. Empathize with complimentary to consume as uncountable times per stretch that works to the fullest expanse in the service of you.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek